IISH

Archief Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland (marxistisch-leninistisch)

Periode  [1949] 1964-1989
Omvang   8.5 m.
Raadpleging Beperkt
Toestemming vereist van de schenkers voor hun respectievelijke delen; stukken Van Ree (no.12-94) zijn vrij toegankelijk; aanvulling 1996 (inv.nrs. 144-197, 226-252) vrij toegankelijk
Zie informatie over raadpleging

Geschiedenis

Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland. Opgericht in 1970.

Inhoud

Stukken afkomstig van Rob Kuitenbrouwer, zowel landelijk als van de afdelingen Nijmegen en Utrecht: interne stukken, nota's, discussiestukken, scholingsmateriaal, notulen, aantekeningen, uitgaven, pamfletten, etc. van de KEN ml, Marxisties-Leninistiese Studentenbond (MLS), Kommunistiese Studenten Bond (KSB), Kommunistische Vrouwen Beweging (KVB), de Kommunistische Jongeren Beweging (KJB) en Landelijk Vietnam Komitee afdeling Utrecht:.

Aanvulling 1990: stukken betreffende de KEN ml landelijk, onder andere internationale correspondentie, en de afdeling Doetinchem, De Rode Tribune, uitgeverij Het Progressieve Boek, Beweging voor Vrijheid en Onafhankelijkheid, Kommunistiese Studenten Bond afdeling Eindhoven, Landelijk Vietnam Komitee, ook afdeling Eindhoven, en het Palestina Komitee Eindhoven;

Stukken afkomstig van Eric van Ree: interne stukken, nota's, discussiestukken, scholingsmateriaal, notulen, pamfletten, etc. van en over de KEN-ml, Kommunistiese Studenten Bond (KSB), universiteitskollektief, acties aan de universiteit, sektie sociologie, boekwinkelgroep, buitenland, groep Marxisten Leninisten (GML), Beweging voor Vrijheid en Onafhankelijkheid, etc.;

Stukken afkomstig van Jaap F. de Boer (psychologiestudent in Utrecht): stukken betreffende universiteit, studentenbeweging en project groep Kritiese Psychologie 1969-1972, de actiegroep Pijlsweerd te Utrecht en de KEN ml 1971-1976, voornamelijk betreffende Utrecht.

Stukken afkomstig van Hans Schoots (aanvulling 1996): zowel landelijke KENml stukken als stukken van de afdelingen Rotterdam en Amsterdam 1971-1976; Groep van Marxisten-Leninisten (GML) 1976-1983; KSB 1970-1975; Kommunistiese Arbeidersorganistatie-ml 1973-1982; stukken betreffende met de KENml verbonden of verwante organisaties; stukken betreffende maoïsme en havenstakingen; documentatie betreffende de arbeidersstrijd in verschillende landen.

Stukken afkomstig van B.J.M. Nyssen betreffende de activiteiten van de Hoogovenskern GML/Rode Morgen 1977-1986.

Bewerking

Plaatsingslijst gemaakt door Jaap Haag en Jack Hofman; aanvulling door Sabine Aarts in 2008.

Tweede archiefvormer
Groep Marxisten-Leninisten.

INLEIDING

De Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland (Marxisties Leninisties) , afgekort als KEN (ml), is voortgekomen uit het in 1965 ontstane Marxisties-Leninisties Centrum Nederland (MLCN) . Dit MLCN vond zijn oorsprong in de onvrede van een aantal leden en ex-leden van de Communistische Partij Nederland (CPN ) met het beleid van het toenmalige partijbestuur. Dit had weliswaar gebroken met het 'revisionisme' van de Sowjet-Unie, maar was evenmin teruggekeerd naar het orthodoxe Marxisme-Leninisme, zoals dat door de groep, die het MLCN vormde, werd voorgestaan en dat naar hun overtuiging op dat moment het best verwoord werd door de Chinese partijvoorzitter Mao Tse Toeng . Konflikten binnen het MLCN leidden eind jaren '60 tot het ontstaan van twee Maoistische groeperingen: de Marxisties Leninistiese Partij Nederland (MLPN) met als orgaan het blad Kommunist en de in 1970 opgerichte Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland (Marxisties-Leninisties) , afgekort als KEN (ml), met als orgaan de Rode Tribune . Geheel los daarvan bestond overigens nog de eveneens Maoistische Bond van Marxisten-Leninisten met als orgaan De Rode Vlag , welke organisatie in 1978 is opgegaan in de Kommunistische Arbeiders Organisatie (Marxistisch-Leninistisch) , afgekort als KAO (ml). De KEN (ml) speelde een niet onbelangrijke rol tijdens de grote Rotterdamse havenstaking van 1970, maar het aantal arbeiders dat lid van de organisatie werd bleef beperkt. Daarentegen voelden nogal wat geradikaliseerde studenten en andere jongeren zich tot de KEN (ml) aangetrokken. Een konflikt binnen de organisatie, dat o.a. ging over de rol van de intellectuelen in de klassenstrijd, leidde in 1971 tot een scheuring en de oprichting van de Kommunistiese Partij Nederland (Marxisties-Leninisties) , later de Socialistiese Partij (SP) geheten. De KEN (ml) had, geheel in de traditie van de vooroorlogse KOMINTERN, voor de strijd op meer specifieke terreinen een aantal 'mantelorganisaties' in het leven geroepen, zoals de Bond van Huurders en Woningzoekenden, de Marxisties-Leninistiese Studentenbond (na de scheuring in 1971 de Kommunistiese Studenten Bond of KSB) en de Kommunistiese Jongeren Beweging . Ook had de KEN (ml) een 'eigen' Landelijk Vietnam Komitee . Haar sterke orientatie op de Volksrepubliek China en op partijvoorzitter Mao Tse Toeng deed de KEN (ml) de Chinese Communistische Partij volgen w.b. haar opvattingen over internationale politiek, ook toen die door de toenadering van de Chinese volksrepubliek tot de Verenigde Staten van Amerika de nodige wijzigingen ondergingen. Zo richtte de KEN (ml) hier te lande de Beweging voor Vrijheid en Onafhankelijkheid (BVO) op, die b.v. de NAVO verdedigde als een belangrijke dam tegen het imperialisme van de Sowjet-Unie. In 1976 deed zich in de KEN (ml) een nieuwe scheuring voor. Naast enkele losse groepjes ontstond de Groep Marxisten Leninisten (GML) , die vooral probeerde weer aansluiting te krijgen bij de Rotterdamse havenarbeiders. Niet geheel zonder succes, want de GML speelde inderdaad een rol tijdens de havenstakingen van 1979.
Van de KEN (ml) zelf werd steeds minder vernomen. De opvatting dat 'het persoonlijke' ook 'politiek' is, had binnen de organisatie sterk aan invloed gewonnen en leidde in Rotterdam o.a. tot de vorming van een woongroep, die later landelijke bekendheid verwierf toen de politie er een inval deed vanwege de vermoede verwaarlozing van (en mogelijke ontucht met) de kinderen in de woongroep. De op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis ( IISG ) aanwezige KEN (ml)-collectie bestaat uit de verzamelde stukken betreffende de KEN (ml) van vier voormalige leden: Rob Kuitenbrouwer , Erik van Ree , Jaap de Boer en Hans Schoots.
Erik van Ree werd in 1973 lid van de KEN (ml), na daarvoor al actief te zijn geweest in o.a. de Bond van Huurders in de Pijp in Amsterdam. Hij zette zich vooral in voor de Kommunistiese Studentenbond (KSB) en de sectie daarvan op het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam . In 1976 werd hij uit de KEN (ml) geroyeerd, waarna hij met een aantal andere ex-leden de z.g. Groep van Vijf vormde, die zich in 1977 aansloot bij de uit de Groep van Zes voortgekomen Groep Marxisten-Leninisten (GML). Van deze GML werd van Ree politiek secretaris, totdat hij zich in 1981 uit de organisatie terug trok. De van Erik van Ree afkomstige stukken zijn te scheiden in een gedeelte, dat op de KEN (ml) betrekking heeft (periode 1971-1976), en in een gedeelte, waarvan de stukken betrekking hebben op zijn aktiviteiten voor de GML (de periode 1976 1980). Het merendeel van deze stukken, waarin zich overigens ook stukken van zijn vrouw Marga van Ree bevinden, is door hem in 1990 aan het IISG geschonken. In 1992, toen de collecties betreffende de KEN (ml) en de GML inmiddels geordend waren, volgde nog een aanvulling, waarvan de beschrijvingen aan deze lijst zijn toegevoegd.
Jaap F. de Boer studeerde psychologie aan de Rijks Universiteit Utrecht en was vanaf het begin van de jaren '70 (1971, maar mogelijk al iets eerder) actief binnen de KEN en de KSB. Hij was o.a. betrokken bij het buurt-aktiekomitee Pijlsweerd. Zijn deelname aan de Projektgroep Kritiese Psychologie (PKP) van de psychologische subfaculteit sloot daar ten dele bij aan. Zijn archief met betrekking tot zijn aktiviteiten voor de KEN (ml) en de PKP, dat overigens ook enige stukken betreffen de de studentenbeweging in het algemeen bevat, werd door hem in 1992 aan het IISG geschonken. Voor de gehele collectie geldt, dat de daarin aangetroffen prenten, affiches en foto's zijn overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid; periodieken, brochures en boeken naar de bibliotheek van het IISG .

PLAATSINGSLIJST


STUKKEN AFKOMSTIG VAN ROB KUITENBROUWER

1-4
Stukken betreffende de KEN (ml), de KSB enz.  3 dozen en 1 pak.
1
1971-1974.
2
1974-1977.
3
1977-1979.
4
1979-1981. (pak)
5
Stukken betreffende wetenschapskritiek en college-agitatie.   1972-1973.  1 map.
6
Scholingsteksten van de KSB. ca.   1973.  1 map.
7
Stukken betreffende de Kommunistische Vrouwen Beweging (KVB) en vrouwenwerk.   1978-1979.  1 map.
8
Stukken betreffende anti-imperialisme en de KEN (ml), o.a. betreffende Vietnam en Cambodja.   1972-1980.  1 doos.
9-11
Aantekeningen. z.j. (ca.   1972-1979 ?).  3 dozen.

STUKKEN AFKOMSTIG VAN ERIK VAN REE


Periode 1971-1973

12
Stukken betreffende de scholing door Theo Wiering en de basis-scholing ekonomie. Met stukken betreffende agitatie.   [1971]-1973.  1 map.
13
Stukken betreffende de Bond van Huurders in de Pijp (BHP) en de Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW).   1972-1973.  1 map.
14
Stukken betreffende het Universiteitskollektief.   1972-1973.  1 map.

Periode 1973-1976 (-1977)


KOMMUNISTIESE EENHEIDSBEWEGING NEDERLAND (ML)
15-17
Stukken betreffende het Centraal Komitee.   1974-1976.  3 mappen.
18
Stukken betreffende Afdelingskomitees.   1974-1975.  1 map.
19
Stukken betreffende de reorganisatie van de KEN (ml) en de oprichting van een politieke partij.   1976.  1 map.
20-22
Diversen betreffende de KEN (ml). Met documentatie.   1973-1976   (-1981), 1985. Met stukken betreffende de KEN-woongroepen. ca.   1979-1985.  3 mappen.

KOMMUNISTIESE STUDENTEN BOND (KSB)
23-29
Stukken betreffende de Centrale Leiding (CL).   1973-1975.  7 mappen.
30-31
Stukken betreffende de Sektie Sociologen van de KSB aan het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam .   1973-1975.  2 mappen.
32-33
Stukken betreffende het agitatiekollektief aan de Faculteit voor Sociale Wetenschappen (FSW)-B van de Universiteit van Amsterdam .   1973-1974.  2 mappen.
34
Stukken betreffende het strijdkomitee voor het behoud van de Algemene Vergadering bij de FSW-A van de Universiteit van Amsterdam .   1974.  1 map.
35
Stukken betreffende het Socialisties Studenten Kollektief (SSK).   1975-1977.  1 map.

SOCIALISTIES STUDENTEN FRONT (SSF)
36-37
Stukken betreffende de oprichting van het Socialisties Studenten Front.   1975-1976.  2 mappen.

BEWEGING VOOR VRIJHEID EN ONAFHANKELIJKHEID (BVO)
38
Stukken betreffende de Beweging voor Vrijheid en Onafhankelijkheid.   1976.  1 map.

Periode 1976-1980


GROEP MARXISTEN-LENINISTEN (GML)
39
Stukken betreffende de Groep van zes Marxisten- Leninisten.   1976.  1 map.
40-41
Stukken betreffende gesprekken tussen de Groep van Vijf en de GML.   1976-1977.  2 mappen.
42-47
Stukken betreffende de Centrale Leiding van de GML. Met notulen van vergaderingen met de Groep van Drie.   1976-1980.  6 mappen.

GML-KERNEN
48
Stukken betreffende de Hoogovenskern.   1977-1978.  1 map.
49-50
Stukken betreffende de Havenkern Amsterdam.   1979 1980.  2 mappen.

REDACTIE RODE MORGEN
51
Stukken betreffende de redactie van Rode Morgen .   1978-1979.  1 map.

OVERIGE STUKKEN
52
Stukken betreffende het beheer van de boekwinkel.   1980.  1 map.
53
Stukken betreffende de solidariteit met Zimbabwe.   1978-1979.  1 map.
54
Stukken betreffende de gesprekken van de GML met de Kommunistische Arbeiders Organisatie (Marxistisch- Leninistisch).   1979-1980.  1 map.
55-56
Diversen. Met een register (index) op Rode Morgen jrg. 1-3, pamfletten en andere documentatie.   1977- 1980.  2 mappen.
57-60
Documentatie.  4 dozen.

AANVULLING 1990


KOMMUNISTIESE EENHEIDSBEWEGING NEDERLAND (ML)

61-63
Korrespondentie van het Centraal Komitee van de KEN (ml), de Beweging voor Vrijheid en Onafhankelijkheid en de redactie van de Rode Tribune. Met internationale contacten.   1971-1981.  3 mappen.
64-66
Korrespondentie van de redactie van de Rode Tribune .   1975-1981. Met een dossier inzake de herdenking van de 10e verjaardag van de Russische inval in Tsjecho Slowakije.   1978.  3 mappen.
67-68
Korrespondentie van de Uitgeverij Het Progressieve Boek.   1975-1980.  2 pakken.
69-70
Stukken betreffende het Landelijk Vietnam Komitee en van de afdeling Eindhoven van het Landelijk Vietnam Komitee .   1973-1975.  2 mappen.
71-72
Stukken betreffende het Palestina Komitee en van de afdeling Eindhoven van het Palestina Komitee.   1973 1975.  2 mappen.
73
Stukken betreffende de Beweging voor Vrijheid en Onafhankelijkheid en de teach-inn over de Sowjet- Unie.   1976.  1 map.

KEN (ml) AFDELING DOETINCHEM

74-76
Notulen en ingekomen stukken van de afdeling Doetinchem.   1977-1979.  3 mappen.

KSB AFDELING EINDHOVEN

77-81
Stukken betreffende de KSB en de afdeling Eindhoven van de KSB.   1973-1975.  5 mappen.

AANVULLING ERIK VAN REE


Periode 1973-1976


KOMMUNISTIESE STUDENTEN BOND (KSB)
82
Stukken betreffende het agitatiekollektief aan de FSW-B van de Universiteit van Amsterdam . Met stukken betreffende werkcolleges.   1973-1975.  1 map.
83
Stukken betreffende het Socialisties Studenten Kollektief .   [1975].  1 map.
84
Stukken betreffende de KSB-Tilburg.   1973-1974.  1 map.
85
Overige stukken betreffende de KSB.   [1975].  1 map.

LANDELIJK VIETNAM COMITE
86
Stukken betreffende het Landelijk Vietnam Komitee (LVK). Met stukken betreffende de situatie in Cambodja.   1972-1975 en z.j.  1 map.

ROYEMENT
87
Korrespondentie betreffende het royement van Erik en Marga van Ree uit de KEN (ml). Met stukken betreffende de schorsing van D. v.d. Horst en J. Versteeg .   1976.  1 map.

Periode 1976-1981


GROEP MARXISTEN-LENINISTEN (GML)
88
"Zelfkritiek Erik" na royement uit de KEN (ml). Met een exemplaar van "Richtlijn voor de Zelfkritiek".   1977.  1 map.
89
Nota betreffende de opbouw van een nieuwe Kommunistiese Partij.   1977.  1 map.
90-91
Rapporten, nota's en andere stukken voor een deel afkomstig van de politiek secretaris (PS) van de Centrale Leiding van de GML.   1976-1981.  1 pak en 1 map.
92
Exemplaren van het GML-Ledenblad (intern orgaan) , nr. 1-6,   1980-1981.  1 map.
93
Stukken betreffende problemen in de Centrale Leiding en het uittreden van Erik van Ree .   1980-1981.  1 map.

OVERIGE STUKKEN EN DOCUMENTATIE
94
Als pamflet uitgegeven exemplaren van Havenkrant extra en Rode Morgen Extra,   1977-1978, z.d.  1 map.
95
Enkele pamfletten, een brochure over Oost-Timor en exemplaren van het ledenblad van de KAO (ml).   1973,   1980, z.d.  1 map.

STUKKEN AFKOMSTIG VAN JAAP F. DE BOER


UNIVERSITEIT EN STUDENTENBEWEGING

96
Stukken betreffende de Utrechtse Studenten Faculteiten (USF).   1969-1971.  1 map.
97
Stukken betreffende de Stichting Studenten Huisvesting (SSH)-actiegroep in Utrecht.   1970.  1 map.
98
Stukken betreffende het door de Nederlandse Studenten Raad (NSR) georganiseerde seminar over marxistische economie.   1970.  1 map.
99
Stukken betreffende de Oppositie Psychologische Subfaculteit (OPSU).   1970-1971.  1 map.
100
Groep Alternatief Subfaculteit Psychologie.   1970-1971.  1 map.

PROJEKTGROEP KRITIESE PSYCHOLOGIE

101
Stukken betreffende de Projektgroep Interrelaties van de Subfaculteit Psychologie van de Rijks Universiteit Utrecht.   1970-1971.  1 pak.
102-104
Stukken betreffende de Projektgroep Kritiese Psychologie (PKP) van de Subfaculteit Psychologie van de Rijks Universiteit Utrecht.   1971-1975.  2 pakken en 1 map.
105-106
Stukken betreffende de Wijk-Groep (WIJG) binnen de PKP.   1970-1972.  2 mappen.

AKTIEKOMITEE PIJLSWEERD

107-117
Stukken betreffende de Aktiegroep Pijlsweerd te Utrecht.  11 mappen..
N.B. Alfabetisch op onderwerp.

KOMMUNISTIESE EENHEIDSBEWEGING NEDERLAND (ML)

118-124
Stukken betreffende de KEN (ml)-sympatisantengroep Utrecht. Met stukken betreffende de KSB-sympatisantengroep Utrecht, het buurtwerk en persoonlijke aantekeningen.   1971-1976.  1 doos en 6 mappen.
125-130
Notulen van vergaderingen van en andere stukken betreffende de Kommunistiese Studenten Beweging (KSB) sympatisantengroep Utrecht. Met stukken van de Centrale Leiding (CL) van de KSB.   1973-1974.  1 doos en 5 mappen.
131-133
Stukken betreffende de Sektie Medicijnen van de KSB sympatisantengroep Utrecht.   1973-1974.  3 mappen.
134
Stukken betreffende de Sektie Sociologie van de KSB-sympatisantengroep Utrecht.   1973-1974.  1 map.
135
Stukken betreffende de scholing van de leden van de KEN(ml)/KSB-sympatisantengroep Utrecht, opgezet in samenwerking met Proletaries Links.   1972-1973.  1 map.
136
Overige stukken betreffende scholing.   1975.  1 map.
137
Stukken betreffende het Landelijk Vietnam Komitee (LVK). Met stukken betreffende het Vietnam Komitee Universiteit van Utrecht.   1972-1974.  1 doos.
138
Stukken betreffende het Anti-Selektie Komitee aan de Stichting Opleiding Leraren (SOL). Met stukken betreffende de KSB-sympatisantengroep De Moker.   1973-1974.  1 map.
139
Stukken betreffende het Komitee Geen Miljarden voor Nieuwe Straaljagers.   1975.  1 map.
140
Stukken betreffende contacten van de KEN-kring Utrecht met Proletaries Links.   1971-1973.  1 map.
141
Stukken betreffende contacten van de KEN-kring Utrecht met de Bond van Dienstplichtigen.   1973.  1 map.

OVERIGE STUKKEN

142
Bulletins en andere stukken van het Landelijk Kader Overleg.   1976-1978.  1 map.
143
Stukken betreffende buurtacties in en rond de Obrechtstraat in Utrecht.   1976-1977.  1 map.

STUKKEN AFKOMSTIG VAN HANS SCHOOTS


KENml

144-145
Stukken betreffende de KENml.   1971-1976.  2 pakken.
N.B. Deze stukken zijn hoofdzakelijk landelijk.
144
1971-1974.
145
1975-1976.
146
Stukken betreffende congressen.   1971-1973.  1 pak.
147
Stukken betreffende de bedrijfsgroep KENml voor de sector metaal.   1971-1974.  1 map.
148
Stukken betreffende de bedrijfsgroep KENml voor de Rotterdamse Haven.   1971-1974.  1 map.
149
Stukken betreffende de KENml afdeling Amsterdam.   1973-1975.  1 map.
150
Stukken betreffende de KENml en de Kommunistiese Studenten Bond (KSB) en hun onderlinge relaties.   1974-1976.  1 pak.
151
Pamfletten van de KENml, het Landelijk Vietnam Komitee (LVK), de Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW) en de KSB.   1971-1974.  1 pak.

Groep Marxisten-leninisten (GML)

152-157
Stukken betreffende de GML.   1976-1983.  3 pakken en 3 mappen.
152-153
1976-augustus 1979.  2 mappen.
154-155
augustus 1979-mei 1981.
156-157
mei 1981-1983.  1 pak en 1 map.
158
GML ledenbladen.   1980-1982.  1 pak.
159-160
Pamfletten uitgegeven door de GML.   1977-1982.  2 pakken.

Studentenorganisaties

161
Stukken betreffende de Kommunistiese Studentenbond (KSB).   1970-1975.  1 map.
162
Stukken betreffende de Sociale Akademie Markendaal te Breda en de Kommunistiese Kring Breda-ml (KKBml).   1973-1975.  1 map.

KAOml

163-164
Stukken van de Kommunistiese Arbeidersorganisatie-ml afdeling Breda en de Kommunistiese Kring Breda-ml.   1973-1982.  2 mappen.
165
Ledenbladen van de KAOml.   1973-1982.  1 pak.

Overige organisaties

166
Stukken betreffende de Rode Jeugd (ml), Rode Hulp, Socialistiese Jeugd en het Landelijk Kader Overleg (LKV).   1971-1985.  1 pak.
167
Stukken betreffende de Socialistiese Partij .   1972 en z.j.  1 map.
168
Stukken betreffende de Bond van Nederlandsche Marxisten Leninisten (BNML).   1972-1975 en z.j.  1 map.
169
Stukken betreffende het Landelijk Vietnam Komitee (LKV).   1973 en z.j.  1 map.
170
Stukken betreffende de Marxisties Leninistiese Partij Nederland (MLPN).   1974,   1982.  1 map.
171
Stukken betreffende de 'Groep van Vijf'.   1976-1977.  1 map.
172
Stukken betreffende Alle Macht aan de Arbeiders ( AMADA ) en de PvdA van België. Met aantekeningen van Hans Schoots.   1979-1982 en z.j.  1 map.
173
Stukken betreffende de Kommunistischer Bund WestDeutschland (KBW). Met aantekeningen van Hans Schoots.   1979-1983 en z.j.  1 map.
174
Stukken betreffende het Horizontaal Overleg in de CPN (HOC).   1982-1983.  1 map.

Maoïsme

175-176
Stukken betreffende eenheidsbesprekingen tussen diverse maoïstiese groepen.   1971-1982.  2 pakken.
177
Stukken betreffende het maoïsme. Met aantekeningen van Hans Schoots.   1982-1983 en z.j.  1 map.

Havens

178
Verslag van een bedrijfsongeval bij Wilton-Fijenoord te Schiedam in   1949.   [1949].  1 map.
179
Stukken betreffende havenstakingen. Met aantekeningen van Hans Schoots.   1979-1983.  1 pak.

Documentatie

180-194
Documentatie mappen betreffende de 'arbeidersstrijd' in verschillende landen.   1967-1983.  14 mappen en 1 pak.
180
België. 1979-1983.  1 pak.
181
Canada. 1982-1983.
182
China. 1967-1980.
183
Italië. 1975-1983.
184
Finland. 1978-1979.
185
Frankrijk. 1977 en z.j.
186
Groot-Britannië. 1973-1983.
N.B. Met handgeschreven verslag van Schoots.
187
Noorwegen. 1977-1983.
188
Oostenrijk. 1979-1981.
189
Spanje. 1980.
190
Turkije. 1979 en z.j.
191
Verenigde Staten . 1979-1982.
192
West-Duitsland. 1970-1974, 1979-1983.
193
Zweden. 1980 en z.j.
194
Zwitserland. 1980.
195-196
Krantenknipsels betreffende o.a. stakingsacties en het Nederlands maoïsme.   1973-1989.  1 pak, 1 map.
195
1973-1979.
196
1980-1989.  1 pak.
197
Overige documentatie.   1975-1983 en z.j.  1 map.

AANVULLING 2001

198-202
Stukken betreffende de afdeling Utrecht van het Landelijk Vietnam Komitee.   1973-1975.  3 mappen en 2 dozen.
203-207
Stukken betreffende het 'studentenwerk'.   1974-1976.  5 mappen.
208-210
Stukken betreffende diverse acties in solidariteit met groepen in binnen- en buitenland.   1975-1976.  3 mappen.

AANVULLING AFKOMSTIG VAN B.J.M. NYSSEN


NB. Hoofdzakelijk betreffende Hoogovenskern GML/Rode Morgen.
211-216
Stukken van de Hoogovenskern GML/Rode Morgen, chronologisch geordend, waaronder notulen van vergaderingen van de Kerngroep en de Sympatisantengroep (sympagro), stukken betreffende de voorbereiding van bijeenkomsten en campagnes, evaluaties van activiteiten, scholing en exemplaren van de Rode Morgen Hoogovens .   1977-1981, 1984-1985.  6 dozen.
211
1977.
212
1978.
213
1978-1979.
214
1979.
215
1979-1981.
216
1984-1985.
217
Handgeschreven verslagen, ingevulde formulieren en richtlijnen betreffende colportage door leden van de Hoogovenskern GML/Rode Morgen.   1977-1981.  1 doos.
218
Stukken van het Organisatie secretariaat Hoogovenskern GML/Rode Morgen.   1977-1979.  1 map.
219-220
Stukken van het A.P. (Agitatie Propaganda) secretariaat Hoogovenskern GML/Rode Morgen.   1977-1984.  2 mappen.
221
Pamfletten uitgegeven door de GML en verspreid bij Hoogovens, GML-posters, exemplaren van de Rode Morgen en krantenknipsels betreffende GML-acties en activiteiten bij Hoogovens.   1977-1983 en z.j.  1 map.
222
Stukken betreffende acties tegen het dumpen van atoomafval in zee, waaronder knipsels en handtekeningenlijsten.   1979.  1 map.
223
Statuten van de GML/Rode Morgen.   Z.j.  1 map.
224-225
Exemplaren van het GML-Ledenblad (intern orgaan).   1982-1986.  2 mappen.
224
Nr. 10, 12-15, 1982 en september en december 1983 (zonder nummer).
225
Januari, april, september en november 1984, maart, april, september 1985 en augustus 1986.

Aanvulling


NB. Ontvangen in 1996, maar pas in mei 2008 beschreven
226
Correspondentie.   1979 en z.j.  1 map.
227
Stukken betreffende de redactie van de Rode Tribune.   1977.  1 map.
228
Stukken betreffende contacten met het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN) .   1977 en z.j.  1 omslag.
229
Stukken betreffende contacten met de Italiaanse communistische partij.   1978.  1 omslag.
230
Notulen van vergaderingen en andere stukken van het Komitee voor de Rechtsstaat.   1979-1981.  1 map.
231-246
Documentatie betreffende verschillende onderwerpen. Met enige archiefstukken.   1974-1995 en z.j.  8 mappen en 8 omslagen.
231
Mijnwerkers. 1974-1975.  (omslag).
232
Onderwijs. 1976-1978.  (omslag).
233
Huurbeleid en kraken. 1977 en z.j.  (omslag).
234-235
Scheepvaart en metaalindustrie en acties voor behoud van werkgelegenheid. 1978-1979.
236
Havenstakingen. 1979.
237
Persoonsregistratie. 1980.  (omslag).
238
Plakken. 1974-1975.  (omslag).
239
Openbare orde en politie-optreden. 1983-1985 en z.j.
240
Rechtshulp. 1985.  (omslag).
241-242
Vluchtelingenbeleid en anti-racisme. Met veel pamfletten en andere stukken uit Duitsland. 1991-1995 en z.j.
243
Vrouwenstrijd. 1992-1995.  (omslag).
244
Gezondheidszorg. Z.j.  (omslag).
245-246
Overige onderwerpdocumentatie. 1978-1994 en z.j.
247-252
Documentatie betreffende verschillende landen, alfabetisch geordend. Met enige archiefstukken.   1975-1986 en z.j.  6 mappen.

Full table of contents