IISH

Archief Revolutionair-Socialistische Partij

Periode  1928-1940
Omvang   1.4 m.
Raadpleging Vrij

Geschiedenis

Revolutionair-Socialistische Partij (RSP), vanaf 1935 Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). De RSP werd in 1929 opgericht, nadat al in 1927 en 1928 plaatselijke Revolutionair Socialistische Comité's en in 1928 het Revolutionair Socialistisch Verbond ontstaan waren; in 1935 fuseerden de OSP en RSP tot de RSAP. In 1940 werd de RSAP verboden; het Marx-Lenin-Luxemburg-front werd opgericht.

Inhoud

De stukken zijn afkomstig van verschillende bestuurders: van H.Th.van Driesten, organisatorisch secretaris, van F. Bosman, secretaris 1933-1935, en van H. Sneevliet, voorzitter van de RSP 1929-1935, secretaris en voorzitter van de RSAP 1935-1940.

RSP, 1928-1935: voornamelijk notulen 1929, 1931-1933 en andere bestuursstukken, ledenlijsten, correspondentie met partijbestuurders, afdelingen en gewesten met veel gegevens over (de organisatie van) afdelingen, districten en gewesten, verslagen van afdelingen, circulaires, stukken betreffende verkiezingen en congressen, enkele stukken over de periodieken, onder meer De Baanbreker, stukken betreffende (fusie met) de OSP, veel stukken betreffende internationale verbindingen en buitenlandse correspondentie, onder meer KPD (Opposition), Trotski en stukken betreffende Internationale Conferentie van Onafhankelijke Revolutionair Socialistische Partijen en groeperingen en `Vierer' Konferenz in Parijs 1933, Internationale Kommunistische Liga; dossier Walter Held (Duitse trotskistische emigrant) 1933-1934.

RSAP, 1935-1940: correspondentie, onder meer met afdelingen, stukken partijbestuur, partijcongressen, verkiezingen, enkele periodieken van afdelingen, protest- en steunacties, internationale verbindingen, Trotski, Internationale Kommunistische Liga, pamfletten en brochures.

Ordening

De inventaris heeft betrekking op meerdere archieven, namelijk de archieven van het RSV, de RSP en RSAP, van verschillende afdelingen van deze organisaties en het gedeponeerde archief van de OSP-afdeling Hilversum.
De archieven van de landelijke organisaties bestaan uit afzonderlijke delen afkomstig van verschillende functionarissen van de partijen:
1) de archieven van de secretarissen van het RSV en de RSP: J.C.N. Molenkamp (2 februari 1929-28 september 1929), W.A. Bouma (28 september 1929-maart 1931), S. Zwart (maart 1931-midden 1933) en F. Bosman (midden 1933-fusie met de OSP in 1935);
2) stukken van H. Sneevliet, de voorzitter van RSV en RSP en van de RSAP aanvankelijk secretaris (van februari 1935-3 juli 1936) en daarna voorzitter;
3) stukken van H.Th. van Driesten , secretariaatsmedewerker van H. Sneevliet (1935-1939).
Het ontstaan van deze delen moet worden verklaard uit het feit dat het secretariaat niet vanuit een centraal kantoor, maar door de secretaris thuis werd gevoerd, terwijl de voorzitter ook vanaf zijn privé-adres opereerde. F. Bosman, die in Zaandam woonde correspondeerde dan ook met H. Sneevliet in Amsterdam (18).
Met uitzondering van de eerste secretarissen (tot en met S. Zwart) die het archief aan hun opvolger overdroegen, hebben alle functionarissen 'hun' stukken als persoonlijk bezit beschouwd en zij hebben deze met allerlei andere stukken die zij bezaten aan het IISG overgedragen als betrof het een persoonsarchief. De stukken betreffende RSV, RSP en RSAP zijn hiervan afgescheiden, omdat het wenselijk werd geacht deze in één inventaris te beschrijven. Hoewel de secretariaatsarchieven de eigenlijke archieven vormen, is het 'voorzittersarchief' hierop een onmisbare aanvulling. Van verschillende taken die H. Sneevliet binnen de RSV en RSP op zich nam, zijn in dit archiefdeel de stukken terug te vinden die in het secretariaatsdeel ontbreken. Van de RSAP ontbreekt het secretariaatsarchief na juli 1936 en uit deze tijd zijn er alleen de stukken van de voorzitter en van zijn secretariaatsmedewerker H.Th. van Driesten.
Binnen de inventaris zijn de delen afkomstig van de verschillende functionarissen apart gehouden, omdat vermenging van de stukken door de afzonderlijke vorming en verschillen in status tot verwarring zou hebben geleid. Een hieraan verbonden nadeel is dat binnen de archieven van RSV en RSP veel rubrieken dubbel voorkomen. Dit was niet te vermijden.
Een tegenovergesteld probleem deed zich voor bij de stukken betreffende de internationale betrekkingen, die moeilijk konden worden gescheiden op RSP en RSAP. Zij zijn in hun geheel afkomstig van H. Sneevliet, die deze contacten onderhield. Aangezien de internationale betrekkingen nogal gecompliceerd lagen en de stukken hiervan uiteraard een afspiegeling vormen, was het met het oog op de helderheid gewenst om de betrokken internationale organisaties en hun bijeenkomsten als uitgangspunt te nemen en dit niet verder te doorkruisen met splitsingen naar partij. Alle stukken betreffende de internationale betrekkingen zijn ook in één rubriek ondergebracht.
Bij deze rubriek bevindt zich een aantal stukken, die niet van H. Sneevliet, maar van anderen afkomstig zijn. Het betreft hier stukken van Walter Held (1), die een map papieren achter liet uit de tijd dat hij als Duitse emigré in Nederland verbleef en nauw contact onderhield met de RSP. Daarnaast zijn er stukken van Braun, pseudoniem van Erwin Wolf , betreffende de rol van agent-provocateur van de GPOe (Russische Geheime Staatspolitie) Etienne, aangevuld met verzamelde stukken, waaronder de tekst van een later verhoor in de VS.
De ordening van de archiefjes van de afdelingen, federaties en gewesten leverde geen bijzondere problemen op.
Uit het bovenstaande blijkt al dat de archieven niet erg volledig zijn. De voornaamste lacune in de stukken van de landelijke organisaties vormen de stukken van Stan Poppe, die Sneevliet in 1936 opvolgde als secretaris-penningmeester van de RSAP. In het archief van Stan Poppe (IISG), dat na de voltooiing van deze inventaris werd ontvangen, bevinden zich wel stukken betreffende de RSAP, maar het betreft hier niet duidelijk het ontbrekende deel van het secretariaatsarchief. Verder is een deel van Sneevliets correspondentie betreffende de RSAP, dat hij voor de oorlog in bewaring had gegeven aan A.J.S. Schouten , verloren gegaan. Kaarten met de namen van de correspondenten bevinden zich nog in het archief Schouten (IISG). Van de afdelingen, gewesten en federaties zijn slechts enkele archiefjes of delen daarvan aanwezig. Bij de stukken betreffende Hilversum bevindt zich het gedeponeerde archief van de OSP afdeling Hilversum, dat echter slechts twee jaar beslaat. Deze stukken zijn, evenals de andere stukken betreffende de OSP die zich in het archief bevinden, belangrijk, omdat het landelijk OSP-archief verloren is gegaan.

In 2001 is het archief van Sal Santen geïnventariseerd. In dit archief werden stukken aangetroffen die behoren tot het archief van de RSAP. Deze zijn opgenomen in de Aanvulling op de inventaris en heeft een omvang van 0.25 m.

Bewerking

Inventaris deel 1 (inv.nrs. 1-314) gemaakt door Atie van der Horst in 1991

Lijst aanvulling (inv.nrs. 315-330) gemaakt door Marja Musson in 2001

Tweede archiefvormer
Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij. Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij. Afdeling Amsterdam. Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij. Afdeling Enschede. Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij. Gewest Het Gooi en omstreken. Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij. Federatie Zaanstreek. Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij. Afdeling Hilversum. Revolutionair-Socialistische Partij. Afdeling Hilversum. Onafhankelijke Socialistische Partij. Afdeeling Hilversum.
Andere fysieke vorm

9 veiligheidsfilms.

I N L E I D I N G

Er zijn een aantal publikaties waarin aandacht wordt besteed aan de Revolutionair Socialistische (Arbeiders) Partij. Dit zijn met name: Fritjof Tichelman, Henk Sneevliet. Een politieke biografie (Amsterdam 1974)(1), Max Perthus, Henk Sneevliet, revolutionair-socialist in Europa en Azië (Nijmegen 1976) en Voor vrijheid en socialisme. Gedenkboek van het Sneevliet-herdenkingscomité, red. M. Perthus (Rotterdam 1953). Naast deze in de eerste plaats de persoon Henk Sneevliet betreffende publikaties zijn de RSP en RSAP het expliciete onderwerp in: Menno Eekman en Herman Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen (Amsterdam 1987). Hier kan daarom worden volstaan met een kort overzicht van de belangrijkste punten uit de partijgeschiedenis, waarbij de nadruk ligt op formele gegevens en het organisatorische aspect.

Van RSV tot RSAP

In 1927 en 1928, het eerst in Rotterdam, werden plaatselijke Revolutionair Socialistische Comités gevormd, die zich in 1928 aaneensloten tot het Revolutionair Socialistisch Verbond . Hieruit ontstond de Revolutionair Socialistische Partij, die op 2 en 3 februari 1929 in Amsterdam werd opgericht. H. Sneevliet was voorzitter en veel leden kwamen uit het Nationaal Arbeids- Secretariaat (NAS) , waarvan Sneevliet sinds 1924 eveneens voorzitter was, hetgeen hij tot 1940 zou blijven. Een groep voormalige communistische NAS-bestuurders, in het overigens vooral syndicalistische NAS, vormde de kern van de partij, aangevuld met oud-leden van de Socialistische Partij. De RSP bleef een kleine partij, het ledental kwam nooit boven de duizend uit (2).
Vanaf 1933 onderhandelde de partij met de Onafhankelijk Socialistische Partij (OSP) over een fusie. De OSP was in 1932 ontstaan uit een afsplitsing van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) . In verband met verschillen van inzicht ten aanzien van de banden met de vakbeweging - de OSP was gericht op het NVV - en de internationale betrekkingen, leidden de fusiebesprekingen niet direct tot succes. Zij werden echter later weer opgevat en op 2 en 3 maart 1935 werd het congres gehouden, waarop de fusie tot stand kwam.
De nu ontstane Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij (RSAP) telde naar schatting 3700 leden; hiervan traden er in november 1935 1400 weer uit, waarvan zich er 'enige honderden' verenigden in de door hen opgerichte Bond van Revolutionaire Socialisten (BRS) (3). Ook de voorzitter van de RSAP, P.J. Schmidt , een oud-OSPer, verliet in 1936 plotseling de partij. Sneevliet nam zijn functie over. De aanhang van de partij bleek bij de verkiezingen in 1937 flink te zijn teruggelopen. De afscheiding van de Groep van Bolsjewiki-Leninisten (GBL) in november 1937, als gevolg van de breuk met Trotski , betekende een verdere verzwakking (4). Ondanks het propagandaverbod dat de RSAP bij de verkiezingen van 1939 trof, waardoor zij alleen gebruik kon maken van de illegale zender de 'Rode Omroep', herstelde de partij zich in dat jaar enigszins (5).
RSP en RSAP beperkten hun aandacht niet tot de Nederlandse politiek, maar zochten ook internationaal aansluiting. De internationale betrekkingen, die zoals boven al werd gesignaleerd een zeer belangrijke rol speelden in de fusie met de OSP, lagen gecompliceerd. Sterk vereenvoudigd komt het erop neer dat zowel RSP als OSP vanaf 1933 tegelijkertijd betrokken waren bij het Internationaal Bureau der Links-Socialistische Partijen, beter bekend onder de namen Internationale Arbeitsgemeinschaft (IAG) en Londens Bureau, en bij de Internationale Kommunistische Liga (IKL) , de voorloper van de Vierde Internationale ; van beide organisaties woonde men congressen bij. Hierbij was de OSP meer gericht op de IAG (waarvan P.J. Schmidt vanaf januari 1934 het secretariaat (6) vervulde), de RSP daarentegen op de IKL, waarbij deze laatste zich na het RSP-congres in maart/april 1934 korte tijd aansloot. Na de fusie leidde dit verschil in oriëntatie tot ernstige problemen binnen de RSAP, die niet bij de IKL was aangesloten, maar daarmee 'positieve relaties' zou onderhouden. Het RSAP-congres van november 1935 verklaarde zich echter in meerderheid voor het verbreken van de verbindingen met de IAG (7). Dit was voor een aanzienlijke minderheid van de leden aanleiding de partij te verlaten en de BRS te stichten. Binnen het nauwere contact dat de RSAP nu met de IKL had, rezen echter allerlei problemen tussen L.D. Trotski (IKL) en H. Sneevliet, waardoor er op de kaderconferentie van de RSAP te Beekbergen in juni 1937 besloten werd de band met deze organisatie, in juli 1936 opgegaan in het Centrum voor de Vierde Internationale, te verbreken. In 1939 kwam na opheffing van het Londens Bureau een nieuw internationaal verband tot stand, het Centrum van Marxistische Revolutionaire Internationalisten (CMRI), maar de RSAP werd hiervan geen lid (8).
De RSAP zag het oorlogsgevaar als onafwendbaar en bereidde zich op een oorlogssituatie voor door een organisatorische structuur te ontwikkelen voor een verzetsgroep, om tijdens een bezetting illegaal verder te kunnen werken. Op de laatste partijconferentie in december 1939 werd dit plan vastgesteld. In juni 1940 werd de partij door de Duitsers verboden en eind van die maand werd het Marx-Lenin-Luxemburg-front opgericht. Ideologisch uitgangspunt van de verzetsorganisatie was de strijd tegen alle imperialistische kampen. Het MLL-front telde 600 leden, voornamelijk uit Noord- en Zuid-Holland, en gaf het blad Spartacus uit. In april 1942 werden Sneevliet en zeven andere MLL-ers gepakt en door een vuurpeloton ter dood gebracht. Hiermee kwam een einde aan het MLL-front, dat uiteen viel. De partij kreeg na de oorlog geen vervolg (9).

Organisatorische structuur van RSP en RSAP

Binnen de partijen heeft altijd sterk de nadruk gelegen op ideologische vraagstukken, en hoewel de partijorganisatie belangrijk werd geacht in verband met propaganda en de uitbouw van de partij, werd aan de formele structuur relatief weinig aandacht besteed. Het reglement van de RSP werd pas op het Landelijk congres van 21 oktober 1934 vastgesteld, daarvoor werkte men met voorlopige richtlijnen (10). Het na de fusie met de OSP voorgestelde ontwerp-reglement voor de RSAP bracht hierin slechts kleine wijzigingen aan (11). De partij kende de gebruikelijke bestuursorganen, zoals het Congres, Partijbestuur, Dagelijks Bestuur, was verdeeld in afdelingen en had 'verspreide leden' in plaatsen waar geen afdeling was. Overkoepelende organen waren de gewesten, waarin het land was onderverdeeld ten behoeve van de partijpropaganda. Vanaf 1936, toen er enige wijzigingen in de organisatie optraden, werden deze rayons genoemd. Eveneens vanaf die tijd werden in grotere gemeenten secties gevormd als onderverdeling van de afdelingen (onder andere in Amsterdam) en sloten afdelingen in een regio zich aaneen tot federaties (bijvoorbeeld in Zaandam). Nieuw was de samenstelling van de partijconferentie, die volgens de voorgestelde wijziging in 1936 'na het congres .... het hoogste gezag is in de partij' en zich bezighield met vraagstukken van politieke en tactische aard; de partijconferentie bestond uit leden van het Partijbestuur en vertegenwoordigers van de rayons (12). Vóór 1936 was, voor zover uit de stukken blijkt, de samenstelling van een partijconferentie hetzelfde als die van een partijcongres, waarin de afdelingen vertegenwoordigd waren (13).

Vertegenwoordiging

De RSP/RSAP was van 1933-1937 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd door H. Sneevliet. In de Provinciale Staten van verschillende provincies had de RSP/RSAP meerdere vertegenwoordigers. In Noord-Holland was Sneevliet lid van 1931-1940, in de zittingsperiode 1935-1939 samen met P.J. Schmidt, die in 1937 werd opgevolgd door A. Langkemper . In Zuid-Holland maakte A. Menist deel uit van de Provinciale Staten van 1931-1939, in Overijssel J.H.E. Roebers van 1935-1939 (14). Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 1931 werden in tien gemeenten zetels behaald (15); in 1935 verwierf de RSAP in totaal 26 zetels (16). Sterke centra waren Deventer, Dordrecht en Zaandam, waar men meerdere raadsleden had, en de regio Rotterdam. In 1939 behield men in Amsterdam één zetel, bezet door H. Sneevliet, in vorige termijnen voorafgegaan door C. Kitsz en P.J. Schmidt. Ook F. Bosman in Zaandam, die sinds 1935 in de Raad zat, werd in dit jaar herkozen. In Rotterdam won men in 1939 twee zetels, die werden ingenomen door A. Menist en C. Vrins (17).

Archieven en ordening

De inventaris heeft betrekking op meerdere archieven, namelijk de archieven van het RSV, de RSP en RSAP, van verschillende afdelingen van deze organisaties en het gedeponeerde archief van de OSP-afdeling Hilversum.
De archieven van de landelijke organisaties bestaan uit afzonderlijke delen afkomstig van verschillende functionarissen van de partijen:
1) de archieven van de secretarissen van het RSV en de RSP: J.C.N. Molenkamp (2 februari 1929-28 september 1929), W.A. Bouma (28 september 1929-maart 1931), S. Zwart (maart 1931-midden 1933) en F. Bosman (midden 1933-fusie met de OSP in 1935);
2) stukken van H. Sneevliet, de voorzitter van RSV en RSP en van de RSAP aanvankelijk secretaris (van februari 1935-3 juli 1936) en daarna voorzitter;
3) stukken van H.Th. van Driesten , secretariaatsmedewerker van H. Sneevliet (1935-1939).
Het ontstaan van deze delen moet worden verklaard uit het feit dat het secretariaat niet vanuit een centraal kantoor, maar door de secretaris thuis werd gevoerd, terwijl de voorzitter ook vanaf zijn privé-adres opereerde. F. Bosman, die in Zaandam woonde correspondeerde dan ook met H. Sneevliet in Amsterdam (18).
Met uitzondering van de eerste secretarissen (tot en met S. Zwart) die het archief aan hun opvolger overdroegen, hebben alle functionarissen 'hun' stukken als persoonlijk bezit beschouwd en zij hebben deze met allerlei andere stukken die zij bezaten aan het IISG overgedragen als betrof het een persoonsarchief. De stukken betreffende RSV, RSP en RSAP zijn hiervan afgescheiden, omdat het wenselijk werd geacht deze in één inventaris te beschrijven. Hoewel de secretariaatsarchieven de eigenlijke archieven vormen, is het 'voorzittersarchief' hierop een onmisbare aanvulling. Van verschillende taken die H. Sneevliet binnen de RSV en RSP op zich nam, zijn in dit archiefdeel de stukken terug te vinden die in het secretariaatsdeel ontbreken. Van de RSAP ontbreekt het secretariaatsarchief na juli 1936 en uit deze tijd zijn er alleen de stukken van de voorzitter en van zijn secretariaatsmedewerker H.Th. van Driesten.
Binnen de inventaris zijn de delen afkomstig van de verschillende functionarissen apart gehouden, omdat vermenging van de stukken door de afzonderlijke vorming en verschillen in status tot verwarring zou hebben geleid. Een hieraan verbonden nadeel is dat binnen de archieven van RSV en RSP veel rubrieken dubbel voorkomen. Dit was niet te vermijden.
Een tegenovergesteld probleem deed zich voor bij de stukken betreffende de internationale betrekkingen, die moeilijk konden worden gescheiden op RSP en RSAP. Zij zijn in hun geheel afkomstig van H. Sneevliet, die deze contacten onderhield. Aangezien de internationale betrekkingen nogal gecompliceerd lagen en de stukken hiervan uiteraard een afspiegeling vormen, was het met het oog op de helderheid gewenst om de betrokken internationale organisaties en hun bijeenkomsten als uitgangspunt te nemen en dit niet verder te doorkruisen met splitsingen naar partij. Alle stukken betreffende de internationale betrekkingen zijn ook in één rubriek ondergebracht.
Bij deze rubriek bevindt zich een aantal stukken, die niet van H. Sneevliet, maar van anderen afkomstig zijn. Het betreft hier stukken van Walter Held (1), die een map papieren achter liet uit de tijd dat hij als Duitse emigré in Nederland verbleef en nauw contact onderhield met de RSP. Daarnaast zijn er stukken van Braun, pseudoniem van Erwin Wolf , betreffende de rol van agent-provocateur van de GPOe (Russische Geheime Staatspolitie) Etienne, aangevuld met verzamelde stukken, waaronder de tekst van een later verhoor in de VS.
De ordening van de archiefjes van de afdelingen, federaties en gewesten leverde geen bijzondere problemen op.
Uit het bovenstaande blijkt al dat de archieven niet erg volledig zijn. De voornaamste lacune in de stukken van de landelijke organisaties vormen de stukken van Stan Poppe, die Sneevliet in 1936 opvolgde als secretaris-penningmeester van de RSAP. In het archief van Stan Poppe (IISG), dat na de voltooiing van deze inventaris werd ontvangen, bevinden zich wel stukken betreffende de RSAP, maar het betreft hier niet duidelijk het ontbrekende deel van het secretariaatsarchief. Verder is een deel van Sneevliets correspondentie betreffende de RSAP, dat hij voor de oorlog in bewaring had gegeven aan A.J.S. Schouten , verloren gegaan. Kaarten met de namen van de correspondenten bevinden zich nog in het archief Schouten (IISG). Van de afdelingen, gewesten en federaties zijn slechts enkele archiefjes of delen daarvan aanwezig. Bij de stukken betreffende Hilversum bevindt zich het gedeponeerde archief van de OSP afdeling Hilversum, dat echter slechts twee jaar beslaat. Deze stukken zijn, evenals de andere stukken betreffende de OSP die zich in het archief bevinden, belangrijk, omdat het landelijk OSP-archief verloren is gegaan.

Verwerving en bestanddelen van de archieven

De archieven zijn in verschillende porties bij het IISG binnengekomen. Bep Spanjer verzamelde voor het Instituut archieven van revolutionair-socialistische organisaties, waarvoor zij als medewerkster van H. Sneevliet en H.Th. van Driesten wel de juiste persoon was. Als resultaat van haar aktiviteiten kwamen in 1938 de volgende delen van het RSP/RSAP-archief binnen:
van H.J.F.M. Sneevliet, correspondentie met personen uit de internationale communistische oppositie. Uit Zaandam (van F. Bosman), stukken betreffende de RSV/RSP 1928-1935 en betreffende de Federatie Zaanstreek van de RSAP, 1936-1937. Uit Hilversum van I. Roodveldt 'Correspondentie-archief van de afdeling Hilversum van de R.S.P. van 1933-1935', 'correspondentie van de afdeling [Hilversum van de] R.S.A.P. van 1935-1936' en 'een aantal stukken betrekking hebbende op de O.S.P. [Hilversum]' (21).
Van de afdeling Amsterdam van de RSAP werd zowel in 1938 als in 1939 materiaal ontvangen, dat volgens opgave in de IISG- jaarverslagen vooral gedrukten betrof die zijn opgenomen in de bibliotheek. Hierbij moeten zich echter ook de weinige archiefstukken hebben bevonden die in de inventaris zijn opgenomen (22).
Het tijdstip van ontvangst van de stukken uit Enschede is niet meer te achterhalen. Omdat de stukken tot 1939 lopen is het mogelijk dat dit deel in 1940 is ontvangen; over dit jaar is geen IISG-jaarverslag verschenen.
Het Instituut is in de oorlog geheel leeggehaald door de Duitsers, maar het bovengenoemde is weer teruggevonden.
In 1965 kwam het Instituut in het bezit van een aanvulling op het Sneevliet-archief, dat stukken bevatte betreffende Indonesië (1912-1918) en China (1921-1924) en stukken uit later tijd'. Dit laatste moet het RSP/RSAP-gedeelte hebben omvat; de eerste twee delen zijn opgenomen in het archief H. Sneevliet (23).
Bovengenoemde stukken zijn in deze inventaris beschreven.
De totale omvang van de archieven is 1.15 meter.

Andere bronnen

Andere archieven waarin informatie kan worden gevonden over de RSP/RSAP zijn die van personen uit de 'beweging': de archieven van H. Sneevliet, F. Bosman, D. Schilp, H.Th. van Driesten, J. Flameling en Stan Poppe. Daarnaast is er de collectie van De Nieuwe Fakkel, orgaan van de RSAP, bestaande uit knipsels die gedeeltelijk geplakt zijn op de achterkant van RSP/RSAP-circulaires. In het archief B. Luteraan bevindt zich documentatie betreffende OSP, RSAP en BSR en ook het archief van A.J.S Schouten bevat veel documentatie, o.a. betreffende het MLL-front. In de collectie Trotsky-International Left Opposition (ILO)/International Communist League (ICL) bevinden zich brieven van H. Sneevliet aan het Internationaal Secretariaat. In de collectie G. Vereeken zijn stukken te vinden over de RSAP, de Vierde Internationale en het MLL-front.

Noten

1. In 1987 is een Franse vertaling van deze publikatie verschenen, waarin het hoofdstuk betreffende China is herzien: Fritjof Tichelman avec la collaboration de Wim Bot et de Tony Saich, Henk Sneevliet (Montreuil [1987]).
2. Menno Eekman en Herman Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen (Amsterdam 1987), 7, 114, 128, 153; Fritjof Tichelman, Henk Sneevliet. Een politieke biografie. (Amsterdam 1974), 72.
3. Eekman en Pieterson, Linkssocialisme, 128-129, 156.
4. Eekman en Pieterson, Linkssocialisme, 131-133; Tichelman, Henk Sneevliet, 93-94.
5. Max Perthus, Henk Sneevliet, revolutionair-socialist in Europa en Azië (Nijmegen 1976), 411.
6. Van januari 1934 tot augustus 1935 was het secretariaat van de IAG in Amsterdam gevestigd, vandaar Amsterdams Bureau; het keerde weer terug naar Londen. Zie Willy Buschak, Das Londener Büro. Europäische Linkssozialisten in der Zwischenkriegszeit (Amsterdam, 1985), 174; Eekman en Pieterson, Linkssocialisme, 62.
7. Sinds februari 1935 was de IAG genaamd Internationales Büro für Revolutionär-Sozialistische Einheit. Zie Buschak, Das Londener Büro, 169.
8. Inventaris nrs. 239-240; Tichelman, Henk Sneevliet, 84-93.
9. Eekman en Pieterson, Linkssocialisme, 135; Tichelman, Henk Sneevliet, 96-99.
10. Inventaris nr. 19.
11. Inventaris nr. 136.
12. Idem.
13. Zie inventaris nr. 16.
14. Parlement en kiezer. Jaarboekjes samengesteld door F.K. van Iterson, Jrg. 21-27 (1931/32-1939/40).
15. Inventaris nr. 9, circulaire van 23 juli 1931; inventaris nrs. 3-5, notulen van de landelijke conferentie op 30 augustus 1931.
16. Eekman en Pieterson, Linkssocialisme, 141.
17. Idem, 412, 420; inventaris van het archief van F. Bosman, inleiding.
18. Inventaris nrs. 21, 72.
19. Inventaris nr. 246; Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933 I (München 1980); Buschak, Das Londener Büro, 116, 323.
20. Inventaris nr. 252; Isaac Deutscher, The Prophet Outcast. Trotsky: 1929-1940 III (New York 1963) 347-348.
21. Jaarverslag IISG 1938, 21-23.
22. Idem; jaarverslag IISG 1939, 36.
23. Jaarverslag IISG 1965, 13.
(1) Walter Held is een pseudoniem van Heinz Epe (1910-1942). Hij kwam uit Praag, waar hij studeerde en meewerkte aan de uitgave van Unser Wort. Halbmonatschrift der deutschen Sektion der ILO (Internationale Linke Opposition). Via Parijs, waarnaar de redaktie van het blad verplaatst werd, kwam hij in het najaar van 1933 naar Nederland, waar hij door Sneevliet werd opgevangen. In verband met werkzaamheden voor de internationale jeugdorganisatie vertrok hij circa maart 1934 naar Oslo (19).
(2) Etienne is een pseudoniem voor M. Zborowski, een Rus, die in 1928 in Frankrijk medicijnen ging studeren. Vanaf 1934 had hij de opdracht de Trotskisten in Frankrijk te bespioneren. In 1935 werd hij de naaste medewerker van Trotski's zoon Leon Sedov, die op 16 februari 1938 onder verdachte omstandigheden stierf in een Russische kliniek in Parijs (20). Zijn rol werd pas na de oorlog opgehelderd.

INVENTARIS


REVOLUTIONAIR-SOCIALISTISCH VERBOND (1928-1929) en REVOLUTIONAIR-SOCIALISTISCHE PARTIJ (1929-1935)


Stukken afkomstig van J.C.N. Molenkamp, W.A. Bouma, S. Zwart en F. Bosman, secretarissen


ALGEMEEN
1
Agenda van de bestuursvergadering van 31 januari   1931. Met aantekeningen.  1 stuk.
2
Convocaties voor vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en van het Partijbestuur.   1933-1934.  1 omslag.
3-5
Notulen en klad-notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Partijbestuur.   1929 en 1931-1933.  2 delen en 1 omslag.
6
Presentielijsten van Partijbestuursvergaderingen.   1932-1933.  2 stukken.
7
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken   1928-1935.  1 omslag.
8
Lijstjes van door het secretariaat verzonden brieven.   1931.  3 stukken.
9
Circulaires.   1928-1934.  1 map.

CONGRESSEN EN CONFERENTIES
10
Stukken betreffende de landelijke conferentie tot oprichting van de Revolutionair-Socialistische Partij op 2 en 3 februari 1929 in Amsterdam. Met ontwerp-verkiezings- en strijdprogram en presentielijst.   1929.  1 omslag.
11
Schema voor de bespreking van de 'partijstellingen' op de landelijk conferentie van 9 mei 1930.   [1930].  1 stuk.
12
Beschrijvingsbrief voor het tweede congres op 5 en 6 april 1931. Met voorstellen en amendementen, stellingen van het Partijbestuur, ontwerp-resolutie met betrekking tot de taak van de partij en ontwerpreglement.   1931.  1 omslag.
13
'Ontwerp-gemeenteprogramma voor de R.S.P.', behandeld op het congres van   1931. Met concepten, wijzigingen en correspondentie met de opsteller, E. Sirach.   1931.  1 omslag.
14
Vragenlijsten ingevuld door de afdelingen betreffende hun ledental en de deelname aan het congres. Met overzicht en aantekeningen.   1931.  1 omslag.
15
Aantekeningen voor een rede van H. Sneevliet , gehouden op het congres van de RSP.   1931.  1 stuk.
16
Beknopt verslag van de landelijke conferentie van 11 september 1932 in Amsterdam, geschreven door [M.] Roodveldt . Met presentielijst.  1 katern en 1 stuk.
17
Beginselverklaring van de RSP. Getypt, gestencild.   [1932].  1 omslag.
N.B. Betreft twee niet geheel identieke versies.
18
Correspondentie van J. Groen , secretaris van de organisatiecommissie van het derde congres van de RSP van 31 maart-2 april 1934 in Amsterdam.   1934.  1 omslag.
19
Resoluties en 'Beknopt verslag van het 3e congres van de Rev. Soc. Partij...' geschreven door [M.] Roodveldt . Met presentielijsten en knipsels van besluiten genomen op het congres.   1934.  1 map.
20
Verslag van de landelijke partijconferentie van 21 oktober 1934 te Amsterdam. Met fragment van een resolutie.   1934.  1 map.

PARTIJBESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR
21
Correspondentie van J. Molenkamp , S. Zwart en F. Bosman , secretarissen, met H. Sneevliet , voorzitter.   1931 en 1933-1935.  1 map.
N.B.Bevat ook brieven van S. Zwart uit de periode na zijn secretarisschap.
22
Correspondentie met leden van het Partijbestuur.   1929-1935.  1 map.
Bouwman, E. 1933-1934.
Dolleman, W.F. 1933-1934. N.B. Organisator van het district Zuid-Holland (Noord).
Groeneveldt, D. 1929,1934.
Haan-Zwagerman, T. de. 1933.
Kootstra, A. 1933-1934. N.B. Organisator van het gewest Overijssel.
Last, J. 1930-1931.
Langkemper, A. 1933-1935.
Menist, A. 1933-1934. N.B. Organisator van het district Zuid-Holland (Zuid).
Molenkamp, J.C.N. 1930-1931, 1933-1934. N.B. Organisator van het gewest 'Het Noorden'.
Roebers, H. 1934.
Roodveldt, M. 1929-1931.
Schaick, J.I. van. 1931, 1933.
Schenk, J. 1929.
23
Namenlijst van leden van het Partijbestuur en afdelingssecretarissen. Z.j.  1 stuk.

FINANCIEN
24
Correspondentie met de penningmeester.   1929, 1931 en 1933-1935.  1 map.
25
Correspondentie met C.J.J. Scheepers en J.E. Korsel, leden van de financiële controle-commissie.   1930.  5 stukken.

AFDELINGEN EN LEDEN
26-34
Correspondentie met en stukken betreffende de afdelingen en correspondentschappen van de RSP. Met opgave van mutaties in het ledenbestand en enkele pamfletten.   1928-1935.  9 mappen.
26
Alkmaar. 1929-1931 en 1933-1935. 4 omslagen.
Almelo. 1929-1931 en 1933-1935. 2 omslagen.
Amersfoort. 1929-1931 en 1934. 2 omslagen.
N.B. Zie ook inv. nr. 31, Hilversum.
27
Amsterdam. 1928-1935.  1 map.
N.B. Met ledenlijst.
28
Apeldoorn. 1933. 1 omslag.
Arnhem. 1929-1931 en 1933-1934. 2 omslagen.
Beverwijk. 1931. 3 stukken.
Bussum. 1933-1934. 2 omslagen. N.B. Zie ook inv. nr. 31, Hilversum.
Capelle aan de IJssel. 1934. 1 omslag.
Delfzijl. 1931 en 1934. 2 omslagen.
29
Deventer. 1928-1931 en 1933-1934. 3 omslagen.

Dordrecht. 1929-1931 en 1933-1934. 3 omslagen.
Enschede. 1930-1931 en 1933-1935. 4 omslagen.
30
's-Gravenhage. 1928-1931 en 1934. 2 omslagen.
Groningen. 1931 en 1933-1934. 2 omslagen.
Haarlem. 1931 en 1934. 2 omslagen.
Heerlen. 1934. 1 omslag.
Hengelo. 1933-1934. 1 omslag.
31
Hilversum. 1929, 1931 en 1933-1934. 4 omslagen.
Hoorn. 1929-1931 en 1933-1934. 4 omslagen.
32
Leeuwarden. 1929-1931 en 1933-1934. 2 omslagen.
Leiden. 1929, 1931 en 1933-1934. 2 omslagen.
Leidschendam/Voorburg. 1930-1931. 1 omslag.
Maassluis. 1929. 1 stuk.
Maastricht. 1922. 1 omslag.
Noordwolde. 1928-1931 en 1933-1934. 2 omslagen.
Nijmegen. 1929. 2 stukken.
Oldeholdpade. [1934?]. 1 stuk.
33
Rotterdam. 1928-1931 en 1933-1934. 4 omslagen. N.B. Met ledenlijst.
Scherpenzeel. 1934-1935. 1 omslag.
Schiedam. 1929 en 1933-[1935]. 1 omslag. Sibculo. 1933. 3 stukken.
St. Jacobiparochie. 1929-1931. 1 omslag.
34
Sneek. 1929 en 1933-[1935]. 1 omslag.
Terwolde. 1933. 1 stuk.
Utrecht. 1929-1933. 1 omslag.
Vlaardingen. 1931 en 1934. 1 omslag.
Vledderveen. 1935. 1 stuk.
Vlissingen. 1928-1929. 1 omslag.
Vriezenveen. 1933. 1 omslag.
Vroomshoop. 1933-1934. 1 omslag.
Wormerveer. 1930-1931 en 1933-1934. 1 omslag.
IJmuiden. 1934. 1 omslag.
Zaandam. 1929, 1931 en 1933. 1 omslag.
Zandvoort. 1932-1933. 1 omslag.
35
Ledenlijsten. Met lijst van secretarissen.   1931-1935.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 23
36
Verslagen van gesprekken betreffende gerezen 'kwesties', gevoerd door S. Zwart met J. van Berkum (afdeling Alkmaar) en B.B. de Haan en T. de Haan-Zwagerman (afdeling Hoorn).   1931.  2 stukken.

GEWESTEN
37
Verslagen van gewestelijke vergaderingen.   1933 en z.j.  1 omslag.
38
Circulaires van het Partijbestuur aan de gewesten en van de gewesten aan de afdelingen. Met circulaire inzake de vorming van gewesten.   1933-1934.  1 omslag.
39
Ingekomen stukken van en kopieën van uitgaande stukken aan B.B. de Haan, secretaris van het gewest Noord-Holland (noord).   1933-1934.  1 omslag.

VERKIEZINGEN

N.B. Zie ook inv. nr. 26-34

TWEEDE KAMER 1929
40
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven betreffende de verkiezingsactie.   1929.  1 omslag.
41
Lijst van namen van partijgenoten die zorgdragen voor het verkiezingswerk in de verschillende kieskringen.   [1929?].  1 stuk.
42
Bereidverklaringen van partijleden voor de kandidatenlijst.   1929.  1 omslag.
43
Klad en concepten van propagandageschriften.   1929.  1 omslag.
44
Correspondentie met drukkerijen betreffende de bestelling van propagandadrukwerk. Met verkiezingspamfletten.   1929.  1 omslag.
45
Lijsten van uitslagen van de kamerverkiezingen van 3 juli   1929. 1929.  1 map.
46
Lijsten van namen van personen aan wie een circulaire is verzonden met verzoek om een bijdrage voor de door de verkiezingsdeelname ontstane schuld.   1929.  2 stukken.

GEMEENTERAAD EN PROVINCIALE STATEN 1931
47
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven betreffende de verkiezingsactie.   1931.  6 stukken.
48
Correspondentie met P.A. Jacobs betreffende zijn bemoeienis met de verkiezingsactie in de afdelingen Haarlem en Zandvoort.   1931.  8 stukken.
49
Correspondentie met W. van der Wal betreffende zijn kandidaatstelling voor de Gemeenteraad van Ouddorp.   1931.  1 omslag.
50
Kandidaatstellingslijst voor de kieskring Velsen en een pamflet voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Noord-Holland.   1931.  2 stukken.

TWEEDE KAMER 1933
51
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven betreffende de verkiezingsactie. Met circulaires en pamfletten van de afdeling Enschede en Amsterdam en pamfletten van de RSP voor de afdeling Enschede.   1933.  1 omslag.
52
Circulaires van C.J.J. Scheepers , leider van het verkiezingsbureau van de RSP.   1933.  1 omslag.
53
Kopieën van uitgaande brieven aan D. Schilp betreffende door hem te houden spreekbeurten en te voeren propaganda voor de verkiezingen.   1933.  4 stukken.

GEMEENTERAAD 1934
54
Correspondentie met D. Schilp betreffende de verkiezingsactie voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Enschede-Lonneker. Met pamfletten van de RSP en OSP afdeling Enschede en van de landelijke RSP voor de afdeling Enschede.   1934.  1 omslag.

PROVINCIALE STATEN 1935
55
Kopieën van uitgaande brieven aan [C.J.J.] Scheepers betreffende een provinciale vergadering van de RSP en de OSP te Zutphen in verband met de verkiezingen.   1935.  2 stukken.

PUBLIKATIES
56
Correspondentie van de administratie van Solidariteit en De Baanbreker (J.C.N. Molenkamp, A. Langkemper ). Met lijst van abonnees in Amsterdam, tweede kwartaal   1929. 1929 en 1931.  1 omslag.
57-58
Kopieën van uitgaande brieven van F. Bosman aan de administratie van De Baanbreker (W. Woudt-Bouman). Met kasoverzicht over het derde kwartaal van   1934 en enkele circulaires van de administratie.   1933-1934.  2 omslagen.
N.B. Voor 1935 zie inv. nr. 24.
59
Ingezonden kopij voor Solidariteit en De Baanbreker . Met enkele andere stukken.   [1929].  1 omslag.
60
Ingekomen brieven van E. Bouwman , waarnemend redacteur van De Baanbreker . Met een kaart van R. Stenhuis aan E. Bouwman .   1933-1934.  6 stukken.
61
Correspondentie met C. Dekker, organisator van de boek-en brochurehandel van de RSP, 'De Roode Vlag'.   1934.  1 omslag.
62
Circulaires van 'De Roode Vlag'. Met overzicht van de brochureverkoop in de periode 1 november   1934-1 3 januari   1935. 1934-1935.  1 omslag.
63
Pamfletten van de RSP.   1931-1932.  2 stukken.

ONAFHANKELIJK SOCIALISTISCHE PARTIJ
64
Correspondentie met de OSP en de afdeling Zaandam van de OSP.   1933-1934.  1 map.

OVERIGE
65
Ingekomen brieven van het Nationaal Arbeids-Secretariaat.   1934.  1 omslag.
66
Rapport van een commissie [ter bestudering van de ontwerp-wet op de ondernemingsraden].   1932.  1 stuk.
67
Ingekomen stukken van en kopieën van uitgaande stukken aan het Comité Anti-Fascisme en Oorlog (Antifo).   1932-1933.  1 omslag.
68
Ingekomen stukken van en kopieën van uitgaande stukken aan het landelijk Comité van Verweer tegen reactie, fascisme en oorlog, en het Gewestelijk Comité Noord-Holland (noord).   1933-1935.  1 omslag.

Stukken afkomstig van H. Sneevliet, voorzitter


N.B. Zie ook inv. nr. 15

ALGEMEEN
69
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven, alfabetisch geordend.   1929-1931, 1933-1934.  1 map.

PARTIJBESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR
70
Convocaties voor vergaderingen van het Partijbestuur en het Dagelijks Bestuur. Met agenda.   1929 en 1931.  3 stukken.
71
Correspondentie met de leden van het Partijbestuur en Dagelijks Bestuur.   1929-1934.  11 omslagen.
Bouwman, E. 1929, 1931 en 1934.
Groeneveldt, D. 1929-1930.
Haan-Zwagerman, T. de. 1934.
Huve, H. 1929.
Kootstra, A. 1934.
Last, J. 1930-1931. N.B. Betreft ook De Baanbreker.
Molenkamp, J.C.N. 1930-1931.
Schaick, J.I. van. 1930 en 1933.
Schenk, J. 1929.
Setten, W. van. 1929-1930.
Zwart, S. [1931].
72
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken aan F. Bosman betreffende de fusiebesprekingen met de OSP en de beraadslagingen hierover binnen de RSP.   1933-1934.  1 omslag.

AFDELINGEN
73-74
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken aan afdelingen, contactpunten en individuele personen betreffende de actie voor de verkiezingen en de uitbouw van de partij.   1929-1932.  2 mappen.
73
Alkmaar. 1929-1930. 1 omslag.
Almelo. 1930. 3 stukken,
Amersfoort. 1929-1930. 7 stukken.
Amsterdam. 1929-1931. 1 omslag.
Arnhem. 1929-1931. 1 omslag.
Beilen. 1929. 2 stukken.
Beverwijk. 1929. 2 stukken.
Delfzijl. 1931. 5 stukken.
Deventer. 1929, 1931. 2 stukken.
Dordrecht. 1929,1931. 1 omslag.
Enschede. 1930-1931. 1 omslag.
's-Gravenhage. 1929-1931. 1 omslag.
Groningen. 1929 en 1931. 1 omslag.
74
Haarlemmermeer. 1929. 4 stukken.
Heerlen. 1929. 4 stukken.
's-Hertogenbosch. 1929 en 1931. 2 stukken.
Hilversum. [1933?]. 1 stuk. Hoorn. 1929-1931. 1 omslag.
Leeuwarden. 1929-1930. 1 omslag.
Leidschendam. 1929-1930. 1 omslag.
Maastricht. 1933. 2 stukken.
Noordwolde. 1929-1931. 1 omslag.
Nijmegen. 1929. 1 stuk.
Rotterdam. 1930-1932. 1 omslag.
St. Jacobiparochie. 1929-1930. 3 stukken.
Sneek. 1928-1929. 2 stukken.
Utrecht. 1930-1931. 5 stukken.
Vlissingen. 1929. 4 stukken.
Wormerveer. 1931. 3 stukken.

VERKIEZINGEN

N.B. Zie ook inv. nrs. 73-74
75
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven betreffende de verkiezingen voor de Tweede Kamer.   1929.  7 stukken.
76
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken betreffende de verkiezingen voor de Provinciale Staten.   1931.  7 stukken.
77
Kopieën van uitgaande brieven [aan de afdelingen?] betreffende de kandidaatstelling in de verschillende kieskringen en opgave van het aantal stemmen in 1929 uitgebracht op de verschillende arbeiderspartijen.   1933.  1 omslag.
78
Circulaires van G. Dijkstra, penningmeester, betreffende het verkiezingsfonds en de verspreiding van propagandadrukwerk.   1933.  1 omslag.
79
Ontwerp-verkiezingsprogramma. Met aantekeningen.   1933.  1 stuk, 3 ex.
80
Tekst van een verkiezingsredevoering van E. Bouwman , uitgezonden via de radio op 5 april.   1933.  1 stuk.
N.B. Zie ook inv. nr. 51
81
Ontwerp-verkiezingsmanifest en pamfletten.   1933. 5 tukken.

PUBLIKATIES
82
Correspondentie van de redactie van De Baanbreker ( H. Sneevliet ) en een enkele brief betreffende De Nieuwe Weg .   1929-1935.  1 omslag.
N.B. Enkele brieven zijn gericht aan het Partijbestuur.
83
Correspondentie met drukkerijen.   1929-1931 en 1935.  1 omslag.
84
Aantekeningen betreffende een redactievergadering [van De Nieuwe Weg ?].   [1929 ?].  1 stuk.
85
Artikel 'In Memoriam Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ', als kopij toegezonden door Rosi Wolfstein (Berlijn). Met begeleidende brief.   1933.  2 stukken.
86
Artikelen geschreven door '(n-)' [onbekend], voornamelijk betreffende Rotterdam, met opschriften van H. Sneevliet en anderen. Met knipsel van een artikel.   1934-1935.  1 map.
N.B.Gepubliceerd in De Arbeid, De Baanbreker, De Rode Duivel (Rotterdam).
87
Tekst van een boekbespreking van Kees Boeke 's 'Kindergemeenschap'. Z.j.  1 stuk.
88
Drukproeven van het verslag van het congres van de OSP als feuilleton gepubliceerd in De Baanbreker . Met een gecorrigeerd verslag van het congres.   1933.  1 omslag.

ONAFHANKELIJK SOCIALISTISCHE PARTIJ

CONGRESSEN
89
Verslag van het congres van de linkervleugel van de SDAP op 26-28 maart   1932 - gelijktijdig met het officiële partijcongres van de SDAP - dat besloot tot oprichting van de OSP , geschreven door J. Groen.   1932.  1 stuk.
90
Agenda van het congres op 27 en 28 augustus 1932 te Amsterdam.   1932.  1 stuk.
91
Agenda en voorstellen voor het buitengewoon congres op 24-26 december 1932 te Utrecht. Met verslagen, in ombekend handschrift.   1932.  1 stuk.
92
Verslag van de vergadering van de oppositiegroep J. Suikerman c.s. binnen de OSP op 25 december [1932] te Utrecht, in onbekend handschrift.   [1932].  1 stuk.
93
Agenda en voorstellen voor het kerst-congres op 23-25 december 1933 te Rotterdam. Met verslagen van J. Hoofdman en van onbekenden.  1 omslag.

CONFLICTEN
94
Circulaires van de OSP en van J. de Kadt , S. Tas en H. de Boer betreffende het conflict met laatstgenoemden ontstaan naar aanleiding van het OSP -optreden tijdens de Amsterdamse Jordaan-opstand van 1 juli 1934 tegen de steunverlaging.   1934.  1 omslag.
95
Circulaire van het Dagelijks Bestuur van de OSP aan de deelnemers aan het zomercongres betreffende de verkiezing van nieuwe leden voor het Partijbestuur na het vertrek van J. de Kadt en S. Tas .   1934.  1 stuk.

FUSIEONDERHANDELINGEN

N.B. Zie ook inv. nr. 72
96
Ontwerp-beginselverklaring, uitgangspunt voor de fusieonderhandelingen tussen RSP en OSP. Met 'Koloniale paragraph' en lijstje van wijzigingen aan te brengen in de beginselverklaring en de vakbewegingresolutie van de OSP.   [1933].  1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 20
97
Ontwerp-resolutie inzake de vakbeweging (van de RSP), ontwerp-voortel inzake de verhouding tot de vakbeweging (van de OSP ) en ontwerp-resolutie inzake de vakbeweging voor de gefuseerde partij.   [1933].  1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 102
98
Aantekeningen van H. Sneevliet betreffende de fusievoorwaarden van de OSP [zoals geformuleerd door P. Schmidt en J. de Kadt ?], uitgewerkt door F. Bosman in 'De 14 punten der O.S.P.'.   [1933].  2 stukken.
99
Lijst van tegenvoorstellen van de RSP (de zeventien punten).   [1933].  1 stuk.
100
Drukproef van een artikel van 'Opmerker' (ps. van J. de Kadt ) betreffende de voorgenomen fusie tussen RSP en OSP gepubliceerd in het oktobernummer van De Nieuwe Weg . Met correcties van H. Sneevliet .   [1933].  1 stuk.
101
Circulaire van de RSP betreffende de briefwisseling met de OSP over problemen ontstaan bij de fusieonderhandelingen.   1933.  1 stuk.
102
Aantekeningen van H. Sneevliet betreffende een vergadering van het Partijbestuur over de fusievoorwaarden. Z.j.  1 stuk.
103
Concept-tekst van een verklaring van de RSP, geschreven in het Frans door H. Sneevliet , waarin de door de OSP voorgestelde functieverdeling onaanvaardbaar wordt verklaard, fusie evenwel onvermijdelijk. Z.j.  1 stuk.
104
Rapport houdende een overzicht van de mislukte fusieonderhandelingen tussen RSP en OSP , opgesteld door F. Bosman , met correcties van H. Sneevliet . Met bijlagen.   1933.  1 omslag.
105
'Enkele citaten uit verschillende nummmers van De Fakkel voordat de fusie O.S.P.-R.S.P. aan de orde kwam, ter demonstratie van de opvattingen die toen bij de leiding van de O.S.P. over het N.A.S. en de R.S.P. bestonden'.   [1934].  1 stuk.
106
Verslag van de vergadering van de Paritaire Commissie (bestaande uit leden van de OSP en RSP) van 26 november   1934 ter voorbereiding van de fusievoorstellen.   1934.  1 stuk.
107
Tekst van de fusievoorstellen. Met aantekeningen.   [1935].  1 stuk.
108
Staten houdende een overzicht van de financiële toestand van RSP, OSP , De Baanbreker en De Fakkel en concept-begroting voor de gefuseerde partij.   1935.  1 omslag.
109
Circulaire van de Partijbesturen van RSP en OSP aan de gewestelijke en afdelingsbesturen betreffende de fusievoorwaarden.   1935.  1 stuk.
110
Circulaire van het Partijbestuur van de OSP betreffende de vakbewegingsresolutie waarover met de RSP overeenstemming is bereikt. Met minderheidsstandpunt van Jan Molenaar.   [1935].  1 stuk.
111
Ontwerp-resoluties en ontwerp-huishoudelijk reglement [voor het fusiecongres?].   [1935].  1 omslag.

OVERIGE
112
Tekst van de rede van C. Kitsz in de Amsterdamse Gemeenteraad bestreffende de werkverruiming en aantekeningen voor de algemene beschouwingen betreffende de gemeentebegroting voor   1931. 1930.  2 stukken.
113
'Open brief aan de gedelegeerden van het Koloniaal Congres der SDAP te Utrecht' van het bestuur van de RSP.   1930.  1 stuk.
114
Aantekeningen van redes gehouden op het Koloniaal Congres van de SDAP , in onbekend handschrift.   1930.  1 omslag.
115
Deel van een verslag van een deelnemer aan een SDAP - congres, in onbekend handschrift. Z.j.  1 stuk.
116
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven betreffende hulp aan de 'marinemannen' die in de gevangenis zitten als gevolg van de gebeurtenissen op ' De Zeven Provinciën '.   1934.  4 stukken.
117
Tekeningetjes gemaakt door H. Sneevliet , met bijschriften, die betrekking hebben op personen uit RSP, RSAP en NAS . Z.j.  5 stukken.

Documentatie

118-128
Knipselcollectie, geordend naar onderwerp.   1931-1935.  10 omslagen en 1 map.
118
Algemene politieke situatie in Nederland en het Westen en de positie van de gulden. 1931-1934.  1 omslag.
119
Duitsland en de boycot van Duitse waren. 1932-1934.  1 omslag.
120
Fascisme. 1932-[1933] en 1935.  1 omslag.
121
Indonesië. 1934-1935.  1 omslag.
122
Internationale toestand. 1933 en 1935.  1 omslag.
123
Militarisme, be- en ontwapening. 1933-1934.  1 omslag.
124
RSP en RSAP. Met enige citaten. 1932-1935.  1 omslag.
125
Sociale verzekering. 1933.  1 omslag.
126
Tweede Internationale . 1934-1935.  1 omslag.
127
USSR. 1932-1935.  1 omslag.
128
' De Zeven Provinciën ' en het proces tegen Sneevliet . 1933-1935.  1 map.

REVOLUTIONAIR-SOCIALISTISCHE ARBEIDERSPARTIJ (1935-1940)


Stukken afkomstig van H. Sneevliet, secretaris, later voorzitter


ALGEMEEN
129
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven. Met bijlagen.   1935 en 1938.  1 map.

CONGRESSEN EN CONFERENTIES

BUITENGEWOON CONGRES, 17-18 NOVEMBER 1935
130
Circulaire aan de afdelingen van de RSAP betreffende de conflicten en royementen als gevolg van de internationale betrekkingen van de partij en betreffende de regelingen inzake het buitengewoon congres, waarop deze kwestie zal worden besproken.   1935.  1 stuk.
131
Circulaire van de afdelingen Amsterdam-Oost en -West, Den Haag en Rotterdam 3 en 4 aan de overige afdelingen, waarin zij protesteren tegen het feit dat het Partijbestuur hun afgevaardigden niet wil toelaten tot het congres.   [1935].  1 stuk.
132
Resoluties voorgesteld door het Partijbestuur. Met amendementen van de afdelingen en op het congres ingediende moties.   1935.  1 omslag.
133
Verslag van het congres.   1935.  1 omslag.
134
Ingevulde formulieren ter aanmelding voor het lidmaatschap.   [1935?].  1 omslag.

PARTIJCONGRES, 7-8 NOVEMBER 1936
135
Verslag van de RSAP over de periode 3 maart 1935 tot en met oktober   1936.  1 stuk.
136
Ontwerp-verkiezingsprogram en ontwerp-huishoudelijk reglement. Met amendementen en circulaire betreffende de wijziging van de voorlopige beschrijvingsbrief.   1936.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 150
137
Ontwerp-resoluties, met amendementen en voorstellen voor het congres ingediend door de afdelingen.   1936.  1 omslag.
138
Circulaire van het Dagelijks Bestuur, met de congresagenda, nagekomen amendementen en door de afdelingen ingediende ordevoorstellen betreffende het beroep tegen hun royement van P.J. Schmidt en Chr.A. de Ruijter-de Zeeuw.   1936.  1 stuk.

PARTIJCONGRES, 17-18 SEPTEMBER 1938
139
Verslag van de RSAP over de periode 1936 tot medio augustus 1938. Met resolutie 'De Partij en de economische strijd' van H. Sneevliet .   1938.  2 stukken.
140
'De diktatuur van het proletariaat', discussiestuk geschreven door F. Bosman in opdracht van het Partijbestuur 'ter inleiding en behandeling van dit vraagstuk op het eerstvolgende congres'.   [1938].  1 katern.

PARTIJCONFERENTIE, 16-17 DECEMBER 1939
141
Agenda voor de partijconferentie gepland op 12 november, maar gehouden op 16 en 17 december 1939 in Amsterdam. Met resolutie over de situatie en de taken van de partij.   1939.  2 stukken.
142
Circulaire betreffende de ontbinding van het Internationaal Bureau voor Revolutionair-Socialistische Eenheid en de oprichting van het Centre Marxiste Révolutionnaire International (CMRI).   1939.  1 stuk.

PARTIJBESTUUR
143
Circulaires betreffende uitnodiging voor een vergadering van het Partijbestuur en betreffende toegangskaarten voor het buitengewoon congres.   1935.  2 stukken.
144
Open brief van S.H. Delhaas , waarin het Partijbestuur wordt verweten niets te ondernemen tegen de rivaliteit tussen oud-leden van de OSP en de RSP. Z.j.  1 stuk.
N.B. Waarschijnlijk van na het buitengewoon Congres van 1935 .
145
Circulaire aan de leden van het Partijbestuur en de afdelingsbesturen betreffende de internationale verbindingen van de RSAP en de voorgeschiedenis daarvan, geschreven door H. Sneevliet .   1937.  1 stuk.
146
Circulaire aan de leden van het Partijbestuur en de afdelingen betreffende de besluiten genomen op de Partijbestuursvergadering van 18 en 19 september   1937. Met agenda.   1937.  1 stuk.

AFDELINGEN
147-148
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken aan de afdelingen. Met pamfletten.   1935-1938 en z.j.  2 mappen.
147
Almelo. 1935.  1 omslag.
Amersfoort. 1936. 1 stuk
Amsterdam, afd. Centrum en Zuid. 1935-1937. 5 stukken.
Arnhem. 1935. 3 stukken.Assen. [1935]. 2 stukken.
Delft. Z.j. 5 stukken.
Deventer. Z.j. 4 stukken.
Dordrecht. 1935-1936. 5 stukken.
Eindhoven. 1936. 3 stukken.
Enschede. 1936-1938 en z.j. 1 omslag.
Gouda. 1936-1937. 2 stukken.
's-Gravenhage. 1935. 1 stuk.
Groningen. Z.j. 1 stuk.N.B. Betreft pamflet.
Haarlem. 1936. 5 stukken.
Heerlen. 1937. 2 stukken.
Hengelo. 1935. 3 stukken.
's-Hertogenbosch. 1937. 2 stukken.
Hilversum. 1935 en z.j. 1 omslag.
Hoorn. 1937 en z.j. 3 stukken.
148
Koog aan de Zaan. 1936. 1 stuk.
Laren (N-H). 1937. 8 stukken.
Leeuwarden. 1936-1937 en z.j. 1 omslag.
Losser. 1935. 1 stuk.
Noordwolde. 1936. 1 stuk.Nijmegen. 1936. 1 stuk.
Purmerend (en Beemster). 1936-1937 en z.j. 1 omslag.
Rotterdam. 1936 en z.j. 1 omslag.
Sliedrecht. 1936. 3 stukken.
Stadskanaal. Z.j. 1 stuk.
Vroomshoop. 1935. 1 stuk.
Zaandam. 1935. 2 stukken.
149
Circulaire betreffende instructies inzake de opgave van gegevens betreffende de afdelingen te verzamelen door afdelingsbezoekers. Z.j.  1 stuk.

VERKIEZINGEN
150
Verkiezingsprogramma, vastgesteld op het partijcongres van 7 en 8 november   1936. Gedrukt.  1 stuk.
151
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken betreffende de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 1937. 1 omslag.
Bond van Revolutionaire Socialisten. Met knipsel. 2 stukken.
Bosman, F. 1 stuk.
Centraal Stembureau. 1 stuk.
Dijkstra, M. 1 stuk.
Gorkin, I.G. 2 stukken.
Nout, Firma. 1 stuk.
Vereeniging Nederlandsche Industrie- en Handelsraad voor Land- en tuinbouw. 1 stuk.
152
Concepten van verkiezingspamfletten geschreven door H. Sneevliet . Getypt.   1937.  1 omslag.
153
Teksten van verkiezingstoespraken en stellingen van H. Sneevliet voor een debat met Zwart Front-leider Arnold Meijer.   1937.  1 omslag.
154
Verslag van het rayonwerk ten behoeve van de verkiezingen in Twente.   [1937].  1 stuk.
155
Staten betreffende de uitslag van de verkiezingen van de Tweede Kamer, landelijk, per provincie en van een aantal steden. Met enige knipsels.   1937.  1 map.
156
Artikelen van H. Sneevliet naar aanleiding van de uitslag: 'Verkiezing   1937. Voorlopige balans' en 'Triomf der autoritaire democratie'. Met aantekeningen.   1937.  2 stukken.
157
Pamfletten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer uitgegeven door het Partijbestuur.   1937.  1 omslag.
158
Pamfletten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer uitgegeven door de afdelingen.   1937.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nrs. 294 en 311
159
Pamfletten voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Gemeenteraad in Amsterdam, Den Haag en Sleen.   1939.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 174

PUBLIKATIES
160
Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande stukken van de redactie van de 'partijpers'. 1935 en 1937. 5 stukken.
Dam, P.J. van (ps. van H.Th. van Driesten). Madrid. 1935. 1 stuk.
Held, W. (ps. van H. Epe). Oslo. 1935. 1 stuk.
Serge, V. Ukkel. 1937. 2 stukken.
Volin. Nîmes. 1937. 1 stuk.
161
Ingezonden stuk van J.J. Burgerjon-Lijesen betreffende haar confrontatie met de politie, die ingreep tijdens haar spreekbeurt voor de Internationale Socialistische Liga tegen fascisme en oorlog te Zaandijk. Met een ingekomen brief van J. Kaat betreffende haar activiteiten.   1935.  2 stukken.
162
Pamfletten van de RSAP en extra-uitgaven van de Nieuwe Fakkel .   1935-1938.  1 omslag.
163
Artikel 'Los van Indië' [toegezonden ter publikatie?]. Anoniem. Z.j.  1 stuk.

OVERIGE
164
Stukken betreffende de IJmuider vissersstaking. Met pamfletten en knipsels.   1936.  1 map.
165
'Program van aktie', mogelijk opgesteld door H. Sneevliet . Z.j.  1 stuk.

DOCUMENTATIE
166
Pamfletten, knipsels en andere uitgaven van de CPN , CPO, RSAP en RSAP afdeling Hoorn betreffende de strijd tussen de CPN en de RSAP en pamfletten van de RSAP betreffende de Troelstra -beweging van Paul Kiès. [1935]-1939.  1 map.
167
Verkiezingspamfletten van het NAS , de Algemene Werklozen Bond, D. Schilp en 'Enige spoormannen'.   1937.  7 stukken.
168
'Genoeg bloed', gestencild pamflet van Victor Serge betreffende de Stalin-terreur.   1937.  1 stuk.
169
Open brief van een 'klassestrijder' aan P.J. Schmidt , waarin deze zijn terugkeer naar de SDAP wordt verweten.   [1937].  1 stuk.
170
Pamflet van 'enige linkse arbeiders' ter informatie over de toestand in Spanje.   [1937].  1 stuk.
171
Knipsels betreffende en uitgaven van het [Landelijk] Comité voor Strijd en Solidariteit.   [1937 ?].  3 stukken.

Stukken afkomstig van H.Th. van Driesten, secretariaatsmedewerker

172
Ingekomen stukken van en kopieën van uitgaande stukken aan de federaties en afdelingen betreffende spreekbeurten, bijeenkomsten, publikaties en propaganda. Met pamfletten. 1937-1939. 1 map.Alkmaar. 1938. 1 stuk.
Bussum. 1937-1938. 4 stukken.
Deventer. 1938-1939. 1 omslag.
Enschede. 1938-1939. 3 stukken.
's-Gravenhage. 1938-1939. 5 stukken.
Groningen. 1938-[1939]. 5 stukken. Haarlem. 1938. 2 stukken.
Heerlen. 1938. 1 omslag.
Hilversum/Laren. 1939. 2 stukken.Hoorn. 1938. 1 stuk.
Leeuwarden. 1939. 1 stuk.
Nieuwe Niedorp. 1938. 1 omslag.
Purmerend en Beemster. 1938. 1 stuk.
Rotterdam. 1938-1939. 1 omslag.
St. Annaparochie. 1937-1938. 2 stukken.
173
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven aan de leden van verschillende commissies, waaronder de commissie tot uitgifte van Klassefront, propagandablad voor Noord-Holland en de Rusland-commissie, betreffende spreekbeurten en de vervaardiging van een cliché.   1938-1939.  1 omslag.
174
Stukken betreffende de verkiezingen voor de Gemeenteraad in Amsterdam en Sleen/Schoonoord en voor de Provinciale Staten van Noord-Holland en Groningen.   1939.  1 map.
N.B. Zie ook inv. nr. 159
175
Tekst van een 'Ontwerp-Grondslag [voor] Samenwerking' in het Comité tot verdediging van de bewegings- en gedachtenvrijheid, opgesteld door H. Sneevliet .   1939.  1 stuk.
176
Correspondentie met en betreffende het NAS, Plaatselijke Arbeids-Sekretariaten en aangesloten bonden. Met een pamflet.   1937-[1939].  1 omslag.

RSP EN RSAP: INTERNATIONALE BETREKKINGEN (1929-1939)


Stukken afkomstig van H. Sneevliet


PERIODE VAN NIET-ACTIEVE DEELNAME AAN INTERNATIONALE ORGANISATIE (1929-1933)

ALGEMEEN
177
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven.   1929-1931. 1 map.
Balabanoff, Angelica. 1929-1930. 7 stukken. N.B. Gedeeltelijk namens het Bureau International des Partis Révolutionnaires Socialistes.
Liga gegen Imperialismus, Internationales Sekretariat, Berlin (Willi Münzenberg). 1929. 1 stuk.
Maxton, James (New Leader, Independent Labour Party). 1930. 5 stukken.Sach, Emil. 1931. 1 stuk.
Sozialistische Proletarier-Jugend Deutschlands (Ernst Krumborg). 1929. 1 stuk.
Verband der Soz. Rev. Maximalisten Litauens, Auslandsdelegation. 1929. 2 stukken.

KOMMUNISTISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS-OPPOSITION (KPD-O).
178
Ingekomen brieven van en kopieën van uitgaande brieven aan de KPD-O.   1930.  4 stukken.
179
Circulaire van de Nachrichtenstelle der Internationalen Opposition Berlin (Karl Frank) betreffende haar oprichting en functioneren.   1930.  1 stuk.
180
'Richtlinienentwurf über Grundsätze und Ziele der Internationalen Kommunistischen Opposition' door de KPD-O ingebracht op de Internationale Bespreking van 17-19 maart 1930 in Berlijn.   1930.  1 stuk.
181
'Der Weg zur Gesundung der kommunistischen Internationale', open brief van de KPD-O aan de Executieve van de Komintern, gepubliceerd als 'Sonderbeilage' van Gegen den Strom, nr. 11.   1930.  1 stuk.
182
'Dokumentation für Redner', uitgegeven door de KPD-O.   1930 en z.j.  1 map.
183
'Zur Berichterstattung über den XIX. Metallarbeiter-Verbandstag', uitgave van de KPD-O.   1930.  1 stuk.
184
'Richtlinien der KPD-Opposition für Betriebsräte- und Gewerkschaftswahlen'.   1930.  1 stuk.

OVERIGE
185
Artikel 'Die Krise in der Kommunistischen Internationale. VII. Das Problem der Kommunistischen Partei Englands' van M.N. Roy , gepubliceerd in Gegen den Strom van 28 december 1929.   1929.  1 stuk.
186
Rondschrijven nummer 11/30 van het Arbeidsausschuss des Prolet. Gesundh. Dienst.   [1930?].  1 stuk.
187
Circulaire 'An die Mitglieder des A.S.V. 'Fichte' Berlin'.   1931.  1 stuk.
188
Artikel 'Proeve van critiek op het S.A.P.[D.] program' van F. Bosman . Met knipsel van de statuten en 'Prinzipienerklärung' van de SAPD.   1932 en z.j.  1 omslag.
189
Pamfletten van de Internationale Linkse Oppositie (ILO) door NAS en RSP tijdens het anti-oorlogscongres verspreid bij de RAI in Amsterdam.   1932.  1 omslag.
190
Artikel 'Le Bouleversement en Allemagne. La catastrophe de la Social-Démocratie'.   1933.  1 stuk.

PERIODE VAN ACTIEVE BETROKKENHEID BIJ INTERNATIONALE ORGANISATIE. 1933-1936 (-1938)

CONFERENTIES

Internationale conferentie van links-socialistische partijen en onafhankelijke communistische organisaties, 27 en 28 augustus 1933 in Parijs (initiatief IAG)
191
Agenda en ontwerp-resoluties.   1933.  1 omslag.
192
'Report of the conference by the secretary of the International Committee John Paton '. Met resoluties.   1933.  1 stuk.
193
'Bericht über die Internationale Konferenz der Linken Sozialistischen Parteien und unabhängigen Kommunistischen Organisationen' geschreven door een afgevaardigde van de Internationale Linkse Oppositie (ILO). Met 'Erklärung der Delegation der Bolschewiki-Leninisten..'.   1933.  1 stuk.
194
'Erklärung über die Notwendigkeit und Prinzipien einer neuen Internationale' van de Internationale Opposition der Bolschewiki-Leninisten, Sozialistische Arbeiter-partei Deutschlands (SAPD), OSP en RSP; op de achterkant: 'Der erste Schritt zur neuen Internationale van de Deutsche Links-Opposition (Bolschewiki-Leninisten).   1933.  1 stuk.

Conferentie van Vier (Konferenz des Viererblocks), 30 december 1933 in Parijs (initiatief IKL)
195
Agenda.   [1933].  1 stuk.
196
Tekst van het 'Aktionsplan' ('Die Frage der Vereinigung von RSP und OSP ' en 'Diskussion über die NAP-Frage').   1933.  1 stuk.
197
Tekst van de 'Vorschlag der Delegation der Kommunisten-Internationalisten', geschreven door L.D. Trotski .   1933.  1 stuk.
198
Resolutie betreffende de opbouw van de Vierde Internationale . Met aantekeningen van H. Sneevliet .   [1933].  1 stuk.
199
Notulen van 'Die Vierer-Vorkonferenz von 30. Dezember   1933 '.  1 stuk.

Parijse Conferentie van de IAG, 14-16 februari 1935
200
Circulaire houdende een afschrift van een brief uit Parijs van 5 september [van SAPD-afgevaardigden aan OSP -leden?] met een uiteenzetting betreffende de houding van de SAPD op de Parijse Conferentie.   1935.  1 stuk.
201
Circulaire van de RSAP aan de afdelingen betreffende de beslissingen genomen op de Partijbestuursvergadering van 21 en 22 september inzake de internationale verbindingen. Met bijlagen: 'Voorstellen van de SAP[D] inzake de "Open Brief"' en tekst van de rede van Schwab gehouden op de Parijse Conferentie.   1935.  1 omslag.

Eerste internationale conferentie voor de (voorbereiding van de) Vierde Internationale in Parijs 1936
202
Afschrift van een brief van [ Trotski ] aan het Partijbestuur van de RSAP betreffende het op de agenda plaatsen van de 'organisatorische kwestie' en betreffende andere zaken waarover men van zienswijze verschilde. Stencil, incompleet.  1 stuk.
203
Stellingen en resoluties, opgesteld door Clart (ps. van J. Rous), Crux (ps. van L.D. Trotski ), Erik (ps. van de vertegenwoordiger van de VS), W. Held (ps. van H. Epe), Nicolle (ps. van E. Wolf ). Stencil.   1936.  1 map.

INTERNATIONAAL BUREAU DER LINKS-SOCIALISTISCHE PARTIJEN
204
Ingekomen circulaires van het Amsterdams Bureau.   1935.  3 stukken.
205
Ingekomen stukken van en kopieën van uitgaande stukken aan de Independent Labour Party (ILP).   1933 en [1938].  4 stukken.
206
Ingekomen brieven van de 'Zentrale Auslandsstelle der Sozialistischen Arbeiterpartei' (SAPD).   1933.  4 stukken.
207
Resolutie [van de SAPD?] 'Für den Kampf um den Frieden'.   [1935?].  1 stuk.

INTERNATIONALE KOMMUNISTISCHE LIGA (IKL) EN VIERDE INTERNATIONALE

Internationaal Secretariaat (IS)
208
Ingekomen brieven van, kopieën van uitgaande brieven aan, en vragenlijstjes voor aangesloten organisaties.   1933 en z.j.  1 omslag.
209
'Proces-verbal de la séance du Secrétariat International du 11.10.33'. Met: 'Statut du Plenum et du Secrétariat International'.   1933.  1 omslag.
210
Tekst van '"De elf punten", fundamentele beginselen van de internationale linkse oppositie', vertaling van een door L.D. Trotski geschreven stuk.   [1933?].  1 stuk.
211
Afschriften van de memoranda 'Aufbau der neuen Internationale und Einheitsfrontpolitik' van G. Gurow ( L.D. Trotski ) en 'Entwurf des oekonomischen Teils für das Programm der Vierten Internationale' van F. Sternberg en van een brief van Trotski aan Sternberg. Met begeleidend schrijven van Trotski aan H. Sneevliet en enkele ingekomen brieven van F. Sternberg.   1933.  1 omslag.
212
Afschrift van een brief van L.D. Trotski aan J. Walcher betreffende zijn kritiek op de houding van de Noorse Arbeiders-Partij (NAP) ten aanzien van de nieuwe Internationale.   1933.  1 stuk.
213
Afschrift van een brief van L.D. Trotski aan de redactie van de New Leader (ILP) naar aanleiding van een brief van S. A. Smith , gepubliceerd in de Daily Worker , waarin deze het ILP verdedigde tegen de beschuldiging in Parijs te heben bijgedragen aan het tot stand brengen van een twee-en-een-halfde in plaats van een Vierde Internationale .   1933.  1 stuk.
214
Telegram van L.D. Trotski aan H. Sneevliet : 'Reise verschieben Brief folgt'.   1933.  1 stuk.
215
Ingekomen brief van Schwarz (L. Sedov ), waarin hij meedeelt de brieven van H. Sneevliet voor Trotski met vertraging te hebben ontvangen en dat het contact met Trotski op het moment erg omslachtig is.   1933.  1 stuk.
216
Afschrift van een brief [van L.D. Trotski ] aan J. de Kadt . Met verbeterd ontwerp van de 'Vierererklärung'.   1933.  2 stukken.
217
Kopie van een brief [van H. Sneevliet ?] aan L.D. Trotski en het IS betreffende de moeilijkheden met de OSP en SAPD over de fusie, het vaststellen van een datum voor de 'Viererbesprechung' en enige andere zaken.   1933.  1 stuk.
218
Afschrift van het artikel 'Unsere heutigen Aufgaben' van L.D. Trotski .   1933.  1 stuk.
219
Afschrift van het artikel 'Maria Reese und die Komintern ' van L.D. Trotski .   1933.  1 stuk.
220
Ingekomen brief van L.D. Trotski betreffende de kwestie van de verhouding tussen RSP en NAS , betreffende de uitlevering van de vier Duitse kameraden die deelnamen aan de Larense Conferentie en betreffende de financiële ondersteuning van het IS.   1934.  1 stuk.
221
Afschrift van het artikel 'Die Vierte Internationale und der Krieg' van [ L.D. Trotski ].   [1934].  1 stuk.
222
Ingekomen brief van L.D. Trotski betreffende het buitengewoon congres van de RSAP, Fred Zeller en [B.] Luteraan.   1935.  1 stuk.
223
Afschrift van het artikel 'De les van Spanje, laatste waarschuwing'.   1937.  1 stuk.
224
Afschrift van een brief van L.D. Trotski gericht aan de redactie van De Nieuwe Fakkel en De Internationale waarin hij kritiek levert op de door H. Sneevliet gevolgde politieke lijn.   1938.  1 stuk.

IKL-Duitsland
225
Ingekomen brieven van Braun (ps. van E. Wolf) namens het 'Ausland-Komité der IKL' betreffende Unser Wort . Met bijlage.   1933-1934 en z.j.  3 stukken.
226
Ingekomen brief van S. Rabe namens de Internationale Kommunisten der Saar betreffende de 'Saarfrage'.   1934.  1 stuk.
227
Ingekomen brief van Sommer, 'Ausland[s]vertreter der IKD' (Internationale Kommunisten Deutschlands) betreffende kritiek op de houding van Sneevliet ten aanzien van S. Zwart en de onbereidwilligheid van de RSP het 'Auslandskomitee' bij een bezoek aan Nederland in verband met emigranten behulpzaam te zijn.   1934.  1 stuk.

IKL-Frankrijk, Parti Communiste Internationaliste (PCI), de Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO, GroupeBolchevik-Léniniste en Gauche révolutionnaire)
228
Tekst van het 'Program van actie van de K.L.' uitgegeven door het Centrale Comité der Communistische Liga [Franse sectie].   [1934].  1 stuk.
229
Artikel 'Die französische Liga vor einer entscheidenden Wendung. Auszüge aus dem Bulletin intérieure de la Ligue Communiste (französische Sektion der I.K.L.) vom Juli 1934'. Stencil.   1934.  1 stuk.
230
Circulaire van de RSAP aan de leden van het Partijbestuur betreffende de toetreding van de Franse sectie van de IKL tot de SFIO, aangesloten bij de Tweede Internationale .   1934.  1 stuk.
231
Resoluties aangenomen op de Conférence Nationale du Groupe Bolchevik-Léniniste (in de SFIO) van 21-22 september.   1935.  1 stuk.
232
Pamflet 'Appel aux militants du Parti' van het 'Comité Central de la tendence Bolchevik-Léniniste' betreffende de uitsluiting van hun leden door de SFIO.   [1935]. 1 stuk, 2 ex.
233
Pamflet 'Le Groupe Bolchevik-Léniniste et la Gauche révolutionnaire' van het 'Bureau Politique du Groupe Bolchevik-Léniniste' [SFIO].   1935.  1 stuk.
234
'Motion C pour le Congrès Fédéral de la Seine de Novembre   1935 ' van de 'Fédération de la Seine' [SFIO].   1935.  1 stuk.
235
Afschrift van een brief van de Parti Communiste Internationaliste (B.L. pour la construction de la IVe Internationale) aan het congres van de Parti Socialiste Ouvrier et Paysan (PSOP), waarin deze de PSOP - na uitsluiting door de SFIO - uitnodigt tot samenwerking. Met knipsels betreffende de toenadering tussen PSOP en de Parti Ouvrier Internationaliste (POI).   1937-1938 en z.j.  1 omslag.
236
Pamflet 'Le soviet de citroën', uitgave van 'la cellulle d'entreprise du Parti Communiste Internationaliste ' (PCI).   1938.  1 stuk.
237
Pamflet van het 'Comité de défense du Camarade Ruillier' van de SFIO, Fédération Socialiste de l'Oise. Z.j.  1 stuk.
238
Tekst en muziek van het lied 'Toujours prêts!', uitgave van de SFIO, Fédération de la Seine, opgedragen aan Marceau Pivert. Z.j.  1 stuk.

OVERIGE
239
Pagina van een verslag van de onderhandelingen over het eenheidsfront in Frankrijk, mogelijk van een Belgische auteur.   [1934?].  1 stuk.
240
Pamflet 'De Bolsjewiki-Leninisten aan het Wereldproletariaat. Voor de Vierde Internationale ' van het Internationaal Secretariaat van de IKL, in Nederland uitgegeven door de RSP.   1934.  1 stuk.
241
Artikel 'Neue Lehren für das Proletariat', een kritiek op de 'Quinzaine internationale sociale' gehouden in Parijs. Anoniem.   1933.  1 stuk.

CENTRUM VAN MARXISTISCHE REVOLUTIONAIRE INTERNATIONALISTEN (CMRI)
242
'Verslag van de vergadering van het Centraal Comité van de C.M.R.I. (Centre Marxiste Révolutionnair[e] International) gehouden te Parijs op 11 juni 1939'.   1939.  1 stuk, 2 ex.
243
'Historische stellingname van de I.L.P.', gestencilde uitgave van de Internationale Commissie (van de RSAP).   1939.  1 stuk, 2 ex.

CONTACTEN MET EMIGRANTEN
244
Ingekomen brieven van Duitse emigranten.   1933-1934. 5 stukken.
Jungclas, G. 1933. 1 stuk.
Schneeweiss, H. 1933. 1 stuk.
Schöler, A. [1933?]. 1 stuk. Rundt, H. 1934. 1 stuk.
Urbahns, H. 1933. 1 stuk. N.B. Met bijlage: Antifaschistische Nachrichten, nr. 14.
245
Rapport van het 'Comité van onderzoek' bestaande uit leden van de Internationale Rode Hulp (IRH), Roode Vakbewegings-Oppositie (RVO) en CPH betreffende de (schandalige) behandeling van Duitse revolutionaire vluchtelingen door de emigrantencommissie [van de CPH]. Met de brochure Partijreclame of klassesolidariteit [van Gerritse?] betreffende hetzelfde onderwerp.   1935 en z.j.  2 stukken.

Stukken afkomstig van anderen


WALTER HELD
246
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven. 1933-1934. 1 map.
Bauer (ps. van E. Ackerknecht). 1933. 1 stuk.
Doppler. 1933. 1 stuk.Groeneveld, P. 1934. 4 stukken.
Pieperiet, E. [1934?]. 1 stuk. N.B. Het vermelde jaar 1932 is vermoedelijk fout.
Rabe, S. 1934. 1 stuk.
Sacher. 1933. 1 stuk.
Trotski, L.D. 1933-1934. 1 omslag.
[Wolf], E. 1933-1934. 1 omslag.
Adolf. 1933. 1 stuk.
Fritz. 1933. 6 stukken.
Otto (ps. van Oscar). 1933. 2 stukken.
Rudolf. 1933. 1 stuk.
247
Afschrift van het artikel 'Was will Hitler' van L.D. Trotski . Met begeleidend schrijven van W. Steen.   1933.  2 stukken.
248
Artikel 'Die Komintern am Ende' van W. Held (ps. van Heinz Epe ). Z.j.  1 stuk.
249
Artikel 'Demokratie, Diktatur und Revolution'. Handschrift, anoniem. Met bijlage: pagina uit een boek. Z.j.  2 stukken.
250
Pagina zes van een artikel betreffende revolutionaire stromingen in Nederland in de negentiende eeuw. Getypt, anoniem. Z.j.  1 stuk.

BRAUN: DE ZAAK ETIENNE, GPOe-SPION
251
Fotokopieën van stukken uit het dossier van Braun (ps. van Erwin Wolf ) betreffende een lijst van getuigenverklaringen van personen die Trotski bezocht hebben in Royan in 1933 bedoeld ter opheldering van de rol van M. Zborowski (alias Etienne); kopieën van uitgaande brieven van Braun aan Ottsch en Johre (ps. van J. Weber), Hjördis, Mimi en Otto; kopieën van een artikel in La Lutte Ouvrière betreffende de moord op Ignace Reiss. Met begeleidend schrijven van G. Vereeken. 1936-1937, 1967. 1 omslag.
252
Fotokopieën en microfilm van het rapport 'Scope of Soviet activity in the U.S.' betreffende het verhoor voor het 'Subcommittee to investigate the administration of the Internal Security Act and other internal security laws...' van Mark Zborowski en Lilia Dallin (Lilija Dalin).   1956.  1 omslag.

RSP, OSP EN RSAP: AFDELINGEN, GEWESTEN EN FEDERATIES


RSP gewest 'Het Gooi en omstreken' ([1930-1931], 1934-1935), I. Roodveldt, organisator

253-254
Correspondentie met de afdelingen.   1933-1934.  2 omslagen.
253
Amersfoort. 1934.  1 omslag.
254
Bussum. 1933-1934.  1 omslag.
255
Correspondentie met F. Bosman , secretaris van de RSP.   1934-1935.  1 omslag.
256
Circulaires van de RSP.   1930-[1931] en 1933.  1 omslag.
257
Ingekomen telegram van en kopie van een uitgaande brief aan A. Langkemper betreffende de oprichtingsvergadering van de afdeling Haarlem, die I. Roodveldt als plaatsvervanger van Langkemper bijwoonde.   1935.  2 stukken.

