IISG

Archief ANDB

Periode  (1709-) 1894-1958
Omvang   70.5 m.
Raadpleging Beperkt
Voor de nrs. 9001-9408 (periode 1940-1945) en de ledenadministratie is toestemming vereist van het IISG
Zie informatie over raadpleging

Geschiedenis

Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB). Opgericht in 1894 door onder meer Henri Polak en Jan van Zutphen; eerste `moderne' bond in Nederland; sloot zich bij de oprichting van het NVV daarbij aan; fuseerde in 1958 met de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, die in 1971 opging in de Industriebond-NVV.

Inhoud

Veel stukken uit de tijd vóór 1894, onder andere de archieven van diamantbewerkersverenigingen, die zich in 1902 aansloten bij de ANDB:

Diamantslijpersvereeniging, 1868-1901: statuten en reglementen, notulen, ledenlijsten, correspondentie, financiële stukken, stukken betreffende tarieven van slijplonen.

Diamantsnijdersvereeniging, 1871-1895, statuten en reglementen, notulen, verslagen, ledenlijsten, enige correspondentie.

Nederlandsche Diamantbewerkers Vereeniging, afdeling Amsterdam van de Internationale Bond van Diamantbewerkers, 1889-1895: statuten en reglementen, notulen, enige correspondentie, kasboek, enige gedrukten.

Internationale Verstellersvereeniging, 1894-1897: notulen.

Brillantsnijdsters en -snijders Vereeniging, 1894-1902: notulen, jaarverslagen, ledenlijsten, correspondentie, stukken betreffende enquêtes onder brillantsnijders, financiële stukken.

Brillantslijpersknechten Vereeniging Streven naar Verbetering, 1894-1902: statuten en reglementen, notulen, jaarverslagen, correspondentie, financiële stukken, enige gedrukte stukken.

Stukken betreffende het Ziekenfonds en de onderafdelingen Muiderpoort en omgeving, Nieuwmarkt en Omstreken, Rozenstraat en Omstreken en Buurt YY en Omstreken.

Weldadigheidsfonds, 1875-1907: notulen.

ANDB: onder meer notulen, correspondentie (na 1913 onderwerpdossiers), een omvangrijk kaartsysteem van de leden en leerlingen en stukken van de negen vakafdelingen; ook stukken van nauw met de ANDB verbonden organisaties zoals de Diamantbewerkers-associatie 1952-1956, het Boortbureau, de drukkerij van de ANDB, het Koperen Stelen Fonds Nieuwe Levenskracht, de vakschool voor de Diamant- industrie 1910-1954, de Nederlandse Waarborg- en Trust-maatschappij; stukken betreffende Weekblad en Het Jonge Leven, het Wereldverbond van Diamantbewerkers; uit de oorlog lijsten van weggevoerde Joodse diamantbewerkers en -bewerksters en hun familie 1943; het dossier H.M. Blesgraeft, de NSB-beheerder van de ANDB.

Kaartsysteem leden ANDB 1946-1958.

Annex: het archief van Betsalel (Vereeniging van Israëlitische Werklieden en Handelsbedienden), 1895-1945: zeer onvolledig; onder meer notulen, jaarverslagen, ledenlijst, correspondentie, financiële stukken.

Ordening

Opmerkingen n.a.v. de indeling in rubrieken

a) Rubrieken A t/m F. De stukken die over deze vroege negentiende eeuwse bonden werden aangetroffen werden ingedeeld in rubrieken I. Algemeen (Statuten, officiële bescheiden, verslagen algemene vergaderingen); II. Bestuur (verslagen vergaderingen); III. Correspondentie; IV. Financiën; V. ledendokumenten; VI. Onderafdelingen; VII. diversen.

Binnen deze rubrieken werd zoveel mogelijk een chronologische volgorde aangehouden. De archieven zijn verre van compleet.

b)Rubriek G. bevat stukken die stammen uit de periode voor 1894, doch niet afkomstig zijn van diamantvakorganisaties. Met name kan men hier stukken vinden van de " Handwerkers Vriendenkring ", het Weldadigheidsfonds (voor behoeftige diamantbewerkers), enz. Voor de voorgeschiedenis van de diamantvakorganisaties zij met nadruk verder verwezen naar het Amsterdamse Gemeente-archief .

c) Rubriek H. bevat grote fragmenten van het Bet Salel -archief van 1894-1913, enkele stukken van 1914-1940 en weer wat meer stukken uit de Tweede Wereldoorlog.

d) Afdeling I Bevat stukken, de hele bond betreffende, die niet afkomstig zijn van de Bondsraad of Bondsbestuur. De rubriek "Verkiezingen" wordt aangevuld door dergelijke rubrieken in de afdelingen II en III

Een rubriek "Stakingen" is opgenomen in afdeling X.

e) Speciaal met gewezen worden op het belang van de rubriek "Rapporten en Memoranda" in afdeling III, waarin met name de rapporten van J. van Zutphen uit Antwerpen veel informatie verschaffen, die men elders zou verwachten.

f) De indeling van afdeling IV (Correspondentie) vloeit voort uit de eigenaardige toestand, waarin het omvangrijke materiaal werd aangetroffen. Het materiaal is ingedeeld in drie perioden: 1894 tot en met 1913; 1914 tot en met mei 1940 en mei 1945-1958.

Van de eerste periode (1894-1913) is de ingekomen correspondentie voor alle jaren aanwezig. Een gering aantal brieven kan in de loop der jaren verdwenen zijn, maar dit deel van het archief benadert de "volledigheid" het meest. De brieven waren oorspronkelijk tesamen met ontvangen drukwerken, financiële stukken, enz. In bundels per maand van ontvangst op volgorde van binnenkomen geordend. Daar hierop geen register werd aangetroffen, moesten de archiefbewerkers overgaan tot het meer toegankelijk maken van dit materiaal en daarbij de oorspronkelijke ordening enigszins verstoren. De drukwerken werden, voorzover geen bijlagen bij brieven, ondergebracht (chronologisch) in afdeling IX, de financiële bescheiden in afdeling V (chronologisch).

Alle brieven, aan het bestuur van de A.N.D.B., die niet door Bondsleden, Bondsafdelingen, Amsterdamse zusterorganisaties en werkgevers in de diamantindustrie waren geschreven, werden in een alfabetische ordening ondergebracht. Hierin treft men dus instellingen en personen aan, die aan de A.N.D.B. schreven, zonder onmiddellijk betrokken te zijn bij het diamantvak en de huishouding van de A.N.D.B.

Een uitzondering is gemaakt voor de Bondsleden Henri Polak, J. van Zutphen, Herman Kuyper , e.a. bestuursleden. Hetzelfde geldt voor I.G. Keesing , Carl Hester , Ch. Merckx , I.I. Samson , A.B. Soep , S.R. de Miranda , S. van Creveld , A. Booleman e.a. op de voorgrond tredende lijst opgenomen, die het Bestuur schreven in een andere kwaliteit als die van Bondslid. In het buitenland verblijvende Bondsleden zijn zonder uitzondering opgenomen.

In de resterende ingekomen "Bondscorrespondentie" werd de chronologische ordening (per mand) gehandhaafd.

Copieën van verzonden brieven ontbreken helaas voor een groot aantal jaren of gedeeltelijk. Tot 1901/1902 werden copie-boeken gebruikt waarvan de meerderheid nog over schijnt te zijn, en waarin een alfabetisch register is opgenomen. Na 1901/1902 bestaan er voor een aantal jaren op datum geordende, genummerde, typescriptcopieën (doorslagen), voornamelijk van de correspondentie van de voorzitter, waarvan in aparte boekjes alfabetische verwijzingen op naam over zijn gebleven, die zeer wel bruikbaar zijn.

Na 1914 werd kennelijk overgegaan op een ander systeem van archiefordening bij de A.N.D.B.; Ontvangen brieven en copieën van verzonden brieven troffen wij aan in dossiers betreffende een bepaald onderwerp (zelden één bepaalde correspondent), chronologisch geordend en met grote lacunes. Desondanks is het materiaal nog zó omvangrijk en was de ordening in dossiers zo konsekwent aangehouden (en kon hier en daar zo gemakkelijk hersteld worden) dat deze ordening door ons is aangehouden. Een aantal dossiers zijn, al naar gelang hun onderwerp overgebracht naar de afdeling V, VII en VIII. De overige dossiers (voornamelijk huishoudelijke correspondentie en brieven van en aan werkgevers) bevinden zich in de betreffende rubriek van afdeling IV. De Dossiers zijn alfabetisch naar onderwerp gerangschikt.

De periode na 1945 is zo min mogelijk bewerkt. De brieven zijn per maand geordend, gescheiden in copieën en ontvangen brieven. Voor een aantal jaren zijn alfabetische registers aanwezig. Vooral na 1952 schijnt er veel correspondentie te zijn verloren gegaan.

g) De financiële bescheiden (afd. V.) (kwitanties, rekeningen, bewijsstukken, balansen, etc.) zijn zoveel doenlijk chronologisch geordend.

h) Door een moeilijk te herstellen inkonsekwentie in onze ordening, zijn loontarieven, loonovereenkomsten enz. Zowel te vinden in de afdelingen VII als IX. Hetzelfde geldt voor enquêtes en statistieken.

i) Bij de dossiers in VIII moet er telkens rekening mee worden gehouden, dat een gedeelte van het eigenlijk tot deze dossiers behorende materiaal van voor 1914 zich in de alfabetisch geordende correspondentie (IV) bevindt.

Zo moet voor België gezocht worden onder Antwerpsche Diamantbewerkers Bond. Wereldverbond- en nationale stukken waren niet altijd te scheiden: Voorzover Wereldverbondstukken duidelijk op een bepaald land betrekking hadden, zijn zij bij dit land ingedeeld. Ook van de periode na 1945 is in deze dossiers veel internationale correspondentie ingedeeld.

Ten aanzien van het N.V.V. willen wij in het bijzonder wijzen op de zeer volledige collectie cirkulaires 1947-1958, per jaar geordend, die zich in het archief bevindt.

Met "ledendokumenten" (afd. IX) wordt bedoeld: Lidmaatschapsbewijzen, bondsboekjes, enz.

In de rubriek "Stakingen" (X) zijn opgenomen allerlei dokumenten, steunlijsten, manifesten, verslagen, onderhandelingen die betrekking hebben op stakingen en uitsluitingen van de A.N.D.B. Bij uitzondering zijn ook de steunlijsten voor de Algemene staking van 1903 en die van de Houtbewerkers in dat jaar opgenomen. Het betreft voornamelijk de perioden 1896-1904 en 1952, resp. 1954/1955.

l) Het dossier 1940-1945 (XI) vormt een doorbreking van de aangehouden ordeningsbeginselen, welke gerechtvaardigd wordt door de toestand van het materiaal en het feit dat 1940-1945 een werkelijke onderbreking in de continuïteit van de A.N.D.B. vormde. De bewaarde dokumenten en brieven zijn uiterst incompleet en vormen kennelijk een door het naoorlogse Bondsbestuur uit een vormen overvloed van (verloren) materiaal samengesteld dossier ter ondersteuning van de aanklacht tegen de NSB-leider van de A.N.D.B., H.M. Blesgraeft . Daarom zijn in dit dossier ook opgenomen de vonnissen van 1946/1947 en de oprakeling van de zaak Blesgraeft in 1949/1950.

Daarnaast bevinden zich in het dossier enkele duizenden door joodse diamantbewerkers en hun gezinnen ingevulde formulieren met pasfoto's - een onderdeel van de voorbereiding tot hun massale transport naar Polen in 1943.

De vertalingen van werken over diamant en de techniek van het diamantbewerken, die Mevrouw E. Kopée-Blitz maakte in Vught, zijn, mét de correspondentie daarover, in deze afdeling bewaard, aangezien deze vertalingen, hoe goed misschien op zichzelf ook, in de eerste plaats hun belang ontlenen aan de omstandigheden waaronder zij tot stand moesten komen.

Bewerking

Inventaris gemaakt door H. Riethof in 1968

Het systematische kaartsysteem werd getypt in 1968 door Mevr. M. de Best onder leiding van Mevr. Drs. J.M. Welcker, die samen met drs. J.R. van der Leeuw de algemene leiding over de ordeningswerkzaamheden had

Het zeer omvangrijke archief werd na een eerste ordening door Mw.Drs. J. Dommisse in 196.., van 196.. tot juni 1967 bewerkt door de Heer W.G. Spiekman, die het reusachtige werk van de beschrijving der aanwezige stukken en dossiers grotendeels voltooide, deze opnieuw verpakte en een eerste systematisering voor enkele delen van het archief ontwierp en deels ook toepaste. Hij werd daarin sinds december 1966 bijgestaan door ondergetekende, die na juni 1967 de ordeningswerkzaamheden voortzette en in maart 1968 afsloot. Het resterende deel van de beschrijvingsarbeid, de systematisering, verpakking en nummering vonden aldus hun beslag. Het systematische kaartsysteem werd getypt door Mevr. M. de Best onder leiding van Mevr. Drs. J.M. Welcker, die samen met drs. J.R. van der Leeuw de algemene leiding over de ordeningswerkzaamheden had.

Tweede archiefvormer
Diamantslijpersvereeniging. Diamantsnijdersvereeniging. Nederlandsche Diamantbewerkers Vereeniging. Verstellersvereeniging. Brillantsnijdsters en -snijders Vereeniging. Brillantslijpersknechts-Vereeniging "Streven naar Verbetering". Vereeniging van Israëlitische Werklieden en Handelsbedienden.

INLEIDING

I. Kort overzicht van de A.N.D.B. - geschiedenis

De Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (A.N.D.B.) is ontstaan uit een stakingsbeweging onder de Amsterdamse diamantbewerkers in de eerste dagen van November 1894. Sedert de vroegste jaren van zijn bestaan heeft de bond onder leiding van zijn initiatiefnemer en eerste voorzitter Henri Polak een leidende plaats bekleed onder de Amsterdamse diamantbewerkers, alle andere diamantbewerkers-organisaties overvleugelend. Zowel de vakbelangen als de culturele belangen der diamantbewerkers waren het voorwerp van A.N.D.B.-aktiviteiten. De bond was de eerste "moderne" vakorganisatie in Nederland, geinspireerd als zij was door de Engelse ervaringen van haar voorzitter. Henri Polak (1868-1943) had namelijk voor 1894 enige jaren te Londen vertoefd en bleef kontakt onderhouden met de door hem bewonderde Sidney en Beatrice Webb 1).De eigenaardige omstandigheden waaronder het diamantvak te Amsterdam werd beoefend, deden hun invloed op de organisatie en ontwikkeling van de bond gelden. Wij noemen: het feit, dat de diamantbewerking in hoofdzaak te Amsterdam is geconcentreerd, het saamhorigheidsgevoel der talrijke joodse diamantbewerkers, de "standsverschillen" tussen de uitoefenaren van de verschillende diamantbewerkingen (klovers zijn "heren", verstellers zijn "knechten"), hun (semi-) zelfstandige positie tegenover de juweliers - werkgevers, de stukloonregelingen, de sterke fluctuaties in de werkgelegenheid, eigen aan een luxe - industrie die bovendien nog met onregelmatig aangevoerde grondstoffen werkt, de internationale verbindingen, voornamelijk met het (nabije) Antwerpen, enz.

Na een reeks heftige konflikten met de juweliers werd in de loop van het eerste decennium van de twintigste eeuw een evenwichtstoestand bereikt, waarbinnen door de A.N.D.B. een niet onbelangrijk getal sociale en materiële voorzieningen voor de diamantbewerkers verkregen konden worden, die hun een grote voorsprong verleenden ten opzichte van alle andere Nederlandse werknemers; (garantielonen, closed shop, voorzieningen bij ziekte, invaliditeit, werkloosheid, overlijden, pensionnering, de 8-urige werkdag, betaalde vakantieweek).

De bond gaf de stoot tot de oprichting van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (N.V.V.) (1906). Door de voortreffelijk geredigeerde bladen ("Weekblad" en "Het Jonge Leven") gevormd en ontwikkeld, gingen de diamantbewerkers een grote rol spelen in de andere takken van de arbeidersbeweging, S.D.A.P. , S.D.P. , N.V.V., Amsterdamse Bestuurdersbond en later op tal van andere maatschappelijke terreinen (stadsbestuur, kunst, onderwijs). De A.N.D.B. speelde een hoofdrol in het Wereldverbond van Diamantbewerkers (opgericht 1905), dat er o.m. in slaagde arbeidstijdverkortingen vrijwel overal gelijktijdig te doen invoeren.

De na 1910 gestaag opkomende "buitenindustrie" op het Vlaams-Brabantse platteland (huisindustrie) holde langzamerhand de voor die tijd indrukwekkende bestandszekerheid en betrekkelijk hoog levensniveau der Amsterdamse diamantbewerkers uit.

Nadat de Eerste Wereldoorlog een vertraging van deze ontwikkeling had veroorzaakt, stortte in de loop van de twintiger jaren de Amsterdamse diamantindustrie, naar later zou blijken, definitief ineen. In 1929 waren van de 9000 diamantbewerkers er nog 5000 over, waarvan 2000 permanent werklozen. Halsstarrige pogingen om met behulp van overheidsmaatregelen en subsidies de Amsterdamse diamantindustrie nieuw leven in te blazen - die, begonnen tijdens de Eerste Wereldoorlog, kulmineerde in de "Waarborg- en Trustmaatschappij" van de dertiger jaren - mochten niet baten. De A.N.D.B., die in 1940 met "Verwaltung" en jodenvervolging te maken kreeg, was sterk ineen geschrompeld en verloor alle weerstand met het verlies van haar langjarige voorzitter Polak.

De stukken betreffende de periode 1940-1945 zijn ondergebracht in een aparte rubriek XI, zie nrs. 9001-9708.

Na 1945 is de diamantbewerking in Nederland nauwelijks opgeleefd . De A.N.D.B. bleef een kleine, te kleine bond, die er zelfs niet in slaagde de arbeidsvoorwaarden op het oude peil terug te brengen. Enkele stakingen in de vijftiger jaren en een slecht afgelopen coöperatie-project ( Diamantbewerkers Associatie ) bezegelden het lot van de bond, die in 1958 door een fusie opging in de bij het N.V.V. aangesloten Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond (A.N.M.B.) .

II. Aanwijzingen voor het gebruik van het archief

A. Niet tot het A.N.D.B.-archief in strikte zin behorende archivalia

De door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in 1935 en 1959 verworven delen van het bij de A.N.D.B. berustende (berust hebbende) archief bestrijken een periode van 1709 tot 1958. (Zie ook E.H.J. XIII 1927 p. XXXIX: deel van het archief is via het Econ. Hist. Archief in het bezit van het IISG gekomen). Hieruit blijkt reeds, dat het archief bepaald niet alleen A.N.D.B.-stukken bevat. In de loop van zijn bestaan verwierf de A.N.D.B., blijkens de inhoud van het aangetroffen archief dokumenten van een groot aantal andere organisaties, met name van de organisaties genoemd in de Inhoud onder A t/m F, het Weldadigheidsfonds , (1850-1907) en diverse andere dokumenten (rubriek G), en brokstukken van het archief van de Bond van Israëlitische Diamantbewerkers , aangesloten bij Bet Salel (rubriek H) (1894-1945). (Archief Bet Salel ontvangen via Econ. Hist. Archief . Zie Economisch Historisch Jaarboek VII, 1921, p. LXXX-LXXXI). In rubriek VI zijn de aangetroffen archivalia opgenomen van de negen vak-afdelingen die van 1894/1895 tot 1902 tamelijk zelfstandig onder het bondsbestuur ressorteerden. In rubriek VII treffen wij stukken aan van de mede door de A.N.D.B. opgerichte Diamantbewerkers Associatie N.V. (1952 - 1956), het Boort-bureau , de Drukkerij van de A.N.D.B. (later Drukkerij Dico), het Koperen Stelen Fonds "Nieuwe Levenskracht" voor aan t.b.c.-lijdende diamantbewerkers, de Vakschool voor de Diamantindustrie (1910-1954), de Nederlandsche Waarborg- en Trust Maatschappij (1930-1940), Het Weekblad en Het Jonge Leven .

Over de voorgeschiedenis, het ontstaat en de werking van het N.V.V. en de Amsterdamse Bestuurdersbond moeten zowel de betreffende rubrieken in afdeling VIII als de correspondentie (afdeling IV) geraadpleegd worden.

Het archief van het Wereldverbond van Diamantbewerkers (zie nrs. 6101-6296) kwam gedeeltelijk in het A.N.D.B.-archief, aangezien de A.N.D.B. de voorzitter en oorspronkelijk ook de penningmeester voor deze organisatie placht de leveren.

In afdeling IX zijn in een aparte rubriek een groot aantal manifesten, cirkulaires en ander drukwerk opgenomen, die het diamantvak te Amsterdam betreffen, maar die niet van de A.N.D.B. of één harer zuster- of verwante organisaties afkomstig zijn (zie nrs. 7053-7065 en 7201-7227).

In afdeling X zijn stukken opgenomen uit de persoonlijke archieven van H. Polak en J.A. van Zutphen , welke betrekking hebben op hun aktiviteiten voor de diamantbewerkers in de ruimste zin. Bovendien vormt een aantal van de door H. Polak verzamelde stukken een aanvulling op de rubriek G. Bij J. van Zutphen zijn stukken over en van het K.S.F. te vinden.

De stukken van de Vakschool in afdeling XI, alsmede het dossier- H.M. Blesgraeft aldaar, bevatten eveneens stukken die strikt genomen niet tot het A.N.D.B.-archief behoren.

Er zij op gewezen, dat in de bij het I.I.S.G. berustende persoonlijke archieven van H. Polak en J.A. van Zutphen ook gegevens over de A.N.D.B. te vinden zijn.

III. Opmerkingen n.a.v. de indeling in rubrieken

a) Rubrieken A t/m F. De stukken die over deze vroege negentiende eeuwse bonden werden aangetroffen werden ingedeeld in rubrieken I. Algemeen (Statuten, officiële bescheiden, verslagen algemene vergaderingen); II. Bestuur (verslagen vergaderingen); III. Correspondentie; IV. Financiën; V. ledendokumenten; VI. Onderafdelingen; VII. diversen.

Binnen deze rubrieken werd zoveel mogelijk een chronologische volgorde aangehouden. De archieven zijn verre van compleet.

b)Rubriek G. bevat stukken die stammen uit de periode voor 1894, doch niet afkomstig zijn van diamantvakorganisaties. Met name kan men hier stukken vinden van de " Handwerkers Vriendenkring ", het Weldadigheidsfonds (voor behoeftige diamantbewerkers), enz. Voor de voorgeschiedenis van de diamantvakorganisaties zij met nadruk verder verwezen naar het Amsterdamse Gemeente-archief .

c) Rubriek H. bevat grote fragmenten van het Bet Salel -archief van 1894-1913, enkele stukken van 1914-1940 en weer wat meer stukken uit de Tweede Wereldoorlog.

d) Afdeling I Bevat stukken, de hele bond betreffende, die niet afkomstig zijn van de Bondsraad of Bondsbestuur. De rubriek "Verkiezingen" wordt aangevuld door dergelijke rubrieken in de afdelingen II en III

Een rubriek "Stakingen" is opgenomen in afdeling X.

e) Speciaal met gewezen worden op het belang van de rubriek "Rapporten en Memoranda" in afdeling III, waarin met name de rapporten van J. van Zutphen uit Antwerpen veel informatie verschaffen, die men elders zou verwachten.

f) De indeling van afdeling IV (Correspondentie) vloeit voort uit de eigenaardige toestand, waarin het omvangrijke materiaal werd aangetroffen. Het materiaal is ingedeeld in drie perioden: 1894 tot en met 1913; 1914 tot en met mei 1940 en mei 1945-1958.

Van de eerste periode (1894-1913) is de ingekomen correspondentie voor alle jaren aanwezig. Een gering aantal brieven kan in de loop der jaren verdwenen zijn, maar dit deel van het archief benadert de "volledigheid" het meest. De brieven waren oorspronkelijk tesamen met ontvangen drukwerken, financiële stukken, enz. In bundels per maand van ontvangst op volgorde van binnenkomen geordend. Daar hierop geen register werd aangetroffen, moesten de archiefbewerkers overgaan tot het meer toegankelijk maken van dit materiaal en daarbij de oorspronkelijke ordening enigszins verstoren. De drukwerken werden, voorzover geen bijlagen bij brieven, ondergebracht (chronologisch) in afdeling IX, de financiële bescheiden in afdeling V (chronologisch).

Alle brieven, aan het bestuur van de A.N.D.B., die niet door Bondsleden, Bondsafdelingen, Amsterdamse zusterorganisaties en werkgevers in de diamantindustrie waren geschreven, werden in een alfabetische ordening ondergebracht. Hierin treft men dus instellingen en personen aan, die aan de A.N.D.B. schreven, zonder onmiddellijk betrokken te zijn bij het diamantvak en de huishouding van de A.N.D.B.

Een uitzondering is gemaakt voor de Bondsleden Henri Polak, J. van Zutphen, Herman Kuyper , e.a. bestuursleden. Hetzelfde geldt voor I.G. Keesing , Carl Hester , Ch. Merckx , I.I. Samson , A.B. Soep , S.R. de Miranda , S. van Creveld , A. Booleman e.a. op de voorgrond tredende lijst opgenomen, die het Bestuur schreven in een andere kwaliteit als die van Bondslid. In het buitenland verblijvende Bondsleden zijn zonder uitzondering opgenomen.

In de resterende ingekomen "Bondscorrespondentie" werd de chronologische ordening (per mand) gehandhaafd.

Copieën van verzonden brieven ontbreken helaas voor een groot aantal jaren of gedeeltelijk. Tot 1901/1902 werden copie-boeken gebruikt waarvan de meerderheid nog over schijnt te zijn, en waarin een alfabetisch register is opgenomen. Na 1901/1902 bestaan er voor een aantal jaren op datum geordende, genummerde, typescriptcopieën (doorslagen), voornamelijk van de correspondentie van de voorzitter, waarvan in aparte boekjes alfabetische verwijzingen op naam over zijn gebleven, die zeer wel bruikbaar zijn.

Na 1914 werd kennelijk overgegaan op een ander systeem van archiefordening bij de A.N.D.B.; Ontvangen brieven en copieën van verzonden brieven troffen wij aan in dossiers betreffende een bepaald onderwerp (zelden één bepaalde correspondent), chronologisch geordend en met grote lacunes. Desondanks is het materiaal nog zó omvangrijk en was de ordening in dossiers zo konsekwent aangehouden (en kon hier en daar zo gemakkelijk hersteld worden) dat deze ordening door ons is aangehouden. Een aantal dossiers zijn, al naar gelang hun onderwerp overgebracht naar de afdeling V, VII en VIII. De overige dossiers (voornamelijk huishoudelijke correspondentie en brieven van en aan werkgevers) bevinden zich in de betreffende rubriek van afdeling IV. De Dossiers zijn alfabetisch naar onderwerp gerangschikt.

De periode na 1945 is zo min mogelijk bewerkt. De brieven zijn per maand geordend, gescheiden in copieën en ontvangen brieven. Voor een aantal jaren zijn alfabetische registers aanwezig. Vooral na 1952 schijnt er veel correspondentie te zijn verloren gegaan.

g) De financiële bescheiden (afd. V.) (kwitanties, rekeningen, bewijsstukken, balansen, etc.) zijn zoveel doenlijk chronologisch geordend.

h) Door een moeilijk te herstellen inkonsekwentie in onze ordening, zijn loontarieven, loonovereenkomsten enz. Zowel te vinden in de afdelingen VII als IX. Hetzelfde geldt voor enquêtes en statistieken.

i) Bij de dossiers in VIII moet er telkens rekening mee worden gehouden, dat een gedeelte van het eigenlijk tot deze dossiers behorende materiaal van voor 1914 zich in de alfabetisch geordende correspondentie (IV) bevindt.

Zo moet voor België gezocht worden onder Antwerpsche Diamantbewerkers Bond. Wereldverbond- en nationale stukken waren niet altijd te scheiden: Voorzover Wereldverbondstukken duidelijk op een bepaald land betrekking hadden, zijn zij bij dit land ingedeeld. Ook van de periode na 1945 is in deze dossiers veel internationale correspondentie ingedeeld.

Ten aanzien van het N.V.V. willen wij in het bijzonder wijzen op de zeer volledige collectie cirkulaires 1947-1958, per jaar geordend, die zich in het archief bevindt.

Met "ledendokumenten" (afd. IX) wordt bedoeld: Lidmaatschapsbewijzen, bondsboekjes, enz.

In de rubriek "Stakingen" (X) zijn opgenomen allerlei dokumenten, steunlijsten, manifesten, verslagen, onderhandelingen die betrekking hebben op stakingen en uitsluitingen van de A.N.D.B. Bij uitzondering zijn ook de steunlijsten voor de Algemene staking van 1903 en die van de Houtbewerkers in dat jaar opgenomen. Het betreft voornamelijk de perioden 1896-1904 en 1952, resp. 1954/1955.

l) Het dossier 1940-1945 (XI) vormt een doorbreking van de aangehouden ordeningsbeginselen, welke gerechtvaardigd wordt door de toestand van het materiaal en het feit dat 1940-1945 een werkelijke onderbreking in de continuïteit van de A.N.D.B. vormde. De bewaarde dokumenten en brieven zijn uiterst incompleet en vormen kennelijk een door het naoorlogse Bondsbestuur uit een vormen overvloed van (verloren) materiaal samengesteld dossier ter ondersteuning van de aanklacht tegen de NSB-leider van de A.N.D.B., H.M. Blesgraeft . Daarom zijn in dit dossier ook opgenomen de vonnissen van 1946/1947 en de oprakeling van de zaak Blesgraeft in 1949/1950.

Daarnaast bevinden zich in het dossier enkele duizenden door joodse diamantbewerkers en hun gezinnen ingevulde formulieren met pasfoto's - een onderdeel van de voorbereiding tot hun massale transport naar Polen in 1943.

De vertalingen van werken over diamant en de techniek van het diamantbewerken, die Mevrouw E. Kopée-Blitz maakte in Vught, zijn, mét de correspondentie daarover, in deze afdeling bewaard, aangezien deze vertalingen, hoe goed misschien op zichzelf ook, in de eerste plaats hun belang ontlenen aan de omstandigheden waaronder zij tot stand moesten komen.

IV. De Ordeningswerkzaamheden

Het zeer omvangrijke archief werd na een eerste ordening door Mw.Drs. J. Dommisse in 196.., van 196.. tot juni 1967 bewerkt door de Heer W.G. Spiekman, die het reusachtige werk van de beschrijving der aanwezige stukken en dossiers grotendeels voltooide, deze opnieuw verpakte en een eerste systematisering voor enkele delen van het archief ontwierp en deels ook toepaste. Hij werd daarin sinds december 1966 bijgestaan door ondergetekende, die na juni 1967 de ordeningswerkzaamheden voortzette en in maart 1968 afsloot. Het resterende deel van de beschrijvingsarbeid, de systematisering, verpakking en nummering vonden aldus hun beslag. Het systematische kaartsysteem werd getypt door Mevr. M. de Best onder leiding van Mevr. Drs. J.M. Welcker, die samen met drs. J.R. van der Leeuw de algemene leiding over de ordeningswerkzaamheden had.

4 april 1968.

H. Riethof.

Noten

1) Er bestaat reeds vrij literatuur over de geschiedenis van de diamantbewerking en de diamantbewerkers in Nederland, in de eerste plaats natuurlijk een menigte artikelen en beschouwingen van de hand van Dr. H. Polak. Verder kunnen wij o.m. verwijzen naar: D. Hudig Jr.: De Vakbeweging in Nederland 1866-1878 Amsterdam; 1909; C.A. van der Velde: De A.N.D.B., een overzicht van zijn ontstaan, ontwikkeling en betekenis, Amsterdam 1925; Henri Heertje: De Diamantbewerkers van Amsterdam, 1936 diss. Amsterdam; Fr. De Jong Edz.: Om de plaats van de Arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam 1956; en idem: Van Ruw tot Geslepen. De culturele betekenis van de Alg. Ned. Diamantbewerkers Bond in de geschiedenis van Amsterdam (enz.), Amsterdam N.V.V. 1955.

2) De letters en cijfers waarmede de rubrieken zijn aangeduid verwijzen naar Inhoud

INHOUD

A. Diamantslijpersvereeniging (1868-1901) nr. 1- 54

B. Diamantsnijdersvereeniging (1871-1895) nr. 1- 49

C. Nederlandsche Diamantbewerkers Vereeniging (afd. Amsterdam van den Internationalen Bond van Diamantbewerkers) (1889-1895) nr. 1- 10

D. Internationale Verstellersvereeniging (1894) nr. 1- 3

E. Brillantsnijders- en snijdstersvereeniging (mei 1894 - sept. 1902) nr. 1- 21

F. Brillantslijpersknechten Vereeniging "Streven naar Verbetering" nr. 1- 75

Onder - afdelingen nr. 76-117

G. Documenten van vóór 1894 betr. de diamantnijverheid nr. 1- 25

H. Beth Salel (1894-1945) nr. 1- 58

Algemene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond 1894-1958

I. Statuten, reglementen; ledenlijsten; jaarverslagen, verslagen, van algemene vergaderingen en bondsvergaderingen; stemmingen en referenda; collectieve verzoeken; contracten en C.A.O.'s; jubilea nr. 1001

II. Stukken afkomstig van het gecombineerd bestuur; hoofdbestuur; bondsraad nr. 2001

III. Stukken afkomstig van het dagelijks bestuur, bondsbestuur nr. 2501

IV. Correspondentie nr. 3001

V. Financiële bescheiden nr. 3801

VI. Afdelingen van de A.N.D.B. (1894-1902) nr. 4001

Brillant Verstellers Vereeniging (B.V.V.) ;

Roosjes Verstellers Vereeniging (R.V.V.) ;

Kap Verstellers Vereeniging ;

Brillantslijpers Bazen Vereniging ;

Roosjes Slijpers Vereeniging ;

Diamant Klovers- en Kloofsters Vereeniging ;

Roosjes Snijders- en Snijdsters Vereeniging ;

Brillant Machine Snijders Vereeniging ;

Afdelingen Gezamenlijk + Diversen.

VII. Commissies en bijzondere akties nr. 5001

VIII. Dossiers: N.V.V.; Amsterdamsche Bestuurders Bond (A.B.B.) ; Schijvenschuurders; Wereldverbond van Diamantbewerkers ; België; Duitsland; Engeland; Frankrijk; Israel; Latijns-Amerika; Verenigde Staten; Zuid-Afrika; Diversen. nr. 6001

IX. Drukwerk betreffende diamantbewerking te Amsterdam, Ledendokumenten, Loontarieven. nr. 7001

X. Diversen: Doss. Henri Polak; doss. J. van Zutphen; Enquêtes, statistieken; stakingen; geschillen; foto's. nr. 8001

XI. Dossier 1940-1945 nr. 9001

N.B.: Tussen nr. 3738 en 3801 wordt een lijst van stukken vermeld, die wèl op de juiste plaats zijn opgenomen in de systematische inventaris, maar wegens hun grote formaat in het archief apart zijn opgeborgen.

INVENTARIS


A. Diamantslijpersvereeniging, 1868-1901


Statuten, reglementen en naamlijsten bestuur en leden

A 1
Koninklijke goedkeuring voor de statuten.   18-4-1869.
A 2
Koninklijke goedkeuring statutenwijzigingen.   15-2-1871.
A 3
Naamlijst bestuurders en leden, gedrukt voor 1874.   z.j.
A 4
Naamlijst van het bestuur en de leden op 1 december 1871.   1874.  brochure.
A 5
Concept-reglement tot het doen van uitkeringen, gedrukt na juli 1896.   z.j.
A 6
Cahier waarin statuten zoals kon. goedgekeurd in 1897 en naamlijst leden, bijgehouden t/m 1901.   z.j.
A 7
Koninklijke goedkeuring statutenwijzigingen per 6 oktober 1897 en Ned. Staatscourant van.   23-10-1897.
A 8
Statuten der Diamantslijpersvereeniging, redactie 1897.   z.j.  brochure.
A 9
Concept - huishuidelijk reglement en huish. regl.   1898.
Later concept - huishuidelijk regl.   1900?.  Brochures.
A 10
Koninklijke goedkeuring van statutenwijzigingen.   27-6-1900.
en Staatscourant van.   16-7-1900.

Verslagen, Notulen, etc

A 11
Notulen en presentielijsten van de algemene vergaderingen.   1893-1896.
A 12
Notulen en presentielijsten van de algemene vergaderingen.   1897-1901.
A 13
Notulen Bestuursvergaderingen.   29-12-1890 - ult. 1896.
A 14
Notulen bestuursvergaderingen.   1897, 1898, 1899.
A 15
Notulen bestuursvergaderingen.   1900 en 1901.
A 16
Notulen van de gecombineerde bestuursvergadering met de eigenwerkmakers (Brillant).   1-12-1896.
A 17
Jaarverslagen van de sekretaris aan de alg. verg.   1891-1899.
A 18
Staat en Balans.   1890, 1891-1901.
A 19
Staat en Balans van het Ondersteuningsfonds voor tijdelijk invalide leden, gedrukt.   1868 - 15-4-1869.
A 20
Staat en Balans van de Uitkeringskas.   1896, 1897, 1898, 1899 en 1900.

Correspondentie

A 21
Copieboek bevattende uitgegane correspondentie.   23-8-1877 - 23-5-1889, 16-3-1897 - 2-10-1901.
A 22/1
Ingekomen brieven uit de jaren.   1890, 1893, 1894, okt.-dec. 1895.
A 22/2
Brief H. Polak aan het bestuur van de Diamantslijpersvereniging.   15-11-1894.
Oproep vergadering.   18-11-1894.
Oprichting van Centrale organisatie van Diamantbewerkers .
A 22/3
Ingekomen brieven.   1896.
A 22/4
Ingekomen brieven.   1897.
A 22/5
Ingekomen brieven.   1898.
A 22/6
Ingekomen brieven.   1899.
A 22/7
Ingekomen brieven.   1900.
A 22/8
Ingekomen brieven.   1901.

Financiële stukken

A 23
Lijsten van betaalde kontributie.   1892, 1893, 1894.
A 24
Lijsten van kontributieschulden.   1890-1895.
A 25
Bewijzen van storting, uitgereikt aan leden, t.b.v. uitbetaling (van?) over 1897.
A 26
Lijsten van gestorte contributie, ingebonden, per lid over.   1901.
A 27
Lijsten van gestorte contributie per week, over.   1901.
A 28
Lijsten van gestorte gelden voor de weerstandskas, per week.   16-2 - 29-5-1896.
A 29
Lijsten van afdracht voor de stakende en uitgesloten brillantbewerkers (e.a.) met fragment v.e. andere afdrachtlijst.   1896-1897.
A 30
Lijsten van uitkeringen uit de weerstandskas, tegelijk kwitanties uit de jaren.   1896, 1897, 1898, 1900.
A 31
Niet ingevulde circulaires aan leden met kontributieschuld.   z.j.
A 32
Financiële bewijsstukken (uitgaven).   1890-1891, 1893-1896, 1899.
A 33
Financiële bewijsstukken (uitgaven).   1900 en 1901.

Persoonlijke dokumenten

A 34
Bewijs van Lidmaatschap van S.W. Bendien .   1874.
A 35
Bewijs van toelating als leerling van Joseph Swaap .   1877.
A 36
Diploma voor het lid J. Tabakspinder .   1897.
A 37
Overlijdensbericht van de voorzitter J.M. van Wezel .   1897.
A 38
Lijst van stortingen, tegelijk kwitanties, van het lid A. Posthumus over het jaar   1900.

Diversen

A 39
"Diamantslijpers-Vereeniging te Amsterdam", brochure, uitgegeven door de Vereniging over te toestand in het diamantslijpersvak en de resultaten der vereniging .   1869.
A 40
Foto van het bestuur der vereniging.   1871.
A 41-49
Stukken betreffende tarieven slijplonen.
A 41
Aanbod verhoogde slijplonen door enkele fabrikanten. 31-8-1871.  gedrukte cirkulaire.
A 42
Tarief van slijplonen, vastgesteld door de alg. verg. van 2-11-1871. 1871.  manifest en cirkulaire, gedrukt.
A 43
Tarief van slijplonen, vastgesteld in de Bestuurders-vergadering van 11-5-1872. 1872.  manifest.
A 44
Tarief van slijplonen, vastgesteld op. 25-7-1872.
en Tarief van slijplonen, vastgesteld op de 31.7.1872.
(korrektie op het voorgaande)
Manifesten. 1872.
A 45
Loon-Tarief voor diamantslijpen, vastgesteld door de Diamantslijpers-Vereeniging op hare algemeene vergadering van 10-2-1873. 1873.  brochure.
A 46
Wijziging in het boort-tarief van 20-1-1874. 1874.  cirkulaire aan de leden.
A 47
Loon-Tarief voor diamantslijpen, enz. zoals vastgesteld in 1783 en gewijzigd in 1874, 6 diverse uitgaven en herdrukken. z.j.
A 48
Loontarief, vastgesteld in de a.v. van 24 juli 1876.
Manifest (2 exx).
Brochure (3 exx). 1876.
A 49
Diverse afschriften van tarieven met de schrijfmachine vervaardigd. Het is niet altijd zeker, dat het slijplonen betreft. z.j.
A 50
Manifesten en cirkulaires uit de jaren.   1896, 1897, 1898, 1899.
A 51
Manifest aan alle diamantbewerkers van protest tegen het weekblad van ANDB (3 exx).   1896.
A 52
Lijst van werkloosheids-afstempeling.   1899 - ult. juni 1901.
Diplomaboekje.   1901.
A 53
Cirkulaire aan de leden inz. verhoging van de wekelijkse contributie.   1-2-1900.
A 54
Formulier betreffende geneeskundig onderzoek van leden die een beroep op de kas doen, oningevuld.   z.j.

