IISH

Archief Joop den Uyl

Periode  (1919-) 1927-1987 (1988)
Omvang   50.37 m.
Raadpleging Beperkt
Zie voor de bepalingen de tekst onder het kopje raadpleging in de inleiding.
Zie informatie over raadpleging
Beperkingen aan gebruik Voor het maken van fotokopieën is toestemming van de bewaargever vereist

Biografie

Uyl, Joop M. den (1919-1987). Studeerde economie in Amsterdam, redacteur van Het Parool en Vrij Nederland en directeur van de WBS 1949-1962; voor de PvdA lid van de gemeenteraad van Amsterdam 1953-1965, waarvan wethouder 1963-1965, en met onderbrekingen van de Tweede Kamer 1956-1988, vanaf 1967 fractievoorzitter; minister van Economische Zaken 1965-1966, minister-president 1973-1977 en vice minister-president en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1981-1982.

Inhoud

Het archief bevat voornamelijk naar onderwerp geordende dossiers met stukken opgemaakt of ontvangen in zijn functie van redacteur van Vrij Nederland, gemeenteraadslid en wethouder van Amsterdam en vooral als fractievoorzitter, onder andere betreffende (Europese) verkiezingen, kabinets(in)formaties, sociaal-economische politiek, (kern)bewapening, milieu, (wetenschappelijk) onderwijs, stukken van het Partijbestuur en documentatie;

als minister-president, onder andere betreffende kabinetsformaties, regeringsverklaringen, verkiezingen, financieel-economisch beleid, energiebeleid, (kern)bewapening;

als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; stukken uit hoofde van functies in de Commissie Palme, de Federatie van Socialistische Partijen van de Europese Gemeenschap en in de Socialistische Internationale;

documentatie betreffende vele onderwerpen.

Ordening

De inventaris is onderverdeeld in de hoofdrubrieken 'algemeen', 'particulier' en 'openbaar leven'. Deze laatste rubriek is ingedeeld naar functies, waarbinnen weer een onderverdeling op onderwerp is gemaakt.
De indeling naar functies heeft tot gevolg dat de stukken betreffende de PvdA , de SI en de FSPEG nu verspreid door het archief zitten. Tegen dit nadeel weegt echter de overweging op dat de functie die Den Uyl bekleedde van invloed is op de relatie met de betrokken organisatie en daarmee op het karakter van de stukken, die beide wisselen.
Een voorbeeld hiervan is zijn relatie met de SI, waarvan hij eerst als directeur van de WBS de conferenties bijwoonde, daarna tot 1976 als partijleider deel uitmaakte van de partijleidersconferenties, terwijl hij vanaf 1976 de functie van vice-voorzitter van de SI bekleedde. Via de index zijn deze stukken echter makkelijk te vinden.
Bij de stukken van de PvdA doet zich nog een verdere complicatie voor. Deze stukken kunnen zowel een partijpolitieke invalshoek hebben, als zijn gebruikt bij de beleidsuitvoering tijdens de uitoefening van een bestuurlijke functie. De partijpolitieke stukken zijn ondergebracht in de terugkerende rubriek 'partijleven', terwijl in de 'dossiers' de stukken betreffende het standpunt van de PvdA ten aanzien van bepaalde onderwerpen kunnen worden aangetroffen.
De publikaties, lezingen en stukken betreffende optreden bij openbare bijeenkomsten zitten ook vaak verborgen in de 'dossiers' die zijn ondergebracht bij zijn functies. Voor een deel werden ze echter los aangetroffen. Deze zijn geplaatst in aparte subrubrieken 'publikaties' en 'overig openbaar optreden' binnen de indeling naar functies. Via de opgenomen index zijn alle toespraken en lezingen terug te vinden.
De hierboven als 'dossiers' aangeduide eenheden zijn door Den Uyl zelf gevormd. Zowel thuis als bij de Tweede-Kamerfractie had Den Uyl zijn archiefstukken opgeborgen in een grote serie mappen met zeer globale opschriften die hooguit onderwerpen of zaken aangaven die vaak op langere periodes betrekking hadden. Den Uyl bewaarde er alle relevante informatie die hij nodig had voor de uitoefening van zijn functies: stukken van de Tweede-Kamerfractie, documentatie, correspondentie, krantenknipsels, nota's en notities en vele andere soorten stukken, waarbij een duidelijke onderlinge relatie aanwezig was. Op en tussen deze stukken werden ook aantekeningen aangetroffen.
Veel mappen komen in aanmerking voor de term 'dossier', maar er is niet altijd sprake van een afgesloten onderwerp of van een zaak en veelal zitten in de mappen deelonderwerpen. Deze 'dossiers' (beschreven als 'stukken betreffende') zijn intact gelaten.
Veelal betroffen meerdere 'dossiers' hetzelfde onderwerp, waardoor ze chronologisch en inhoudelijk moeilijk van elkaar te onderscheiden waren. Dit was aanleiding om in deze gevallen de 'dossiers' in één beschrijving samen te voegen, waardoor de verpakkingseenheden van de beschrijvingen vaak groot zijn. De nadelen hiervan zijn echter kleiner dan de nadelige gevolgen van de verstoring van de oude orde, die onherstelbare schade aan het archief zou hebben toegebracht. Een ander gevolg van de gekozen werkwijze is dat de beschrijvingen elkaar niet altijd uitsluiten en dat binnen de 'dossiers' aanwezige deelonderwerpen soms niet zichtbaar konden worden gemaakt. Dit is zo veel mogelijk opgevangen door middel van verwijzingen.
Om het nadeel van de grote verpakkingseenheden en de daarmee samenhangende globaliteit van de beschrijvingen te ondervangen is er naast de index op de lezingen, inleidingen en toespraken, een index op correspondenten gemaakt. Deze index heeft voornamelijk betrekking op ingekomen brieven, daar in het archief weinig minuten van uitgaande brieven werden aangetroffen. De vele ingekomen brieven van burgers die de beleidsdaden van Den Uyl goed- of afkeurden, zijn er niet in opgenomen. Bij deze brieven is niet zozeer de afzender van belang, als wel de inhoud. Bovendien zijn deze brieven geen onderdeel van een dossier, maar vormen zij een aparte serie (zie inv.nrs. 260-282, 712-714).
De index op correspondenten is samengevoegd met de gebruikelijke index op de tekst van de inventaris.

Bewerking

Inventaris gemaakt door Cees Smit in 1994, aanvulling 1998 door Cees Smith in 1999, aanvullingen 2013 door Bouwe Hijma

Andere fysieke vorm

Veiligheidsmicrofilms (1994)

I N L E I D I N G

LEVENSLOOP

Johannes Marten den Uyl werd op 9 augustus 1919 in Hilversum geboren.
Hij ging in zijn geboorteplaats naar de gereformeerde lagere school en naar het Christelijk Lyceum. In 1936 behaalde hij het diploma HBS-A. In dat jaar begon hij zijn studie economie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam . Tijdens zijn studententijd was hij penningmeester van de Amsterdamse afdeling van de gereformeerde studentenvereniging Sociëtas Studiosorum Reformatorum (SSR) en vanaf 1938 redacteur van Libertas ex Veritate , het landelijk orgaan van de SSR. Onder de schuilnaam Ernst Noack publiceerde hij gedichten in dit blad en in de almanakken van de SSR. In 1942 legde Den Uyl het doctoraal examen af.
Nadat hij korte tijd ambtenaar was geweest op de afdeling Prijsvorming van het Rijksbureau Chemische Producten in Den Haag, vestigde Den Uyl zich in 1944 weer in Amsterdam. Op 30 augustus trouwde hij met Elisabeth Jacoba van Vessem , die hij had leren kennen bij uitgeverij Querido waar G. van Oorschot destijds directeur was. Rond Van Oorschot was in de oorlogsjaren de illegale groep ' De Nieuwe Vrijheid ' actief geweest die het blad De Baanbreker uitgaf. Den Uyl maakte van deze groep deel uit en in het laatste oorlogsjaar ontmoette hij er H.M. van Randwijk .
In 1945 werd Den Uyl sociaal-economisch redacteur bij Het Parool , maar nog in datzelfde jaar maakte hij de overstap naar Vrij Nederland , waar hij tot 1948 redacteur binnenland en adjunct-hoofdredacteur was. In november 1946 was hij samen met Van Randwijk betrokken bij de oprichting van het tijdschrift Atoom, waarvan Den Uyl eindredacteur werd.
Eind 1948 verliet Den Uyl Vrij Nederland en in januari 1949 trad hij aan als directeur van de Wiardi Beckman Stichting en redactiesecretaris van Socialisme en Democratie . Hij bleef dit tot september 1962 .
In september 1953 werd Den Uyl lid van de gemeenteraad van Amsterdam, waar hij van 1955 tot 1962 voorzitter was van de gemeenteraadsfractie van de PvdA . In november 1956 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Dit lidmaatschap beëindigde hij in 1962 toen hij wethouder van Publieke Werken, Stadsontwikkeling en Economische Zaken in Amsterdam werd.
In april 1965 verliet hij Amsterdam om als minister van Economische Zaken zitting te nemen in het kabinet- Cals . Na de val van dit kabinet in oktober 1966 werd Den Uyl in februari 1967 fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. In mei 1973 trad het kabinet-Den Uyl aan. Na de val van het kabinet in december 1977 was Den Uyl opnieuw fractievoorzitter. Van september 1981 tot mei 1982 was hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vice-Premier in het tweede kabinet-Van Agt. Hierna werd hij weer fractievoorzitter, totdat W. Kok hem in juli 1985 opvolgde. Den Uyl bleef tot zijn overlijden op 24 december 1987 lid van de Tweede Kamer. Vanaf 1976 was Den Uyl vice-voorzitter van de Socialistische Internationale (SI) en vanaf 1980 voorzitter van de Federatie van Socialistische Partijen in de Europese Gemeenschap (FSPEG) . Ook maakte hij deel uit van de Independent Commission on Disarmament and Security Issues (de ' Commissie Palme '). De laatste jaren van zijn leven was Den Uyl betrokken bij de hervorming van de Verenigde Naties met de groep 'Parliamentarians for Global Action' (PGA).

HET ARCHIEF

In 1988 werden de eerste gedeelten van het archief overgebracht van het huisadres en van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA naar het IISG . Tijdens de ordening van het archief volgden er nog enkele aanvullingen. Het archief bestond hoofdzakelijk uit een grote serie mappen met vaak zeer globale opschriften en er werden mappen aangetroffen zonder opschriften. Naast deze mappen werden ordners met ingekomen brieven en series notulen van het partijbestuur aangetroffen, en losse stukken. Tenslotte werden in het archief multo-mappen en blocnotes aangetroffen met aantekeningen van Den Uyl die hoofdzakelijk zijn weergave van gesprekken, besprekingen en vergaderingen bevatten. Deze aantekeningen vormen de ruggegraat van het archief. Op het Gemeentearchief in Amsterdam zijn stukken aanwezig die Den Uyl gedurende zijn gemeenteraadsperiode heeft ontvangen en opgemaakt. Het gaat hier om stukken betreffende het lidmaatschap van de Tweede Kamer (1958-1964), de gemeenteraad (1953-1967), de PvdA (1962-1965) en overige activiteiten, waaronder die in het kader van zijn directeurschap van de WBS. Van deze stukken is op het Gemeentearchief een inventaris aanwezig.
Tesamen met de stukken op het Gemeentearchief beslaat het in deze inventaris beschreven archief van J.M. den Uyl zijn gehele leven.

VERANTWOORDING VOOR DE ORDENING

De inventaris is onderverdeeld in de hoofdrubrieken 'algemeen', 'particulier' en 'openbaar leven'. Deze laatste rubriek is ingedeeld naar functies, waarbinnen weer een onderverdeling op onderwerp is gemaakt.
De indeling naar functies heeft tot gevolg dat de stukken betreffende de PvdA , de SI en de FSPEG nu verspreid door het archief zitten. Tegen dit nadeel weegt echter de overweging op dat de functie die Den Uyl bekleedde van invloed is op de relatie met de betrokken organisatie en daarmee op het karakter van de stukken, die beide wisselen.
Een voorbeeld hiervan is zijn relatie met de SI, waarvan hij eerst als directeur van de WBS de conferenties bijwoonde, daarna tot 1976 als partijleider deel uitmaakte van de partijleidersconferenties, terwijl hij vanaf 1976 de functie van vice-voorzitter van de SI bekleedde. Via de index zijn deze stukken echter makkelijk te vinden.
Bij de stukken van de PvdA doet zich nog een verdere complicatie voor. Deze stukken kunnen zowel een partijpolitieke invalshoek hebben, als zijn gebruikt bij de beleidsuitvoering tijdens de uitoefening van een bestuurlijke functie. De partijpolitieke stukken zijn ondergebracht in de terugkerende rubriek 'partijleven', terwijl in de 'dossiers' de stukken betreffende het standpunt van de PvdA ten aanzien van bepaalde onderwerpen kunnen worden aangetroffen.
De publikaties, lezingen en stukken betreffende optreden bij openbare bijeenkomsten zitten ook vaak verborgen in de 'dossiers' die zijn ondergebracht bij zijn functies. Voor een deel werden ze echter los aangetroffen. Deze zijn geplaatst in aparte subrubrieken 'publikaties' en 'overig openbaar optreden' binnen de indeling naar functies. Via de opgenomen index zijn alle toespraken en lezingen terug te vinden.
De hierboven als 'dossiers' aangeduide eenheden zijn door Den Uyl zelf gevormd. Zowel thuis als bij de Tweede-Kamerfractie had Den Uyl zijn archiefstukken opgeborgen in een grote serie mappen met zeer globale opschriften die hooguit onderwerpen of zaken aangaven die vaak op langere periodes betrekking hadden. Den Uyl bewaarde er alle relevante informatie die hij nodig had voor de uitoefening van zijn functies: stukken van de Tweede-Kamerfractie, documentatie, correspondentie, krantenknipsels, nota's en notities en vele andere soorten stukken, waarbij een duidelijke onderlinge relatie aanwezig was. Op en tussen deze stukken werden ook aantekeningen aangetroffen.
Veel mappen komen in aanmerking voor de term 'dossier', maar er is niet altijd sprake van een afgesloten onderwerp of van een zaak en veelal zitten in de mappen deelonderwerpen. Deze 'dossiers' (beschreven als 'stukken betreffende') zijn intact gelaten.
Veelal betroffen meerdere 'dossiers' hetzelfde onderwerp, waardoor ze chronologisch en inhoudelijk moeilijk van elkaar te onderscheiden waren. Dit was aanleiding om in deze gevallen de 'dossiers' in één beschrijving samen te voegen, waardoor de verpakkingseenheden van de beschrijvingen vaak groot zijn. De nadelen hiervan zijn echter kleiner dan de nadelige gevolgen van de verstoring van de oude orde, die onherstelbare schade aan het archief zou hebben toegebracht. Een ander gevolg van de gekozen werkwijze is dat de beschrijvingen elkaar niet altijd uitsluiten en dat binnen de 'dossiers' aanwezige deelonderwerpen soms niet zichtbaar konden worden gemaakt. Dit is zo veel mogelijk opgevangen door middel van verwijzingen.
Om het nadeel van de grote verpakkingseenheden en de daarmee samenhangende globaliteit van de beschrijvingen te ondervangen is er naast de index op de lezingen, inleidingen en toespraken, een index op correspondenten gemaakt. Deze index heeft voornamelijk betrekking op ingekomen brieven, daar in het archief weinig minuten van uitgaande brieven werden aangetroffen. De vele ingekomen brieven van burgers die de beleidsdaden van Den Uyl goed- of afkeurden, zijn er niet in opgenomen. Bij deze brieven is niet zozeer de afzender van belang, als wel de inhoud. Bovendien zijn deze brieven geen onderdeel van een dossier, maar vormen zij een aparte serie (zie inv.nrs. 260-282, 712-714).
De index op correspondenten is samengevoegd met de gebruikelijke index op de tekst van de inventaris.

AFZONDERING VAN STUKKEN UIT HET ARCHIEF EN VERNIETIGING

Een aantal stukken afkomstig van E.J. den Uyl -van Vessem zijn overgebracht naar haar archief dat aanwezig is op het IISG . Stukken afkomstig van W. Meijer , J. Voogd en van E. van Thijn , door hen opgemaakt en ontvangen in de functie van Tweede-Kamerlid en fractievoorzitter, zijn afgezonderd om ter zijner tijd bij het archief van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA gevoegd te worden.
Gepubliceerde rapporten, nota's, boeken, brochures en periodieken zijn afgezonderd en overgebracht naar de bibliotheek van het IISG . Enkele foto's, affiches en voorwerpen zijn overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid. In een later stadium zijn nog vele foto's los van het archief bij de afdeling Beeld en Geluid binnengekomen.
De stukken van de WBS, de PvdA en van de SI die los werden aangetroffen en ook in de op het IISG aanwezige archieven van deze organisaties zitten, zijn vernietigd. Ook de handelingen van de vergaderingen van de Tweede Kamer zijn vernietigd, evenals de dubbelen.
Bij binnenkomst was de omvang van het totaal 130 meter. Na ordening, afzondering van bibliotheekmateriaal en vernietiging heeft het archief nu een omvang van 43 meter.

INLEIDING aanvulling 1993 (inv.nrs. 985-1183)

In 1993 ontving het IISG het archief van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA . Hierin bleken stukken te zitten die behoren tot het archief van J.M. den Uyl , dat al op het IISG aanwezig was en waarvan een inventaris was gemaakt. De stukken zijn van het archief van de Tweede-Kamerfractie afgezonderd en beschreven in de onderstaande inventaris.
Hierbij zijn nog enkele stukken gevoegd die tijdens de ordening van het archief van E.J. den Uyl-van Vessem werden aangetroffen, maar eveneens in het archief van J.M. den Uyl thuishoren.
Evenals in de eerder verschenen inventaris is bij deze aanvulling een index gemaakt op de correspondenten in het archief en op de tekst van de inventaris. De correspondenten in de inv. nrs. 989-1035 zijn hierin echter niet opgenomen, omdat deze alfabetisch zijn geordend.
Er is ook weer een index op lezingen, inleidingen en toespraken gemaakt. De nummering sluit aan op die van de eerder gepubliceerde inventaris.
De omvang van de aanvulling is 5.25 m.

INLEIDING aanvulling 1998 (inv.nrs. 1184-1224)

De aanvulling werd in 1998 door het IISG ontvangen van de erfgenamen. Er werden enkele stukken aangetroffen afkomstig van Den Uyl's echtgenote, E.J. den Uyl-van Vessem; deze zijn opgenomen in haar archief, eveneens aanwezig bij het IISG. Daarnaast zijn nog enkele stukken overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid van het IISG; het betreft hoofdzakelijk rouwlinten van zowel Den Uyl als van zijn echtgenote.

De omvang van de aanvulling is 0.5 m. .

RAADPLEGING VAN STUKKEN

Alle aanvragen voor toestemming tot inzage in het archief vinden plaats door bemiddeling van het IISG.

Vrij raadpleegbaar is de rubriek:
Documentatie: inv.nrs. 1180-1183.

Na schriftelijke toestemming van de familie de rubrieken:
Algemeen: inv.nrs. 985-986.
Particulier: inv.nr. 987.
Overige activiteiten: inv.nrs. 1175-1179.

Na schriftelijke toestemming van de WBS, het partijbestuur van de PVDA en de Tweede-Kamerfractie van de PVDA de rubrieken:
Directeur van de Wiardi Beckman Stichting: inv.nr. 988.
Lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter: inv.nrs. 989-1085.

Gesloten:
Minister-President: 20 jaar gesloten. Daarna raadpleegbaar na schriftelijke toestemming van de Tweede-Kamerfractie: inv.nrs. 1086-1173.
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vice-Minister-President en minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken. 20 jaar gesloten. Daarna raadpleegbaar na schriftelijke toestemming van de Tweede-Kamerfractie: inv.nr. 1174
Voor bepaalde stukken is een aparte regeling getroffen: deze zijn in de inventaris bij het betreffende nummer aangegeven.

I N V E N T A R I S


ALGEMEEN

1-4
Dagboeken.   1939-1947,   1956.  4 cahiers.
1
1939-1941.
2
1942.
3
1942-1943.
4
1943-1947, 1956.
5-29
Aantekeningen, grotendeels naar aanleiding van besprekingen en vergaderingen.   1941-1942,   1947,   C. 1962-1965,   1967-1977,   1979-1987 en z.j.  19 omslagen, 5 pakken en 1 doos.
5
1941-1942.
6
1947.
7
C. 1962-1965. (pak)
N.B. Hierin ook een dagboek bijgehouden tijdens een reis met het gezin.
8
apr. 1964-mrt. 1965.
9
C. 1965.
10
1967.
11
1967, feb.-mei.
12
1968.
13
C. 1969.
14
1970, sept.-okt.
15
1971-jan. 1972.
16
1972.
17
C. 1973-1977. (doos).
18
C. 1979-1980.
19
C. 1981.
20
1982, mrt.-nov. (pak).
21
1982-mei 1984. (pak).
22
sept. 1984.
23
C. 1984.
24
1985, sept.-okt.
25
1986, mei-jun.
26
1986.
27
1987.
28
Z.j. (pak)
29
Z.j. (pak)
30-41
Aantekeningen van besprekingen, gesprekken en vergaderingen.   1968-1982,   1984-1985,   1987.  12 mappen.
N.B.De aantekeningen werden in chronologische ordening aangetroffen in multomappen.
30
feb. 1968-sept. 1970.
31
okt. 1970-mrt. 1972.
32
mrt. 1972-nov. 1972.
33
nov. 1972-mei 1973.
34
mei 1973-feb. 1976.
35
mrt. 1976-mei 1977.
36
mei 1977-feb. 1978.
37
feb. 1978-apr. 1982.
38
mei 1979-feb. 1980.
39
mei 1981-jan. 1982.
40
jun. 1984-apr. 1985.
41
jan. 1987-jun. 1987.
42
Aantekeningen en gedichten.   1942,   1964 en z.j.  1 omslag.
43
'Kafka notities'.   1947-1948.  1 cahier.
44-51
Zakagenda's.   1937-1938,   1940-1941,   1943-1946,   1948-1957,   1959-1987.  1 map, 1 pak en 6 dozen.
44
1937-1938, 1940. (map)
45
1941, 1943-1946, 1948-1952.
46
1953-1957.
47
1959-1964.
48
1965-1969.
49
1970-1975.
50
1976-1981.
51
1982-1987. (pak)
52-60
Ingekomen brieven en enkele kopieën van uitgaande brieven.   1937-1945,   1948,   1965-1987.  7 omslagen en 2 pakken.
52
1937-1945, 1948.
53
1965-1968.
54
1969-1972.
55
1973-1974.
56
1975-1976.
57
1977-1978.
58
1979-1980.
59
1981-1984. (pak)
60
1984-1987. (pak)
61
Ingekomen brieven en felicitatiekaarten bij zijn 60e verjaardag.   1979.  1 omslag.
62-64
Ingekomen brieven en felicitatiekaarten bij zijn 65e verjaardag.   1984.  2 pakken en 1 doos.
65
Kerst- en nieuwjaarskaarten.   1974-1987.  1 pak.
66-70
Kerst- en nieuwjaarskaarten en ingekomen brieven naar aanleiding van zijn ziekte.   1987.  5 dozen.

PARTICULIER


FAMILIE EN GEZIN


N.B. Zie ook inv.nr. 7
71
Brief van J.M. den Uyl aan zijn moeder, zuster en broers.   1937.  1 stuk.
72
Ingekomen brieven van zijn moeder, Agatha Hendrika van Leeuwen .   1937-1938,   1952,   1965.  1 omslag.
73
Huwelijksaankondiging van J.M. den Uyl en E.J. van Vessem .   1944.  1 stuk.
74
Ingekomen brieven van familieleden.   1944,   1969-1971,   1973-1975,   1977-1980,   1982 en z.j.  1 omslag.
75
Stukken betreffende de kinderen: brieven en briefjes, tekeningen, aantekeningen.   1957,   1960,   1965-1967,   1974,   1976,   1979 en z.j.  1 omslag.
76
Stukken betreffende het overlijden van zijn moeder.   1970.  1 omslag.
77
Bijbelcitaten van zijn moeder.   1897. Met aantekeningen van Den Uyl .   Z.j.  1 cahier.

FINANCIëN EN BEZIT

78
Stukken betreffende het salaris, de CAO, pensioenregeling en verzekeringen.   1948-1962.  1 omslag.
79
Stukken betreffende de bouw en aankoop van het woonhuis Weldam 5 in Amsterdam.   1964-1969.  1 omslag.
80
Akten van geldlening.   1966,   1970,   1972-1973.  1 omslag.
81
Stukken betreffende de nalatenschap van zijn moeder.   1970-1971.  1 omslag.
82
Beschikking houdende toekenning van een uitkering aan J.M. den Uyl als gewezen vice-Minister-President en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met bijlagen.   1982.  1 omslag.
83
Stukken betreffende de afsluiting van een hypothecaire geldlening en wijziging van de lening.   1984,   1987.  1 omslag.
84
Stukken betreffende diverse financiële zaken van J.M. den Uyl en E.J. den Uyl-van Vessem .   1936,   1941,   1943-1949.  1 omslag.

STUDIE


Christelijk Lyceum te Hilversum
85
Aantekeningen hoofdzakelijk betreffende staatkunde.   1927-1929,   1935-1936.  1 deel.
86-88
Schoolcahiers.   1930,   1935-1940 en z.j.  2 pakken en 1 doos.
89
Schoolagenda's.   1931-1936.  1 pak.
90
Proefwerken.   1931-1938.  1 pak.
91
Strafregels.   Z.j.  2 stukken.

Faculteit der Economische Wetenschappen aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
92
Stukken betreffende de opzet van de studie, de faculteit, bewijs van toegang en stukken betreffende tentamens.   1936,   1938-1941.  1 omslag.
93
Aantekeningen uit de studententijd.   C. 1938 en z.j.  1 pak.
94-95
Boeken en periodieken met aantekeningen.   1939,   1941 en z.j.  2 pakken.
96
Collegedictaten.   1939-1942.  1 pak.
97
Doctoraal-scriptie 'Betalingsbalans en Internationale Kapitaalbewegingen'. Met manuscripten, aantekeningen en documentatie.   1942.  1 omslag.
98-100
Collegedictaten van 'De beginselen der Sociale Economie', door Dr. P. Hennipman .   Z.j.  2 pakken.
101
Uittreksels.   Z.j.  1 omslag.

EREDOCTORAAT EN ONDERSCHEIDINGEN

102
Stukken betreffende de toekenning van de Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft van de Huisorde van Oranje.   1974.  1 omslag.
103
Koninklijk Besluit houdende onderscheiding van oud-ministers en oud-staatssecretarissen, waaronder de benoeming van J.M. den Uyl tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau.   1982.  1 stuk.
104
Stukken betreffende de verlening van het Eredoctoraat in de Economische Wetenschappen.   1984-1985.  1 pak.
105
Akte van verlening van het Eredoctoraat.   1985.  1 stuk.

OVERLIJDEN

106
Kennisgeving door het partijbestuur en de Tweede- Kamerfractie van het overlijden van J.M. den Uyl en het programma van de herdenkingsbijeenkomst op 30 december   1987 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.   1987.  2 stukken.
107
Condoleanceregisters van de gemeenten Binnenmaas, Strijen en Wageningen, de PvdA afdeling Enkhuizen en oud- AJC 'ers bijeen op 'De Paasheuvel'.   1987-1988.  1 omslag.
N.B. Zie ook nr. 1226.

OVERIGE ONDERWERPEN

108
Stukken betreffende de militaire dienstplicht van J.M. den Uyl .   1937-1940.  1 omslag.
109
Stukken betreffende de bevrijding.   1945.  1 omslag.
110
Reisdocumenten.   1952-1953,   1963,   1970-1972,   1974,   1980.  1 omslag.
111
Verslag van een fietstocht naar Frankrijk.   Z.j.  1 deeltje.
112
Stukken betreffende diverse onderwerpen.   1931,   1933,   1938-1948,   1964-1966 en z.j.  1 pak.

OPENBAAR LEVEN


STUDENTENORGANISATIES

113
Stukken betreffende de financiën van de Sociëtas Studiosorum Reformatorum Amsteldamensis (SSRA).   1930-1938.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nr. 115
114
Manuscripten van artikelen en toespraken, aantekeningen gemaakt tijdens bijeenkomsten, gedichten en losse aantekeningen.   1935-1937,   1940 en z.j.  1 pak.
115
Correspondentie van derden met derden betreffende de financiering, conferenties en bijeenkomsten van de SSRA.   1936,   1938.  1 omslag.
116-117
Stukken betreffende de SSRA.   1936-1941.  1 pak en 1 portefeuille.
118
Stukken betreffende de redactie van Libertas ex Veritate , blad van de SSRA. Met ingekomen brieven en aantekeningen.   1936-1942.  1 pak.
119
Stukken betreffende het Dispuut M.E.D.I.C.U.S. van de SSRA.   1936-1941,   1968.  1 omslag.
120
Stukken betreffende diverse studenten- en jongeren-organisaties.   1937-1942.  1 pak.
121
Menukaarten van de SSRA en van het Dispuut M.E.D.I.C.U.S.   1937,   1939-1940,   1945.  1 omslag.
122
Stukken van en betreffende de redactie van het 'Jaarboekje der Studievereeniging der Economische Faculteit'.   1939-1942.  1 pak.
123
Stukken betreffende de Universiteitsweek Amsterdam-   1940, georganiseerd door een commissie samengesteld uit de Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging (NCSV) en de SSRA. Met aantekeningen.   1940.  1 omslag.
124
'Beknopt overzicht van het Gladiator-plan', plan tot uitgave van een tijdschrift na de oorlog, en 'het organisatie-plan van de Nederlandse Sociëteit'.   1942.  2 stukken.

REDACTEUR VAN HET PAROOL EN VRIJ NEDERLAND (1945-1948)

125
Stukken ontvangen als redactielid van Vrij Nederland , met enige correspondentie van H. van Randwijk.   1944-1949.  1 doos.
126
Brief aan H. van Randwijk betreffende het verzoek van G.A. van Oorschot om namens de groep ' De Nieuwe Vrijheid ' toegelaten te worden tot de Groote Advies Commissie der Illegaliteit. Met bijlage.   1945.  2 stukken.
127
Stukken van de redactie van Het Parool betreffende de vakbeweging. Met documentatie en aantekeningen.   1945.  1 omslag.
128
Stukken van de Perscommissie van de PvdA . Met documentatie en aantekeningen.   1945-1948.  1 omslag.
129
Stukken betreffende het verblijf van J.M. den Uyl in Zwitserland met het doel contacten te leggen ten behoeve van medewerking van Vrij Nederland aan de eventuele uitgave van een internationaal blad gericht op West-Europa, op initiatief van de A-Z Presse.   1946.  1 omslag.
130
Dossier inzake de plannen van de Stichting Vrij Nederland tot uitgave en distributie van progressieve boeken, een weekblad en een 'digest' in Indonesië.   1947.  1 omslag.
131
Stukken betreffende de levering van boeken, brochures, manuscripten en tijdschriften door de Stichting Vrij Nederland aan de Kulturbund zur Demokratischer Erneuerung Deutschlands .   1947.  1 omslag.
132
Stukken betreffende de International Consultative Conference on Human Rights, georganiseerd door the National Council for Civil Liberties , London 13-16 juni 1947, waar J.M. den Uyl als vertegenwoordiger van Vrij Nederland aanwezig was.   1947-1949.  1 omslag.
133
Stukken betreffende het economisch herstel in Europa.   1948.  1 omslag.
134
Stukken betreffende het 'Congres van Europa', Den Haag 7-10 mei. 1948.  1 omslag.
135
Artikelen van J.M. den Uyl voor Vrij Nederland , niet geplaatst. Z.j. Manuscripten.  2 stukken.
136
Aantekeningen betreffende het boek 'Verkeerde voorkeur' van J. de Kadt (   1948 ).   Z.j.  1 stuk.

DIRECTEUR VAN DE WIARDI BECKMAN STICHTING (1949-1962)


Algemeen
137
Ingekomen en enkele doorslagen van uitgaande brieven. Met aantekeningen.   1948-1954,   1956-1962.  1 pak.
138-139
Bureau-agenda's.   1954,   1956.  2 delen.
138
1954.
139
1956.
140
Notities aan de staf en aan J.M. den Uyl , en notities van Den Uyl aan stafleden. Met aantekeningen.   1958-1962.  1 pak.

Commissies, secties en werkgroepen
141
Stukken van de Commissie Bevolkingspolitiek. Met aantekeningen en documentatie.   1946-1955.  1 pak.
142
Stukken van de Sectie Agrarische Vragen.   1951,   1959-1960 en z.j.  1 omslag.
143
Stukken van de Commissie Verhouding Functionele en Territoriale Lichamen. Met het concept-rapport en documentatie.   1953-1959.  1 omslag.
144
Stukken van de Commissie Individu en Gemeenschap. Met manuscripten en aantekeningen.   1953-1958,   1962-1963.  1 pak.
145
Stukken van de PBO-Commissie. Met aantekeningen en documentatie.   1956-1962.  1 pak.
146
Stukken van de Economische Sectie. Met aantekeningen.   1958-1961.  1 pak.
147
Stukken van de Commissie Vennootschapsrecht. Met aan-tekeningen en teksten ten behoeve van het rapport, notities aan J.M. den Uyl , en stukken betreffende het bezoek van Den Uyl aan Philips.   1959-1961.  1 omslag.
148
Stukken van de Sectie Ontwikkeling Overzeese Landen. Met aantekeningen.   1959-1961.  1 omslag.

Publikaties en onderzoek

-Publikaties-
149
Stukken betreffende de totstandkoming van 'De Weg naar Vrijheid'. Met concept-teksten en documentatie.   1947,   1950-1952,   1957-1958.  1 pak.
150
Stukken betreffende het Socialisatierapport van G.M. Nederhorst . Met aantekeningen.   1948-1949.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 179
151
Verslagen van de redactievergaderingen van Socialisme en Democratie (S & D) . Met aantekeningen en bijlagen.   1948-1962.  1 pak.
152
Manuscripten van artikelen voor S & D . Met aantekeningen en memo's van W. Banning , J.M. den Uyl en andere redactieleden.   1948-1957,   1961,   1963 en z.j.  1 pak.
153
Stukken betreffende het 'Middenstandsprogram' van de PvdA . Met aantekeningen en documentatie.   1950,   1957.  1 omslag.
154
Stukken betreffende het WBS-rapport 'Sociografie van een doorbraak-afdeling. Sociale analyse van de afdeling Amersfoort der Partij van de Arbeid ', door M. van de Vall .   1953.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 163
155
Correspondentie en aantekeningen betreffende het proefschrift van R.M. Ruitenbeek, 'Het ontstaan van de Partij van de Arbeid '. Met concept-teksten.   1954-1955.  1 pak.
156-158
Stukken betreffende de totstandkoming van 'Om de kwaliteit van het bestaan'. Met aantekeningen, concept-teksten en documentatie.   1960-1963.  1 pak en 2 dozen.
159
Stukken van het curatorium betreffende de rapporten 'Middenstandsbedrijfspanden', 'Recreatie in Nederland ', 'Een verantwoorde bibliotheekvoorziening' en het rapport 'Gemeenschapsbouwbedrijf'. Met enkele aantekeningen.   1961-1963.  1 omslag.
160
Manuscripten van 'De Laagstbetaalden'. Met aantekeningen en bijlagen.   1964.  1 omslag.

-Onderzoek-
161
Verslag van 'Besprekingen in verband met de mogelijkheid tot beëindiging van de stakingen van 28-31 mei 1946 ', en stukken betreffende de verkiezingsuitslagen.   1946.  1 omslag.
162
Stukken betreffende opinieonderzoeken: aantekeningen, correspondentie, manuscripten en documentatie, stukken betreffende het congres van het NIPO op 15-17 september 1948 over Europees opinieonderzoek, en stukken betreffende het verkiezingsonderzoek van Gallup bij de verkiezingen van 1948 in de VS.   1946-1949,   1952,   1955.  1 omslag.
163
Stukken betreffende het kiezersonderzoek door de Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS) in opdracht van de PvdA , het onderzoek naar de samenstelling van de partij in 1947 en het onderzoek bij de PvdA in Amersfoort.   1947,   1952-1953,   1958,   1960-1962.  1 pak.
164
Stukken betreffende het onderzoek voor de WBS naar de inhoud van het weekblad De Linie door een werkgroep bestaande uit leden van 'Politeia', onder leiding van J.M. den Uyl .   1950.  1 omslag.
165
Stukken betreffende de werkgroep 'De politieke analyse van De Groene Amsterdammer'.   1950-1951.  1 omslag.
166
Stukken betreffende het onderzoek naar het ledenverloop bij ' Nieuwe Koers ' en de Federatie van Jongerengroepen (FJG) . Met bijlagen.   1950,   1956,   1960-1962.  1 pak.
167
Correspondentie betreffende de bemiddeling van J.M. den Uyl bij een verzoek van P. Vinke aan de belastingdienst tot het verstrekken van gegevens over het aandelenbezit van directeuren en commissarissen in door hen bestuurde NV 's, ten behoeve van zijn proefschrift.   1951-1954.  1 omslag.
168
Stukken betreffende een enquête door de VARA onder haar bestuurders en een onderzoek naar aantallen leden- abonnees.   1956.  1 omslag.
169-170
Stukken betreffende diverse verkiezingen, de totstand-koming van verkiezingsprogramma's en overzichten en analyses van uitslagen.   1956-1963.  2 pakken.
171
'Onderzoek naar de instelling van jonge Nederlanders -   1961 in opdracht van de Dr. Wiardi Beckman Stichting' door de NSS. Met aantekeningen.   1961.  1 deel.
172
Overzichten van onderzoeksgegevens.   Z.j.  1 pak.

Instanties van de PvdA
173
Stukken van de Commissie Buitenland en de Militaire Commissie van de PvdA , de Commissie Minder Ontwikkelde Gebieden van het Koos Vorrink Instituut (KVI) , en stukken van de redactie van Atoom .   1947-1962.  1 pak.
174
Stukken van de redactie van Paraat . Met enkele aantekeningen.   1952-1953.  1 omslag.
175
Stukken van het partijbestuur. Met aantekeningen en correspondentie.   1953-1956,   1959-1961.  1 omslag.
176
Stukken betreffende de actie 'Ideeënbus der Democratie'. Met aantekeningen.   1957.  1 omslag.
177
Stukken betreffende de Commissie Herziening Beginselprogram. Met concept-teksten, aantekeningen en documentatie.   1957-1960.  1 pak.
178
Stukken van de Commissie Europees Kartelbeleid van het KVI. Met aantekeningen.   1959-1960.  1 omslag.

Deelname aan conferenties en reizen
179
Stukken betreffende de Socialisatieconferentie op 1-2 april 1949 in Bentveld en het Socialisatierapport-Nederhorst. Met aantekeningen en bijlagen.   1946-1949.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 150
180-184
Stukken betreffende conferenties van de Socialist International (SI) . Met aantekeningen.   1949-1950,   1952-1953,   1955.  4 omslagen en 1 pak.
180
Conference on International Control of European Basic Industries, Bennekom 14-20 maart 1949 . 1949.
181
Conference Internationale des Experts Socialistes sur les Techniques d'Election et de Propagande, Brussel 6-8 december 1952 . 1950, 1952.
182
Eighth Conference of Economic Experts of the SI, Dorking 10-14 maart 1952 . 1952.
183
Expertenkonferenz der SI über Bevölkerungs- und Wanderungsprobleme, Bonn 7-11 december 1953 . 1953.
184
Conferentie over techniek en overheidsplanning, Bonn 19-21 november 1955 . 1955. (pak)
185
Stukken betreffende 'Het Socialistisch Dispuut' en het plan voor kaderscholing in de PvdA .   1950-1951.  1 omslag.
186
Stukken betreffende de bijeenkomsten met als thema 'Socialisme en Liberalisme'. Met aantekeningen.   1952-1956,   1960.  1 omslag.
187
Aantekeningen van gesprekken en dagboekaantekeningen, gemaakt tijdens een studiereis door de VS.   1953.  1 cahier.
N.B. Zie ook inv.nrs. 953, 963-965
188
Stukken betreffende de reis en het verblijf in de VS. Met aantekeningen en documentatie.   1953-1954.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nrs. 953, 963-965
189
Stukken betreffende het zevende congres van de Movimento Socialista per gli Stati Uniti d'Europa (MSUE) , Milaan 9-11 juli 1954 .   1954.  1 omslag.
190
Verslag van J.M. den Uyl van zijn bezoek aan Berlijn van 2-4 september 1961 . Met documentatie betreffende de VS, Cuba en Berlijn.   1955,   1959-1962.  1 omslag.
191
Stukken betreffende de conferentie over het WBS-rapport ' Leven en Werken in de IJmond', Beverwijk 2 juni 1956 .   1956.  1 omslag.
192
Stukken betreffende de conferentie op 20 maart 1965 over het rapport-Verdam. Met bijlagen.   1956,   1960,   1964-1965.  1 omslag.
193
Stukken betreffende de conferenties van de International Federation of the Socialist and Democratic Press (IFSDP) in Wenen 6-8 juli 1957 en in Oostende 9-12 juli 1958 . Met aantekeningen.   1957-1958.  1 omslag.
194
Stukken betreffende de conferentie 'About the background of the revision of programmes', 16-17 oktober 1959 . Met aantekeningen.   1959.  1 omslag.
195
'Final program of the Fifty-seventh Annual Meeting of the American Political Science Association'. Met aantekeningen.   1961.  1 deel.
196
Stukken betreffende de najaarsvergadering van de Nederlandse Kring voor Wetenschap en Politiek over 'Machtsgroepen en hun invloed op de politiek', 11 november 1961 . Met aantekeningen en documentatie.   1961-1962.  1 omslag.
197
Stukken betreffende de conferentie 'Bewogen beweging, toetsing van 15 jaar kunstbeleid', 10 maart 1962 . Met aantekeningen en documentatie.   1961-1963.  1 omslag.

Lezingen en artikelen
198-199
Teksten van lezingen en manuscripten van artikelen. Met aantekeningen.   1944,   1946-1956,   1958-1962 en z.j.  1 doos en 1 pak.
200
Manuscripten van artikelen door J.M. den Uyl en anderen betreffende de Europese eenwording. Met aantekeningen en documentatie.   1946,   1948-1962.  1 pak.
201
Aantekeningen gemaakt tijdens vergaderingen en debatten, en discussienota's van J.M. den Uyl en anderen over het Socialisme.   1950-1951,   1953,   1958-1960 en z.j.  1 omslag.
202
Aantekeningen voor lezingen over de 'Dutch Labour Party ', en de 'Position of Democratic Socialism in Europe'. Met documentatie.   1953-1954.  1 omslag.
203
Plakboek met artikelen en radiolezingen in de periode 1945-1953, aangeboden door de medewerkers van de WBS aan Den Uyl ter gelegenheid van zijn 12 1/2 jarig jubileum bij de WBS.   1961.  1 stuk.

Overige onderwerpen
204
Stukken betreffende de Benelux. Met aantekeningen van J.M. den Uyl en G.M. Nederhorst , en documentatie.   1948-1951.  1 omslag.
205-206
Stukken betreffende de Staatscommissie Ondernemingsrecht. Met aantekeningen en documentatie.   1949,   1958-1962.  2 pakken.
207
Stukken van het NVV en van de Sociaal Economische Raad (SER). Met aantekeningen.   1952-1958.  1 pak.
208
Aantekeningen en documentatie betreffende de loonpolitiek.   1955-1960.  1 omslag.
209
Gedicht ter gelegenheid van het afscheid van J.M. den Uyl als directeur van de WBS.   1962.  1 stuk.
210
Aantekeningen aangetroffen in boeken en periodieken.   1949-1950,   1952-1953,   1959-1960.  1 pak.
211
Stukken betreffende diverse onderwerpen.   1947-1955,   1959-1964 en z.j.  1 pak.

LID VAN DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM EN WETHOUDER (1953-1965)


Algemeen
212
Gelukwensen met de benoeming tot wethouder.   1962.  1 omslag.
213
Aantekeningen gemaakt tijdens een vergadering van de gemeenteraadsfractie en het verslag van de gemeenteraads-fractie over de periode 1 september 1961-31 augustus 1962.   1962.  1 omslag.
214
Ingekomen en minuten en doorslagen van uitgaande brieven.   1962-1965.  1 pak.
215
Aantekeningen.   1962-1965.  1 omslag.

Gemeentelijk beleid

N.B. Zie ook inv.nr. 334
216
Stukken betreffende het erfpachtbeleid en wijziging van het erfpachtstelsel in Amsterdam.   C. 1960,   1966.  1 pak.
217
Gemeentebegroting voor   1963. Met aantekeningen.   1962.  1 deel.
218
Stukken betreffende de Commissie tot Onderzoek Samenstelling Dienst Economische Zaken. Met aantekeningen en documentatie.   1962-1964.  1 omslag.
219
Stukken betreffende de vestiging van Mobil Oil in Amsterdam. Met aantekeningen.   1963-1965.  1 pak.
220
Overige stukken betreffende economische zaken, publieke werken en ruimtelijke ordening.   1964-1965.  1 pak.

Openbaar optreden en reizen
221
Stukken betreffende de bijeenkomst van de Nederlandse Sociologische Vereniging in Leiden op 18 april 1961 , waar J.M. den Uyl optrad als co-referent van P. Thoenes .   1961,   1963.  1 omslag.
222
Stukken betreffende een studiereis naar Kopenhagen, Stockholm en Oslo met het doel kennis te nemen van het aldaar gevoerde beleid met betrekking tot de grondpolitiek.   1963.  1 omslag.
223
'Amsterdam in New York 12-26 april   1964 ': stukken betref-fende het bezoek van een Amsterdamse delegatie aan New York. Met documentatie van het Department of City Planning New York.   1963-1964.  1 pak.
224
Teksten van lezingen. Met aantekeningen en correspondentie.   1963-1965.  1 pak.
225
Stukken betreffende 'the Goodwill Mission' van een Amsterdamse delegatie aan Indonesië, 9-20 januari 1965. Met aantekeningen en documentatie.   1964-1966.  1 pak.
226
Transcriptie van een bandopname van een rede van J.M. den Uyl waarin hij een overzicht geeft van het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens ten aanzien van publieke werken. Met bijlage.   1965.  2 stukken.

Partijleven
227
Stukken van de PvdA federatie Amsterdam betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 1953, 1958 en 1962, en de Tweede-Kamerverkiezingen van 1956. Met aantekeningen en correspondentie.   1953,   1957-1958,   1962.  1 omslag.
228
Stukken betreffende het rapport 'Achtergrond van de staking 1955 in Amsterdam' van een commissie samengesteld uit de PvdA federatie Amsterdam en de Amsterdamse Bestuurdersbond ( ABB ). Met concepten en aantekeningen.   1955-1956.  1 pak.
229
Stukken van de Commissie Parlementaire Democratie van de PvdA . Met aantekeningen.   1963-1964.  1 omslag.

Overige onderwerpen
230
Aantekeningen gemaakt tijdens het afnemen van kweekschoolexamens en beoordeling van eindexamenscripties van kweekschoolstudenten, en samenvattingen van artikelen en lezingen van derden.   1957.  2 cahiers.
231
Plakboek met krantenknipsels en foto's betreffende het wethouderschap.   1962-1965.  1 deel.
232
Ingekomen brief betreffende overdracht van archiefstukken bij zijn vertrek naar Den Haag als minister van Economische Zaken.   1965.  1 stuk.
233
Stukken betreffende diverse onderwerpen.   1953,   1963-1965 en z.j.  1 pak.

LID VAN DE TWEEDE KAMER EN FRACTIEVOORZITTER (1956-1963, 1967-1973, 1978-1981, 1982-1987)


Algemeen
234
Notulen en vergaderstukken van het Actualiteitenoverleg. Met aantekeningen.   1967-1971.  1 pak.
235-237
Aantekeningen bij stukken van de Tweede-Kamerfractie. Met notities en brieven aan J.M. den Uyl .   1967-1972,   1977-1987.  2 pakken en 1 doos.
238
Aantekeningen gemaakt tijdens het fractieweekend van 22-23 september 1978 .   1978. 1 blocnote.
239
Aantekeningen betreffende diverse onderwerpen.   1970-1972,   1977-1978,   1982-1983,   1987 en z.j.  1 omslag.
240-243
Bureau-agenda's van de secretaris van de fractievoorzitter.   1977,   1979-1987.  2 delen en 2 dozen.
240
1977. (deel)
241
1979-1983. (doos)
242
1984-1986. (doos)
243
1987. (deel)
244-252
Ingekomen brieven en enkele doorslagen van uitgaande brieven.   1966-1968,   1970-1973,   1977-1987.  8 pakken en 1 doos.
244
1966-1968, 1970-1973.
245
1977-1978.
246
1979.
247
1980.
248
1981.
249
1982-1983.
250
1984. (doos)
251
1985.
252
1986-1987.
253-258
Notities en fractienota's aan J.M. den Uyl , ingekomen brieven en aantekeningen.   1969-1973,   1978-1987.  6 pakken.
253
1969-1973.
254
1978-1981.
255
1982-1984.
256
1985.
257
1985.
258
1986-1987.
259
Briefjes aan J.M. den Uyl .   1977-1978 en z.j.  1 omslag.
260-282
Ingekomen brieven van tegenstanders en aanhangers, en uitnodigingen. Met doorslagen van uitgaande brieven van fractiemedewerkers en fractieleden.   1978-1987.  12 dozen en 11 pakken.
260
1978-1979. (doos)
261
1980. (doos)
262
1981. (doos)
263
1981. (pak)
264
1982. (pak)
265
1982. (doos)
266
1982. (pak)
267
1983. (pak)
268
1983. (doos)
269
1983. (pak)
270
1984. (pak)
271
1984. (doos)
272
1984. (doos)
273
1984. (pak)
274
1985. (pak)
275
1985. (doos)
276
1985. (doos)
277
1985. (pak)
278
1986. (pak)
279
1986. (doos)
280
1986-1987. (doos)
281
1986-1987. (doos)
282
1987. (pak)
283
Correspondentie van de assistent van J.M. den Uyl , K. Stapper .   1982-1986.  1 pak.
284
Agenda's van ingekomen brieven bij de fractievoorzitter. 18 apr. 1983-27 aug.   1984.  2 cahiers.

Kabinetsformaties
285
Stukken betreffende de formatie en de regeringsverklaring van het kabinet-De Jong. Met aantekeningen en documentatie.   1967-1968.  1 pak.
286
Stukken betreffende de formatie en de regeringsverklaring van het eerste kabinet-Biesheuvel. Met aantekeningen en documentatie.   1971-1972.  1 pak.
287
Stukken betreffende de formatie en de regeringsverklaring van het tweede kabinet-Biesheuvel. Met aantekeningen.   1972.  1 omslag.
288
Stukken betreffende de regeringsverklaring van het eerste kabinet-Van Agt. Met aantekeningen en documentatie.   1977-1978.  1 pak.
289
Stukken betreffende de informatie van P. Steenkamp en de formatie van A.A.M. van Agt na de crisis in het tweede kabinet-Van Agt.   1982.  1 pak.
290-292
Stukken betreffende de formatie en de regeringsverklaring van het eerste kabinet- Lubbers . Met aantekeningen en documentatie.   1982.  1 doos en 2 pakken.
293
Stukken betreffende de eventuele plaatsing van kruisraketten in verband met de kabinetsformatie. Met aantekeningen en documentatie.   1982.  1 omslag.
N.B.Hierin ook aantekeningen gemaakt tijdens de vergadering van de Scandilux op 5-6 november in Amsterdam. Zie ook inv.nr. 473
294-295
Stukken betreffende de formatie en de regeringsverklaring van het tweede kabinet- Lubbers . Met aantekeningen en documentatie.   1986.  2 pakken.

Tweede Kamer en Fractie

-Financiën-
296
Miljoenennota's   1965,   1967-1968,   1971-1972. Met aantekeningen.   1964,   1966-1967,   1970-1971.  5 delen.
297-306
Stukken betreffende de Algemene Beschouwingen en de Rijksbegrotingen.   1967-1972,   1978-1980,   1983-1986.  8 pakken, 1 omslag en 1 doos.
N.B. Zie ook inv.nr. 348
297
Rijksbegroting 1968. 1967-1968.
298
Algemene beschouwingen 1968 en de Rijksbegroting 1969. 1968-1969.
299
Algemene beschouwingen 1969 en de Rijksbegroting 1970. 1969.
300
Rijksbegroting 1971. 1968-1971.
301
Algemene beschouwingen 1972 en de Rijksbegroting 1973. 1972.
302
Algemene beschouwingen 1978 en de Rijksbegroting 1979. 1978-1979. (doos)
303
Algemene beschouwingen 1980. 1980. (omslag)
304
Algemene beschouwingen 1983 en de Rijksbegroting 1984. 1983.
305
Algemene beschouwingen 1984 en de Rijksbegroting 1985. 1984-1985.
306
Algemene beschouwingen 1985 en de Rijksbegroting 1986. 1985-1986.
307
Aantekeningen gemaakt tijdens de vergadering van het Fractiebureau op 17 september over de Miljoenennota.   1978. 1 blocnote.
308
Stukken betreffende het bezoek van de Tweede-Kamerfractie aan de RABO-bank. Met aantekeningen.   1980.  1 omslag.
309
Aantekeningen ten behoeve van de interpellatie in de Tweede Kamer betreffende fraude met spaarbrieven. Met documentatie.   1980.  1 omslag.
310
Stukken betreffende de financiële problematiek tijdens het tweede kabinet-Van Agt. Met aantekeningen.   1982,   1984.  1 pak.

-Economische en sociale zaken-

N.B. Zie ook inv.nr. 731

Economische zaken
311
Aantekeningen en documentatie betreffende het financieel-economisch beleid.   1968-1972.  1 pak.
312
Stukken betreffende de voorbereiding van het Economiecongres van de PvdA in april 1979, en de totstandkoming van de WBS-nota over de economische problematiek.   1977-1978.  1 pak.
313
Stukken betreffende het 'Economenoverleg' in de Tweede-Kamerfractie. Met aantekeningen.   1982-1986.  1 pak.
314
Stukken betreffende de 'Ontmoetingsbijeenkomst ondernemingsbestuurders en PvdA -parlementariërs', georganiseerd door de Stichting de Baak op 23 november 1979. Met aantekeningen en documentatie.   1979.  1 omslag.
315
Correspondentie betreffende een lunchbijeenkomst van fractieleden met de Raad van Bestuur van AKZO.   1984 .  1 omslag.
316
Correspondentie betreffende het werkbezoek van een delegatie uit de Tweede-Kamerfractie van de PvdA aan Unilever BV. Met bijlagen.   1984 .  1 omslag.
317
Overhead-sheets gebruikt door H.H. Meijer, lid van de Raad van Bestuur van DAF-Trucks BV, tijdens zijn inleiding op de 'Ontmoetingsbijeenkomst Ondernemingsbestuurders en PvdA-parlementariërs', georganiseerd door de Stichting de Baak.   1987 .  1 omslag.
318
Stukken betreffende concentratie van economische macht door fusies. Met aantekeningen en documentatie.   1968-1971 .  1 pak.
319
Stukken betreffende het sectorstructuurbeleid en het rapport van de WRR 'Plaats en Toekomst van de Nederlandse Industrie'. Met aantekeningen en documentatie.   1981 .  1 pak.
320
Verslag van werkzaamheden van de Adviescommissie inzake de voortgang van het Industriebeleid II, juli 1982- januari 1983. Met aantekeningen en fractiestukken.   1983 .  1 omslag.
321
Stukken betreffende het onderzoek naar de positie en de toekomst van het Verolme-concern. Met aantekeningen.   1969-1971 .  1 pak.
322
Stukken betreffende de herstructurering van de scheepsbouw en de zware metaalindustrie. Met aantekeningen.   1977-1978 .  1 pak.
323
Stukken betreffende levering van duikboten aan Taiwan. Met aantekeningen en documentatie.   1981, 1983 .  1 pak.
324-325
Stukken betreffende de RSV-Enquête. Met aantekeningen en documentatie.   1984-1985 .  2 pakken.
326
Stukken betreffende kamervragen van J.M. den Uyl betreffende het regeringsbeleid inzake het UCN-project.   1978 .  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 748
327-328
Stukken betreffende de energiepolitiek. Met aantekeningen en documentatie.   1978-1981, 1984 .  2 pakken.
329
Stukken betreffende automatisering en informatie-technologie. Met aantekeningen en documentatie.   1979-1981,   1983-1985.  1 pak.
330-332
Dossiers inzake regionaal beleid en werkbezoeken van de Tweede-Kamerfractie aan regio's.   1968-1969,   1971-1972,   1978-1981.  2 dozen en 1 pak.
330
Noord-Holland-Noord, Rotterdam, Zuid-Limburg, Leiden.
331
Gelderland, Twente, Utrecht, Nijmegen, Het Noorden, Zeeland, Zuidoost-Drente en Oost-Groningen.
332
Noord-Brabant, Oostelijk-Flevoland, Amsterdam. (pak)
333
Stukken betreffende de WBS-conferentie over regionale economische politiek, 20 mei 1978 in Kerkrade, en het Wethoudersoverleg Stadsvernieuwing. Met aantekeningen.   1978-1980.  1 pak.
334
Stukken betreffende de economische ontwikkeling in Amsterdam. Met aantekeningen en documentatie.   1961,   1964-1968,   1970-1972.  1 pak.
335
Stukken betreffende de mijnsluitingen en de industriële herstructurering in Zuid-Limburg. Met aantekeningen en documentatie.   1965-1968,   1971,   1981,   1985 en z.j.  1 pak.
336
Stukken betreffende het Streekplan Noordzeekanaalgebied. Met aantekeningen en documentatie.   1971-1972.  1 omslag.
337-338
Stukken betreffende het memorandum van de Tweede- Kamerfractie van de PvdA , 'Ontwikkeling Noorden des Lands'.   1971.  2 pakken.
339
Stukken betreffende het Integraal Structuurplan Noorden des Lands.   1980.  1 omslag.
340
Stukken betreffende de problematiek in Oost-Groningen. Met aantekeningen en documentatie.   1980.  1 pak.
341
Stukken betreffende de Eemshaven. Met aantekeningen en documentatie.   1980.  1 omslag.
342
Stukken betreffende het symposium van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) over 'Internationaal ondernemen en de rechten van de mens', 2 maart 1979 , en stukken betreffende de Sanctiewet 1977. Met aantekeningen en documentatie.   1976-1979.  1 pak.
343
Stukken betreffende de conferentie 'De economische relaties van Nederland met de Bondsrepubliek Duitsland', georganiseerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 30 november 1979.   1979.  1 omslag.
344
Aantekeningen gemaakt tijdens een discussiebijeenkomst over de economische relatie tussen Oost- en West-Europa.   C. 1980. 1 blocnote.
345
Stukken betreffende diverse economische aangelegenheden.   1984-1987.  1 pak.

Sociaal-economische zaken
346
Stukken betreffende het Fractie-SER Overleg. Met aantekeningen en correspondentie.   1978-1983.  1 omslag.
347
Stukken van het Sociaal Economisch Beraad (SEB) van de Tweede-Kamerfractie. Met aantekeningen en documentatie.   1979-1987.  1 pak.
348
Stukken betreffende het sociaal-economisch beleid in 1981 in verband met de verkiezingscampagne 1981 en de Algemene Beschouwingen. Met aantekeningen.   1979-1981.  1 pak.
349
Stukken betreffende Bestek '81. Met aantekeningen en documentatie.   1978-1979.  1 pak.
350-351
Stukken betreffende de Voorjaarsnota 1983. Met aantekeningen en documentatie.   1982-1983.  2 pakken.
352
Stukken betreffende een alternatief sociaal-economisch beleid ('Meerjarenalternatief van de PvdA'). Met documentatie.   1983-1984.  1 pak.
353
Aantekeningen naar aanleiding van 'Schade en herstel. Een sociaal-democratisch perspectief. De Rode Draad over een ander sociaal-economisch beleid' (Red. Louis Emmerij). Purmerend,   1984.  1 omslag.
354
Stukken betreffende het loon- en prijsbeleid. Met aantekeningen en documentatie.   1959-1961,   1969-1971.  1 pak.
355
Stukken betreffende de prijsontwikkeling en het prijsverloop sinds 1 januari 1969. Met aantekeningen en documentatie.   1968-1969.  1 pak.
356
Stukken betreffende de loonmaatregel van het kabinet-De Jong. Met aantekeningen en documentatie.   1970.  1 omslag.
357
Stukken betreffende de loonmaatregel van 10 januari 1980 en het arbeidsvoorwaardenbeleid. Met aantekeningen en documentatie.   1979-1980.  1 pak.
358
Stukken betreffende de cijfers met betrekking tot de inkomensnivellering over 1973-1978, door Hay Associates Nederland verstrekt aan het Financieel Economisch Magazine .   1979.  1 omslag.
359
Stukken betreffende de Vermogens Aanwas Deling (VAD). Met aantekeningen en documentatie.   1979-1980.  1 pak.
360
Stukken betreffende de inkomenspolitiek. Met aantekeningen en documentatie.   1984-1985.  1 omslag.
361
Stukken betreffende de totstandkoming van de discussienota van het partijbestuur 'Over de ekonomische problematiek met inbegrip van een bezinning op het begrip arbeid'. Met aantekeningen.   1978.  1 omslag.
362
Aantekeningen uit een vergadering van de Tweede-Kamerfractie: 'Een ander werkgelegenheidsbeleid voor 1979'.   C. 1978. 1 blocnote.
363
Stukken betreffende het alternatief werkgelegenheids-beleid van de PvdA , 'Werkgelegenheid door Solidariteit'. Met aantekeningen en documentatie.   1978-1979.  1 doos.
364-365
Stukken betreffende de Werkgroep Werkgelegenheid van de FSPEG en de internationale conferentie van de FSPEG over 'Volledige Werkgelegenheid', Amsterdam 14-15 december 1978.   1978-1979.  1 doos en 1 pak.
366
Stukken betreffende 'A New World Employment Plan' van J. Tinbergen , J.M. den Uyl , J.P. Pronk en W. Kok . Met aantekeningen en documentatie.   1979-1981.  1 pak.
367
Stukken betreffende arbeidstijdverkorting. Met aantekeningen en documentatie.   1983-1986.  1 pak.
368
Aantekeningen in het concept van de 'Discussienota samenhangend werkgelegenheidsbeleid op middellange termijn' van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.   1984.  1 stuk.
369
Aantekeningen en fractiestukken betreffende 'Om een werkbare toekomst. Aanzetten tot een middellange termijn beleid, gericht op volledige werkgelegenheid en economisch herstel' door J.A. van Kemenade , J.M.M. Ritzen en M.A.M. Wöltgens .   1984.  1 pak.
370
Aantekeningen naar aanleiding van 'Werk delen en Werk maken: een nieuwe toekomst voor langdurig werklozen'.   1986.  1 omslag.
371
Ministerraadsstukken betreffende de bezuinigingen in de sociale zekerheid in verband met het financieringstekort.   1978. Afschriften.  1 omslag.
372
Fractiestukken en documentatie betreffende schuldsanering.   1982-1984.  1 omslag.
373-374
Stukken betreffende de stelselherziening sociale zekerheid. Met aantekeningen en documentatie.   1983-1984.  2 pakken.
375
Aantekeningen aangetroffen bij de 'Financiële Nota Sociale Zekerheid' van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.   1984.  1 omslag.
376
Aantekeningen en documentatie betreffende de tweedeling in de samenleving.   1985.  1 pak.
377
Stukken betreffende het Tweede-Kamerdebat over het arbeidsvoorwaardenbeleid   1984. Met aantekeningen en documentatie.   1983.  1 pak.
378
Stukken betreffende de Arbeidsomstandighedenwet. Met aantekeningen en documentatie.   1984.  1 pak.
379
Stukken betreffende werkende jongeren. Met aantekeningen en documentatie.   1968-1971.  1 pak.
380
Stukken betreffende vrouwenemancipatie.   1976-1979,   1984.  1 pak.
381-383
Stukken betreffende overige aangelegenheden op sociaal-economisch gebied. Met aantekeningen en documentatie.   1976-1981,   1984-1987.  2 pakken en 1 doos.

-Binnenlandse zaken-
384-385
Aantekeningen en documentatie betreffende het bezoek van een delegatie uit de Eerste en Tweede Kamer aan Suriname en de Nederlandse-Antillen.   1961-1962.  2 pakken.
386
Stukken betreffende het wetsvoorstel ter verhoging van het inkomen van Koningin Juliana en Prins Bernhard . Met aantekeningen.   1966-1968.  1 pak.
387
Stukken van de Werkgroep Hervorming Staatkundig Bestel. Met aantekeningen.   1967.  1 pak.
388-390
Stukken betreffende de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.   1967-1986.  3 dozen.
388
1967-1972.
389
1972-1981.
390
1981-1986.
391
Tweede rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet. Met aantekeningen en documentatie.   1969.  1 deel.
392
Brief van K. van den Bosch over de situatie op Curaçao en krantenknipsels.   1969-1970.  1 pak.
393
Aantekeningen betreffende de behandeling van het voorstel tot verandering van de grondwet betreffende rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming.   1970-1971.  1 omslag.
394
Stukken betreffende de Tweede-Kamerdebatten over de Volkstelling   1971. Met aantekeningen en documentatie.   1970-1971.  1 omslag.
395
Stukken betreffende de zakelijke belangen van R. Lubbers en de 'Regeling inzake onverenigbaarheid van belangen en functies voor ministers en staatssecretarissen'.   1978-1979,   1982-1983.  1 omslag.
396
Ingekomen brieven van R.J. de Wit betreffende de reorganisatie van het binnenlands bestuur. Met documentatie.   1979-1980.  1 omslag.
397
Stukken betreffende de benoeming van W. Scholten tot vice-President van de Raad van State. Met aantekeningen en documentatie.   1980.  1 omslag.
398
Stukken betreffende de staatsgreep in Suriname. Met aantekeningen en documentatie.   1980,   1983-1987.  1 pak.
399-400
Stukken betreffende de toekomstige status van de Nederlandse-Antillen. Met aantekeningen en documentatie.   1981-1982,   1986-1987.  1 omslag en 1 pak.
401
Stukken betreffende de plannen tot departementale herindeling.   1982,   1985.  1 omslag.
402
Stukken betreffende een onderscheiding van B'nai B'rith aan Prinses Juliana .   1983.  1 omslag.
403
Stukken betreffende het beleid ten aanzien van vereenvoudiging overheidsregelen en privatisering. Met aantekeningen, nota's en notities aan J.M. den Uyl .   1983-1984.  1 pak.
404
Stukken van de Commissie voor de Werkwijze der Kamer. Met aantekeningen.   1983-1984,   1986.  1 omslag.
405
Fractiestukken met enkele aantekeningen en documentatie betreffende de opheffing van het Openbaar Lichaam Rijnmond en de herindeling van IJsselmonde.   1984-1985.  1 omslag.
406
Stukken betreffende de conferentie 'Grote steden' op 6 oktober   1984, het lustrumcongres van de Amsterdamse Studie Vereniging voor Sociaal-Geografen (ASVS) over 'Grote steden verval of innovatie' op 14-15 november 1985 , en de 'Grote Steden Manifestatie' van de gemeente 's Gravenhage op 15 mei 1986 . Met aantekeningen en documentatie.   1984-1986.  1 pak.
407
Stukken betreffende de 'Dag der Democratie', georganiseerd door de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk in Amsterdam.   1986.  1 omslag.
408
Aantekeningen en documentatie betreffende overige onderwerpen.   1980 en z.j.  1 omslag.

-Buitenlandse zaken-

Algemeen
409
Stukken van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Met aantekeningen en documentatie.   1979,   1981.  1 omslag.
410
Stukken van de Fractiecommissie Buitenlandse Zaken en de Fractiegroep Buitenlands Beleid. Met aantekeningen.   1984- 1987.  1 pak.

Bezoeken en stukken betreffende landen
411-423
Aantekeningen en documentatie betreffende landen.   1966-1973,   1977-1987.  7 pakken, 4 omslagen, 1 map en 1 doos.
411
Biafra en Nigeria. 1968-1969. (pak)
412
Chili. 1971-1973, 1983, 1987. (omslag)
413
El Salvador. 1983-1985. (omslag)
414
El Salvador. 1983. (map).
415
Israël en het Midden-Oosten. 1968-1970, 1978-1979, 1982, 1984-1985 en z.j. (pak)
416
Israël en het Midden-Oosten. 1968-1970, 1978-1979, 1982, 1984-1985 en z.j. (pak)
417
Midden-Amerika. 1984-1985. (omslag)
418
Tsjechoslowakije. 1968. (pak)
419
Vietnam. 1966-1969. (omslag)
420
West-Duitsland. 1977-1981, 1983-1985, 1987. (pak)
421
Zuid-Afrika. 1978-1980, 1983-1987. (pak)
422
Zuid-Afrika. 1978-1980, 1983-1987. (doos)
423
Zuid-Afrika. 1978-1980, 1983-1987. (pak)
424-430
Stukken betreffende bezoeken aan het buitenland. Met aantekeningen en documentatie.   1968-1969,   1971,   1978-1980,   1984-1987.  5 pakken en 2 omslagen.
424
China. 1979.
425
Joegoslavië, april 1979. 1978-1980. (omslag)
426
Nicaragua. 1984-1987.
427
Nicaragua. 1984-1987.
428
Roemenië. 1968-1969.
429
Verenigde Staten, 1-14 september 1978. 1978.
430
Zweden, 10-19 augustus 1971. 1971. (omslag)
431
Stukken betreffende de 'Berufsverbote'. Met aantekeningen en documentatie.   1978-1979.  1 pak.
432
Aantekeningen betreffende het informele gesprek van J.M. den Uyl met Helmut Schmidt op 9 november 1979 .   1979.  1 omslag.
433
Stukken betreffende de mensenrechtensituatie in diverse landen.   1979,   1981-1987.  1 pak.
434
Stukken betreffende 'The Emergency Conference on Anatoly Shcharansky', 12-13 mei 1980 .   1980.  1 pak.
435
Stukken betreffende de Olympische Zomerspelen in Moskou, de mensenrechten in de Sovjet-Unie en de inval in Afghanistan. Met aantekeningen.   1980.  1 omslag.
436
Stukken betreffende de Stichting Comité Vladimir Boekovski en stukken betreffende de Vierde Interparlementaire Conferentie over Joden in de Sovjet-Unie, 26 april 1985 .   1983-1986.  1 omslag.
437
Stukken betreffende de Moeders van het Plaza de Mayo. Met aantekeningen.   1984.  1 omslag.
438
Aantekeningen gemaakt tijdens de Bilderberg Meeting, New York 10-12 mei 1985 . Met aantekeningen.   1985.  1 omslag.

Europa
439
Stukken van het Verbindingsbureau van de Socialistische Partijen in de EG en van de Socialistische Fractie in het Europees Parlement (SFEP) .   1965-1966,   1971.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nrs. 449-450
440
Stukken betreffende de conferentie van Europese parlemen-tariërs, 'Pour une plus grande Europe', 3-4 mei 1968 . Met aantekeningen.   1968.  1 omslag.
441
Stukken betreffende the International Socialist Conference organised by the British Section of the Labour Committee for Europe, 24-25 mei 1968 . Met aantekeningen.   1968.  1 omslag.
442
Stukken betreffende de EEG. Met aantekeningen en documentatie.   1969,   1971-1972,   1987.  1 pak.
443
Stukken betreffende de kandidatuur van M. van der Stoel voor het Europees Parlement.   1971.  1 omslag.
444
Correspondentie en documentatie betreffende uitspraken van J.M. den Uyl over Duitsland en oorlogsgevaar in Europa.   1979.  1 omslag.
445
Stukken betreffende de conferentie 'Eurosocialism and America: an international exchange', van het Institute for Democratic Socialism, 3-7 december 1980 .   1980.  1 omslag.
446
Stukken betreffende de Euro-Arabische dialoog. Met aantekeningen en documentatie.   1980.  1 omslag.
447
Stukken betreffende de relatie tussen West-Europa en Oost-Europa. Met aantekeningen en documentatie.   1982-1983.  1 pak.
448
Stukken betreffende het Comité d'Action pour l'Europe. Met aantekeningen gemaakt tijdens de bijeenkomsten in Brussel op 13-14 maart 1984 en in Rambouillet op 20-21 december 1984, en stukken betreffende de bijeenkomst in Leeds op 11-12 september 1984.   1983-1987.  1 pak.
449-450
Stukken betreffende de SFEP.   1984-1987.  2 pakken.
N.B. Zie ook inv.nr. 439
449
1984-1986.
450
1986-1987.
451
Stukken betreffende de landbouwproblematiek in Europa. Met aantekeningen.   1986-1987.  1 pak.
452-453
Overige stukken betreffende Europese economische en politieke samenwerking.   1967-1968,   1983,   1985-1987.  2 pakken.
452
1967-1968.
453
1983, 1985-1987.

Ontwikkelingssamenwerking
454
Stukken betreffende de UNCTAD II, New Delhi 1 februari- 25 maart 1968. Met aantekeningen.   1967-1968.  1 omslag.
455
Stukken betreffende de UNCTAD III, Santiago de Chile 13 april-17 mei 1972. Met aantekeningen en documentatie.   1971-1972.  1 pak.
N.B.Hierin ook aantekeningen betreffende de politieke situatie in Nederland .
456
Stukken betreffende de conferenties van de Evert Vermeer Stichting (EVS) 'Werk, ook in de Derde Wereld', en 'Industrialisatie en de mensen in de Derde Wereld'. Met aantekeningen en documentatie.   1978-1979,   1983.  1 pak.
457
Stukken betreffende de ontwikkelingshulp aan India en het bezoek van een delegatie van de Vaste Kamercommissie voor Ontwikkelingssamenwerking aan India, Sri Lanka en Pakistan, 29 mei-8 juni 1980. Met aantekeningen.   1980- 1981.  1 pak.
458
Stukken betreffende de workshop 'An alternative Policy for Central America and the Caribbean', van het Institute of Social Studies, 6-25 juni. Met aantekeningen.   1983.  1 omslag.
459
Stukken betreffende het Werkverband Nederland-Nicaragua van de NOVIB .   1986-1987.  1 omslag.
460
Stukken betreffende de Indira Gandhi Prize.   1987.  1 omslag.
461
Overige stukken betreffende ontwikkelingssamenwerking.   1965,   1968,   1980-1982,   1985-1987.  1 omslag.

Verenigde Naties
462
Stukken betreffende 'The United Nations At Forty: Crisis and Opportunity', van de Parliamentary Forum at the United Nations , 26-28 november 1984 . Met aantekeningen.   1984.  1 omslag.
463
Stukken betreffende de hervorming van de VN . Met aantekeningen.   1985-1987.  1 pak.
464
Stukken betreffende de conferentie 'The World Economy in Crisis: Debt, Protectionism and Military Budgets', van de Parliamentary Forum at the United Nations , 17-19 november 1986 . Met aantekeningen.   1986.  1 pak.
465
Stukken betreffende de 41e vergadering van de VN . Met aantekeningen.   1986-1987.  1 omslag.
466
Stukken betreffende the International Conference on the Relationship between Disarmament and Development, New York 24 augustus-11 september 1987. Met aantekeningen en documentatie.   1987.  1 pak.

Overig
467-468
Stukken betreffende diverse onderwerpen op het gebied van buitenlandse zaken. Met aantekeningen.   1961-1962,   1964-1965,   1967-1969,   1980,   1983-1985.  2 pakken.

-Defensie-

Algemeen
469
Stukken betreffende het hoofdstuk Defensie van de Rijksbegroting 1969 en de Regeringsnota inzake het NAVO - en het defensiebeleid. Met aantekeningen en documentatie.   1968.  1 pak.
470
Aantekeningen en fractiestukken betreffende het rapport van de Commissie Van Rijckevorsel en de defensiepolitiek.   1970-1972.  1 omslag.
471
Stukken betreffende het hoofdstuk Defensie van de Rijksbegroting 1979 en de Ontwapeningsnota ('Ontwapening en Veiligheid') van de minister van Buitenlandse Zaken. Met aantekeningen en documentatie.   1978-1979.  1 omslag.
472
Stukken betreffende het debat over het NAVO -gedeelte uit de Rijksbegroting   1980 van de Ministeries van Buiten-landse Zaken en Defensie. Met enkele aantekeningen.   1979.  1 omslag.
473
Stukken betreffende de Scandilux Meetings, Amsterdam 5-6 november 1982, 25 maart 1984, en Bonn 22-23 januari 1983.   1982-1984.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 293
474
Stukken betreffende de tweede bijeenkomst in Bonn van de Socialistische Partijen in de NATO-landen (SONATO).   1985.  1 omslag.

Kernbewapening
475
Stukken betreffende het aftreden van de minister van Defensie R.J.H. Kruisinga naar aanleiding van de neutronenbom. Met aantekeningen.   1978.  1 omslag.
476
Stukken betreffende de Studieconferentie Kernbewapening op de Vrije Universiteit van Amsterdam, georganiseerd door het Overlegorgaan tegen de Kernbewapening, 7 april 1979. Met aantekeningen.   1979.  1 deel.
477
Correspondentie met burgers en organisaties betreffende de modernisering van kernwapens.   1979,   1981.  1 pak.
478-482
Stukken betreffende de modernisering van kernwapens. Met aantekeningen en documentatie.   1979-1984.  5 pakken.
478
1979.
479
1979-1980.
480
1980.
481
1980-1983.
482
1982-1984.
483
Stukken betreffende de kruisraketten. Met aantekeningen en documentatie.   1983.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nr. 293
484-485
Stukken betreffende het Strategic Defense Initiative (SDI). Met aantekeningen en documentatie.   1983-1986.  2 pakken.
N.B. Zie ook inv.nr. 981
486
Stukken betreffende het plaatsingsbesluit van de regering. Met aantekeningen en documentatie.   1984-1985.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nr. 293
487
Brieven van de Raad van Kerken in Nederland betreffende overleg over de kernwapenproblematiek.   1984-1985.  1 omslag.
488
Ingekomen brieven betreffende het Volkspetitionnement.   1985.  1 omslag.
489
Stukken betreffende het Proliferation Reform Project.   1985.  1 omslag.
490
Stukken betreffende het symposium 'Survival in the Nuclear Age', New York 25-26 april 1985.   1985.  1 omslag.

Vrede en ontwapening
491
Aantekeningen en documentatie betreffende het defensiebeleid en de rede van L. de Jong op 12 juni 1970 op het lustrumcongres van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd.   1970.  1 omslag.
492
Stukken betreffende de SIPRI International Conference on Common Security, Stockholm 2-4 september 1983 , en een brief van de Boekovski Stichting betreffende Anna Grivnina aan de delegatie naar de Sovjet-Unie.   1983.  1 omslag.
493
Stukken betreffende de conferentie van de Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), 'Für eine Welt des Friedens', Keulen 4-5 oktober 1983 . Met aantekeningen.   1983.  1 omslag.
494
Stukken betreffende de Five Continent Conference on Peace and Disarmament van de Movement for National Independence, World Peace and Disarmament (KEADEA), Athene 26 mei 1986 .   1986.  1 omslag.
495
Stukken betreffende vrede en veiligheid en de Sovjet-Unie. Met aantekeningen.   1986-1987.  1 omslag.
496
Overige stukken betreffende vrede en ontwapening. Met aantekeningen.   1986-1987.  1 pak.

-Justitie-
497
Stukken betreffende de zaak-Menten. Met enkele aantekeningen.   1978-1979.  1 omslag.
498
Stukken betreffende het Tweede-Kamerdebat over de zaak- Aantjes. Met documentatie.   1978-1979.  1 pak.
499
Stukken betreffende het lidmaatschap van de NSB van J.M.A.H. Luns .   1979.  1 omslag.
500
Stukken betreffende de conferentie 'Politie in Diskussie' op 28 maart 1981 in Zutphen. Met documentatie.   1981.  1 omslag.
501
Stukken betreffende het Tweede-Kamerdebat over vervaardiging van kinderpornografie in Nederland .   1984.  1 omslag.

-Onderwijs en wetenschappen-
502
Stukken betreffende de Nota-Veringa. Met aantekeningen en documentatie.   1968-1969.  1 omslag.
503
Stukken betreffende de bezetting van het Maagdenhuis. Met aantekeningen en documentatie.   1969.  1 pak.
504
Stukken betreffende de collegegelden.   1972.  1 omslag.
505
Stukken van de Raad van Advies van het Tinbergen Instituut.   1986-1987.  1 omslag.

-Verkeer en waterstaat, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu-
506
Stukken betreffende het wetsontwerp tot wijziging van de Onteigeningswet. Met aantekeningen en documentatie.   1967-1969.  1 omslag.
507
Verslag van een gesprek van de minister van Verkeer en Waterstaat J.A. Bakker met S.A. Posthumus op 11 november 1968 .   1968.  1 stuk.
508
Stukken van de Fractiecommissie Stadssanering en Reconstructie. Met aantekeningen.   1968.  1 omslag.
509
Stukken betreffende het rapport van de Commissie-Mansholt. Met aantekeningen en documentatie.   1971-1972.  1 doos.
510
Stukken betreffende de bijeenkomst van de SI Commission on Industrial Growth and the Environment, Wenen 26 juni 1972 . Met aantekeningen en documentatie.   1972.  1 pak.
511
Stukken betreffende 'Bouw-es-wat-anders'.   1977.  1 omslag.
512
Stukken betreffende het Zoutverdrag.   1979.  1 omslag.
513
Aantekeningen bij stukken betreffende het Wethouders-overleg Stadsvernieuwing van 10 juni 1980 .   1980.  1 omslag.
514
Nota van J. Schaefer over inschakeling van pensioen-fondsen bij stadsvernieuwing. Met aantekeningen en documentatie.   1980.  1 omslag.
515
Stukken betreffende de spreiding van de PTT naar Groningen. Met documentatie.   1980,   1984-1985.  1 omslag.
516
Stukken betreffende het symposium van de Nederlandse Vereniging voor Management (NIVE) , 'Politieke besluitvorming en continuïteit van de bouw', Rotterdam 13 maart 1981 . Met documentatie.   1981.  1 omslag.
517
Stukken betreffende het Woonlastenoverleg van de PvdA . Met aantekeningen.   1983.  1 omslag.
518
Stukken betreffende diverse onderwerpen op het gebied van milieubeleid. Met aantekeningen en documentatie.   1970- 1972.  1 pak.

-Welzijn, volksgezondheid en cultuur-

Welzijn en volksgezondheid
519-521
Stukken betreffende de abortuswetgeving. Met aantekeningen en documentatie.   1969-1970,   1972,   1979-1980.  2 omslagen en 1 pak.
N.B. Zie ook inv.nrs. 728, 786
519
1969-1970, 1972.
520
1979.
521
1980. (pak)
522
Stukken betreffende de conferentie van de PvdA over socialistische welzijnspolitiek, Amersfoort 2 december 1978 .   1978.  1 omslag.
523
Stukken van de PvdA -Commissie Verzorgingsstaat. Met aantekeningen en documentatie.   1982-1983.  1 omslag.
524
Brief van J. Le Poole en een notitie van J. Worrell betreffende het al of niet voortzetten van de methode van Bastiaans bij de behandeling van oorlogsslachtoffers.   1985.  1 omslag.
525
Stukken betreffende euthanasie. Met aantekeningen en documentatie.   1985-1986.  1 omslag.

Kunst en cultuur
526
Stukken betreffende concentratietendensen in de dagbladpers. Met aantekeningen.   1967-1968,   1970.  1 omslag.
527
Stukken betreffende het werksymposium 'Kunst en Politiek' in Rotterdam.   1974.  1 omslag.
528
Stukken van de Stichting Koninklijk Paleis betreffende het congres in het kader van 'Tussentijds Bestek' met als thema 'Onze cultuur en de begrensde groei'. Met aantekeningen en nota's van deelnemers.   1978-1979.  1 omslag.
529
Stukken betreffende kunst- en cultuurpolitiek. Met aantekeningen en documentatie.   1979-1980,   1985-1987.  1 pak.
530
Stukken betreffende de opening door J.M. den Uyl van de expositie van de Antilliaanse kunstschilder José Maria Capricorna , in 'Galerie 56-58' te Dordrecht.   1982.  1 omslag.
531
Stukken betreffende de Stichting Anne Vondelingprijs.   1982-1987.  1 omslag.
532
Stukken betreffende het mediabeleid. Met documentatie.   1984-1985.  1 omslag.
533
Fractienotities en memo's aan J.M. den Uyl betreffende ter beschikking stelling van gelden uit de Consignatiekas aan Joodse organisaties.   1985.  1 omslag.
534
Stukken betreffende het niet toekennen van de P.C. Hooftprijs aan Hugo Brandt Corstius .   1985.  1 omslag.
535
Stukken betreffende de tentoonstelling 'De Wereld van Anne Frank' en de bemiddeling van J.M. den Uyl bij de eventuele aanwezigheid van Willy Brandt bij de opening.   1985.  1 omslag.
536
Stukken betreffende de bijeenkomsten op 27 april en 5 mei 1986 met kunstenaars in het kader van de verkiezings-campagne en de bijeenkomst in 'Lantaren/het Venster'.   1986.  1 omslag.
537
Stukken betreffende de Jury van de AKO-literatuurprijs.   1987.  1 omslag.

-Publikaties-
538
Stukken betreffende de bijdrage van J.M. den Uyl aan het speciale nummer van S & D over maatschappijkritiek.   1969-1970.  1 omslag.
539
Manuscripten en teksten van artikelen. Met aantekeningen en documentatie.   1971-1972,   1978,   1982,   1984-1985 en z.j.  1 pak.
540
Stukken betreffende uitgave van 'Inzicht en Uitzicht'.   1978.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nr. 563
541
Overzichten van publikaties van J.M. den Uyl . Met aantekeningen.   C. 1978.  2 stukken.
542
Stukken betreffende de bijdrage van J.M. den Uyl aan het kerstnummer van Economisch Statistische Berichten (ESB) .   1979.  1 pak.
543
Correspondentie met S.W. Couwenberg betreffende een bijdrage van J.M. den Uyl aan het themanummer van Civis Mundi over het beleid van het kabinet- Lubbers .   1985-1986.  1 omslag.

-Overig openbaar optreden-
544-557
Manuscripten en teksten van toespraken. Met aantekeningen en documentatie.   1956-1958,   1960,   1963,   1967-1974,   1977-1987 en z.j.  4 omslagen, 3 dozen en 7 pakken.
544
1956-1958. (omslag)
545
1960, 1963, 1967-1968. (omslag)
546
1969-1971. (pak)
547
1972-1974, 1978. (omslag)
548
1977-1978. (doos)
549
1978-1980. (doos)
550
1978-1981. (doos)
551
1979-1980. (pak)
552
1979, 1981-1984. (pak)
553
1983-1984. (pak)
554
1984-1985. (pak)
555
1986. (pak)
556
1987. (pak)
557
Z.j. (omslag)
558
Aantekeningen waarschijnlijk voor een forumdiscussie georganiseerd door het Genootschap Voor Reclame.   1961.  1 stuk.
559
Stukken betreffende het debat met Ernest Mandel op 29 november   1968 in Delft.   1968-1969.  1 omslag.
560
Stukken betreffende de deelname aan radio- en tv-programma's.   1968,   1970-1972,   1982-1983,   1987.  1 pak.
561
Stukken betreffende de discussiebijeenkomst georganiseerd door SSCA Akhnaton met J.M. den Uyl , J. van Thijn en T. Regtien met als onderwerp 'De invloed van de studenten op de maatschappij en haar veranderingen'. Met aantekeningen gemaakt tijdens de bijeenkomst.   1969.  1 omslag.
562
Stukken betreffende het Nationaal Congres voor het Midden en Kleinbedrijf van het Koninklijk Verbond van Ondernemers (KVO), Amsterdam 26 april 1971 . Met aantekeningen.   1971.  1 omslag.
563
Stukken betreffende de honoraria voor deelname aan radio- en tv-programma's en vergaderingen, voor het schrijven van artikelen, royalty-afrekening voor de verkoop van boeken, en het contract met Bert Bakker tot uitgave van 'Inzicht en Uitzicht'.   1975,   1978-1981.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 540
564
Stukken betreffende toespraken in België. Met aantekeningen.   1977-1978.  1 omslag.
565
Briefwisseling met R. Blake betreffende de te houden '   1978 Florey Lecture' op het Queen's College Oxford met de titel 'The Economic Crisis   1973-1974 and the following years'.   1978.  1 omslag.
566
Stukken betreffende de WBS-conferentie 'Maatschappelijke Strategie' naar aanleiding van het rapport 'Partij, Parlement, Aktivisme'. Met aantekeningen.   1979.  1 omslag.
567
Stukken betreffende de bundeling van de serie interviews met economen in De Tijd door M.J. Kuip en de economenportretten die A. Heertje schreef voor Elseviers Weekblad .   1979.  1 omslag.
568-585
Teksten van en stukken betreffende interviews en toespraken. Met manuscripten van artikelen.   1979-1987.  14 pakken en 4 omslagen.
568
1979-1981.
569
1980. (omslag)
570
1980, 1984-1987. (omslag)
571
1982. (omslag)
572
jan. 1983-mei 1983.
573
mei 1983-okt. 1983.
574
okt. 1983-dec. 1983.
575
dec. 1983-mrt. 1984.
576
mrt. 1984-mei 1984.
577
mei 1984-jul. 1984.
578
jul. 1984-okt. 1984.
579
okt. 1984-mrt. 1985.
580
mrt. 1985-sept.1985.
581
jul. 1985-okt. 1985.
582
okt. 1985-dec. 1985.
583
dec. 1985-feb. 1986.
584
feb. 1986-jun. 1987.
585
aug. 1987-okt. 1987. (omslag)
586
Stukken betreffende de spreekbeurt op een openbare vergadering van de PvdA in Krasnapolsky . Met documentatie over de te bespreken problematiek in Amsterdam.   1982.  1 omslag.
587
Stukken betreffende de conferentie van the BOAG Foundation, 'Democratic Socialism: meeting the challenge of the eighties and beyond', Vancouver 20-23 oktober 1983 .   1983.  1 omslag.
588
Ingekomen brieven houdende verzoeken om deelname aan openbare discussies en het schrijven van publikaties. Met aantekeningen.   1983,   1985-1987.  1 omslag.
589
Stukken betreffende de bijdrage van J.M. den Uyl aan de serie inleidingen 'Binnenhof Binnenste Buiten', georganiseerd door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen en de Stichting Nieuwe Kerk. Met aantekeningen en documentatie.   1985.  1 omslag.
590
Ingekomen brieven naar aanleiding van het IKON-interview waarin J.M. den Uyl omstreden uitspraken deed over het Christendom.   1986.  1 pak.
591
Stukken betreffende de Afghanistan-manifestatie, georganiseerd door Pax Christi en het Komitee Afghanistan Vrij in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Met aantekeningen.   1987.  1 omslag.
592
Stukken betreffende het congres 'Gorbatsjov: continuïteit of verandering', georganiseerd door het Oost-Europa Instituut en de Werkgroep Oost-Europa Projecten, waarbij J.M. den Uyl als forumlid optrad, 6 februari 1987 .   1987.  1 omslag.
593
Stukken betreffende 'de Nacht van het Nieuwe Begin' in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.   1987.  1 omslag.

-Partijleven-

Algemeen
594-595
Aantekeningen bij stukken van en betreffende het partijbestuur.   1961-1962,   1969-1972,   1977-1986.  2 pakken.
594
1961-1962, 1969-1972.
595
1977-1986.
596
Aantekeningen bij de congresstukken van het 11e, 12e en 13e partijcongres.   1967,   1969,   1971.  1 omslag.

Interne verhoudingen
597
Stukken van de Commissie Herziening Beginselprogram. Met aantekeningen.   1957-1959.  1 pak.
598
Stukken betreffende Nieuw Links . Met aantekeningen en documentatie.   1966-1968.  1 pak.
599
Stukken betreffende het conflict tussen J.G.H. Tans en E. Meester .   1967.  1 omslag.
600
Stukken betreffende de totstandkoming van het Actieprogram van de Tweede-Kamerfractie. Met aantekeningen.   1967.  1 pak.
601
Stukken betreffende de vernieuwing van de PvdA . Met documentatie en aantekeningen, onder andere gemaakt tijdens de conferentie van het partijbestuur en de kamerfracties op 12-13 januari 1968 in Woudschoten.   1968-1969.  1 omslag.
602
Stukken betreffende de totstandkoming van de nota van de Tweede-Kamerfractie 'Hoofdstrijdpunten voor de komende twee jaar'. Met aantekeningen en concept-teksten.   1969.  1 omslag.
603
Verklaring op initiatief van B.W. Schaper over de positie van de PvdA .   1971. Manuscript met bijlage.  2 stukken.
604
Stukken betreffende de PvdA en machtsvorming. Met aantekeningen en documentatie.   1975-1978.  1 omslag.
605
Stukken betreffende het overlijden van A. Vondeling .   1979.  1 omslag.
606
Stukken betreffende de discussiegroep Kooiman. Met aantekeningen.   1979-1980.  1 omslag.
607
Stukken betreffende de beëindiging van het fractie-voorzitterschap en de opvolging.   1983-1986.  1 omslag.
608
Stukken betreffende de nota 'Op weg naar de 21e eeuw' van de PvdA Werkgroep 2000. Met aantekeningen.   1985.  1 pak.
609
Stukken betreffende de totstandkoming van 'Sociaal- Ekonomische Dilemma's voor de Partij van de Arbeid . Voorstel van het PvdA -partijbestuur t.b.v. het kongres 1985 (kaderstellend stuk)'. Met aantekeningen.   1985.  1 pak.
610
Notitie 'Publiciteitswenken Tweede-Kamerfractie'.   Z.j. Manuscript.  1 stuk.

Externe verhoudingen en contacten
611
Stukken betreffende de beginselverklaring van de SI. Met aantekeningen.   1961.  1 omslag.
612
Stukken betreffende de Werkgroep van Christen-Radicalen. Met aantekeningen en documentatie.   1966-1969.  1 pak.
613
Aantekeningen en documentatie betreffende 'progressieve concentratie'.   1967.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nrs. 616-617, 641, 717
614
Stukken betreffende de SI Party Leaders Conference in Brussel, 21-22 maart 1970 en de SI Council Conference Helsinki '71. Met aantekeningen en correspondentie.   1969-1971.  1 omslag.
615
Stukken betreffende de verhouding met andere partijen. Met aantekeningen.   1971.  1 omslag.
616-617
Stukken betreffende samenwerking van de PvdA met de PPR en D'66 en de totstandkoming van het regeerprogramma van PvdA , PPR en D'66. Met aantekeningen en documentatie.   1971-1973.  2 pakken.
N.B. Zie ook inv.nrs. 613, 641, 717
618
Stukken betreffende contacten van de PvdA met de VARA .   1971-1973,   1978,   1981-1985.  1 omslag.
619
Stukken betreffende contacten en overleg met de Wereldraad van Kerken . Met aantekeningen en documentatie.   1972.  1 omslag.
620
Stukken betreffende samenwerking met de PPR in de regeringsperiode na 1977. Met aantekeningen en documentatie.   1976.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 727
621
Stukken betreffende het 3e congres van de Portugese Socialistische Partij , 2-4 maart 1979 .   1979.  1 omslag.
622
Fractiestukken betreffende overleg met de FNV . Met aantekeningen.   1979-1985.  1 pak.
623
Reisprogramma van de PvdA -delegatie naar Hongarije, 20-22 juni 1980 , met documentatie.   1980.  1 omslag.
624
Fractiestukken betreffende overleg met de groep-De Zeeuw.   1980.  1 omslag.
625
Stukken betreffende de gesprekken tussen de RK Bisschoppenconferentie en de Tweede-Kamerfractie.   1980,   1982-1985.  1 pak.
N.B.Hierin correspondentie van W. Meijer met de secretaris-generaal van de RK Bisschoppen-conferentie, H.A. van Munster .
626
Stukken betreffende J.M. den Uyl 's bezoek aan Madrid en de PSOE. Met documentatie.   1982.  1 omslag.

Verkiezingen
627-632
Stukken van het Actiebureau van de PvdA . Met aantekeningen.   1952-1961.  6 omslagen.
627
1952-1953.
628
1954.
629
1955.
630
1956.
631
1956-1958.
632
1959-1961.
633
Stukken van het Actiebureau van de PvdA betreffende de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van januari 1956. Met aantekeningen.   1954-1955.  1 map.
634
Aantekeningen betreffende de Tweede-Kamerverkiezingen van maart 1959.   1959. 1 blocnote.
635
Stukken betreffende de verkiezingen voor provinciale staten van maart 1962. Met aantekeningen.   1962.  1 omslag.
636
Stukken betreffende de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van februari 1967. Met aantekeningen en documentatie.   1966-1967.  1 pak.
637
Aantekeningen betreffende de Tweede-Kamerverkiezingen van februari 1967.   1967. 3 blocnotes.
N.B. Hierin zitten ook aantekeningen gemaakt in Rome op 3 januari 1967 .
638
Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor Provinciale Staten van maart en juni 1970. Met aantekeningen.   1970.  1 pak.
639-640
Stukken betreffende het programma en de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van april 1971. Met aantekeningen, concept-teksten en documentatie.   1970-1971.  2 pakken.
641
Stukken betreffende het programma en de kandidaatstelling voor de Tweede-Kamerverkiezingen van november 1972 en de progressieve samenwerking. Met aantekeningen, concept-teksten en documentatie.   1969-1970,   1972.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nrs. 613, 616-617, 717
642
Stukken betreffende de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van november 1972. Met aantekeningen en documentatie.   1972.  1 pak.
643
Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor provinciale staten van maart 1978. Met aantekeningen.   1978.  1 pak.
644
Stukken betreffende de campagne voor de Europese verkiezingen van juni 1979 . Met aantekeningen.   1978-1979.  1 doos.
N.B. Zie ook inv.nrs. 913-915
645
Stukken betreffende het programma voor de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1981. Met aantekeningen.   1980-1981.  1 pak.
646-647
Stukken betreffende de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1981. Met aantekeningen.   1980-1981.  1 pak en 1 doos.
N.B. Zie ook inv.nr. 348
648
Stukken betreffende de totstandkoming van het programma voor de Tweede-Kamerverkiezingen van september 1982 . Met aantekeningen.   1982.  1 omslag.
649
Stukken betreffende de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van september 1982 . Met aantekeningen.   1982.  1 pak.
650
Notulen en vergaderstukken van de Europolca in verband met de Europese verkiezingen van mei 1984 . Met enkele aantekeningen.   1983-1984.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nrs. 913-915
651
Stukken betreffende het programma voor de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1986. Met aantekeningen.   1985-1986.  1 pak.
652-653
Stukken betreffende de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1986. Met aantekeningen.   1985-1986.  2 dozen.
N.B. Zie ook inv.nr. 536
654
Aantekeningen betreffende de verkiezingen voor provinciale staten van maart 1987 .   1987.  1 omslag.
655
Aantekeningen en documentatie betreffende diverse verkiezingen.   1956,   1958-1959,   1962-1963,   1966-1967,   1970-1972,   1977-1979,   1982.  1 pak.

MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN (1965-1966)


Algemeen
656
Koninklijk Besluit houdende eervol ontslag als lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek en het Koninklijk Besluit houdende benoeming tot minister van Economische Zaken.   1965. Afschriften.  2 stukken.
657
Aantekeningen uit de Fractiecommissie Economische Zaken, van de 'bespreking candidaat-Ministers PvdA ', uit de Constituerende Vergadering, en een gedeelte van een verslag van het bezoek aan Leningrad.   1965 en z.j. 1 blocnote.
658
'Oriënterend dossier ten behoeve van nieuwe bewindsman'. Met aantekeningen.   1965.  1 deel.
659
Aantekeningen onder andere gemaakt tijdens gesprekken en vergaderingen.   1965-1966.  1 omslag.
660
Stukken betreffende de ministerraad. Met aantekeningen.   1965.  1 omslag.
661-662
Correspondentie.   1965-1967.  1 doos en 1 pak.
661
1965-1966. (doos)
662
1965-1967.
663-664
Ambtelijke nota's aan J.M. den Uyl . Met aantekeningen, briefjes en documentatie.   1965-1967.  2 pakken.
665
Bureau-agenda.   1966.  1 deel.

Beleid
666
Stukken betreffende de Spaarnota en het wetsontwerp tot instelling van een Bezitsvormingsfonds. Met aantekeningen en documentatie.   1963,   1966.  1 omslag.
667-668
Stukken betreffende de Mijnwet Continentaal Plat. Met aantekeningen en documentatie.   1963-1967.  1 doos en 1 pak.
669
Stukken betreffende de Nederlandse economische missie onder leiding van J.M. den Uyl naar Japan. Met documentatie.   1965.  1 pak.
670
Rapport van het Centraal Instituut voor Industrie-ontwikkeling (CIVI) over investeringsprojecten, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Met bijlage.   1965.  2 stukken.
671
Stukken betreffende het prijsbeleid en de loonpolitiek. Met aantekeningen.   1965.  1 pak.
672
Stukken betreffende kernenergie en de organisatie op kernenergiegebied. Met aantekeningen en documentatie.   1965.  1 omslag.
673
Stukken betreffende de olie-en gasvoorraden in Nederland . Met aantekeningen.   1965.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 975
674
Stukken betreffende de Staatsmijnen en de aardgaswinning en 'De toekomstige 20 jaar van de Nederlandse steenkolen-mijnbouw als onderdeel van de Nederlandse energie-verzorging en de Nederlandse sociale structuur', door G.J. Vooys . Met aantekeningen en documentatie.   1965.  1 omslag.
675
Stukken betreffende de mijnsluitingen. Met aantekeningen en documentatie.   1965-1966.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nrs. 335, 745
676
Stukken betreffende de industrialisatie in de Mijnstreek. Met aantekeningen en documentatie.   1965-1966.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nr. 335
677
Stukken betreffende ontwikkeling van de chemische sector van de Staatsmijnen en eventuele samenwerking van Staatsmijnen -Chemie, de Algemene Kunstzijde Unie NV (AKU) en de Koninklijke Zout Ketjen NV (KZK). Met aantekeningen.   1965-1966.  1 pak.
678
Stukken betreffende concentratie in het bedrijfsleven. Met aantekeningen en documentatie.   1965-1966.  1 pak.
679-680
Stukken betreffende de Europese economische integratie. Met aantekeningen en documentatie.   1965-1966.  2 pakken.
681
Stukken betreffende diverse onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening. Met aantekeningen en documentatie.   1965-1966.  1 omslag.
682
Ambtelijke nota's aan J.M. den Uyl . Met documentatie betreffende diverse sociaal-economische onderwerpen.   1965-1966.  1 omslag.
683
Stukken betreffende de formatie en de regeringsverklaring van het kabinet- Cals . Met aantekeningen en documentatie.   1965-1967.  1 pak.
684-685
Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken over de Rijksbegroting   1966. Met aantekeningen.   1966.  1 pak en 1 doos.
686
Rapporten betreffende de rentabiliteit en de financiering van zeven grote werven en zeven middelgrote werven in Nederland , uitgebracht door de Commissie van de Nederlandse Scheepsbouw   1965, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Met de aanbiedingsbrief.   1966.  2 katernen.
687
Stukken betreffende de SI High Level Economic Conference, Rome 15-16 januari 1966. Met aantekeningen.   1966.  1 omslag.
688
'Rapport samengesteld naar aanleiding van het bezoek van een Nederlandse economische missie aan de Sovjet-Unie, 21-28 mei 1966'.   1966.  1 stuk.

Overig
689
Stukken van de PvdA betreffende diverse onderwerpen. Met aantekeningen.   1965-1966.  1 omslag.
690
Stukken betreffende toespraken. Met (concept-)teksten en aantekeningen.   1965-1966.  1 pak.
691
Correspondentie en verslagen van besprekingen betreffende de formatie van het kabinet- Zijlstra .   1966.  1 omslag.
N.B. De stukken zijn afkomstig van G.M. Nederhorst .
692
Stukken betreffende verlening van een koninklijke onderscheiding aan mevrouw E. Lommaert .   1966.  1 omslag.

MINISTER-PRESIDENT (1973-1977)


Algemeen
693-694
Aantekeningen gemaakt tijdens vergaderingen van de ministerraad.   1973-1977.  1 doos en 1 pak.
695
Dagboek. 30 maart-6 april   1977.  1 stuk.
696-697
Briefjes van en aan bewindslieden.   1973-1974.  1 doos en 1 omslag.
698-709
Correspondentie.   1973-1977.  12 omslagen.
698
A-B.
699
C-D.
700
E-J.
701
K.
702
L.
703
M-N.
704
O-P.
705
Q-R.
706
S-U.
707
V-W.
708
V-W.
709
Z.
710
Ingekomen brieven.   1973-1980.  1 pak.
711
Ambtelijke nota's, memo's en ingekomen brieven. Met aantekeningen.   1973-1977.  1 doos.
712-714
Ingekomen brieven van aanhangers en tegenstanders, en kerst-en nieuwjaarswensen.   1973-1977.  2 dozen en 1 pak.
715
Stukken betreffende de benoeming en het ontslag als Minister-President, tegemoetkoming in de ambts-en representatiekosten, oproepmogelijkheden tijdens vakantie en beveiliging.   1973-1975,   1977.  1 omslag.

Kabinetsformaties

-Kabinetsformatie 1973-
716
Stukken betreffende de val van het kabinet-Biesheuvel. Met aantekeningen en documentatie.   1967,   1971-1972.  1 omslag.
717
Stukken betreffende eventuele deelname van de KVP in een regeringscoalitie van de 'Progressieve Drie'. Met aantekeningen en documentatie.   1972.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nrs. 613, 616-617, 641
718
Stukken betreffende de informatie van RuppertM. . Met aantekeningen en documentatie.   1972-1973.  1 pak.
719-720
Stukken betreffende de kabinetsformatie. Met aantekeningen en documentatie.   1972-1973.  1 omslag en 1 doos.
721
Stukken betreffende de Regeringsverklaring en ingekomen brieven van maatschappelijke organisaties waarin zij wensen uiten met betrekking tot de komende kabinetsperiode. Met aantekeningen.   1972-1973.  1 pak.
722
Gelukwensen met de totstandkoming van het kabinet.   1973.  1 pak.

-Kabinetsformatie 1977-

N.B. Zie ook inv.nr. 750
723
Stukken betreffende de val van het kabinet. Met aantekeningen.   1977.  1 omslag.
724-726
Stukken betreffende de kabinetsformatie. Met aantekeningen en documentatie.   1977.  1 pak en 2 dozen.
727
Stukken betreffende het concept-regeerakkoord van de PvdA en de PPR . Met aantekeningen.   1977.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 620
728
Stukken betreffende de abortuswetgeving in verband met de kabinetsformatie. Met aantekeningen uit het formatieoverleg.   1977.  1 omslag.
729
Stukken betreffende de grondpolitiek in het kader van de kabinetsformatie. Met aantekeningen en documentatie.   1977.  1 omslag.
730
Stukken betreffende taakverdeling, coördinatie en departementale organisatie in verband met de kabinetsformatie. Met aantekeningen en documentatie.   1977.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nr. 741
731
Stukken betreffende financieel-en sociaal-economisch beleid in verband met de kabinetsformatie. Met aantekeningen en documentatie.   1977.  1 pak.
732
Stukken betreffende de mislukking van de formatie.   1977-1978.  1 pak.
733
Ingekomen brieven waarin teleurstelling of kritiek wordt geuit over het mislukken van de formatie.   1977.  1 pak.
734
Stukken betreffende de formatie van het kabinet-Van Agt. Met aantekeningen en documentatie.   1977.  1 pak.

Regeringsbeleid

-Algemene zaken-
735-736
Stukken betreffende de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Met aantekeningen en documentatie.   1971,   1974-1977.  1 doos en 1 pak.
737
Stukken betreffende de procedure bij het eventuele aftreden van de confessionele bewindslieden.   1972-1973,   1975.  1 omslag.
738
Stukken betreffende het Koninklijk Huis. Met aantekeningen.   1973-1977.  1 doos.
739
Stukken van het Actualiteitenoverleg. Met aantekeningen en memoranda van de Rijks Voorlichtingsdienst (RVD).   1973-1977.  1 doos.
N.B. Zie ook inv.nrs. 966-967
740
Stukken betreffende de voortgang bij de uitvoering van het kabinetsbeleid.   1973-1977.  1 pak.
741
Rapport van de Ministeriële Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (MITACO).   1977. Concept met bijlagen.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 730

-Financiën-
742
Stukken betreffende de Algemene Beschouwingen van 1973 en 1975. Met aantekeningen en documentatie.   1973,   1975.  1 omslag.
743
Stukken betreffende diverse onderwerpen op sociaal-en financieel-economisch gebied ten behoeve van de Rijksbegrotingen 1976 en 1977. Met aantekeningen en documentatie.   1975-1976.  1 pak.
744
Stukken betreffende de Rijksbegroting 1978.   1977.  1 omslag.

-Economische en sociale zaken-

Economische zaken
745
Stukken betreffende de mijnsluitingen. Met aantekeningen en documentatie.   1967,   1977.  1 pak.
746
Stukken betreffende de energiepolitiek. Met aantekeningen en documentatie.   1972-1974.  1 pak.
747
Ingekomen brieven voornamelijk uit de VS waarin sympathie wordt betuigd met de gevoerde politiek ten aanzien van de olie-boykot.   1973.  1 omslag.
748
Stukken betreffende het UCN-Project. Met aantekeningen en documentatie.   1974-1978.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nr. 326
749
Aantekeningen en documentatie betreffende het Symposium on a New International Economic Order, Den Haag 22-24 mei   1975.   1975-1976.  1 omslag.
750
Stukken betreffende (kern)energie. Met documentatie en ingekomen brieven van organisaties aan J.M. den Uyl in hoedanigheid van formateur.   1975,   1977.  1 pak.
751
Stukken betreffende de eventuele levering van kerncentrales aan Zuid-Afrika. Met aantekeningen en documentatie.   1976.  1 pak.
N.B. De aantekeningen omvatten ook de zaak-Bloemenhove.
752
Stukken betreffende de Wet op de Investeringsrekening (WIR).   1977.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 763

Sociaal-economische zaken
753-754
Stukken betreffende het werkgelegenheidsbeleid, de Interimnota inzake de bestrijding van de werkloosheid, de Interdepartementale Werkgroep Werkgelegenheidsnota, de Ministeriële Stuurgroep Werkgelegenheidsprogramma en het Ministerscomité Werkgelegenheidsnota. Met aantekeningen en documentatie.   1974-1976.  1 omslag en 1 doos.
755-756
Stukken betreffende het inkomens-en werkgelegenheids-beleid, de Interimnota Inkomensbeleid en de Ministeriële Stuurgroep Inkomensbeleid (MISTIN). Met aantekeningen en documentatie.   1974-1975,   1977-1978.  2 dozen.
757
Stukken betreffende de kostenbeheersing sociale verzekeringen (Commissie Lamers). Met aantekeningen en documentatie.   1975-1976.  1 pak.
758-759
Stukken betreffende de Vermogens Aanwas Deling (VAD). Met aantekeningen en documentatie.   1975-1977.  2 pakken.
760-762
Stukken betreffende het inkomens- en arbeidsvoorwaarden-beleid in 1976, 1977 en 1978. Met aantekeningen en documentatie.   1975-1977.  2 dozen en 1 pak.
760
1975. (pak)
761
1976.
762
1977.
763
Stupkene de uitvoering van de 1% Operatie-Nota, de netto-netto koppeling, het SER-advies over de WIR en de indexering van sociale uitkeringen. Met aantekeningen en documentatie.   1976-1977.  1 doos.
N.B. Zie ook inv.nr. 752
764-765
Stukken betreffende diverse onderwerpen op het gebied van financieel-en sociaal-economisch beleid. Met aantekeningen en documentatie.   1975-1977.  2 dozen.

-Buitenlandse zaken-
766
Stukken betreffende de Europese Unie. Met aantekeningen en documentatie.   1973,   1975-1976.  1 doos.
767
Stukken betreffende buitenlandse onderscheidingen.   1973-1977.  1 omslag.
768
Stukken betreffende de sociaal-economische situatie in de EG-landen. Met aantekeningen en documentatie.   1974.  1 pak.
769
Stukken betreffende het bezoek aan de Nederlandse-Antillen, Suriname, Mexico en Trinidad. Met aantekeningen en documentatie.   1974.  1 pak.
770
Rapporten aan de Coördinator van de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten over situaties in verschillende landen. Met aantekeningen en documentatie.   1974-1975.  1 omslag.
771
Stukken betreffende bezoeken aan het buitenland.   1974-1977.  1 pak.
772
Stukken betreffende de Conference on Security and Coöperation in Europe, Helsinki 30 juli-1 augustus 1975.   1975.  1 omslag.
773
Stukken betreffende de Europese Raad. Met aantekeningen en documentatie.   1975,   1977.  1 pak.
774
Stukken betreffende de benoeming van een Nederlands lid van de Europese Commissie. Met aantekeningen en documentatie.   1976.  1 omslag.
775
Stukken betreffende de toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal tot de EEG.   1977.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 910
776
Rapport van de Commissie van Advies voor de Integratie, met 'punten voor gesprek 3 juni 1977', voorzien van aantekeningen.   1977.  1 omslag.
777
Stukken betreffende het bezoek van P. Jaroszewicz , voorzitter van de Poolse ministerraad en zijn echtgenote aan Nederland .   1977.  1 omslag.
778
Stukken betreffende diverse landen.   1977-1978.  1 pak.

-Defensie-
779
Stukken betreffende het gratieverzoek van de VVDM- bestuurders die voor de Krijgsraad moesten verschijnen wegens niet voldoen aan de groetplicht.   1973.  1 omslag.
780
Stukken betreffende de Defensienota. Met aantekeningen en documentatie.   1973-1974.  1 omslag.
781
Stukken betreffende de defensiebegroting. Met aantekeningen en documentatie.   1975.  1 omslag.
782-783
Stukken betreffende de Lockheed-Affaire.   1975-1977.  1 doos en 1 pak.
784
Ambtelijke nota's aan J.M. den Uyl betreffende de nucleaire bewapening. Met documentatie.   1976-1977.  1 omslag.
785
Stukken betreffende de bijeenkomst van de Noord Atlantische Raad, Londen 10-11 mei 1977. Met aantekeningen en documentatie.   1977.  1 omslag.

-Justitie-
786
Stukken betreffende de abortuswetgeving en de zaak- Bloemenhove. Met aantekeningen en documentatie.   1970-1972,   1974,   1976-1977.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nrs. 728, 751
787
Stukken betreffende terrorisme en extremisme.   1974,   1976-1977.  1 omslag.
788
Stukken betreffende de gijzelingsacties bij De Punt en in Boven-Smilde.   1977.  1 pak.
789
Stukken betreffende de Commissie-Köbben. Met aantekeningen en documentatie.   1977.  1 omslag.
790
Aantekeningen betreffende de zaak 'De Drie van Breda'.   Z.j. 1 notitieboekje.

-Verkeer en waterstaat, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu-
791
Stukken betreffende de grondpolitiek. Met aantekeningen en documentatie.   1973-1977.  1 pak.
N.B. Zie ook inv.nr. 729
792
Stukken betreffende de afsluiting van de Oosterschelde. Met aantekeningen en documentatie.   1974.  1 omslag.
793
Stukken betreffende de vergadering van een aantal politieke leiders, waaronder J.M. den Uyl , met de Club van Rome, Salzburg 3-5 februari 1974. Met aantekeningen.   1974.  1 omslag.
794
Verslag van de speciale bijeenkomst 'Solidaridad para la paz y el desarrollo' van de Club van Rome, Guanajuato 24-26 juli 1975 , ontvangen van de voorzitter van de Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, J. Kremers .   1975.  1 omslag.
795
Stukken betreffende de Rijksbegroting 1978 van het Departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Met aantekeningen en documentatie.   1977.  1 omslag.
N.B.Onder de aantekeningen bevinden zich ook aantekeningen van M. van Dam .
796
Stukken betreffende de Tweede Nota Bouwbeleid en het Bouwprogramma   1978.   1977.  1 omslag.
797
Aantekeningen in het jaarverslag van de Resources for the Future In   C. 1977.  1 stuk.

Overig openbaar optreden
798-800
Teksten en manuscripten van toespraken. Met aantekeningen en documentatie.   1973-1978 en z.j.  1 doos, 1 pak en 1 blocnote.
798
1973-1976. (doos)
799
1977-1978. (pak)
800
Z.j. (blocnote)

Partijleven
801
Aantekeningen en documentatie betreffende de VARA .   1973,   1975.  1 omslag.
802
Partijbestuursstukken en fractiestukken met aantekeningen.   1973-1977.  1 omslag.
803
Correspondentie met het partijbestuur en afdelingen van de PvdA .   1973-1977.  1 omslag.
804
Stukken betreffende bezoeken aan congressen en andere bijeenkomsten van zusterpartijen.   1973-1977.  1 pak.
805
Stukken betreffende het verzetspensioen van E. Meester .   1973,   1976-1977.  1 omslag.
806
Stukken betreffende de SI Party Leaders Conference in Chequers, 29-30 juni 1974. Met aantekeningen en correspondentie.   1974.  1 omslag.
807
Briefwisseling tussen E. van Thijn en M. van der Stoel over Van der Stoel 's positie in de Tweede-Kamerfractie.   1975. Afschriften.  2 stukken.
808
Stukken van de Partijcommissie Links Dagblad en van de Beleidsgroep Linkse Krant.   1975-1976.  1 omslag.
809-810
Stukken betreffende de kandidaatstelling en het verkiezingsprogramma voor de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1977.   1975-1977.  2 omslagen.
811
Stukken betreffende de Social Democratic Party Leader Conference georganiseerd door de Deense Socialdemokratiet, Hφjstrupgård 18-19 januari 1976.   1976.  1 omslag.
812-813
Stukken betreffende de campagne voor de verkiezingen van mei 1977. Met aantekeningen en documentatie.   1976-1977.  1 pak en 1 doos.
814
Stukken betreffende de voorspellingen en de uitslagen van de verkiezingen van mei 1977 en een afschrift van een brief van M. van Dam aan de Koningin waarin hij de uitslagen analyseert.   1977.  1 omslag.

Overig
815
Tekeningen van de Apollo-Soyuz met de handtekeningen van de bemanningsleden.   1973-1974.  2 stukken.
816
Aantekeningen betreffende de problemen rond wethouder Roel van Duyn van Amsterdam.   1975.  1 omslag.
817
Certificaat van het Joods Nationaal Fonds waarin wordt verklaard dat in Israël een boom wordt geplant op naam van J.M. den Uyl , Minister-President der Nederlanden.   1977.  1 stuk.

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, VICE-MINISTER PRESIDENT EN MINISTER VOOR NEDERLANDS-ANTILLIAANSE ZAKEN (1981-1982)


Algemeen
818
Ingekomen en doorslagen van uitgaande brieven en stukken betreffende de beëdiging en benoeming.   1981-1982.  1 omslag.
819
Memo's, briefjes, ambtelijke nota's en aantekeningen, waaronder aantekeningen gemaakt tijdens de ministerraadsvergaderingen.   1981-1982.  1 pak.

