IISH

« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-370

Last update of repository: 19 January 2012

Gosudarstvennyi arkhiv audiovizual'noi dokumentatsii Nizhegorodskoi oblasti (GArkhADNO)

[State Archive of Audio Vizual Documentation of Nizhnii Novgorod Oblast]

Agency: Komitet po delam arkhivov Nizhegorodskoi oblasti
[Committee for Archival Affairs of Nizhnii Novgorod Oblast]

Address: 603003, Nizhnii Novgorod Oblast, Nizhnii Novgorod, ul. Svobody, 63

Telephone: (831) 273-55-60, 248-18-19

Fax: (831) 273-55-60

E-mail: zamahov@arhadno.kreml.nnov.ru

Website: http://www.archiv.nnov.ru/?id=1017

Opening hours: M–F 8:00–17:00

Director: Iurii Nikolaevich Zamakhov (tel. 433-62-75)

Deputy Director: Nina Valentinovna Uglanova (tel. 433-62-75)


About GArkhADNO
Archive was established in December of 2003.

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted