IISH

Archief Voorzieningsfonds voor Kunstenaars ('s-Gravenhage)

Periode  1935-2001
Omvang   4.75 m.
Raadpleging Vrij
Beperkingen aan gebruik   Belangen van nog levende personen mogen niet worden geschaad

Geschiedenis

De stichting 'Voorzieningsfonds voor Kunstenaars' werd in 1935 door de Minister van Sociale Zaken opgericht; het bestuur werd samengesteld uit vier vertegenwoordigers van het Rijk en gemeenten en vier vertegenwoordigers van de toegelaten verenigingen, aangevuld met een secretaris-penningmeester; op 3 December 1935 vond de eerste bestuursvergadering plaats; het startkapitaal werd bijeengebracht door o.a. het Nationaal Crisiscomité, de gemeenten en het Departement van Sociale Zaken; daarnaast bestonden de financiën uit de bijdragen van de aangesloten verenigingen, subsidies van het Rijk en gemeenten, renten van belegd geld en de opbrengst van zomerpostzegels; voor een uitkering kwamen bij een erkende vereniging aangesloten kunstenaars in aanmerking die in behoeftige omstandigheden verkeerden; dit hoofdfonds keerde gelden uit in noodgevallen; het in 1938 opgerichte nevenfonds voor 'Bijzondere Doeleinden' keerde geen gelden uit voor levensonderhoud en de vaste beroepskosten, maar voor de financiering van onvoorziene kosten; na de Tweede Wereldoorlog kon het Voorzieningsfonds de vraag om financiële hulp niet meer aan en dit leidde in 1949 tot het instellen van de Regeling Sociale Bijstand voor Beeldende Kunstenaars, de zgn. contraprestatie, die in 1956 omgezet werd in de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR); uitkeringen vanuit VvK en BKR vulden elkaar veelal op een ingewikkelde wijze aan; de stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars (VvK) is vanaf 1 januari 2002 samengegaan met de Stichting Scheppende Kunstenaars (SSK) en de stichting PodiumKunstWerk (PKW) in de stichting Kunstenaars & Cultuur en Ondernemerschap (Kunstenaars & CO); op 12 December 2002 hebben de leden van Vereniging Voorzieningsfonds voor Kunstenaars het besluit genomen de vereniging per 1 Januari 2003 op te heffen.

Inhoud

Notulen van de bestuursvergaderingen 1935-1986; stukken betreffende de oprichting en reglementering van het VvK 1935-1981, koningin c.q. prinses Wilhelmina als beschermvrouwe van het VvK 1938-1961, het Fonds Bijzondere Doeleinden 1938-1941, het Comité voor de Zomerpostzegels 1938-1984, de Mr. J.F. van Royenstichting (herstellingsoord voor kunstenaars) 1961-1965, de Boekmanstichting 1964-1986, de Gravin van Bylandtstichting 1970-1979.

Ordening

De jaarverslagen zijn overgedragen aan de bibliotheek; het fotomateriaal is overgedragen aan de afdeling Beeld en Geluid van het IISG.

Bewerking

Inventaris gemaakt door Ed Kool in 2003; aanvulling gemaakt door Ed Kool in 2009.