IISH

Archief Maatschappij tot Exploitatie van het Verenigingsgebouw 'De Drie Stoepen N.V.' ('s-Gravenhage)

Periode  1918-1968
Omvang   0.02 m.
Raadpleging Vrij

Geschiedenis

Maatschappij tot Exploitatie van het Verenigingsgebouw 'De Drie Stoepen N.V., 's-Gravenhage; opgericht in 1918 voor de exploitatie als 'Volksgebouw' van Prinsegracht 71-73 te Den Haag; opvolgster van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van een Volksgebouw te 's-Gravenhage; aandelen van de NV waren in handen van de SDAP, afdeling Den Haag; de voornaamste reden voor de oprichting van het Volksgebouw was het ontbreken van voldoende vergadergelegenheid voor de verschillende arbeidersorganisaties; tot 1917 werd zaal 'Concordia' veel gebruikt maar deze ging door verkoop in andere handen over en kreeg een andere bestemming; de bewoonster van het pand Prinsegracht 73 Baronesse van Hardenbroek van Bergambacht wilde het pand verlaten en de eigenaar Baron van Palland te Arnhem bood dit pand evenals nummer 71 te koop aan; met veel moeite slaagde de Haagse arbeidersbeweging met steun van andere maatschappelijke groepen er in de aankoop van de panden te financieren; op 3 augustus 1918 werd het Volksgebouw in de voormalige patriciërshuizen ingewijd; voor het eigendom en het beheer werd de vorm van een Naamloze Vennootschap gekozen; de aandelen kwamen in handen van de Federatie 's-Gravenhage van de SDAP, de Haagse Bestuurdersbond, de Coöperatie 'De Volharding' en de Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst (later de Algemene Bond van Ambtenaren); het Volksgebouw werd voornamelijk gebruikt voor vergaderingen, toneeluitvoeringen, repetities, cursussen etc. van de SDAP; ook werd een koffiekamer geëxploiteerd; in 1960 werd de bestaande N.V. omgezet in de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het Verenigingsgebouw 'De Drie Stoepen'; Cornelis A.M. Diepenhorst (1895-1969) speelde een belangrijke rol als lid van de Raad van Beheer van het Volksgebouw; in het eveneens op het IISG aanwezige persoonlijk archief van Diepenhorst bevinden zich tal van stukken die betrekking hebben op het Volksgebouw uit de periode 1947-1968.

Inhoud

Notulen van aandeelhoudersvergaderingen; stukken betreffende statuten, obligaties, jubilea en verbouwing van het gebouw.

Bewerking

Plaatsingslijst gemaakt door Bouwe Hijma in 1990.

Tweede archiefvormer
Volksgebouw ('s-Gravenhage)