IISH

Archief Parool, Het (Amsterdam)

Periode  (1940-)1945-1968 (-1998)
Omvang   28 m.
Raadpleging Beperkt
Toestemming vereist van de bewaargever voor zowel het raadplegen van het archief (en de nadere toegang), als voor het maken van kopieën van archiefstukken
Zie informatie over raadpleging

Geschiedenis

Het Parool begon als illegale krant in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog; in herfst 1944 werd de Stichting Het Parool opgericht, die na de bevrijding als uitgever van het dagblad Het Parool ging fungeren; voorzitter van de stichting was Frans Goedhart en secretaris Wim van Norden, die tevens als directeur van de krant ging fungeren; in de jaren vijftig werd het bedrijf ingebracht in de NV Het Parool; door de fusie met de Volkskrant ontstond in 1968 de Perscombinatie (PCM); in 2003 werd de naam van de Stichting Het Parool gewijzigd in Stichting Democratie en Media; deze naamsverandering hangt samen met de overgang van dagblad Het Parool, onderdeel van PCM Uitgevers NV, naar zelfstandigheid buiten PCM.

Inhoud

Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de stichting 1944-1968; correspondentie van de stichting 1945-1976; notulen van de vergaderingen en correspondentie van het curatorium 1950-1977; notulen van de vergaderingen en correspondentie van de Bestuursraad, vanaf 1960 de Raad van Commissarissen 1957-1968; agenda's directiesecretariaat 1947-1981; vergaderstukken en correspondentie van de directie 1945-1975; stukken betreffende de relatie tot De Telegraaf 1946-1963; idem het Algemeen Handelsblad, Trouw, Vrij Nederland en andere bladen; stukken betreffende Persraad en perszuivering 1945-1954; stukken betreffende geschiedschrijving van Het Parool door Gerard J.M. van het Reve, Hans Daalder, Madelon de Keizer, Paul Koedijk en Gerard Mulder.

Bewerking

Inventaris gemaakt door Paul Glasius in 2003

Toegang

Naast deze beknopte inventaris heeft hij een uitvoerige nadere toegang op het archief gemaakt. Deze toegang is beschikbaar op de studiezaal van het IISG, nadat men de voor raadpleging van het archief vereiste toestemming heeft.

INLEIDING

Geschiedenis van Het Parool

De geschiedenis van Het Parool wordt uitgebreid beschreven in een tweetal publicaties: het boek van Madelon de Keizer over de periode 1940-1945 en het boek van Gerard Mulder en Paul Koedijk over de naoorlogse periode. In het kader van deze inleiding kunnen we volstaan met het - in chronologische volgorde - vermelden van enkele feiten uit de institutionele geschiedenis.

1940-1945

De eerste nieuwsbrief van Pieter 't Hoen , de voorloper van Het (illegale) Parool , verscheen op 25 juli 1940. Het eerste nummer van Het (illegale) Parool verscheen op 10 februari 1941. De Stichting Het Parool werd opgericht in september 1944.

1945-1960

Van 1947 tot 1960 bestond N.V. De Nieuwe Pers , een volledige dochter van Stichting Het Parool die de regionale Paroolbladen uitgaf. N.V. De Nieuwe Pers heeft aandelen in Drukkerij v/h L.E. Bosch en Zn alwaar het Nieuw Utrechtsch Dagblad , het Haagsch Dagblad , Het Rotterdamsch Parool en het Dagblad voor Amersfoort worden gedrukt.

Direct in 1945 werd door Het Parool de Pers- Associatie opgericht, een intern persbureau voor het doorverkopen van kopij aan de regionale dochters.

In 1949 richt Stichting Het Parool samen met N.V. de Arbeiderspers de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Weekbladen op. Deze N.V. geeft Vrij Nederland uit.

Het curatorium van Stichting Het Parool , bedoeld als koersbepaler voor de krant, wordt in 1950 opgericht. In 1957 krijgt Stichting Het Parool een bestuursraad.

De transportmaatschappij van Het Parool , de N.V. Auto Transport Maatschappij Etto , bestaat sinds 1951.

In 1954 neemt Het Parool een belang in N.V. Deli Drukkerij en Boekhandel . Vanaf 1958 heeft de Stichting Parool een belang in Wiering's Weekbladen N.V., een uitgeverij van kleinere regionale dagbladen. Later wordt Wiering's Weekbladen N.V. een volledige dochter.

1960-1968

Op 26 januari 1960 wordt N.V. Het Parool opgericht. In de daarop volgende jaren worden alle losse N.V.'s geïntegreerd onder deze N.V. De verschillende regionale Parolen verdwijnen en worden vervangen door één landelijk Parool.

Vanaf 1960 worden alle drukactiviteiten van N.V. Het Parool ondergebracht in de N.V. Impres .

De bestuursraad van Stichting Het Parool wordt de raad van commissarissen van N.V. Het Parool . Stichting Het Parool blijft uitgever van de krant, het curatorium blijft haar adviesorgaan.

In 1964 heeft Stichting Het Parool radio- en televisieplannen. Ze richt de Stichting Radio Omroep en Televisiezender Het Parool op.

In 1967 worden de goede doelen organisatie ' Stichting witte bedjes-Het Parool ', de boekenuitgeverijen N.V. Facsimile Uitgaven Nederland en Coboeking N.V. en het reisbureau N.V. Reiscentrale Nederland opgericht.

In 1968 gaan N.V. Het Parool en N.V. de Volkskrant samen in de Perscombinatie N.V. In 1974 sluit Trouw zich aan bij het concern.

Het archief

Deze inventaris van het Paroolarchief beslaat hoofdzakelijk de periode 1945- 1968. Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de fusie met De Volkskrant , in de Perscombinatie.

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) bewaart en beheert het Paroolarchief van de periode 1940-1945. Het archief van ná 1968 bevindt zich bij de Stichting Democratie & Media , de rechtsopvolger van de Stichting Het Parool .

Erg strikt is de afbakening van deze tijdsgrenzen in de praktijk niet toegepast. Onder meer in de rubriek over perszuivering, de Tweede Wereldoorlog en de nasleep hiervan (inv. nrs. 744 e.v.) zijn diverse stukken van vóór 1945 aanwezig. Daarnaast bevat het archief algemene series, zoals vergaderstukken en correspondentie, maar ook veel stukken uit de jaren na 1968.

Noch vlak na de oorlog, noch in de latere wederopbouw had archiefvorming en archiefbeheer bij Het Parool veel prioriteit. Dit vond zijn weerslag in de chaotische toestand van het archief, zoals dat bij de start van de ordening werd aangetroffen. Bij de beschrijving is zoveel mogelijk uitgegaan van de aanwezige opschriften en eenheden. De verdere indeling van het archief is in grote lijnen ontleend aan de organisatie en de institutionele geschiedenis van Het Parool . Om de inzichtelijkheid te vergroten is dit uitgangspunt flexibel toegepast. Zo zijn documenten die de regionale Parool uitgaven betreffen, gerangschikt onder N.V. De Nieuwe Pers , ook de documenten van 1945 en 1946 toen die N.V. formeel nog niet bestond. Als stukken, omdat ze een geheel vormen, niet in te delen zijn bij de deelonderdelen waar ze zouden moeten staan, staan ze bij de hoofdgroep, directie Het Parool . Het bewaard gebleven archief is in feite het bedrijfsarchief van Het Parool . Het redactiearchief over deze periode lijkt helaas verdwenen.

Voortvloeiend uit de geschiedschrijving van Het Parool is door Gerard Mulder en Paul Koedijk veel materiaal verzameld uit andere archieven en bronnen. Samen met kopieën uit het Paroolarchief werd dit geordend in een eigen documentatiesysteem. Dit materiaal is opgenomen in het archief in de rubriek documentatie en kan zeer nuttig zijn voor een snelle oriëntatie in het archief.

Naast dit Paroolarchief is er ook een zelfstandig archief van mede-Parooloprichter Wim van Norden , directeur van Het Parools24 (1945-1968) en later voorzitter van de directie van de Perscombinatie (tot 1 oktober 1979). Hij was tevens lid van het stichtingsbestuur van Het Parool vanaf 1944 tot de opheffing in 2003. In het Paroolarchief zitten zijn stukken, opgemaakt en ontvangen als directeur en secretaris van de stichting. Zijn persoonlijk archief lag bij hem thuis en bestaat voornamelijk uit zijn persoonlijke stukken, stukken over zijn activiteiten voor Het Parool ná 1968 en over andere persactiviteiten.

Het archief is in 2003 overgedragen aan het IISG en is geordend door Paul Glasius in opdracht van de Stichting Democratie & Media . De omvang van het archief bedraagt 28 strekkende meter.

Literatuur

Madelon de Keizer , Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd , Amsterdam 1991.

Lydia E. Winkel , De ondergrondse pers 1940- 1945 , Utrecht, 1989; oorspronkelijke uitgave Den Haag, 1953.

Paul Koedijk en Gerard Mulder , Léés die Krant! Geschiedenis van het na-oorlogse Parool 1945-1970 , Amsterdam, 1996.

INVENTARIS


STICHTING HET PAROOL


ALGEMEEN


Vergaderstukken van het stichtingsbestuur
1-6
Notulen van het bestuur van de Stichting Het Parool .   1944-1968.  6 omslagen.
7
Kladjes van notulen.   1947-1948.  1 omslag.
8
Agenda's en andere stukken van het bestuur van de Stichting Het Parool .   1959-1962.  1 omslag.
9-10
Bestuursstukken.   1949-1955.  2 omslagen.

Vergaderstukken van het curatorium
11-14
Notulen van het curatorium.   1950-1968.  4 omslagen.
15
Stukken bij de curatoriumvergaderingen.   1964-1969.  1 omslag.

Correspondentie van het stichtingsbestuur
16-20
Correspondentie met bestuursleden.   1945-1956.  5 omslagen.
21
Excerpt uit inv.nrs. 152-156 over de geschiedschrijving door H. Daalder .   Z.j.  1 omslag.
22-28
Correspondentie tussen bestuursleden.   1957-1964.  7 omslagen.
22-24
1957-1959.
25-28
1960-1964.
29
Correspondentie voornamelijk tussen bestuursleden.   1956-1958.  1 omslag.
30-33
Correspondentie met bestuursleden.   1965-juni 1976.  4 omslagen.
34-38
Correspondentie met Wim van Norden .   1963-1966.  5 omslagen.
34-37
1963-1965.
38
1966.
39-44
Gemeenschappelijke correspondentie en mededelingen aan het bestuur.   1946-1974.  6 omslagen.
39-42
1946-1959.
43-44
1960-1974.
45-47
Kopieën van uitgaande brieven.   1958-1974.  3 omslagen.
45
1958-1959.
46-47
1960-1974.
48-54
Stichtingscorrespondentie gericht aan Wim van Norden .   29 september 1956-1960, 1967-1971.  7 omslagen.
48-50
29 september 1956-1958.
51-52
1959-1960.
53-54
1967-1971.
55-62
Correspondentie met derden, behalve met bestuursleden.   1945-1976.  7 omslagen.
55-57
1945-1956.
58-62
1957-1976.
63
Interne correspondentie over een bestuurscrisis.   December 1956.  1 omslag.
64
Correspondentie tussen Piet Sanders , bestuurslid en Ben de Vries , Parool mede-directeur.   1960.  1 omslag.

Correspondentie van het curatorium
65-66
Kopieën van uitgaande brieven.   1950-1977.  2 omslagen.
65
1950-1960.
66
1960-1977.
67-71
Correspondentie met curatoriumleden. Alfabetisch geordend.   1950- 1974.  5 omslagen.
67-69
1950-1960.
70-71
1961-1974.

BIJZONDER


Organisatie
72-75
Stukken betreffende de statuten, statutenwijzigingen en akten.   1944- 1987.  4 omslagen.

Financiën
76
Stukken betreffende inschrijvingen in het Openbaar Centraal Stichtingenregister .   1953-1972.  1 omslag.
77
Stukken betreffende reserve bijzondere doeleinden.   1949-1955.  1 omslag.

Personeelszaken
78
Correspondentie inzake pensioenen.   1970- 1980.  1 omslag.

Sociale Afdeling Stichting Het Parool
79-82
Correspondentie. Alfabetisch geordend.   1945-1956.  4 omslagen.

Secretariaat Stichting Het Parool
83-89
Agenda's van het secretariaat.   1947-1981.  7 omslagen.
90
Indices en andere lijsten betreffende het archief.   1954-1975.  1 omslag.

Technische aangelegenheden
91-92
Stukken betreffende de technische prioriteitencommissie van de Nederlandse Dagblad Pers (NDP) .   1947-1951.  2 omslagen.

Geschiedschrijving en jubilea
93-94
Stukken betreffende de geschiedschrijving van Het Parool door Gerard J.M. van het Reve en H. Daalder .   1955 en z.j.  2 omslagen.
95
Correspondentie inzake geschiedschrijving.   1949-1956.  1 omslag.
96-108
Stukken betreffende de geschiedschrijving van Het Parool 1940- 1945 door Madelon de Keizer .   1981-1994.  12 omslagen.
96
Correspondentie diversen. 1987-1991.
97
Correspondentie over concepten en inhoud. 1987-1991.
98
Concepten van Jan Meijer en Wim van Norden en een stuk van Max Nord . Z.j.
N.B. Valt onder de toegankelijkheidsbepalingen van het Van Norden archief.
99
Stukken betreffende het uitgeven van het boek. 1988-1994.
100
Vervallen.
101
Stukken betreffende een gehouden bijeenkomst bij de verschijning en de aanbieding van het boek op 3 mei 1991. 1991.
102
Lijsten van genodigden voor de bijeenkomst van de verschijning van het boek. 1991.
103
Bedankbrieven en andere correspondentie na de verschijning van het boek. 1991.
104
Recensies. 1991.
105
Engelse samenvatting. Z.j.
106
Dossier inzake Madelon de Keizer . 1983-1990.
N.B. Valt onder de toegankelijkheidsbepalingen van het Van Norden archief.
107
Verslag van het verhoor van de vroegere 'Sachbearbeiters'van Haagse Post . Z.j.
108
Diversen. 1983-1990.
109-126
Stukken betreffende de geschiedschrijving van Het Parool vanaf 1945. Léés die Krant!   1991-1998.  19 omslagen.
N.B. Zie voor de door Paul Koedijk verzamelde documentatie inv.nr. 1040 e.v.
109-111
Stukken betreffende de organisatie en de financiën.
112-113
Stukken betreffende de commissie ter voorbereiding van de geschiedschrijving. 1991-1998.
114-120
Concepthoofdstukken. Met correcties.
121-123
Manuscript. Definitieve versie.
124
Stukken betreffende de afronding en het uitgeven van het boek.
125
Stukken betreffende de presentatie van het boek en bedankbrieven. 1996.
126
Recensies, reacties en andere publicaties.
127-128
Stukken betreffende de (mislukte poging tot) heruitgave van Het illegale Parool .   1979-1992.  2 omslagen..
127
Aantekeningen en overige stukken betreffende de plannen voor heruitgave. 1981-1989.
128
Correspondentie. 1979-1992.
129
Stukken betreffende de documentaire 'Het woord als wapen'.   1990.  1 omslag.
130
Aantekeningen van Jan Meijer inzake de documentaire 'Het woord als wapen'.   Z.j.  1 omslag.
131-132
Stukken betreffende het jubileumboek Het Parool 1940-1990 door Lambiek Berends.   1990.  1 deel en 1 omslag.
131
Het Parool 1940-1990 . Boek door Lambiek Berends . 1990.
132
Recensies en overige krantenartikelen. 1990.
133-135
Stukken betreffende de tentoonstelling ' Het Parool 1940-1945', gehouden in het Amsterdams Historisch Museum ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Het Parool .   1990.  3 omslagen.
133
Krantenartikelen inzake de tentoonstelling. 1990.
134-135
Jubileum- en tentoonstellingsmappen van Wim van Norden . 1990.
N.B. Valt onder de toegankelijkheidsbepalingen van het Van Norden archief.

Relatiegeschenken en evenementen
136-139
Verzendlijsten van relatiegeschenken van Stichting Het Parool .   1947-1959.  4 omslagen.
136
Verzendlijsten van relatiegeschenken inzake Simon Carmiggelt en Annie M.G. Schmidt . 1949-1952.
137
Verzendlijsten van relatiegeschenk Een revolutie op drift van Frans Goedhart. 1953.
138
Verzendlijsten van relatiegeschenk De koude vrede van Sal Tas . Met bedankbrieven van ontvangers. 1954.
139
Verzendlijsten en overige stukken betreffende het gedenkboek G.J. van Heuven Goedhart . 1947-1959.
140-142
Stukken betreffende evenementen van Stichting Het Parool .   1956, 1961.  3 omslagen.
140
Lijst van genodigden inzake de tentoonstelling 'Wij Mensen'. 1956.
141
Lijst van genodigden inzake de tentoonstelling 'Dag Amsterdam'. 1961.
142
Verzendlijsten inzake het afscheid van P.J. Koets . 1961.

Overige onderwerpen
143
Stukken betreffende publiekrechtelijke bedrijfschaporganisaties rond 1951.   c. 1951.  1 omslag.
144
Stukken betreffende de Stichting Machinefonds voor het Grafisch Bedrijf en de Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf .   1950-1953.  1 omslag.
145
Stukken betreffende het Poets, Editors & Novelists centrum .   1952-1954.  1 omslag.
146
Stukken betreffende de economisch-sociale actie voor Israel.   1967- 1969.  1 omslag.
147
Stukken betreffende STIVO en de Vereniging Nederland Indonesië .   1945-1949.  1 omslag.
148
Stukken betreffende de Nederlandse Raad der Europese Beweging .   1953-1964.  1 omslag.

DIRECTIE HET PAROOL


ALGEMEEN


Correspondentie
149-202
Correspondentie. Alfabetisch geordend.   1945-1955.  54 omslagen.
149-180
1945-1950.
181
Vervallen.
182-202
1951-1955.
203
Briefnummerboeken van alle Parool-onderdelen.   1949-1968.  1 omslag.
204-284
Kopieën van uitgaande brieven.   1945-1966.  81 omslagen.
285
Kopieën van uitgaande brieven aan zelfstandige edities van Het Parool .   1945-1949.  1 omslag.
286-288
Correspondentie met de bank Van Vloten en De Gijselaar .   1946-1954.  3 omslagen.
289
Doorslagen van vertrouwelijke correspondentie.   1954-1962.  1 omslag.

Vergaderstukken
290-308
Notulen van de stafbesprekingen van dagblad Het Parool .   1947-1969.  19 omslagen.
309
Notulen van de Directieraad van het Parool concern .   1958-1960.  1 omslag.
310
Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Het Parool .   1960-1968.  1 omslag.
311
Notulenregister van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Het Parool .   1960-1975.  1 deel.

Contracten
312-313
Directiecontracten. Alfabetisch geordend.   1947-1972.  2 omslagen.
314-319
Vervallen contracten. Alfabetisch geordend.   1944-1968.  6 omslagen.
320-327
Directiecontracten. Alfabetisch geordend.   1949-1976.  8 omslagen.
328-329
Kopieën van fusieovereenkomsten.   1968-1974.  2 omslagen.

Raad van Commissarissen

N.B. De stukken van de Raad van Commissarissen van Wim van Norden bevinden zich in zijn archief.
330-332
Ingekomen brieven bij de Raad van Commissarissen.   1958-1968.  3 omslagen.
333
Onderlinge correspondentie van de leden van de Raad van Commissarissen.   1958-1968.  1 omslag.
334-336
Notulen van de Bestuursraad, daarna Raad van Commissarissen.   1959- 1960.  3 omslagen.
337
Besluitenregister van de Raad van Commissarissen.   1960-1968.  1 deel.
338
Notulen van de Raad van Commissarissen.   1966-1968.  1 omslag.
339-350
Overige stukken betreffende de Raad van Commissarissen.   1957-1968.  12 omslagen.
339
1957-1960.
340-350
1960-1968.

BIJZONDER


Akten en statuten
351
Stukken betreffende akten en statuten en statutenwijzigingen. 1960, 1968.    1 omslag.

Financiën en exploitatie
352-377
Stukken betreffende de financiën.   1945-1970.  26 omslagen.
352
Financiële cijfers van Het Parool . 1945-1948.
353-365
Stukken betreffende de jaarrekeningen en de controle van de administratie van dagblad Het Parool . 1948-1969.
366
Balansen en verlies- en winstrekeningen. 1959-1970.
367
Correspondentie met de accountant. 1945-1960.
368
Correspondentie met de belastingsadviseur. 1946-1960.
369
Correspondentie met de bank. 1953-1960.
370-376
Overeenkomsten en correspondentie over geldleningen. 1950- 1962.
377
Twee aandelen van Wim van Norden . 1960.
378-384
Stukken betreffende de exploitatie.   1945-1953.  7 omslagen.
378
Oplagecijfers. Mei-juni 1945.
379
Abonnee-aantallen. 1946-1949.
380
Exploitatie twee dagbladen. 1949-1953.
381-382
Notulen van vergaderingen van zakelijke leiders van regionale Parolen. 1945-1946.
383
Stukken betreffende de regeling inzake advertenties met de Economische Voorlichtingsdienst . 1945-1946.
384
Stukken betreffende de regeling inzake advertenties met de Recognitiedienst van de Nederlandse Dagbladen en de Rijksvoorlichtingsdienst . 1946-1947.
385-391
Stukken betreffende gehouden onderzoeken.   1958-1961.  7 omslagen.
385
Rapport inzake de invloed van de Euromarkt op de exploitatie van Nederlandse dagbladen. 1958.
386-387
Stukken betreffende een onderzoek naar opzeggingen in Amsterdam. 1959-1961.
388-389
Stukken betreffende een onderzoek naar de vergelijking van bedrijfsresultaten van dagbladondernemingen. 1964-1966.
390
Rapport van Winkler inzake een eigen uitgeverij voor Het Parool . c. 1958.
391
Stukken betreffende een NIPO -enquête naar de sociaal-economische kenmerken van de abonnees. 1958.

Personeelszaken
392-676
Personeelsdossiers, uit dienst in 1954-1967.    285 omslagen.
392-398
Uit dienst in 1954.
399-406
Uit dienst in 1955.
407-414
Uit dienst in 1956.
415-423
Uit dienst in 1957.
424-432
Uit dienst in 1958.
433-443
Uit dienst in 1959.
444-457
Uit dienst in 1960.
458-480
Uit dienst in 1961.
481-504
Uit dienst in 1962.
505-531
Uit dienst in 1963.
532-556
Uit dienst in 1964.
557-599
Uit dienst in 1965.
600
Vervallen.
601-644
Uit dienst in 1966.
645-674A
Uit dienst in 1967.
675-676
Diversen.
677-696
Stukken betreffende salarissen, ziektewet en pensioenen.   1947-1976.  20 omslagen.
677
Stukken betreffende de jaarrekeningen van het pensioenfonds. 1952-1959.
678-687
Stukken betreffende de 'directiemap' lonen en salarissen. Alfabetisch geordend. 1947-1976.
688-689
Stukken betreffende lonen, salarissen en pensioenen. 1950- 1966.
690-694
Stukken betreffende de Stichting pensioenfonds van Het Parool . 1953-1975.
695
Stukken betreffende de ziektewet voor bezorgers. 1952-1956.
696
Stukken betreffende de rechtszaak van bezorgster Zwarthoofd tegen Het Parool , uitmondend in een arrest van de Hoge Raad . 1958.
697-706
Stukken betreffende de personeels- en ondernemingsraad.   1946-1969.  10 omslagen.
697-702
Diverse stukken betreffende de personeels- en ondernemingsraad. 1946-1969.
703-706
Notulen van de ondernemingsraad van Het Parool . 1953-1968.
707-719
Stukken betreffende het personeelsblad Het Smalle Parool , later Huiskrant .   1946-1970.  13 omslagen.
707-715
Exemplaren van Het Smalle Parool , later Huiskrant . 1947-1968.
716
Twee nummers van Paroolperikelen . 1946.
717
Exemplaren van de Huiskrant . Incompleet. 1969-1970.
718
Perscombinatie Informatie . Incompleet. 1968- 1970.
719
Parool Feestkrant naar aanleiding van de nieuwbouw. 24 oktober 1964.

Bouw en onroerend goed

N.B. Inclusief drukkerij en financiering.
720-723
Stukken betreffende de Brakke Grond, Rokin en Nes.   1954-1961.  4 omslagen.
720
Stukken betreffende het advies voor een vestigingsplaats van Van de Kieft . 1957.
721-723
Stukken betreffende financiële en technische aangelegenheden. 1954-1961.
724-733
Stukken betreffende de bouw van het pand aan de Wibautstraat.   1957- 1965.  10 omslagen.
724
Stukken betreffende het voorstel tot nieuwbouw. 1959.
725
Stukken betreffende het definitief bestek. 1962.
726-728
Stukken betreffende het technisch en financieel bouwplan aan de Wibautstraat. Mei 1957-Augustus 1965.
729-730
Stukken betreffende zetten, drukken en het bouwplan. 1956- 1963.
731
Stukken betreffende de (proef-)zetterij. 1961-1963.
732
Stukken betreffende de eerste paal in 1962 en de opening in 1964.
733
Correspondentie met potentiële huurders van de toren.
734
Plakboek met knipsels inzake de panden aan het Rokin en de Wibautstraat.   1958-1964.  1 band.
N.B. In slechte staat.
735
Twee brochures van het Parool gebouw.   c. 1965.  1 omslag.
736-738
Overige stukken betreffende onroerend goed.   1957, 1965, 1967.  3 omslagen.
736
Stukken betreffende het agentschap aan het Rokin en het Spui. 1965.
737
Stukken betreffende de bouw van de garage aan de Vrolikstraat. 1967.
738
Stukken betreffende de huur van het Bungehuis. 1950-1957.
739
Stukken betreffende reizen naar kranten en drukkerijen.   1956-1958.  4 omslagen.
739
Correspondentie en aantekeningen inzake de voorbereidingen. 1958.
740-742
Reisverslagen. 1956-1968.
743
Stukken betreffende de lening van De Centrale .   1956-1965.  1 omslag.

Perszuivering, Tweede Wereldoorlog en nasleep
744-757
Stukken betreffende de perszuivering.   1940-1954.  14 omslagen.
744
Koninklijke besluiten en overige stukken.
745
'Zuiveringscertificaten' van de Persraad.
746
Diverse publicaties. 1940, 1945, 1954.
747
Dossier 'Perszaken oud' betreffende de periode in en direct na de Tweede Wereldoorlog. c. 1940-1945.
748
Stukken betreffende NDP inzake noodvoorziening Perswezen, persbeleid tijdens de bezetting en Metro .
749-757
Stukken betreffende de Persraad , perszuivering, bewijsstukken en processtukken, afkomstig van Jan Meijer . 1945-1951.
758
Correspondentie en notulen van het witboek Groote Advies Commissie Illegaliteit .   1946-1947.  .
759-760
Concept-hoofdstukken van het witboek. Met het witboek van de Groote Advies Commissie Illegaliteit .   1950.  .
761
Verklaring van G.J. van Heuven Goedhart voor de parlementaire enquête commissie over de periode 1940-1945.   Z.j.  1 stuk.
762
Akten en statuten van de Stichting 1940-1945 .   1944 en z.j.  1 omslag.
763-764
Stukken betreffende de boekhouding en briefpapier van de Schweizerische Presse Telegraph Amsterdam .   1941- 1944.  2 omslagen.
765
Stukken betreffende de afwikkeling van de boedel van N.V. Dagblad Deutsche Zeitung in den Niederlanden.   1945.  1 omslag.
766
Stukken betreffende de inhoud van de krant in 1945, inclusief het eerste hoofdartikel.   1945.  1 omslag.
767
Stukken betreffende de contacten met fototechnisch bureau Anefo .   1945-1946.  1 omslag.
768
Stukken betreffende de coördinatiecommissie van de Amsterdamsche dagbladpers.   1945.  1 omslag.
769
Sluitzegels van Het Parool . In tweevoud.   1945.  1 omslag.
770
Brieven van G.J. van Heuven Goedhart aan H. van Randwijk .   1945.  2 stukken.

Organisatiestructuur en toekomstplannen
771-772
Stukken betreffende bedrijfsanalyses en toekomstplannen.   1949.  2 omslagen.
773
Stukken betreffende de organisatiestructuur van de post en de buitendienst.   1945.  1 omslag.
774
Functieschema van de leiding van Het Parool en administratieschema van de abonnementen.   Z.j.  1 omslag.
775
Stukken betreffende de oprichting van N.V. Het Parool .   1950-1959.  1 omslag.
776
Stukken betreffende besprekingen met Van Ditmar en AKO .   1964-1966.  1 omslag.
777
Stukken betreffende de samenwerking met De Tijd .   1971-1972.  1 omslag.

Relatie met De Telegraaf
778-781
Correspondentie met Telegraaf bewindvoerder W.H. van Baarle .   1951-1965.  4 omslagen.
782-786
Opbouw , personeelsblad van De Telegraaf .   Juli 1946-december 1951.  5 omslagen.
787-809
'Telegraaf -dossiers', samengesteld door Het Parool .   1945-1953.  22 omslagen.
787
Inhoudsopgave bij de 'Telegraaf -dossiers'.
788
Het ontstaan van de relatie met De Telegraaf .
789
Huisvesting.
790-791
Financiële verhouding met De Telegraaf .
792-794
Technische afdeling.
795
Vervallen.
796
Mededelingen, publicaties en voorwaarden bij herverschijning van De Telegraaf en reacties van het publiek.
797-798
Herverschijning van De Telegraaf .
799-801
Bemiddeling en ingrijpen.
802
Commissie Hermans .
803-804
Rechtszittingen, overname kwart staatsaandeel en verkoop.
805-806
Gegevens over en uit De Telegraaf en betreffende Telegraaf -redacteuren.
807
Gegevens over en uit De Telegraaf betreffende rechtszittingen en perszuivering.
808
Exploitatie drukkerijbedrijf De Telegraaf door gezamenlijke bladen.
809
Algemeen en diversen.
810-811
Brochures, waaronder Als dieven in de nacht . Met aantekeningen en bijlagen.   1948-1949, 1953.  1 omslag.
812
Dossier 'diefstal Telegraaf ' en stukken betreffende tuchtraadzaken tegen Lunshof en anderen.   1945-1949.  1 omslag.
813
Stukken betreffende de rechtszaak tegen Lunshof en ' De Nederlander' .   1948-1950.  1 omslag.
814
Dossier Lunshof .   1945-1950.  1 omslag.
N.B. Afkomstig van Jan Meijer.
815
Dossier inzake De Telegraaf , afkomstig van Wim van Norden .   1944-1963.  1 omslag.
816-822
Stukken betreffende de drukkerij en de zetterij.   1953-1955, 1960- 1961, 1963 en z.j.  7 omslagen.
816
Stukken betreffende de productieovereenkomst met N.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal .
817
Stukken betreffende de omvang en samenstelling van Haagse Post in 1960-1961, stukken betreffende de tweede Telegraafpers voor Parool op zaterdag en stukken betreffende afwijkingen sluit- en draaitijden 1953-1955.
818
Stukken betreffende het drukken en zetten bij N.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal .
819
Stukken betreffende de staking in najaar 1963.
820
Blauwdrukken en bestektekeningen van het Telegraafgebouw.
821
Overige stukken.

Overgang naar het Algemeen Handelsblad
823-828
Stukken betreffende de overgang van het zetten en drukken naar het Algemeen Handelsblad ('losmakingsdossiers').   1950-1961.  6 omslagen.
823
Stukken betreffende de losmaking en zet-order naar het Algemeen Handelsblad , stukken betreffende periodiekenbescherming, stukken betreffende het zetten door het Algemeen Handelsblad en stukken betreffende de zetterijmachines van Het Parool bij het Algemeen Handelsblad .
824
Stukken betreffende de voorbereiding tot samenwerking tussen het Algemeen Handelsblad , Het Parool en Trouw inzake de rotatiepers.
825
Stukken betreffende de voorbereiding tot samenwerking tussen het Algemeen Handelsblad , Het Parool en Trouw inzake de vennootschappelijke constructie.
826-827
Correspondentie en conceptcontracten inzake de samenwerking tussen het Algemeen Handelsblad , Het Parool en Trouw .
828
Stukken betreffende de praktische uitvoering van de samenwerking tussen het Algemeen Handelsblad , Het Parool en Trouw .
829-833
Stukken betreffende de combinatieplannen.   1951-1959.  5 omslagen.
829
Stukken betreffende het gecombineerd nieuw bedrijf Algemeen Handelsblad en Haagse Post .
830
Interne rapporten en accountantsrapporten inzake het nieuw technisch bedrijf van Haagse Post , Algemeen Handelsblad en Trouw .
831
Stukken betreffende de verkoop van De Telegraaf en het voorgelegde combinatieplan aan J. Drion , lid van het curatorium.
Inv.nr. 832 is vervallen.
833
Stukken betreffende het combinatieplan 1956-1959 van Het Parool , Elsevier , De Volkskrant en eventueel Algemeen Handelsblad en stukken betreffende de samenwerking met het Algemeen Handelsblad . 1959.
834-837
Stukken betreffende de relatie met het Algemeen Handelsblad .   1953-1964.  4 omslagen.
834
Stukken betreffende de productieovereenkomst tussen Het Parool en het Algemeen Handelsblad .
835
Stukken betreffende het drukken en zetten bij het Algemeen Handelsblad , stukken betreffende technische aangelegenheden bij het drukken en zetten, stukken betreffende de technische productie op zaterdag en stukken betreffende de doorgeeftijden voor de redactie.
836
Zetfouten in 1955 en 1961.
837
Correspondentie en aantekeningen. 1953-1956.
838
Stukken betreffende stakingen bij het Algemeen Handelsblad .   1961, 1963.  1 omslag.

Samenwerking met De Volkskrant

N.B. Voor fusiestukken vanaf 1967 zie inv.nrs. 1026-1027.
839-841
Stukken betreffende de besprekingen over de rotatiepers.   1961-1964.  3 omslagen.
842
Stukken betreffende het drukcontract met De Volkskrant .   1963-1965.  1 omslag.
843-844
Stukken betreffende de drukkosten.   1965- 1967.  2 omslagen.

Uitgeverij-activiteiten van Het Parool
845-850
Stukken betreffende uitgaven van Het Parool .   1946- 1950, 1953-1967.  13 omslagen.
845
Stukken betreffende P.S. 1953-1963.
846 a-g
Stukken betreffende de Kleurenbijlagen en Extra Kleur. 1960- 1966.
847
Stukken betreffende de scheepvaartberichten. 1946-1950.
848
Stukken betreffende de beursberichten. 1965-1967.
849
Stukken betreffende de tweester commissie. 1953-1955.
850
Rapporten betreffende de Tip van Roospagina. 1956-1958.
851-861
Stukken betreffende Vrij Nederland en De Weekbladpers.   1948-1967.  11 omslagen.
851
Stukken betreffende de Stichting Weekbladpers . 1948-1956.
852-856
Stukken betreffende de exploitatie van N.V. De Weekbladpers . 1957-1965.
857-858
Notulen van de Raad van Commissarissen van N.V. De Weekbladpers . 1952-1967.
859-860
Dossier inzake Wim Hora Adema . 1968-1969.
861
Ingekomen brieven van lezers naar aanleiding van het ontslag van Wim Hora Adema . 1968.
862-886
Dossiers inzake Vrij Nederland , samengesteld bij de directie van Het Parool . Incompleet.   1948-1969.  25 omslagen.
862-864
Fusie met De Groene .
865
Exploitatie Vrij Nederland door Haagse Post en de Arbeiderspers. September 1948-december 1949.
866
Liquidatie Stichting Je Maintaindrai en Uitgeverij Contact . 1950-1951.
867-869
Exploitatie Vrij Nederland . 1950-1953.
870-872
Exploitatie Vrij Nederland . 1954-1956.
873
Correspondentie inzake personen. 1948-1955.
874
Diversen. 1949-1953.
875-877
Diversen. 1954-1966.
878
Diversen. 1951-1965.
879-885
Diversen. 1966-1969.
N.B. Afkomstig van Wim van Norden ; hij was tot februari 1969 commissaris.
886
Diversen. 1950-1968.
N.B. Afkomstig van Wim van Norden ; hij was tot februari 1969 commissaris.
887
Overzicht betreffende de 'VN-escalatie'.   [1968].  1 stuk.
888
Stukken betreffende de samenwerking met Time Life en overige boekuitgaven. Met afschriften van overeenkomsten en doorslagen van uitgaande brieven aan Haagse Post .   1961-1965.  1 omslag.
889-893
Stukken betreffende Twen , later Taboe .   1961-1962.  5 omslagen.
894
Stukken betreffende Tirade .   1957-1958.  1 omslag.
895
Stukken betreffende Hollands Weekblad .   1960-1965.  1 omslag.

Affaires, rechtszaken en anti-Parool- acties
896-900
Stukken betreffende anti- Parool -acties.   1956-1969.  5 omslagen.
896
Stukken betreffende een adverteerdersboycot als gevolg van verhoogde tarieven van Het Parool . 1956.
897
Anti- Parool brief. 1958.
898
Dossier ' Parool te links'. 1966.
899
Dossier ' Parool te rechts'. 1968-1969.
900
Dossier ' Parool te links, (blad Rechtsom ). 1968-1969.
901-904
Stukken betreffende affaires, tuchtzaken en rechtszaken.   1947-1950, 1953, 1965-1967.  4 omslagen.
901
Stukken betreffende de rechtszaak van Udink Ten Cate tegen Het Parool .
902
Stukken betreffende het mogen ontraden van een film. 1953.
903
Stukken betreffende de Swetlana zaak inzake auteursrecht. 1967.
904
'Brief Nederhorst '. 1965-1966.
905-906
Stukken betreffende de affaire Schokking .   1956, 1987.  2 omslagen.

