IISH

Archief Sicco Leendert Mansholt

Periode  (1858-) 1920-1995 (-2006)
Omvang   36,25 m.
Raadpleging Vrij

Biografie

Geboren in Ulrum 1908, overleden in Wapserveen 1995; socialist en vernieuwer van het landbouwbeleid in Europa; volgde in Deventer een opleiding tot tabaksplanter aan de Tropische landbouwschool ; werkte op een theeplantage op Java 1934-1936, keerde terug en vestigde zich in 1937 als boer in de Wieringermeer; secretaris van de plaatselijke SDAP -afdeling en andere openbare functies in de Wieringermeer; actief in het verzet tijdens WO II; in 1945 minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; stelde in 1953 een plan op voor een gemeenschappelijke landbouwmarkt (Plan Mansholt); nam deel aan zes regeringen: Schermerhorn -Drees in 1945; Beel in 1946; Drees- Van Schaik in 1948, en nog drie keer Drees: 1951, 1952 en 1956; werd in 1958 landbouwcommissaris en vice-voorzitter van de Commissie van Europese Gemeenschappen ; omslag in zijn denken door het rapport van de Club van Rome ; werd in 1972 voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot zijn pensionering eind 1972; was lid van vele adviesgroepen en adviesraden en bleef betrokken bij ontwikkelingen in de landbouw, het socialisme, het milieu en Europa; schreef artikelen voor het tijdschrift Spil en publiceerde in 1974 zijn autobiografie De crisis.

Derk R. Mansholt (1842-1921), landbouwer, voorzitter van de Groninger Maatschappij van Landbouw en mede-oprichter van het Nederlandsch Landbouwcomité ; bevriend met Multatuli ; werkte mee aan het Groninger Weekblad , bestuurslid van het Provinciaal Comité voor Algemeen Stemrecht en mede- oprichter van de Nederlandsche Bond voor Landnationalisatie ;

Lambertus H. Mansholt (1875-1945), landbouwer, agrarisch deskundige van de SDAP; lid van de Provinciale Staten van Groningen vanaf 1913 en gedeputeerde 1916-1939; lid van de Socialisatiecommissie van de SDAP en van de Staatscommissie ter bestudering van de uitgifte der Zuiderzeegronden .

Inhoud

Correspondentie met Willy Brandt , Felipe Gonzalez , François Mitterand , Joop den Uyl en vele anderen, chronologische correspondentie 1945-1947, 1960, 1968-1995; alfabetische correspondentie 1973-1994; persoonlijke documenten 1945-1989; correspondentie, toespraken en overige stukken als minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 1946-1957; correspondentie, vergaderstukken, beleidsstukken, toespraken en overige stukken als landbouwcommissaris en vice-voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen ; correspondentie, beleidsstukken, toespraken en overige stukken als voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; stukken betreffende lidmaatschappen, politieke organisaties en adviescommissies, waaronder stukken betreffende partijbestuur, commissies en overige stukken van de Partij van de Arbeid 1955, 1960-1995; Federatie van Socialistische Partijen in de Europese Gemeenschap 1972-1981; Socialist International 1972-1981 en overige 1958-1993; toespraken 1973-1992; congressen en debatten 1973-1994; manuscripten van monografieën en artikelen, correspondentie met uitgevers en redacteuren, bijdragen aan radio- en televisieprogramma's, deelname aan acties, documentatie over Mansholt, Europese eenwording, landbouwbeleid in Nederland en Europa, milieu, documentatie over personen en overige documentatie; Archivalia van familieleden: Derk Roelfs Mansholt , Hopke Roelfs Mansholt , Lambertus Helbrig Mansholt .

enige brieven van Ubbo Janssen Mansholt (vader van D.R.) aan zijn oudste broer Hopke Roelfs Mansholt 1882; brieven van W.L. Dijkhuis en H.R. Dijkhuis-Beukema (de schoonouders van D.R.) aan D.R. Mansholt en zijn echtgenote A. Mansholt-Dijkhuis ;

schaakcorrespondentie E. Douwes Dekker en Mimi Douwes Dekker met D.R. Mansholt 1880(-1881); enige losse brieven van L.H. Mansholt aan zijn vader D.R.;

brieven van D.R. Mansholt aan L.H. Mansholt over de dijkhoogte en Zuiderzee-kwestie 1893-1916 (1919); brief van J.G. Douma aan L.H. Mansholt over het uitgavenpatroon van een los werkman in 1909.

Bewerking

Inventaris gemaakt door Tiny de Boer in 2000; aanvulling 2008; aanvulling 2011 gemaakt door Sabine Aarts.

Tweede archiefvormer
Mansholt, D.R. Mansholt, L.H.
Aanvullend materiaal

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Inleiding

Sicco Leendert Mansholt werd op 13 september 1908 te Ulrum (Groningen) geboren. Hij overleed op 29 juni 1995 op 86-jarige leeftijd te Wapserveen. Hij trouwde in 1938 met Henny J. Postel . Zij kregen twee zonen en twee dochters. Hun dochter Lideke overleed in 1995 op 53 jarige leeftijd.

Mansholt kwam uit een socialistisch gezin van Groningse herenboeren. Zijn vader en grootvader steunden voorvechters als Multatuli , Domela Nieuwenhuis en Troelstra . Zijn vader Lambertus H. Mansholt was voor de SDAP lid van de Groningse Provinciale Staten en gedeputeerde. Zijn moeder Wabien Andreae , dochter van een Heerenveense kantonrechter, had als een van de eerste vrouwen van het land politieke wetenschappen gestudeerd en organiseerde politieke huisbijeenkomsten voor vrouwen.

Mansholt bezocht de HBS in Groningen en ging daarna naar de Tropische landbouwschool in Deventer, waar hij een opleiding volgde tot tabaksplanter.

Als gevolg van de economische crisis vond hij geen baan. Hij deed enige tijd onbetaald werk in een laboratorium voor landbouwonderzoek in Groningen en vervolgens in een zuivelfabriek in Midden-Beemster. Daarna werkte hij onbetaald bij de landbouwcontroledienst van zijn achterneef S.L. Louwes , die later directeur-generaal van voedselvoorziening op het departement van landbouw werd.

In 1934 vertrok hij naar Java om daar te werken op een theeplantage. Het koloniale systeem benauwde hem echter en daarom keerde hij in 1936 weer terug naar Nederland. Hij wilde boer worden en vestigde zich in 1937 in de pas in cultuur gebrachte Wieringermeer, waar hij een landbouwbedrijf exploiteerde.

Hij werd er lid van de SDAP , werd secretaris van de plaatselijke SDAP-afdeling en bekleedde verschillende andere openbare functies in de Wieringermeer, waaronder waarnemend burgemeester van de gemeente Wieringermeer.

Gedurende de oorlogsjaren was hij actief in het verzet. Mansholt verborg niet alleen onderduikers in de Wieringermeerpolder; hij organiseerde ook de clandestiene voedselvoorziening voor de westelijke provincies.

Direct na de oorlog, in juni 1945, vroeg PvdA-premier Schermerhorn hem in zijn kabinet als minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Hij was met zijn 36 jaar de jongste minister.

Begin 1946 leidde hij de Nederlandse delegatie naar de conferentie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties . Hij nam deel aan de internationale onderhandelingen op het gebied van de landbouw in het kader van de Benelux, de OEES en de ECOSOC.

Gaandeweg zijn ministerschap raakte hij ervan doordrongen dat landbouwbeleid zich niet kon beperken tot Nederland, maar ook Europa en in feite de hele (Derde) wereld diende te omspannen. Ondanks de tegenstand van premier Drees was hij al in 1950 begonnen met een plan voor Europese samenwerking op agrarisch gebied.

In 1953 stelde hij het plan op voor de instelling van een gemeenschappelijke landbouwmarkt, het latere zogenaamde Plan Mansholt. Die blauwdruk leverde een bouwsteen voor het Euromarktverdrag van Rome van 1957, het jaar van Mansholts vertrek uit de nationale politiek.

Hij nam deel aan zes regeringen: Schermerhorn - Drees in 1945; Beel in 1946; Drees- Van Schaik in 1948, en nog drie keer Drees: 1951, 1952 en 1956.

In 1958 werd hij een van de commissarissen van de pas opgerichte Europese Commissie en werkte er als landbouwcommissaris aan de modernisering van de Europese landbouw. Daarnaast was hij vice-voorzitter van de Commissie van Europese Gemeenschappen .

In 1968 diende hij het Plan Mansholt in, dat door de raad van ministers in afgezwakte vorm werd aanvaard. Hij was een van de grondleggers van het systeem van gegarandeerde afzet en vaste prijzen voor een groot aantal landbouwprodukten.

Een omslag in zijn denken ontstond door het rapport van de Club van Rome . Hierdoor kwam hij tot het besef van de samenhang tussen energie, voedselvoorziening, bevolkingsgroei, schaarste aan grondstoffen, industrialisatie, het evenwicht in de natuur en de ecologie. In een brief aan Malfatti , die hij korte tijd later als voorzitter van de Commissie zou opvolgen, riep hij op tot bestudering en oplossing van die problemen.

In maart 1972 werd hij voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot zijn pensionering eind 1972.

Nadat hij in 1973 als voorzitter van de Europese Commissie afscheid genomen had, reisde hij voor lezingen en conferenties en forumdiscussies de wereld af. Hij was lid van vele adviesgroepen en adviesraden, waaronder de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking. Hij bleef voortdurend betrokken bij ontwikkelingen in de landbouw, het socialisme, het milieu en Europa. Hij werd gevraagd voor talloze commissies, vaak als voorzitter. Voor de Verenigde Naties rapporteerde hij over multinationals en voor de Nederlandse regering onder andere over ontwikkelingshulp en energievoorziening. Hij was vice-president van de Socialistische Internationale en vice-president van de Federatie van Socialistische Partijen in Europa .

Hij ontving voor zijn verdiensten het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en tal van eredoctoraten en andere onderscheidingen. Hij schreef onder meer artikelen voor het tijdschrift Spil en publiceerde in 1974 zijn autobiografie De crisis , waarin hij onder andere schreef over zijn familie van welgestelde boeren en eerste socialisten op het Groningse platteland.

Archief

Het persoonlijk archief van Mansholt werd in 1995 en 1996 aan het IISG overgedragen. Hier waren al sinds 1993 enkele stukken uit zijn familiearchief aanwezig. Een deel van het archief uit de EEG periode bevindt zich in Florence in het Archivi Storici delle Comunita Europea van het Instituto Universitario Europeo .

Voor stukken betreffende zijn ministerschap is niet veel in het archief aanwezig en moet men terecht bij het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

In het archief bevinden naast correspondentie veel dossiers met toespraken, deelname aan congressen, reizen, documentatie, aantekeningen enz. Een groot deel hiervan is gevormd na zijn pensionering.

De chronologische serie correspondentie bestaat voornamelijk uit op jaar aangetroffen brieven. Een ander deel van de correspondentie was alfabetisch geordend. Maar brieven van de aldaar aangetroffen correspondent kunnen zich ook in de chronologische serie bevinden. Correspondentie en andere stukken zijn behalve in het Nederlands ook in het Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans.

Stukken betreffende door Mansholt gehouden toespraken en redevoeringen zijn zoveel mogelijk ingedeeld bij zijn toenmalige functies. Dit was echter niet altijd eenduidig te bepalen; vooral in de periode na 1973 was dit moeilijk.

Archivalia van familieleden van Mansholt zijn in het laatste deel van de inventaris beschreven.

Tegelijk met het archief zijn ook 37 diskettes overgedragen. Hierop bleken bestanden te staan uit de periode 1990-1994, door Mansholt gemaakt op zijn Apple Macintosh computer. Het zijn twee soorten bestanden: in de eerste plaats teksten (gemaakt in Mac Write II) van brieven, artikelen, toespraken en inleidingen en in de tweede plaats zeer veel berekeningen en spread sheets gemaakt in Excel 2.2.

Deze teksten en berekeningen komen ook in papieren vorm voor in het archief. Het zou te tijdrovend zijn geweest om dit verder uit te zoeken en bovendien wilden we de bestanden ook in hun elektronische vorm bewaren. Daartoe zijn ze gekopieerd op cd-rom en geconverteerd naar Windows (Office 97) Word- en Excel-bestanden. Ook de originele Macintosh bestanden zijn op de cd-rom gekopieerd.

Van de bestanden is een bestandenlijst gemaakt waarin vermeld staat: het schijfnummer, de schijf-, map- en bestandsnaam, de aanmaakdatum, de laatste wijzigingsdatum (door Mansholt) en het bestandstype. Voor de bestandenlijst zie inv. no. 573; de cd-rom is opvraagbaar onder inv no. 574.

Boeken en tijdschriften die zich bij het archief bevonden werden overgebracht naar de bibliotheek van het IISG. Foto's, video's en geluidscassettes werden overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.

In 2007 werd een aanvulling op het archief ontvangen (1920-2006).

Inventaris


ALGEMEEN


Correspondentie

1-27
Ingekomen brieven en andere ingekomen stukken en doorslagen en kopieën van uitgaande brieven. Chronologisch geordend.   1945-1947, 1960, 1968-1995.  25 dozen en 2 mappen.
1
1945-1947, 1960, 1968-1972.
2
1973-1974.
3
1974-1975.
4
1975-1976.
5
1976-1977.
6
1977.
7
1978.
8
1978-1979.
9
1979-1980.
10
1980-1981.
11
1981-1982.
12
1983.
13
1984.
14
1985.
15
1986.
16
1987.
17
1987-1988.
18
1988-1989.
19
1989-1990.
20
1990.
21
1991.
22
1991-1992.
23
1992-1993.
24
1993.
25
1993-1994.
26
1995. (map).
27
1995. (map)
28-44
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande brieven. Met bijlagen. Alfabetisch geordend.   1973-1994.  4 mappen en 13 omslagen.
28
Amalrik, Andrej en Gyusel . 1973, 1976.
29
Arbatov, Georgy . 1982-1984.
30
Beets, J.A.C. 1991-1994.
31
Bogaarts, M.D. 1978-1979, 1983. (map).
32
Brandt, Willy . 1987.
33
Brouwer, C.J. 1973-1981. (map).
34
Hueting, R. 1989-1990.
35
Humanistisch Verbond . 1979-1980.
36
Kruijer, G.J. 1982, 1985-1986.
37
Leenhoff, J. 1980-1981, 1985.
38
Lücker, Hans A. 1985.
39
Mitterrand, François . 1984-1986 en z.j.
40
Alfred Mozer . 1972-1973 en z.j. (map).
41
Oltmans, Willem . 1981-1983, 1987.
42
Udo de Haes, H.A. Met brieven van P. Verloren van Themaat . 1989-1990.
43
Uyl, Joop den . 1974, 1984, 1986-1987.
44
Woltjer, Eisso . 1982. (map)
45-54
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande brieven. Alfabetisch geordend.   1967-1976, 1978.  8 dozen en 2 mappen.
45
A-B.
46
C-D.
47
E-G.
48
H-J.
49
K-M.
50
N-P.
51
R-S.
52
S-V.
53
V-W. (map).
54
W-Z. (map)

Agenda's

55-57
Kantoor- en zakagenda's.   1974-1991.  2 delen en 1 doos.
55
1974.
56
1975.
57
1976-1991. (doos)

PARTICULIER


Legitimatie

58
Legitimatiebewijzen en reisvergunningen.   1945 en z.j.  1 omslag.
59
Uittreksels uit het Bevolkingsregister.   1931, 1936, 1962, 1965.  1 omslag.

Benoeming en ontslag

60
Stukken betreffende zijn benoeming en ontslagaanvrage als minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en als minister van Economische Zaken ad interim.   1946, 1948, 1956-1957.  1 omslag.
61
Stukken betreffende zijn benoeming en ontslagaanvrage als lid van de Tweede Kamer .   1946-1947, 1956-1957.  1 omslag.
62
Correspondentie van derden over de kandidatuur van Mansholt voor de Europese Commissie . Met krantenartikelen over Jaap Burger .   1957-1958, 1979, 1982 en z.j.  1 omslag.

Financiën

63
Financiële correspondentie.   1958, 1960-1961, 1963-1972.  1 map.

Eredoctoraten

64
Stukken betreffende zijn ere-promotie tot Doctor in de Landbouwkunde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.   1956.  1 omslag.
65
Oorkonde van het eredoctoraat, verleend door de Institut Agronomique de l'Etat in Gembloux, België .   1960.  1 stuk.
66
‘Speeches of the Orator at the Presentation of the Recipients of Honorary Degrees to the Chancellor'. Gedrukte uitgave ter gelegenheid van het aan Mansholt en anderen verleende eredoctoraat door de Universiteit van Cambridge .   14 juni 1973.  1 katern.

Prijzen en eerbewijzen

67
Certificaten van het Amerikaanse en Engelse leger, ontvangen als dank voor de hulp aan militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met een brief van Prins Bernhard in zijn functie als bevelhebber van de Nederlandsche Strijdkrachten .   1945.  1 omslag.
68
Oorkonde van het erelidmaatschap, verleend door het Deventer Landbouwcorps .   1964.  1 stuk.
69
Stukken betreffende de ontvangen ‘Top Five' prijs 1966, verleend door de vijf Europese bladen: La Vie Française (Parijs), Handelsblatt (Düsseldorf), Il Sole/24 Ore (Milaan), La Métropole (Antwerpen) en Elseviers Weekblad (Amsterdam).   1967.  1 omslag.
70-71
Stukken betreffende de ontvangen Robert Schumann prijs, verleend door de Rheinische Friedrich-Wilhelms Universiteit van Bonn .   1968.  2 mappen.
72
Stukken betreffende de ontvangen prijs ‘Premio Stampa Agricola 1972', verleend door de Associazione Nazionale Stampa Agricola, Rome , Italië.   1972.  1 omslag.
73
Stukken betreffende de ontvangen Tijl Uylenspieghelprijs.   1973.  1 omslag.
74
Certificaat van de ‘Prix de l'Europe 1973', toegekend aan Mansholt door de Syndicat des Journalistes et Écrivains in Parijs .   1973.  1 stuk.
75
Tekst van het dankwoord door Mansholt ter gelegenheid van de uitreiking van de Wilhelm Dröscher prijs.   11 januari 1979. Getypte kopie.  1 omslag.
76
Stukken betreffende zijn toekenning tot Ereburger van de stad Brussel.   1979-1980.  1 omslag.
77
Stukken betreffende de toegekende ‘Agricoltura 2000' prijs, Venetië.   24 september 1989.  1 omslag.

Genealogie en familiegeschiedenis

78
Correspondentie over genealogisch onderzoek naar de familie Mansholt.   1959-1962.  1 omslag.
79
Correspondentie met de Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders inzake de publicatie van een artikel over de familie Mansholt. Met documentatie.   1985, 1987, 1989.  1 omslag.
80
Genealogische gegevens over de families Mansholt en Andreae .   Z.j.  1 map.

Overige stukken

81
Controlekaart van de elfstedentocht en krantenknipsels over de deelname van Mansholt daaraan.   1954.  1 omslag.
82
Stukken betreffende zijn verhuizing naar Brussel.   1958-1959.  1 omslag.
83
Stukken betreffende het 25-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Mansholt.   [1963].  1 omslag.
84
Menukaart van het diner aangeboden door Sicco en Henny Mansholt ter gelegenheid van hun vertrek uit Brussel.   24 januari 1973.  1 stuk.
85
Correspondentie naar aanleiding van het overlijden van Hans Linthorst Homan . Met krantenknipsels en aantekeningen.   1986-1987.  1 omslag.

OPENBAAR LEVEN


Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening


Correspondentie
86-87
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande brieven (‘vertrouwelijk'). Met aantekeningen voor Mansholt.   1946-1949, 1951, 1954-1957.  2 mappen.
86
1946-1947.
87
1948-1949, 1951, 1954-1957.

Beleidsactiviteiten
88
Manuscript van de ‘Nota inzake grondvraagstukken'.   c. 1946.  1 map.

Toespraken
89-93
Stukken betreffende gehouden toespraken.   1945-1947, 1950-1957.  4 mappen en 1 doos.
89
1945-1947, 1950-1954.
90
1955-1957.
91
1957. (doos) .
92
1957.
93
1957.

Overige stukken
94
Uitnodiging voor een ‘Evening Party at Buckingham Palace ' door Lord Chamberlain .   1950.  1 stuk.
95
Stukken betreffende zijn vijf- en tienjarig jubileum als minister.   1950, 1955.  1 omslag.
96
Tekst van een welkomsttoespraak gehouden voor Mansholt ter ere van zijn bezoek aan de Pepsu Farmers Association in Patiala, India .   1956. Getypt.  1 omslag.

Commissaris voor de landbouw en vice-voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen


Correspondentie
97-100
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande brieven (‘vertrouwelijk'). Met aantekeningen voor Mansholt.   1958-1972.  4 mappen.
97
1958-1961.
98
1962-1968.
99
1968.
100
1967-1972.
101
Stukken betreffende een door Mansholt geschreven brief aan Franco M. Malfatti , voorzitter van de Europese Commissie , onder andere over economische groei in Europa naar aanleiding van het rapport van de Club van Rome .   1972.  1 map.
102-103
Correspondentie over milieu en overbevolking naar aanleiding van het Rapport van de Club van Rome .   1972.  2 mappen.

Vergaderingen van de Commissie en de Raad
104-105
Stukken betreffende de vergaderingen van de EEG Commissie voor de landbouw .   1958, 1970.  2 omslagen.
104
1958.
105
1970.
106-107
Stukken betreffende de vergaderingen van de Raad van de EEG .   1961-1965, 1970.  1 map en 1 omslag.
106
1961-1962.
107
1963-1965, 1970. (map)

Overige besprekingen en bijeenkomsten
108-111
Stukken betreffende deelname aan besprekingen met ministers, parlementariers, werkgevers en werknemers en anderen.   1958-1961, 1964, 1968-1971.  3 mappen en 1 doos.
108
1958-1959.
109
1960-1961, 1964.
110
1968.
111
1969-1971. (doos)
112
Stukken betreffende deelname aan andere bijeenkomsten.   1960, 1965, 1967-1968, 1970, 1972.  1 doos.

Beleidsactiviteiten
113
Aantekeningen voor Mansholt. Met bijlagen.   1962, 1967-1972.  1 doos.
114
‘Kennedy Ronde'. Stukken betreffende het overleg met de USA over een gezamenlijke graanprijs.   1960, 1963-1964, c.1975.  1 omslag.
115
‘Rupture EEG-UK'. Stukken betreffende het mislukken van het overleg over de toetreding van Engeland tot de EEG .   1963.  1 omslag.
116-119
‘Prix'. Stukken betreffende de vaststelling van prijzen van bepaalde landbouwproducten.   1963-1964, 1969-1971 en z.j.  3 mappen en 1 doos.
116
1963-1964.
117
1964, 1969 en z.j.
118
1970.
119
1970-1971. (doos)
120
‘Crisis EEG'. Stukken betreffende de crisis in de Europese Economische Gemeenschap (EEG) .   1965-1966.  1 map.
121-125
‘UK'. Stukken betreffende de gevoerde onderhandelingen over de toetreding van Engeland tot de EEG .   1966-1971.  4 mappen en 1 doos.
121
1966.
122
1966-1967.
123
1968-1970.
124
1971.
125
1971. (doos)
126-127
‘Structuur'. Stukken betreffende voorstellen inzake de landbouwstructuur in de EEG .   1967-1971 en z.j.  2 dozen.
126
1967-1970.
127
1970-1971 en z.j.
128-131
‘Memo 80', ‘Programma 1980'. Stukken betreffende het ‘Plan Mansholt' inzake voorstellen tot landbouwhervorming in de EEG .   1968-1971.  4 dozen.
128
1968.
129
1968-1969.
130
1969.
131
1970-1971.
132
‘Equilibre'. Stukken betreffende beleidsvoorstellen voor het evenwicht van de landbouwmarkten.   1968-1971.  1 doos.
133
‘Bevoegdheden parlement'. Stukken betreffende de budgettaire bevoegdheden van het Europese Parlement .   1969-1970.  1 map.
134-135
‘Financement agricole'. Stukken betreffende voorstellen voor de financiering van de landbouwpolitiek.   1969-1970.  2 mappen.
134
1969.
135
1970.
136
‘Lin-Chanvre'. Stukken betreffende voorstellen voor de gemeenschappelijke organisatie van de markten voor linnen en vlas.   1969-1970.  1 map.
137-138
‘Rapport Werner' en ‘Economische en monetaire unie'. Stukken betreffende de economische en monetaire unie en het ‘rapport Werner'.   1970-1971.  2 mappen.
137
1970.
138
1971.
139-144
‘Resolution 1971'. Stukken betreffende de beleidsvoorstellen voor de nieuwe oriëntering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.   1970-1971.  6 mappen.
139
1970-1971.
140
1970-1971.
141
1971.
142
1971.
143
1971.
144
1971.
145
‘Kwestie Boerenbond België'. Stukken betreffende de kritiek van de Belgische Boerenbond op de voorstellen van de commissie inzake de landbouwhervorming.   1970-1971.  1 map.
146
‘Benoemingen D.G. VI'. Stukken betreffende voorstellen tot benoemingen in het Directoraat-Generaal van de Landbouw .   1970-1972.  1 map.

Toespraken

NB. Zie ook inv.nrs. 160-175.
147-159
Stukken betreffende gehouden toespraken.   1958-1971 en z.j.  13 dozen.
147
1958-1959.
148
1959-1961.
149
1961-1964.
150
1964-1965.
151
1966.
152
1967.
153
1967-1968.
154
1968.
155
1969.
156
1970.
157
1970-1971.
158
1971.
159
1971 en z.j.

Deelname aan congressen
160-175
Stukken betreffende deelname aan congressen, conferenties, manifestaties en symposia.   1958-1971.  15 dozen en 2 mappen.
NB. Betreft meestal gehouden toespraken.
160
1958-1959.
161
1959-1960.
162
1960-1961.
163
1961-1965.
164
1965.
165
1965-1966.
166
1966.
167
1967-1968.
168
1968-1969.
169
1969.
170
1969.
171
1969.
172
1970.
172A
1970.
173
1970-1971.
174
1971. (map).
175
1971. (map)

Debatten
176-179
Stukken betreffende deelname aan debatten.   1960-1961, 1965, 1969-1971.  4 mappen.
176
1960-1961, 1965, 1969.
177
1969.
178
1970-1971.
179
1971.

Reizen en werkbezoeken
180-197
Stukken betreffende reizen naar en ‘officiële bezoeken' aan diverse landen.   1959-1960, 1964-1970.  20 mappen, 1 doos en 1 omslag.
180
Duitsland. 1959.
181
Italië, Canada en de Verenigde Staten. 1959.
182-183
Verenigde Staten. 1960.
184
Duitsland en Italië. 1964.
184A-B
Senegal. 1965.
185
Italië en de Verenigde Staten. 1965.
186-187
Verenigde Staten. 1965.
188-190
Griekenland. 1966.
191-192
Noorwegen. 1967.
193
Duitsland. 1968.
193A-B
Verenigde Staten. 1969.
194
Australië en Nieuw-Zeeland. 1969. (doos).
195-196
Ierland. 1970.
197
Engeland en Canada. 1970. (omslag)
198
Stukken betreffende afgelegde werkbezoeken.   1967, 1970-1971.  1 omslag.

Contacten met de pers
199
Stukken betreffende gegeven persconferenties en interviews.   1958-1961, 1964, 1967.  1 map.

Overige stukken
200
Stukken betreffende de (plannen tot) de oprichting van EURAVI , een beroepsorganisatie voor pluimveehouderijprodukten in de Europese Gemeenschap.   1968-1971.  1 omslag.

Voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen


Correspondentie
201-202
Ingekomen brieven en doorslagen van uitgaande brieven.   1972.  1 map en 1 omslag.
203-204
Correspondentie naar aanleiding van zijn benoeming tot voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen . Met reglement van de Commissie.   1972.  2 mappen.

Beleidsactiviteiten
205-206
‘Aantekeningen kabinet'. Doorslagen van ‘aantekeningen' voor Mansholt. Tot februari 1972 ook aantekeningen als vice-voorzitter van de Commissie van Europese Gemeenschappen . Getypt.   1972.  2 mappen.
NB. Bedoeld om Mansholt op de hoogte te brengen over allerlei onderwerpen.
207
Aantekeningen voor Mansholt. Met bijlagen.   1972.  1 map.
208
Stukken betreffende protesten tegen de politieke situatie in Griekenland.   1972.  1 map.
209-211
Stukken betreffende de voorbereiding en de resultaten van de topconferentie van staatshoofden en regeringsleiders van de lid-staten en toetredende staten van de Europese Gemeenschappen, Parijs.   19-21 oktober 1972.  2 mappen en 1 omslag.
212
‘Actions forestières'. Stukken betreffende voorstellen voor de stimulering van bosbouw ter verbetering van de landbouwstructuur.   1972.  1 omslag.

Toespraken

NB. Zie ook inv.nrs. 216-218.
213-215
Stukken betreffende gehouden toespraken.   1972.  2 dozen en 1 map.
213
1972. (map).
214
1972.
215
1972.

Deelname aan congressen
216-218
Stukken betreffende deelname aan congressen, conferenties, manifestaties en symposia.   1972.  3 dozen.
NB. Betreft meestal gehouden toespraken.

Debatten
219
Stukken betreffende deelname aan debatten op televisie en andere debatten.   1972.  1 doos.

Reizen
220-226
Stukken betreffende reizen naar en ‘officiële bezoeken' aan diverse landen.   1972.  7 mappen.
220
Argentinië.
221
Denemarken.
222
Indonesië, Maleisië, Singapore en Thailand.
223
Joegoslavië.
224
Noorwegen.
225
Suriname.
226
Suriname.

Overige stukken
227
Stukken betreffende de bijgewoonde opening van de door de Britse overheid georganiseerde ‘Fanfare for Europe' ter gelegenheid van de toetreding van Engeland tot de EEG .   1973.  1 map.

Lidmaatschappen, politieke organisaties en adviescommissies


Partij van de Arbeid

Partijbestuur
228
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid .   1969, 1971-1975, 1978-1980, 1987, 1989.  1 doos.

Commissies
229
Stukken betreffende deelname aan een besloten conferentie over de verhouding socialisme/liberalisme, georganiseerd door de Dr. Wiardi Beckman Stichting .   1955.  1 map.
230-233
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Adviesgroep van de Commissie van Zes (‘Commissie Mansholt'), overlegorgaan van de PvdA , PPR en D'66 .   1970-1974 en z.j.  4 mappen.
230
1970-1971.
231
1972.
232
1972 en z.j.
233
1972-1974.
234-236
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de kopgroep van de beginselprogramcommissie van de Wiardi Beckman Stichting .   1974-1977.  3 dozen.
234
1974-1975.
235
1975-1976.
236
1976-1977.
237
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Commissie Buitenland van de PvdA .   1975-1977.  1 map.
238-243
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de EG Commissie van de PvdA . Met stukken van de Werkgroep Landbouw van de EG Commissie.   1975, 1978-1981, 1985-1990.  6 mappen.
238
1975, 1978-1979.
239
1980.
240
1980.
241
1980.
242
1981, 1985-1987.
243
1988-1990.
244-245
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Onafhankelijke Commissie Kandidaatstelling Europees Parlement ten behoeve van de Partijraad van de PvdA .   1984, 1987-1989 en z.j.  2 mappen.
244
1984, 1987-1988 en z.j.
245
1988-1989.
246-248
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Fractie Advies Groep Landbouw van de PvdA .   1984-1993.  3 mappen.
246
1984-1986.
247
1987-1989.
248
1990-1993.
249
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Commissie Landbouwproblematiek van de PvdA .   1986-1988.  1 map.
250
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de ad-hoc akkerbouwcommissie van de PvdA.   1989-1990.  1 map.
251-255
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Advies Commissie Europese Politiek (ACEP) van de Anne Vondeling Stichting .   1990-1995.  5 mappen.
251
1990-1991.
252
1991-1992.
253
1992.
254
1993.
255
1994-1995.
256
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de PvdA -Werkgroep Duurzame Ontwikkeling.   1991-1993.  1 omslag.
257
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de PvdA Werkgroep Landbouw.   1993-1994.  1 omslag.
258
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de PvdA Adviesgroep Landbouw, Natuurbeheer en Plattelandsontwikkeling.   1995.  1 omslag.

Overige
259
Correspondentie met bestuur en afdelingen van de Partij van de Arbeid , de Wiardi Beckman Stichting en het Koos Vorrink Instituut .   1960-1972.  1 omslag.
260-261
Stukken betreffende de nota Vrede en Veiligheid van de PvdA .   1973-1976.  2 mappen.
260
1973.
261
1974-1976.
262-265
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Partij van de Arbeid, Afdeling Havelte .   1977, 1979-1994.  4 mappen.
262
1977, 1979-1983.
263
1984-1987.
264
1988-1990.
265
1991-1994.
266-267
Stukken betreffende gehouden bijeenkomsten over de verhouding tussen de PvdA en de FNV.   1982-1983.  2 mappen.
266
1982.
267
1982-1983.
268
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Werkgroep Landbouw van de PvdA Gewest Drenthe .   1988.  1 omslag.
269
Stukken betreffende het PvdA voorstel tot productiebeperking in de graansector.   1990.  1 omslag.
270
Stukken betreffende een open brief aan het Gewestelijk Bestuur van de PvdA Drenthe inzake de kritiek op de samenstelling van de ontwerp-kandidatenlijst voor de verkiezing van de Provinciale Staten .   1990.  1 omslag.

Europese socialisten
271
Stukken betreffende de plannen tot oprichting van een Progressieve Europese Partij (PEP) .   1969-1970.  1 map.
272-280
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als vice-president en als lid van de Federatie van Socialistische Partijen in de Europese Gemeenschap (opgericht april 1974).   1972-1981.  6 dozen en 3 mappen.
272
1972. (map).
273
1973. (map).
274
1974-1975.
275
1975-1976.
276
1977-1978.
277
1978.
278
1978-1979.
279
1979-1980.
280
1981. (map)
281-283
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Kontaktgruppe Westeuropäischer Sozialisten .   1974-1976.  3 mappen.
281
1974.
282
1975.
283
1975-1976.

Socialist International
284-286
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als vice-president en als lid van de Socialist International .   1972-1981.  2 mappen en 1 doos.
284
1972-1976. (doos).
285
1977-1978.
286
1979-1981.
287-290
Stukken betreffende een reis naar Chili van 1-15 maart 1975, gemaakt als vice-president van de Socialist International . Met documentatie.   1972-1978 en z.j.  3 mappen en 1 doos.
287
1972-1974.
288
1974-1975.
289
1975-1976 en z.j. (doos).
290
1977-1978.

Rijksoverheid
291-292
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Adviesgroep Energie van het Ministerie van Economische Zaken .   1974.  2 mappen.
293
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Commissie Grondstoffenbeleid van de Sociaal-Economische Raad (SER) .   1974-1977.  1 omslag.
294
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Werkgroep Particuliere Buitenlandse Investeringen van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking .   1975-1977.  1 omslag.
295-296
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Werkgroep Lomé II/Uitbreiding EEG van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking .   1977-1980.  1 map en 1 omslag.
295
1977-1978. (map).
296
1979-1980.
297
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Ad-Hoc Groep Commentaar Regeringsnota's van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking .   1979.  1 omslag.
298
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking .   1979-1981.  1 map.
299-300
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Werkgroep Landbouwontwikkeling van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking .   1979-1982.  1 doos en 1 map.
299
1977-1979.
300
1979-1982. (doos)
301
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Werkgroep Ontwikkeling en Ontwapening van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking .   1979-1982.  1 doos.
302-305
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Werkgroep Duurzaam Samengaan van Landbouw, Natuur en Milieu (‘Werkgroep De Zeeuw/Albrecht') van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) .   1989-1991.  3 mappen en 1 doos.
302
1989-1991. (doos).
303
1991.
304
1991.
305
1991.

Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties
306-315
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de ‘Groep van 20 eminente personen' ten behoeve van een onderzoek naar de invloed van multinationale ondernemingen op het ontwikkelingsproces en de internationale betrekkingen, ingesteld door de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties ( United Nations Economic and Social Council ). 1973-1974. Met documentatie.   1967, 1969-1978, 1981 en z.j.  9 dozen en 1 map.
306
1967, 1969-1971. (map).
307
1971-1973.
308
1973.
309
1973.
310
1973.
311
1973.
312
1973-1974.
313
1974.
314
1974.
315
1974-1978, 1981 en z.j.

Atlantische Commissie
316-319
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als voorzitter van de Atlantische Commissie, aangesloten bij de Atlantic Treaty Association .   1973-1975.  3 mappen en 1 doos.
316
1973. (doos).
317
1974.
318
1974.
319
1975.

Centrum Landbouw en Milieu (CLM)
320
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Werkgroep Mestwetgeving van het Centrum Landbouw en Milieu (CLM) .   1988-1990.  1 map.
321
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Werkgroep Buitenland van het Centrum Landbouw en Milieu (CLM) .   1991.  1 omslag.

Overige lidmaatschappen, politieke organisaties en adviescommissies
322
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Advies van het Humanistisch Verbond . Met overige correspondentie met het Humanistisch Verbond en enkele overige stukken.   1958-1960, 1963-1969, 1971, 1973-1974 en z.j.  1 omslag.
323
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als voorzitter van ‘Tussentijds bestek', een serie lezingen en discussies over milieu en economische groei.   1973.  1 map.
324
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als beschermheer voor SOS Sahel Euro-Action 73 .   1973-1974.  1 map.
325
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Europese Beweging (in Nederland) .   1973-1974.  1 map.
326-327
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Commissie Alternatieve Landbouw in de provincie Drenthe .   1977-1981.  2 mappen.
326
1977-1979.
327
1980-1981.
328-330
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Advies Werkplaats Basisinkomen . 1987-1989. Met documentatie en correspondentie.   1977-1978, 1981-1983, 1985-1989, 1993.  2 mappen en 1 doos.
328
1977-1978, 1981-1983.
329
1983.
330
1985-1989, 1993. (doos)
331
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als jurylid voor de Jaap van Praagprijs van de Stichting HIVOS .   1980-1981.  1 omslag.
332
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van het Landelijk Komitee van Aanbeveling voor het Volkspetitionnement tegen de kruisraketten van het Komitee Kruisraketten Nee! .   1984-1986.  1 omslag.
333
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als voorzitter van de Commissie Europa in de School van het Centrum voor Internationale Vorming in het Nederlandse Onderwijs (CEVNO) .   1988-1990.  1 omslag.
334-335
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als jurylid voor de Marga Klompé-prijs van het Nederlands Centrum Vrijwilligerswerk (NCV) .   1993.  1 map en 1 omslag.
336
Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van het Comité van Aanbeveling ten behoeve van de aktie tegen dumping van EG-rundvlees in West-Afrika.   1993.  1 omslag.

Toespraken


NB. Zie ook inv.nrs. 347-360.
337-346
Stukken betreffende gehouden toespraken.   1973-1992 en z.j.  8 dozen en 2 mappen.
337
1973-1974.
338
1974.
339
1974-1976.
340
1976-1981.
341
1982-1987.
342
1987-1988.
343
1988-1990.
344
1990-1991.
345
1992. (map).
346
1992 en z.j. (map)

Deelname aan congressen

347-360
Stukken betreffende deelname aan congressen, conferenties, symposia, seminars en studiedagen.   1973-1976, 1978-1981, 1983-1993.  12 dozen en 2 mappen.
NB. Betreft deels gehouden toespraken.
347
1973. (map).
348
1974. (map).
349
1974-1975.
350
1975-1976.
351
1978-1981, 1983-1984.
352
1985.
353
1985-1986.
354
1986-1987.
355
1987-1988.
356
1988-1989.
357
1989-1990.
358
1990-1991.
359
1991-1992.
360
1992-1993.

Debatten

361-364
Stukken betreffende deelname aan debatten en discussiebijeenkomsten.   1973-1975, 1983, 1986-1989, 1991-1992, 1994.  1 doos en 3 mappen.
361
1973-1975, 1983, 1986-1987. (doos).
362
1987-1989.
363
1991.
364
1992, 1994.

Publicaties


Correspondentie
365-367
Correspondentie met uitgevers en redacteuren.   1945-1946, 1973-1975, 1982-1983.  3 mappen.
365
1945-1946.
366
1973-1974.
367
1974-1975, 1982, 1983.

Manuscripten

Monografieën
368
Manuscript van het boek Le rêve passe ou la crise. Entretiens avec Sicco Mansholt .   Z.j. Gepubliceerd in 1974 door Editions Stock in Parijs als La crise. Conversations avec Janine Delaunay .  1 map.
369-370
Manuscript van het boek De crisis . Met aantekeningen. Fotokopieën. Twee versies.   Z.j. Gepubliceerd in 1975 door Contact B.V. in Amsterdam.  2 mappen.
371-372
Manuscript van het rapport Naar een duurzame landbouw . Met correspondentie.   1989-1990 en z.j.  2 mappen.
371
1989-1990.
372
1990 en z.j.

Artikelen
373-378
Manuscripten van artikelen voor het tijdschrift Spil van de Stichting Uitgeverij Manifest . Met correspondentie, aantekeningen, berekeningen en reacties op Spil-artikelen.   1978-1980, 1986-1995.  4 mappen en 2 dozen.
373
1978-1980, 1986.
374
1986-1987. (doos).
375
1987-1992. (doos).
376
1990-1992.
377
1992-1994.
378
1993-1995.
379-383
Manuscripten van overige artikelen, voorwoord bij boeken en bijdragen aan boeken. Met correspondentie en documentatie.   1971-1976, 1983-1984, 1986-1990, 1992-1994 en z.j.  4 mappen en 1 doos.
379
1971-1973.
380
1974-1976, 1983-1984, 1986. (doos)
381
1986-1987.
382
1987-1990.
383
1990, 1992-1994 en z.j.

Bijdragen aan radio- en televisieprogramma's

384
Correspondentie en krantenknipsels naar aanleiding van een uitgezonden VARA -televisiegesprek met Ischa Meijer .   1975-1976.  1 omslag.
385
Stukken betreffende een geleverde bijdrage aan de film ‘De nieuwe ketters' voor de Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) .   1976.  1 omslag.
386
Stukken betreffende een geleverde bijdrage aan een uitzending van de VARA met Wim Kayzer en anderen over de situatie zes jaar na het rapport van de Commissie van Zes.   1978.  1 omslag.
387
Stukken betreffende de bijdrage aan een illegale radiouitzending van de ‘ Rooie Parel ' in Havelte. Met stukken betreffende mediabeleid en regionale omroep.   1981-1984.  1 omslag.

Deelname aan acties

388
Stukken betreffende gevoerde acties tegen het ‘Berufsverbot' voor de Duitse leraar Hans Roth .   1977-1979.  1 map.
389-394
Stukken betreffende gevoerde acties tegen de komst van een militair oefenterrein ( Compagnie Oefen Terrein (COT) ) bij Havelte.   1980-1986, 1989, 1991-1994.  4 mappen en 2 dozen.
389
1980.
390
1981.
391
1981-1985. (doos).
392
1985-1986, 1989, 1991-1992. (doos).
393
1993-1994.
394
1994.

Overige stukken

395-397
Stukken betreffende (de politieke situatie in) Griekenland.   1973-1976.  3 mappen.
395
1973-1974.
396
1974-1975.
397
1975-1976.
398
Stukken betreffende ‘ Longo Maï, Verein Europäische Pioniersiedlungen '.   1973-1976, 1978-1980 en z.j.  1 omslag.
399
Stukken betreffende een aanvraag voor een koninklijke onderscheiding voor H. (Dick) Postel , architect te Bilthoven.   1976-1977.  1 omslag.
400-403
Stukken betreffende ‘Strategic Defense Initiative' (SDI) ‘Star Wars' en vrede en veiligheid.   1981-1987.  1 doos en 3 mappen.
400
1981-1982.
401
1983-1984.
402
1984-1986. (doos).
403
1987.
404
Stukken betreffende gehouden bijeenkomsten van de Europese Raad inzake het landbouwbeleid, Athene.   1983.  1 map.
405-415
Stukken betreffende de ‘General Agreement on Tariffs and Trade' GATT-onderhandelingen en de landbouwhervormingen binnen de EEG .   1984-1993.  8 dozen en 3 mappen.
405
1984-1987. (map).
406
1987. (map) .
407
1987-1988.
408
1988-1989.
409
1989.
410
1989.
411
1990.
412
1990-1991.
413
1991.
414
1991-1992.
415
1992-1993. (map)
416-419
Stukken betreffende een conflict tussen een groep ‘verontruste' als vrijwilligers in Huize ABC werkzame Humanistisch Verbond-leden en het bestuur van de Stichting Algemeen Bejaardencentrum ‘Huize ABC' te Meppel .   1986, 1988-1990 en z.j.  4 mappen.
416
1986, 1988-1989 en z.j.
417
1988-1989.
418
1988-1989.
419
1988-1990.
420
Stukken betreffende een AROB-bezwaarschrift tegen de Internationale Motorzesdaagse in Drenthe.   1990-1993.  1 map.
421-423
Stukken betreffende het ontwikkelingsplan Oldambt.   1991-1994.  3 mappen.
421
1991-1993.
422
1993.
423
1994.

DOCUMENTATIE


Sicco Mansholt

424-450
Plakboeken met knipsels voornamelijk over Mansholt, foto's, toespraken, programma's van concerten en festiviteiten en enkele brieven.   1945-1974.  22 dozen en 5 portefeuilles.
424
1945-1950.
425
1949-1956.
426
1951-1958. (portefeuille).
427
1952-1953. (portefeuille).
428
1952-1955. (portefeuille).
429
1953-1954. (portefeuille).
430
1955-1956.
431
1955-1957.
432
1957-1958.
433
1958-1959.
434
1959-1961.
435
1961-1963.
436
1962.
437
1963.
438
1963-1964.
439
1965-1966.
440
1965-1967.
441
1967.
442
1968.
443
1968-1969.
444
1969.
445
1969-1970.
446
1970-1971.
447
1971. (portefeuille).
448
1971-1972.
449
1972.
450
1972-1974.
451
Artikelen over Mansholt in kranten en tijdschriften.   1942, 1945, 1950, 1953-1954, 1958, 1962-1964, 1967-1978, 1980, 1983-1995 en z.j.  1 doos.
452-454
Interviews met Mansholt in kranten en tijdschriften.   1953, 1960, 1962-1964, 1966-1968, 1970, 1972-1995 en z.j.  2 mappen en 1 doos.
452
1953, 1960, 1962-1964, 1966-1968, 1970, 1972-1988. (doos) .
453
1988-1990.
454
1990-1995 en z.j.

Publicaties van Sicco Mansholt

455
Toespraken van Mansholt in kranten en tijdschriften.   1963, 1967-1968, 1970-1973, 1988.  1 map.
456-458
Artikelen van Mansholt in kranten en tijdschriften.   1968, 1972-1974, 1979, 1987, 1989-1990 en z.j.  3 mappen.
456
1968, 1972-1973.
457
1974, 1979.
458
1987, 1989-1990 en z.j.
459
Gedrukte ‘open' brieven van Mansholt.   1971-1972.  1 omslag.
460
Recensies en de tekst van een toespraak door Hans van Mierlo bij de publicatie van Mansholt's boek De crisis .   1974-1975.  1 omslag.

Europese eenwording

461-462
Documentatie over de opvattingen ten aanzien van de Europese Unie .   1972, 1975-1976, 1978.  1 map en 1 omslag.
461
1972, 1975.
462
1975-1976, 1978. (map)
463
Documentatie over het ‘Rapport Tindemans' inzake de Europese Unie .   1974-1976.  1 map.
464
Artikelen in kranten en tijdschriften over het verdwijnen van de economische binnengrenzen van de EEG in 1992.   1988.  1 omslag.
465
Artikelen in kranten en tijdschriften over het Europees Monetair Stelsel (EMS) .   1993.  1 omslag.

Landbouwbeleid in Nederland en in Europa

466-471
Stukken betreffende een door de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Hogeschool Twente uitgevoerd onderzoek naar de totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EEG. Met correspondentie, toespraken en documentatie uit het archief van Mansholt en teksten van interviews met Mansholt en anderen.   1946-1947, 1954-1957, 1959-1963, 1966, 1968, 1970, 1973, 1981, 1983-1984, 1986-1987 en z.j.  5 mappen en 1 omslag.
466
1946-1947, 1954-1957, 1959. (omslag).
467
1960.
468
1961-1963, 1966, 1968, 1970, 1973.
469
1981, 1983-1984.
470
1984.
471
1986-1987 en z.j.
472-473
Lezingen over het landbouwbeleid door J.A.P. Franke , directeur-generaal voor de voedselvoorziening van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening . Gedrukt, gestencild en getypt. Met aantekeningen van Mansholt.   1950-1970.  1 doos en 1 map.
NB. Mogelijk afkomstig van Ir. J.A.P. Franke.
472
1950-1953.
473
1954-1970. (doos)
474-476
Artikelen in kranten en tij en over het ‘Plan Mansholt'. Met enige correspondentie.   1950-1955, 1961, 1964, 1968-1973, 1975, 1984, 1986-1989 en z.j.  2 mappen en 1 doos.
NB. Zie ook inv.nrs. 424-450.
474
1950-1955, 1961, 1963-1964, 1967-1972. (doos).
475
1972.
476
1973, 1975, 1984, 1986-1989 en z.j.
477-500
Rapporten, verslagen, persberichten en artikelen in kranten en tijdschriften over de landbouw en het landbouwbeleid. Met berekeningen, aantekeningen en enige correspondentie.   1954, 1957-1959, 1961-1964, 1967-1972, 1974, 1976-1993, 1995 en z.j.  19 dozen en 5 mappen.
477
1954, 1957-1959. (map).
478
1961-1963. (map).
479
1964, 1967-1969.
480
1969.
481
1969.
482
1969-1970.
483
1970.
484
1970.
485
1970-1971.
486
1971.
487
1972, 1974, 1976-1977.
488
1977-1980.
489
1981-1984.
490
1984-1986.
491
1986-1987.
492
1987.
493
1987-1988.
494
1988-1989.
495
1989-1990.
496
1990-1991.
497
1991-1993, 1995.
498
Z.j. (map).
499
Z.j. (map).
500
Z.j. (map)
501-503
Krantenartikelen over de landbouwconferentie van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) in Stresa, Italië.   1958.  3 mappen.
504-508
Rapporten, verslagen en artikelen in kranten en tijdschriften over het mestbeleid. Met berekeningen en aantekeningen.   1983-1993, 1995.  4 mappen en 1 doos.
504
1983-1984.
505
1985-1988.
506
1989-1990. (doos).
507
1991-1993.
508
1993, 1995.

Milieu

509-511
Rapporten, verslagen en artikelen in kranten en tijdschriften over het milieu. Met aantekeningen en berekeningen.   1970-1973, 1981, 1983-1994 en z.j.  2 mappen en 1 doos.
509
1970-1972.
510
1972-1973, 1981, 1983-1986.
511
1987-1994 en z.j. (doos)
512-514
Rapporten, verslagen en artikelen in kranten en tijdschriften over (economische- en bevolkings-) groei. Met berekeningen, aantekeningen en enkele brieven.   1971-1976, 1987, 1989-1990, 1993-1994 en z.j.  2 mappen en 1 doos.
512
1971-1976, 1987, 1989-1990, 1993. (doos).
513
1994.
514
1994 en z.j.
515-521
Rapporten, verslagen en artikelen in kranten en tijdschriften over energie. Met berekeningen, aantekeningen en enkele brieven.   1971-1991, 1993 en z.j.  5 dozen en 2 mappen.
515
1971-1974. (map).
516
1973. (map).
517
1974.
518
1974-1975.
519
1975.
520
1975-1978.
521
1979-1982, 1985-1991, 1993 en z.j.
522-523
Rapporten en artikelen in kranten en tijdschriften naar aanleiding van het rapport van de ‘ Club van Rome '.   1971-1973.  2 mappen.
522
1971-1972.
523
1972-1973.
524-525
Rapporten, verslagen en artikelen in kranten en tijdschriften over verzuring.   1983-1985.  2 mappen.
524
1983-1984.
525
1984-1985.

Personen

526
‘In memoriam. U.J. Mansholt .   1989-1911 '. Gepubliceerd artikel in Cultura , 23e jaargang, no. 274, juni 1911. Met een kopie van het artikel.  1 omslag.
527-528
Teksten van lezingen van J. Linthorst Homan . In manuscript en gedrukt.   1937, 1939, 1949-1953.  1 map en 1 omslag.
527
1937, 1939, 1949-1950.
528
1951-1953. (map)
529
Artikelen en een boek over Derk R. Mansholt , grootvader van Sicco Mansholt. Gedrukt en getypt. 1946-1947, 1949, 1976-1977 en z.j. Met een brief over Derk M. Mansholt.   1987.  1 omslag.
530
Documentatie over J. Linthorst Homan .   1948, 1967, 1971.  1 omslag.
531
‘Gedenkschrift Theda Mansholt ' door H.D. Louwes . c. 1957. Met correspondentie over Theda Mansholt.   1988.  1 omslag.
532
Plakboek met vertrouwelijke nota's en krantenknipsels over het voorgenomen ontslag van Ir. J.A.P. Franke , directeur-generaal voor de voedselvoorziening van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening , als gevolg van een door minister Anne Vondeling voorgenomen reorganisatie.   1958.  1 band.
NB. Mogelijk afkomstig van Ir. J.A.P. Franke.
533
Teksten van lezingen en gedrukte artikelen van W.G.F. van Oosten .   1959-1960, 1965, 1967-1969 en z.j.  1 map.
534
Plakboek over Alfred Mozer . Met artikelen, brieven, toespraken en foto's.   1970-1981, 1985.  1 band.
535
Documentatie over Ir. P. Alberti , VVV-kandidaat voor het Europees Parlement .   1983, 1987-1990, 1994 en z.j.  1 omslag.
536
Krantenartikelen en overige stukken naar aanleiding van het overlijden van Dr. J.M. den Uyl .   1987-1988.  1 omslag.
537
Krantenartikelen en teksten van toespraken bij het afscheid van Dr. Ir. A.P. Oele , Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe.   1988.  1 omslag.
538
Artikelen over Lambertus H. (Bertus) Mansholt en Wabien Mansholt-Andreae , ouders van Sicco Mansholt. Gedrukt. Kopieën.   1988 en z.j.  1 omslag.

Overige onderwerpen

539
Documentatie inzake de Wieringermeer, voornamelijk over WO II en krantenartikelen over in de Wieringermeer gehouden toespraken door Mansholt.   1945-1947, 1955, 1969, 1992-1995.  1 map.
540-541
Teksten van lezingen en toespraken door anderen. Gestencild en getypt.   1963, 1965, 1969-1973, 1978 en z.j.  2 mappen.
540
1963, 1965, 1969-1970.
541
1971-1973, 1978 en z.j.
542
Artikel over ‘Thorum', de boerderij van de ouders van Sicco Mansholt door Hetty Voerman-Mansholt . Gestencild.   1966.  1 katern.
543
Artikelen in weekblad Accent inzake een discussie tussen Willem Drees en Jac. S. Hoek over diens boek Politieke geschiedenis van Nederland . Kopieën.   1970.  1 omslag.
544-547
Documentatie over het structuurplan Havelte en de ruilverkaveling in Havelte. Met enige correspondentie.   1975, 1978-1983, 1986-1988, 1991-1992 en z.j.  4 mappen.
544
1975, 1978-1980.
545
1981-1983, 1986.
546
1987-1988.
547
1991-1992 en z.j.
548-550
Krantenartikelen over de PvdA en PvdA-politici.   1969, 1974, 1979, 1984-1989, 1991-1994 en z.j.  3 mappen.
548
1969, 1974, 1979, 1984-1987.
549
1988-1989, 1991-1992.
550
1993-1994 en z.j.
551
Krantenartikelen over de ‘Droits Socialistes de l'Homme'. Fotokopieëen.   1977-1984.  1 omslag.
552
Documentatie inzake werk- en inkomensverdeling. Met berekeningen en aantekeningen.   1981.  1 omslag.
553
Krantenartikelen over de politionele acties in Indonesië. Met aantekeningen.   1985-1987, 1995.  1 omslag.
554
Documentatie inzake de WAO. Met aantekeningen.   1991-1993.  1 omslag.
555
Verslag van de conferentie ‘Een open Nederland in een gesloten Europa, een gezamenlijke brochure ‘Asielzoekers' van de Ministeries van Justitie en WVC en artikelen in kranten over illegalen, asielzoekers en vluchtelingen.   1992-1993.  1 omslag.
556
Gegevens over de eigenaren van de boerderij ‘Vogelzang' te Scheemda. Getypt.   Z.j.  1 omslag.

ARCHIVALIA VAN FAMILIELEDEN


NB. Zie ook inv.nrs. 78-80, 526, 529, 531, 538, 542.

Derk Roelfs Mansholt (1842-1921, grootvader)

557
Brieven van Willem L. Dijkhuis en Hendrika R. Dijkhuis-Beukema aan Derk R. Mansholt en Aaltje Mansholt-Dijkhuis (schoonouders van Derk R. Mansholt ). Met aantekeningen van Sicco Mansholt inzake de familie.   1869-1875.  1 omslag.
558
Ingekomen briefkaarten ‘schaakcorrespondentie' van Eduard Douwes Dekker (Multatuli) en Mimi Douwes Dekker aan Derk R. Mansholt . 1880. Met aantekeningen over een schaakpartij in   1881.  1 omslag.
559
Brieven van Lambertus H. Mansholt aan Derk R. Mansholt .   1903-1904.  1 omslag.
560
Brief van Ubbo J. Mansholt aan zijn ouders.   1895.  1 stuk.
561
‘Vervolg op het meetkundig rekenboek van Stephan Brandt , opgelost van Derk Mansholt , Ditzumer Hammrich'. Handgeschreven.   1858.  1 katern.
562-563
Publicaties van Derk R. Mansholt .   1893-1894, 1896, 1902, 1907, 1909, 1917, 1919 en z.j.  2 mappen.
NB. In slechte staat.
562
1893-1894, 1896, 1902.
563
1907, 1909, 1917, 1919 en z.j.
564
‘Zur Erinnerung an unser 50-Jähriges Hochzeitsfest. 3 März 1909'. Door D.R. Mansholt samengesteld en uitgegeven boekje. 1909. Met brieven van Mansholt aan onbekenden.   1866 (afschrift) en 1913.  1 omslag.
565
‘Bepalingen voor het nemen van kultuur en bemestingsproeven' van het Genootschap van Nijverheid . Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
NB. Derk R. Mansholt was lid van de commissie van het Genootschap van Nijverheid.

Hopke Roelfs Mansholt

566
Brieven van Ubbo Janssen Mansholt (vader van Derk R. Mansholt ) aan zijn oudste broer Hopke Roelfs Mansholt .   1882-1883.  1 omslag.

Lambertus Helbrig Mansholt ( 1875-1945 , vader)

567
Brieven van Derk R. Mansholt aan Lambertus H. Mansholt .   1893, 1902, 1907, 1911-1912, 1914, 1916 en z.j.  1 omslag.
568
Correspondentie met J. Linthorst Homan en R. Groeninx van Zoelen ( Nederlandsche Unie ). Met knipsels.   1941.  1 omslag.
569
Overige ingekomen brieven en een kwitantie.   1909, 1911, 1921.  1 omslag.
570
Publicaties van L.H. Mansholt .   1916, 1918, 1930, 1937.  1 omslag.
571
Publicaties van diverse personen over de Zuiderzee, de landbouw en andere onderwerpen.   1904, 1917, 1921, 1930.  1 map.

Wabina Mansholt-Andreae ( 1874-1966 , moeder)

572
Testament. In tweevoud.   1953.  1 stuk.

ANNEX

573
Bestandenlijsten.  1 map.
574
Cd-rom van de bestanden.  1 exemplaar.

AANVULLING 2007


Sicco L. Mansholt


Correspondentie
575-584
Ingekomen brieven en briefkaarten. Alfabetisch geordend.   1922, 1927-1934, 1937-1938, 1940, 1944-1945, 1983, 1988-1989 en z.j.  4 mappen en 6 omslagen.
575
Jansen, Hilda . 1932-1933 en z.j.
576
Keyzer, Nel . 1929 en z.j.
577
Mansholt, Aleid . 1922, 1927-1930, 1944 en z.j.  (map).
578
Mansholt-Postel, Henny . 1937-1938, 1983.  (map).
579
Mansholt, Lambertus H. 1927-1934, 1937, 1944-1945 en z.j.  (map).
580
Mansholt, Ubbo . 1988-1989.
581
Mansholt-Andreae, Wabien . 1927-1931, 1933-1934, 1937, 1940 en z.j.  (map).
582
Muntinga, Truus . 1928, 1930 en z.j.
583
Oven (?), Jan van . 1929-1930, 1934.
584
Posthumus, Jan . Met stukken betreffende zijn huwelijk met J.M. (To) Hazewinkel . 1928-1932, 1937-1938 en z.j.
585
Ingekomen brieven en briefkaarten. Chronologisch geordend.   1928-1931, 1934, 1937-1938, 1942-1944, 1947, 1951-1952 en z.j.  1 map.
586
Kopieën van uitgaande brieven.   1930, 1933, 1988, 1994.  1 omslag.
587
Brief van Mansholt aan Nel en Piet.   1983.  1 stuk.

Particulier
588
Stukken betreffende de militaire dienstplicht.   1927-1928, 1930 en z.j.  1 omslag.
589
Rapporten en getuigschriften.   1928, 1930-1931.  1 omslag.
590
Stukken betreffende sollicitaties en ontslag.   1932-1934.  1 omslag.
591
Akte van verpachting van de boerderij in de Wieringermeer. Met plattegrond van de Wieringermeerpolder.   1938 en z.j.  1 omslag.
592
Distributiekaarten. Met bonnen.   1939-1940.  1 omslag.
593
Jachtakten.   1953, 1957.  1 omslag.
594
Overige stukken.   1930, 1934, 1936, 1939-1941, 1944 en z.j.  1 omslag.

Openbaar leven
595
Uitnodiging voor de opening van het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen te Wageningen .   1954.  1 omslag.
596
Certificaat van het lidmaatschap van de 'Commission of Honor van de New York City Community College of Applied Arts and Sciences '.   1954.  1 stuk.

Documentatie
597
Boek Vor einem halben Jahrhundert; Landwirtschaftliche und andere Erinnerungen aus dem äussersten Nordwesten Deutschlands door Derk Roelfs Mansholt .   1909.  1 deel.
598
Plattegronden en ansichtkaart van de boerderij Richebourg in Frankrijk.   1928-1930.  1 omslag.
599
Fotokopieën van krantenknipsels inzake de verloving en ondertrouw van Sicco Mansholt en Henny Postel de en de geboorteaankondigingen van de kinderen.   Z.j. (1937-1938, 1941, 1944).  1 omslag.
600
Artikelen van Mansholt in kranten en tijdschriften.   1940, 1952, 1961, 1970.  1 map.
N.B. Zie ook inv.nrs. 456-458.
601
Boek Multatuli en twee van zijn discipelen; Mansholt en De Raaf met brieven van en over Multatuli door K. ter Laan .   1949.  1 deel.
602
Plakboek met knipsels, foto's en enkele overige stukken inzake officiële bezoeken aan Canada, Denemarken, Italië, Noorwegen, Verenigde Staten en Zweden.   1953-1955.  1 deel.
603
Plakboek met knipsels over Mansholt.   1982-1985.  1 deel.
604
Fotokopie van het artikel ' Lambertus Helprig Mansholt , Gronings socialistisch boer (1875-1945)' door A.F. Mellink .   c. 1980.  1 omslag.
605
Fotokopie van hoofdstuk V van het boek The European Council door Jan Werts . Met een kopie van een krantenknipsel over de presentatie van het boek.   1992.  1 omslag.

Hendrika J. (Henny) Mansholt-Postel

606-609
Ingekomen brieven.   1935-1938, 1951-1953, 1956, 1983 en z.j.  4 omslagen.
606
Dijkstra-Hiddenga, P. 1935-1936.
607
Mansholt, Sicco L. 1953, 1956, 1983 en z.j.
608
Mansholt-Andreae, Wabien . 1937.
609
Postel, Familie D.J. 1938, 1951-1953 en z.j.
610
Felicitatiebrieven inzake haar verloving met Sicco Mansholt. Met aantekeningen.   1937.  1 omslag.
611-614
Brieven van Henny Mansholt-Postel aan diverse personen.   1944-1948, 1951, 1957-1959, 1966, 1983 en z.j.  4 omslagen.
611
Mansholt, Gajus . Z.j.
612
Mansholt, Martha en Ubbo . 1957.
613
Postel, Familie D.J. 1944-1945, 1948 (?), 1951, 1958-1959, 1966 en z.j.
614
Visser-Buma, Hilda . 1945-1948, 1951, 1983.
615
Stukken betreffende festiviteiten.   1937-1939, 1942.  1 omslag.
616
Knipsels over Henny Mansholt-Postel .   1939, 1941, 1951, 1955, 1957, 1970, 1973 en z.j.  1 omslag.
617
Knipsels en teksten van toespraken naar aanleiding van het overlijden van Sicco Mansholt.   1995.  1 omslag.
618-622
Stukken betreffende Mansholt na zijn overlijden.   1995-2002, 2006.  3 mappen en 2 omslagen.
618
Biografie. 1996-1997, 2001, 2006.  (map).
619
Mansholt-dagen. 1996-1997.  (map).
620
Mansholt-lezingen. 1996-2001.  (map).
621
Mansholt-prijs. 1995, 2002.
622
Overige eerbewijzen. 1998, 2000-2001.
623
Krantenknipsels over Mansholt en het landbouwbeleid.   1997-1999.  1 omslag.
624
Krantenknipsels en website-artikelen inzake het boek De graanrepubliek van Frank Westerman .   1999-2000.  1 omslag.
625
Krantenartikelen over Lolle Nauta . Met notitie van Stien aan Henny Mansholt-Postel .   2000.  1 omslag.

Lambertus H. Mansholt en Wabien Mansholt-Andreae

626-629
Ingekomen brieven van Sicco L. Mansholt en Henny Mansholt-Postel .   1921, 1927-1949, 1951-1952, 1956-1957, 1959-1960, 1962-1963 en z.j.  4 mappen.
626
1921, 1927-1932.
627
1933-1940.
628
1941-1944.
629
1945-1949, 1951-1952, 1956-1957, 1959-1960, 1962-1963 en z.j.
630
Overige ingekomen brieven.   1920, 1930, 1932, 1938, 1941-1942, 1944-1945, 1948, 1951, 1961, 1964 en z.j.  1 map.
631
Dagboekaantekeningen van Wabien Mansholt-Andreae en anderen (?).   Z.j.  1 stuk.
632
Manuscripten en een concept-brief van Lambertus H. Mansholt .   1929, 1938 en z.j.  1 omslag.

Overige archivalia

633
Ansichtkaart van Dirk [Mansholt] aan P. Diddens .   1929.  1 stuk.

Aanvulling 2011

634
Familiecorrespondentie verzameld door U.J. Mansholt (broer van Sicco), waaronder brieven van hun opa (1866, getrancribeerd) en vader. Met een toelichting door U.J. Mansholt in een brief gedateerd  3-9-1993.  1866, 1903-1904, 1927, 1936-1937, 1993 en z.j. 1 map.
635
Brieven van Minke Andreae-Römer en Sicco L. Andreae, wonende in Zuidhorn (Gr) op 'Anichem', aan hun dochter Wabien Andreae (moeder van Sicco), onderwijzeres te Amsterdam.  1896-1898. 1 map.
636
Brieven aan Wabien Mansholt-Andreae in de Westpolder (Gr) van haar ouders inmiddels wonende op de Korreweg 32, Groningen.  1912-1913. 1 map.
637-640
Brieven van “oom” Gajus Henricus Andreae (Workum,  4 augustus 1876 - Medan,  28 januari 1924, de broer van Wabien, de moeder van Sicco), vanuit Deli Toewa en Medan aan zijn ouders in Groningen (  1897-1916) en brieven aan de moeder van Gajus bij zijn overlijden in  1924.  4 mappen.
NB. Gajus was administrateur van de Deli-Maatschappij.
637-639
Brieven van Gajus aan zijn ouders. 1897-1916.
637
1897-1901.
638
1902-1910.
639
1911-1916.
640
Overlijden: brieven, een overlijdensbericht, en een huwelijkskaartje. 1922, 1924
641
Brieven aan Sicco Mansholt in Nederlands-Indië en in de Wieringermeer.  1934-1938. 1 map.
642
Brieven aan Sicco Mansholt in Nederlands-Indië van zijn ouders, broers en zussen. Met een lijst gemaakt door Johan van Merriënboer in  2002.  1934-1936.  1 map.
643
Brieven van Sicco Mansholt uit Nederlands-Indië aan zijn ouders.  1934-1936.  1 map.
644-646
Drie getranscribeerde brieven van Sicco Mansholt.  1934, 1945. 3 omslagen.
644
Brief van Sicco uit Nederland-Indië aan 'allen'. Met origineel. 1934.
645
Brief van de vader van Sicco aan zijn zoon over twijfels ten aanzien van een 'klein' bedrijf. 1937.
646
Brief van Sicco aan zijn moeder, Aleid en Ernst over het onder water zetten van de Wieringermeer door de Duitsers. Met origineel. 30-04-1945.
647
Brieven van Lambertus H. Mansholt (vader van Sicco) aan zijn kinderen.  1937-1938. 1 map.
648
Brieven aan Sicco Mansholt betreffende het overlijden van zijn moeder Wabien Andreae.  Augustus-oktober 1966.  1 map.
649
Gebundelde (ongepubliceerde) samenvatting van een briefwisseling tussen Minke Andreae-Römer en haar jongste dochter Sienke Andreae, verzorgd door W. Bruijel: Lieve moeder - Lieve beste kinderen. Een briefwisseling uit de jaren 1916-1921 tussen Medan en Groningen.  1986. 1 stuk.
NB. Sienke bevond zich als châtelaine bij haar ongetrouwde broer Gajus, die Hoofd Administrateur was van de Deli Maatschappij te Medan.
650-651
Stukken betreffende genealogie.  1942-1943 en z.j. 2 mappen.
650
Brieven betreffende genealogie-bijeenkomsten en een kwartierstaat. 1942-1943 en z.j.
651
Stukken betreffende de genealogie van de familie Mansholt-Andreae. Met een kopie van de stamboom van de familie Andreae en Mansholt. Z.j.
652
Stuk betreffende een inventarisatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van onderscheidingen ontvangen door dr. Sicco Leendert Mansholt .  Z.j. 1 stuk.
653
Kopieën van briefwisseling tussen Johan van de Merriënboer, van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, en Jo Daan over de herinneringen van Daan aan Sicco Mansholt in de Wieringermeerpolder omstreeks 1937.  2002. 1 map.
654
Paspoort van Lambertus Helbrig Mansholt, afgegeven te Groningen op  29 juli 1938. 1 stuk.

Full table of contents