IISH

Archief Kees Boeke

Periode (1842-) 1884-1976 (-2011)
Omvang   13.25 m.
Raadpleging Beperkt
Toestemming vereist van het IISG voor de inventarisnummers aangegeven met *; deze zijn voor 30 jaar gesloten (tot 8-11-2013)
Zie informatie over raadpleging

Biografie

Boeke, Cornelis (1884-1966) en Cadbury, Beatrice (1884- 1976). Kees Boeke: Ingenieur; onderwijsvernieuwer; in 1911 naar het opleidingscentrum voor Quaker-zendelingen te Birmingham; zendingswerk in Syrië 1912-1914; actief voor de vrede in Engeland tot zijn uitwijzing in 1918; weigerde als Quaker het staatsgezag te erkennen; oprichter van de Werkplaats in Bilthoven in 1926; actief in de vredesbeweging; in 1911 gehuwd met Beatrice Cadbury, dochter van een van de directeuren van de Bourneville chocolade- en cacaofabriek; Quaker.

Inhoud

Persoonlijke stukken, onder meer paspoorten, diploma's, financiële stukken, dagboeken, zakagenda's, fotoboeken en andere albums; particuliere correspondentie, onder meer met familieleden; stukken van familieleden; `ontmoetingen met Kees en Betty Boeke' 1961, ter gelegenheid van hun gouden bruiloft samengesteld; artikelen, manuscripten, etc.; stukken onder meer betreffende de Quakers, de Bilthovense beweging, Broederschap in Christus, Gemeenschapsblad, Nooit meer oorlog beweging `Paco', de Boeke-Trust, sociocratie en onderwijs- vernieuwing, onder andere WVO en New Education Fellowship;

Ordening

Toen de archieven werden overgebracht naar het IISG was er sprake van één archief, terwijl het in werkelijkheid om twee archieven gaat: de archieven van Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury en van 'de Werkplaats', die vermengd geraakt waren. Aan de ordening van de archieven is door Julia Boeke begonnen met de bedoeling een inventaris te maken. Na verloop van tijd is dit werk overgenomen door Cees Smit waarbij ernaar is gestreefd de bewerkelijke ordening van de ingewikkelde archieven op zo eenvoudig mogelijke manier te voltooien. Het resultaat zijn twee inventarissen die het karakter hebben van gerubriceerde plaatsingslijsten waarbij niet op alle punten is voldaan aan de officiële ordeningsvoorschriften, maar die toch een voldoende ingang bieden op de archieven.

De splitsing van beide archieven gaf op een aantal punten problemen. De vermenging had met name plaats gevonden bij de correspondentie opgenomen in de rubriek "openbare leven" (inv.nrs. 305-363), als gevolg van het feit dat Kees Boeke niet alleen zijn correspondentie ten dienste van 'de Werkplaats', maar ook vaak zijn persoonlijke correspondentie via het secretariaat van 'de Werkplaats' liet lopen. Bovendien drukte Kees Boeke zijn persoonlijke stempel dermate nadrukkelijk op het functioneren van 'de Werkplaats' dat het moeilijk was te bepalen wanneer correspondentie namens hem persoonlijk of namens 'de Werkplaats' gevoerd werd.
Er is gekozen voor handhaving van deze aangetroffen orde, omdat vanwege bovenstaande omstandigheden een splitsing in persoonlijke en 'Werkplaats'-correspondentie onmogelijk was. Voor de 'Werkplaats'-correspondentie moet dus ook gekeken worden naar de inv.nrs. 305-363.
Het probleem t.a.v. vermenging van de twee archieven deed zich ook voor bij de stukken betreffende onderwijs. Kees Boeke was aktief in, en had kontakten met verschillende organisaties in zijn hoedanigheid van leider van 'de Werkplaats', maar ook op persoonlijke titel. Uitgangspunt bij de splitsing is geweest dat de stukken betreffende de aktiviteiten die tot de taakuitvoering van 'de Werkplaats' gerekend moeten worden, in het archief van 'de Werkplaats' geplaatst dienden te worden (inv.nrs. 290-311). De overige stukken zijn geplaatst in het archief van Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury . (inv.nrs. 491-568).
De stukken die over 'de Werkplaats' gaan (inv.nrs. 569-593) zijn beschouwd als persoonlijk archief van Kees Boeke .
Wat betreft de volledigheid van het archief moet worden opgemerkt dat Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury in de periode 1923-1935 geen gebruik wensten te maken van o.m. de posterijen. Dit misschien verklaart het feit dat er uit deze periode weinig correspondentie aanwezig is, alhoewel dit niet het geval is bij de correspondentie met Kees Boeke 's moeder (inv.nrs. 46-95) en met de kinderen (inv.nrs. 99-162). De brieven die de ouders van Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury ontvingen zijn uit praktische overwegingen opgenomen in de rubriek "familiecorrespondentie", om de rubrieksindeling niet nog ingewikkelder te maken en om te voorkomen dat voor deze correspondentie in meerdere rubrieken gezocht moet worden.
De ordening van de beschrijvingen is voornamelijk chronologisch, maar deze chronologie is doorbroken waar de stukken van Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury gescheiden van elkaar werden aangetroffen, en waar het voor de overzichtelijkheid wenselijk was stukken met dezelfde redactionele vorm bij elkaar te plaatsen.
Het film- en geluidmateriaal is in de bijlage globaal beschreven en als aparte collectie opgenomen bij de afdeling Beeld en Geluid van het IISG , evenals de foto's betreffende het openbare leven en de negatieven op glas en lantaarnplaatjes op glas.
De familiefoto's die vooral van belang zijn in verband met het archief zijn hierin achtergebleven (inv.nrs. 724-826). Daarbij moet worden opgemerkt dat een aantal foto's betreffende het openbare leven (inv.nrs. 773-809) samen met de familiefoto's in albums waren geplakt en dus niet konden worden afgezonderd.
Boeken die met het archief zijn meegekomen zijn via een collectiecode terug te vinden in de bibliotheek computer.
Uit het archief is niet vernietigd; het heeft een omvang van 12.50 m.

Bewerking

Inventaris van het archief van Cornelis Boeke (1884-1966) en Beatrice Boeke-Cadbury (1884-1976) (1842-) 1884-1976 (-1984) gemaakt door J. Boeke en C. Smit in 1990, van de aanvullingen 2012 door Bouwe Hijma.

Tweede archiefvormer
Werkplaats Kindergemeenschap (Bilthoven)

VOORWOORD

Op tweede Paasdag 3 april 1961 , vond de tweede "Paasmars voor de Vrede" plaats in Amsterdam. In de voorhoede liepen de organisatoren van de Mars: Rien Buter , zijn vrouw Rieke Buter-den Tonkelaar , Betty en Kees Boeke en ook Bram Storm , allen op weg naar het Grand Hotel Krasnapolsky waar een samenkomst was belegd.
Lopend over het Rokin bracht Bram Storm de volgende gedachte naar voren: "Het is mijn wens herinneringen bijeen te brengen van al degenen die na de eerste wereldoorlog bij Kees en Betty Boeke in Bilthoven samenkwamen en deel hadden aan werk en strijd voor vrede en gerechtigheid. Ik zou ook willen horen wat die periode voor al diegenen heeft betekend. Zou dat mogelijk zijn?"
Het merkwaardige feit deed zich voor dat er binnen de familiekring voorbereidingen in gang waren voor de viering van de Gouden Bruiloft van Betty en Kees Boeke , in december van dat zelfde jaar. Dezelfde gedachte: herinneringen en gebeurtenissen die voor hun kinderen ingrijpend en onvergetelijk waren, speelden daarbij een belangrijke rol. Beide initiatieven lagen in één lijn! Zo is er een begin gemaakt, niet alleen van een verzameling herinneringen, foto's en geschriften rond Kees en Betty Boeke , maar ook van een contact met het IISG .
Bram Storm stelde namelijk vanaf het begin de eis, dat wat hij bijeen zou brengen te zijner tijd als belangrijk document zou worden overgebracht naar het IISG in Amsterdam, waar het zo zei hij "thuis" hoorde. De zes verzamelboeken "Ontmoetingen met Kees en Betty Boeke " (inv.nrs. 260-265) zijn op die manier tot stand gekomen en zouden in die zin de introductie kunnen vormen tot het Boeke - en "De Werkplaats"-archief.
Op 13 februari 1976 overleed Betty Boeke-Cadbury in haar huis in Abcoude. Op 14 April nadien werd het gehele archief overeenkomstig haar wens naar het IISG in Amsterdam overgebracht. Voor sommigen van de nabestaanden was dit moeilijk te verwerken, omdat het hier om een wel zeer persoonlijk erfgoed en waardevolle nagedachtenis ging: geschriften, foto's, boeken, documenten, wat niet al. Die waren voortaan nagenoeg onbereikbaar en daarenboven gemeen-goed geworden.
Eind 1987 nam een medewerker van het IISG de inventarisatie van het archief ter hand. Begin 1990 was deze arbeid voltooid. Het werk is met enthousiasme, respect en zorgvuldigheid verricht, waarvoor de familie heel dankbaar kan zijn.
Wanneer het Boeke - en "De Werkplaats" archief binnenkort in het IISG in gebruik zal worden genomen is het goed te bedenken, dat wat daarin is vervat en wordt prijs gegeven, niet alleen deel uitmaakt van een stuk "Sociale Geschiedenis", maar meer nog te maken heeft met Mensen, en verslag doet van menselijke bezieling en gedrevenheid. Er is sprake van kwetsbare mensen, die het hebben aangedurfd hun leven in dienst te stellen van de Gemeenschap, geleid door innerlijke overtuiging en geestkracht.
Moge er inspiratie en bemoediging van uitgaan! Op die manier kan de "Mars voor Vrede " verder gaan en de "fakkel" worden overgenomen en doorgegeven.
Amsterdam, Maart 1990
Julia Boeke

INLEIDING

Geschiedenis

1884-1911

Cornelis (Kees) Boeke werd geboren op 25 september 1884 te Alkmaar. Zijn vader was Jan Daniël Boeke ( 1842-1902 ), fysicus en directeur van de Rijks HBS in Alkmaar, zijn moeder Petronella Everharda Oort (1850-1933) . Kees' vader was agnosticus, zijn moeder lid van de Hervormde kerk. In 1902 deed Kees eindexamen HBS. Hij volgde de studie voor Civiel Ingenieur (weg- en waterbouwkunde) aan de Technische Hogeschool te Delft. Hij studeerde in 1910 af op het onderwerp "Breuk na herhaalde belasting". Het onderzoek hiervoor verrichtte hij in Londen.
Als secretaris en voorzitter van de Delftsche afdeling van de Nederlandse Christen Studenten Vereeniging (NCSV) en tijdens zijn verblijf in Engeland kwam hij in contact met Quakers.
Hij maakte kennis met de secretaris van de Friends' Foreign Mission Association (FFMA), Henry Hodgkin , die zendeling was geweest in China. De gelegenheid deed zich voor te solliciteren naar de functie van hoofd van de quakerschool in Brummana in Syrië. Tijdens zijn sollicitatie maakte Kees Boeke kennis met Beatrice Cadbury, lid van the Candidates Committee en the Syria Committee van de FFMA.
Beatrice Cadbury werd op 28 april 1884 te Moseley Village bij Birmingham geboren. Haar vader was Richard Cadbury (1835-1899) , die samen met zijn broer George de chocolade- en cacaofabriek in Bournville leidde.
De Cadbury's waren Quakers. Zij wilden hun ideeën in de praktijk brengen door een efficiënte bedrijfsvoering te combineren met de zorg voor het welzijn van de werknemers en veel geld te besteden aan het ondersteunen van charitatieve projecten. De familie Cadbury was hierin niet uniek; in Engeland waren met name ook de chocoladefabrikanten Fry en Rowntree op deze wijze aktief.
Beatrice Cadbury's moeder, Emma Jane Wilson (1846-1907), was de kleindochter van een zakenman, die slachtoffer werd van de industriële ontwikkelingen: hij speculeerde in het personenvervoer per diligence in een tijd waar de opkomst van de spoorwegen niet meer te stuiten was. Haar vader vond later werk bij de spoorwegen (1). Emma, lid van de Anglicaanse kerk, werd na haar huwelijk met Richard Cadbury ook Quaker. In het gezin heerste een sterk besef dat al te uitbundig leven niet goed was. Toch beschrijft Beatrice Cadbury-Boeke haar kinder- en meisjesjaren als "intens gelukkig" (2). In 1894 ging Beatrice na de Froebelschool naar de Edgbaston High School for Girls; in 1901 ging ze naar de Mount School in York. In 1903 bezocht ze Westfield College in Londen.
In 1907 verongelukte haar moeder tijdens een wereldreis die ze samen met Beatrice maakte. Haar vader was al in 1899 in Jerusalem overleden. Beatrice ging nu bij haar zuster en zwager, Helen en Charles Alexander wonen, in "Tennessee", Moseley. Charles was evangelist ("de Zingende Evangelist"), en voor zijn missies trok hij met zijn echtgenote de wereld rond. In deze periode werd Beatrice lid van the Syria Committee en later van the Candidates Committee van de FFMA.

1911-1914

Op 19 december 1911 trouwden Kees Boeke en Beatrice Cadbury ; uit het huwelijk zouden acht kinderen geboren worden: Helen (1912), Emma (1914), Paula (1916), Julia (1917), Candia (1920), Daniël (1921), Theodora (1923) en Marian (1927). In januari 1912 vertrokken ze naar Brummana waar Kees Boeke zijn werk bij de quakerschool kon beginnen. Na de geboorte van hun eerste dochter Helen, in november 1912 , en een verblijf in Engeland en Nederland gedurende de daaropvolgende zomermaanden, besloten Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury hun werk in Syrië voort te zetten in Ras el Metn, meer in het binnenland gelegen. Het werk bestond hier uit het toezicht houden op dagscholen in de omliggende dorpen.
Als gevolg van het uitbreken van de eerste wereldoorlog waren ze echter gedwongen te vertrekken. Het gezin vestigde zich voorlopig in "Tennessee", het huis van Helen Alexander-Cadbury en Charles Alexander .

1914-1918

Kees Boeke volgde een cursus voor het "Secondary Teachers Diploma" aan de universiteit van Birmingham, waarna hij een baan vond als leerkracht bij een secondary school. Hij werd echter ontslagen vanwege zijn anti-militaristische en pacifistische opvattingen, die hij ook in de klas uitdroeg. Beatrice Boeke-Cadbury en Kees Boeke hadden nu alle gelegenheid zich aan het werk voor de Quakers in het algemeen en de vrede in het bijzonder te wijden. In het Centraal Comité van de kort na het uitbreken van de oorlog opgerichte Fellowship of Reconciliation (FOR) ontmoette Kees Boeke veel vooraanstaande pacifisten. Hij werd secretaris van de afdeling Birmingham van de FOR. In 1915 ging hij als afgevaardigde van de FOR naar Duitsland en legde daar contacten met pacifisten, o.a. met Elizabeth Rotten die werk deed onder krijgsgevangenen, en later een belangrijke rol zou gaan spelen in de onderwijsvernieuwing. In Engeland grepen Beatrice Boeke-Cadbury en Kees Boeke iedere gelegenheid aan om te ageren tegen de oorlog; vaak hielden ze toespraken in zalen, maar ook op straat.
In de herfst van 1916 verliet het gezin "Tennessee" om in een eigen huis te gaan wonen, samen met Eveline Fletcher, de echtgenote van Ernest Fletcher die wegens dienstweigering in de gevangenis zat. Nadat zij zich tijdelijk in Wales hadden gevestigd om daar onder de mijnwerkers anti-oorlogspropaganda te voeren, werd Kees Boeke in staat van beschuldiging gesteld wegens opruiing. Hij werd veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf en 'deportatie' uit Engeland.