RECHTSPERSONEN VAN HET PAROOL EN DEELNEMINGEN IN ANDERE RECHTSPERSONEN


N.V. De Nieuwe Pers en Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zn


Correspondentie
907-911
Correspondentie met andere Parool -onderdelen, organen of bestuursleden.   1942-1953.  5 omslagen.
907-909
1942-1950.
910-911
1951-1953.
912-915
Algemene correspondentie.   1947-1952.  4 omslagen.
916-919
Kopieën van uitgaande brieven.   1947-1954, 1960-1965.  4 omslagen.
920-921
Correspondentie van Het Parool met Drukkerij v/h L.E. Bosch en Zn.   1946-1950.  2 omslagen.

Vergaderstukken
922-923
Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. De Nieuwe Pers .   1961-1968.  2 omslagen.
922
1961-1965.
923
1966-1968.
924-925
Notulen van de Raad van Commissarissen van N.V. De Nieuwe Pers .   1964-1967.  2 omslagen.
924
1964-1965.
925
1966-1967.
926
Vervallen.    .

Contracten
927
Oprichtingscontract.   1947.  1 stuk.
928
Stukken betreffende de contracten.   1947-1959.  1 omslag.

Financiën
929-932
Jaarrekeningen en stukken betreffende financiële controles van N.V. De Nieuwe Pers .   1947-1964.  4 omslagen.
933
Jaarrekeningen en stukken betreffende financiële controles van N.V. De Nieuwe Pers in de regio's Amersfoort en de Veluwe, Delft, Den Haag, Rotterdam en Twente.   1947-1949.  1 omslag.
934-941
Financiële stukken van N.V. Drukkerij v/h L.E. Bosch en Zn. en dochterondernemingen.   1953-1961.  8 omslagen.
934-938
Rapporten, jaarrekeningen en stukken betreffende financiële controles.
939-940
Jaarrekeningen van N.V. Clichébedrijf Udé .
941
Jaarrekeningen van Atelier voor Grafische Kunst N.V.
942-943
Stukken betreffende inschrijvingen in het handelsregister en stukken betreffende dochterondernemingen.   1952-1967.  2 omslagen.
942
Stukken betreffende het Nieuw Utrechtsch Dagblad , Nieuwe Pers , Haagsch Dagblad , Dagblad voor Amersfoort , Het Rotterdamsch Parool en Dagblad De Veluwe . 1960-1967.
943
Stukken betreffende Drukkerij Märckelbach en Drukkerij v/h L.E. Bosch en Zn. 1952- 1960.
944
Aandelen van N.V. De Nieuwe Pers .   1947.  1 omslag.
945
Stukken betreffende de aankoop van aandelen van Drukkerij v/h L.E. Bosch en Zn.   1948.  1 omslag.
946
Balansen en verlies- en winstrekeningen.   1961-1970.  1 omslag.

Personeelszaken
947-972
Personeelsdossiers.   1955-1958.  26 omslagen.
947-951
Personeelsdossiers, uit dienst. 1955-1956.
952-959
Personeelsdossiers, uit dienst. 1956.
960-965
Personeelsdossiers, uit dienst. 1957.
966-972
Personeelsdossiers, uit dienst. 1958.
973-974
Arbeidsovereenkomsten met journalisten.   1945-1959.  2 omslagen.
975
Correspondentie, perskaarten, uitgeefcontracten, huurcontracten en overige stukken behorend bij de personeelsdossiers.   1953-1960.  1 omslag.

Directievoering N.V. De Nieuwe Pers
976-979
Stukken betreffende het Nieuw Utrechtsch Dagblad .   1953-1961.  4 omslagen.
976
Algemene correspondentie. 1953-1957.
977
Financiële stukken. 1955-1960.
978
Stukken betreffende de Times drukpers. 1954- 1959.
979
Nota's aan commissarissen. 1954-1961.
980
Stukken betreffende de directieraad van het Nieuw Utrechtsch Dagblad .   1957-1961.  1 omslag.
981
Overige stukken betreffende het Nieuw Utrechtsch Dagblad .   1961-1966.  1 omslag.
N.B. Afkomstig van Wim van Norden .
982
Promotiemateriaal en adreslijsten van Het Parool in Den Haag.   1945.  1 omslag.
983
Brief van Jan Meijer inzake illegaliteit in Amersfoort en Lunshof . Met ontwerp-drukcontacten.   1948 en z.j.  1 omslag.
984
Stukken betreffende de besprekingen met de Nieuwe Rotterdamse Courant .   1953-1954.  1 omslag.

Organisatiestructuur en toekomstplannen
985
Stukken betreffende het plan voor de toekomst van het Nieuw Utrechtsch Dagblad .   1969-1970.  1 omslag.
986
Stukken betreffende de concentratie van de regionale kranten.   1949.  1 omslag.

Advertenties
987
Weekoverzichten van advertenties.   1962-1964.  1 omslag.

Technische aangelegenheden
988
Stukken betreffende de besprekingen over technische zaken met N.V. De Nieuwe Pers , Drukkerij v/h L.E. Bosch en Zn , Wiering's Weekbladen N.V. en andere regionale Parolen.   1961-1966.  1 omslag.
989
Technische rapporten.   1964-1966.  1 omslag.

N.V. Rotatiedrukkerij Impres


Correspondentie
990
Kopieën van uitgaande brieven.   1960-1965.  1 omslag.

Vergaderstukken
991
Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Rotatiedrukkerij Impres .   1960-1968.  1 omslag.
992
Notulenregister van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Rotatiedrukkerij Impres.   1960-1970.  1 deel.
993
Notulen van de Raad van Commissarissen van N.V. Rotatiedrukkerij Impres.   1960-1968.  1 omslag.
994
Notulen van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders van N.V. Rotatiedrukkerij Impres.   1962.  1 omslag.
995
Agenda's en overige stukken van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen van N.V. Rotatiedrukkerij Impres.   1961-1962.  1 omslag.
996
Besluitenregister van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen van N.V. Rotatiedrukkerij Impres.   1960-1970.  1 deel.

Akten en statuten
997
Akten en statuten.   1960-1962.  1 omslag.
998
Akte van de naamswijziging.   1962.  1 stuk.
999
Vervallen.    .

Financiën
1000
Jaarrekeningen en stukken betreffende controles van N.V. Rotatiedrukkerij Impres .   1959-1961.  1 omslag.
1001
Balansen en verlies- en winstrekeningen.   1959-1970.  1 omslag.

Stichting Radio Omroep en Televisiezender Het Parool

1002
Kopieën van uitgaande brieven.   1964-1966.  1 omslag.
1003
Oprichtingsakte.   1964.  1 stuk.
1004
Rapport inzake technische aspecten van een lokaal station in Amsterdam.   1963.  1 omslag.

