IISH

« Back       Contact information  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-543

Last update of repository: 31 March 2014

Gosudarstvennyi arkhiv Voronezhskoi oblasti dokumentov po lichnomu sostavu (GAVODLS)

[State Archive for the Personnel Files of Voronezh Oblast]

Agency: Otdel po delam arkhivov Departamenta kul'tury i arkhivnogo dela Voronezhskoi oblasti
[Division for Archival Affairs of the Department of Culture and Archival Affairs of Voronezh Oblast]

Address: 394052, Voronezh Oblast, Voronezh, ul. Ostrogozhskaia, 83

Telephone: (473) 276-89-88

E-mail: gavols@arsvo.ru

Website: http://arsvo.ru/arkhivy/gavo-ls/gosud...

Opening hours: Tu–F 10:00–16:00

Director: Nadezhda Petrovna Martynova (tel. 276-89-88)

Deputy Director, Main Curator: Emma Leonidovna Larina (tel. 236-72-27)


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted