IISH

Archief Stichting Pers Unie

Periode  1963-1994
Omvang   2.88 m.
Raadpleging Beperkt
Toestemming vereist voor de inv.nrs. 44-51
Zie informatie over raadpleging

Geschiedenis

Opgericht in 1964 als een redactioneel samenwerkingsverband tussen enkele regionale, aanvankelijk uitsluitend katholieke, Nederlandse dagbladen; deelnemers waren Het Binnenhof, de Twentsche Courant, het Noordhollands Dagblad, Het Centrum, De Stem en De Nieuwe Limburger; het aantal deelnemers fluctueerde sterk; een aantal kranten stapte na verloop van tijd uit de organisatie, maar er kwamen ook nieuwe deelnemers bij, waaronder niet-katholieke, en enkele Belgische bladen; de SPU ging ook zelf samenwerkingsverbanden aan; met name de overeenkomst die in 1973 werd gesloten met de Zuid Oost Pers inzake buitenlandse berichtgeving; op 1 januari 1994 fuseerde de SPU met de Gemeenschappelijke Pers Dienst (GPD) in de Geassocieerde Pers Diensten (GPD).

Inhoud

Notulen en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur 1964-1993; notulen en vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur 1965-1993; correspondentie 1964-1992; stukken betreffende financiën, personeel, bijzondere gebeurtenissen; notulen van de kopijcommissie, de nieuwsdienstcommissie de sportcommissie, de technische commissie; stukken betreffende samenwerkingsverbanden, persreizen; documentatie; stukken afkomstig van J. Hallewas.

Bewerking

Lijst gemaakt door Stef Severt in 1996

Tweede archiefvormer

Hallewas, Jaap

INLEIDING

Geschiedenis van de organisatie
In 1964 werd de Stichting Pers Unie (SPU), een redactioneel samenwerkingsverband tussen enkele regionale, aanvankelijk uitsluitend katholieke, Nederlandse dagbladen, opgericht. Deelnemers van het eerste uur waren Het Binnenhof (Den Haag), de Twentsche Courant (Hengelo), het Noordhollands Dagblad (Hoorn), Het Centrum (Utrecht), De Stem (Breda) en De Nieuwe Limburger (Maastricht).
Het aantal deelnemers fluctueerde sterk; een aantal kranten stapte na verloop van tijd uit de organisatie, maar er kwamen ook nieuwe deelnemers bij, waaronder niet-katholieke, en enkele Belgische bladen.
De SPU ging ook zelf weer samenwerkingsverbanden aan; hier moet met name de overeenkomst, die in 1973 werd gesloten met de Zuid Oost Pers (ZOP) inzake buitenlandse berichtgeving, worden genoemd. Begin jaren '90 startten de besprekingen tussen de SPU en de Gemeenschappelijke Pers Dienst (GPD) over een mogelijke fusie. Deze kwam er uiteindelijk ook: met ingang van 1 januari 1994 zijn beide opgegaan in de Geassocieerde Pers Diensten (GPD). Op het moment van fusie telde de SPU nog elf deelnemers, waaronder de 'oprichters' Het Binnenhof en de Twentsche Courant .

Organisatiestructuur
Op bestuursniveau kende de SPU de facto drie bestuurlijke organen. De dagelijkse leiding berustte bij het Dagelijks Bestuur (DB). Daarnaast was er tevens een Algemeen Bestuur AB), dat in de regel twee maal ‘s jaars bijeenkwam, op de zogenaamde 'voorjaarsvergadering' en de 'najaars-' of ook wel 'begrotingsvergadering'. Tenslotte werd er regelmatig apart door de directeuren van de deelnemende dagbladen.
In de dagelijkse gang van zaken was de Kopijcommissie de spil de organisatie. Alle vraagstukken van redactionele dan wel technische aard van enige importantie kwamen in deze commissie orde. Onder de Kopijcommissie ressorteerden de Nieuwdienst-, de Sport- en de Technische Commissie, de Parlementaire Redactie en de Transmissiedienst. Opgemerkt moet worden dat de organisatiestructuur van de SPU niet zo doorzichtig was als zij lijkt. Hieraan waren vooral dubbelfuncties debet: sommige personen droegen verschillende Pers Unie-petten'; bovendien waren veel personen, die uit hoofde van de SPU een functie bekleedden, ook nog werkzaam voor hun eigen krant. Niet geheel verwonderlijk is het dat dit zijn weerslag heeft gekregen in de papieren nalatenschap van de stichting.

Geschiedenis van het archief
Het archief is medio 1994 bij het Nederlands Persmuseum binnengekomen, in meerdere etappes. Het grootste deel arriveerde in mei; wat later, in juli, volgde een tweede gedeelte, dat tot dan toe had berust in het archief van Westerpers B.V. Westerpers was de uitgever van Het Binnenhof , een der deelnemers aan Pers Unie.

Ordening en bewerking van het archief
Bij binnenkomst kende het archief reeds een zekere ordening: een groot deel van de stukken was opgeborgen in gelabelde mappen en ordners. Deze ordening naar onderwerp bleek echter niet altijd even consequent te zijn doorgevoerd. Bovendien waren nogal wat stukken dubbel bewaard, terwijl er ook een aanzienlijk aantal stukken (nog) niet was geplaatst. Waar mogelijk is getracht de oorspronkelijke ordening intact te laten. Derhalve is gepoogd de ongeordende stukken in de bestaande ordening onder te brengen. Meestal gaf dat niet al te veel problemen; soms moesten ze van een nieuw etiket worden voorzien, bv. 'Stukken afkomstig van J. Hallewas'. Stukken die uiteindelijk niet plaatsbaar waren, of waar dit te veel tijd zou vergen, kunnen teruggevonden worden onder het kopje 'Overige stukken'.
Het archief is in de eerste plaats geschoond. Tevens werd er ontdubbeld: ongeveer een kwart van de oorspronkelijke vier meter kon zo richting papierversnipperaar. Een aantal ordners bevatte papieren uit de administratie van Neerlandia, de uitgever van Het Centrum , De Stem en De Nieuwe Limburger . Aangezien het Nederlands Persmuseum ook het archief van Neerlandia in zijn beheer heeft zijn deze stukken overgebracht naar dat archief. Daarnaast zijn foto's en de zogenaamde realia overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid van het -j. Zo bleef er uiteindelijk 2,8 m. archief over.

Raadpleging
Stukken met * zijn slechts toegankelijk na schriftelijke toestemming; de rest is vrij toegankelijk.

Literatuur
Hemels, J. (m.m.v. Tim Bakker), 'Het nieuws samengepakt. Dertig jaar Stichting Pers Unie - Samenwerking in de regionale dagbladpers' (Zwolle 1994)

Inventaris


Algemeen Bestuur

1
Notulen van de oprichtingsvergadering 28-4-1964. Met andere stukken betreffende de oprichting van de Stichting Pers Unie.   1963-1964.  1 map.
2-7
Notulen, agenda's en convocaties van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB). Met jaarverslagen over de jaren 1971, 1976/1977, 1980-1991 en andere bijlagen.   1964-1993.  6 mappen.
N.B. Vergadering AB werd ook aangeduid als '(bijzondere) algemene vergadering', 'begrotingsvergadering', 'algemene ledenvergadering', (algemene) jaarvergadering', of 'bestuursvergadering'.
2
1964-1974.
3
1975-1984.
4
1985-1989.
5
1990-1991.
6
1992 .
7
1993 .
8
Overige stukken betreffende AB-vergaderingen.   1989-1993.  1 map.

Dagelijks Bestuur

9-16
Notulen, agenda's en convocaties van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB). Met bijlagen.   1965-1993.  8 mappen.
N.B. Incompleet.
9
1965-1969.
10
1970-1974.
11
1975-1979.
12
1980-1984.
13
1985-1989.
14
1990-1991.
15
1992.
16
1993.
17-20
overige stukken betreffende DB-vergaderingen.   1965-1993.  4 mappen.
17
1965, 1968, 1984, 1986-1987, 1989-1990.
18
1991.
19
1992-1993.
20
1993.

Directeurenoverleg

21
Notulen van het directeurenoverleg. Met bijlagen.   1988-1993.  1 map.
22
overige stukken betreffende het directeurenoverleg.   1989-1993.  1 map.

Algemene Correspondentie

23-30
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken.   1964-1992.  8 mappen.
N.B. Chronologisch geordend.
23-24
1964-1969.
25
1970-1981.
26
1984-1987.
27
1988.
28
1989, eerste helft.
29
1989, tweede helft.
30
1990-1992.
31-33
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken.   1985-1992.  3 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend op naam.
31
A - 0 (1988-1992).
32
P - S (1988-1992).
33
T - Z (1985-1992).
34
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken.   1993.  1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam.

Organisatie

35
Handleiding 'Stichting Pers Unie' betreffende geschiedenis, doelstelling, organisatiestructuur en werkwijze van de stichting. Met 'Statuten' (9-21980), 'Redactie Statuut' (9-12-1981) en 'Schets van een samenwerking' (12-2-1964).   1986.  1 losbladig systeem.

Financiën

36-41
Begrotingen en jaarrekeningen. Met andere stukken betreffende financiën.   1964-1993.  6 mappen.
36
1964-1969.
37
1972-1979.
38
1980-1984.
39
1985-1988.
40
1989-1990.
41
1991-1993.

Huisvesting

42-43
Stukken betreffende de huisvesting.   1977-1992.  2 mappen.
42
1977-1980.
43
1981, 1992.

Personeel en free-lance medewerkers

*44-46
stukken betreffende salariëring, onkostenvergoeding, sollicitaties, ontslagaanvragen, pensioenregelingen en dergelijke van bezoldigde en gecontracteerde medewerkers.   1969-1992.  3 mappen.
N.B. Chronologisch geordend.
44
1969-1979.
45
1980-1985.
46
1985-1992.
*47-49
Stukken betreffende salariëring, onkostenvergoeding, sollicitaties, ontslagaanvragen, pensioenregelingen en dergelijke van bezoldigde en gecontracteerde medewerkers.   1964-1990.  3 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de medewerker.
47
Algemeen; A - G.
48
H - R.
49
S - Z.
*50-51
overige stukken betreffende personeel.   1967-1991.  2 mappen.
50
1967-1990.
51
1990-1991.

Bijzondere gelegenheden

52
Stukken betreffende voorjaarsvergaderingen en het daarmee samenvallende afscheid van enkele medewerkers. 1   990-1992.  1 map.

Lustrumvieringen en excursies

53-56
Stukken betreffende lustrumvieringen van de SPU. Met stukken betreffende de daarmee verbonden reizen naar Engeland en andere excursies.   1969-1989.  4 mappen.
53
1979.
54-55
1984.
56
1989.
57
overige excursies en feestelijke gelegenheden.   1967-1991.

Kopijcommissie

58-68
Notulen van de kopijcommissie of 'commissie van hoofdredacteuren'. Met bijlagen.   1964-1993.  11 mappen.
58
1964-1966.
59
1967-1969.
60
1976-1979.
61
1980-1982.
62
1983-1984.
63
1985-1986.
64
1987-1988.
65
1989-1990.
66
1991.
67
1992.
68
1993.
69-70
Correspondentie en andere stukken betreffende de parlementaire redactie, buitenland-correspondenten, algemene verslaggeving en overige kopij-aanlevering.   1964-1969.  2 mappen.

Nieuwsdienstcommissie

71-73
Notulen van de nieuwsdienstcommissie of 'reportage commissie'. Met lijsten van reportage-onderwerpen, correspondentie en andere stukken.   1964-1993.  3 mappen.
71
1964-1969.
72
1990-1992.
73
1993.

Sportcommissie

74-75
Notulen van de sportcommissie. Met correspondentie en andere stukken.   1965-1993.  2 mappen.
74
1965-1968, 1980, 1983-1984, 1986.
75
1989-1993.

Technische commissie

76-82
Correspondentie, contracten, enkele notulen en andere stukken betreffende aanschaf en gebruik van transmissie-/telex-, computer- en foto-apparatuur, en andere technische aangelegenheden.   1964-1991.  7 mappen.
76
19,54, 1966-1967, 1976-1978.
77
1979-1982, 1984.
78
1985-1987.
79
1988.
80
1989.
81
1990.
82
1991.

Transmissiedienst

83
Boekje registratie binnengekomen berichten.   1965.  1 deel.
84-85
Doorslagen van schulden en vorderingen van afzonderlijke deelnemende kranten bij hun Pers Unie partners in verband met afgenomen dan wel geleverde kopij.   1971-1981.  2 mappen.
N.B. Werd geregistreerd door de transmissiedienst.
84
Het Binnenhof. 1 971-1981.
Dagblad voor Noord-Limburg. 1971-1973.
Dagblad van het Oosten. 1971-1975.
>Deventer Dagblad. 1971-1981.
Emmer Courant. 1977-1981.
Friesch Dagblad. 1972-1981.
Maas- en Roerbode. 1971.
85
Nieuwe Apeldoornse Courant. 1977-1981.
De Nieuwe Limburger. 1971-1972.
Noordhollands Dagblad. 1971-1981.
De Stem. 1971-1972.
Twentsche Courant. 1971-1981.
Winschoter Courant. 1978-1981.
Zwolse Courant. 1977-1981.

Samenwerkingsverbanden

86-91
Correspondentie en andere stukken betreffende de samenwerking van de SPU met de Zuid Oost Pers (ZOP) inzake buitenlandse berichtgeving. Met jaarverslagen en begrotingen van de ZOP.   1972-1993.  6 mappen.
86
1972-1978.
87
1980-1984.
88
1985-1987.
89
1988-1989.
90
1990 .
91
1991-1993.
92-93
Correspondentie en contracten met verschillende partners.   1998-1993.  2 mappen.
92
Twentse en Limburgse kranten. 1968.
Belgische 'afnemers'. 1970-1986.
The Guardian. 1968-1987.
Diverse contracten. 1978-1992.
93
Times, Associated Press, Daily Telegraph. 1986-1988.
Sijthoff Pers/Haagsche Courant. 1993.
Gemeenschappelijke Pers Dienst. 1993.

Persreizen

94-95
Uitnodigingen voor en andere stukken betreffende persreizen.   1976-1993.  2 mappen.
N.B. Chronologisch geordend.
94
1976-1978.
95
1987-1993.
96-97
Uitnodigingen voor en andere stukken betreffende persreizen.   1991-1992.  2 mappen.
N.B. Alfabetisch geordend op naam land/streek.
96
A - M.
97
N - Z.

Interne opleiding voor journalistiek

98
Opzet, programma, begroting en andere stukken betreffende de journalistenopleiding.   1978-1981.  1 map.

overige stukken

99-102
Diverse stukken betreffende kopij, financiën, beleidsnota's, correspondentie, technische zaken, bruikleen dia's, enkele notulen, etc.   1969-1993.  4 mappen.
99
1969, 1982-1983, 1985-1988.
100
1989-1990.
101
1991-1992.
102
1993.

DOCUMENTATIE

103
Documentatie betreffende lustrumuitstapjes naar Britse eilanden, betreffende SPU zelf en enkele krantjes t.g.v. afscheid medewerkers.   1984-1993.  1 map.
104
Documentatie betreffende het herdenkingsboek SPU. Met de originele tekeningen van Eric Peter van der Wal ('Pluis').   1994.  1 omslag.
105
Informatieboekjes met adressen en telefoonnummers van (medewerkers van) SPU; kerst- en nieuwjaarskaarten.   1984-1986, z.j.  1 omslag.

STUKKEN AFKOMSTIG VAN J. HALLEWAS

106-107
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van Jaap Hallewas.   1976-1978.  2 mappen.
N.B. Jaap Hallewas was toentertijd directeur Westerners/hoofdredacteur Binnenhof, secretaris van de Pers Unie èn voorzitter van de kopijcommissie.
106
1976-1977.
107
1978.