IISH

« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-157

Last update of repository: 25 February 2013

Arkhiv dokumentov po lichnomu sostavu organov gosudarstvennoi vlasti Khabarovskogo kraia

[Archive for the Personnel Files of Organizations of State Authority of Khabarovsk Krai]

Agency: Upravlenie po delam arkhivov Pravitel'stva Khabarovskogo kraia
[Administration for Archival Affairs of the Government of Khabarovsk Krai]

Address: 680002, Khabarovsk, ul. Zaparina, 76

Telephone: (421-2) 75-42-31, 75-42-32

Fax: (421-2) 75-42-32

E-mail: archiv-ls@mail.ru

Website: http://archive.khabkrai.ru/index.php?...

Opening hours: M–F 8:30–17:30

Director: Dmitrii Vladimirovich Pogorelov (tel. 75-42-30)


About
Archive was established in 2007.

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted