IISH

Archief Alexander Herzen Foundation (Amsterdam)

Periode  (1937-) 1969-1998
Omvang   5.75 m.
Raadpleging Beperkt
Toestemming vereist van de schenker tot 1-1-2030
Zie informatie over raadpleging

Geschiedenis

De Alexander Herzen Stichting (Foundation) werd door de Leidse hoogleraar Slavistiek Karel van het Reve (1921-1999) in 1969 opgericht en beoogde dissidente Sovjet-literatuur uit te geven; de Stichting is in 1998 opgeheven.

Inhoud

Manuscripten en typoscripten; correspondentie en andere stukken betreffende de uitgave van dissidente sovjetliteratuur en de ondersteuning van dissidente schrijvers (1937-) 1969-1998.

Bewerking

Inventaris gemaakt door Hermien van Veen in 2006, met aanvulling in 2010

INLEIDING

De Alexander Herzenstichting (AHS) werd in mei 1969 opgericht in Amsterdam. Het initiatief tot oprichting nam Karel van het Reve (1921-1999), hoogleraar Slavische letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

Gedurende 1967-1968 was Van het Reve correspondent geweest van het Parool in Moskou. In Moskou had hij kennis gemaakt met het verschijnsel van de dissidentie, dat zich in die tijd tot een echte beweging begon te ontwikkelen. Hij had er contact gelegd met Andrej Amal'rik, Pavel Litvinov en andere dissidenten, die hem van samizdat-dokumenten voorzagen.

De oprichters stelden zich ten doel in de Sovjetunie vervaardigde teksten te publiceren die daar niet door de censuur werden doorgelaten, en wel ongeacht hun politieke, filosofische of godsdienstige kleur. Het bestuur van de AHS bestond uit Jan Bezemer (Universiteit van Amsterdam)(voorzitter), Karel van het Reve (secretaris/penningmeester) en Peter Reddaway (London School of Economics). Elisabeth (Spanjer) Fisher werd de literaire agent - zij had veel internationale contacten, ook met uitgevers. Jozien van het Reve-Israël was in feite vierde bestuurslid. De AHS was gevestigd in het huis van de Van het Reve's.

Als eerste publikatie verscheen Amal'rik's "Haalt de Sovjetunie 1984?" In de volgende tien jaren verschenen achttien publikaties van en over dissidenten, eerst in het Russisch, waarna de rechten op vertaling verkocht werden. Vertalingen verschenen over de hele wereld.

De opbrengst van de gepubliceerde teksten werd gereserveerd voor de auteurs, en gebruikt voor de financiering van nieuwe boeken. Ook ontving de Stichting giften van Nederlandse sympathisanten.

De Stichting werd opgeheven in 1998.

HET ARCHIEF
Het IISG ontving het archief in 2004 van Jozien Driessen en Elisabeth Fisher. Foto's en ander beeldmateriaal zijn overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid van het IISG. De in het archief aanwezige boeken zijn als geheel overgebracht naar de bibliotheek van het IISG (collectiecode AHF). Stukken betreffende de Alexander Herzenstichting bevinden zich ook in het Karel van het Reve archief in het Letterkundig Museum in Den Haag.

INVENTARIS


CORRESPONDENTIE


ONDERLINGE CORRESPONDENTIE

1-2
Brieven van Peter en Kathy Reddaway aan Jozien en Karel van het Reve en kopieën voor Van het Reve van brieven die hij verstuurd heeft.   1969-1980, 1982 en z.j.  2 mappen.
3
Brieven van Peter Reddaway aan J.W. Bezemer en kopieën voor Bezemer van brieven die hij verstuurd heeft.   1973-1975.  1 map.
4-5
Brieven aan K. en J. van het Reve van Elisabeth Fisher, en verslagen van Elisabeth Fisher, en kopieën voor van het Reve van brieven die zij verstuurd heeft.   1969-1977, 1980, 1982, 1983, 1992 en z.j.  2 mappen.
6
Briefwisseling tussen Elisabeth Fisher en het bestuur van de AHS.   1972, 1975, 1977, 1979 en z.j.  1 map.
7
Brieven van Elisabeth Fisher aan J.W. Bezemer (en K. van het Reve).   1972, 1973, 1975.  1 omslag.
8
"Financiele correspondentie", dwz doorslagen van brieven van Elisabeth Fisher aan J. en K. van het Reve (en Bezemer) en staten van baten en lasten betr. de verschillende publikaties (vnl. Amalrik, Marčenko).   1969-1976.  1 map.
NB. Zie ook inv.no.177-178 en 182.

CORRESPONDENTIE K. EN J. VAN HET REVE

9-23
Brieven aan Karel en Jozien van het Reve en kopieën van antwoorden.   1968-1999 en z.j.  13 mappen en 2 omslagen.
9
1968-1969.  1 omslag.
10-11
1970.  2 mappen.
12
1971.  1 map.
13-14
Met bijlagen. 1972.  2 mappen.
15-16
1973.  2 mappen.
17
Met bijlagen. 1974.  1 map.
18
1975.  1 map.
19
1976.  1 map.
20
1977.  1 omslag.
21
1978.  1 map.
22
1979-1982, 1984, 1986, 1988, 1989 en 1993, 1996, 1999.  1 map.
23
  Z.j.  1 map.
24
Brieven van Andrej Amal'rik aan Karel van het Reve en concepten van antwoorden en bijlagen.   1968-1971, 1975-1979 en z.j.  1 map.
25
Correspondentie over financiële zaken tussen Andrej Amal'rik, Karel van het Reve e.a.   1976-1977.  1 map.
26
Brieven van Gjuzel' Amal'rik aan Karel van het Reve.   1970-1972, 1981, 1984 en z.j.  1 map.
27
Ten geleide briefje van Maarten Biesheuvel en Eva Gütlich aan Karel en Jozien van het Reve bij het doosje cedernootjes, door Andrej Amal'rik aan Pavel Litvinov gestuurd.   1996.  1 stuk.
28
Correspondentie met de International Literary Association (ILA)/International Literary Centre.   1969-1978.  1 map.
29
Correspondentie met A. Neimanis, Buchvertrieb.   1969-1988.  1 map.
30
Brieven van Radio Liberty aan K. van het Reve, met bijlagen.   1970.  1 omslag.
31
Correspondentie van K. van het Reve met Leonid Rigerman en stukken betreffende het uitgeven door AHS en Rigerman van "Al'manach Samizdata".   1973- 1975.  1 map.
32
Correspondentie tussen Gleb Struve en Karel van het Reve.   1962, 1967-1970.  1 map.

DOSSIERS

33
Brieven van A. en N. Belinkov aan K. en J. van het Reve, klad van antwoord, teksten van en artikelen en knipsels over Belinkov.   1968-1971, 1974, 1998 en z.j.  1 map.
34
Brief aan Karel van het Reve en kopieën van brieven betreffende het uitgeven van "The Trial of the Four", samengesteld door Pavel Litvinov.   1969.  1 omslag.
35
Correspondentie van K. en J. van het Reve met L. Schroeter, R. Rutman, E. Ljubošic en anderen, betreffende Anatolij Marčenko.   1969, 1971-1977, 1980, 1981 en z.j.  1 map.
NB. Zie ook inv.nr. 243.
36
Brief van A. Voronel', natuurkundige, kopie van antwoord van Karel van het Reve, en dossier betreffende Voronel'‘s uitreisproblemen uit de Sovjetunie.   1972, 1973, 1975.  1 map.
37
Brieven, knipsel met artikel van Karel van het Reve en andere documenten betreffende de komst van Andrej en Gjuzel' Amal'rik naar Nederland.   1976 en z.j.  1 map.

CORRESPONDENTIE J.W. BEZEMER

38
Diverse brieven aan J.W. Bezemer, een rapport over publicatiezaken betreffende de AHS, documentatie over P. Grigorenko, notities en knipsels.   1973, 1975, 1980 en 1982 en z.j.

STATUTEN EN OPRICHTING

39
Afschrift uit het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel, Amsterdam, met kopie van oprichtings akte en statuten van de AHS op 19 mei 1969.   1982.  1 stuk.
40
Kopie van de beginselverklaring van de Alexander Herzen Stichting en stukken betreffende oprichting en geldwerving.   1969, 1971 en zj.  1 omslag.
41
Folders van de AHS en supplementen, met aanvullingen en verbeteringen.   1970-1973, 1979 en z.j.  1 map.

OPEN BRIEVEN EN VERKLARINGEN

42-53
Documenten betreffende dissidentenbeweging.   1937, 1965-1968 en z.j. Met lijsten.  7 mappen, 4 omslagen en 1 stuk..
42
"God Prav Čeloveka v Sovetskom Sojuze" Vypusk I, II, III. Met lijst van de dokumenten in nrs. 42-53. 1968.  1 map.
43
Brieven, verklaringen en andere dokumenten betreffende het Januariproces tegen Ju.T. Galanskov en A.I. Ginzburg. 1967- 1968. Met lijsten.  1 map.
NB. Veelal gepubliceerd in: "Process četyrech". Sbornik materialov po delu Galanskova, Ginzburga, Dobrovol'skogo i Laškovoj.
44
Steunbetuiging van "Berdjaevskij kružok" aan "K Mirovoj Obščestvennosti" (verklaring van Larisa Bogoraz en Pavel Litvinov). Z.j.  1 stuk.
45
Brief en verklaringen betreffende de inval in Tsjechoslovakije. 1968. Met lijst.  1 omslag.
46
Open brieven en verklaringen. 1966- 1968. Met lijst.  1 omslag.
47
Oproep aan de mensheid en open brieven van de Krimtartaren en "Prodolženie istorii" door Ju.B. Osmanov. 1968 en z.j. Met lijst.  1 map.
48
Open brieven en verklaringen van en betreffende A.E. Kosterin en P. Grigorenko. 1967-1968. Met lijst.  1 map.
49
Korte levensbeschrijving van A. Sacharov en tekst van "Razmyšlenija o progresse, mirnom soščestvovanii i intellektual'noj svobode". 1968 en z.j. Met lijst.  1 map.
50
Open brieven en verklaringen van en betreffende A.T. Marčenko. 1968 en z.j. Met lijst.  1 omslag.
51
Open brieven en verslag betreffende psychiatrische inrichting (A.S. Esenin-Vol'pin en N. Gorbanevskaja. 1968. Met lijst.  1 map.
52
Open brieven, verklaringen en andere dokumenten uit Leningrad en Oekraine. 1967-1968. Met lijst.  1 omslag.
53
Diverse dokumenten, betreffende o.a.processen jaren `30, litteraire avonden, en blanko formulieren. 1937, 1965, 1967, 1968 en z.j. Met lijst.  1 map.
54
Typoscript van verklaring van rehabilitatie van A. Solženicyn in 1957. Z.j.  1 stuk.
55
Kopie van verklaring van N. Mandel'štam en typoscript van haar testament.   1966 en z.j.  1 omslag.
56
Typoscript van brief van Pavel Litvinov aan Stephen Spender.   1968.  1 omslag.
57
Kopieën uit "Novoe Russkoe slovo" van oproepen van P. Grigorenko en anderen tijdens het proces tegen P. Litvinov en anderen, oktober 1968.   1968.  1 omslag.
58
Open brief van Al. Petrov-Agatov aan B.Polevoj, redacteur van "Junost'".   1969.  1 stuk.
59
Open brief van mei 1969 aan het komitee voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties. Vertaald in het Engels.   1969.  1 stuk.
60
Open brief betreffende arrest van I.A. Jachimovič.   1969.  1 stuk.
61
Open brief van Andrej Amal'rik aan de hoofdredacteur van de "Haagse Post" en kopie van Nederlandse vertaling van brief van W. Korolow, lid van het bestuur van de Moskouse afdeling van het Verbond van journalisten van de USSR, aan de Hoofdredacteur van de "Haagse Post", in verband met de publicatie van een artikel van Amal'rik in de "Haagse Post".   1969 en z.j.  1 omslag.
62
Open brief van Joden aan de auteurs van de verklaringvan 4 maart 1970 en documentatie betreffende Joden in de Sovjetunie.   1969, 1970 en z.j.  1 map.
63
Typoscript van "Otkrytoe pis'mo A. Kuznecovy", open brief van Andrej Amal'rik, en knipsels.   1969, 1970.  1 map.
64
Typoscript van "Ja choču, čtoby menja pravil’no ponjali", verklaring van Andrej Amal'rik.   [1969-1970].  1 omslag.
65
Typoscript van "V redakciju žurnala "Špigel'", open brief van Andrej Amal'rik aan "Der Spiegel".   1970.  1 omslag.
66
Typoscript van open brief "Večnuju ručku Petru Grigor’eviču Grigorenko!" van A. Esenin-Vol'pin.   1970.  1 stuk.
67
Kopie van "Letter to Brežnev, Kosygin and Podgornyj (vertaling van Pis'mo Brežnevu ...)" van A.D. Sacharov, R.A. Medvedev en V.F. Turčin dd. 19 maart 1970.   1970.  1 map.
68
Open brief van 31 betreffende Žores Medvedev dd 20 juni 1970.   1970.  1 omslag.
69
Kopie van verklaring van O.V. Timofeeva en E.A. Galanskova aan de Medische dienst MVD, Moskou over Galanskov.   1970.  1 omslag.
70
Kopieën van open brief van Petr Jakir aan Amal'rik, van brief aan Jakir, van enkele bladzijden van Jakir's memoires en documentatie.   1970, 1971.  1 omslag.
71
Kopie van verklaring van A. Solženicyn van 18-9-1971.   1971.  1 stuk.
72
Typoscripten van "V redakcii tech evropejskich i amerikanskich gazet, kotorye udeljajut vnimanie probleme prav čeloveka" en van "Russkaja sekcija BiBiSi, Bušchauz, London, Anglija", open brieven van Andrej Amal'rik.   1976.  2 stuks.
73
Kopie van open brief aan Minister president Den Uyl, en open brief aan "De Waarheid" van Andrej Amal'rik.   1976. 2 stuks.
74
Typoscript van open brief van A.D. Sacharov van 12-1-1977.   1977.  1 omslag.
75
Typoscript van "V redakcii gazet "N'ju-Jork Tajms", "Vašington Post", Los-Anželes Tajms" (SŠA), "Tajms" (Anglija), "Le Mond" (Francija), "Chet Parol'" (Gollandija), open brief van Andrej Amal'rik aan o.a. "Het Parool", met vertaling in het Nederlands, en de brief gedrukt in "Het Parool".   Z.j.  1 omslag.
76
Kopie van oproep tot steun voor Vasilij Romanjuk, Oekraiens katholiek priester, in kamp in Mordovië.   Z.j.  1 stuk.
77
Kopie van open brief van protest van aantal Joden tegen de arrestatie van Boris Azernikov aan de voorzitter van het presidium van de Opperste Sovjet van de Sovjet Unie.   Z.j.  1 omslag.

MANUSCRIPTEN

78
Typoscript van "Glavnomu redaktoru gazety "Izvestija", artikel van Andrej Amal'rik.   1968.  1 omslag.
79
Typoscripten van "Sojuzu žurnalistov SSSR", "Otvet na vopros" en "Poslednee Slovo", artikelen van Andrej Amal'rik.   1968, 1970.  1 omslag.
80
Typoscript van "Vozzrenija Gospoži Lindy", toneelstuk van Andrej Amal'rik.   1975.  1 map.
81
Typoscripten van “Sovetskij Sojuz i vnešnepolitičeskie prioritety Zapady”, “Est’ li politzaključennye v SSSR?” en van “Evrokommunizm do 1984 goda?”, kopie van “Dva “Kontinenta”“, artikelen van Andrej Amal’rik, met Nederlandse vertaling van “Sovetskij Sojuz i vnešnepolitičeskie prioritety Zapady”.   1975-1978.  1 omslag.
82
Typoscript van "Neželannoe putešestvie v Kalugu", artikel door Andrej Amal'rik.   1976.  1 omslag.
83
Typoscript van interview van "Šljach peremogi", Oekraiens weekblad, met Andrej Amal'rik.   1976.  1 omslag.
84
Typoscript van "Ideologii v Sovetskom obščestve", artikel door Andrej Amal'rik.   1976.  1 map.
85
Typoscript van "Šestvie vremen goda" 1962-1963, en andere gedichten van Andrej Amal'rik.   Z.j.  1 map.
86
Typoscript van zes toneelstukken van Andrej Amal'rik, met tekstveranderingen, inleiding, toelichting op de stukken in het Engels en vertaling in het Engels van een stuk.   Z.j.  1 map.
87
Typoscripten van alinea toegevoegd aan hoofdstuk 15 van "Neželannoe putešestvie v Sibir'" van Andrej Amal'rik, van Duitse vertaling van hoofdstuk 1 en van Duits voorwoord van Karel van het Reve.   Z.j.  1 map.
88
Typoscript van "Inostrannye korrespondenty v Moskve", artikel van Andrej Amal'rik, met vertaling in het Engels.   Z.j.  1 map.
89
Typoscript van "Vospominanija o moem detstve" en " Pis'mo iz Sibiri" door Gjuzel' Amal'rik, met brief van Andrej Amal'rik aan haar.   1972 en z.j.  1 map.
90
Typoscript van "Kniga snov 1968-1970" door Gjuzel' Amal'rik.   1974 .  1 map.
91-92
Typoscript "Chvala gluposti - satiričeskaja povest'" door V. Belovežin, met briefje van V.G. Kurigo.   1954-1956.  2 mappen.
NB. Anoniem afgegeven bij de Nederlandse ambassade.
93
Typoscript ""Dissidenty - sbornik rasskazov" door Fedor I. Birkin.   1957, 1963, 1969, 1970, 1972, 1975, 1976.  1 map.
94
Typoscript van "Nasedka" door I.A. Bogoraz.   1965-1966.  1 map.
95
Typoscript "Razmyšlenija o čeloveke" door V. Čalidze.   1971.  1 map.
96
Typoscript van "Po veleniju sovesti" door T. Chodorovič.   1973.  1 omslag.
97
Typoscript van "Iskusstvennoe dychanie - kniga stichov" door Aleksej Cvetkov (Tsvetkov), New York, USA.   1975.  1 map.
98
Typoscripten van "Stichi iz nevoli" door Julij Daniel' en vertaling in het Engels ervan.   1970 en z.j.  1 map.
99
Typoscript van "Sistema vysšego obrazovanija v SSSR" door A. Dubrov, augustus 1972.   1972.  1 omslag.
100
Typoscript van "V našem ŽEKe - Ljudoed" door F. Francuzov.   Z.j.  1 map.
101-102
Typoscript van proza, poezie, brieven en ander werk van Ilja Ja. Gabaj. Met bijlagen.   1952, 1957-1973, 1975.  2 mappen.
103
Typoscript van"Prostota chuže vorovstva" door Vikentij Gerasimčuk, radio ingenieur.   Z.j.  1 omslag.
104-105
Photokopie en xeroxcopie van "Vstreči s Pasternakom" door Aleksandr Gladkov.   Z.j.  2 mappen.
106
Typoscript van "Delo o nasledstve Parvusa" door E. Gnedin, opgenomen in het door de AHS uitgegeven boek Evgenij Gnedin: "Katastrofa i vtoroe roždenie". Memuarnye zapiski.   Z.j.  1 map.
107
Typoscript van de laatste hoofdstukken van, maar niet opgenomen in, het door de AHS uitgegeven boek Evgenij Gnedin: "Katastrofa i vtoroe roždenie". Memuarnye zapiski, en concepten en correcties betreffende het boek.   Z.j.  1 map.
108
Typoscript van "Poterjannyj Raj", gedichten uit 1965 van Natal'ja Gorbanevskaja.   Z.j.  1 map.
109
Typoscript van "Temnota", gedichten uit 1966 van Natal'ja Gorbanevskaja.   Z.j.  1 map.
110
Typoscript van teksten van Petr Grigorenko, deels gepubliceerd in "Mysli sumasšednego", documentatie over hem, en kopie van open brief van Il'ja Zil'berberg.   1968-1971.  1 map.
111
Typoscript van "V zaščitu Faddeja Bulgarina" door V. Gusarov.   1970.  1 omslag.
112
Typoscript van "Slušaj, Izrail'" - Poema - door Grigorij Klimovickij.   Z.j.  1 map.
113
Typoscript van "Razmyšlenie o Rossii" door Georgij Kolchi.   1974.  1 map.
114
Typoscript van "Sentjabr' 69 goda" door V. Komarov.   1968.  1 omslag.
115
Typoscript van "Dnevniki" door [Eduard] Kuznecov.   1970-1971 en z.j.  1 map.
116-117
Typoscript van "Process četyrech". Sbornik materialov po delu Galanskova, Ginzburga, Dobrovol'skogo i Laškovoj. 1967-1968. Sostavlenie i kommentarii Pavla Litvinova.   1968.  2 mappen.
NB. Uitgegeven door de AHS.
118
Losse bladzijden van typoscript van "Process Četyrech", samengesteld door Pavel Litvinov en documentatie.   1968, 1969.  1 omslag.
119
Verbeteringen aan te brengen in het typoscript van "Process Četyrech".   Z.j.  1 omslag.
120
Gedeelte van het Russische typoscript, het Engelse typoscript, en de voetnoten van "Letters and telegrams to Pavel M. Litvinov", gepubliceerd door de AHS in 1969.   Z.j.  1 map.
121-122
Typoscript van "Otšepenec" - glavy iz biografii door Pavel Malaškin.   Z.j.  2 mappen.
123
Typoscript "Reportaž iz sumasšedšego doma" door Ju. Mal'cev.   Z.j.  1 map.
124
Typoscript van " Vospominanija" door Nadežda Ja. Mandel'štam.   Z.j.  1 map.
NB. Uitgegeven in New York 1970.
125
Typoscript van "Moi pokazanija" door A. Marčenko.   1967.  1 map.
NB. Gepubliceerd [1969] Parijs, Presse Libre)
126
Typoscript van "Reportaž iz zapovednika imeni Berija" door Valentin Moroz.   1967.  1 map.
127
Typoscript van "Chronika soprotivlenija" door Valentin Moroz.   1970.  1 map.
128
Typoscript van "Putešestvie v vereteno" door Georgij Nedgar.   1970.  1 map.
129
Typoscript van "Institut durakov" - zapiski ob institute imeni Serbskogo - door Viktor Nekipelov.   Z.j.  1 map.
130
Typoscript van "Novgorod do Rjurika" door S. Neredickij.   Z.j.  1 map.
131
Typoscript van "Vospominanija" door Ekaterina L. Olickaja.   Z.j.  1 map.
NB. Uitgegeven door Posev (1971)).
132
Typoscript bevattende dokumenten betreffende, en verslagen van zittingen van de rechtzaak tegen Revol't Pimenov, en kopie van brief van hem.   1970.  1 map.
133
Typoscript "Nezakonnyj arest" door V.A. Prussakov.   1972, 1973.  1 omslag.
134
Fotocopie van "300 Izbrannych Sovetskich političeskich anekdotov" door Rabinovič.   Z.j.  1 map.
135
Typoscript van "Elegii 1967-1970" door Genrich Sapgir.   Z.j.  1 map.
136
Typoscript van autobiografie van Vasilij Ja. Sitnikov.   1966.  1 omslag.
137
Typoscripten van brieven van A.I. Solženicyn aan de Schrijversbond en andere documenten in verband met het uitstoten van Solženicyn uit de Schrijversbond, en het hem toekennen van de Nobelprijs.   1966-1970.  1 map.
138
"Čitajut "Ivana Denisovi a"", typoscript door A.I. Solženicyn.   Z.j.  1 omslag.
139
Typoscripten van "Andrej Amal'rik kak publicist" door Jar. Jasnyj, en van "Paradoksy bespravija" door Lev Vencov, pseudoniemen van B.I. Šragin.   1970.  1 map.
140
Typoscript van "Destalization" door Szymon Szechter in Engels en Pools.   Z.j.  1 map.
141
Typoscript van synopsis van "Založniki Rossii" door Grigorij Svirskij.   1972.  1 omslag.
142-145
Typoscripts "Metafizika", "Estetika", "Etika", "Mysli ob obščestve i kul'ture", "Mysli o Rossii", "Mysli o evrejstve" door A. Volin.   Z.j.  4 mappen.
146
Typoscript van "Vremja ne ždet" door S. Zorin en N. Aleksejev.   1969.  1 omslag.
147
Typoscript van "Moja biografija s 1931 po 1964 gody v vozraste tridcati trech let", door Anatolij Zverev, opgedragen aan Andrej Amal'rik.   1964.  1 omslag.
148
Typoscript van "Sovetskaja Byl'" door "Byvščij zek No. 284" (ex kampgevangene nr. 284).   1957-1958.  1 map.
149
Typoscript van "Vystupajte v zaščitu Ivana Jachimovica!" dd. 1 april 1969.   1969.  1 stuk.
150-152
Typoscripten en stencils van "Chronika tekuščich sobytij". 1968- 1972.  3 mappen.
153
Typoscript van "Belaja kniga ischoda" ("hoe emigreer ik naar Israel?").   1972.  1 map.
153A
Typoscript van Engelse vertaling van delen van "Političevskij dnevnik 1964-1970".   1971.  1 map.
154-156
Typoscript (photocopy) of a book on "Saša" in four parts, sent to the AHS by the Khronika Press, New York.   1975.  3 mappen.
157
Typoscript van gedichten uit kamer 254 van de Butyrka gevangenis.   1977.  1 omslag.
158
Typoscript van "Tezisy raboty "slovo i vremja"", uit Rusland gesmokkeld, auteur onbekend.   Z.j.  1 map.
159
Typoscript van "Matyška - Barynja".   Z.j.  1 map.
160
Typoscript "Lagpunkt 17 a".   Z.j.  1 omslag.
161
Typoscript van "Posylka Stalinu", gedichten. Anoniem.   Z.j.  1 map.
162
Typoscript van gedichten. Anoniem.   Z.j.  1 omslag.
163
Getypte en handgeschreven gedichten.   Z.j.  1 omslag.
164
Concepten en delen van typoscripten, including "Evrei v SSSR".   Z.j.  1 omslag.
165
Typoscript met op de envelop geschreven: Anna Gerts, en machtiging van haar voor R. Rutman.   Z.j.  1 map.
NB. Zeer slecht leesbaar.
166
Verschillende typoscripten.   Z.j.  1 map.

DRUKPROEVEN

167
Drukproeven van "Jurij Tynjanov" door A.V. Belinkov.   1965.  1 map.
168-169
Drukproeven van "Političeskij dnevnik 1965-1970 II".  2 mappen.
170
Drukproeven van Nederlandse vertaling van "Vospominanija" ("gedenkschriften van een revolutionnair") door Andrej Amal'rik.   1978.  1 map.
171
Drukproeven van "Prosuščestvuet li Sovetskij Sojuz do 1984 goda?" door Andrej Amal'rik en voorwoord, en Amal'rik's voorwoord voor de tweede Franse editie.   1970, 1976.  1 map.

DOSSIERS INZAKE KWESTIES OVER PUBLICATIERECHTEN

172
Brieven en telegrammen gewisseld tussen leden van de AHS en Leo Labedz betreffende publicatie in Survey van "Prosuščestvuet li Sovetskij Sojuz do 1984 goda?" door Andrej Amal'rik, typoscript ervan, vertaling ervan in het Engels in stencil, kopie van drukproeven met correcties van Survey , en kopie van drukproeven van Harper and Row met voorwoord van Henry Kamm en commentaar van Sidney Monas.   1969.  1 map.
173
Briefwisseling, deels in kopie, tussen de AHS, Posev Verlag, Pall Mall Publishers, en anderen, betreffende de Duitse publicatierechten van "Moi Pokazanija" van A. Marčenko.   1969.  1 map.

ADMINISTRATIE VAN GELD EN BOEKEN

174-175
Kasboeken.   1969-1986.  2 boeken. Groot formaat.
176
Staten van baten en lasten/balansen.   1969-1984.  1 map.
177-178
Financiele correspondentie, waarbij van voor 1976 veel doorslagen van royalty afrekeningen.   1969-1977 en z.j.  2 mappen.
179
Financiele correspondentie met veel royaltyafrekeningen.   1969-1985 en z.j.  1 map.
180-181
Financiele en administratieve correspondentie.   1975-1985, 1987-1990, 1993 en z.j.  2 mappen.
182
Financiele afrekening van Elisabeth Fisher aan de AHS, betreffende royalties enz., toen ze er mee ophield.   1973-1978.  1 map.
183
Kasboekschriftjes, waarin inkomende bedragen, voornamelijk giften, zijn opgetekend, maar ook wel aantekeningen betreffende de boekenvoorraad, en adressen.   1970-1990.  1 map.
184
Schriften met administratieve en financiele aantekeningen betreffende o.a. voorraad en verkoop van AHS uitgaven, en adressen.   1969-1983, 1988 en 1996.  1 map.
185
Schriftje met aantekeningen van J. van het Reve.   1976.  1 map.
186
Systeemkaarten met inkomsten en kosten per titel, krediteurenkaarten rechten voor E. Fisher, en kaarten met banksaldi.   1969-1986.  1 map.
187
Prijsopgaven en rekeningen van Fremdsprachendruckerei Dr. Peter Belej, Drukkerij D. Reidel, Rosseels Printing Company, en Ukrainian Publishers.   1969-1979.  1 map.
188
Afrekening van de AHS dollarrekening in New York t.b.v. Andrej Amal'rik door Hilde Olsen, New York.   1970-1975.  1 omslag.
189
Financieele bescheiden van de AHS London Account.   1969-1972, 1976 en 1977.  1 omslag.
190
Diverse rekeningetjes van medicijnen, kleren, etc. voor dissidenten.   1971, 1972, 1976, 1983-1985, 1987, 1988 en z.j.  1 map.
191
Bankafschriften, rekeningetjes van winkels en andere betalingsbewijzen betreffende door K. en J. van het Reve voorgeschoten bedragen aan AHS, A. en G. Amal'rik, P. Litvinov, Baptisten en Leonid Rigerman.   1973-1975.  1 map.
192
Lijsten van boeken voor Oost-Europese spelers op schaaktoernooien.   1974-1977.  1 map.
193
Lijsten van op Reinier Vinkeleskade aanwezige uitgaven.   1996.  1 map.
194
Prijs- en fondslijsten van de AHS.   1976 en z.j.  1 omslag.
195
Dagafschriftenboekje van AHS Termijn depositorekening inzake Andrej Amal'rik bij Bank Mees & Hope.   1974-1979.  1 map.
196
Dagafschriftenboekjes van AHS Spaardeposito 5 jaar inzake Anatolij Marčenko bij Bank Mees & Hope.   1978-1985.  1 map.
197
Dagafschriftenboekje van AHS girorekening bij de Postcheque- en girodienst der PTT betreffende donaties voor grafmonument Amal'rik.   1981-1982.  1 map.

OVERIGE DOKUMENTEN

198
Typoscript van telegram over hongerstaking in kampen in Mordovië.   1968.  1 stuk.
199
Drie documenten betreffende Pavel Litvinov, waaronder envelop van brief van Ju.L. Levin aan hem.   1968 en z.j.  1 omslag.
200
Typoscript van informatiebulletin van vertegenwoordigers van de Krimtartaren in Moskou en andere dokumenten betreffende de Krimtartaren.   1969 en z.j.  1 map.
201
Typoscript van Programma van de Democratische Beweging van de Sovjetunie en andere documenten.   1969, 1970.  1 map.
202-203
Kopieën van brieven, die na oproep door Hopper (ps.van N. Scheepmaker) in De Volkskrant , geschreven zijn aan de Procureur-generaal van Sverdlovsk ten behoeve van Andrej Amal'rik, en brieven aan Hopper, waarin meegedeeld wordt dat de schrijver aan de oproep heeft voldaan.   1970.  2 mappen.
204
Brief van Gjuzel' Amal'rik aan de Procureur van Sverdlovsk.   1970.  1 stuk.
205
Visitekaartjes van Karel van het Reve, beginselverklaring van de AHS, en andere documenten, met op de map aangetekend "meenemen naar Moskou".   1970 en z.j.  1 omslag.
206
Dossier, bevattende documenten betreffende A. Amal'rik, waaronder notities van J.W. Bezemer, een kopie van een brief van Amal'rik en knipsels.   1970- 1973.
NB. Afkomstig van J.W. Bezemer.  1 map.
207
Documenten betreffende tentoonstelling "van Pasternak tot Amalrik".   1970 en z.j.  1 omslag.
208
Radio Liberty panel discussie over "The future of Samizdat: significance en prospects", gehouden op 23 april 1971.   1971.  1 omslag.
209
Notulen en andere documenten van de Writers and Scholars International.   1971-1972.  1 map.
210
Berichten aan J. van het Reve, waarin mensen schrijven dat ze, na oproep daartoe in Het Parool , aan V.K. Bukovskij geschreven hebben, en een aantal via Gertrudis Hartman.   1972.  1 map.
211
Brieven van Gertrudis Hartman aan J. van het Reve, met brief van A. Pinochet, president van Chili, aan Gertrudis Hartman, met gedicht van R. Kopland opgedragen aan V.K. Bukovskij, en andere documenten.   1974, 1976, 1977 en z.j.  1 omslag.
212A
Protestbrief aan L. Brežnev, eerste Secretaris CK KPSS, tegen het dissidentenbeleid, van Wageningse studenten en docenten. Met vertaling [van J.W. Bezemer].   1973.  1 omslag.
212B
Verklaring (van politieke gevangenen) aan de Commissie voor Wetsvoorstellen van de Unieraad der Opperste Sovjet van de USSR.   [1975].  1 omslag.
213
Documenten betreffende tentoonstelling van schilderijen van o.a. Gjuzel' Amal'rik in Rotterdam in augustus 1976.   1976.  1 omslag.
214
Kopieeen van door Andrej Amal'rik opgestelde plannen van door hem te schrijven boeken.   1976.  1 omslag.
215
Concept contracten tussen R. Piper Verlag en Andrej Amal'rik en tussen Ullstein verlag en Andrej Amal'rik.   1976.  1 omslag.
216
Brief van Gjuzel' Amal'rik en dokumenten betreffende inzameling voor grafmonument voor Andrej Amal'rik.   1981 en z.j.  1 omslag.
217A
Lezingen en artikelen van Karel van het Reve.   1989 en z.j.  1 map.
217B
Nederlandse en Russische tekst van voordracht door J.W. Bezemer over werk AHS, gehouden in St. Petersburg maart 1994, en andere documenten betreffende zijn reis naar St. Petersburg.   1994.  1 map.
218A
Adressen van enkele dissidenten in Moskou.   Z.j.  1 omslag.
218B
Typoscript met informatie over S. Sopeljak en I. Gel uit de Oekraïne.   Z.j.  1 omslag.
219
Punten van aktie voor politieke gevangenen.   Z.j.  1 stuk.
220
Lijstje van uit te geven boeken, beginnend met 1) Mandel'štam, Nadežda Jakovleva.   Z.j.  1 omslag.

STUKKEN VAN ELISABETH FISHER, LITERAIR AGENT VAN DE ALEXANDER HERZEN STICHTING


CORRESPONDENTIE

221-222
(Privé) correspondentie van E. Zwart/Fisher-Spanjer, alfabetisch geordend op D, E en F.   1951, 1958, 1960-1977 en z.j.  2 mappen.
223-242
Correspondentie van Elisabeth Fisher, veelal met uitgevers, alfabetisch geordend A-P.   1969 -1977.  20 mappen.
223
A
224-225
B.
226
C.
227
D.
228
E.
229
F.
230-231
G.
232-234
H.
235
I-J.
236-237
K-L.
238-239
M-N.
240
O.
241-242
P.
243-244
Algemene correspondentie van E. Fisher-Spanjer, alfabetisch geordend.   1969, 1970, 1973, 1975-1987, 1990-1992 en z.j.  2 mappen.
245-252
Financieële correspondentie van Elisabeth Fisher-Spanjer, betreffende royalties, alfabetisch geordend A-Z.   1969-1983.  8 mappen.
245
A-B. (o.a. Belastingen)
246
C, D, E.
247
F, G.
248-249
H.
250
I-M.
251
N-R.
252
S-Z.
253-254
Financieële correspondentie van Elisabeth Fisher en royalty verklaringen, alfabetisch geordend op uitgever.   (1976), 1984-1998.  2 mappen.
255-256
Correspondentie van Elisabeth Fisher, contracten en andere documenten betreffende "Russia's political hospitals" door Sidney Bloch en Peter Reddaway, alfabetisch geordend.   1976-1981.  2 mappen.

CONTRACTEN, ROYALTIES

257
Contract register. 1969-1976.  1 boek.
258-259
Contracten tussen de AHS (Elisabeth Fisher) en uitgevers, alfabetisch geordend.   1968-1978, 1991, 1992 en z.j.  2 mappen.
260
Systeemkaarten op uitgevers, periodieken en radioomroepen en hun betalingen van royalties aan de AHS.   1969-1976.  1 map.
261
Systeemkaarten vnl. op personen en titels en hun ontvangsten van royalties.   1969-1978.  1 map.
262
Royalty-afrekeningen betreffende de verschillende publikaties.   1969-1976.  1 map.
263
Royalty-afrekeningen en betalingenvoor Andrej en Gjuzel' Amal'rik".   1970, 1974-1976 en z.j.  1 map.
264
Royalties Andrej Amalrik en betalingen vanuit het buitenland te zijnen behoeve.   1971, 1974, 1976 en z.j.  1 map.
265
"Financiele zaken, nog hangend, ter afdoening": doorslagen van brieven van Elisabeth Fisher aan K. en J. van het Reve, royalty-afrekeningen en overzichten van ontvangsten en uitgaven.   1972-1978, 1980, 1981 en z.j.  1 map.

OVERIGE DOKUMENTEN (van Elisabeth Fisher)

266
Kopie van begeleidend schrijven bij gedicht van Aleksander Esenin (-Vol'pin) door Bas Zwart (om geld in te zamelen).   1968.  1 stuk.
267
Overzichten van aktiviteiten, geldzaken, doorslagen van brieven, "flapteksten" voor door AHS uit te geven boeken, kopieën van artikelen en andere dokumenten.   1968-1973, 1976, 1977, 1979, 1985 en z.j.  1 map.
268
Lezing, gehouden door Karel van het Reve in Hamilton, Canada, en knipsels met artikelen van Karel van het Reve.   1970, 1973-1975, 1996 en z.j.  1 map.
269
Adreslijsten van ondermeer kinderen van politieke gevangenen.   1973, 1980 en z.j.  1 omslag.

DOCUMENTATIE


KNIPSELS

270
Knipsels betreffende verschillende dissidenten.   1968-1978, 1987, 1991 en z.j.  1 map.
271
Knipsels betreffende Pavel Litvinov.   1968, 1974.  1 map.
272
Knipsels betreffende de AHS.   1969-1972, 1974, 1977 en z.j.  1 map.
273-276
Knipsels betreffende Andrej Amal'rik.   1969-1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 1988, 1989 en z.j.  4 mappen.
NB. Zie ook 287.
277
Knipsels betreffende Anatolij Marčenko.   1969-1971, 1975, 1986 en z.j.  1 map.
278
Knipsels betreffende het proces tegen P. Jakir en V. Krasin, waarvan 1 met tekst van Karel van het Reve, en andere documentatie.   (1969), 1973.  1 map.
279
Knipsel van open brief van Mstislav Rostropovič aan "Pravda", Izvestija", "Literaturnaja Gazeta" en "Sovetskaja Kul'tura" uit "Russkaja Mysl'".   1970.  1 stuk.
280
Documentatie betreffende, dwz krantenartikelen van, Henk Wolzak.   1970, 1974 en z.j.  1 omslag.
281
Knipsels betreffende Roj en Žores Medvedev en tekst van interview van Žores Medvedev door J.W. Bezemer en K. van het Reve.   1970, 1973-1975.  1 map.
282
Knipsels betreffende psychiatrische methodes.   1971, 1973.  1 omslag.
283
Knipsels betreffende "Političeskij Dnevnik".   1971, 1973 en z.j.  1 omslag.
284
Knipsels betreffende V.K. Bukovskij.   1972, 1973, 1976 en z.j.  1 map.
285
Knipsels betreffende P. Grigorenko.   1973, 1974 en z.j.  1 map.
286
Knipsels over A. Sacharov en knipsels met teksten van Sacharov.   1973, 1974, 1977 en z.j.  1 map.
287
Knipsels betreffende de komst van Andrej en Gjuzel' Amal'rik naar Nederland.   1976.  1 map.
288
Knipsels van "Niet begeerde reis naar Kaluga", door Andrej Amal'rik, in afleveringen in het Parool.   1976.  1 omslag.
289
Knipsels van "Het rad der ideologieën", artikel van Andrej Amal'rik in de Haagse Post en van "Wat is er sinds "Helsinki" veranderd", artikel van Andrej Amal'rik in het Parool.   1976.  1 omslag.
290
"Haalt de Sovjetunie 1984" door Andrej Amal'rik in HP/De Tijd .   1992.  1 omslag.
291
Kopie van knipsel uit Novoe Russkoe Slovo met In Memoriam van Karel van het Reve.   1999.  1 stuk.
292
Knipsels van colums "Trijfel" van Nico Scheepmaker.   Z.j.  1 omslag.

OVERIGE DOCUMENTATIE

293
Programmaboekje en andere documenten betreffende de première van "Oost-West", toneelstuk van Andrej Amal'rik.   1969.  1 omslag.
294
Fotokopie van "Pis'mo voždjam Sovetskogo Sojuza" door A. Solženicyn, en verklaring erover door A. Sacharov, met aantekeningen [van J.W.B.] en documentatie.   1973, 1974.  1 map.
295
Kopieën van cataloguskaartjes van publikaties van en over Andrej Amal'rik.   Z.j.  1 omslag.

STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET IS GEBLEKEN

296
Kopieën van brieven uit Nazareth en Tel-Adas van Sonja aan Ida en aan vrienden.   1922.  2 stuks.

ANNEX

297
Typoscripten van brieven, verslagen en andere informatie uit gevangenissen en kampen.   1977-1981 en z.j.  1 map.
298
Typoscripten van verklaringen en open brieven.   1977-1981.  1 map.
299-300
Typoscripten van dokumenten betreffende
P. A. Ajrikjan ,
E.P. Bulach ,
E.I. Buzinnikov ,
V.M. Černovol ,
J.A. Chramcov ,
T. S. Chodorovič ,
S.S. Evsjukov ,
A.I. Ginzburg ,
I.A. Gol'dštejn ,
V.I. Konovalichin ,
E. Ja. Kulešov ,
V.V. Marčenko ,
K.Ja. Mjatik ,
E.B. Lejn ,
P. Lisovskaja ,
A.M. Marsal ,
V.K. Novosel'cev ,
T. Osipova ,
K.P. Podrabinek ,
A.D. Sacharov ,
S.A. Zubko
en anderen.   1972, 1978-1981.  2 mappen.
301
Typoscripten van dokumenten van de Moskouse Helsinkigroep .   1977, 1979, 1981 en z.j.  1 map.
302
Typoscripten van dokumenten van de Oekrainse Helsinkigroep en betreffende Oekraieners.   1977-1981 en z.j.  1 map.
303
Typoscripten van dokumenten van de Litause Helsinkigroep .   1976, 1977, 1978.  1 map.
304
Typoscripten van dokumenten van de Estse Helsinki groep .   1977, 1980.  1 omslag.
305
Typoscripten van dokumenten van de Georgische Helsinki groep .   1977, 1980 en z.j.  1 omslag.
306
Typoscripten van dokumenten van de Duitse emigratie.   1977, 1979, 1980, 1981 en z.j.  1 map.
307
Typoscripten van dokumenten van de Joodse emigratie.   1977, 1981 en z.j.  1 map.
308
Typoscripten van dokumenten betreffende de Krimtartaren.   1977, 1979.  1 map.
309
Typoscripten van dokumenten van de Zevende-Dagsadventisten.   1978, 1979, 1981.  1 map.
310
Typoscripten van dokumenten van de Baptisten.   1977.  1 map.
311
Typoscripten van "Bjulleten' Soveta rodstvennikov uznikov evangel'skich Christian-baptistov v SSSR". Nrs. 54-56. Moskou.   1978.  1 map.
312
Typoscripten van dokumenten betreffende het Samizdat-blad "Poiski".   1979, 1980 en z.j.  1 map.
313
Typoscripten van dokumenten van informatie-bulletin SMOT.   1981 en z.j.  1 omslag.
314
Typoscript van "Informacionnyj Bjulleten', Rabočaja komissija po rassledovaniju ispol'zovanija psichiatrii v političeskich celjach" Nr 16, en andere dokumenten betreffende misbruik van psychiatrie.   1978, 1979, 1980.  1 map.
315
Typoscripten van "Bjulleten' "Projekt Konstitutii"" Nrs. 3-5.   1977.  1 map.
316
Open brief aan het CC CPSU Politburo betreffende het project-Nieuwe Constitutie.   1977.  1 map.
317
Transcript van conference/symposium January 1970, georganiseerd door Radio Liberty en Institute for the study of the USSR , Muenchen.   1970.  1 map.
NB. Engelse vertaling in "The Soviet Censorship", ed. M. Dewhirst, callnr. 98/73. Deze vertaling wijkt sterk af van dit "origineel".
318
Typoscript van "10 let demokratičeskogo dviženija (1969-1979)" door S. Soldatov.   1979.  1 map.
319
Documenten van de Oost Europa Knipseldienst (Europa-Commissie, Algemeen Diakonaal Bureau).   1980.  1 map.
320
Varia.   1977-1981 en z.j.  1 map.

AANVULLING 2009


STUKKEN VAN ELISABETH FISHER, LITERAIR AGENT VAN DE ALEXANDER HERZEN STICHTING


CORRESPONDENTIE
321-322
Correspondentie van Elisabeth Fisher met Jozien van het Reve-Israel en Karel van het Reve. 1969-1977.  2 mappen.
323-331
Correspondentie van Elisabeth Fisher, veelal met uitgevers, alfabetisch geordend Q-Z. 1969-1977.  9 mappen.
NB. Nrs. 323-331 zijn de ontbrekende mappen in het AHS-archief, die alfabetisch aansluiten op inv.nrs. 223-242.
323-325
Q-R.
326-328
S.
329
T-U.
330
V-W.
331
X-Y-Z.

DOSSIERS
332
Lijsten van via de AHS gepubliceerde en te publiceren boeken, in binnen-en buitenland. 1969, 1970.  1 map.

Andrej Amal'rik, en Gjuzel' Amal'rik
333-334
Protestbrieven, petities, open brieven en andere documenten i.v.m. de veroordeling van Andrej Amal'rik in 1973 en zijn hongerstaking daarna.1970, 1971, 1973 en z.j.  2 mappen.
335-336
Correspondentie, financiële stukken en andere documenten van E. Fisher als zaakwaarnemer van Amal'rik bij interviews, plaatsing van artikelen en overeenkomsten met uitgevers, na zijn aankomst in Nederland. 1976-1977.  2 mappen.
337
Typoscripten en knipsels met artikelen van Amal'rik 1970, 1976 en z.j.  1 map.
338
Persoonlijke documenten van de Amal'rik's. 1976 en z.j.  1 omslag.
339-340
Knipsels (Amal'rik) 1969-1977 en z.j.  2 mappen.

MANUSCRIPTEN
341
Kopieën van gedichten met (blad)muziek. Vorkuta. 1950, 1952, 1954.  1 map.
342
Typoscript van gedicht van V. Novadvorskaja. 1969.  1 stuk.
343
Kopie van "A program for Soviet Democrats" van A. Boiter.1970.  1 map.
344
Typoscript van aankondiging van J. Glazov. "Tesnye vorota". Z.j.  1 stuk.
345
Kopie van "Andrej Amal'rik kak publicist" door Jar. Jasnyj. Z.j.  1 omslag.
346
Kopie van "Les "Comedianti"" door M. Osadchy. Z.j.  1 stuk.
347
Kopie van "Neskol'ko zametok o sovetskoj ekonomike i ideologii" door V. Zlatkin. Z.j.  1 map.
348
Kopie van deel van een boek: "Bij hoofdstuk: Ideologičeskaja teorija i gosudarstvennaja praktika". Z.j.  1 map.
349
Kopie van "Program of the democratic movement of the Soviet Union". Z.j.  1 map.

OVERIGE DOCUMENTEN
350
Adreslijsten van ondermeer schrijvers. Z.j.  1 omslag.
351
Namen en adressen. Z.j.  1 omslag.
352
Documenten betr. S. Gloezjman en Amnesty International. 1978, 1979 en z.j.  1 map.
353
Documenten betr. het congres "Garmisch '80". 1980 en z.j.  1 omslag.

DOCUMENTATIE
354
Interviews met vluchtelingen uit Rusland. 1971 en z.j.  1 omslag.
355
"Die Zeit steht nicht still" - Dokumente der Opposition in de UdSSR. RIAS, Berlijn. 1972. Stencil.  1 map.
356
Knipsels betreffende "Politi…eskij dnevnik". 1971, 1972.  1 map.
357
"Notes on the "Political Diary"" door Albert Boiter. Stencil. N.d.  1 stuk.
358
Kopieën van knipsels uit de Franse pers over "Cataracte" van M. Ossadchy. 1974.  1 map.
359-363
Knipsels en andere documentatie, opgeplakt, meest uit niet-Nederlandse kranten. Alfabetisch A-L. 1967-1969, 1972-1977 en z.j.  5 mappen.
359
A-F
Auteursrecht (en Sovjet Unie), J. Brodsky, R. Barschai, en andere dissidenten., V. Chalidze en andere dissidenten. J. Daniel en andere dissidenten. E. Etkind.
360
G: Julij Galanskov en andere dissidenten, en Godsdienst in de Sovjet Unie.
361-362
H-J. P. Jakir en andere dissidenten, Joden in de Sovjet Unie.
363
K-L. Kampen in de S.U., V. Kortsjnoj en andere dissidenten, P. Litvinov en andere dissidenten.
364-366
Knipsels betreffende Russische dissidenten, eurocommunisme, mensenrechten en andere onderwerpen. 1976, 1977 en z.j.  3 mappen.