Pers-Associatie

1005
Correspondentie met Het Parool .   1954-1964.  1 omslag.
1006-1010
Rapporten, exploitatie-overzichten en overige stukken.   1946-1950.  5 omslagen.
1011
Rapport De vooruitzichten van de Pers-Associatie .   1948.  1 deel.
1012
Jaarrekening.   1947.  1 stuk.
1013
Stukken betreffende A. Storm van Leeuwen .   1947-1948.  1 omslag.

Wiering's Weekbladen N.V.

1014
Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wiering's Weekbladen N.V.   1964-1968.  1 omslag.
1015
Notulen van de Raad van Commissarissen van Wiering's Weekbladen N.V.   1963-1968.  1 omslag.
1016
Oprichtingsakte.   1963.  1 stuk.
1017-1018
Directieverslagen en stukken betreffende de controle van de jaarrekeningen.   1958-1968.  2 omslagen.
1019
Aandelenregister.   1963.  1 deel.
1020
Balansen en verlies- en winstrekeningen.   1963-1970.  1 omslag.
1021
Gids voor adverterend Nederland .   1947.  1 deel.
1022
Rapport van een onderzoek naar huis-aan-huis bladen in Amsterdam en omgeving.   1971.  1 omslag.

N.V. Auto Transportonderneming Etto

1023
Vergaderstukken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Auto Transportonderneming Etto .   1951-1971.  1 omslag.
1024
Akten en statuten.   1950, 1956.  1 omslag.
1025
Vervallen.    .

N.V. De Volkskrant


N.B. Betreft stukken van net vóór de fusie.
1026
Oprichtingsakte van N.V. De Volkskrant en N.V. Gemeenschappelijk Bezit Dagbladaandelen Volkskrantgroep .   1968.  1 stuk.
1027
Jaarrekeningen en stukken betreffende de controles.   1967-1968.  1 omslag.

Facsimile uitgaven Nederland

1028
Correspondentie, inclusief reclame voor uitgegeven boeken.   1967- 1973.  1 omslag.
1029
Oprichtingsakte.   1964.  1 stuk.
1030
Stukken betreffende inschrijvingen in het handelsregister.   1968.  1 omslag.

Stichting Witte Bedjes-Het Parool

1031
Oprichtingsakte.   1967.  1 stuk.

Reiscentrale Interland

1032
Correspondentie.   1967-1969.  1 omslag.
1033
Oprichtingsakte.   1967.  1 stuk.

Coboeking N.V., vanaf 1972 Graficom B.V.

1034
Oprichtingsakte.   1967.  1 stuk.
1035
Aandelenregister.   1967-1971.  1 deel.

N.V. Deli Drukkerij & Boekhandel

1036
Statuten.   1954.  1 stuk.

Perscombinatie N.V.

1037
Fusieovereenkomsten.   1967-1976.  1 omslag.
1038
Statuten.   1968-1979.  1 omslag.
1039
Stukken betreffende de in- en uitschrijving in het Stichtingen-register van de Stichting Prioriteit Perscombinatie .   1968-1973.  1 omslag.

DOCUMENTATIE


Documentatiesysteem bij 'Lees die Krant!'

1040-1082
Documentatiesysteem van Paul Koedijk en Gerard Mulder , inclusief biografieën.    44 omslagen..
N.B. In volgorde van de indeling door Paul Koedijk en Gerard Mulder .
1040-1044
I, 1945-1950.
1045-1049
II, Telegraafherverschijning en lastercampagne.
1050-1054
III, Indonesië 1945-1955.
1055-1056
IV, Vertrek G.J. van Heuven Goedhart , komst P.J. Koets .
1057-1062
V, Nieuw-Guinea-kwestie 1956-1961.
1063-1064
VI, Jaren Vijftig.
1065-1066
VII, Affaire Schokking 1956.
1067
VIII, Jaren Vijftig: diversen en restjes.
1068-1071
IX, Jaren Zestig.
1072-1074
X, Politiek Jaren Zestig.
1075-1077
XI, Jaren Zestig, Zeventig; Epiloog.
1078
XII, Nieuwe Pers 1945-1964 (incl. Pers Associatie).
1079
XIII, Perscombinatie.
1080-1082
XIV, Biografieën A-Z.
1083
Geschiedenis Het Parool /Perscombinatie 1945 - jaren '80 in trefwoorden. 60 blz.    1 deel.
1084
'De tragiek van het gelijk'. Vietnam verslaggeving in Het Parool 1963-1975. Scriptie door M. Vlaskamp .   1993.  1 deel.
1085
'De marginale abonnee van Het Parool '. Kandidaatswerkstuk door M.H.J. Beijers .   1961.  1 deel.
1086
Stichtingsbestuur intern.   1977.  1 omslag.
1087
Kwesties uit de oorlog (mensen en zaken).    1 omslag..
1088
Oprichting Perscombinatie .   1954-1975.  1 omslag.
1089
Vereniging De Nederlandse Dagbladpers .   1945, 1960.  1 omslag.
1090
Toestand Het Parool algemeen.   1954-1977.  1 omslag.
1091
Financiële positie Het Parool .   1949-1959.  1 omslag.
1092
Techniek.   1945-1960.  1 omslag.
1093
Sociale zaken.   1945-1959.  1 omslag..
1094
Parool N.V. i.o.   1946-1960.  1 omslag.
1095
Concurrentie/ Het Vrije Volk .   1946-1953.  1 omslag.
1096
Ruim Baan.   1945-1946.  1 omslag..
1097
Nieuws van de Dag .   Maart 1950.  1 omslag.
1098
Omroepkwestie.   1951-1966.  1 omslag.
1099
VS-reizen.   1954-1959.  1 omslag.
1100
Fusie Trouw .   2 december 1964.  1 omslag.
1101
Parool boeken.   1947-1967.  1 omslag.
1102
Weekmedia/ Wierings Weekblad .   1959-1963.  1 omslag.
1103
Inhoud Het Parool .   1946-1959.  1 omslag.
1104
Kapitein Rob/ P.J. Kuhn .   1945-1955.  1 omslag.
1105
Redactiesfeer.   1949-1975.  1 omslag.
1106-1107
Aantekening- en interviewkladblokken van Paul Koedijk en Gerard Mulder .    1 omslag..

Overige documentatie

1108
Manifesten en open brieven.   1944-1945.  1 omslag.
1109-1112
Diverse knipsels, verzameld door de Stichting Het Parool .   1949-1959.  4 omslagen.

Full table of contents