IISH

Archief HTIB (Amsterdam)

Periode  (1965-) 1974-2010
Omvang   21.46 m.
Raadpleging Beperkt
Het archief is vrij toegankelijk, behalve inventarisnummers 771 en 772. Voor deze stukken is schriftelijke toestemming nodig van de schenker Ibrahim Özdemir.
Zie informatie over raadpleging

Geschiedenis

Hollanda Türkiyeli Isçiler Birligi (HTIB) (Turkse Arbeidersvereniging in Nederland) is opgericht in 1974 door een groep Turkse arbeiders met als doel de Turkse arbeiders te betrekken in de strijd voor een onafhankelijk en democratisch Turkije en het organiseren van Turkse arbeiders en het helpen bij de strijd voor hun rechten; ze geven het blad Gerçek uit.

Inhoud

Notulen en andere bestuursstukken; stukken betreffende congressen, correspondentie, statuten en reglementen; stukken betreffende subsidie-aanvragen, afdelingen en werkgroepen, scholing en kadercursussen, manifestaties, acties, samenwerking en contacten met andere organisaties; documentatie; bevat ook archieven van de afdeling Amsterdam, van Nihat Karaman en van het Nederlands Turkije Komitee voor de Verdediging van Mensenrechten en Demokratie (NTKVMD).

Documentatie: rapporten, brochures, persberichten en knipsels uit Nederlandse, Turkse en andere buitenlandse periodieken over buitenlandse arbeiders, overheidsbeleid, racisme, (politieke) organisaties in Nederland etc. c. 1971-1999.

Ordening

Bij het uitpakken van het archief in het IISG bleek dat bovengenoemde documenten beter als onderdelen van één archief beschouwd konden worden. Het archief van het DB vormt daarbij het hoofdarchief en andere delen, Afdeling Amsterdam, Nihat Karaman en het NTKVMD zijn als gedeponeerde archieven beschouwd.
Het hoofdarchief werd naar onderwerp ingedeeld in rubrieken. Deze onderwerpen zijn ontleend aan aspecten van de organisatie en de activiteiten van de HTIB. Aan deze rubrieken gaat een algemeen gedeelte vooraf, waarin men onder meer de vergaderstukken van de twee bestuursorganen (AB, DB) en vervolgens de stukken betreffende de congressen aantreft. Het Steun Komitee had een eigen archief, dat uit notulen van vergaderingen, correspondentie, een eigen adressenbestand en documentatie bestond. Dit komitee werd ook als besturend orgaan beschouwd, omdat het aan het besluitvormingsproces mee deed, met het AB en DB samen vergaderde en de HTIB soms ook naar buiten toe vertegenwoordigde. De stukken van de Adviesraad en Disciplinaire Commissie zijn eveneens onder Algemeen geplaatst, vanwege hun aparte bestuurlijke bevoegdheden.
De correspondentie werd chronologisch geordend. Ingekomen stukken van de andere afdelingen zijn bij de rubriek organisatie ingedeeld. De eigenlijke afdelingsarchieven zijn nog ter plaatse, behalve het archief van de afdeling Amsterdam, dat gelijktijdig met het landelijk archief aan het IISG is geschonken.
Een lijst van alle afkortingen die men in de inventaris tegenkomt is als bijlage opgenomen. Boeken brochures en dergelijke gedrukte werken zijn overgebracht naar de bibliotheek, tenzij deze duidelijk tot een dossier behoorden.

Foto's, affiches en geluidsbanden zijn overgebracht naar de Afdeling Beeld en Geluid.

Bewerking

Inventaris gemaakt door Mehmet Bilgen in 1992

Lijst aanvullingen (inv.nrs. 579-782) gemaakt door Mehmet Bilgen in 2001, 2007 en 2013