RSP en RSAP afdeling Hilversum (1933-1938), I. Roodveldt, secretaris

258
Ingekomen stukken van het Comité Anti-Fascisme en Oorlog (Antifo), Hilversum.   1933.  5 stukken.
259
Circulaires van het landelijk Comité Antifo.   1933.  1 omslag.
260
Verslag van de gecombineerde besturenvergadering van linkse politieke partijen en groeperingen uit Hilversum (?) voor de vorming van een plaatselijk eenheidsfront tegen reactie, fascisme en oorlog.   1934.  1 stuk.
261
Ingekomen brief van en kopie van een uitgaande brief aan de bestuursleden van de RSAP afdeling Hilversum.   1935.  2 stukken.
262
Correspondentie met H. Sneevliet betreffende de oppositionele houding van het afdelingsbestuur van de RSAP Hilversum (naar aanleiding van het partijstandpunt inzake de Vierde Internationale ), de schorsing van I. Roodveldt als secretaris van de afdeling en moeilijkheden over zijn deelname aan het congres van de RSAP.   1935.  1 omslag.
263
Kerstbulletin van de RSAP afdeling Hilversum en een ledenbulletin.   1935 en 1938.  2 stukken.
264
Ingekomen brief van Stan Poppe, namens uitgeverij De Vlam betreffende de klacht dat niemand in Hilversum de Rode October meer leest.   1936.  1 stuk.
265
Circulaire van de RSAP afdeling Hilversum 'aan de Hilversumse arbeiders, bezoekers van de herdenkingsvergadering [gewijd aan Lenin] der C.P.N. afd. Hilversum'.   1938.  1 stuk.

OSP afdeling Hilversum (1934-1935), J. Booms, A. v.d. Brink, secretarissen

266
Ingekomen brieven van en kopieën van uitgaande brieven aan het partijsecretariaat en De Fakkel .   1934-1935.  1 omslag.
267
Circulaires van de OSP .   1934 (juli)-   1935 (februari). 1  map.
268
Ingekomen circulaire van het gewest Noord-Holland van de OSP (en RSP) betreffende een vergadering voor de vaststelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten.   1935.  1 stuk.
269
Correspondentie met leden.   1934-1935.  1 omslag.
270
Ingekomen brief van het PAS-Hilversum betreffende een adhesiebetuiging voor een adres van de OSP aan de gemeenteraad.   1934.  1 stuk.
271
Ingekomen stukken van de Vereeniging voor Socialistische Ontwikkeling (VVSO) afdeling Hilversum.   1934-1935.  6 stukken.
272
Ingekomen brieven van de RSP afdeling Hilversum.   [1934] -   1935.  1 omslag.
273
Circulaires van uitgeverij De Vlam .   1935.  1 stuk.
274
Ingekomen brief en circulaires van de CPH en de CPH afdeling Hilversum.   1934.  3 stukken.
275
Ingekomen brief van de MAS ( Marxistische Arbeidersschool ), waarin ontkend wordt dat dit een communistische mantelorganisatie is.   1934.  1 stuk.
276
Ingekomen stukken van Karel de Zwerver betreffende Actie , orgaan van de linkervleugel in de vakbeweging ( NVV ).   1934-1935.  3 stukken.
277
Ingekomen brieven betreffende zaalverhuur.   1934.  2 stukken.

[RSP/] RSAP afdeling Amsterdam ([1929] 1935-1939)


ALGEMEEN
278
Presentielijst van de huishoudelijke vergadering van de RSP afdeling Amsterdam van 5 augustus.   1932.  1 stuk.
279
Circulaires aan de leden en lezers van de Nieuwe Fakkel .   1937-1938.  1 omslag.
280
Circulaires van de sectie-Zuid(?).   1937-[1938].  4 stukken.

LEDEN EN INTERNE ORGANISATIE
281
Ledenlijsten, per stadsdeel. Met aanmeldingsformulieren voor het lidmaatschap. Z.j.  4 stukken.
282
Ingekomen brief van de huisbezoekcommissie Amsterdam-West betreffende de organisatie van de werkzaamheden in de partij.   1935.  1 stuk, 2 ex.
283
Ingekomen brief van Mien Zwager betreffende kritiek op de situatie in de afdeling en voorstellen voor verbetering.   1938.  1 stuk.

PROPAGANDA EN SCHOLING
284
Circulaires en pamfletten betreffende openbare vergaderingen en cursusvergaderingen.   1936-1939.  1 omslag.
285
Kopie van een uitgaande brief aan de ontwikkelingscommissie betreffende de besluiten van het afdelingsbestuur naar aanleiding van het rapport van de commissie.   1937.  1 stuk.
286
Circulaire van het Eccom (werkorgaan voor economische en sociale aktie) van de RSAP afdeling Amsterdam.   1937.  1 stuk.
287
Pamfletten van de afdeling Amsterdam. (   1935 ) en   1937-1939.  1 omslag.
288
Pamfletten van de secties Centrum, Oost, West en Noord.   1937-1939 en z.j.  9 stukken.
289
Ingekomen brief van de Leninistische Jeugd Garde afdeling Amsterdam betreffende het uitzetten van kaarten voor een propagandavergadering.   1938.  1 stuk.
290
Ingekomen brief van en kopie van een brief aan het PAS-Amsterdam betreffende de verrekening van het financieel tekort op de gehouden 1 mei-vergadering.   1938.  2 stukken.
291
Weekrapporten van propagandaleiders van de sectie [West] betreffende het aantal verkochte exemplaren van de Nieuwe Fakkel . Z.j.  4 stukken.

ANDERE ONDERWERPEN
292
Stukken betreffende verkiezingsacties. Met pamfletten.   1937 en 1939.  1 omslag.
293
Halfjaarlijks verslag van de Organisatie voor Werklozen Ontspanning (OWO) over de periode 30 sept 1936 tot 1 april 1937, geschreven door H.J. Batenburg.   1937.  1 stuk.
294
Afschriften voor de pers van vragen aan B & W gesteld door het RSAP-raadslid C. Kitsz betreffende korting op de steun aan werklozen en betreffende een van een perceel in de Ortheliusstraat losgeraakte steen, die twee kinderen doodde.   1938.  2 stukken.
295
Kort verslag van een vergadering van 'Bolsjewieken-Leninisten, gemaakt door J. Schriefer, bestuurslid van de afdeling.   1938.  1 stuk.

DOCUMENTATIE
296
Pamfletten van de CPH/ CPN , de Communistische Partij Oppositie Amsterdam en secties -Kinkerbuurt en -West, de Roode Vakbewegings-Oppositie, de Vereeniging van Vrienden der Sowjet-Unie ( VVSU ) afd. Haarlemmerpoort en het Comité van Havenarbeiders.   1929, 1933-1935 en 1937-1939.  1 omslag.
297
Pamfletten van de Amsterdamse Werklozenbond (aangesloten bij het PAS).   1938 en z.j.  2 stukken.
298
Knipsel uit het Wiering's Weekblad van een ingezonden stuk van Th. van Driesten betreffende de politie-invallen bij het kantoor (?) van de RSAP Afdeling Amsterdam, Lindenstraat 92.   1939.  1 stuk.
299
Aanmeldingsformulier voor de luchtbeschermingsdienst van de gemeente. Amsterdam. Z.j.  1 stuk.

RSAP afdeling Enschede ([1934]-1939), P.J. van der Horst, secretaris

300
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven.   1938-1939.  1 omslag.
301
Jaarverslag over de periode 1 april   1936-1 april   1937. 1936-1937.  1 stuk.
302
Circulaires aan de leden.   1935-1937 en 1939.  1 map.
303
Stukken betreffende een ledenwerfactie.   1937 en z.j.  1 omslag.
304
Afschrift van een motie van afkeuring [van de RSAP?], bestemd voor de Gemeenteraad van Enschede, betreffende de handelwijze van de politie inzake de ontvoering van Gutzeit.   1935.  1 stuk.
305-307
Ingekomen circulaires van de RSAP aan de afdelingen, rayon-leiders en partijbestuurders.   1935-1938.  3 mappen.
305
1935 (maart-december)
306
1936
307
1937-1938
N.B. Met deel van de oude kaft waarop een tekening is geplakt: 'Piet, Internationale Konferentie'.
308
Ingekomen circulaires van het rayon Overijssel van de RSAP, het ISF, de LJG en uitgeverij De Vlam .   1938-1939.  1 omslag.
309
Verkiezingspamfletten van de RSAP en van de afdelingen Enschede, Hengelo en Losser.   1935, 1937 en [1939].  1 omslag.
310
Pamfletten van het PAS en de RSAP afdeling Enschede gezamenlijk. Z.j.  2 stukken.
311
Pamfletten van de CPH, CPN afdeling Enschede, Vereeniging van Vrienden der Sowjet-Unie ( VVSU ) afdeling Enschede, de Internationale Rode Hulp afdeling Enschede.   [1934] en z.j.  1 omslag.

RSAP federatie Zaanstreek, bestaande uit de afdelingen Zaandam, Koog-Zaandijk en Wormerveer (1935-1939), P. Jansen, secretaris

312
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van de Federatie Zaanstreek. Met stukken van het Comité van Verweer Noord-Holland ( P. Jansen voorzitter) en stukken betreffende de Leninistische Kaderschool .   1935-1939.  1 omslag.
N.B. De Leninistische Kaderschool was een door F. Bosman verzorgde uitgave van de Federatie Zaanstreek, die later voor de gehele partij verscheen.
313
Ingekomen circulaires van de RSAP en van uitgeverij De Vlam .   1936 en 1938.  1 omslag.
314
Publikaties van de Persdienst van de Federatie Zaanstreek en de aangesloten afdelingen, gedeeltelijk ook verspreid in Jisp en Haarlem. Met enkele pamfletten.   [1935]-1936, [1938]-1939 en z.j.  1 omslag.

AANVULLING 2001


Correspondentie

315-316
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven.   1938.  2 mappen.

Onafhankelijke Socialistische Partij

317
Stukken betreffende de schorsing van Sal Tas en Jacq. de Kadt uit het partijbestuur van de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP) .   1934.  1 map.

Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij

318
Stukken betreffende de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij (RSAP) .   1933-1938.  1 map.
319
Stukken betreffende het derde congres van de RSAP op 17 en 18 september 1938 in Rotterdam.   1938.  1 map.
320
RSAP - verkiezingsmateriaal voor de gemeenteraadsverkiezingen in juni 1939 in verschillende gemeenten.   1939.  1 map.
321
Stukken betreffende de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.   1939.  1 map.
322
Correspondentie van de redactie van de Nieuwe Fakkel .   1938.  1 map.

Vierde Internationale

323
Stukken betreffende de Vierde Internationale .   1933-1938.  1 map.

Overige stukken

324
Brief van G. Mannoury aan Henk Sneevliet .   5 maart 1938.  1 stuk.
325
Stukken betreffende de havenstaking in Antwerpen en in het visserijbedrijf in IJmuiden .   1936.  1 map.
326
Stukken betreffende Palestina .   c. 1938.  1 map.
327
Stukken betreffende de Partido Obrero Unificación Marxista (POUM) .   1938.  1 map.
328
Stukken betreffende het Front Ouvrier International Contre la Guerre .   1938-1939.  1 map.
329
Stukken betreffende de inval van de Duitsers in Tsjecho- Slowakije .   1938.  1 map.

Documentatie

330
Diverse periodieken, één brochure en knipsels.   1926-1938.  1 map.
331
'Politieke brief' aan de afdelingen van de RSAP, waarin H. Sneevliet de bestrijding van het Stalinisme centraal stelt.   1938.  1 stuk.
332
Verslag der internationale conferentie van het Londense Bureau, gehouden van 19 tot en met 24 februari 1938, door H. Sneevliet.   1938.  1 stuk.

Annex

333
Doorslag van een brief van het Partijbestuur van de RSP aan SDAP en NVV met de uitnodiging om deel te nemen aan de oprichting van een 'Comité tegen fascisme en oorlog'.   1933.  1 stuk.
334
Doorslag van een notitie van Theo van Driesten d.d. 8 juli 1936 aan de leden van het Hoofdbestuur betreffende de 'Voorstellen voor de Internationale Jeugdconferentie 1936'.   1936.  1 stuk.

Full table of contents