Kabinetsformatie

N.B. Zie ook inv.nr. 289
820
'Voorstellen van formateurs'. Met aantekeningen.   1981.  1 omslag.
821
'Taakverdeling': stukken betreffende de portefeuille-verdeling. Met aantekeningen en documentatie.   1981.  1 omslag.
822
Stukken betreffende het economisch beleid ten behoeve van de kabinetsinformatie.   1981.  1 omslag.
823
Aantekeningen betreffende de kabinetsformatie en fractiestukken betreffende MITACO en de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (Commissie-Vonhoff).   1981.  1 omslag.
824-826
Stukken betreffende diverse onderwerpen in verband met de kabinetsformatie.   1981.  2 dozen en 1 pak.
827
Ingekomen brieven van tegenstanders, sympathisanten en organisaties betreffende de kabinetsformatie.   1981.  1 pak.
828
'Notities ten behoeve van nieuwe bewindslieden van Sociale Zaken'.   1981.  1 omslag.
829
Stukken betreffende de Regeringsverklaring en de Rijksbegroting   1982. Met aantekeningen en stukken van de ministerraad.   1981-1982.  1 pak.
830
Stukken betreffende de informatie van De Galan en Halberstadt naar aanleiding van de kabinetscrisis over het Banenplan.   1981-1982.  1 pak.
831
Aantekeningen bij vergaderstukken van de Stafbespreking Algemene Leiding van 24 mei 1982 .   1982.  1 omslag.
832
Koninklijk Besluit houdende verlening van ontslag aan zes ministers en zeven staatssecretarissen, en verklaring waarin J. de Koning het beheer van het Kabinet Nederlandse-Antillen van J.M. den Uyl overneemt.   1982.  2 stukken.
833
Correspondentie met de PPR betreffende de kabinetsformatie van   1982.   1981-1982.  1 omslag.

Beleid

N.B. Zie ook inv.nr. 310

-Sociale zaken en werkgelegenheid-
834
Dossier inzake de ombuigingen in de sociale zekerheid, gevormd door het Directoraat-Generaal voor de Sociale Voorzieningen, bestemd voor de minister en staats-secretarissen. Met aantekeningen.   1981.  1 omslag.
835
Stukken betreffende het arbeidsvoorwaardenbeleid en de werkgelegenheid. Met aantekeningen en documentatie.   1981.  1 pak.
836
Stukken betreffende het Jeugdwerkplan. Met aantekeningen en documentatie.   1981.  1 pak.
837
'Les Droits des Travailleurs; rapport au Président de la République et au Premier ministre', door Jean Auroux , minister van Arbeid. Met ambtelijke nota's.   1981.  1 omslag.
838
Stukken van de Centrale Economische Commissie. Met aantekeningen en ambtelijke nota's.   1981-1982.  1 pak.
839-840
Stukken betreffende de Voorjaarsnota   1982. Met aantekeningen en documentatie.   1981-1982.  1 pak en 1 doos.
841
Stukken betreffende de Voorjaarsnota 1982, medezeggenschap en investeringsloon, en documentatie betreffende loonvorming.   1981-1982.  1 omslag.
842
Stukken betreffende de koopkracht. Met aantekeningen en documentatie.   1981-1982.  1 pak.
843
Stukken betreffende het Werkgelegenheidsplan. Met aantekeningen en documentatie.   1981-1982.  1 doos.
N.B. Zie ook inv.nr. 847
844
Stukken betreffende de wijziging Ziektewet. Met aantekeningen en documentatie.   1981-1982.  1 doos.
N.B. Zie ook inv.nr. 847
845
Stukken betreffende de Meeting of the Manpower and Social Affairs Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) op 4-5 maart   1982 onder voorzitterschap van J.M. den Uyl , en de Meeting of the Council at Ministerial Level of the OECD op 10-11 mei 1982.   1981-1982.  1 doos.
846
Stukken betreffende het beleid op het gebied van de sociale zekerheid. Met aantekeningen en documentatie.   1982.  1 omslag.
847
Stukken betreffende het Werkgelegenheidsplan en de wijziging van de Ziektewet. Met aantekeningen en documentatie.   1982.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nrs. 843-844
848
Stukken betreffende de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers.   1982.  1 omslag.
849
Ministerraadsstukken betreffende de Nota Interimmaatregel Pensioenbreuk, en het Rapport Stuurgroep Beleidsvorming Niet-Actieven.   1982.  1 omslag.
850
Stukken betreffende de aardgaswinsten en het 'Gentlemen's Agreement' en stukken betreffende sociale zaken en werkgelegenheid. Met aantekeningen en documentatie.   1982.  1 pak.
851
Aantekeningen in het 'Verslag van de werkzaamheden' van de Adviescommissie inzake de voortgang van het Industriebeleid januari-juni   1982.  1 stuk.
852
Stukken betreffende financiële problematiek 1982/1983. Met aantekeningen.   1982.  1 omslag.
853-855
Stukken betreffende diverse onderwerpen op sociaal-economisch gebied.   1981-1983.  1 pak en 2 dozen.

-Nederlands-Antilliaanse zaken-
856
Notities van de directeur van het Kabinet Nederlandse- Antillen betreffende het bezoek in september 1981. Met aantekeningen.   1981.  1 omslag.
857
Stukken betreffende het topoverleg tussen de Nederlandse regering, de regering van de Nederlandse-Antillen, een delegatie van Aruba en delegaties van de andere eilanden, Den Haag 25-26 oktober 1981 .   1981-1982.  1 pak.
858
Teksten van radio-en tv-uitzendingen, samenvattingen van artikelen en persberichten.   1981-1982.  1 pak.
859
'Economic and Financial prospects of the island of Curaçao. Report of a study undertaken for the Island Government of Curaçao by Economists Advisory Group Ltd. in co-operation with Penfold-Braswell SA.' ('Rapport-Morgan and Morgan'). Met de aanbiedingsbrief van de directeur van het Kabinet Nederlandse-Antillen.   1982.  2 stukken.
860
Stukken betreffende de begroting 1982 van het Kabinet Nederlandse-Antillen.   1982.  1 omslag.
861
Stukken betreffende diverse onderwerpen.   1981-1982.  1 omslag.

Overig openbaar optreden
862
Teksten en manuscripten van artikelen.   1981-1982.  1 omslag.
863
Teksten van toespraken.   1982.  1 omslag.

Partijleven
864
Stukken betreffende het voorstel van het partijbestuur aan het congres tot goedkeuring van het kabinet. Met aantekeningen en documentatie.   1981.  1 pak.
865
Notulen van de fractievergadering van 23 november   1981 naar aanleiding van de notitie van W. Meijer over de strategie tijdens het tweede kabinet-Van Agt.   1981.  1 omslag.
N.B. Handschrift van onbekende.
866
Aantekeningen bij stukken van het partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie.   1981-1982.  1 omslag.
867
Vergaderstukken van het Bewindsliedenoverleg. Met aantekeningen.   1981-1982.  1 omslag.
868
Aantekeningen en stukken van het partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie betreffende de val van het kabinet en de verkiezingen van mei 1982.   1982.  1 omslag.
869
Ingekomen brieven van sympathisanten en tegenstanders betreffende zijn aftreden en de voortzetting van het lijsttrekkerschap.   1982.  1 omslag.

Overig
870
Beterschapswensen.   1981.  1 pak.
871
Stukken betreffende diverse onderwerpen.   1981-1982.  1 pak.

FUNCTIES IN INTERNATIONALE ORGANISATIES


Vice-voorzitter van de Socialist International (SI) (1976-1987)
872
Aantekeningen en correspondentie.   1978-1987 en z.j.  1 omslag.
873
Stukken betreffende het congres in Genève, 26-28 november 1976.   1975-1976.  1 pak.
874-880
Stukken betreffende SI Party Leaders Conferences. Met aantekeningen en correspondentie.   1977,   1979-1981,   1984-1985.  7 omslagen.
874
Amsterdam 16-17 april 1977.
875
Tokyo december 1977.
876
Bommersvik 20-21 juli 1979.
877
Wenen 5-6 februari 1980.
878
Amsterdam 29 april 1981.
879
Sheffield 20-21 juni 1984.
880
Brussel 17-18 april 1985.
881-886
Stukken betreffende Bureau Meetings. Met aantekeningen.   1978-1980,   1982.  6 omslagen.
881
Hamburg 9-10 februari 1978.
882
Dakar 12-13 mei 1978.
883
Lissabon 30-31 oktober 1979.
884
Oslo 12-13 juni 1980.
885
Helsinki 26-27 mei 1982.
886
Bazel 3-4 november 1982.
887
Stukken betreffende the Seminar on Socialism and Feminism van de SI Women, Londen 28-29 juni 1980. Met aantekeningen en documentatie.   1980.  1 pak.
888
Stukken betreffende de vergaderingen van het praesidium op 15-16 juli 1981 en 1-2 april 1982. Met aantekeningen en documentatie.   1981-1982.  1 omslag.
889
Stukken betreffende het congres in Albufeira, 7-10 april 1983 .   1983.  1 pak.
890
Stukken van de SI Advisory Council on Disarmament and Arms Control. Met aantekeningen en documentatie.   1985.  1 omslag.
891
Stukken betreffende de SI Conference on Democracy and Development in Africa, Dakar 12-13 oktober 1987 .   1986-1987.  1 omslag.
892-896
Stukken betreffende diverse landen. Met aantekeningen en correspondentie.   1980-1981,   1983-1984.  5 omslagen.
892
Israël en de PLO. 1980.
893
Latijns-Amerika. 1983.
894
Polen. 1981.
895
Zuid-Afrika. 1984.
896
Zuid-Korea. 1980.

Voorzitter van de Federatie van Socialistische Partijen in de Europese Gemeenschap (FSPEG) (1980-1987)
897
Teksten van toespraken. Met aantekeningen.   1978-1982.  1 omslag.
898
Stukken betreffende de totstandkoming van de statuten en het voorzitterschap van J.M. den Uyl . Met aantekeningen.   1979-1980.  1 omslag.
899
Circulaires en stukken betreffende de ontmoeting van de drie voorzitters van de Europese federaties op 21 oktober 1980.   1979-1980.  1 pak.
900-904
Stukken betreffende congressen.   1979,   1981-1985,   1987.  2 omslagen en 3 pakken.
900
Xe congres in Brussel, 10-12 januari 1979 . (omslag)
901
XIIe congres in Parijs, 12-13 november 1982 . 1981-1982.
902
XIIIe congres in Luxemburg , 8-9 maart 1984. (omslag)
903
XIVe congres in Madrid, 9-10 april 1985 . 1982-1985.
904
XVe congres in Lissabon, 3-5 mei 1987.
905
Stukken betreffende the Information Seminar, Brussel 24-25 oktober 1980, georganiseerd door de FSPEG en de Stichting Jean Jaurès .   1980.  1 omslag.
906
Stukken betreffende de Israël Labour Party en het Midden-Oosten, en de verplaatsing van de Nederlandse ambassade van Jeruzalem naar Tel Aviv.   1980-1981.  1 omslag.
907-908
Stukken betreffende de Bureau Meetings van de FSPEG. Met aantekeningen, notities aan J.M. den Uyl , correspondentie en fractiestukken.   1980,   1983,   1985.  1 pak en 1 doos.
909
Stukken betreffende de conferentie over veiligheid en ontwapening in Europa, Parijs 19-20 maart   1981.   1981.  1 pak.
910
Stukken betreffende de conferentie over de toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschap, Madrid 27-28 november 1981 .   1981.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv.nr. 775
911
Stukken van de Bureau Meeting op 11 november 1982 in Parijs, en de bijeenkomst van de PvdA en de Belgische Socialistische Partij (BSP) op 10 december 1982 in Brussel.   1982.  1 omslag.
912
Overzicht van gebeurtenissen tijdens J.M. den Uyl 's vakantie, samengesteld door D. Toornstra .   1982.  1 omslag.
913-915
Stukken betreffende de Europese verkiezingen.   1982,   1984,   1986.  3 omslagen.
913
1982.
914
1984.
915
1986.
916
Open brief van J.M. den Uyl aan Helmut Kohl en Gaston Thorn betreffende de top in Williamsburg en het economisch herstel in de EG. Met fotokopieën van krantenberichten over deze brief.   1983.  1 omslag.
917
Stukken van de Werkgroep 'Revitalization of the Institutional Policy in the European Community '.   1984.  1 pak.
918
Stukken betreffende de arrestatie in Zaïre van R. van den Bogaert .   1985-1986.  1 omslag.
919
Stukken van de Commissie Economische Politiek ('Commissie-Claes').   1985-1987.  1 pak.
920
Stukken van de Commissie Vrede, Verdediging en Veiligheid.   1986-1987.  1 omslag.
921-934
Stukken van en betreffende de FSPEG en de SFEP betreffende diverse onderwerpen.   1977-1987.  6 dozen, 4 omslagen en 4 pakken.
921
1977-1979, 1982. (doos)
922
1978-1979. (omslag)
923
1979-1981. (omslag)
924
1980. (omslag)
925
1981-1982. (omslag)
926
1980-1982. (doos)
927
1982-1984. (doos)
928
1983. (pak)
929
1984. (pak)
930
1984, 1986-1987. (doos)
931
1984-1987. (doos)
932
1985. (pak)
933
1986. (pak)
934
1986-1987. (doos)

Lid van de Independent Commission on Disarmament and Security Issues (ICDSI)
935-938
Vergaderstukken, aantekeningen en correspondentie.   1979-1986.  4 dozen.
935
1979-1980.
936
1981.
937
1981.
938
1981-1986.
939
Stukken betreffende de totstandkoming van het rapport van de ICDSI. Met concepten en aantekeningen.   1982.  1 pak.
940
Stukken betreffende de fourth follow-up meeting, New Delhi 17-19 januari 1986 .   1982-1986.  1 pak.
941
Stukken betreffende de Budapest meeting, 24-26 oktober 1986 .   1986.  1 omslag.
942
Vergaderstukken van de sixth follow-up meeting, Oslo 26-28 juni 1987 . Met aantekeningen.   1987.  1 omslag.

Lid van de Parliamentarians for Global Action (PGA)
943
Stukken betreffende de UN Parliamentary Forum op 2 april 1987 en de Global Security Project. Met aantekeningen en documentatie.   1983,   1985-1987.  1 pak.
944
Stukken betreffende de 'Five continent peace initiative' van de Parliamentarians for World Order (PWO). Met aantekeningen.   1984-1986.  1 omslag.
945
Stukken betreffende de PGA en de PWO. Met ingekomen brieven.   1985-1987.  1 omslag.

OVERIGE ACTIVITEITEN

946
Stukken betreffende de Nederlandse vertaling door J.M. den Uyl van het manuscript van Felix Kersten (Nederlandse titel: 'Klerk en Beul. Himmler van nabij'). Met manuscripten, correspondentie, stukken betreffende het contract met Meulenhoff, aantekeningen en documentatie.   1941-1948.  1 pak.
947
Stukken betreffende de bemiddeling van J.M. den Uyl bij de rehabilitatie van J. Nieuwenhuis , tijdens de oorlogsjaren medewerker van F. Kersten .   1947-1948.  1 omslag.

DOCUMENTATIE

948-952
Tijdschriften en bundels met artikelen van en over J.M. den Uyl en interviews.   1939-1940,   1948,   1959,   1962-1963,   1965-1968,   1971-1989 en z.j.  1 pak en 4 dozen.
953
Documentatie betreffende het Tennessee Valley Project en andere onderwerpen. Met enkele aantekeningen.   1947-1948,   1950-1956.  1 pak.
954
Documentatie betreffende diverse economische onderwerpen.   1948-1950.  1 pak.
955-962
Teksten van toespraken, artikelen, nota's en interviews van derden.   1952-1987 en z.j.  3 pakken, 4 dozen en 1 omslag.
N.B.De inv.nrs. 955-960 zijn alfabetisch op naam van auteurs en sprekers geordend.
963-964
Documentatie betreffende het Congress of Industrial Organizations (CIO). Met enkele aantekeningen.   1953.  2 pakken.
965
Documentatie betreffende het Christelijk onderwijs in de VS. Met aantekeningen.   1953.  1 map.
966-967
Verslagen van opinieonderzoeken, verkiezingsonderzoeken en Actualiteiten-onderzoeken van de RVD. Met aantekeningen.   1956,   1959,   1962,   1968-1969,   1975,   1977-1979,   1981,   1983-1986.  2 dozen.
968
Notulen en vergaderstukken van de Commissie Popularisering Effectenbezit, opgericht op initiatief van de Vereniging Effectenbescherming.   1959-1961.  1 omslag.
N.B. De stukken zijn afkomstig van H.J. Eysink .
969
Documentatie betreffende het Socialisme.   1960.  1 omslag.
970-974
Documentatie betreffende landen.   1961-1963,   1965,   1968-1970,   1972,   1975-1984,   1986-1987 en z.j.  5 pakken.
970
Engeland, Labour, Crossman Diaries. 1968-1970, 1975.
971
Jamaica, Midden-Oosten en Israël, Portugal, Spanje, Turkije, Sovjet-Unie, VS. 1961, 1963, 1965, 1970, 1972, 1975, 1977-1981, 1984 en z.j.
972
Latijns-Amerika. 1972, 1976, 1978, 1982-1984, 1987.
973
Skandinavië. 1963, 1970, 1972, 1986.
974
West-Duitsland, SPD. 1962, 1976.
975
Documentatie betreffende gas-en oliewinning en energiepolitiek.   1965.  1 omslag.
976
'Gegevens voor zijne Excellentie de Minister van Economische Zaken over de NV Philips' Gloeilampenfabrieken'.   1965.  1 stuk.
977
Krantenknipsels over J.M. den Uyl .   1965-1966,   1968,   1970-1972,   1975-1987.  1 pak.
978
Krantenknipsels naar aanleiding van de bijeenkomst van oud-mijnwerkers en J.M. den Uyl in Heerlen. Met een aantekening.   1975.  1 omslag.
979
Documentatie betreffende politieke filosofie, toegestuurd door H. Daudt .   1978.  1 omslag.
980
Krantenknipsels betreffende het 12th International Management Symposium, St.Gallen 10-12 mei. 1982 . Fotokopieën.  1 omslag.
981
Documentatie betreffende chemische wapens, SDI, en het rapport van de Taakgroep Stemerdink.   1982,   1984-1985.  1 pak.
982
Fractiestukken en documentatie betreffende sociale ongelijkheid.   1987.  1 omslag.
983
Folders en andere documentatie betreffende diverse onderwerpen.   1953-1955 en z.j.  1 pak.
984
Documentatie betreffende overige onderwerpen.   1932,   1950,   1960,   1978,   1985-1986 en z.j.  1 omslag.

Aanvulling 1991


ALGEMEEN

985
Ingekomen brieven.   1944-1948,   1950,   1972-1979,   1981-1987 en z.j.  1 pak.
986
Stukken betreffende diverse onderwerpen.   1948-1951.  1 omslag.

PARTICULIER

987
Stukken betreffende J.M. den Uyl 's betrekkingen bij het Rijksbureau voor Chemische Producten, Vrij Nederland en de Wiardi Beckman Stichting.   1943-1944,   1948-1949.  1 omslag.

OPENBAAR LEVEN


DIRECTEUR VAN DE WIARDI BECKMAN STICHTING (1949-1962)
988
Stukken betreffende het Plan-Schuman.   1950-1951,   1953-1956,   1960.  1 pak.

LID VAN DE TWEEDE KAMER EN FRACTIEVOORZITTER (1956-1963, 1967-1973, 1978-1981, 1982-1987)

Algemeen
989-1036
Correspondentie van J.M. den Uyl gevoerd in hoedanigheid van fractievoorzitter.   1967-juni 1973.  48 pakken.
989
1967.
990
1968, A-K.
991
1968, L-Z.
992
1969, A-K.
993
1969, L-Z.
994
1970, A-D.
995
1970, E-M.
996
1970, N-R.
997
1970, S-Z.
998
1971, A.
999
1971, B-C.
1000
1971, D-G.
1001
1971, H-J.
1002
1971, K-L.
1003
1971, M-N.
1004
1971, O-P.
1005
1971, Q-S.
1006
1971, T-U.
1007
1971, V-W.
1008
1971, X-Z.
1009
1972, A.
1010
1972, A.
1011
1972, B.
1012
1972, C-D.
1013
1972, E-F.
1014
1972, G.
1015
1972, H.
1016
1972, I-K.
1017
1972, L.
1018
1972, M.
1019
1972, N.
1020
1972, O-P.
1021
1972, Q-R.
1022
1972, S.
1023
1972, T-U.
1024
1972, V.
1025
1972, V.
1026
1972, W.
1027
1972, X-Z.
1028
1973, A-B.
1029
1973, C-G.
1030
1973, H-K.
1031
1973, L-N.
1032
1973, O-R.
1033
1973, S-T.
1034
1973, U-Z.
1035
1973, divers.
1036
1973, jan.-jun.
N.B. Niet alfabetisch geordend: zie index.

Kabinetsformaties
1037
Stukken betreffende de formatie van het kabinet-Biesheuvel.   1970-1972.  1 omslag.
1038
Brief van M. Bakker ( CPN ) aan J.M. den Uyl betreffende de openheid ten aanzien van de Tweede Kamer bij de kabinetsformatie. Met bijlagen.   1972.  1 omslag.

Tweede Kamer en fractie

-Financiën-
1039-1040
Stukken betreffende de algemene beschouwingen.   1967-1970.  1 omslag en 1 pak.
1039
1967-1968
1040
1970. (pak)

-Economische en sociale zaken-

Economische zaken
1041
Stukken betreffende de problematiek in Twente en Oost-Gelderland.   1968-1969.  1 omslag.
1042
Stukken betreffende de plannen tot vestiging van een zwavelstoffenfabriek (Progil S.A.) in het Noordzeekanaalgebied.   1969.  1 omslag.
1043
Stukken betreffende de grondpolitiek en grondcommunalisatie.   1970.  1 omslag.
1044
Stukken betreffende het aftreden van Minister van Economische Zaken L. de Block .   1970.  1 omslag.
1045
Brief van H. Lammers aan J.M. den Uyl betreffende de onteigeningswet. Met bijlagen.   1972.  1 omslag.

Sociaal-economische zaken
1046-1050
Stukken betreffende bezitsvorming.   1959,   1961-1963.  5 omslagen.

-Binnenlandse zaken-
1051
Stukken betreffende het ontslag van de burgemeester van Amsterdam G. van Hall .   1967.  1 omslag.
1052-1055
Stukken betreffende de grondwetswijziging inzake het kiesstelsel en de aanwijzing van de formateur, en de Bijzondere Commissie voor de Nota betreffende het beleid inzake Grondwet en Kieswet ( J.M. den Uyl voorzitter).   1967-1971.  4 pakken.
1056-1058
Stukken betreffende het bezoek aan de Nederlandse Antillen, 5-13 januari 1970.   1968-1970.  2 pakken en 1 omslag.
1059
Tweede-Kamerstukken betreffende het inkomen van de Kroon, met aantekeningen.   1970-1972.  1 omslag.
N.B. Gesloten tot 2022 .
1060
Stukken betreffende het initiatief tot bevriezing van de schadeloosstelling van Tweede-Kamerleden.   1971-1972.  1 pak.

-Buitenlandse zaken-
1061
Stukken betreffende de nota van R. Best over een internationale stichting voor natuurwetenschappelijk, economisch en landbouwkundig onderzoek ten behoeve van de ontwikkelingslanden.   1967.  1 omslag.
1062-1065
Stukken betreffende het Comité d'Action pour les États-Unis d'Europe.   1967-1973.  2 pakken en 2 omslagen.
1062
1967. (pak)
1063
1968.
1064
1969. (pak)
1065
1970-1973.
1066
Brief van H. Vredeling aan Bruno Pitterman betreffende contact met Oosteuropese parlementariërs in verband met de bijeenkomst van de Interparlementaire Unie in april 1969.   1968 . Afschrift met bijlagen.  1 omslag.
1067
Aantekeningen betreffende de gemeenschappelijke bijeenkomst op 23 februari van de fractieleiders van de sociaal-democratische partijen van de zes Europese lidstaten, het Verbindingsbureau en de leiding van de Socialistische Fractie in het Europees Parlement.   1968.  1 omslag.
1068
Stukken betreffende het bezoek aan Roemenië, 15-24 augustus.   1969.  1 omslag.
1069
Stukken betreffende de uitlatingen van J.M.A.H. Luns inzake de mislukking van de Nederlands-Indonesische conferentie van 1955 in Genève.   1971-1972.  1 omslag.
1070
Stukken betreffende dissidenten in het Oostblok.   1978.  1 omslag.

-Justitie-
1071
Stukken betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet   1956.   1969.  1 pak.
1072
Stukken betreffende de discussie met W.J. Geertsema over handhaving van de openbare orde.   1970.  1 omslag.

-Onderwijs en wetenschappen-
1073
Fractiestukken betreffende de 8e Medische Faculteit, met aantekeningen en correspondentie.   1969.  1 omslag.

Overig openbaar optreden
1074
Stukken betreffende het congres van de Algemene Bedrijfsbond Textiel en Kleding " De Eendracht " op 5-7 april. 1967.  1 pak.
1075
Stukken betreffende de bijeenkomst op 10 januari   1968 in Gorredijk met als onderwerp de problematiek van het Noorden.   1967-1968.  1 omslag.
1076
Teksten van interviews.   1970.  1 omslag.

Partijleven
1077
Stukken van het Actiebureau van de PvdA .   1956-1958.  1 pak.
1078
Stukken betreffende het overleg van de PvdA Tweede-Kamerfractie met het NVV .   1967-1969.  1 omslag.
1079
Stukken betreffende de PvdA -conferentie op 31 augustus over "De economische groei en de ruimtelijke ordening, in het bijzonder in Zuid-West-Nederland".   1968.  1 pak.
1080
Stukken van het Partijbestuur met aantekeningen.   1970-1972.  1 omslag.
1081
Aantekeningen gemaakt tijdens de Partijraad van 19 juni. 1971 .  1 stuk.
1082
Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Tweede-Kamerverkiezingen.   1971.  1 omslag.
1083
Stukken betreffende de WBS-jubileumconferentie "Maatschappelijke Ontwikkeling, Politieke Besturing en Persoonlijke Vrijheid" op 4 maart. Met aantekeningen.   1972.  1 omslag.
1084
Stukken betreffende de viering van 75 jaar Sociaal-Democratische vrouwenbeweging 1908-1983.   1983.  1 omslag.

Overig
1085
Stukken en aantekeningen betreffende overige onderwerpen.   1970-1973,   1982,   1984-1987 en z.j.  1 omslag.

MINISTER-PRESIDENT

Kabinetsformaties

-Kabinetsformatie 1973-
1086
Correspondentie van de kabinetsformateurs met de fractievoorzitters.   1972-1973. Afschriften.  1 pak.
N.B. Ingesloten chronologische overzichten van de correspondentie.
1087
Stukken betreffende punten uit het verkiezingsprogramma "Keerpunt '72" in verband met de kabinetsformatie.   1972-1973.  1 omslag.
1088
Ingekomen brieven tijdens de formatieperiode april-mei   1973.  1 omslag.
1089
Ingekomen en kopieën van uitgaande briefjes betreffende de kabinetsformatie in mei.   1973.  1 omslag.
1090
Stukken betreffende het constituerend beraad met de kandidaat-ministers en staatssecretarissen.   1973.  1 omslag.
1091
Stukken betreffende de regeringsverklaring.   1973.  1 pak.

-Kabinetsformatie 1977-

N.B. Zie inv.nrs. 1133-1135

Regeringsbeleid

-Algemene zaken-
1092-1095
Stukken betreffende het wetsontwerp Openbaarheid van Bestuur.   1968,   1970,   1974-1977.  3 pakken en 1 omslag.
1096
Stukken betreffende de troonrede.   1973.  1 pak.
1097
Stukken betreffende de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste- en Tweede Kamer.   1973.  1 omslag.
1098
"Rapport betreffende de organisatie van de RVD" door de directie van de Rijks Voorlichtingsdienst, gericht aan de Secretaris-Generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Met een memorandum van de Secretaris-Generaal aan J.M. den Uyl en aantekeningen.   1973.  1 omslag.
1099-1100
Stukken betreffende enquêtes en het Actualiteitenoverleg. Met memoranda van de RVD aan het Actualiteitenoverleg.   1974-1976.  2 pakken.
1101
Notities aan J.M. den Uyl houdende informatie over de mogelijkheden van een demissionair kabinet.   1975.  1 omslag.
1102
Stukken betreffende de Algemene Politieke Beschouwingen.   1976-1977.  1 pak.

-Financiën-
1103
Stukken betreffende de Rijksbegroting   1974.   1972-1973.  1 pak.
1104
Stukken betreffende de streefcijfers van de ministeries.   1973.  1 pak.
1105
Stukken betreffende het Tweede-Kamerdebat op 29 juni over de uitvoering van de Rijksbegroting 1973.   1973.  1 omslag.
1106
Stukken betreffende de investeringsregeling.   1973.  1 omslag.
1107
Stukken betreffende het belastingplan 1975.   1974.  1 omslag.
1108
Stukken betreffende de Rijksbegroting 1976.   1975.  1 pak.

-Economische en sociale zaken-

Economische zaken
1109
Stukken betreffende het werkbezoek aan Oost-Groningen op 14 maart 1974.   1968-1974.  1 pak.
1110-1111
Stukken betreffende de oliecrisis.   1973-1974.  2 pakken.
1112
Stukken betreffende de meerjarenramingen en het economisch beleid in 1975.   1974.  1 pak.
1113
Stukken betreffende het landbouwbeleid en de inkomenspositie van de boeren.   1974.  1 pak.
1114
Stukken betreffende het prijsbeleid.   1974.  1 omslag.
1115
Stukken betreffende het Nederhorstconcern.   1975.  1 omslag.
1116
Stukken betreffende de Tweede-Kamervragen inzake de steekpenningen voor de levering in 1951 van rollend materieel door Werkspoor aan de Argentijnse spoorwegen. (   1949-1952 ),   1976.  1 pak.

Sociaal-economische zaken
1117
Stukken betreffende de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) over de periode juli-augustus.   1973.  1 pak.
1118
Stukken betreffende het sociaal-economisch overleg in augustus-september 1973 en het arbeidsvoorwaardenbeleid.   1973.  1 pak.
1119
Stukken betreffende het Centraal Akkoord 1974.   1973.  1 omslag.
1120-1122
Stukken betreffende het ontwerp Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid.   1973-1974.  3 pakken.
1123
Stukken betreffende de sociale verzekeringen en documentatie betreffende sociaal-economische onderwerpen.   1973-1976.  1 pak.
1124-1128
Stukken betreffende het wetsontwerp tot herziening van de Wet op de Ondernemingsraden.   1973-1976.  5 pakken.
1129
Stukken betreffende het sociaal-economisch beleid.   1974.  1 pak.
1130
Stukken betreffende het financieel- en sociaal-economisch beleid.   1974.  1 pak.
1131
Stukken betreffende het Centraal Akkoord 1975.   1974.  1 pak.
1132
Stukken betreffende de inkomenspolitiek.   1974-1975.  1 pak.

N.B. Zie nr. 1163
1133
Stukken betreffende de Wet op de Ondernemingsraden in verband met de kabinetsformatie en het regeerprogramma.   1977.  1 omslag.
1134-1135
Stukken betreffende het tweede memorandum inzake het te voeren financiële, sociale en economische beleid in verband met de kabinetsformatie.   1977.  2 pakken.

-Binnenlandse zaken-
1136
Stukken betreffende de onafhankelijkheid van en de immigratie vanuit Suriname.   1973-1974.  1 pak.
1137
Stukken betreffende de onderhandelingen over de onafhankelijkheid van Suriname.   1975.  1 omslag.

-Buitenlandse zaken-
1138
Stukken betreffende de situatie in het Midden-Oosten.   1973.  1 omslag.
1139
Stukken betreffende de EEG-top in Kopenhagen, december 1973.   1973.  1 pak.
1140
Stukken betreffende Nederlandse hulp aan Tanzania.   1974.  1 omslag.
1141
Verslag van Th. van Lier van zijn bezoek aan Chili en verslagen van gesprekken aldaar gevoerd.   1975.  1 omslag.
1142
Stukken betreffende de doodvonnissen over de 11 leden van de ETA en de FRAP in Spanje.   1975.  1 omslag.

-Defensie-
1143-1144
Stukken betreffende de defensienota.   1974.  2 pakken.
1145-1147
Stukken betreffende de vervanging van de 'Starfighter'.   1974-1975.  3 pakken.
1148
Stukken betreffende de wijziging Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst.   1975.  1 pak.
1149
Stukken betreffende de 63e Ministeriële NAVO -zitting op 10 en 11 mei 1977 in Londen.   1975,   1977.  1 pak.

-Justitie-
1150
Stukken betreffende de zaak 'De Drie van Breda'.   1972-1976.  1 pak.
1151
Stukken betreffende de gijzeling van personeel in de Franse ambassade in Den Haag.   1974.  1 pak.
1152
Stukken betreffende het beleid inzake de Zuidmolukkers.   1974-1976.  1 pak.
1153
Stukken betreffende het ontslag van staatssecretaris J.F. Glastra van Loon .   1975.  1 pak.
1154
Stukken betreffende de gijzelingsactie in de trein bij Beilen.   1975.  1 pak.
1155
Stukken betreffende de zaak-Menten.   1976.  1 pak.

-Verkeer en waterstaat, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu-
1156
Aantekeningen betreffende het "Plan Van Dam".   Z.j.  1 stuk.

-Onderwijs en wetenschappen-
1157
Stukken betreffende de kwestie-Daudt.   1973-1974.  1 omslag.

-Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk-
1158
Stukken betreffende de benoeming van E.C.M. Jurgens tot voorzitter van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS).   1975.  1 pak.

Overig openbaar optreden
1159
Drukproef van en stukken betreffende het boek 'Den Uyl. Profiel van een politicus', door Hans van der Werf. Met aantekeningen, vermoedelijk niet van J.M. den Uyl .   1975.  1 stuk.
1160
Stukken betreffende interviews en persconferenties, hoofdzakelijk het gesprek in het VPRO -radioprogramma 'Embargo' op 2 januari 1976.   1975-1976.  1 omslag.

Partijleven
1161
Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van mei 1974 en de gemeentepolitiek.   1974.  1 pak.
1162
Stukken betreffende de uitvoering van de beleidsvoornemens in "Keerpunt '72" (de "Keerpuntclub", "Keerpuntbewakingsgroep").   1974-1976.  1 pak.
1163
Aantekeningen betreffende de situatie in Portugal, gemaakt tijdens de conferentie van de Socialdemokraterna in Stockholm op 2 augustus 1975, en aantekeningen betreffende de sociaal-economische situatie, gemaakt tijdens een gesprek met Lubbers , Boersma en Duisenberg .   1975.  1 omslag.
1164
Stukken betreffende het Fonds Bijzondere Aktiviteiten van de PvdA .   1975.  1 omslag.
1165
Stukken betreffende de ontwerpresolutie voor de samenwerking tussen PvdA en PPR tijdens de volgende regeerperiode.   1976.  1 pak.
1166
Stukken betreffende het verkiezingsprogramma en het verkiezingscongres voor de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1977.   1976.  1 pak.
1167
Stukken betreffende de financiële onderbouwing van het verkiezingsprogramma.   1976-1977.  1 omslag.
1168
Stukken betreffende de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen in mei 1977.   1976-1977.  1 pak.
1169
Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 25 mei.   1977.  1 pak.
1170-1171
Stukken betreffende artikelen, interviews en toespraken van J.M. den Uyl in het kader van de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van mei   1977.  2 pakken.
1172
Stukken betreffende de herdenkingsbijeenkomst bij het Troelstra -monument in Scheveningen, op 1 mei   1977.  1 omslag.

Overig
1173
Stukken en aantekeningen betreffende overige onderwerpen.   1973-1977,   1985.  1 omslag.

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, VICE-MINISTER PRESIDENT EN MINISTER VOOR NEDERLANDS-ANTILLIAANSE ZAKEN (1981-1982)
1174
Weekagenda's en enkele notities aan J.M. den Uyl .   1981-1982.  1 omslag.

OVERIGE ACTIVITEITEN
1175-1178
Stukken betreffende de illegaliteit.   1940,   1943-1945 en z.j.  4 pakken.
1179
Stukken betreffende vertaling door J.M. den Uyl voor de Bezige Bij van een boek over Rusland door S. Turin .   1944,   1946.  1 omslag.

DOCUMENTATIE

1180-1183
Krantenknipsels betreffende J.M. den Uyl en het kabinet.   1973-1977.  4 pakken.

Aanvulling 1998

ALGEMEEN

1184-1185
Ingekomen brieven. 1938, 1940, 1944-1949, 1953, 1964-1968, 1977, 1980-1983 en z.j. 2 mappen. 1184.1938, 1940, 1944-1949, 1953, 1964-1968, 1977, 1982 en z.j. 1185.1980-1983.

PARTICULIER


Familie en gezin
1186
St.Nicolaasgedicht, briefkaart en briefje van zijn moeder en een in memoriam en overlijdensadvertentie van zijn vader in de Hilversumsche Kerkbode. 1929, 1937 en z.j. 1 map.
1187
Felicitaties met zijn huwelijk en een verklaring van ondertrouw. 1944. 1 map.
1188
Stukken betreffende de kinderen. 1946, 1948, 1951-1953, 1958, 1967-1968 en z.j. 1 map.

Middelbare school en studie
1189
Schoolrapporten 1931-1936 en eindexamenopgaven HBS 1936. 1 map.
1190
Felicitaties met het behaalde HBS-examen en met het behalen van zijn candidaats-examen. 1935, 1939. 1 omslag.
1191
Kasboekjes uit de studententijd. 1936-1938. 2 stukken.
1192
Aantekeningen betreffende de studie en stukken betreffende tentamens en examens. 1937, 1939, 1942 en z.j. 1 map.
1193
.Stukken betreffende een onderzoek in het kader van zijn studie omtrent de betekenis van de verschillende reclamemiddelen, in opdracht van de Bond van Adverteerders. 1938. 1 omslag.
1194
Aanvraagbriefjes van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, ingevuld door J.M. den Uyl en E.J. van Vessem. 1938-1944. 1 omslag.
1195
Stukken betreffende zijn werkzaamheden aan het Institut für Weltwirtschaft van de Universiteit van Kiel. 1939. 1 omslag.
1196
Bul van het doctoraal examen staathuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam. 1943. 1 stuk.

Overige onderwerpen
1197
Stukken betreffende een fietstocht naar België en Frankrijk. 1935. 1 omslag. N.B.Zie ook nr. 111.
1198
Identiteitsbewijzen en reisbescheiden. 1938-1939, 1941, 1943, 1946, 1948-1949, 1952-1953, 1963, 1965, 1967. 1 omslag.
1199
Ingekomen brief (anoniem) en een gedicht van Jan de Groot. 1944 en z.j. 2 stukken.

OPENBAAR LEVEN


Aantekeningen en manuscripten
1200
Aantekeningen uit de schooltijd, over literatuur, gereformeerde jongeren en `Socialistenmeeting' uit 1936. 1936 en z.j. 1 omslag.
1201
Aantekeningen, manuscripten en recensies. 1940-1945. 1 map.
1202
Typoscript `Karakter en Perspectief van de NVB'. Met pamfletten, onder andere van de NVB. 1945. 1 omslag.
1203
Manuscripten en typoscripten `De vernieuwing van het Nationaal Besef', naar aanleiding van het program van de Nederlandse Volksbeweging (NVB), en enkele aantekeningen voor recensies. c. 1945. 1 omslag.
1204
Aantekeningen: literatuuroverzicht, vergadering van de PvdA, en over Indonesië in de periode 1945-1946. c. 1946, c. 1973 en z.j. 1 omslag.
1205
Aantekeningen: gedicht `Aan en af' (z.j.), `Troost' door Hans Verkuyl (z.j.), `Kafka' (c. 1952), en aantekeningen betreffende de religie. z.j. 1 omslag.
1206
Manuscript `Toekomstverwachting', naar aaanleiding van W.J. Aalders, `Toekomstbeelden uit vijf eeuwen'. z.j. 1 omslag.
1207
Aantekeningen `Schuld en Boete' van F.M. Dostojewski. z.j. 1 omslag.

Jongeren- en studentenorganisaties
1208
Stukken betreffende de Jongelings-Vereeniging op Gereformeerden Grondslag-Samuël in Hilversum. 1934 en z.j. 1 omslag.
1209
Stukken betreffende het Propagandafonds `Hou en Trouw' in Hilversum. 1936-1937. 1 omslag.
1210
Stukken betreffende de SSR, Libertas ex Veritate en M.E.D.I.C.U.S. 1935-1940. 1 map.
1211
Stukken betreffende de financiën van de SSR, 1939-1940, en correspondentie rond de SSR, M.E.D.I.C.U.S. en Libertas ex Veritate, en een uitgaande brief van Den Uyl over enkele gedichten van zijn hand onder het pseudoniem Ernst Noack. 1939-1941. 1 map.
1212
Stukken betreffende deelname als tentchef aan het kamp in Ermelo van de Federatie van Amsterdamse Middelbare-Scholen voor Ontspanning en Sport (FAMOS). 1940. 1 omslag.

Redacteur van Vrij Nederland
1213
Correspondentie. 1946-1948. 1 omslag.

Directeur van de Wiardi Beckman Stichting
1214
Stukken betreffende de reis naar de VS. 1953-1954. 1 omslag. N.B. Zie ook inv.nr. 187.

Minister van Economische Zaken
1215
Correspondentie, teksten van toespraken en stukken betreffende bezoeken. 1965-1966. 1 map. N.B. Hierin ook stukken van E.J. den Uyl-van Vessem.

Minister-President
1216
Aantekeningen, kattebelletjes en een adresboekje (MP). c. 1973-1977. 1 map.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1217
Akte van benoeming tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. 1982. 1 stuk.

Overig
1218
Aantekeningen vermoedelijk gemaakt tijdens een bezoek aan Roemenië. c. 1968. 1 omslag.
1219
Stukken betreffende de lezing van Den Uyl voor de Gesprekskring Sociaal-Democratische Geschiedenis van de WBS. Met een uitgewerkte tekst van de bandopname. 1987. 1 omslag.
1220
Boeken met opdrachten en aantekeningen. z.j. 1 map.
1221
Visitekaartjes. z.j. 1 map.
1222
Stukken betreffende overige onderwerpen. 1940, 1945-1960 en z.j. 1 map.

DOCUMENTATIE

1223
Illegale bladen en pamfletten. 1942-1945. 1 map.
1224
Pamfletten en andere documentatie. 1941, 1945-1960 en z.j. 1 map.

Aanvulling 2013

1225
Manuscript met herinneringen aan het gezin Den Uyl, opgetekend door mw. A. Reinewald-Jansen, de huishoudster van de familie Den Uyl, en andere stukken betreffende Joop den Uyl.  1976, 1984, [1988]. 1 map.
N.B. Het betreft Alida Janssen, geboren 20 juli 1923 in Amsterdam, overleden 16 februari 2013 in Amsterdam, gehuwd met de heer Reinewald.

Tweede aanvulling 2013

1226
Condoleanceregister gemeente / PvdA afdeling Purmerend.  [1987-1988]. 1 deel.
N.B. Zie ook nr. 107.
INDEX op lezingen, inleidingen en toespraken.

Verwezen wordt naar inventarisnummers. (inv.nrs. 1-984)

1940
29 nov. 'Toespraak ter beoordeling der getroffen Joden', tijdens een bijeenkomst van M.E.D.I.C.U.S.
Aantekeningen. 114

1947
31 mei. 'Opinieonderzoek in democratisch perspectief'. Radiolezing. Manuscript. 162

1948
sept. 'Press and Public Opinion Polls', tijdens het congres Europees Opinie-onderzoek van het NIPO.
Manuscript. 162

1950
22 nov. 'Vormen van Socialisme in de tegenwoordige tijd', voor het Socialistisch Dispuut. Amsterdam.
Manuscript. 201

1953-1954
z.d. 'Dutch Labour Party'.
Aantekeningen. 202

1954
2-3 apr. 'De plaats van de beambten in de maatschappij', tijdens het Beambtencongres van het Contactorgaan voor Beambten in het NVV. Utrecht. Manuscript. 198
26 mrt. 'Planning en verantwoordelijkheid'. Delft. Aantekeningen. 198
6 nov. Z.t. Bentveld. Aantekeningen. 198

1955
7 jan. 'Amerika en wereldpolitiek'. Abcoude. Aantekeningen. 198
25 jan. 'Onze taak voor 1955'. Amstelveen. Aantekeningen. 198
26 jan. 'Democratie en sociale gerechtigheid'. Amsterdam. Aantekeningen. 198
9 feb. 'Maatschappelijke orde in socialistisch perspectief'. Eindhoven. Aantekeningen. 198
24 mrt. 'Werk van de WBS'. Hoorn. Aantekeningen. 198
27 mrt. 'Normen en waarden van de Westeuropese cultuur', voor de AJC Amsterdam. Aantekeningen. 198
22 mei. Z.t. Aantekeningen. 198
8 aug. 'Productie en welvaart', tijdens het vakantie-scholingskamp in Vierhouten, georganiseerd door het bestuur van de PvdA. Aantekeningen. 198
z.d. 'Arbeider in VS'. Aantekeningen. 198
z.d. 'Humanisme en geestelijke vrijheid'. Aantekeningen. 198
z.d. 'Grondslagen van de PvdA'. Aantekeningen. 198
z.d. 'De rode doorbraak'. Manuscript. 198
z.d. 'Sociaal prestige van de arbeider'. Aantekeningen. 198

1956
feb. 'Leidt socialisme tot nivellering?'. Arnhem. Aantekeningen. 544
10 mrt. 'Het Socialistisch Perspectief'. Gedrukt. 144
21 mrt. 'De positie van de beambten in maatschappij en vakbeweging'. Aantekeningen. 192
23 apr. 'Ontstaan, beginselen en beleid van de PvdA'. Aantekeningen. 198
17 mei. 'Zuilen en verzuiling', tijdens een bijeenkomst van de Humanistische Werkgemeenschap in de PvdA. Aantekeningen. 198
23 mei. 'Wat wil de PvdA', tijdens het politiek forum georganiseerd door de Wageningsche Studenten Debating Club 'VVO'. Aantekeningen. 198
2 jul. 'Kansen en gevaren van automatisering', voor de VARA-radio. Gedrukt. 198
22 sept. Z.t. Groningen. Aantekeningen. 544
6 okt. 'Bezitsvorming vs. mensvorming'. Arnhem. Aantekeningen. 544
13 okt. 'Politieke perspectieven'. Alkmaar. Aantekeningen. 544
21 okt. 'Theorie en beweging'. Bentveld. Aantekeningen. 544
12 nov. Z.t., tijdens een conferentie van de WBS. Rotterdam. Aantekeningen. 544
z.d. 'De inzet van de verkiezingen'. Aantekeningen. 198
z.d. 'Een verkiezingsprogram voor 1956'. Manuscript. 198
z.d. 'De AJC en de golfslag van de tijd'. Aantekeningen. 544
z.d. 'Socialistische doelstellingen in onze maatschappelijke situatie'. Manuscript. 198

1957
2 mrt. 'Bestedingsbeperking'. Alkmaar. Aantekeningen. 544
19 mrt. 'Bestedingsbeperking'. Zaandam. Aantekeningen. 544
7 apr. 'Binnenlandse politiek'. Oisterwijk. Aantekeningen. 544
1 mei.[1 Mei-toespraak]. Amsterdam. Aantekeningen. 544
23 mei. 'Naar een open maatschappij'. Rotterdam. Gedrukt en aantekeningen. 198, 544
25 mei. 'Bezitsverhoudingen'. Rijswijk. Aantekeningen. 544
24 nov. 'Mens en mechanisatie'. Aantekeningen. 544
z.d. 'Het Socialistische Maatschappijbeeld'. Aantekeningen. 544
z.d. 'De arbeid in de wereld van morgen'. Manuscript, gedrukt en aantekeningen. 198, 540, 544
z.d. 'Managers en de sociale elite'. Aantekeningen. 544

1958
31 jan. 'Gemeentepolitiek'. Oostzaan. Aantekeningen. 544
24 apr. Z.t., voor de Liberale Studentenvereniging Amsterdam. Aantekeningen. 544
1 mei.[1 mei-toespraak]. Koog aan de Zaan/Wormerveer. Aantekeningen. 544
10 mei. Z.t., voor de SPD. Bonn. Aantekeningen. 544
17 mei. Z.t. Rotterdam. Aantekeningen. 544
22 mei. 'Uitslag en kabinet', tijdens een extra ledenvergadering van de PvdA afdeling Arnhem. Aantekeningen. 198
7 jun. 'Europese partijvorming'. Utrecht. Aantekeningen. 544
9-12Z.t., discussiebijdrage aan de conferentie van de jul.International Federation of the Socialist and Democratic Press (IFSDP). Ostende. Gedrukt. 544
15-16 Z.t., tijdens de bijeenkomst van de Demokratisch- nov. Socialistische Studentenvereniging 'Politeia'. Rotterdam. Aantekeningen. 544
z.d. 'Drie stromingen in het Socialisme'. Aantekeningen. 201
z.d. Z.t., tijdens de partijraad over de oprichting van een Europese Economische Gemeenschap en een Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Gedrukt. 198
z.d. 'De toekomst van Amsterdam'. Aantekeningen. 544
z.d.[Verkiezingstoespraak provinciale-statenverkiezingen]. Aantekeningen. 544
z.d. Z.t. Doetinchem. Aantekeningen. 544
z.d. 'Betekenis van het Marxisme voor de Socialistische theorie'. Aantekeningen. 201
z.d. 'Achtergronden herziening Beginselprogram'. Aantekeningen. 544
z.d. 'De open maatschappij'. Aantekeningen. 544

1959
16 jan. 'Politieke Situatie'. Leiden. Aantekeningen. 544
24 jan. 'Medezeggenschap'. Amsterdam. Aantekeningen. 198
5 feb. Z.t. Slotervaart. Aantekeningen. 198
15 feb. 'Is de persoonlijke verantwoordelijkheid verschraald?'. Bentveld. Aantekeningen. 198
1 apr. 'Verkiezingsuitslag'. Rotterdam. Aantekeningen. 198
4 apr. Z.t., tijdens de partijraad. Aantekeningen. 198
16 apr. Z.t. Groningen. Aantekeningen. 198
21 apr. Z.t. Amsterdam. Aantekeningen. 198
22 aug. 'Gestalten der vrijheid'. Bentveld. Aantekeningen. 198
8 sept. Z.t. Eindhoven. Aantekeningen. 198
8 okt. 'Socialistisch perspectief'. Aantekeningen. 198
z.d. 'Waar het om gaat'. Aantekeningen. 634
z.d. 'De vrijheid beproefd'. Manuscript. 198
z.d. 'Huidige situatie Socialisme'. Aantekeningen. 201

1960
3 jan. 'Nieuwjaar 1961'. Enkhuizen. Aantekeningen. 198
6 feb. 'Debat Kleerekoper/Politeia'. Aantekeningen. 198
22 feb. 'Oud en nieuw kapitalisme'. Dordrecht. Aantekeningen. 198
5 mrt. 'Internationale Economische Ordening'. Groningen. Aantekeningen. 198
24 mrt. 'Actueel socialistisch denken'. Voorburg. Aantekeningen. 198
27 mrt. Z.t., bij de aankomst in Japan. Manuscript. 669
29 mrt. 'Wat wil men toch met Bezitsvorming?'. Aantekeningen. 198
23 apr. 'Economische politiek', voor de VARA-radio in het programma 'Het Socialisme in deze tijd'. Gedrukt. 198
28 jun. 'Politieke situatie'. Amsterdam. Aantekeningen. 198
8 okt. 'Nieuw beginselprogramma'. Leiden. Aantekeningen. 198
z.d. 'De toekomst van de particuliere onderneming'. Aantekeningen. 147
z.d. Z.t. Kostverloren. Aantekeningen. 198

1961 25 feb. 'Grondslagen van het democratisch socialisme'. Vlaardingen. 198
18 apr. 'De verloochening van het Marxisme', co-referaat bij de inleiding van P. Thoenes op de bijeenkomst van de Nederlandse Sociologische Vereniging.
Manuscript. 221 26 mei. 'Stellingen betreffende de maatschappelijke ontwikkeling van de kortere arbeidstijd en de recreatieve mogelijkheden'. Rotterdam.
Gedrukt. 198 26 mei. 'Groei vrije tijd'. Rotterdam.
Aantekeningen. 198 3 jun. 'De komende 10 jaar'. Leeuwarden.
Aantekeningen. 198 11 nov. Z.t., tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Kring voor Wetenschap en Politiek, met als thema 'Machtsgroepen en hun invloed op de politiek'. Den Haag. Manuscript. 137, 196
24 nov. 'De taak van het Socialisme'. Amsterdam. Aantekeningen. 198
12 dec. 'Partijdemocratie'. Den Haag. Aantekeningen. 198
z.d. 'De economie van het verbruik'. Aantekeningen. 198
z.d. 'De school onder druk van de maatschappij'. Aantekeningen. 198
z.d. 'Buitenparlementaire uitingen'. Aantekeningen. 198
z.d. 'Welke perspectieven'. Aantekeningen. 198
z.d. 'Internationale situatie'. Aantekeningen. 198

1962
5 mrt. 'Politieke situatie'. Amsterdam. Aantekeningen. 198
1 mei.[1 Mei-toespraak]. Manuscript. 198
22 mei. 'De PvdA als oppositiepartij'. Amsterdam. Aantekeningen. 198
24 mei. Z.t. Bussum. Aantekeningen. 198
z.d. 'Politics and pressure groups in the Netherlands', tijdens het bezoek aan de VS. Aantekeningen. 384
z.d. 'De consument koningin of andersom?'. Aantekeningen. 198
z.d. 'In hoeverre begrenst welvaartsverdeling de welvaartsstijging'. Aantekeningen. 198
z.d. 'Decline and revival of Marxism as an ideology in Western Europe', tijdens het bezoek aan de VS. Aantekeningen. 384
z.d. 'Kunst in de welvaartsstaat'. Manuscript. 197

1963
27-29 'Concentratie en machtsvorming', tijdens de mrt. Economenconferentie. Manuscript. 318
30 mei. Z.t. Amsterdam. Manuscript. 224
7 jun. Z.t., tijdens het bezoek van de Verkehrs- und Tarif Arbeitsgemeinschaft Essen. Amsterdam. Manuscript. 224
24 sept. Z.t., bij de opening van het gebouw van de International Bureau of Fiscal Documentation. Amsterdam. Manuscript. 224
7 okt. Z.t., tijdens de IJtunnel-persdag. Amsterdam. Manuscript. 224 17 okt. Z.t. Rotterdam. Aantekeningen. 156
5 nov. 'Om de kwaliteit van het bestaan'. Delft. Aantekeningen. 545
14 nov. 'Inleiding betreffende enige aspecten van het economisch beleid van de gemeente Amsterdam, gehouden t.g.v. de perslunch'. Amsterdam. Gedrukt. 214
19 nov. 'Stadsuitleg', tijdens de Publieke Werken Persdag. Amsterdam. Aantekeningen. 224
z.d. 'Om de kwaliteit van het bestaan'. Aantekeningen. 545
z.d. 'De maatschappij hervormen'. Aantekeningen. 545

1964
7-8 Z.t., bij de ontvangst van een delegatie uit Duisburg in jul. Amsterdam. Manuscript. 224
28 nov. 'Verkeersontwikkeling in Noord-Holland-Noord en plannen van Amsterdam'. Manuscript. 224

1965
17 jan. Z.t. Meppel. Aantekeningen. 594
1 apr. Z.t., bij de opening van de viering eeuwfeest Vondelpark. Amsterdam. Gedrukt. 224
8 apr. 'Over de betekenis van de petrochemische industrie voor de economische ontwikkeling van Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied', tijdens de Agglomeratiepersdag van het Bureau Voorlichting en Representatie. Amsterdam Gedrukt. 336
10 mei. Z.t., tijdens het congres van de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond. Assen. Manuscript. 690
14 mei. Z.t., tijdens de lunch met de Anglo Dutch Trade Council. Amsterdam. Manuscript. 690
31 mei. Z.t., tijdens de reis van de Nederlandse Economische missie naar Japan. Gedrukt. 669
10 jun. Z.t., bij de opening van de XVIIe plenaire zitting van de Conference Permanente des Chambres et d'Industrie de la C.E.E. Amsterdam. Manuscript. 690
15 jul.Z.t., bij de installatie van de Bijzondere Commissie voor de Consumentenaangelegenheden van de SER. Gedrukt. 690
22 jul.Z.t., bij de opening van Hispano Suiza. Breda. Gedrukt met aantekeningen. 690
2 sept. Z.t., tijdens het International Congres of the International Organization of Junior Chambers. Amsterdam. Gedrukt met aantekeningen. 690
13 sept. Z.t., bij de installatie van de Commissie Nederlandse Scheepsbouw. Manuscript. 690
16 sept. Z.t., tijdens de conferentie inzake Europese energie. Haarlem. Gedrukt. 690
20 sept. Z.t., tijdens de lunch met de Nederlandse honoraire consuls. Den Haag. Manuscript. 690
20 sept. Z.t., tijdens de lunch met de Russische minister voor Scheepvaart. Manuscript. 690
24 sept. Z.t., tijdens de Rotterdamse Internationale Havendag. Gedrukt met aantekeningen. 690
14 okt. Z.t., tijdens de Jaarvergadering van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers. Maastricht. Gedrukt met aantekeningen. 690
18 okt. Z.t., tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel, diner Wittebrug. Manuscript. 690
19 okt. Z.t., bij de inwerkingstelling van de nieuwe elektriciteitscentrale bij de mijn Julia. Eygelshoven. Gedrukt met aantekeningen. 690
21 okt. Z.t., tijdens de lunch met de Argentijnse Economische Delegatie. Kasteel Oud-Wassenaar. Manuscript. 690
27 okt. Z.t., tijdens het diner met de Roemeense delegatie. Wittebrug. Manuscript. 690
11 nov. Z.t., bij de opening van de Philips fabriek in Acht. Gedrukt. 690
15 dec. 'Punten voor de speech voor de Buitenlandse Persvereniging'. Manuscript. 690
16 dec. 'Tafelrede 20e Havengilde-bijeenkomst'. Manuscript. 690
17 dec. Z.t., voor de Mijn Industrie Raad. Manuscript. 690
z.d. Z.t., over gevoerd en te voeren beleid in Amsterdam t.a.v. publieke werken, overgenomen van een geluidsband. 225
z.d. Z.t., tijdens het bezoek van de Amsterdamse delegatie aan Indonesië. Aantekeningen. 225

1966
10 feb. Z.t., tijdens de lunch met de Franse Kamer van Koophandel. Den Haag. Manuscript en gedrukt. 663, 690
16 feb. Z.t., tijdens de werkvergadering van het Centraal Orgaan voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen. Den Haag. Manuscript. 690
7 mrt. 'Punten voor de toespraak tijdens de opening van de Jaarbeurs'. Utrecht. Manuscript. 690
19 apr. Z.t., bij de opening van de nieuwe Terlenka-fabriek van het AKU-concern. Breda. Gedrukt met aantekeningen. 690
21 apr. Z.t., bij de opening van de Cementfabriek Rozenburg. Rozenburg. Gedrukt. 690
11 mei. Z.t., op de Theologische Hogeschool. Kampen. Manuscript. 690
12 mei. Z.t., tijdens de Diës Natalis der Studievereniging der Economische Faculteit. Amsterdam. Manuscript. 690
6 jun. Z.t., tafelrede Nederlandse Kamer van Koophandel. Londen. Manuscript. 690 18 jun. Z.t., tijdens het congres van de Europese Beweging in Nederland. Noordwijk aan Zee. Gedrukt. 690
14 sept. 'jul. 'Installatie van de Provinciale Commissie Herstructureringsbeleid Limburg en Structuurcommissie voor het midden en kleinbedrijf in Limburg'. Maastricht. Gedrukt met aantekeningen. 690
9 sept. Z.t., tijdens het 50-jarig jubileum van de Jaarbeurs. Utrecht. Gedrukt met aantekeningen. 690
30 sept. Z.t., tijdens het diner ter ere van de minister voor Nationale Ontwikkeling van Thailand. Manuscript. 690
10 okt. Z.t., bij het afscheid van Prof. de Wolff - CPB. Manuscript. 690
11-12 Z.t., tijdens het buitengewoon partijcongres. nov.Gedrukt met aantekeningen. 689
20 dec.[Verkiezingstoespraak]. Den Haag. Aantekeningen. 636
16 dec. Z.t. Eindhoven. Aantekeningen. 637
z.d. 'Een begin van duidelijkheid'. Aantekeningen. 689
z.d. 'De komende 20 jaar'. Aantekeningen. 659
z.d. 'De toekomst van ons land'. Aantekeningen. 659
z.d. Z.t. Arnhem. Aantekeningen. 637
z.d. Z.t. Tilburg. Aantekeningen. 637

1967
7 jan. Z.t., tijdens het verkiezingscongres. Haarlem. Gedrukt met aantekeningen. 636
12 jan. Z.t. Emmen. Aantekeningen. 637
13 jan. Z.t. Drachten. Aantekeningen. 637
18 jan. Z.t. Deventer. Aantekeningen. 637
25 feb. Z.t. Heerlen. Aantekeningen. 637
7 apr. 'De toekomst van de Nederlandse textiel-en kledingindustrie in EEG verband', tijdens het congres van de Nederlandse textielindustrie. Gedrukt. 236, 545
19 apr.[Tweede-Kamerdebat over de Regeringsverklaring]. Gedrukt. 300
29 apr. Z.t. Heerlen. Aantekeningen. 636
z.d. Z.t., tijdens een bijeenkomst over Israël. Amsterdam. Manuscript. 10
z.d. Z.t., bij het overlijden van K. Suurhoff. Manuscript. 545
z.d. Z.t., tijdens het Partijcongres (gedeelte). Manuscript. 10
z.d. Z.t. Appingedam. Aantekeningen. 637
z.d. Z.t. Enschede. Aantekeningen. 637
z.d. Z.t. Nijmegen. Aantekeningen. 637

1968
16 jan. Z.t. Maassluis. Aantekeningen. 601
8 apr. 'Achtergronden van het groeibeleid in Nederland', tijdens de Economenconferentie. Rotterdam. Aantekeningen. 545
21 aug. Z.t., tijdens de protestbijeenkomst over Tsjechoslowakije. Amsterdam. Aantekeningen. 10
30 nov. Z.t., voor radio en televisie. Gedrukt. 594
9 dec. Z.t. Den Haag.
z.d. 'Development-Coöperation after UNCTAD II'. Manuscript. 10
z.d.[Tweede-kamerdebat over de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije]. Manuscript. 418
z.d. Z.t. Gouda.

1969
15 jan. Z.t. Nijmegen. Aantekeningen. 601
27 sept. Z.t., tijdens de partijraad. Utrecht. Manuscript. 298
14 okt.[Algemene beschouwingen]. Manuscript. 299
z.d.[Tweede-Kamerdebat over de gebeurtenissen aan de Universiteit van Amsterdam op 21 mei]. 503

1970
16-17Z.t., tijdens het partijcongres. Groningen. jan.Gedrukt met aantekeningen. 638
6 feb.[Verkiezingstoespraak] in Veendam. Aantekeningen. 638
13 feb. [Verkiezingstoespraak] in Bilthoven. Aantekeningen. 638
27 feb.[Verkiezingstoespraak] in Eelde. Aantekeningen. 638
6 mrt.[Verkiezingstoespraak] in Oude Pekela. Aantekeningen. 638
12 mrt.[Verkiezingstoespraak] in Krommenie. Manuscript. 638
16 mrt.[Verkiezingstoespraak] in Maastricht. Manuscript. 638
18 mrt.[Verkiezingstoespraak] in Eindhoven. 638
28-29Z.t. Zaltbommel en Rijssen. mei.Aantekeningen. 638
15 dec.[Tweede-Kamer-loondebat]. Gedrukt met aantekeningen. 356
z.d.[Verkiezingstoespraak] in Deventer. Manuscript. 638

1971
20 mrt. Z.t., tijdens het buitengewoon partijcongres. Rotterdam. Manuscript. 639
8 mei. Z.t., tijdens de Partijdag van de PvdA. Arnhem. Manuscript. 286
10 sept. 'De toekomst van ons economisch stelsel', tijdens de zomercursus 'Politieke ekonomie' van het Instituut voor Wetenschap der Andragogie van de Universiteit van Amsterdam. Aantekeningen. 318
okt. 'Politieke consequenties van de laatste verkiezingen'. Brussel. Aantekeningen. 546
12 okt.[Algemene beschouwingen]. Gedrukt. 253, 286
29 nov. Z.t. Amsterdam. Aantekeningen. 286
18 dec. Z.t., tijdens een vergadering van de PvdA gewest Noord-Holland-Zuid. Amsterdam. Gedrukt met aantekeningen. 509, 546
z.d.[Verkiezingstoespraken]. Aantekeningen. 640
z.d.[Algemene Beschouwingen]. Gedrukt. 719
z.d. Z.t., over de regeringsverklaring van het eerste kabinet-Biesheuvel. Gedrukt. 286
z.d. Z.t. Den Helder, Apeldoorn en Zwolle. Aantekeningen. 640
z.d. 'Economische groei en sociale desintegratie'. Aantekeningen. 253

1972
7 jan. 'Punten uit de toespraak voor de afdeling Zutphen van de PvdA'. Gedrukt. 546
11 jan. Z.t., tijdens de bijeenkomst van de SFEP. Den Haag. Gedrukt met aantekeningen. 547
2 feb. Z.t. Vlagtwedde. Aantekeningen. 546
4 mrt. Z.t., tijdens de jubileumconferentie van de Wiardi Beckman Stichting. Manuscript. 509
27 mrt. 'Commentaar op het rapport van de Commissie Van Rijckevorsel'. Gedrukt. 546
6 apr. 'Kommentaar op de ontwikkelingen bij AKZO'. Gedrukt. 546
27 mei. Z.t., tijdens de partijraad. Utrecht. Gedrukt. 235, 617
29 jun. 'Industrial Growth and the Environment', tijdens het 12e congres van de SI. Wenen. Manuscript en Gedrukt. 509-510, 547
16 sept. Z.t., tijdens de partijraad. Gedrukt. 717
20 nov. Z.t. Rotterdam. Aantekeningen. 546
9 dec. Z.t., tijdens de partijraad. Utrecht. 718
1973
6 okt. Z.t., tijdens het congres van de Europese Beweging in Nederland. Utrecht. Gedrukt. 538, 766, 768
22 nov. Z.t., voor de August Vermeylenkring. Brussel. Gedrukt met aantekeningen. 798
z.d. Z.t., tijdens het partijcongres. Manuscript. 547

1974
26 jan. Z.t., tijdens het partijcongres. Breda. Gedrukt. 550, 798
30 jun. Z.t., tijdens de Party Leaders' Conference of the SI. Chequers. Manuscript. 806
1 okt. 'Socialisme en vrije ondernemingsgewijze produktie', tijdens de openbare ledenvergadering van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. Nijmegen. Gedrukt. 547, 739, 798-799
1-2 'Situatie EG', tijdens de conferentie van leiders van nov. socialistische partijen. Den Haag. Manuscript. 768
16 nov. Z.t., tijdens het ideologisch congres van de Belgische Socialistische Partij. Brussel. Manuscript. 798
13 dec. Z.t., voor de Parliamentary Association of the British Labour Party. Londen. Gedrukt. 540, 802, 804, 768
z.d. 'Multinationals'. Manuscript. 798

1975
15 jan. Z.t., tijdens de officiële ingebruikstelling van de nieuwe montage- en beproevingshal van Stork-Werkspoor Diesel in Amsterdam. Gedrukt. 746, 798
12 apr. Z.t., tijdens het partijcongres. Gedrukt. 798
22 apr. 'Werkgelegenheid en economische orde', voor de Economische Faculteitsvereniging van de Erasmus Universiteit. Gedrukt. 540, 798
5 mei. Z.t., tijdens de Bevrijdingsbijeenkomst in het RAI-gebouw. Amsterdam. Gedrukt. 798
23 mei. 'Opening adress Symposium on the New International Economic Order'. Den Haag. Gedrukt met aantekeningen. 798
30 mei. Z.t., interventie op de NAVO-top. Brussel. Gedrukt met aantekeningen. 798
1 aug. 'Statement by Mr. Joop den Uyl at the conference on security and coöperation in Europe'. Helsinki. Gedrukt. 798
11 sept. Z.t., tijdens de Chili-manifestatie in de Koopmansbeurs. Amsterdam. Gedrukt. 342
6 okt. Z.t., tijdens het congres van de Bouw- en Houtbond NKV. Gedrukt. 798
z.d. 'Tussenbalans'. Gedrukt met aantekeningen. 798
1976
6 jan. Z.t. Ammerstol. Gedrukt. 798, 809
1 mei. Z.t. Winschoten. Gedrukt. 798
25 sept. Z.t., tijdens de partijraad. Amsterdam. Gedrukt. 798
27 sept. Z.t., tijdens de vergadering van het Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond (NKOV). Eindhoven. Gedrukt. 798
6 nov. Z.t., voor de Federatie Jongeren Groepen (FJG). Arnhem. Gedrukt met aantekeningen. 798
11 dec. Z.t., voor de PvdA gewest Noord-Holland. Manuscript. 798
z.d. Z.t. Bunschoten/Spakenburg. Aantekeningen. 798
z.d. 'On the new international economic order', tijdens het gelijknamige SI-congres. Genève. Manuscript. 873
1977
29 jan. Z.t., tijdens het partijcongres. Gedrukt en manuscript. 798
23 mrt. Z.t., voor het NKV. Oss. Manuscript. 813
30 mrt. Z.t., in de Tweede Kamer. 723
4 apr. Z.t., tijdens de partijraad. Amsterdam. Gedrukt. 725, 812
16-17 Z.t., bij de opening van de Partyleaders apr. Conference. Amsterdam. Gedrukt. 874
25 apr. Z.t. Winterswijk. Aantekeningen. 812
1 mei.[1 mei-bijeenkomst]. Rotterdam. Gedrukt. 813
2 mei. Z.t. Breda. Aantekeningen. 812
10-11Z.t., tijdens de bijeenkomst van de Noord Atlantische mei. Raad. Londen. Gedrukt met aantekeningen. 785
17 mei. 'College op de TH te Eindhoven in het kader van het Studium Generale over Macht en Onmacht van de Parlementaire Democratie'. Gedrukt. 799, 813
31 aug. Z.t., tijdens de Chili-conferentie. Rotterdam. Gedrukt. 799
13-15 Z.t., tijdens het partijcongres. Amsterdam. okt.Gedrukt, aantekeningen. 548, 725, 802
z.d. Z.t., n.a.v. het mislukken van de formatie. Aantekeningen. 732
z.d. 'Ekonomie en Politiek', op de Technische Hogeschool. Eindhoven. Aantekeningen. 799
z.d. Z.t., bij de installatie van de Harmonisatieraad Welzijnsbeleid. Gedrukt. 540
z.d.[Persconferentie n.a.v. het mislukken van de formatie]. Gedrukt met aantekeningen. 732
z.d. 'The viewpoint of the Labourparty', toespraak Round Table. Manuscript. 756

1977-1978
z.d. Z.t., o.a. bij het afscheid van Algemene Zaken en bij de presentatie van 'Inzicht en Uitzicht'. Aantekeningen. 548
1978
17 jan. Z.t., bij de regeringsverklaring van het kabinet-Van Agt. Gedrukt met aantekeningen. 288, 548
27 jan. 'The future of the market economy in Europe'. Davos. Gedrukt. 548
11 feb. Z.t., tijdens het partijcongres. Gedrukt. 548, 550, 568
23 feb. Z.t. Hoogeveen. Aantekeningen. 643
8 mrt. Z.t. Arnhem. Aantekeningen. 643
10 mrt. 'Bedrijfsdemocratisering'. Amersfoort. Aantekeningen. 312
11 mrt. Z.t., tijdens het partijcongres. Gedrukt met aantekeningen. 643
23 mrt. Z.t. Groningen. Aantekeningen. 643
27 mrt. Z.t. Maastricht. Manuscript. 604
6 apr. Z.t., bij de presentatie van 'De Partij van de Arbeid is niet heilig'. Den Haag. Gedrukt. 548, 550
1 mei. 'Enkele hoofdpunten uit de 1 mei-toespraak in Muntendam'. Gedrukt en manuscript. 568
2 mei. Z.t., voor het Queen's College. Oxford. Manuscript en Gedrukt. 547-548
15 mei. 'Hoe open moet een kabinetsformatie zijn', voor de Nederlandse Vereniging van Voorlichters. Gedrukt. 799
17 mei. 'De democratie voltooien'. Weert. Gedrukt. 236, 548
17 mei. Z.t. Weert. Manuscript. 604
29 mei. 'Enkele hoofdpunten uit de toespraak tijdens de forumdiskussie met sociaal-ekonomische redakteuren over sociaal-ekonomische politiek in het PvdA-verkiezings- programma'. Gedrukt. 363
23 jun. 'Samenvatting van de toespraak tijdens de Partijleidersconferentie van de FSPEG'. Brussel. Gedrukt. 364
6 sept. Z.t., tijdens het bezoek aan de Social Democrats USA. Manuscript. 429
5 okt.[Algemene beschouwingen]. Manuscript en gedrukt. 548, 568
21 okt. Z.t., tijdens de manifestatie van de Jungsozialisten van de SPD over 100 jaar Socialistenwetten. Dortmund. Gedrukt. 420
8 nov. 'Herverdeling van werk als noodzakelijk onderdeel van het streven naar volledige werkgelegenheid', in het kader van een lezingencyclus met als thema 'Minder werken', georganiseerd door het Tilburgse studentencorps 'Sint Olof'. Tilburg. Gedrukt. 550
8 nov. Z.t., bij de start van de campagne voor de Europese Verkiezingen in Frankrijk. Lille. Gedrukt. 548
18 nov. Z.t. Breisach. Gedrukt met aantekeningen. 548
21 nov. Z.t., voor het NIROV Utrecht. Gedrukt. 548
23 nov. 'Enkele punten uit de toespraak in Eindhoven'. Gedrukt. 568
23 nov. Z.t., voor de PvdA gewest Noord-Brabant Oost. Aantekeningen. 550
2 dec. Z.t., tijdens de conferentie van de PvdA over Socialistische Welzijnspolitiek. Amersfoort. Aantekeningen. 522
5 dec. Z.t. Den Haag. Gedrukt met aantekeningen. 568
14-15 Z.t., tijdens de werkgelegenheidsconferentie, dec. georganiseerd door de PvdA i.s.m. de Werkgroep Werkgelegenheid van de FSPEG. Amsterdam. Gedrukt met aantekeningen. 364-365
z.d. Z.t, tijdens het bezoek aan de VS. Aantekeningen. 429
z.d.[Tweede-Kamerdebat over het aftreden van de minister van Defensie Kruisinga]. Aantekeningen. 475
z.d.[Verkiezingstoespraken voor de provinciale- statenverkiezingen van 1978]. Aantekeningen. 643

1979
10 jan. Z.t., tijdens het congres van de FSPEG over het thema 'Volledige Werkgelegenheid'. Manuscript en gedrukt. 548, 550
18 jan. 'Hoogtepunten uit de toespraak op de PvdA-bijeenkomst in Wageningen'. Gedrukt. 550
27 jan. 'The future of the market-economy in Europe', tijdens het symposium van het European Management Forum. Gedrukt met aantekeningen. 547
17 feb. 'Het economisch beleid in Nederland en de gevolgen daarvan voor de Derde Wereld', tijdens de conferentie van de Evert Vermeer Stichting, Manuscript. 456, 551
2 mrt. Z.t., tijdens de studiedag over Mensenrechten en Internationale Ondernemingen van het NGIZ en SMO. Den Haag. Manuscript en gedrukt. 342, 550
2-4Z.t., tijdens het 3e congres van de Portugese mrt. Socialistische Partij. Lissabon. Gedrukt en aantekeningen. 548, 621
5 mrt. Z.t. Schiedam. Aantekeningen. 237
10 mrt. Z.t., tijdens de Studium Generale van de SCRED over de verzorgingsstaat. Leiden. Aantekeningen. 550
16 mrt. Z.t. Berlijn. Manuscript en gedrukt. 548
23 mrt. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de PvdA-bijeenkomst in Boxmeer'. Manuscript. 548
7 apr.[Verslag van de plenaire discussie in en met het eindpanel van de studieconferentie kernbewapening aan de VU]. Amsterdam. Gedrukt met aantekeningen. 550
10 apr. 'Towards a new political and economic world order: Developments and trends', voor het Instituut voor Internationale Ekonomie en Politiek. Gedrukt met aantekeningen. 548, 550
18 apr. Z.t., tijdens het partijcongres PvdA. Amsterdam. Gedrukt. 548
19 apr. 'De maatschappelijke gevolgen van de kleine computer', tijdens het voorjaarssymposium van het Nederlands Genootschap voor Informatica. Amsterdam. Gedrukt met aantekeningen. 329, 551
22 apr. Z.t. Waldkraiburg. Gedrukt en aantekeningen. 548
25 apr.[Tweede-Kamerdebat over de Voortgangsnota Bestek '81]. Den Haag. Gedrukt. 550
28 apr. Z.t., tijdens het partijcongres. Amsterdam. Gedrukt. 550
1 mei. Z.t. Antwerpen. Manuscript. 237
6 mei. Z.t. Dublin. Gedrukt en manuscript. 548, 897
10 mei.[Tweede-Kamerdebat over de Voortgangsnota Bestek '81 (tweede termijn)]. Den Haag. Gedrukt met aantekeningen. 550
11 mei. 'Amsterdamse School en Economische Politiek'. Manuscript en gedrukt. 548, 551, 568
4 jun. Z.t., tijdens de PvdA-manifestatie 'Nederland, Europa en de vrouw'. Baarle Nassau. Manuscript. 237
6 jun. 'Hoofdlijnen van de speech in de Roda-hal in Kerkrade'. Gedrukt. 237
16 jun. Z.t., tijdens de uitreiking van de P.C. Hooftprijs voor de poëzie aan Remco Campert. Manuscript, gedrukt en aantekeningen. 529, 550
28 jun. Z.t., tijdens het afscheid van A. Vondeling als kamervoorzitter. Den Haag. Manuscript. 550
24 aug. 'Over olieprijzen en prijscompensatie'. Den Haag. Gedrukt. 550
22 sept. Z.t. Leeuwarden. Manuscript. 302
24 sept. 'Contribution to the Conference organised by Hay Associates on social, political and economic developments in the 1980's'. Berlin. Manuscript, gedrukt en aantekeningen. 237, 329, 363, 548, 551-552, 569
18 okt. 'Hoofdpunten uit de toespraak voor de Streekfederatie Leiden van de PvdA'. Voorschoten. Manuscript. 550
2 nov. 'Enkele hoofdpunten uit de toespraak op de PvdA-verkiezingsbijeenkomst'. Lelystad. Gedrukt en aantekeningen. 550
10 nov. Z.t., tijdens de partijraad. Amsterdam. Gedrukt. 550-551
19 nov. Z.t. Bergen op Zoom. Aantekeningen. 550
21 nov. Z.t. Twente. Aantekeningen. 552
23 nov. 'Ondernemers en de arbeidsmarkt', tijdens de 'ontmoetingsbijeenkomst ondernemingsbestuurders en PvdA-parlementariërs'. Aantekeningen. 314
24 nov. Z.t., tijdens de manifestatie over de modernisering van kernwapens. Utrecht. Manuscript en gedrukt. 409, 550
z.d. Z.t., bij het overlijden van Anne Vondeling. Manuscript. 552
z.d. Z.t., tijdens de partijraad. Manuscript. 302
z.d. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de PvdA-bijeenkomst in Borne'. Manuscript. 548
z.d. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de PvdA-bijeenkomsten in Leeuwarden en Apeldoorn'. Manuscript. 302

1980
18 jan. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de PvdA-bijeenkomst in Wageningen'. Gedrukt. 548
26 jan. Z.t., tijdens de bijeenkomst van de Netherlands-India Friendship Association. Den Haag. Manuscript. 568
28 jan. Z.t. Maastricht. Gedrukt met aantekeningen. 381, 550
1 feb. Z.t., tijdens het congres 'De mogelijkheden en gevolgen van de Chip'. Amsterdam. Gedrukt. 329, 551, 569
29 feb. 'Technische of Sociale Innovatie?', voor het Jong Management NCW. Den Haag. Gedrukt en aantekeningen. 381, 595
3-4 'De economische crisis - het socialistische antwoord', mrt.tijdens het 11e congres van de FSPEG. Luxemburg. Gedrukt. 548
4 mrt.[Tweede-kamerdebat over het sociaal-economisch beleid]. Den Haag. Gedrukt met aantekeningen. 340
6 mrt. Z.t. Winschoten. Aantekeningen. 340
14 mrt. 'Main points from the contribution by Mr. J.M. den Uyl to the International Seminar on an oil boycott against South Africa, under the auspices of the UN Special Committee'. Gedrukt. 421, 550, 568
24 mrt. Z.t., bij de verschijning van 'Troelstra en het model van de nieuwe staat'. Gedrukt. 550
29 mrt. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de PvdA-bijeenkomst in Leek'. Manuscript en aantekeningen. 236, 551
31 mrt. Z.t. Deventer. Aantekeningen. 381
31 mrt. Z.t. Nijmegen. Aantekeningen. 381
31 mrt. Z.t. Hulst. Aantekeningen. 381
24 apr. 'Hoofdpunten uit de toespraak in Alkmaar'. Gedrukt. 381
9 mei. Z.t., tijdens het congres van de Europese Beweging. Parijs. Gedrukt met aantekeningen. 926
12 mei. Z.t., bij de Troelstra-herdenking. Den Haag. Gedrukt. 551
13 mei. Z.t., tijdens de Emergency Conference on Anatoly Shcharanski. Amsterdam. Manuscript. 550
17 mei. Z.t., tijdens de openbare zitting van de Commissie- Brandt. Den Haag. Gedrukt en aantekeningen. 568, 935
22 mei. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de PvdA-bijeenkomst in Almere'. Gedrukt en aantekeningen. 381, 550
16 jun. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de PvdA-bijeenkomst in Heerlen'. Gedrukt. 550
28-29Z.t., tijdens het Seminar on Socialism and Feminism van jun. the Socialist International Women. Londen. Gedrukt met aantekeningen. 887
21 aug. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de PvdA-manifestatie. Arnhem'. Gedrukt met aantekeningen. 550, 569
6 sept. 'Enkele punten uit de bijdrage tijdens de herdenkingsbijeenkomst van 75 jaar SDAP/PvdA'. Tiel. Gedrukt. 550, 569
16 sept.[Reactie op de troonrede, miljoenennota en begroting 1981]. Den Haag. Gedrukt. 550
19 sept. 'Hoofdpunten uit de toespraak op een PvdA-bijeenkomst'. Groningen. Gedrukt met aantekeningen. 569
23 sept. Z.t. Emden. Manuscript. 341
23 okt. 'Hoofdlijnen van de toespraak op de bijeenkomst van de PvdA afdeling Obdam'. Hensbroek. Gedrukt met aantekeningen. 569
nov. Z.t., tijdens de presentatie van de derde druk van 'Het fascisme en de nieuwe vrijheid' door Jacques de Kadt. Manuscript. 568
10 nov. 'Punten uit de toespraak op de PvdA-bijeenkomst in Oisterwijk'. Manuscript. 550
23 nov. Z.t., voor de Jonge Socialisten. Elst. Aantekeningen. 237
24 nov. Z.t. Haarlem. Aantekeningen. 347
28 nov. 'Hoofdpunten uit de toespraak op een PvdA-bijeenkomst in Wychen'. Gedrukt. 550
3-7 Z.t., tijdens het congres 'Eurosocialism and America: an dec. international exchange'. Washington. Gedrukt en aantekeningen. 381, 481, 551, 569
9 dec. Z.t. Gorkum. Aantekeningen. 237
17 dec. Z.t., tijdens het Fusiecongres van de Industriebond FNV. Utrecht. Gedrukt. 551
z.d. 'About the role of the community in the world'. Aantekeningen. 905
z.d. 'Parlement en Toekomst', over de macht en onmacht van de parlementaire democratie en haar overlevingskans. Manuscript. 237
z.d. 'Herverdeling van werk als noodzakelijk onderdeel van het streven naar volledige werkgelegenheid'. Gedrukt met aantekeningen. 569
z.d. [Tweede-kamerdebat over de benoeming van W.Scholten tot vice-President van de Raad van State]. Manuscript en gedrukt. 397, 570
z.d.Tijdens het congres van D'66. Aantekeningen. 569
z.d. Z.t. Zwolle. Aantekeningen. 481
z.d. Z.t. Almelo. Aantekeningen. 569
z.d. Z.t. Roelofarendsveen. Aantekeningen. 569
z.d. [Algemene beschouwingen]. Gedrukt. 302
z.d. Z.t. Moordrecht. Aantekeningen. 569
z.d. Z.t. Alblasserdam. Aantekeningen. 569
z.d. Z.t. Maastricht. Aantekeningen. 569
z.d.[Gastcollege voor het Pomona College. Claremont, California]. Gedrukt. 551
z.d. Z.t., bij het afscheid van J. Boersma. Manuscript. 570

1981
27 jan. 'Enkele punten uit de toespraak in Rotterdam (schouwburg Zuidplein)'. Gedrukt. 550, 552, 595
28 feb. Z.t., tijdens het partijcongres. Amsterdam. Gedrukt met aantekeningen. 647
13 mrt. Z.t., tijdens het NIVE-symposium over politieke besluitvorming en continuïteit van de bouw. Rotterdam. Gedrukt en aantekeningen. 516, 552, 647
16 mrt. 'Enkele punten uit de tekst op de PvdA-bijeenkomst in Nibbixwoud-NH'. Gedrukt. 552
19 mrt. 'De verantwoordelijkheid van de Europese Socialisten voor de Vrede'. Parijs. Manuscript en gedrukt. 552, 897, 909
24 mrt. 'Enkele punten uit de toespraak op de PvdA-bijeenkomst in Zoetermeer'. Gedrukt. 552
28 mrt. Z.t., tijdens de conferentie 'Politie in discussie'. Zutphen. Aantekeningen. 500
30 mrt. 'Hoofdlijnen uit de rede op de PvdA-bijeenkomst in Olst'. Gedrukt. 552
1 apr. Z.t., tijdens de uitreiking van het boek 'De mijnen gingen open, de mijnen gingen dicht' door Bert Brey. Heerlen. Aantekeningen. 335
20 apr.[Verkiezingstoespraken i.v.m. de Tweede- Kamerverkiezingen]. Aantekeningen. 647
28 apr. 'Overwegingen voor de toespraak bij de overhandiging van de Wilhelm Dröscher prijs aan Felipe Gonzalez'. Gedrukt met aantekeningen. 926
6 mei. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de verkiezings-manifestatie in Oosterhout'. Gedrukt. 647
7 mei. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de verkiezings-manifestatie te Maastricht'. Gedrukt. 646-647
11 mei. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de verkiezings-manifestatie te Hoogeveen'. Gedrukt. 646
12 mei. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de verkiezings-manifestatie in Haarlem'. Gedrukt. 647
14 mei. 'Enkele punten uit de toespraak tijdens het VNO- congres'. Amsterdam. Gedrukt. 552, 646-647
18 mei. 'Enkele punten uit de toespraak op de verkiezings-manifestatie in Eindhoven'. Gedrukt. 646-647
19 mei. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de verkiezings-manifestatie in Amsterdam'. Gedrukt. 647
25 mei.[Verkiezingstoespraken i.v.m. de Tweede- Kamerverkiezingen]. Aantekeningen. 647
25 mei. 'Enkele punten uit de toespraak in Renkum'. Gedrukt. 646
9 sept. Z.t., tijdens het buitengewoon partijcongres over de kabinetsformatie. Utrecht. Gedrukt met aantekeningen. 552, 826, 864
22-23Z.t., tijdens het partijcongres. Den Haag. okt.Gedrukt met aantekeningen. 552
27-28Z.t., tijdens de conferentie over de uitbreiding van de nov. Europese Gemeenschap. Madrid. Manuscript. 910
28 nov. 'Hoofdpunten uit de toespraak op een PvdA-bijeenkomst te Wychen'. Gedrukt. 646
z.d.[Verkiezingstoespraken voor de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1981]. Aantekeningen. 647
1982
8 feb. 'Enkele aanzetten voor de rede van Den Uyl'. Gedrukt. 652
4-5 Z.t., tijdens de Meeting at Ministerial Level of the mrt.Manpower and Social Affairs Committee. Parijs. Gedrukt met aantekeningen. 845
16 mrt. 'Volledige werkgelegenheid een utopie?', college voor studenten van de RK Universiteit van Nijmegen. Gedrukt. 571, 863
31 mrt. Z.t., bij de opening van de tentoonstelling Stijlarchitectuur en nalatenschap Theo van Doesburg. Den Haag. Gedrukt. 553
10 mei. 'Full employment in a period of jobless growth', tijdens het International Management Symposium. St.Gallen Graduate School. Gedrukt met aantekeningen. 855
12 mei. Z.t., tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid. Rotterdam. Gedrukt. 853
17 mei. Z.t. Hardinxveld/Giessendam. Gedrukt. 863
19 mei. 'Enkele hoofdpunten uit de rede op een verkiezingsmanifestatie in de Hoeksteen'. Amsterdam. Gedrukt. 571
19 jun. Z.t., tijdens de partijraad. Aantekeningen. 853
21 jun. Z.t., bij de aanbieding van het Palme-rapport aan de minister van Defensie H. van Mierlo. Manuscript en gedrukt. 552, 571, 863
1 jul. Z.t. Etten Leur. Gedrukt. 552, 571, 649
10 jul.Z.t., tijdens het partijcongres. Gedrukt met aantekeningen. 552
20 aug. 'Uitspraken op verkiezingstournee in Enschede'. Gedrukt. 571
30 aug. 'Hoofdpunten uit de toespraak tijdens een ontmoeting met kiezers te Surhuisterveen'. Gedrukt. 649
2 sept. 'Fragment uit de verkiezingstoespraak in het Stefanuscentrum'. Utrecht. Gedrukt en aantekeningen. 571, 649
3 sept. 'Fragmenten uit de toespraak tijdens ontmoetingen met de kiezers in Vlijmen, Waalwijk en Woudrichem'. Gedrukt met aantekeningen. 571, 649
12-13'Address at the Federation's congress', tijdens het nov. congres van de FSPEG. Parijs. Gedrukt. 453, 571, 901, 903, 927
23 nov.[Tweede-Kamerdebat over de Regeringsverklaring]. Gedrukt. 292, 571
21 dec.[Tweede-Kamerdebat over sociaal-economische- en inkomenspolitiek]. Gedrukt en aantekeningen. 291, 552
z.d. '35 jaar Opland'. Manuscript. 863
z.d. 'Nederland in een veranderende wereld'. Noordwijk. Gedrukt met aantekeningen. 571
z.d.Bij de onthulling van het standbeeld van A. Vondeling. Manuscript. 863
z.d. Z.t., n.a.v. de val van het tweede kabinet-Van Agt. Aantekeningen. 863
z.d. Z.t., tijdens het congres van de FSPEG (onvolledig). Manuscript en gedrukt. 897
z.d. Z.t., tijdens het debat in 'De Populier' over arbeid en inkomen. Aantekeningen. 649
z.d. Z.t., in Krasnapolsky n.a.v. de rellen na de ontruiming van het kraakpand Jan Luykenstraat 3. Aantekeningen. 586

1983
12 jan. 'Samenvatting op hoofdlijnen van de toespraak te Noordwijk'. Gedrukt. 552
10 feb. 'Samenvatting van de speech in het CSB'. Utrecht. Gedrukt met aantekeningen. 553, 572
19 feb. Z.t., tijdens de verkiezingsmanifestatie van de SPD. Bremen. Manuscript en gedrukt. 570, 572
3 mrt. 'Enkele punten uit de toespraak op een PvdA- bijeenkomst'. Doetinchem. Gedrukt met aantekeningen. 553
11-12Z.t., tijdens het Politiek Economisch Beraad van de mrt. Europese Beweging in Nederland. Velp. Gedrukt. 447, 572
22 mrt. 'Hoofdpunten uit de toespraak op de PvdA-bijeenkomst in Gorinchem'. Gedrukt met aantekeningen. 351, 572
26 mrt. Z.t., tijdens het congres 'Landbouw en Werkgelegenheid'. Wageningen. Gedrukt en aantekeningen. 553, 572
31 mrt. Z.t., tijdens de tentoonstelling Stijlarchitectuur en nalatenschap Theo van Doesburg in het Gemeentemuseum van Den Haag. Manuscript. 572
7-10 'The world economic crises - the socialist answer', apr. tijdens het SI-congres. Albufeira. Manuscript. 889
14 apr.[Interpellatie betreffende de voorbereiding van de Voorjaarsnota 1983]. Gedrukt met aantekeningen. 351
16 apr. Z.t., bij de viering van 75 jaar sociaal-democratische vrouwenbeweging 1908-1983. Manuscript en gedrukt. 553
23 apr. Z.t., tijdens het partijcongres. Den Haag. Gedrukt. 552, 572
29 apr. Z.t., tijdens de opening van de overzichts-tentoonstelling van Total Design. Breda. Gedrukt. 552, 572
4 mei. 'Een pleidooi voor de demokratie', bijdrage aan de 4 mei-bijeenkomst in Paradiso. Amsterdam. Manuscript. 572
17 mei.[Tweede-Kamerdebat over de Voorjaarsnota 1983]. Gedrukt. 557, 572
25 mei. 'Automatisering en politieke keuzes', hoofdpunten uit de openingstoespraak op het congres Electronisch Betalen. Amsterdam. Manuscript en gedrukt. 553, 572
25 mei. Z.t., bij de onthulling van de plaquette ter nagedachtenis van Prof.Dr.Ir. W. Schermerhorn. Gedrukt. 573
4 jun. Z.t., tijdens de INFO-dag van de PvdA. Zutphen. Manuscript en gedrukt. 557, 573
5 jun. 'Enkele hoofdpunten uit de rede op de manifestatie van het Komitee Zuidelijk Afrika'. Utrecht. Gedrukt. 573
13-15'Social Democracy and Social Justice', tijdens het jun. seminar van de Indo-Dutch Programme on Alternatives in Development (IDPAD)over 'The Welfare State in Europe'. Den Haag. Manuscript. 573
18 jun. Z.t., tijdens de partijraad. Amsterdam. Gedrukt met aantekeningen. 553, 574
22 jun. Z.t., bij de uitreiking van de Anne Vondelingprijs 1982 aan Mw. J. Toirkens. Manuscript. 573
24 jun. 'Veiligheidsbeleid', ter afsluiting van de 27e Leergang Buitenlandse Betrekkingen op het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael'. Gedrukt met aantekeningen. 492, 573
25 jun. Z.t., tijdens de International seminar on Central America and the Caribbean van het Institute of Social Studies. Manuscript en gedrukt. 573, 893
19-21Z.t., tijdens de Meeting of the SI-Committee for Latin aug. America and the Caribbean. Rio de Janeiro. Manuscript. 893
31 aug.[Tweede-Kamerdebat over de mogelijke betrokkenheid van de Nederlandse Militaire Missie in Suriname ten tijde van de staatsgreep van 25 februari]. Gedrukt. 398, 573
15-16Z.t., tijdens het bezoek aan Bonn. sept.Gedrukt. 483
15-17'De EG als faktor van democratie', tijdens de sept. conferentie van de SFEP onder de titel 'Nationaal Socialisme en verzet, tegen rechts in Europa'. Manuscript en gedrukt. 573, 928
23 sept. Z.t. Utrecht. Manuscript. 236
1 okt. Z.t., tijdens de partijraad. Zutphen. Manuscript en gedrukt. 236, 573
4-5 okt. 'Sicherheitspolitik in Europa', tijdens de Friedenspolitische Konferenz des DGB. Manuscript en gedrukt. 493, 573
11 okt.[Algemene Beschouwingen]. Gedrukt met aantekeningen. 304, 453, 553, 574
20-23Z.t., tijdens de BOAG-conferentie 'Democratic okt.Socialism: The Challenge of the Eighties and Beyond'. Vancouver. Manuscript. 574
21 okt. 'The Future of the Welfare State', tijdens de conferentie Physicians for Social Responsibility. Vancouver. Manuscript. 574
29 okt. Z.t., tijdens de vredesdemonstratie. Den Haag. Manuscript en gedrukt. 483, 574
11 nov. 'Enkele hoofdpunten uit de inleiding gehouden voor de federatie Rheden van de PvdA in het Theater Jojo'. Dieren. Gedrukt. 377, 573
17 nov.[Tweede-Kamerdebat over het NAVO-Dubbelbesluit]. Den Haag. Gedrukt met aantekeningen. 486
18 nov. 'Enkele punten uit de toespraak op een PvdA-bijeenkomst te Den Haag'. Manuscript en gedrukt. 236 19 nov. 'Homo-sexualiteit en Europa', tijdens de PvdA- conferentie.
1 dec. 'De PvdA en de Crisis', tijdens het Studium Generale van de Landbouwhogeschool Wageningen. Aantekeningen en gedrukt.
16 dec. Z.t., tijdens de NSAV-conferentie 'Sociale Gevolgen van ATV'. Tilburg. Manuscript en gedrukt. 367, 575
z.d. 'Peace and security policy in Europe'. Gedrukt met aantekeningen. 483
z.d. 'Verzorgingsstaat en economische crisis'. Aantekeningen. 552
z.d. 'Naar een bestuurbare samenleving'. Aantekeningen. 572

1984
12 jan. 'Enkele punten uit de rede in Leeuwarden'. Gedrukt. 552-553, 575
18 jan. 'Enkele punten uit de toespraak op een PvdA- bijeenkomst'. Stadskanaal. Gedrukt. 236, 553
4 feb. Z.t., tijdens de conferentie Vrouwen in Europa. Amsterdam. Gedrukt. 552, 575
18 feb. Z.t., tijdens het buitengewoon partijcongres over Europa. Amsterdam. Manuscript. 575
23 feb. 'Enkele punten uit de toespraak op een PvdA-bijeenkomst in Oude Tonge (Oostflakkee)'. Gedrukt. 552, 575
29 feb. Z.t., voor de Democrats Abroad. Den Haag. Manuscript. 576
1 mrt. 'Enkele punten uit de inleiding voor de PvdA afdeling Borne'. Gedrukt en aantekeningen. 552, 575
8-9 Z.t., tijdens het congres van de FSPEG. Luxemburg. mrt.Manuscript en gedrukt. 576, 903, 927
12 mrt. Z.t., voor de PvdA afdeling Bos en Lommer. Aantekeningen. 579
26 mrt. Z.t., bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van het boek 'Informatie en Macht' door C.J. Hamelink uit handen van Albert van den Heuvel. Amsterdam. Gedrukt. 552
27 mrt. Z.t., bij het 50-jarig jubileum van de Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA). Gedrukt met aantekeningen. 347, 576
30 mrt. 'Bestuurlijke Democratie vraagt politieke keuzen', tijdens het Symposium 'De Toekomst van de bestuurlijke democratie', georganiseerd door B en W van Almere, de WRR en de Vereniging Stadsfestiviteiten Almere. Manuscript en gedrukt. 403, 553, 576
9 apr. 'Publieke sector: schijn en wezen', college aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Manuscript en gedrukt. 345, 553, 576
10 apr. Z.t., bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van het boek 'Schade en Herstel' van de Werkgroep De Rode Draad. Gedrukt. 552, 576
15 apr. Z.t., tijdens het 'Schwabentreffen' van de SPD. Augsburg. Manuscript. 576
1 mei.[1 Mei-toespraak]. Hengelo. Aantekeningen. 576
3 mei.[Interpellatie inzake het interview van minister Brinkman in Vrij Nederland ]. Gedrukt. 577
4 mei. Z.t., tijdens de 'herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis van hen die in de bezettingstijd voor de persvrijheid het leven lieten'. Den Haag. Gedrukt. 577
7 mei. Z.t., bij de presentatie van 'Mannen wat is er met jullie gebeurd?', door Marjo van Soest en Anja Meulenbelt. Gedrukt. 577
17 mei. Z.t., tijdens de Parteitag van de SPD. Essen. Manuscript. 577
19 mei. Z.t., ter gelegenheid van 'The Appeal of Amsterdam'. Amsterdam. Gedrukt. 577
24 mei. Z.t., tijdens het ARBO-congres 1984. Amsterdam. Manuscript en gedrukt. 570, 577
24 mei. Z.t., tijdens het congres van de Stichting CCOZ. Amsterdam. Gedrukt met aantekeningen. 378
28 mei. 'Enkele punten uit de toespraak op de Waddenzee- konferentie'. Delfzijl. Manuscript. 577
3 jun. Z.t., tijdens 'A Night for a Nuclear Free Europe', georganiseerd door de Labour Party. Londen. Manuscript. 577
5 jun. 'Hoofdpunten uit de toespraak tijdens de verkiezings-bijeenkomsten in Breda en Bergen op Zoom'. Gedrukt. 553
13 jun.[Tweede-Kamerdebat m.b.t. het kabinetsbesluit inzake plaatsing van kernwapens]. Gedrukt. 577
16 jun. Z.t., tijdens de partijraad. Amsterdam. Gedrukt met aantekeningen. 577
22 jun. Z.t., bij de presentatie van het boek 'Een leven lang dwars' van Chris Esterik en Joop van Tijn. Gedrukt. 577
25 aug. 'Negentig jaar sociaal-democratie', tijdens de herdenkingsbijeenkomst 90 jaar SDAP/PvdA. Zwolle. Manuscript. 578
4-5 Z.t., tijdens de conferentie van de SI-Committee en de sept. SFEP met de Frontlijnstaten en de nationale bevrijdingsbewegingen. Arusha. Gedrukt. 421
11 sept. Z.t., tijdens de conferentie van OR-informatie 'Medezeggenschap in periodes van crisis en herstel'. Gedrukt met aantekeningen. 305, 578
12 sept. Z.t. Leeuwarden. Aantekeningen. 236
24 sept. 'Hoofdpunten uit de inleiding voor de PvdA afdeling Rijen'. Gedrukt met aantekeningen. 554
29 sept. Z.t., tijdens de partijraad. Zutphen. Manuscript. 578
6 okt. Z.t., tijdens de conferentie Grote Steden. Ede. Manuscript en gedrukt. 406, 579
9 okt.[Algemene Beschouwingen]. Gedrukt met aantekeningen. 553
20 okt. Z.t., tijdens de Grosskundgebung. Bonn. Manuscript. 579
25 okt.[Interpellatie n.a.v. uitspraken van de minister van Financiën Ruding over werklozen]. Manuscript. 579
22 nov. Z.t., tijdens het Symposium van de Prof. Telders- stichting. Den Haag. Gedrukt en aantekeningen. 553, 579
12 dec. 'Enkele hoofdpunten uit de inleiding voor de PvdA afdeling Borssele'. Heinkenszand. Gedrukt. 554
19 dec.[Tweede-Kamerdebat over de verklaring van de minister van Economische Zaken over één van de conclusies van de RSV-Enquêtecommissie]. Gedrukt en aantekeningen. 325, 579
z.d.[Algemene Beschouwingen]. Gedrukt. 570
z.d. 'Hoofdpunten uit de toespraak tijdens de verkiezingsbijeenkomsten in Breda en Bergen op Zoom'. Gedrukt en aantekeningen. 552
z.d. 'Punten uit de inleiding voor de PvdA gewest Overijssel'. Gedrukt. 575
z.d. '90 Jaar SDAP'. Aantekeningen. 552
z.d. Z.t., tijdens een bijeenkomst voor gepensioneerden. Manuscript. 236
z.d. Z.t., tijdens de partijraad n.a.v. de uitslag van de Europese verkiezingen. Manuscript. 22
z.d. Z.t. Rosmalen. Aantekeningen. 552
z.d.Bij het afscheid van Ed van Thijn als kamerlid. Aantekeningen. 557

1985
13 jan. 'Enkele stellingen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Zuid-Holland'. Den Haag. Gedrukt. 554, 579
27 feb.[Tweede-Kamerdebat over het RSV-rapport van de Enquêtecommissie]. Gedrukt. 579
14 mrt. Z.t., bij het uitreiken van het boek 'Wat ik nog zeggen wilde' van Jaap Boersma en Jeroen Terlingen. Den Haag. Manuscript en gedrukt. 570, 579
23 mrt. Z.t., tijdens de conferentie van de EVS. Gedrukt. 580
2 apr. 'Enkele punten uit de toespraak op een PvdA-bijeenkomst in Schiedam-Noord'. Gedrukt. 554, 580
9 apr. Z.t., tijdens het congres van de FSPEG in Madrid. Gedrukt met aantekeningen. 580, 903
13 apr. Z.t., tijdens het partijcongres. Amsterdam. Gedrukt. 554, 580
5 mei. Z.t., tijdens de bijeenkomst van de Stichting de Ombudsman. Amsterdam. Manuscript. 580
8 mei. 'Vier jaar Reagonomics', tijdens de 56e diës van de Kring van Amsterdamse Economen. Gedrukt met aantekeningen. 554, 580
1 jun. 'Hoofdpunten uit de speech op een bijeenkomst van Zuidlimburgse afdelingen'. Maastricht. Gedrukt. 554, 580
15 jun. Z.t., tijdens de partijraad. Amsterdam. Gedrukt. 580
20 jun. Z.t., tijdens de discussie in de serie 'Binnenhof Binnenste Buiten'. Amsterdam. Gedrukt. 580, 589
3-6 Z.t., tijdens de conferentie van de Convention for jul. European Nuclear Disarmament (END). Amsterdam. Gedrukt met aantekeningen. 554
11-13 Z.t., tijdens het congres van het Komitee Zuidelijk sept. Afrika, 'Apartheid and Southern Africa: the West European Response'. Amsterdam. Manuscripten. 423, 581
13 sept. Z.t., tijdens het symposium 'Voor en tegen de macht'. Groningen. Gedrukt en aantekeningen. 554, 581
14 sept. Z.t. Lelystad. Gedrukt met aantekeningen. 581
28 sept. Z.t., tijdens de partijraad. Gedrukt met aantekeningen. 305
4 okt. Z.t., tijdens het congres 'New Challenges for Managers in Europe'. Rotterdam. Gedrukt met aantekeningen. 581
15 okt.[Algemene beschouwingen]. Manuscript en gedrukt. 305-306, 554, 582
12 nov.[Tweede-Kamerdebat over het 1-November Besluit]. Gedrukt. 582
26 nov. 'Informatiemaatschappij als toekomstperspectief', tijdens de conferentie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Veldhoven. Manuscript en gedrukt. 582, 608
11 dec. 'Enkele punten uit de toespraak op een bijeenkomst van de PvdA afdeling Leidschendam'. Gedrukt met aantekeningen. 554, 582, 653
z.d. Z.t. Emmeloord. Aantekeningen. 581
z.d. [1 Mei-toespraak] voor de PvdA federatie Bollenstreek. Noordwijk. Manuscript. 580
z.d. Z.t. Maastricht. Aantekeningen. 554

1986
22 jan. 'Hoofdpunten uit de toespraak voor de PvdA afdeling Voorburg'. Manuscript en gedrukt. 583, 653
25 jan. Z.t., tijdens de PvdA-bijeenkomst in Rotterdam. Gedrukt met aantekeningen. 583, 652
28 jan.[Interpellatie over de arbeidsduurverkorting]. Den Haag. Gedrukt met aantekeningen. 367
30 jan. 'Hoofdpunten uit de toespraak in Roden'. Gedrukt met aantekeningen. 583, 653
8 feb. Z.t., bij het 40-jarig bestaan van de PvdA. Den Haag. Manuscript en gedrukt. 555, 570, 583
15 feb. Z.t., tijdens het partijcongres. Gedrukt met aantekeningen. 570, 583
22 feb. 'De verzorgingsmaatschappij, de PvdA en de gemeenten'. Musis Sacrem, Arnhem. Manuscript en gedrukt. 570, 584, 651
4 mrt. 'Punten uit de toespraak op de verkiezingsbijeenkomst in Koog a/d Zaan'. Gedrukt. 652
4 mrt. Z.t., tijdens de Jubileummanifestatie t.g.v. het 40-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond. Amsterdam. Manuscript en gedrukt. 236, 570, 584
5 mrt. Z.t., tijdens de conferentie 'De toekomst staat er gekleurd op' in de Balie. Amsterdam. Gedrukt en een concept. 652
6 mrt. Z.t., tijdens de World Trade Conference. Brussel. Gedrukt met aantekeningen. 555, 584
10 mrt. Z.t. Oosterhout. Gedrukt. 652
11 mrt. 'Enkele punten uit toespraken in Almelo en Deventer'. Gedrukt. 652
22 mrt. 'Vijf jaar na Paradiso'. Gedrukt. 651
24 apr. Z.t., bij het afscheid van P. Schröder als voorzitter van de Raad voor het Jeugdbeleid. Den Haag. Gedrukt en aantekeningen. 570, 584
26 apr. Z.t., bij de start van de verkiezingscampagne. Zwolle. Gedrukt met aantekeningen. 584
28 apr. 'Enkele punten uit de toespraak op een PvdA-bijeenkomst in Tilburg'. Gedrukt met aantekeningen. 653
12 mei. Z.t., op de TH Eindhoven. Gedrukt en aantekeningen. 570, 584, 652
26 mei. Z.t., bij de start van de Europese verkiezingscampagne van de PvdA. Gedrukt. 552
4-6 Z.t., tijdens de conference on Culture van de FSPEG. jul. Florence. Gedrukt met aantekeningen. 584
14 aug. 'De internationalisatie van de economie', op de Erasmus Universiteit. Rotterdam. Manuscript. 584
sept. 'Een nieuwe start'. Manuscript. 652
4 okt. 'Socialisme en de gereformeerden' tijdens de lustrumdag 100 jaar SSR. Utrecht. Manuscript. 584
4 nov. 'nov. Z.t., bij de herdenking van Olof Palme voor de KRO-radio. Gedrukt. 555
19 nov. 'A third generation of world institutions', voor de Parliamentarians Global Action. Gedrukt en aantekeningen. 463, 465, 943
14 dec. Z.t., tijdens de openingssessie van de Five Continent Conference on Peace and Disarmament (KeaDea). Athene. Gedrukt en aantekeningen. 584, 944
z.d. 'Herverdeling van arbeid'. Gedrukt. 653
z.d. Z.t., bij de heropening van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Manuscript. 529
z.d. 'Wat kan politiek betekenen voor cultuur?', tijdens de bijeenkomst in Lantaren/het Venster. Aantekeningen. 536
z.d. 'Arbeidstijdverkorting'. Manuscript. 653
z.d. 'De weg naar herstel'. Manuscript. 570
z.d. Z.t. Den Bosch. Aantekeningen. 555

1987
17 feb. 'Crisis en hervorming in de VN', tijdens de bijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Internationale Zaken (NGIZ). Den Haag. Gedrukt en aantekeningen. 463, 584, 943
26 feb. Z.t., bij het verschijnen van het boek 'Wiardi Beckman, Patriciër en Sociaal Democraat' van Joh. Wijne. Gedrukt. 570, 584
16 mrt. 'Multatuli; een socialistische appreciatie', op de Christelijke Lerarenopleiding in Zwolle. Aantekeningen. 556
28 apr. Z.t., bij de première van de film 'Gedeelde toekomst'. Utrecht. Aantekeningen. 556
4 mei. Z.t., tijdens het XVe congres van de FSPEG. Lissabon. Manuscript en gedrukt. 584, 904
3 jun. 'Bemoeienissen van overheid met het bedrijfsleven', tijdens het Euroforumcongres 'Management en politiek'. Manuscript en gedrukt. 556, 570, 584
9 jun. Z.t., bij de opening van de tentoonstelling Parlementaire Fotografie in het Haags Historisch Museum. Manuscript. 584
12 jun. Z.t., tijdens de Slauerhoff-manifestatie. Leeuwarden. Aantekeningen. 556
13 jun. 'Gemeentelijk Vredesbeleid', tijdens de Nationale Conferentie Gemeentelijk Vredesbeleid. Delft. Gedrukt met aantekeningen. 584
1 jul.[Tweede-Kamerdebat over de Europese Raad]. Den Haag. Manuscript. 442
17 sept. 'Hoofdlijnen inleiding Seminar Inkasso-Unie'. Eindhoven. Gedrukt met aantekeningen. 585
17 sept. Z.t., voor het NIBE. Eindhoven. Aantekeningen. 585
1 okt. Z.t., bij de opening van de VN-tentoonstelling in het Verzetsmuseum. Amsterdam. Gedrukt met aantekeningen. 585
9 okt. Z.t., tijdens de Van der Leeuw Lezing. Groningen. Manuscript en gedrukt. 556, 585
12-13 okt. 'Democracy and Human Rights', tijdens de Conference on Democracy and Development in Africa. Dakar. Manuscript en gedrukt. 585, 891
15-16' nov. ZReport from Dr. Joop den Uyl on Southern Africa', okt. tijdens de SI Council Meeting. Dakar. Gedrukt. 585
z.d. 'Sociale Ongelijkheid', op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aantekeningen. 556
z.d.[1 mei-toespraak] in Amstelveen. Aantekeningen. 556

Zonder jaar
'Problemen van de Nieuwe Middenstand'. Aantekeningen. 192
'Economische aspecten van het moderne socialisme'. Aantekeningen. 198
'Socialism in Europe'. Manuscript. 198
'Het socialistisch perspectief'. Gedrukt. 198
'Sociologische aspecten van de politieke partij'. Gedrukt. 198
'Wat bezwaart ons in het huidige ?'. Aantekeningen. 198
'Loon en tantième. De onderneming in de maatschappij', discussie tussen Den Uyl, Beishuizen en Polak. Gedrukt. 198
'De horizon ligt open. Een blik in de toekomst van de wereld van de arbeid'. Gedrukt. 198
'Minister Mansholt ere-doctor'. Manuscript. 198
'Verkiezingen in zicht'. Gedrukt. 198
'Het socialisme in de publieke opinie'. Aantekeningen. 198
'Troonrede en miljoenennota'. Aantekeningen. 198
'Woekeren met onze schaarse ruimte'. Manuscript. 198
'Actuele Nederlandse politiek'. Aantekeningen. 198
'Levensbeschouwing, Cultuur en Politiek'. Manuscript en gedrukt. 198
'Ruimtelijke aspecten van het bevolkingsvraagstuk'. Radiotoespraak. Manuscript. 198
'Amerika en Rusland'. Manuscript. 201
'De levenskansen van de West-Europese cultuur'. Manuscript. 201
'Concentratie en overheid'. Manuscript. 318
'Positie van het Liberalisme'. Manuscript. 544
'Tussen provincie en gemeente'. Manuscript. 546
'Enkele hoofdpunten uit de toespraak op de PvdA-bijeenkomst in Breda'. Manuscript. 548
'Micro-electronica als politiek probleem'. Aantekeningen. 550
'De politieke situatie'. Aantekeningen. 552
'Über den Tag hinaus'. Aantekeningen. 552
'Wat het Kabinet fout deed'. Aantekeningen. 552
'Ondernemer en Maatschappelijke veranderingen'. Manuscript en gedrukt. 557
'De Raketten'. Manuscript. 570
'Verdedigen en vernieuwen'. Manuscript. 570
'De nieuwe voorwaarden voor volledige werkgelegenheid'. Gedrukt. 897

Zonder jaar, zonder titel
Tijdens de bijeenkomst met o.a. Czernetz, De Jong en Crosland. Manuscript. 198
[1 mei-toespraak]. Aantekeningen. 198
Voor de Raad van Beheer van het Centraal Verkoopgebouw voor de Kledingindustrie. Manuscript. 224
Bij de toekenning van de Campendonk-penning aan de gemeente Amsterdam. Amsterdam.
Manuscript. 224 Bij het overlijden van Jan Adriaan Dekker. Amsterdam. Gedrukt. 224
Rotterdam. Manuscript. 236
Over Socialistische gemeentepolitiek. Helmond. Aantekeningen. 408
Bij de SPD. Aantekeningen. 548
[1 mei bijeenkomst Rotterdam]. Gedrukt. 548
Geleen. Aantekeningen. 552
Hilversum. Aantekeningen. 552
[1 mei-toespraak]. Gedrukt. 553
Broek in Waterland, Cuyck en Utrecht. Aantekeningen. 554
Partijcongres. Gedrukt. 798


I N D E X op lezingen, inleidingen en toespraken (heeft betrekking op inv.nrs. 985-1183)Verwezen wordt naar inventarisnummers.
1960
22 mrt. 'Bezitsvorming'. Beverwijk. Aantekeningen. 1047
16-17 sep.'Stellingen van drs. J.M. den Uyl voor het Partijberaad. Bezitsspreiding en bezitsvorming'. Gedrukt. 1047

1967

7 apr. 'De toekomst van de Nederlandse Textiel- en kledingindustrie in EEG-verband'. Gedrukt en manuscript. 1073-1074
mei[Tweede-Kamerdebat over het ontslag van de burgemeester van Amsterdam, G. van Hall]. Manuscript. 1051
1970
25 sep.[Toespraak in Groningen]. Aantekeningen. 1040
1972
6 jan."Ons verzet tegen het kabinet-Biesheuvel". Zutphen. Manuscript. 1085
21 mrt.[Tweede-Kamerdebat over niet in het regeerakkoord vastgelegde afspraken]. Typoscript met aantekeningen van derden. 1037
1973
5 mei[Toespraak op de Partijraad]. Gedrukt met aantekeningen. 1173
6 okt.[Toespraak op het congres van de Europese Beweging in Nederland]. Utrecht. Typoscript met aantekeningen. 1139
1 dec.[Aankondiging van de autoloze zondag]. Gedrukt met aantekeningen. 1173
1974
15 jan.[Toespraak op de regionale bijeenkomst van de PvdA te Amsterdam]. Gedrukt met aantekeningen. 1173
7 mrt.[Toespraak in Eindhoven] Aantekeningen. 1130
19 mrt.[Toespraak in Emmeloord] Aantekeningen. 1130
19 sep.[Verklaring van J.M. den Uyl in de Tweede Kamer naar aanleiding van de gijzeling in de Franse ambassade]. Gedrukt en manuscript. 1151
13 dec. 'Adress to be given in London by Mr. J.M. den Uyl to the Parliamentary Association of the British Labour Party'. Gedrukt. 1173
1975
3 jun.[Tweede-Kamerdebat inzake de ontslagaanvrage van de Staatssecretaris van Justitie, J.F. Glastra van Loon]. Manuscript. 1153
1 aug.[Toespraak tijdens de conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa]. Helsinki. Gedrukt. 1149
1977
29 jan.[Toespraak voor het congres]. Amsterdam. Typoscript. 1169
3 feb.[Behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp Openbaarheid van Bestuur]. Gedrukt met aantekeningen. 1095
23 mrt.[Verkiezingstoespraak in Oss]. Gedrukt. 1170
4 apr.[Toespraak voor de Partijraad. Amsterdam]. Gedrukt met aantekeningen. 1170
25 apr.[Toespraak in Winterswijk]. Gedrukt met aantekeningen. 1171
1 mei[Toespraak op de 1 mei-bijeenkomst in Rotterdam]. Gedrukt en manuscript. 1171
17 meiCollege op de TH in Eindhoven in het kader van het Studium Generale over Macht en Onmacht van de parlementaire democratie. Gedrukt en manuscript. 1171
1983
16 apr.[Toespraak tijdens de viering van 75 jaar Sociaal-Democratische vrouwenbeweging, 1908-1983]. Manuscript. 1084
Zonder jaar
'Permanent delegation of the Kingdom of the Netherlands to the North Atlantic Council. Intervention of Minister-President Den Uyl'. Gedrukt met aantekeningen. 1173

Full table of contents