1918-1929

Na het gedwongen vertrek uit Engeland vestigde het gezin zich in Bilthoven, in "Het Boschhuis" aan de Nic.Beetslaan. Hier werden hun eerste quakermeetings gehouden, en "Het Boschhuis" werd steeds meer een ontmoetingsplaats van vrienden en geïnteresseerden.
In december 1918 werd besloten in "Het Boschhuis" een conferentie te houden; hierbij werd De Broederschap in Christus (BiC) opgericht. Er werd een boodschap verspreid: "Een Woord aan Allen die der Tijden Ernst verstaan", die besloot met de oproep: "Medechristenen van alle klassen, van alle kerken, van alle landen, vereenigt u!" (3). In 1924 zou de BiC deel gaan uitmaken van Kerk en Vrede . In 1919 werd in "Het Boschhuis" een internationale conferentie gehouden, op initiatief van Ernest en Eveline Fletcher die bij het gezin Boeke waren komen wonen, en van Henry Hodgkin en Kees Boeke . Er werd besloten tot de oprichting van een Christelijke Internationale , waarvan Pierre Cérésole en Kees Boeke de secretarissen werden. Het secretariaat van de Christelijke Internationale werd korte tijd later verplaatst naar Londen, naar de FOR, die nu IFOR ging heten. Pierre Cérésole , oprichter van de Service Civile (later Service Civile Internationale SCI), vertrok naar Noord-Frankrijk voor een eerste experiment van de SCI, het opbouwen en repareren van in de oorlog vernielde huizen. Dit met het idee om te komen tot een alternatief voor de militaire dienstplicht. Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury besloten de door hen te betalen verdedigingsbelasting te besteden aan een positief maatschappelijk doel. Dit werd niet geaccepteerd waarop zij weigerden verder alle belasting te betalen; dit leidde tot openbare verkoping van de inboedel. Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury belandden een aantal keer in het Huis van Bewaring nadat ze op straat hadden gesproken, en na sommatie hadden geweigerd te vertrekken. Ook vele anderen hadden door hun aktiviteiten kennis gemaakt met het gevangeniswezen, en vonden dat de bestaande opvattingen over misdaad en straf veranderd moesten worden. Er werd een apart comité gevormd, Het Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf , waarvan ook Clara Meyer-Wichmann deel uitmaakte. In 1920 vormde Kees Boeke samen met Lodewijk van Mierop de redactie voor de uitgave van De Vergetenen, een bundel artikelen, brieven en tekeningen over de situatie in gevangenissen en huizen van bewaring. Andere belangrijke aandachtspunten waren de opvoeding en het onderwijs; er werden pedagogische conferenties gehouden waarbij veel ideeën geformuleerd werden die later in 'de Werkplaats' nader uitgewerkt zouden worden. Als gevolg van het toenemend aantal aktiviteiten werd "Het Boschhuis" te klein. Er werd op hetzelfde terrein een nieuw gebouw neergezet, "Het Broederschapshuis", waarin de samenkomsten en conferenties voortaan konden plaatsvinden en waar de gasten konden verblijven. De bouw werd gerealiseerd door De Utrechtse Bouw Associatie (UBA), die loon naar behoefte uitbetaalde.
Van 22-25 maart 1921 werd in Bilthoven een internationale conferentie gehouden, waarbij werd afgesproken dat een nieuwe organisatie in het leven zou worden geroepen, "in geval het Haagsch Congres weigert een door ons aanvaardde absolutistische resolutie aan te nemen" (4). Dit congres van de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging ( IAMV ), op 26 maart in Den Haag, kwam niet tot een "absolutistisch antimilitaristisch" standpunt. Kees Boeke en Pierre Cérésole hadden al een verschil van mening over de vraag of een alternatief voor de militaire dienstplicht door de regering moest worden erkend of niet. Dit meningsverschil verdeelde veel anti-militaristen.
Na het congres van de IAMV werd de oprichting van Paco (Esperanto voor vrede) in de herfst van 1921 een feit. Paco sloot zich aan bij het Internationaal Anti-Militaristisch Bureau ( IAMB ) (5).
Het secretariaat was eerst in Bilthoven gevestigd, in 1923 verhuisde het naar Londen, nu War Resisters' International (WRI) genaamd.
Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury waren steeds sterker tot de overtuiging gekomen dat het niet juist was te profiteren van de aandelen in de fabrieken van de Cadbury Bros. in Birmingham: "the great war and its appalling consequences have led us to believe that just the private holding of capital, such as we have done up to the present time, lies at the root of nearly all the social and economic trouble in the world to-day", schreef Beatrice Boeke-Cadbury in een brief "To all who are co-operating in the works known as Cadbury Bros. Ltd" (6). Ze wilde van de aandelen af en overlegde met de The Bournville Works Men's and Women's Councils, die in de fabrieken functioneerden. Op 19 mei 1922 werd in Bilthoven door Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury enerzijds en door de afgevaardigden Tom Hackett en Kathleen Cox anderzijds een overeenkomst getekend: The Boeke Trust Committee waarin de aandelen werden ondergebracht was een feit. Van de inkomsten zouden aktiviteiten georganiseerd moeten worden op het gebied van: "1) Internationalism, 2) Development of the idea of control in industry, 3) The care and interest of the Boeke family, such as the education of the children, 4) Relief of the suffering and distress, 5) Work done by the Bilthoven Council, 6) Movements for working class unity, 7) Social investigation, propaganda and education" (7).
De 'Boeke Trust' hield jaarlijks een conferentie, in de laatste jaren voor de oorlog werden deze conferenties georganiseerd voor vertegenwoordigers van vredesorganisaties en vakbonden.
De 17e conferentie zou in 1939 in Bilthoven gehouden worden met als thema "opvoeding voor de vrede"; door de oorlog kon dit geen doorgang vinden. Na de oorlog werden er geen conferenties meer georganiseerd.
Binnen de IFOR reageerde men negatief op het afstand doen van de aandelen, men vond dat het geld beter besteed had kunnen worden aan de organisatie. De BiC was een vrij gesloten organisatie en het denken van Kees Boeke ontwikkelde zich in een meer 'wereldlijke' richting. Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury kregen behoefte aan een 'open' beweging, toegankelijk voor iedereen. Als gevolg hiervan ontstond de 'Bilthovense Beweging'; de beweging kreeg in 1922 de naam Gemeenschapsleiding Bilthoven en gaf het Gemeenschapsblad uit. De Gemeenschapsleiding Bilthoven wilde een gemeenschap nastreven los van organisatie- en dwangmiddelen van de staat, waar beslissingen niet met meerderheid van stemmen zouden worden genomen, maar na algemene overeenstemming.
Kees Boeke zou hiervoor later de term "Sociocratie" gaan gebruiken. Gevolg van deze stellingname was Kees Boeke 's besluit om niet langer te gehoorzamen aan de wetten die de staat de burgers oplegt. Als konsekwentie hiervan besloot hij geen gebruik meer te maken van de voordelen die een staat de burgers biedt: de post, politie, paspoort en het openbaar vervoer, en tenslotte wilde hij geen geld meer gebruiken. Beatrice Boeke-Cadbury besloot "na een tijd van aarzeling Kees op deze weg te volgen" (8). Twaalf jaar lang hield het gezin deze manier van leven vol, waarbij zij gesteund werden door vrienden en de 'Boeke Trust'. In 1934 zou Kees Boeke zijn stellingname herzien (9).
Het gezin Boeke werd in deze jaren gedwarsboomd door mensen die het niet eens waren met deze ideeën en de daaruit voortvloeiende levenswijze. Tenslotte leidde dit er toe dat het gezin zich in de zomer van 1926 gedwongen voelde "Het Boschhuis" te verlaten en in tenten te gaan wonen. In november kon het één van de door de UBA gebouwde huizen in Bilthoven aan de Koekoeklaan betrekken; het huis werd gekocht door de 'Boeke Trust'.
Al vanaf het begin kregen in Bilthoven opvoeding en onderwijs veel aandacht: vanaf 1920 werden er jaarlijks pedagogische conferenties gehouden. De oudste kinderen zaten vanaf de oprichting in 1919 op de Montessorischool in Bilthoven. Door het niet gebruiken van geld ontstonden er in 1925 moeilijkheden en besloot Kees Boeke zijn eigen kinderen zelf les te gaan geven. In 1926 begon het werk in een kamer van een leidster van de Montessorischool, Mies van der Es. In 1927 werden in het huis van Chy Kerdijk-de Monchy twee kamers ingericht. Na enige tijd werd haar gehele huis voor de uitvoering van de ideeën gebruikt.
In Kindergemeenschap schrijft Kees Boeke over de naam 'de Werkplaats': "De reden waarom ik de naam gekozen heb, is dat ik bij 'school' altijd geneigd ben te denken aan iemand die 'geschoold wordt' en het mijn bedoeling juist is de kinderen niet te 'scholen', maar hun de gelegenheid te geven door allerlei soort werk zich naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen.... Wat ik dus wilde trachten te vormen was inderdaad een plaats om te werken, vandaar de naam" (10).
De leerlingen werden "werkers" genoemd, de leerkrachten "medewerkers", "degenen die zich geheel aan het werk geven" (11), en "helpers", "zij die alleen op vaste tijden komen voor lessen in bepaalde vakken" (12). In 1927 werd de "Bespreking" ingevoerd; dit was de bijeenkomst van werkers en medewerkers waarin afspraken werden gemaakt, het werk verdeeld en problemen besproken; één van de werkers werd "leider" en deze werd geholpen door een "schrijver". De helpers hadden ook hun wekelijkse "Bespreking". Besluitvorming vond ook hier op Sociocratische grondslag plaats. In 1928 werd Kees Boeke gearresteerd omdat er geen wettig hoofd aan 'de Werkplaats' verbonden was. Mevrouw Wolswijk, die een hoofdacte had, wierp zich toen op als hoofd waardoor de inspecteur 'de Werkplaats' als 'school' kon erkennen. Met behulp van vrienden, vooral van mevrouw Bosman en van de 'Boeke Trust', werden aan de Hobbemalaan een nieuw schoolgebouw en twee woonhuizen voor de families Boeke en Kerdijk gebouwd, ontworpen door Franz Röntgen , de zoon van de musicus Julius Röntgen . In 1929 betrokken werkers en medewerkers het nieuwe schoolgebouw, de twee families vestigden zich in de woonhuizen ernaast.

1929-1945

Kees Boeke gaf in het begin Engels , later nam Beatrice Boeke-Cadbury dit over. Naast de eerder genoemde medewerkers van het eerste uur waren Greet Mulder , Ina Prins , Joop en Willie Westerweel , Jet Kirpensteyn , Hein Herbers en Marie de Monchy de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de idealen van 'de Werkplaats'. In de beginperiode was er geen financiële basis; de medewerkers leverden hun bijdrage vrijwillig, en de leermiddelen werden in eigen beheer vervaardigd. In 1933 werd de organisatie van 'de Werkplaats' verder uitgewerkt: de "Medewerkerssamenkomst" kreeg de leiding van de Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven (WKB).
Medewerkers en helpers kwamen regelmatig bij elkaar en er werden op vaste tijden "Ouderssamenkomsten" gehouden.
In 1934 werd jaarlijks een Commissie van Beheer uit de Medewerkerssamenkomst samengesteld, die het financiële beheer uitoefende en de begrotingen en rekeningen opstelde. Ook was de Commissie van Beheer verantwoordelijk voor de "Medewerkerszorg": de medewerkers konden geen aanspraak maken op salaris, maar waren afhankelijk van datgene dat door de WKB beschikbaar kon worden gesteld.
In december 1934 werd de Stichting Kindergemeenschap Bilthoven in het leven geroepen die zich ten doel stelde de WKB te ondersteunen.
De "Bespreking" bleef bestaan om de dagelijkse gang van zaken in 'de Werkplaats' goed te laten verlopen.
De Werkplaats Gemeenschap Bilthoven (WGB) werd een afzonderlijk lichaam dat tot doel had leermiddelen en schoolbehoeften beschikbaar te stellen aan de WKB, maar óók aan andere scholen. In 1943 werd deze gemeenschap opgeheven.
Handenarbeid werd in de 'de Werkplaats' van wezenlijk belang beschouwd. Hieronder werd niet het 'vak' handenarbeid verstaan, maar werkzaamheden binnen de organisatie waarvoor de werkers verantwoordelijk waren: schoonmaken, vervaardigen en repareren van leermiddelen en meubels, koken, opbergen van leermiddelen en materialen. Ook het tuinieren rond 'de Werkplaats' en in de tuin van de familie Hulst te Groenekan was een belangrijk onderdeel van de handenarbeid.
Een andere belangrijke plaats hadden de culturele vakken: muziek, toneel, tekenen en rytmiek. Het musiceren en toneel spelen vormden zelfs een onlosmakelijk deel van het leven in 'de Werkplaats'; er werden vanaf het begin in 1926 uitvoeringen verzorgd.
Dagelijks werd na de lunch de "Siësta" gehouden. De werkers rustten in ligstoelen, sommigen sliepen, anderen luisterden naar muziek, o.a. van Mozart , Haydn en Bach . Daarna werd een half uur buiten gesport. Wekelijks werden het "Weekbegin" en "Weekslot" gehouden, waarbij de werkers soms werden toegesproken door Kees Boeke , er werd gezongen, voorgedragen en toneel gespeeld. In 1928 werd begonnen met de Bij, een schoolblad samengesteld en uitgegeven door de werkers. In 1931 werd er voor het eerst een werkkamp georganiseerd in Hulshorst. Er volgden er nog meer, o.a. het gedenkwaardige vaarkamp op de "Prins Hendrik" in 1934 van Amsterdam via Dordrecht, Zijpe en Veere naar Gent en weer terug naar Amsterdam, de kampen op Terschelling en in België en Frankrijk, en in de oorlogsjaren in Putten en Nunspeet.
'De Werkplaats' leidde in de eerste jaren niet op voor examens. In 1933 besloten de medewerkers een vast schema voor de te onderwijzen vakken en een daaraan gekoppeld proevensysteem te ontwikkelen en eigen 'Werkplaats'-diploma's te verstrekken.
Deze diploma's hadden kleuren die hetzelfde waren als die van de groepen waarin de werkers zaten; zo was er een paarse groep, een blauwe, een groene, een gele en een oranje groep.
Vanaf 1934 werkten 'de Werkplaats', de Pallas Athene school in Amersfoort en de ULO-afdeling van de Bussumse Montessorischool bij de ideeën over onderwijsvernieuwing en bij de ontwikkeling van diploma's al nauw samen. In 1938 werd door Kees Boeke , J.H. Bolt (hoofd van de Pallas Athene school) en L.H. Fontein (hoofd van de Bussumse Montessorischool) de Stichting het IVO-diploma in het leven geroepen, die haar leerlingen ter afsluiting een diploma uitreikte. Kees Boeke e.a. wilden ook een opleiding voor leerkrachten bij het vernieuwingsonderwijs; in 1938 ging in 'de Werkplaats' de Bilthovense Aanvullingscursus van start. Deze cursus werd in de oorlogsjaren geleidelijk gestaakt, na 1945 zouden de ideeën voor een opleiding van leerkrachten bij nieuwe scholen weer opgepakt worden.
In 1939 startte 'de Werkplaats' de aktie "Jeugd-Hulp voor Vluchtelingen" uit verontwaardiging over het aan de grens terugsturen van vluchtelingen uit Duitsland. In Den Dolder woonde toen een groep Joodse kinderen uit Polen; 'de Werkplaats' en de 'Jeugd-Hulp' wilden hen helpen en het onderwijs verzorgen. Resultaat was dat de gemeente het gebouw "Eickenrode" beschikbaar stelde; hier draaiden de kinderen met het 'Werkplaats'-programma mee totdat ze uit elkaar gingen om op andere plaatsen in het land ondergebracht te worden. In 1941 kregen scholen de opdracht de namen van de Joodse kinderen op te geven.
Beatrice Boeke-Cadbury en Jeanne Caland gingen lessen geven aan de Joodse kinderen die 'de Werkplaats' hadden verlaten. Na verloop van tijd kwamen Joodse kinderen toch onder andere namen naar 'de Werkplaats', terwijl ze onderdoken bij medewerkers.
Toen 'de Werkplaats', "Eickenrode" en het woonhuis van de Boeke 's door de Duitsers werden gevorderd moest het gezin verhuizen naar de Gezichtslaan.

1945-1954

Direct na het eindigen van de oorlog verspreidde Kees Boeke zijn in 1944 geschreven brochure "Redelijke ordening van de mensengemeenschap", waarin hij zijn (quaker-)ideeën over Sociocratie uiteen zette en aangaf hoe hij de organisatie en het bestuur van ons land uitgevoerd zou willen zien (13).
Als alternatief voor dictatuur en parlementarisme zag hij een democratie van de gemeenschap door de gemeenschap.
Buurtschappen zouden de bases moeten vormen voor overleg, besluitvorming zou in wijken en districten moeten plaatsvinden, waarbij geen gebruik gemaakt mocht worden van het systeem van meerderheid van stemmen. Deze ideeën hebben nog steeds veel invloed binnen verschillende organisaties.
De in 1935 opgerichte Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs (WVO), die in 1936 door de New Education Fellowship (NEF) werd erkend als haar Nederlandse sectie, kende in Kees Boeke vanaf haar oprichting al een aktief lid en hij was van 1938 tot 1951 redacteur van Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs.
Na de oorlog namen deze aktiviteiten toe en in 1946 werd hij uitgenodigd om deel te nemen aan een door de NEF georganiseerde reis naar Australië. Daar hield hij veel lezingen over zijn opvattingen over opvoeding en onderwijs.
In 1935 was er voor het eerst geproken over plannen om tot internationale paviljoenen te komen; in 1937 werden deze plannen voor een Internationale Kindergemeenschap verder uitgewerkt, die echter door het uitbreken van de oorlog niet van de grond konden komen.
De plannen werden na 1945 weer opgepakt. Kees Boeke vond dat een International Children's Community (ICC) niet in één land gevestigd moest worden, maar dat ieder land haar eigen paviljoen zou moeten hebben; de paviljoenen moesten verenigd worden in één internationaal lichaam, waar weer op Sociocratische grondslag beslissingen zouden moeten worden genomen. Van 31 maart t/m 1 april 1949 hield de UNESCO in Parijs een conferentie van hoofden van internationale scholen. Hier ontvouwde Kees Boeke zijn plannen. Hij wilde een "Really International Children's Community". De Werkplaats International Children's Community (WICC) werd opgericht en Kees Boeke reisde door de VS om hulp te krijgen. Hij kreeg echter te weinig steun om het kostbare project van de grond te tillen.
Na de oorlog brak er voor 'de Werkplaats' een nieuwe periode aan: het werd steeds meer erkend als gezaghebbend vernieuwend instituut. Dit blijkt ook uit het feit dat prinses Juliana haar drie oudste dochters in 1945 naar 'de Werkplaats' liet gaan. In "Grondregelen van de Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven (WKB)" werd nog gesteld: "Geldelijke steun uit overheidskassen wordt niet aanvaard" (14). In 1946 werd toch subsidie aangevraagd en toegezegd. Kees Boeke had moeite met deze ontwikkeling, maar door de groei van 'de Werkplaats' leek het onvermijdelijk.
Organisatorisch moest er, om voor subsidieverlening in aanmerking te komen, veel veranderen: uit de Medewerkerssamenkomst werd een dagelijks bestuur, de "Leiding" gevormd. Het voor de subsidietoekenning noodzakelijke stichtingsbestuur kreeg nu de algemene leiding. Eén van de vereisten om voor subsidietoekenning door het minsterie in aanmerking te komen was ook de instelling van een eindexamen.
Als gevolg van de oorlogsperiode bestonden er voor 'de Werkplaats' grote huisvestingsproblemen. Er werd een bouwval aan de Jan Steenlaan verworven, die werd verbouwd en in 1951 in gebruik genomen. De veranderingen waren voor Kees Boeke moeilijk te accepteren; veel van de 'oude' idealen kwamen in het gedrang terwijl, en misschien ook doordat, 'de Werkplaats' door velen erkend werd als plaats van waaruit ideeën over onderwijsvernieuwing konden ontstaan. Op zijn 70e verjaardag namen hij en Beatrice Boeke-Cadbury afscheid van 'de Werkplaats' om het volgende jaar naar Libanon te vertrekken voor het verwezenlijken van de nog niet uitgevoerde plannen om tot een internationale kindergemeenschap te komen.

1954-1976

Kees Boeke wilde een internationale kindergemeenschap stichten in een samenwerkingsverband van meerdere kindergemeenschappen over de gehele wereld. In 1954 maakte hij een reis naar Libanon om met vrienden aldaar te onderzoeken welke mogelijkheden er waren.
In 1955 vertrokken het echtpaar Boeke met twee dochters en een kleinzoon naar Libanon, om zich tenslotte niet ver van Beiroet in Suk-el-Garb te vestigen. Kees Boeke zou daar aan het hoofd komen te staan van een nieuw in te richten technische opleiding aan de al bestaande Libanon Boys High School. Maar door een samenloop van omstandigheden lukte het hem niet zijn ideeën uit te voeren en in september 1955 vlogen ze weer terug naar Nederland , waar zij zich in Abcoude vestigden.
In 1957 richtte Kees Boeke zich nog eenmaal tot de vergadering van de Conference of Internationally minded Schools (CIS) in Parijs met een adres waarin hij zijn plannen voor een International Children's Community, nu opgezet binnen het kader van de CIS, uiteenzette (15).
Kees Boeke heeft echter als gevolg van zijn slechter wordende gezondheidstoestand niet meer aan de uitvoering van deze plannen kunnen werken.
In Abcoude werkte Kees Boeke ideeën uit waaraan hij al eerder in 'de Werkplaats' had gewerkt: de "Tiendesprongen", een leermiddel voor het uitbeelden van de relativiteit van de kosmos. In 1957 werd dit werk in de VS en in Engeland uitgegeven onder de titel Cosmic View, waarna een Nederlandse uitgave verscheen onder de titel "Wij in het heelal, een heelal in ons". In dezelfde tijd verscheen het in z'n geheel in The Courier van de UNESCO , waardoor er in de hele wereld kennis van werd genomen.
Kees Boeke had het werk samen met een oud-werker, Els de Bouter , verricht en na verschijnen werkten zij aan een publicatie over de relativiteit van de tijd, "The great race", in het Nederlands "Tiendetijden". Dit project kon niet meer door hem volbracht worden: op 3 juli 1966 overleed Kees Boeke .
Beatrice Boeke-Cadbury zette zich na het overlijden van haar echtgenoot in voor de verwezenlijking van de Sociocratische ideeën. Ze vertaalde Kees Boeke 's brochure "Redelijke ordening van de mensengemeenschap" in het Engels , en ze had contact met Gerard Endenburg, die deze ideeën toepaste in zijn bedrijf en die het boekje "Sociocratie. Een redelijk ideaal" schreef. Ook schreef ze "Het leven van Kees Boeke ", dat in 1971 werd uitgegeven. Op 13 februari 1976 overleed Beatrice Boeke-Cadbury . Julia Boeke overleed als laatste van de kinderen van Kees en Betty Boeke op 7 juni 2013.

Verantwoording voor de inventarisatie en richtlijnen voor het gebruik van de inventarissen

Algemeen

Toen de archieven werden overgebracht naar het IISG was er sprake van één archief, terwijl het in werkelijkheid om twee archieven gaat: de archieven van Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury en van 'de Werkplaats', die vermengd geraakt waren. Aan de ordening van de archieven is door Julia Boeke begonnen met de bedoeling een inventaris te maken. Na verloop van tijd is dit werk overgenomen door Cees Smit waarbij ernaar is gestreefd de bewerkelijke ordening van de ingewikkelde archieven op zo eenvoudig mogelijke manier te voltooien. Het resultaat zijn twee inventarissen die het karakter hebben van gerubriceerde plaatsingslijsten waarbij niet op alle punten is voldaan aan de officiële ordeningsvoorschriften, maar die toch een voldoende ingang bieden op de archieven.

Inventaris van het archief van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury

De splitsing van beide archieven gaf op een aantal punten problemen. De vermenging had met name plaats gevonden bij de correspondentie opgenomen in de rubriek "openbare leven" (inv.nrs. 305-363), als gevolg van het feit dat Kees Boeke niet alleen zijn correspondentie ten dienste van 'de Werkplaats', maar ook vaak zijn persoonlijke correspondentie via het secretariaat van 'de Werkplaats' liet lopen. Bovendien drukte Kees Boeke zijn persoonlijke stempel dermate nadrukkelijk op het functioneren van 'de Werkplaats' dat het moeilijk was te bepalen wanneer correspondentie namens hem persoonlijk of namens 'de Werkplaats' gevoerd werd.
Er is gekozen voor handhaving van deze aangetroffen orde, omdat vanwege bovenstaande omstandigheden een splitsing in persoonlijke en 'Werkplaats'-correspondentie onmogelijk was. Voor de 'Werkplaats'-correspondentie moet dus ook gekeken worden naar de inv.nrs. 305-363.
Het probleem t.a.v. vermenging van de twee archieven deed zich ook voor bij de stukken betreffende onderwijs. Kees Boeke was aktief in, en had kontakten met verschillende organisaties in zijn hoedanigheid van leider van 'de Werkplaats', maar ook op persoonlijke titel. Uitgangspunt bij de splitsing is geweest dat de stukken betreffende de aktiviteiten die tot de taakuitvoering van 'de Werkplaats' gerekend moeten worden, in het archief van 'de Werkplaats' geplaatst dienden te worden (inv.nrs. 290-311). De overige stukken zijn geplaatst in het archief van Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury . (inv.nrs. 491-568).
De stukken die over 'de Werkplaats' gaan (inv.nrs. 569-593) zijn beschouwd als persoonlijk archief van Kees Boeke .
Wat betreft de volledigheid van het archief moet worden opgemerkt dat Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury in de periode 1923-1935 geen gebruik wensten te maken van o.m. de posterijen. Dit misschien verklaart het feit dat er uit deze periode weinig correspondentie aanwezig is, alhoewel dit niet het geval is bij de correspondentie met Kees Boeke 's moeder (inv.nrs. 46-95) en met de kinderen (inv.nrs. 99-162). De brieven die de ouders van Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury ontvingen zijn uit praktische overwegingen opgenomen in de rubriek "familiecorrespondentie", om de rubrieksindeling niet nog ingewikkelder te maken en om te voorkomen dat voor deze correspondentie in meerdere rubrieken gezocht moet worden.
De ordening van de beschrijvingen is voornamelijk chronologisch, maar deze chronologie is doorbroken waar de stukken van Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury gescheiden van elkaar werden aangetroffen, en waar het voor de overzichtelijkheid wenselijk was stukken met dezelfde redactionele vorm bij elkaar te plaatsen.
Het film- en geluidmateriaal is in de bijlage globaal beschreven en als aparte collectie opgenomen bij de afdeling Beeld en Geluid van het IISG , evenals de foto's betreffende het openbare leven en de negatieven op glas en lantaarnplaatjes op glas.
De familiefoto's die vooral van belang zijn in verband met het archief zijn hierin achtergebleven (inv.nrs. 724-826). Daarbij moet worden opgemerkt dat een aantal foto's betreffende het openbare leven (inv.nrs. 773-809) samen met de familiefoto's in albums waren geplakt en dus niet konden worden afgezonderd.
Boeken die met het archief zijn meegekomen zijn via een collectiecode terug te vinden in de bibliotheek computer.
Uit het archief is niet vernietigd; het heeft een omvang van 12.50 m.

Inventaris van het archief van 'de Werkplaats'

De inventaris van het archief van 'de Werkplaats' heeft alleen betrekking op de periode waarin Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury bij 'de Werkplaats' aangesloten waren. Stukken uit de periode na het afscheid van Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury in 1954 zijn niet aanwezig op het IISG , behoudens stukken behorende tot het persoonlijk archief.
De correspondentie die in het archief is opgenomen (inv.nrs. 22-93) werd als zodanig aangetroffen; ook hier is dus gekozen voor handhaving van de oude orde.
Eerder is al opgemerkt dat voor raadpleging van 'Werkplaats'- correspondentie ook gekeken moet worden naar de inv.nrs. 305-363 in het archief van Kees Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury .
De verslagen van de besprekingen van de werkers en medewerkers zijn in dezelfde rubriek opgenomen als de notulen van het stichtingsbestuur (inv.nrs. 1-19). Hier zijn dus geen cesuren aangebracht op basis van de organisatorische veranderingen die zich voordeden, maar is er gekozen voor een chronologische indeling waarmee de overzichtelijkheid het meeste gediend is. De foto's die betrekking hebben op 'de Werkplaats' zijn overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid van het IISG en in een globale beschrijving opgenomen in de bijlage.
Uit het archief is niet vernietigd; het heeft een omvang van 4,50 m.

Openbaarheid

De inv.nrs. voorzien van een * zijn voor 30 jaar gesloten, tot 8-11-2013.

NOTEN

(1) Beatrice Boeke-Cadbury , Emma Richard Cadbury (1846-1907). Private edition, z.j.: p.9.
(2) Beatrice Boeke-Cadbury , Het leven van Kees Boeke . Purmerend 1971: p.30.
(3)Archief Cornelis Boeke en Beatrice Boeke-Cadbury (CB-BBC): inv.nr. 413.
(4)CB-BBC: inv.nr. 434.
(5)CB-BBC: inv.nr. 434.
(6)CB-BBC: inv.nr. 466.
(7)CB-BBC: inv.nr. 466.
(8)Het leven van Kees Boeke : p.76.
(9)CB-BBC: inv.nr. 460.
(10) Kees Boeke , Kindergemeenschap; ervaringen en perspectieven van 'de Werkplaats' te Bilthoven. Utrecht 1934: p.12.
(11)Kindergemeenschap: p.21.
(12)Kindergemeenschap: p.21.
(13)CB-BBC: inv.nr. 482.
(14)Archief van 'de Werkplaats': inv.nr. 98.
(15)CB-BBC: inv.nr. 567.

Ter inleiding aanvulling 1991 (inv.nrs. 836-840 en 335-355)

De aanvullingen werden in 1991 door het IISG ontvangen. Het betreft stukken waarvan de archieven van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury en van "de Werkplaats" al op het IISG aanwezig waren, en waarvan inventarissen zijn gemaakt. De nummering van de onderstaande plaatsingslijsten sluit aan op die van de inventarissen. De plaatsingsnummers 339-352 van het archief van "De Werkplaats" zijn door brand zwaar beschadigd.
De stukken zijn na toestemming raadpleegbaar.

Inventaris van het archief van Cornelis Boeke (1884-1966) en Beatrice Boeke-Cadbury (1884-1976) (1842-) 1884-1976 (-1984)


PARTICULIERE LEVEN


FAMILIECORRESPONDENTIE


N.B. De familiecorrespondentie is gesloten.

Briefwisseling tussen C. Boeke en B. Boeke-Cadbury
1-13*
Briefwisseling.   1911,   1914-1923.  13 mappen.
1
1911.
2
1914.
3
1915, mrt.-apr.
4
1915, mei-jun.
5
1915, jul.
6
1915, aug.
7
1915, sep.-okt.
8
1916, apr.-jun.
9
1916, jul.-dec.
10
1917.
11
1918.
12
1919.
13
1920-1923.
14-20*
Brieven van C. Boeke aan B. Boeke-Cadbury .   1911,   1934,   1946,   1948-1950,   1952,   1954.  7 mappen.
14
1911, jun.-jul.
15
1911, sep.
16
1911, okt.-nov.
17
1934.
18
1946.
19
1948-1950.
20
1952, 1954.
21-25*
Brieven van B. Boeke-Cadbury aan C. Boeke .   1914,   1948-1954,   1958,   1960-1962.  5 mappen.
N.B. Zie ook inv.nrs. 424-425
21
1914.
22
1948-1951.
23
1952-1953.
24
1954.
25
1958, 1960-1962.
26*
Brieven van C. Boeke aan B. Boeke-Cadbury , de kinderen en de medewerkers van 'de Werkplaats' vanuit het Huis van Bewaring te Utrecht.   1928.  2 stukken.

Correspondentie van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury met familie

N.B. Zie ook inv.nrs. 423-425

Familie Cadbury
27-37*
Correspondentie van B. Boeke-Cadbury met haar ouders.   1891-1892,   1895,   1898-1907,   1915 en z.j.  11 mappen.
27
1891-1892, 1895, 1898-1900.
28
1901.
29
1902.
30
1903, jan.-jun.
31
1903, jul.-okt.
32
1904.
33
1905, jan.-mrt.
34
1905, apr.-nov.
35
1906-1907.
36
1915.
37
Z.j.
38-43*
Brieven van verschillende leden van de familie Cadbury aan B. Boeke-Cadbury .   1892-1896,   1898,   1907-1908,   1910-1911,   1916-1917,   1920,   1941,   1954-ca. 1957,   1960,   1972,   1975.  6 mappen.
38
1892-1896, 1898.
39
1907-1908, 1910-1911.
40
1916-1917.
41
1920.
42
1941, 1954-1956.
43
ca. 1957, 1960, 1972, 1975.
44*
Brief van Charles Cadbury , broer van B. Boeke-Cadbury aan C. Boeke .   1911.  1 stuk.
45*
Brief van Helen, zuster van B. Boeke-Cadbury aan C. Boeke .   1912.  1 stuk.

Familie Boeke-Oort
46-84*
Brieven van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury aan C. Boeke 's moeder, P.E. Boeke-Oort.   1899-1922,   1924-1933.  39 mappen.
46
1899-1901.
47
1902.
48
1903.
49
1904.
50
1905.
51
1906.
52
1907.
53
1908.
54
1909, jan.-jul.
55
1909, aug.-dec.
56
1910, jan.-jun.
57
1910, jul.-dec.
58
1911, jan.-mei.
59
1911, jun.-dec.
60
1912, jan.-apr.
61
1912, mei-dec.
62
1913, jan.-jun.
63
1913, jul.-dec.
64
1914, jan.-jul.
65
1914, aug.-dec.
66
1915, jan.-jun.
67
1915, jul.-sep.
68
1916.
69
1917.
70
1918, jan.-jun.
71
1918, jul.-dec.
72
1919.
73
1920.
74
1921.
75
1922.
76
1924.
77
1925.
78
1926.
79
1927.
80
1928.
81
1929.
82
1930.
83
1931.
84
1932-1933.
85-95*
Ingekomen brieven van P.E. Boeke-Oort .   1912-1923,   1925,   1932-1933.  11 mappen.
85
1912.
86
1913-1914.
87
1915.
88
1916.
89
1917.
90
1918.
91
1919.
92
1920.
93
1921.
94
1922-1923, 1925.
95
1932-1933.
96*
Ingekomen brieven en telegrammen van C. Boeke 's tante Ie Oort en een brief van C. Boeke 's zuster Anna Maria Boeke betreffende de gezondheidstoestand van P.E. Boeke-Oort .   1916.  1 map.
97*
Ingekomen brieven van familie en derden naar aanleiding van het overlijden van P.E. Boeke-Oort .   1933.  1 map.
98*
Correspondentie van C. Boeke met verschillende leden van de familie Boeke-Oort .   1916,   1932,   1938,   1951-1952,   1955-1956,   1958-1962.  1 map.

Kinderen
99-105*
Ingekomen brieven van familie en derden naar aanleiding van de geboorte van de kinderen.   1914,   1916-1917,   1920-1923,   1927-1928.  7 mappen.
99
Emma. 1914.
100
Paula. 1916.
101
Julia. 1917.
102
Candia. 1920.
103
Daniël. 1921-1922.
104
Theodora. 1923.
105
Marian. 1927-1928.
106-147*
Correspondentie met de kinderen.   1919,   1923-1925,   1929-1935,   1940,   1942,   1945-1966,   1969-1971.  42 mappen.
N.B. Hierin tevens correspondentie met de kleinkinderen.
106-109*
Helen.   ca. 1923,   1931-1933,   1950-1952,   1954,   1956-1957,   1959-1960,   1963.  4 mappen.
106
ca. 1923, 1931.
107
1932.
108
1933.
109
1950-1952, 1954, 1956-1957, 1959-1960, 1963.
110-121*
Emma .   1930-1935,   1949,   1951-1964.  12 mappen.
110
1930.
111
1931.
112
1932.
113
1933.
114
1934.
115
1935.
116
1949, 1951-1953.
117
1954-1955.
118
1956-1957.
119
1958.
120
1959.
121
1960-1964.
122-127*
Paula.   1930-1931,   1933-1935,   1950,   1953-1961,   1965.  6 mappen.
122
1930-1931, 1933.
123
1934.
124
1935.
125
1950, 1953-1956.
126
1957-1959.
127
1960-1961, 1965.
128-130*
Julia.   1925,   1931,   1933,   1946-1947,   1949-1954,   1956-1961.  3 mappen.
128
1925, 1931, 1933, 1946-1947.
129
1949-1954.
130
1956-1961.
131-132*
Candia.   1931,   1948-1958,   1960-1965.  2 mappen.
131
1931, 1948-1956.
132
1957-1958, 1960-1965.
133-142*
Daniël.   1940,   1942,   1945-1963,   1966,   1969-1971.  10 mappen.
133
1940, 1942, 1945-1946.
134
1947.
135
1948.
136
1949.
137
1950-1954.
138
1955-1957.
139
1958-1960.
140
1961-1963, 1966, 1969.
141
1970-1971 en z.j.
142
Voornamelijk betreffende Daniël's vertrek naar de VS, zijn studie en financiële regelingen.
143*
Theodora.   1952,   1954,   1956-1957,   1959-1960,   1962,   1964,   1966.  1 map.
144-145*
Marian.   1950-1952,   1956-1960,   1962.  2 mappen.
144
1950-1952, 1956-1957.
145
1958-1960, 1962.
146-147*
Brieven van meerdere kinderen gezamenlijk.   1919,   1924,   1929,   1931,   1934-1935,   1951,   1953,   1957 en z.j.  2 mappen.
148-162*
Correspondentie van B. Boeke-Cadbury met de kinderen en kleinkinderen.   1934,   1949-1952,   1954,   1961-1964,   1967-1976.  15 mappen.
148
1934.
149
1949-1952, 1954, 1961-1964.
150
1967-1969.
151
1970.
152
1971, jan.-jun.
153
1971, jul.-dec.
154
1972, jan.-jun.
155
1972, jul.-dec.
156
1973, jan.-jun.
157
1973, jul.-dec.
158
1974, jan.-jun.
159
1974, jul.-dec.
160
1975, jan.-jun.
161
1975, jul.-dec.
162
1976, jan.-feb.

Overige familiecorrespondentie
163*
Brief van C. Boeke aan zijn broers en zusters vanuit Syrië, en brieven ontvangen van familieleden en derden tijdens het verblijf in Syrië.   1911-1912.  1 map.
N.B. Zie ook inv.nr. 372
164*
Correspondentie met familie gedurende het verblijf in Libanon.   1954-1955.  1 map.
N.B. Zie ook inv.nrs. 559-565

DAGBOEKEN, AGENDA'S, AANTEKENINGEN


N.B. Zie ook inv.nrs. 378-379 en 412
165-171*
Autobiografische aantekeningen van B. Boeke-Cadbury .   1884-1896,   1952-1954,   1956,   1958,   1961,   1976.  2 delen, 2 cahiers, 2 mappen en 1 omslag.
165
"Liferegister". 1884-1896.  1 deel.
166
Dagboek. 1892.  1 deeltje.
167
Dagboek. 1952-1953.  1 cahier.
168
Dagboek. 1954.  1 cahier.
169-170
"Memories of my childhood and girlhood, of my married life in its various vicissitudes", geschreven voor haar kinderen en kleinkinderen. 1956.  2 mappen.
171
Enkele losse aantekeningen en gedichten. 1958, 1961, 1976.  1 omslag.
172
Schetsboekje van B. Cadbury.   1895.  1 katern.
173-176*
Reisverslagen van B. Boeke-Cadbury .   1897,   1906-1907,   1968,   1973.  2 delen en 2 mappen.
173
Verslag van de reis naar Palestina en Egypte met haar moeder. 1897.  1 deeltje.
N.B. Zie ook inv.nr. 698
174
Verslag van de reis naar Pakhoi met haar moeder. 1906-1907.  1 deel.
N.B. Zie ook inv.nr. 700
175
Verslag van de reis naar Israël. 1968.  1 map.
176
Verslagen van de reizen naar Mechelen en Limburg. 1968, 1973.  1 map.
177-178*
Zakagenda's van B. Boeke-Cadbury .   1911,   1942-1957,   1959-1964.  2 mappen.
177
1911, 1942-1951.
178
1952-1957, 1959-1964.
179
Schetsboekje van C. Boeke .   1896-1901.  1 deeltje.
180
Verslag van A.J.P. Oort , A.M. Oort en C. Boeke van hun reis door Zwitserland, en tekeningen van C. Boeke gemaakt tijdens reizen naar Zwitserland.   1902,   1906.  1 deel en 3 katernen.
181-186*
Zakagenda's van C. Boeke .   1914-1927,   1929-1931,   1933-1965.  6 mappen.
181
1914-1920.
182
1921-1927, 1929.
183
1930-1931, 1933-1942.
184
1943-1949.
185
1950-1954.
186
1955-1965.
187-194*
Aantekeningen van C. Boeke van zakelijke, financiële en persoonlijke aard, en betreffende onderwijskundige zaken.   1921-1922,   1935-1963.  8 mappen.
N.B. De inv.nrs. 187-192 bevatten notitieboekjes, de inv.nrs. 193-194 bevatten losse aantekeningen.
187
1921-1922, 1935-1938.
188
1939-1940.
189
1940-1942.
190
1943-1946.
191
1946-1949.
192
1949-1950.
193
1936, 1945, 1949, 1952, 1956 en z.j.
194
1951-1963 en z.j.
195-197*
Autobiografische aantekeningen van C. Boeke .   1936-1939,   1946,   1951,   1958,   1961,   1964.  2 mappen en 1 deel.
N.B. Zie ook inv.nrs. 187-194
195
1936-1939, 1946, 1951, 1958, 1961.
196
"Life Survey", overzicht van zijn leven en gebeurtenissen. 1964.  1 deel.
197
Aantekeningen ten behoeve van het samenstellen van "Life Survey". 1964.
198
Agenda van C. Boeke houdende een reisschema door de VS.   1950, jan.-apr.  1 stuk.
199
"Het leven van Jezus; de vier evangeliën uit het Grieksch vertaald en tot één geheel samengevoegd door Dr. Alexander Westphal", voorzien van commentaar door C. Boeke .   Z.j.  1 deel.
200
Verslag van C. Boeke van zijn laatste ontmoeting met Pieter ter Beek in de gevangenis in   1944.   Z.j.  1 stuk.
201*
Muziek, tekeningen, gedichten en verhaaltjes van de kinderen.   1927,   1930,   1932,   1935-1938,   1940,   1947-1948.  1 map.

REISDOCUMENTEN

202
Reisdocumenten van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury , en correspondentie ter verkrijging van visa.   1902,   1929,   1931,   1940,   1945,   1952,   1954-1955.  1 map.

EIGENDOM EN BEZIT


N.B. Zie ook de rubriek 'Boeke Trust' .
203
Bankboekjes en vouchers van C. Boeke bij de London City and Midland Bank Limited.   1911-1918.  3 deeltjes en 1 omslag.
204
Stukken betreffende een rekening-courant van C. Boeke met J. de Lange .   1913-1916.  1 omslag.
205
Stukken betreffende een levensverzekering van de kinderen.   1913,   1915,   1918 en z.j.  1 omslag.
206-207
Stukken betreffende belastingen.   1915-1917,   1936-1943,   1947-1948,   1950-1958,   1964.  2 mappen.
N.B. Zie ook inv.nr. 480
206
1915-1917.
207
1936-1943, 1947-1948, 1950-1958, 1964.
208
Stukken betreffende verkoop van B. Boeke-Cadbury 's persoonlijke eigendommen in Birmingham.   1920.  1 map.
209
Lijsten van boedel in verband met vertrek naar Libanon.   1955.  1 map.
N.B. Zie ook inv.nrs. 559-565
210*
Stukken betreffende het opmaken van C. Boeke 's testament.   1956.  1 omslag.
211
Stukken betreffende hypotheek en opstallenverzekering.   1956-1963.  1 omslag.
212
Stukken betreffende een brand in het woonhuis aan de Waardassackerstraat nr.9 in Abcoude.   1962.  1 omslag.

FINANCIëN


N.B. Zie ook inv.nrs. 187-194, en het archief van 'de Werkplaats', inv.nrs. 115-116
213-214
Kwitanties.   1913-1919.  2 omslagen.
213
Kwitanties van de London City and Midland Bank Limited. 1913-1918.
214
1916-1919.
N.B. Zie ook inv.nr. 374
215
Chequeboek van C. Boeke bij de Banque Impériale Ottomane in Beiroet.   1914.  1 stuk.
N.B. Zie ook inv.nr. 372
216
Kasboek van C. Boeke , bijgehouden in Brummana.   1914.  1 deel.
N.B. Zie ook inv.nr. 372
217-225*
Kas-giro-bankboeken van C. Boeke .   1937-1964.  9 delen.
217
mei 1937-sep.1939.
218
sep.1939-apr.1941.
219
apr.1941-feb.1944.
220
mrt.1944-mei 1947.
221
jun.1947-dec.1949.
222
dec.1949-jun.1953.
223
jun.1953-mei 1957.
224
jun.1957-aug.1960.
225
sep.1960-jan.1964.
226*
Kasboek van C. Boeke , losbladig.   1939-1943.  1 map.
227*
Stukken betreffende de gezinsboekhouding.   1939-1946.  1 map.
228-234
Rekeningen.   1940-1943,   1949-1951.  7 mappen.
N.B. Hierin ook rekeningen voor geleverde diensten en goederen aan 'de Werkplaats'.
235-237*
Aantekeningen betreffende privé-financiën.   1955-1960.  3 mappen.
N.B. Zie ook inv.nrs. 187-194

STUDIE

238
Zangboekjes van B. Cadbury van de Mount School en van Westfield College .   1894-1900 en z.j.  2 katernen.
239
Rapporten van B. Cadbury van de Edgbaston High School for Girls en van de Mount School .   1895-1897,   1900-1903.  1 map.
240-244
Dictaatcahiers van B. Cadbury van Westfield College .   1903-1905.  5 delen.
245
Stukken betreffende Westfield College .   1974.  1 map.
246
Diploma's van C. Boeke .   1902,   1907-1908,   1915.  1 map.
246-
Technische tekeningen van C. Boeke .   1903-1908.  1 map.
N.B. Deze bevinden zich op de afdeling Beeld en Geluid van het IISG .
247
Stukken betreffende de Delftsche Christen Studenten Vereniging .   1905,   1907.  1 map.
248-249
Aantekeningen van C. Boeke van colleges tijdens het secondary teachers diploma.   1914-1915.  2 mappen.

GEZONDHEID EN LEVENSLOOP

250*
Horoscopen van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury door Th.J.J. Ram , Amersfoort.   1926.  2 katernen.
251*
Aantekeningen van C. Boeke betreffende doktersbehandeling.   1951,   1958,   1961-1965.  1 omslag.
252*
Correspondentie van C. Boeke met H. Edwards .   1958-1960.  1 map.
253
Lied van C. Boeke op Dr.Hay's dieet, met de brochure "Dr.Hay's voedingssysteem in beknopten vorm met een index van zijn boek: een nieuw gezondheidstijdperk".   Z.j.  1 katern.

BIJZONDERE GEBEURTENISSEN EN BIJEENKOMSTEN


Algemeen
254
Gastenboek.   1912-1914,   1951,   1955,   1961.  1 deel.
255
Receptieboek.   1964,   1970.  1 deel.

Huwelijk
256
Kranteknipsels betreffende het huwelijk van C. Boeke en B. Cadbury , met huwelijksaankondiging en menukaarten.   1911.  1 map.
257
Receptieboek ter gelegenheid van het huwelijk, waarin opgenomen afschrift van de huwelijksakte en een foto van het bruidspaar.   1911.  1 deel.

Jubilea
258
Programma van de muziekuitvoering ter gelegenheid van het zilveren huwelijksjubileum, uitgevoerd door de kinderen, met een menukaart.   1936.  2 stukken.
259
Liederen en gedichten ter gelegenheid van de 32-, 34-, 49- en 50-jarige huwelijksjubilea, gecomponeerd en geschreven door de kinderen.   1943-1961.  1 omslag.
260-265
"Ontmoetingen met Kees en Betty Boeke ", samengesteld op initiatief en onder leiding van Bram Storm ter gelegenheid van de gouden bruiloft.   1961. 6 plakboeken.
266
Lijst met de inhoud van "Ontmoetingen met Kees en Betty Boeke ".   1961.  1 stuk.
267
Bournville Works Magazine , twee afleveringen in verband met de gouden bruiloft.   1962, jan-feb.  2 stukken.

Verjaardagen
268-271
Stukken betreffende B. Boeke-Cadbury 's verjaardagen.   1917,   1919,   1922,   1944,   1964,   1969,   1974.  1 omslag en 1 stuk, 3 cahiers en 2 albums.
268-269
Losse stukken. 1917, 1919, 1922.  1 omslag en 1 stuk.
270
Cahiers. 1944, 1964, 1969.  3 stukken.
271
Albums. 1974.  2 stukken.
272
Verjaardagscantates ter gelegenheid van verjaardagen van C. Boeke 's moeder, P.E. Boeke-Oort .   1928,   1930.  2 katernen.
273-282
Stukken betreffende C. Boeke 's verjaardagen.   1944-1946,   1949-1950,   1954,   1956-1957,   1959-1960,   1963-1964 en z.j.  7 mappen en 3 albums.
273
Gedichten, tekeningen, handtekeningen. 1944-1946, 1949-1950, 1954, 1957, 1959-1960 en z.j.  1 map.
274-278
Felicitaties. 1954, 1959, 1963.
274-275
1954.  2 mappen.
276-277
1959.  2 mappen.
278
1963.  1 map.
279
Kranteknipsels. 1954, 1956, 1959, 1964.  1 map.
280-282
Albums. 1964.  3 stukken.

Reünies en feesten
283
Programma van het kerstfeest bij Barrow Cadbury , broer van B. Boeke-Cadbury , en aantekeningen van C. Boeke ten behoeve van een toespraak.   1911.  2 stukken.
284
Stukken betreffende een reünie van de familie Cadbury .   1936.  1 omslag.
285-286
Stukken betreffende een reünie van de familie Boeke .   1968.  1 map en 1 album..
287
Receptieboek ter gelegenheid van een reünie van de familie Boeke .   1972.  1 deel.
N.B. Bevat een groepsfoto.
288
Correspondentie en aantekeningen betreffende een reünie van de familie Boeke .   1972.  1 map.
N.B. Hierin bevinden zich ook genealogische aantekeningen.

Overlijden
289-298
Stukken betreffende het overlijden van C. Boeke .   1966.  6 mappen, 2 omslagen en 2 stukken.
289*
Brieven en telegrammen. 1966.  1 map.
290*
Brieven aan Theodora en haar echtgenoot naar aanleiding van het overlijden van C. Boeke . 1966.  1 map.
291
Stukken betreffende de uitvaart en crematie. 1966.  1 map.
292-293
Krante- en tijdschriftartikelen. 1966.  2 mappen.
294
Kranteknipsels. 1966.  1 map.
295
P. Hoogenboom , "Bij het overlijden van Kees Boeke ", met een Engelse vertaling van B. Boeke-Cadbury . 1966.  1 omslag.
296
Artikel van Gerard Snaauw in Berichten van de Stichtse maandvergadering , 4e jaargang, nr. 3. 1966.  1 stuk.
297
Rob Limburg , "Herinneringen aan Kees Boeke ". 1966.  1 omslag.
298
Radioherdenking door J.J. Buskes in de serie uitzendingen "Goedemorgen" van de IKOR. 1966.  1 stuk.
299
Artikelen n.a.v. het overlijden van B. Boeke-Cadbury .   1976.  1 map.

MUZIEK


N.B. Zie ook de inv.nrs. 201, 253, 258-259, 272 en 426-427
300
Muziek van C. Boeke .   1904-1905,   1907-1908 en z.j.  1 map.
301
Akte van bruikleen van een viool aan C. Boeke door zijn moeder.   1921.  1 stuk.
302
Aantekeningen van C. Boeke betreffende vorming van tonen bij het vioolspelen.   1955.  1 omslag.

DIVERS

303
Knipsels afkomstig van B. Boeke-Cadbury betreffende diverse onderwerpen.   1971-1972.  1 map.
304
Stukken betreffende diverse onderwerpen.   1916-1920,   1931-1936,   1943-1945,   1951-1953,   1958,   1962,   1970,   1974,   1976,   1978 en z.j.  1 port.

OPENBARE LEVEN


ALGEMEEN


Correspondentie van C. Boeke

N.B. Hierin bevindt zich ook correspondentie gevoerd in functie van leider van 'de Werkplaats'. Zie ook inv.nrs. 424-425.
305-317
Chronologisch geordende correspondentie.   1911-1912,   1915,   1935-1939,   1946-1954.  13 mappen.
305
1911-1912, 1915.
306
1935-1936.
307
1937.
308
1938-1939.
309
1946-1947.
310
1948.
311
1949.
312
1950.
313
1951.
314
1952.
315
1953.
316
1954, jan.-mei.
317
1954, jun.-dec.
318-350
Alfabetisch en chronologisch geordende correspondentie.   1946-1965.  33 mappen.
318-320
  1946-1950.  3 mappen.
318
A-H.
319
H-L.
320
M-W.
321-323
  mei 1949-okt.1951.  3 mappen.
321
A-H.
322
K-Z.
323
1951, mrt.-okt.
324-326
  1952-1953.  3 mappen.
324
A-J.
325
K-Z.
326
1953.
327
  dec.1953-apr.1954.  1 map.
328-350
  apr.1954-1965.  23 mappen.
328
1954, apr.-dec. , A-M.
329
1954, apr.-dec. , N-W.
330
1955, A-L.
331
1955, M-Z.
332
1956, A-J.
333
1956, K-W.
334
1957, B-L.
335
1957, M-Z.
336
1958, A-M.
337
1958, N-Z.
338
1959, A-C.
339
1959, D-H.
340
1959, J-M.
341
1959, N-W.
342
1960, A-D.
343
1960, E-L.
344
1960, M-W.
345
1961.
346
1962, A-H.
347
1962, J-W.
348
1963.
349
1964.
350
1965.
351-362
Internationale correspondentie, alfabetisch en chronologisch geordend.   1946-1954.  12 mappen.
N.B. Zie ook inv.nr. 541
351
1946-1948, A-B.
352
1946-1948, C.
353
1946-1948, D-L.
354
1946-1948, M-W.
355
1949-1950, A-H.
356
1949-1950, I-R.
357
1949-1950, S-Z.
358
1951.
359
1952.
360
1953, A-L.
361
1953, M-Z.
362
1954, jan.-mei.
363
Circulaires van diverse organisaties.   1946-1948.  1 map.

Correspondentie van B. Boeke-Cadbury

N.B. Zie ook inv.nr. 423
364-368
Brieven van derden.   1916,   1933,   1940-1943,   1945-1946,   1951-1952,   1956-1958,   1964,   1966,   1969-1976.  5 mappen.
364
1916.
365
1933, 1940-1943.
366
1945-1946, 1951-1952, 1956-1958.
367
1964, 1966, 1969-1974.
368
1975-1976.
369-370
Brieven van Eveline Fletcher.   1918-1919.  2 mappen.
369
1918.
N.B. Hierin een brief aan Emma en een briefaan Helen.
370
1919.
N.B. Hierin een brief aan Helen.

Overige correspondentie
371
Overige correspondentie.   1919-1920,   1932,   1949,   1951,   1954-1955,   1960,   1962,   1972,   1976 en z.j.  1 map.

BIJZONDER


Quakers

Syrië, Engeland
372
Stukken betreffende vertrek naar en verblijf in Syrië.   1911,   1913-1914.  1 map.
N.B.Zie ook inv.nrs. 163, 21516 en 373.
373
Verslagen van C. Boeke van werkzaamheden en gebeurtenissen op de Boys' High School te Brummana en in Ras el Metn.   1914 en z.j.  2 stukken.
374
Diverse stukken opgemaakt en ontvangen in Engeland.   1914-1916.  1 map.
N.B. Zie ook inv.nrs. 213-214
375
Aantekeningen voor toespraken van C. Boeke voor Friends' Meetings in Engeland, en een memorandum over Hauran voor de conferentie van de Syria Committee van de FFMA.   1915-1917.  1 map.
376
"A Friends' Commune", by Cornelis Boeke .   1916. Manuscript en gedrukt.  1 omslag.
377
Verslagen van the Conference on the Need of a New Evangelism, één exemplaar geschreven door B. Boeke-Cadbury voor Workers at Home and Abroad .   1917.  2 stukken.
378-379
Verslagen gemaakt in Engeland van gebeurtenissen en kennismakingen als gevolg van hun anti-militaristische aktiviteiten.   1 jan.-1 mei 1918.  1 deel en 1 stuk.
N.B. Tot 15 feb.aantekeningen van C. Boeke, vanaf 16 feb. van B. Boeke-Cadbury.
378
 1 deel.
379
Verslag van de rechtszitting op 28 jan. 1918.  1 stuk.
380-382
Stukken betreffende uitwijzing van C. Boeke uit Engeland.   1918.  1 map en 2 omslagen.
380
Correspondentie.  1 map.
381
Kranteknipsels en getuigenis van C. Boeke .
382
Dagvaarding van de Court of Summary Jurisdiction in Birmingham.
383
Uittreksels van notulen van de Fellowship of Reconciliation (FOR) betreffende C. Boeke en B. Boeke-Cadbury , circulaires van de FOR, en kopieën van pamfletten.   1918.  1 omslag.
384
Pamfletten verspreid in Engeland.   Z.j. Gedrukt.  3 stukken.

Bilthoven
385-389
Notulen van de zaken- en jaarvergadering van de openbare quakermeeting, en van de algemene zakenvergadering.   1921-1925.  1 map, 3 delen en 1 omslag.
385
"Besluiten (klad)", klad-notulen van de jaarvergadering van de openbare quakermeeting. 1921-1925.  1 map.
386
"Besluiten", notulen van de jaarvergadering van de openbare quakermeeting. 1921-1925.  1 deel.
387
"Minutenboek (klad)", notulen van de zakenvergadering van de openbare quakermeeting. 1922-1925.  1 deel.
388
"Besluitenboek", notulen van de zakenvergadering van de openbare quakermeeting. 1924-1925.  1 deel.
389
"Minuten", notulen van de algemene zakenvergadering. 1924-1925.  1 omslag.
390
Aantekeningen van C. Boeke ten behoeve van de zakenvergaderingen.   1920 en z.j.  1 omslag.
391-394
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken van de zakenvergadering en van de jaarvergadering.   1918,   1920-1925.  4 mappen.
391
1918, 1920-1921.
392
1922.
393
1923-1924.
394
1925.
395
Ingekomen en doorslagen van uitgaande stukken betreffende toezending en ontvangst van quakerliteratuur, met een fondslijst van de Literature Committee of the Society of Friends London .   1919-1923.  1 omslag.
396
Briefwisseling met de Nederlandse Spoorwegen betreffende het verzoek tot het aanbrengen van een kastje op het station Bilthoven ten behoeve van propaganda.   1920.  3 stukken.
397-398
Circulaires.   1920-1925 en z.j.  2 mappen.
397
Ingekomen circulaires bij de zakenvergadering. 1920-1922, 1925.
398
Uitgaande circulaires van de zakenvergadering en van de jaarvergadering. 1921-1925 en z.j.
399
"Eine Botschaft an das Deutsche Volk", artikel in Volkswacht van de openbare quakermeeting. Met begeleidend schrijven van C. Boeke , een reaktie van Elizabeth Rotten en het kranteartikel.   1922.  1 map.
400
Notulen van de Open Hulpgroep, opgericht ter ondersteuning van het idee van de hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad, Dr. P.H. Ritter , tot de organisatie van een Frans-Duitse verzoeningsweek.   25 jun.19234 aug.1923 .  1 deel.
N.B. Keerzijde: Muziek.
401
"Minuten", notulen en presentielijsten van de vergadering van de Open Boekhandelgroep.   1924-1926.  1 omslag.
402
Pamfletten van de Centrale Groep Bilthoven betreffende "Distributie Overtollige Veldproducten" en de "Versnaperingsweek Japan".   1922-1923.  1 omslag.
403-404
Documentatie betreffende Quakers.   1917-1918,   1921,   1924,   ca. 1940,   1948,   1952,   1967-1968,   1976 en z.j.  2 mappen.

'Bilthovense Beweging'

Algemeen
405
Ingeplakte circulaires, kranteknipsels en pamfletten betreffende de 'Bilthovense Beweging'.   1918-1920.  1 deel.
406-410
Kranteknipsels betreffende conferenties, bijeenkomsten en het optreden van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury .   1919-1926,   1928,   1930,   1932.  5 mappen.
406
1919-1922.
407-408
1923.
409
1924.
410
1925-1926, 1928, 1930, 1932.
411
"Twintig van de vijfentwintig jaar, enige persoonlijke herinneringen van Kees Boeke ", manuscript voor een artikel in het jubileumnummer van de Bilthovense Courant , met het kranteartikel.   1938.  2 stukken.
412
Aantekeningen van C. Boeke betreffende gebeurtenissen in de jaren 1918-1927.   ca. 1960-1961 en z.j.  1 map.

Broederschap in Christus (BiC)
413
Stukken betreffende de oprichtingsconferentie van   27-31 dec. 1918.  1 map.
414
Besluiten van de algemene vergaderingen van de Bi   C. 30 dec.1918-21 jan.1923.  1 deel.
415
Agenda voor de 6e ledenvergadering van de Bi   C. 1919.  1 stuk.
416
Circulaires van Rob Limburg , leider, en Anton Hoytink , secretaris, betreffende reorganisatie van het secretariaat van de Bi   C. 1923.  2 stukken.
417
Verzoekschriften van C. Boeke aan het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt tot het plaatsen van een houten gebouw voor bijeenkomsten. Minuten met tekeningen en een afwijzende beschikking.   1918-1919.  1 omslag.
418
Stukken ten behoeve van de conferentie van 4 tot 11 okt.1919, waarbij de Beweging voor een Christelijke Internationale werd opgericht.   1919.  1 omslag.
419
Stukken t.b.v. de tweede internationale conferentie van de Christelijke Internationale .   1920.  1 map.
420
Verslag van de samenkomsten over "Christenen en de oorlog", van 18 tot 23 feb. 1923. Geschreven.  1 map.
421
Aantekeningen, correspondentie en dagvaardingen n.a.v. toespraken van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury in het openbaar te Utrecht.   1918-1921.  1 map.
422
Verzoekschriften van C. Boeke aan de koningin tot het verlenen van audiëntie, met antwoorden.   1919-1920.  1 map.
423
Brieven aan B. Boeke-Cadbury van familie en derden gedurende haar verblijf in het Huis van Bewaring in Utrecht.   1920.  1 map.
424-425
Brieven van B. Boeke-Cadbury , familie en derden aan C. Boeke in het Huis van Bewaring te Utrecht met gedichten geschreven door C. Boeke in het H.v.B.   1920.  2 mappen.
426
Liederen, en aantekeningen van C. Boeke ten behoeve van muziek en teksten.   1920,   ca.1922-1923,   1936 en z.j.  1 map.
427
"Liederen en geschriften Bilthoven   1918-1922, verzameld door Kees Boeke ", uitgave van de Broederschapsboekhandel, met een opdracht van C. Boeke aan zijn moeder voorin geschreven.   1923.  1 deel.
428
Stukken betreffende lezingen en de brochure van C. Boeke , getiteld "Zwaard of Kruis?".   1924.  1 map.
429
Grosse van een vonnis van de arrondissementsrecht- bank te Utrecht inzake een conflict met de oud-huisbewaarder van het Broederschapshuis.   1931.  1 map.
430-432
Ciculaires, kranteknipsels, pamfletten en enkele ingekomen brieven betreffende de Bi   C. 1920-1922,   1924-1925.  3 mappen.
430
Ingekomen circulaires. 1920-1921.
431-432
Uitgaande circulaires. 1920-1922, 1924-1925.
433
Brochures en folders van de BiC en van de Fellowship of Reconciliation.   1918-1920.  1 omslag.

Paco, Service Civile Internationale (SCI) en War Resisters' International (WRI)
434-435
Notulen van de conferenties en de maandvergaderingen van Paco .   22 mrt.1921-29 nov.1925.  2 delen.
434
"Besluiten". 22 mrt.1921-29 nov.1925.
435
"Besluiten (klad)". 3 jun.1922-29 nov.1925.
436
Presentielijsten van de Paco -vergaderingen.   6 jan.1923-29 nov.1925.  1 deel.
437
Circulaires.   1921-1922 en z.j.  1 map.
438
Open brief aan Koningin Wilhelmina betreffende het 25-jarig jubileum.   1923.  1 stuk.
439
Folder van Paco .   Z.j.  1 stuk.
440
Verslag van de vredesconferentie in Bilthoven waarbij het idee van de SCI ontstond, geschreven door Annie Peter , Zwitserland.   1920.  1 katern.
N.B. Zie ook inv.nr. 827
441
Artikelen in The Friend en in Le Service Civil , en een knipsel betreffende het overlijden van Pierre Cérésole .   1945-1946.  1 omslag.
442
Bulletin van de Internationale Vrijwillige Hulpdienst , (Nederlandse afdeling van de SCI), met artikelen van o.a. C. Boeke over het 40-jarig bestaan, en een folder van de SCI.   1960 en z.j.  2 stukken.
443
Brieven van Harold F. Bing van de War Resisters' International (WRI) aan B. Boeke-Cadbury betreffende het fotograferen en vertalen van Paco -documenten voor de WRI, en een vertaling door C. Boeke van notulen van vergaderingen en conferenties van Paco .   1971-1972 en z.j.  1 map.
444
Publicatie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de WRI, "50 Years of War Resistance : What Now?", met een opdracht voorin geschreven door de WRI-conferentie aan B. Boeke-Cadbury .   1972.  1 stuk.

Gemeenschapsleiding Bilthoven
445
"Net-Minutenboek" en "Conclusies", notulen van de vergaderingen van de Gemeenschapsleiding.   4 mrt.1922-7 feb.1925.  1 deel.
N.B. Beschadigd.
446
"Concept-Conclusies", concept-notulen van de vergaderingen van de Gemeenschapsleiding.   4 mrt.1922-7 feb.1925.  1 deel.
447
Presentielijsten van de vergaderingen van de Gemeenschapsleiding.   17 mrt.1922-7 feb.1925.  1 deel.
448
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Gemeenschapsleiding.   1922-1923.  1 map.
449
Kasboek van de Gemeenschapsleiding.   1922-1925.  1 deel.
450
Berekeningen van C. Boeke om tot een vaststelling van het tarief voor het Broederschapshuis te komen.   1920.  1 map.
451
"Conclusies" en "Minuten", notulen van de redactievergaderingen van het Gemeenschapsblad .   28 mrt.1922-20 jun.1926.  1 deel.
N.B. Hierin opgenomen de jaarverslagen over 1923-1924 en over 1924-1925 .
452
Aantekeningen betreffende het Gemeenschapsblad en de Gemeenschapsleiding.   ca. 1922-1925.  1 map.
453
Presentielijsten van de redactievergaderingen van het Gemeenschapsblad .   12 nov.1923-18 apr.1926.  1 deel.
454
Pamflet "Ga Niet Stemmen", adresboek Bilthoven uitgegeven door de Gemeenschapsleiding, en "Staat of Gemeenschapsleiding; Een Persoonlijke Brief aan onze Vrienden om te verklaren hoe wij er toe zijn gekomen ons te onttrekken aan den Staat" door C. Boeke en B. Boeke-Cadbury .   1922. Gedrukt.  1 omslag.

Overig
455
Pamflet van het Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf met het te bespreken ontwerp.   1919. Gedrukt.  2 stukken.
456-457
Aantekeningen van C. Boeke ten behoeve van voordrachten in de Woudkapel en manuscripten van lezingen in de Woudkapel.   1928.  2 mappen.
458
"Ik denk maar zoo: vermetele gedachten van een leek over alle mogelijke onderwerpen", toelichting van C. Boeke op de serie lezingen gehouden in 1928 te Bilthoven.   1929.  1 stuk.
459
Stukken betreffende "Metamorphisme", een poging tot stichting van "Nieuw Bilthoven": circulaires, kranteknipsels en een folder geschreven door C. Boeke .   1931-1932.  1 map.
460
"Het kon niet", tekst van C. Boeke waarin hij terugkomt op de ideeën achter het afzweren van de staat.   1934.  1 stuk.
461
"Neo-Christendom", aantekeningen van C. Boeke naar aanleiding van samenkomsten, en een overzicht van gehouden lezingen.   1934-1935.  1 cahier.
462
Brief van C. Boeke aan de koningin waarin verontwaardiging wordt uitgesproken over het terugsturen van joodse vluchtelingen over de grens.   1939. Concept.  1 stuk.
N.B. Zie ook het archief van de 'de Werkplaats', inv.nr. 246
463
"Denkt U er wel eens over na hoe het nu verder moet?; een persoonlijk woord van Kees Boeke ", met een Engelse vertaling.   1945.  2 stukken.

'Boeke Trust'
464
Financiële overzichten van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury met betrekking tot de aandelen.   1918-1921.  1 omslag.
465
Verklaring van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury aan het personeel van de Cadbury Bros. waarin zij mededelen hun aandelen aan hen te schenken, met correspondentie.   1920. Concept.  1 omslag.
466
Verklaring van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury , 1e en 4e druk.   1922,   1938. Gedrukt.  2 stukken.
467
Correspondentie betreffende het afstaan van de ordinary shares aan het personeel van de Cabury Bros.   1921-1922.  1 map.
468
Overeenkomst met The Bournville Works Men's and Women's Councils tot afstand doen van de aandelen aan de Councils.   1922. Geschreven.  2 stukken.
469-478
Stukken betreffende internationale conferenties van de 'Boeke Trust'.   1926-1928,   1931-1934,   1936-1937,   1939.  6 mappen en 4 omslagen.
469-470
4e conferentie. 1926-1927.  2 mappen.
471
5e conferentie. 1927-1928.  1 map.
472
9e conferentie. 1931.  1 omslag.
473
10e conferentie. 1932.  1 omslag.
474
11e conferentie. 1933.  1 omslag.
475
12e conferentie. 1934.  1 omslag.
476
14e conferentie. 1936.  1 map.
477
15e conferentie. 1937.  1 map.
478
17e conferentie. 1939.  1 map.
479
Brief van B. Boeke-Cadbury aan T. Hackett waarin zij zijn medewerking vraagt voor instelling van een fonds tot onderhoud van de medewerkers van 'de Werkplaats'.   1934. Concept.  1 stuk.
N.B. Zie ook het archief van 'de Werkplaats', inv.nr. 143
480
Stukken betreffende belasting-technische problemen n.a.v. onduidelijke afspraken over het kapitaal van de 'Boeke Trust'.   1949-1951.  1 omslag.

Sociocratie
481
Brieven aan C. Boeke betreffende Sociocratie.   1940,   1945-1947.  1 omslag.
482
"Redelijke Ordening van de Mensengemeenschap", artikel van C. Boeke .   1945. Gedrukt.  1 omslag.
N.B. Hieraan zijn in 2013 toegevoegd: een exemplaar van de oorspronkelijke uitgave van 1945 uit het bezit van Kees Boeke en een tweede druk uit 1967.
483
Aantekeningen en manuscripten van C. Boeke ten behoeve van lezingen en artikelen over Sociocratie.   1945,   1947 en z.j.  1 map.
484
Stukken betreffende een cursus Sociocratie van C. Boeke te Utrecht.   1946.  1 map.
485-489
Correspondentie van B. Boeke-Cadbury betreffende de brochure van C. Boeke , "Redelijke Ordening van de Mensengemeenschap" en betreffende haar vertaling in het Engels met manuscripten hiervan.   1967-1969.  5 mappen.
485
Manuscripten.
486
1967.
487
1968.
488
1969.
489
Aantekeningen betreffende de correspondentie.
490
Documentatie betreffende Sociocratie.   1951,   1974.  1 map.

Onderwijs.

N.B. Zie ook de inv.nrs. 187-194

Algemeen
491-493
Aantekeningen van C. Boeke betreffende onderwijszaken.   Z.j.  3 mappen.

Stichting het IVO-diploma (Individueel Voortgezet Onderwijs)

N.B. Zie ook inv.nr. 528
494
Notulen van de vergaderingen "over mogelijke samenwerking tot verkrijging van middelbare diploma's op vrije grondslag" (vergaderingen ter oprichting van de Stichting het IVO-Diploma) van schoolbesturen, curatoren en leerkrachten, met bijlagen.   1934-1937.  1 deel.
N.B. In dit deel ook een verslag van de oprichtingsconferentie van de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs (WVO). 1935 .
494-
Notulen van de vergaderingen van de Commissie van Drie.   1936-1937.  1 map.
N.B. Aanwezig in inv.nr. 494.
495
Stukken betreffende vergaderingen en conferenties.   1934-1940,   1944,   1947,   1951.  1 map.
496
Stukken betreffende de Stichting het IVO-Diploma en de Vereniging van IVO-Scholen, waaronder statuten en huishoudelijke reglementen.   1935,   1938-1939,   1943,   1951-1952,   1954-1960,   1962,   1970.  1 map.
497
Stukken betreffende het proevensysteem bij het IVO, en de te onderwijzen vakken.   1934-1935,   1937-1938 en z.j.  1 map.
498
Stukken betreffende het IVO II-diploma.   1943-1947.  1 map.
499
Verzoekschriften van de Stichting het IVO-Diploma aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, houdende erkenning van het IVO-diploma.   1945 en z.j. Concepten.  1 omslag.
500
Brief van D. van Egten , secretaris van de Stichting het IVO-Diploma, aan C. Boeke over de vorm van de IVO-diploma's.   ca. 1948.  1 stuk.
501
Leerplannen voor IVO-scholen van de Stichting het IVO-diploma.   ca. 1949,   1952 en z.j.  1 map.
502
Stukken betreffende de verhouding van 'de Werkplaats' met de Stichting het IVO-Diploma.   1956-1957.  1 omslag.
503
Diverse stukken.   1946,   1950,   1960.  1 omslag.

Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs (WVO)

N.B. Zie ook inv.nrs. 569-573, 830
---
Verslag van de oprichtingsconferentie. 1935.  1 stuk.
N.B. Aanwezig in inv.nr. 494.
504
Het Kind , 39e jaargang, no.11, waarin opgenomen de openingstoespraak van C. Boeke tijdens de Pedagogische Conferentie van de WVO van   20-22 apr. 1938.  1 stuk.
505
Notulen van de redactievergadering en andere stukken betreffende het tijdschrift Vernieuwing , met een manuscript van C. Boeke , "Vernieuwing vernieuwd".   1941.  1 map.
506
Aantekeningen van C. Boeke ten behoeve van de lezing "Is Vernieuwing Eigenlijk Wel Nodig?", tijdens het congres van de Vernieuwingsraad voor het onderwijs te Utrecht, met congresstukken en een verslag van het congres.   1946.  1 map.
507
Aantekeningen van C. Boeke ten behoeve van lezingen op WVO-conferenties.   1948-1949.  2 stukken.
508
Stukken betreffende de conferentie in Bilthoven van de WVO over de kunstzinnige vorming van de jeugd.   1942.  1 omslag.
509
Stukken betreffende de conferentie "Onze Taak Als Opvoeders Nu!", georganiseerd door de WVO, van 19-22 mei te Bilthoven.   1945.  1 omslag.
510
Stukken betreffende de zomerconferentie van de WVO, "Opvoeding in Dienst van de Vrede", van 22-26 juli te Arnhem.   1952.  1 omslag.
511
Stukken betreffende de conferentie van rectoren en docenten, georganiseerd door de Nederlandse Montessori Vereniging en de WVO, van 5-7 maart te Zeist.   1954.  1 omslag.
512
"How Children in All Countries Live and Learn", nota van C. Boeke betreffende een internationaal project voor kinderen, georganiseerd door de WVO.   Z.j.  1 stuk.
513
Folders van de WVO.   1953,   1960 en z.j.  2 stukken.

New Education Fellowship (NEF)

N.B. Zie ook inv.nrs. 569-573
514
Stukken betreffende de Internationale Paedagogische Conferentie, gehouden te Utrecht.   1936.  1 map.
515
Stukken betreffende de Seventh World Conference of the NEF, gehouden te Cheltenham.   1936.  1 map.
516
Programma van de Internationale NEF-zomerconferentie in Engeland, en een overzicht van de aktiviteiten van de NEF tijdens de oorlog.   1945.  2 stukken.
517
Documentatie betreffende onderwijs in Australië.   1943-1945,   1952.  1 map.
518-520
Stukken betreffende deelname van C. Boeke aan de conferentie van de NEF in Australië van   31 aug.-12 okt. 1946.  3 mappen.
521-524
Stukken betreffende en manuscripten van lezingen gehouden in Australië.   1946.  4 mappen.
525-527
Correspondentie in verband met en tijdens zijn reis naar Australië.   1946-1947.  3 mappen.
525
1946, mei-aug.
526
1946, sep.
527
1946, okt.-dec.
528
Aantekeningen ten behoeve van een lezing tijdens een IVO-bijeenkomst over zijn ervaringen in Australië.   1947.  1 stuk.
529
"A Letter From Kees Boeke ", in: The New Era , vol.37, no.2, feb.   1956.  1 stuk.
530
"The Need for Progressive Education in Holland", artikel van C. Boeke voor The New Era .   Z.j. Manuscript.  1 stuk.

Internationale Kindergemeenschap
531-539
Correspondentie van C. Boeke betreffende de International Children's Communities (ICC), de Fédération Internationale des Communautés d'Enfants (FICE) en de Conference of Internationally minded Schools (CIS), alfabetisch geordend.   1946-1954.  9 mappen.
N.B. Zie ook inv.nrs. 540-541, 558-562, 568
531
B-C.
532
D-E.
533
G-H, J.
534
K.
535
L.
536
M.
537
N-R.
538
S-V.
539
W-Y.
540
Lijst van correspondenten aanwezig in de inv.nrs. 541-549  1 stuk.
N.B. Zie ook inv.nr. 541
541
Register van namen en adressen van correspondenten in het buitenland. 1947-1952. 1 kaartsysteem.
N.B. De kaarten zijn per land alfabetisch geordend, en hebben alleen betrekking op geadresseerden in de inv.nrs. 351-359 en 531-539.
542-543
Aantekeningen van C. Boeke betreffende de International Children's Communities (ICC). 1935, 1937, 1944-1952, 1954, 1957 en z.j.  2 mappen.
544
Stukken betreffende de oprichtingsconferentie van de ICC, van 26-29 mrt. 1937.  1 map.
545
Circulaire van C. Boeke gericht aan geïnteresseerden in de ICC, met begeleidingsbrieven en enkele antwoorden. Concept en gedrukt. 1937.  1 map.
546
Artikelen en verklaringen van C. Boeke over uitgangspunten en doelstellingen van een Internationale Kindergemeenschap. 1937, 1945, 1949-1950.  1 omslag.
547
Stukken betreffende plannen voor grondaankoop en huisvesting van de ICC te Bilthoven. 1937, 1946, 1949, 1951.  1 map.
548-549
Kasboeken van de IC C. 1937-1938, 1950-1961.  2 delen.
548
28 mrt.1937-14 sep.1938.
549
27 nov.1950-17 jul.1961.
550-556
Rekeningen, dagafschriften en kwitanties van de IC   C. 1937-1938,   1940,   1942-1943,   1946-1948,   1953-1954.  7 mappen.
N.B. Veel betalingen voor 'de Werkplaats'.
557
Statuten van de Stichting Internationale Werkplaats Kindergemeenschap.   ca. 1946,   1949. Concepten.  1 map.
558
Correspondentie van C. Boeke betreffende de ICC, chronologisch geordend.   1957-1958.  1 map.
559-561
Correspondentie van C. Boeke in verband met de plannen tot stichting van een Internationale Kindergemeenschap in Libanon.   1953-1955.  3 mappen.
559
dec.1953-jul.1954.
560
aug.1954-okt.1954.
561
1955, feb.-mei.
562
Correspondentie in verband met vertrek naar Libanon.   1954.  1 map.
563
"Plan for a children's center in Lebanon", memorandum van C. Boeke aan de UNICEF waarin hij zijn plannen tot het stichten van een kindergemeenschap in het Midden Oosten uiteenzet. Gedrukt, met concepten.   1954.  1 map.
564
Aantekeningen betreffende de plannen tot stichting van een kindergemeenschap in Libanon.   1954-1955 en z.j.  1 map.
565
Diverse stukken betreffende de Arabische taal.   1952-1955.  1 map.
566
Stukken betreffende de Fédération Internationale des Communautés d'Enfants (FICE).   1949-1950,   1952.  1 map.
567
Verslagen van en stukken betreffende vergaderingen van leiders van internationale scholen en van de Conference of Internationally minded Schools (CIS).   1948-1953,   1957.  1 map.
568
Correspondentie met F.W. Button (CIS).   1952-1954.  1 map.

Stukken betreffende 'de Werkplaats'

N.B. Zie ook het archief van 'de Werkplaats' en de inv.nrs. 479, 502, 550-557
569-573
Plakboeken bevattende circulaires, folders, kranteknipsels, aantekeningen van C. Boeke en andere stukken betreffende onderwijs, hoofdzakelijk betreffende 'de Werkplaats'.   1927-1955.  5 delen.
569
jul.1927-feb.1935.
570
mrt.1935-mrt.1938.
571
mrt.1938-nov.1945.
572
okt.1945-jul.1947.
573
jul.1947-jan.1955.
N.B. Bevatten ook stukken betreffende pedagogische conferenties van 'de Werkplaats', WVO en NEF.
574-576
Aantekeningen van C. Boeke betreffende zaken in 'de Werkplaats'.   1934,   1936-1938,   1941,   1944-1945,   1947-1949,   1951-1954,   1956-1957 en z.j.  3 mappen.
577-579
Teksten van publicaties over 'de Werkplaats'.   1946-1947,   1949,   1951-1954,   1957,   1960 en z.j.  3 mappen.
580
Gedeelte van een publicatie betreffende 'de Werkplaats' van A.S. Nel, Zuid-Afrika.   1949. Manuscript.  1 map.
581
Correspondentie van C. Boeke met 'de Werkplaats' tijdens zijn verblijf in de VS.   1950.  1 omslag.
582
Akten van benoeming van C. Boeke tot rector aan "de Werkplaats" en een kennisgeving van het vastgestelde salaris.   1950-1951.  1 omslag.
583
Gelukwensen bij de opening van de nieuwe gebouwen van 'de Werkplaats' en het 25-jarig bestaan.   1951.  1 map.
584-585
Stukken betreffende het afscheid van C. Boeke van 'de Werkplaats'.   1954.  1 map en 1 band.
586
Correspondentie met Wyatt Rawson betreffende zijn boek "The Werkplaats Adventure; an Account of Kees Boeke 's Great Pioneer Comprehensive School: its Methods and Psychology".   1954-1956.  1 map.
587
Correspondentie met Tine Lambert , algemeen leidster.   1955.  1 omslag.
N.B. Zie ook het archief van 'de Werkplaats', inv.nr. 90
588
Brief van C. Boeke aan het bestuur van 'de Werkplaats' (niet verzonden) en een brief van Tine Lambert aan C. Boeke betreffende het verzoek van het bestuur aan hem toe te treden als adviserend lid.   1956.  2 stukken.
589
Plakboek waarin een verslag met foto's en tekeningen van het internationaal projekt van 'de Werkplaats', aangeboden aan C. Boeke en B. Boeke-Cadbury .   1956.  1 deel.
590
Programma en kerstliederen voor kerstmaaltijden in 'de Werkplaats'.   1959-1960.  1 omslag.
591
Stukken betreffende reünies van oud-werkers en -medewerkers.   1963,   1972.  1 omslag.
592
Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van 'de Werkplaats'.   1976.  1 map.
593*
Stukken betreffende contacten met het Koninklijk Huis.   1945,   1947-1948,   1951,   1954.  3 mappen.

"Tiendesprongen" en "Tiendetijden"

Algemeen
594
Ontwerptekeningen, berekeningen en aantekeningen betreffende de produktie van "Tiendesprongen" en "Tiendetijden", en kranteknipsels.   1956-1959.  1 port.
N.B.Tekeningen van groot formaat bevinden zich op de afdeling Beeld en Geluid van het IISG .

"Tiendesprongen" ("Cosmic View", "Forty Jumps")
595
Correspondentie betreffende de productie van "Tiendesprongen".   1956-1957.  1 map.
596-597
Stukken betreffende de uitgave van "Tiendesprongen".   1957-1958,   1962-1963 en z.j.  2 mappen.
596
Manuscripten. Z.j.
597
Aantekeningen en correspondentie. 1957-1958, 1962-1963 en z.j.
598
Manuscripten van de Engelse uitgave van "Tiendesprongen", "Cosmic View".   Z.j.  2 stukken.
599-602
Correspondentie met Richard J. Walsh (John Day Company) betreffende uitgave van "Cosmic View".   1956-1960.  4 mappen.
599
1956.
600
1957.
601
1958.
602
1959-1960.
603
Overzichten van C. Boeke van gevoerde correspondentie met Richard J. Walsh betreffende uitgave van "Cosmic View".   1958,   1960.  1 map.
604-605
Aantekeningen en correspondentie betreffende toezending, en stukken betreffende de royalties van "Cosmic View".   1956-1964.  2 mappen.
606
Correspondentie met Koffler (UNESCO) over plaatsing in The Courier van "Forty Jumps", en de aflevering van The Courier.   1956-1957.  1 map.
607
Fotocopie van het contract uit   1956 met de John Day Company inzake uitgave van "Cosmic View", en een verklaring van A.M. Stuyling de Lange houdende regeling van de rechten nog uit het contract voortspruitende.   1979.  1 map.

"Tiendetijden" ("De Grote Wedstrijd", "The Great Race")
608-610
Correspondentie en aantekeningen van C. Boeke betreffende "Tiendetijden".   1957-1961.  3 mappen.
608
Correspondentie met Felix Gluck (Rathbone Books). 1957-1958.
609
Correspondentie met Els de Bouter . 1959-1960.
610
Correspondentie met Hyman Kavett en aantekeningen. 1961.
611
Aantekeningen van Els de Bouter en C. Boeke betreffende de productie en samenstelling van "De Grote Wedstrijd".   1960.  1 map.
612-620
Tekeningen, schema's, een kaartsysteem, aantekeningen en correspondentie met Richard J. Walsh betreffende de productie.   1960.  9 mappen.

Lezingen en artikelen van C. Boeke

N.B. Zie ook de betreffende rubrieken.
621
Tekst van een radiotoespraak van C. Boeke over Esperanto in het onderwijs.   1937. Manuscript.  1 stuk.
622
Stukken betreffende lezingen van C. Boeke op de Radio Volks Universiteit en voor de VPRO radio.   1937-1938.  1 map.
---
"Why? Specially Education in Relation to the International Position of Today?", aantekeningen van C. Boeke ten behoeve van de lezing op de 'Boeke Trust'-conferentie van 26 aug.-2 sep. 1939.  1 stuk.
N.B. Zie inv.nr. 478
623
Programma van de "Course for Teachers from Liberated Europe and the United Kingdom", en aantekeningen van C. Boeke n.a.v. toespraken en discussies.   1945.  1 map.
624
Tekst van een vraaggesprek met C. Boeke voor een uitzending door de Stichting Radio Nederland in den Overgangstijd, met begeleidende brief en een concept van de tekst.   1946.  1 map.
625-629
Aantekeningen van C. Boeke ten behoeve van lezingen op diverse bijeenkomsten en teksten van lezingen.   1939,   1946-1954 en z.j.  5 mappen.
625
1939, 1946.
626
1947.
627
1948-1949.
628
1950-1951.
629
1952-1954.
630
"Voor de Toekomst van Onze Jeugd en de Behoefte Onzer Maatschappij", reaktie van C. Boeke op de onderwijsnota van Minister Rutten.   ca. 1950. Manuscripten en gedrukt.  1 omslag.
631
"Education from Today's Outvoting Democracy towards Tomorrow's Agreement Democracy", lezing van C. Boeke gehouden in Wenen tijdens de International University Course.   1958. Geschreven.  1 omslag.
632
"Some Remarks on Educational Essays by Rabelais, Milton, Locke, Rousseau and Pestalozzi" en "Some Impressions of Educational Essays by Vergerius, Erasmus and Ascham" door C. Boeke . Z.j. Manuscript.  1 map.

Overig
633-634
Brochures, kranteknipsels, manuscripten van artikelen ter lezing toegezonden.   1940,   1945-1946 en z.j.  2 mappen.
635
Stukken betreffende diverse conferenties.   1941,   1951-1954.  1 map.
636-640
Circulaires van de World Brotherhood.   1950-1953,   1955.  5 mappen.

Stukken betreffende diverse onderwerpen
641
Stukken betreffende diverse onderwerpen op het gebied van onderwijs.   1951 en z.j.  1 map.
642
Stukken betreffende diverse onderwerpen op het gebied van vrede.   1957-1958,   1962-1966.  1 map.
643
Kranteknipsels betreffende diverse onderwerpen.   1938,   1948,   1952-1954,   1960-1961.  1 map.
644-646
Stukken betreffende diverse onderwerpen.   1952,   1957,   1967 en z.j.  3 mappen.

PUBLICATIES OVER C. BOEKE EN B. BOEKE-CADBURY

647
Tekst voor het VARA -programma "Gesproken Portret" over C. Boeke , geschreven door Meia Albarda en K. Blom , en een artikel in De Nieuwe Linie van 20 dec.   1978 over Meia Albarda .   1960,   1978.  1 map.
648
Krante- en tijdschriftartikelen.   1961,   1973-1974,   1976-1977.  1 map.
649
Brieven aan B. Boeke-Cadbury naar aanleiding van haar boek "Het leven van Kees Boeke ", en enkele aantekeningen van B. Boeke-Cadbury .   1971.  1 map.
650-652
Krante- en tijdschriftartikelen en lezingen n.a.v. het verschijnen van "Het Leven van Kees Boeke ".   1971.  3 mappen.
653
Brief van Ineke Beukers-Arts , schrijfster van het boek " Kees Boeke een Nederlandse Onderwijsvernieuwer", aan B. Boeke-Cadbury en foto van de schrijfster met B. Boeke-Cadbury .   1974.  2 stukken.
654-656
Skripties over C. Boeke .   1974,   1976.  3 mappen.
654
P. Groenveld , "Cornelis Boeke ( 1884-1966 ) de radicale Quaker-pedagoog". Groningen 1974.
655
H.v.d. Oudenrijn , "Waar er geen visie is, sterft het volk. Kees Boeke 's idealen gedurende de periode 1918-1926 ". Deurne 1976.
656
M. Gerritsen , " Kees Boeke ". Amsterdam 1974.

STUKKEN VAN EN BETREFFENDE FAMILIELEDEN


N.B. Zie ook inv.nrs. 27-37, 46-84

FAMILIE BOEKE.


N.B. Zie ook inv.nr. 288
657*
Dagboek van C. Boeke 's moeder.   1868-1879.  1 deel.
658-676
Aantekeningen, artikelen en teksten van lezingen op natuurkundig gebied van C. Boeke 's vader Jan Daniël Boeke .   1873,   1882,   1887,   1889,   1891,   1893,   1898-1900 en z.j.  17 mappen en 3 omslagen.
677
"Uitvoeringen gegeven door de Afdeeling Alkmaar e.o. der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst,   1875-1891 ", lijst gemaakt door C. Boeke 's vader.   ca. 1891.  1 stuk.
678
Cahiers met een vertaling van Shakespeare's "Hamlet", door C. Boeke 's vader.   1902.  2 stukken.
679-686
Stukken betreffende/van C. Boeke 's broer Daniël Boeke (   1877-1898 ).   1891,   1895,   1897-1899 en z.j.  6 delen, 2 mappen en 2 stukken.
679
Reisverslagen van A.J.P. Oort , A.M. Oort en Daniël. 1891, 1897.  3 delen.
680
Schetsboek van Daniël. 1895.  1 deel.
681
"Groenenboek" van Daniël. 1898.  1 deel.
682
Kaart aan Daniël, met daarop geplakt twee foto's, waarvan één van Daniël's broer Jo. 1898.  1 stuk.
683
Citaten en teksten uit 1894-1898, overgeschreven door C. Boeke uit Daniël's dagboek, poëziealbum, aantekeningen en correspondentie. ca. 1899.  1 deel.
684-685
Schoolschriften van Daniël. Z.j.  2 mappen.
686
Horoscoop van Daniël. Z.j.  1 stuk.
687
Brieven van Daniël Boeke aan Arent Joan Petrus Boeke .   1889-1891,   1895-1897.  1 omslag.
688
"Motieven van het Godsdienstig Ontmoetingswerk; uit het leven van Ds. A.J.P. Boeke ", door R. Boeke .   1949. Gedrukt.  1 stuk.
689
"Repetitie-cahier" van A.J.P. Boeke , D. Boeke , A.M. Boeke , D.E. Boeke , C. Boeke en C.J. Eyma ; betreffende de vakken wiskunde, natuurkunde en werktuigkunde.   1893-1902.  1 deel.
690*
Correspondentie van Julia en Emma.   1954,   1973-1974.  1 map.
691*
Stukken van en betreffende Theodora.   1954,   1958,   1974-1976.  1 map.
N.B. Zie ook inv.nr. 290
692
Genealogische gegevens, waaronder het door R. Boeke samengestelde boekje "De Familie Boeke en haar Wapen".   1901,   1930,   1950.  1 map.

FAMILIE CADBURY

693
Correspondentie van B. Cadbury 's ouders.   1842,   1845-1846,   1869-1870,   1882,   1885,   1888,   1899 en z.j.  1 map.
694
Kranteknipsels verzameld door B. Cadbury's vader Richard Cadbury .   1848,   1857-1861,   1864,   1869.  1 map.
694a
Artikelen over Richard Cadbury in The Friends' Institute Magazine.   1907.  2 stukken.
N.B. Zie inv.nr. 700
695
Stukken betreffende het overlijden van: overgrootmoeder Elizabeth Cadbury , vader Richard Cadbury , moeder Emma R. Cadbury-Wilson en zwager Charles M. Alexander .   1851,   1899,   1907,   1920.  1 map.
696
"Alcohol", aantekeningen van grootvader John Cadbury over de geschiedenis en effecten van alcohol met enkele kranteknipsels.   ca. 1854.  1 deel.
697
Stukken van B. Cadbury's moeder Emma R. Cadbury- Wilson .   1871,   1873,   ca. 1899,   1905.  1 map.
698
Verslag van B. Cadbury's moeder van haar reis naar Egypte, Palestina en Syrië.   1897.  1 deel.
699
Bewijs van registratie als Brits onderdaan, afgegeven door het Britse consulaat te Pakhoi aan B. Cadbury's moeder.   1907.  1 stuk.
700
The Friends' Institute Magazine , met artikelen van B. Cadbury en haar moeder houdende verslagen van hun verblijf in China.   1907.  2 stukken.
N.B. Hierin ook artikelen over B. Cadbury's vader; zie ook inv.nr. 174.
701
Fotokopieën van de laatste brief van B. Cadbury's moeder en een brief van B. Cadbury uit 1907.   ca. 1983.  1 omslag.
702
Kaarten, afbeeldingen etc. behoord hebbende aan B. Cadbury's moeder.  1 omslag.
703
Schetsboekje van zuster Helen Cadbury .   1897.  1 deel.
704
"Engagement Letters", afschriften van brieven aan Helen Cadbury en Charles Alexander , zuster en zwager, samengesteld ter gelegenheid van hun verloving.   1904.  1 band.
705
Briefwisseling tussen zuster Helen en nicht Eleanor Bertram Crossfield , betreffende een Nieuw Testament dat Beatrice in mei 1907 aan iemand had gegeven. Met het boekje.   Z.j.  1 map.
706
"The Chapman-Alexander Souvenir 1909; A special souvenir number of The Southern Cross , betreffende de aktiviteiten van zwager Charles Alexander .   1909.  1 stuk.
N.B. Zie ook inv.nr. 707
707
Stukken betreffende de Pocket Testament League, waarvan zuster Helen en haar echtgenoot Charles Alexander deel uitmaakten.   ca. 1925.  2 stukken.
708
Liederen bij het overlijden van zuster Helen Cadbury- Alexander Dixon , en foto's en een plattegrond van het "Helen Dixon House" te Birmingham.   1969-1970.  1 map.
709
"Familyletters etc.", kopieën van familiecorrespondentie.   ca. 1796-1891, samengesteld in   1910.  5 delen.
710
Diverse correspondentie van leden van de familie Cadbury .   1907,   1912,   1957.  1 map.
N.B. Zie ook bijlage: III.
711-721
Genealogische gegevens. Gedrukt.   1904-1906,   1909,   1924,   1927,   1931,   1933,   1941,   1948,   1965,   1968.  6 mappen en 5 delen.
711
Familie Cadbury. 1904.  1 deel.
712-713
Supplementen bij de familie Cadbury. 1905-1906, 1924, 1927, 1965.  2 mappen.
712
1905-1906.
713
1924, 1927, 1965.
714
"Some notes on the ancestors of Richard and George Cadbury". 1931.  1 map.
715
"Additional notes on the ancestors of Richard and George Cadbury". 1941.  1 deel.
716-717
Supplementen bij de familie Cadbury. 1948, 1965, 1968.  2 mappen.
716
1948, 1965.
717
1965, 1968.
718
Handtekeningenboek van de familiebijeenkomst ter gelegenheid van het feit dat 150 jaar geleden Joel Cadbury in Amerika aankwam. 1965.  1 map.
719
Familie Barrow. 1906.  1 deel.
720
Familie Prumphrey. 1909.  1 deel.
721
Familie Wilson. 1933.  1 deel.
722
Afleveringen van The Bournville Works Magazine met biografieën over George Cadbury ( 1839-1922 ), Elizabeth Mary Cadbury ( 1858-1951 ) en Richard Tapper Cadbury ( 1768-1860 ), resp. de oom, tante en overgrootvader van B. Boeke-Cadbury .   ca. 1922,   ca. 1951,   1968.  1 map.
723
Artikelen in The Bournville Works Magazine en in The Sunday Chimes , en een brochure over Bournville en de fabrieken van de Cadbury Bros Ltd.   1899,   ca. 1935,   1951,   1967 en z.j.  1 map.

FAMILIEFOTO'S


N.B.Enkele familiefoto's, portretten van B. Boeke-Cadbury 's ouders, van C. Boeke 's moeder, en portretten van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury zijn overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid van het IISG , evenals de foto's betreffende het openbare leven van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury ; zie bijlage: II en III.
724-727
Foto's van Richard Cadbury en Emma R. Cadbury-Wilson .   ca. 1895,   1899,   ca. 1900,   1904,   1909 en z.j.  4 mappen.
728
Foto's in Engeland.   1897-1921.  1 map.
729-735
B. Cadbury's foto's van voor   1911.  7 mappen.
729
1845, 1868, 1870, 1884, 1886.
730
1889-1890, 1894-1895.
731
1896-1897.
732
1897-1898.
733
1899-1906.
734
1906-1910.
735
Foto's gemaakt in "Tennessee". ca. 1907.
736
Fotoalbum, "Tennessee Niece Party", door zuster Helen.   1919.  1 deel.
737
Diverse foto's van leden van de familie Cadbury.   1880,   1916-1917 en z.j.  1 map.
738-747
C. Boeke 's foto's van voor   1911.  10 mappen.
738
1887-1893.
739
1895.
740
1898.
741
1901.
742-743
1902.
744
1903.
745
1904.
746
1905.
747
1908-1909.
748
Portretten van C. Boeke 's moeder P.E. Boeke-Oort .  1 map.
749
Portret van C. Boeke 's vader J.D. Boeke . Ingelijst.  1 port.
750
Foto's van het ouderlijk huis van C. Boeke in Alkmaar.   1933.  1 map.
751
Portret van C. Boeke .   1966.  1 stuk.
752-761
Fotoalbums van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury .   1905-1908,   1911-1936.  10 delen.
752
1905-1908.
753
1906.
754
1907-1908.
755
1908.
756
1911-1913.
757
1911-1914.
758
1912-1914.
759
1914-1915.
760
1914-1916.
761
1913-1936.
762
Lijst van albums verwijzend naar de inv.nrs. 752-761.  1 stuk.
763
Foto's van C. Boeke , B. Boeke-Cadbury , Helen en de familie Cadbury in "Tennessee".   1911,   1913-1914.  1 map.
764-813
Foto's van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury .   1911-1923,   1925-1939,   1941-1955,   1960-1965,   1969-1970,   1972.  50 mappen.
764
1911.
765
1912.
766
1913.
767
1914.
768
1915.
769
1916.
770
1917.
771
1918.
772
1918.
773
1919.
774
1919-1920.
775
1921.
776
1922.
777
1923.
778
1925.
779
1926.
780
1927.
781
1928.
782
1929.
783
1930-1932.
784
1933-1934.
785
1935.
786
1936-1938.
787
1939.
788
1941.
789
1942.
790
1943.
791
1944.
792
1945.
793
1946.
794
1947.
795
1948.
796
1949.
797
1950.
798
1951.
799
1952.
800
1953.
801-802
1954.
803
1955.
804
1960.
805-806
1961.
807
1962.
808
1963.
809-810
1964.
811
1965.
812
1969-1970.
813
1972.
N.B. In inv.nr. 773 le IFOR conferentie
'' '' '' 774 2e IFOR conferentie
,, ,, ,, 775 Hagepreken, anti-militaristisch congres
,, ,, ,, 776 2e Paco congres
,, ,, ,, 778 Quakermeeting
,, ,, ,, 779 4e 'Boeke Trust' conferentie
,, ,, ,, 783 10e 'Boeke Trust' conferentie
,, ,, ,, 785 'Boeke Trust'
,, ,, ,, 786 NEF conferentie te Cheltenham, WVO conferenties, Boeke Trust
,, ,, ,, 787 E. Rotten , T. Hackett
,, ,, ,, 794 M. Montessori , E. Rotten
,, ,, ,, 800-802 'De Werkplaats'
,, ,, ,, 809 Martin Luther King
814
Foto's van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury en familie tijdens hun gouden bruiloft.   1961.  1 map.
815-819
Fotoalbums.   1961-1971.  5 stukken.
820
Foto's van de buste van C. Boeke , door Mari Andriessen .   1966.  1 map.
821-822
Foto's van C. Boeke , B. Boeke-Cadbury en de kinderen.   Z.j.  2 mappen.
823-825
Diverse familiefoto's.  3 port.
826
Negatieven.   1913-1916,   1953,   1955,   1960-1961 en z.j.  1 port.

ANNEX: STUKKEN AFKOMSTIG VAN DERDEN

827
Stukken geschonken door André Stroobants en Bruno Neuner : Briefwisseling van Julia Boeke met André Stroobants , met twee foto's,   1975 ; een brief van Bruno Neuner , met ingesloten een brief van Pierre Cérésole aan Anny Peter .   1931,   1976.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 440
828
Stukken geschonken door Laura van de Hoek Ostende , Norg, in 1983: brieven van Carl Heath aan Laura van de Hoek Ostende .   1946,   1948-1949 ; foto's genomen tijdens de Young Friends Conference in Kent.   1938.  1 omslag.
829
Stukken geschonken door S. Freudenthal : kerstkaarten en een brief van B. Boeke-Cadbury .   1963-1964.  1 omslag.
830
Stukken geschonken door mevrouw Reder-Geuzebroek , Alkmaar: correspondentie met C. Boeke en de WVO.   1951-1952,   1954.  1 map.
831
Stukken geschonken door mevr. Jo Hofman , Hoogeveen, in 1983: diverse stukken betreffende het 50-jarig bestaan van 'de Werkplaats', C. Boeke 80 jaar, het overlijden van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury , kranteknipsels en een lezing van Buskes .  1 map.
832
Stukken geschonken door R.E.W. Klein , Bilthoven: Kranteartikelen over 'de Werkplaats'.   1983.  1 map.
833
Stukken betreffende het overgaan van de KLOS te Bilthoven naar het rijk, en de nieuwe naamgeving "Rijksklos Kees Boeke ".   1983.  1 map.
834
Toespraak van Prof. Dr. J.H.G.J. Giesbers bij de promotie van C.J.J.A. Morsch , met twee foto's.   1984.  1 omslag.
835
Brief van Gisela Schneider aan Hilda Nothmann .   1945.  1 stuk.

Plaatsingslijsten van de aanvullingen op de archieven van CORNELIS BOEKE EN BEATRICE BOEKE-CADBURY 1904-1907, 1914-1916, 1918, 1920, 1937, 1940-1946, 1950


ARCHIEF VAN CORNELIS BOEKE EN BEATRICE BOEKE-CADBURY


Stukken afkomstig van C. Boeke
836
Reisdocumenten, persoonsbewijs en enkele aantekeningen.   1914-1916,   1920, ca.   1937,   1941,   1945-1946.  1 map.

Stukken afkomstig van B. Boeke-Cadbury
837-838
Correspondentie.   1904-1907,   1918,   1940-1945.  2 mappen.
839
Reisdocumenten en een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente De Bilt.   1918,   1920,   1950.  1 map.
840
Aantekenboekje.   Z.j.  1 stuk.

Eerste aanvulling 2012

841
Fotokopie van het manuscript 'Van 't dwergenprinsje (een sprookje)' door P [aula] Boeke.  1928. 1 map.
842
Brief d.d. 14 augustus 1933 van Beatrice Boeke-Cadbury aan haar dochter Candia.  1933. 1 stuk.
843
Brief d.d. 20 oktober 1936 van Kees Boeke aan zijn dochter Candia.  1936. 1 stuk.
844
Diverse liedteksten.  1936 en z.j. 1 omslag.
845
'"Sociocracy". Democracy as it might be. First published in May 1945 by Kees Boeke (1884-1966). From Beatrice C. Boeke, Abcoude, Holland. January 1969'.  1969. 1 piece.
846
Tekst van de vierde Kees Boeke-lezing door Ella Vogelaar, 'De school doet er toe, maar kan het niet alleen', en Alexander Rinnooy Kan, 'De wereld in! Opvoeding en onderwijs in beweging', in Amsterdam op 21 november 1997.  1997. 1 katern.
847
Fotokopie van een brief d.d. 9 november 2004 van Julia Boeke aan Paula en Candia Boeke, fotokopieën van brieven d.d. 5 en 15 november 2004 van Karel Baracs aan Julia Boeke en enkele teksten over gebeurtenissen in 1926 en 1930.  2004 en z.j.  1 omslag.

Tweede aanvulling 2012

848
Correspondentie tussen Kees Boeke, Betty Boeke-Cadbury, Candia Boeke en enkele andere familieleden en vrienden onder wie Werner Herbers.  1911, 1946, 1948-1949, 1951, 1954, 1959, 1989, 2001-2002, 2009 en z.j. 1 map.
849
Manuscript 'The Story of Mr. Bardsey and the Rat' door Kees Boeke en de Nederlandse vertaling 'Meneer Bardsey en de rat'.  1916, 1997. 1 map.
850
Typoscript betreffende de teksten, liederen en overige geschriften van Kees Boeke, door hem geschreven in het Huis van Bewaring te Utrecht in 1920 en later in de jaren twintig.  [1920] en z.j. 1 map.
851-852
Brochure Liederen voor de Bilthovensche Beweging verzameld door Kees Boeke en andere liedteksten.  1924 en z.j. 1 deel en 1 map.
853
Manuscript 'Morgenwacht. Gedachten' van Kees Boeke (?).  1933. 1 katern.
854
I.V.O. Diploma 1 uitgereikt aan Candia Beatrice Boeke, leerling van de Werkplaats te Bilthoven, op 15 juli 1938.  1938. 1 stuk.
855
Stukken verzameld rondom de 'Story of her life' door Betty Boeke-Cadbury en de geschiedenis van de familie Cadbury.  1938, 1950, 1958, 1960, 1964, 1968, 1971-1973, 1975, 1997, 2002. 1 map.
856
Stukken betreffende herdenkingen van Kees Boeke en Betty Boeke-Cadbury.  1954, 1960-1961, 1968, 1984, 1992 en z.j. 1 map.
857
Bundel Volunteers for Peace. Fiel reports on relief work in Europe 1944 to 1949 by International Voluntary Service for Peace (I.V.S.). Compiled and edited by Basil Eastland, Derek Edwards and David Sainty. Illustrated by Jill Slee Blackadder. Kelso, Scotland, Curlew Productions.  1998. 1 deel.
858
Correspondentie tussen Daniela Hooghiemstra aan Candia Boeke.  2009, 2011. 1 map.
859
Manuscript 'Ik denk zo maar'. Fragmenten door Kees Boeke (?).  Z.j. 1 map.
860
Typoscript betreffende Johannes Aleidis Ringers, minister van Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Met een brief van Tessel Pollman over de mogelijke contacten tussen Ringers en Kees Boeke.  Z.j. 1 map.
861
Brochure Sociocratie. een stap verder dan democratie. Uitgave Vredeskring SIOG en Stichting Sociocratisch Centrum.  Z.j. 1 katern.
862
Diverse stukken.  1920, 1954, 1963, 1966, 1986, 2006 en z.j. 2 mappen.
BIJLAGEN: materiaal overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid van het IISGI.

AUDIO-VISUEEL MATERIAAL

FILM
Werkplaatsfilm (8 mm)gemaakt door Herman Bongers. 1939. 11 spoelen, 2 ex.
Werkplaatsfilm van van Malsen (16 mm). Z.j. 1 spoel. "Kijkjes in een Werkplaats Kindergemeenschap". Z.j. 1 Filmstrook (35 mm).
"Tiendesprongen". Z.j. 1 filmstrook (35 mm).
De Projectie Onderwijs Centrale. Z.j. 9 filmstroken (35 mm).
De UNESCO. Z.j. 8 filmstroken (35 mm).
"Kees Boeke 70 jaar". 1954. 1 film (8 mm).
De verhuizing van Paula Boeke. 1955. 1 film (8 mm).
Het huis van Daniël en Elizabeth, "Logan Hill" in de VS. 1957. 1 film (8 mm).

GELUID
"Vredesboodschap", uitzending van 'de Werkplaats' voor de NCRV. 1949. 2 grammofoonplaten.
N.B. Zie ook het archief van 'de Werkplaats', inv.nr. 277.
Uitvoering van de "Johannes Passion" o.l.v. C. Boeke in 'de Werkplaats', afscheidscadeau van de werkers. 1954. 6 grammofoonplaten.
"Die Kunst der Fuge" door 'de Werkplaats'. Z.j. 16 grammofoonplaten.
N.B. Zie ook het archief van 'de Werkplaats', inv.nr. 277.
Toespraken van B. Boeke-Cadbury en Julia Boeke tijdens de reünie van 'de Werkplaats'. 1972. 1 geluidsband.
Requiem "In Memoriam Kees Boeke" van Andries Hartsuiker. 1966. 1 geluidsband.


II. FOTO'S


N.B. Zie ook het archief van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury, inv.nrs. 773-776, 778-779, 783, 785-787, 794, 800-802, 809.
Werkplaatsfoto's. 1928, 1930-1953, 1955-1956, 1958-1959.
Tentoonstelling over 'de Werkplaats', opgeplakte foto's en teksten.
Foto's van de Paasconferentie van de WVO. 1937.
Foto's van de school in Suk el Gharb. 1957.
Foto's van het huis van Marie de Monchy. 1962. 1 album.
Foto's van C. Boeke's reis naar de VS. mei-nov.1956.
Foto's van C. Boeke, B. Boeke-Cadbury en Elizabeth Rotten.
Portretten van de ouders van B. Boeke-Cadbury, C. Boeke's moeder, en huwelijksfoto's van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury.


III. NEGATIEVEN OP GLAS EN LANTAARNPLAATJES OP GLAS


Lantaarnplaatjes gemaakt in Syrië. 1912.
Lantaarnplaatjes van de "Torry Alexander Mission", gemaakt in Belfast. ca. 1910.
Kleurenfoto op glas, gemaakt in Kyrance door F.J. Stall. 1914.
N.B. Een begeleidende brief van F.J. Stall aan Charles Alexander aanwezig in het archief van C. Boeke en B. Boeke-Cadbury, inv.nr. 710.
Lantaarnplaatjes van o.a. Charles Alexander en Helen Alexander-Cadbury. ca. 1915.
Negatieven van familiefoto's gemaakt in Engeland. ca. 1914.
Lantaarnplaatjes van familieleden, gemaakt in Engeland. ca. 1914.
Lantaarnplaatjes van B. Boeke-Cadbury met de kinderen in Engeland. ca. 1914.
Negatieven van foto's gemaakt door Ernest Fletcher in Nederland. ca. 1917.
Negatieven van foto's van 'de Werkplaats', o.a. leermiddelen.

Full table of contents