B. Diamantsnijdersvereeniging, 1871-1895


Statuten en Reglementen

B.1
Schrijven van de minister van Justitie met afschrift van koninklijke goedkeuring der statuten.   1872.
B.2
Statuten, met huishoudelijk reglement en bepalingen van wederzijdse verplichtingen der diamantklovers- en diamantsnijdersverenigingen.   1872.  brochure.
B.3
Afschrift van brief aan de officier van justitie inzake de statuten en het huishoudelijk reglement, met twee bijlagen.   1873.
B.4
Bepalingen van wederzijdsche verplichtingen der diamantklovers, -snijders-, en slijpers-vereenigingen.   1873.  brochure.
B.5
Schrijven van de minister van justitie met afschrift der koninklijke goedkeuring van wijzingen in de statuten.   1874.
B.6
Huishoudelijk reglement.   1874.  brochure.
B.7
Statuten en huishoudelijk reglement (gewijzigd in 1874) met de handtekeningen van vele leden.   1875.
B.8
Ontwerp-huishoudelijk reglement en huishoudelijk reglement.   1878.
B.9
Ontwerp-reglement en reglement op het ondersteunings-, en invalidenfonds.   1878.
B 10
Schrijven van de minister van justitie met afschrift der koninklijke goedkeuring der statuten (wijzingen).   1878.
B 11
Statuten, met huish. regl., regl. op het ondersteunings- en invalidenfonds naamlijst der leden.   1878.  brochure.
B 12
Reglement op het aannemen van leerlingen.   1881.  brochure.
B 13
Statuten, huish. regl., regl. op het doen van geldelijke uitkeeringen en naamlijst der leden.   1883.  brochure.
B 14
Reglement op het aannemen van leerlingen.   1884.  brochure.
B 15
Model-kontrakt inzake het aannemen van een leerling.   188..
B 16
Concept-statuten invalidenfonds, wijzigingen in de statuten.   187..
B 17
Concept-reglement op het invalidenfonds slotbepalingen op de beide fondsen.   z.j.

Algemene Vergaderingen

B 18
Convocaties voor algemene vergaderingen.   1885, 1887, 1888, 1891, 1892, 1895.
B 19
Notulenboek der Algemene Vergaderingen.   1871-1873.
B 20
Notulenboek der Algemene Vergaderingen.   1884-1895.
B 21
Extracten uit notulen van algemene vergaderingen.   1872, 1873, 1875, 1885.
B 22
Presentieboek der algemene vergaderingen.   1872-1879.
B 23
Presentielijsten der algemene vergaderingen.   1882-1895.
B 24
Brieven van leden, die verhinderd zijn om een algemene vergadering bij te wonen.   1884-1888, 1890, 1892 en z.j.
B 25
2 verzoeken van leden om een algemene vergadering te beleggen.   z.j.

Bestuurs- en commissievergaderingen

B 26
Notulenboek der bestuursvergaderingen.   1871 - 30/8/1875.
B 27
Notulenboek der bestuursvergaderingen.   9-9-1875 - 25-3-1881.
B 28
Notulenboek der bestuursvergaderingen.   30-3-1881 - 1895.
B 29
(verplaatst).
B 30
Notulenboek der commissievergaderingen.   1871-1877.
B 31
Notulenboek der commissievergaderingen.   1878-1885.
B 32
Presentieboek der bestuurs- en commissievergaderingen.   1880-1895.

Periodieke Verslagen

B 33
Halfjaarlijkse verslagen van de secretaris.   1872-1878, 1881.
B 34
Jaarverslag (financieel verslag ontbreekt).   1883.
B 35
Halfjaarlijkse-, later jaarlijkse-, rekening en verantwoording.   aug. 1874 - jan. 1875, febr. 1876 - juli 1884, aug. 1885 - juli 1886, aug. 1886 - juli 1894.

Diversen

B 36
Naamlijst van het Bestuur en de leden.   1877.
B 37
Copie van het Ledenboek.   1889.
B 38
Tarieven voor het Snijden van Diamanten.   1873.
B 39
Tarieven voor Diamantsnijden.   1879.
B 40
Bestuurscirculaire inzake de handhaving van het Reglement.   1878.
B 41
Bestuurscirculaire inzake de diamantsnijdersmachine.   1893.
B 42
Ingekomen brieven.   1888, 1892, 1893, 1896, 1899 en z.j.
B 43
Ingekomen brieven van de verenigingsadvokaat, Mr. E.L. van Emden te 's-Gravenhage.   1885, 1888, 1893.
B 44
Concept-schrijven aan een lid.   z.j.
B 45
Blanco contributie-kwitanties.   z.j.
B 46
Blanco Boetebriefjes.   189..
B 47
Bewijs van lidmaatschap van J. Romijn .   1874.
B 48
Circulaires van de Commissie van Liquidatie inzake de Acte van decharge.   1895.
B 49
Brief van een aantal leden aan het bestuur inzake boetes voor leerlingen.   1884.

C. Nederlandsche Diamantbewerkers Vereeniging, 1889-1895 (afd. Amsterdam van den Internationalen Bond van Diamantbewerkers)


Statuten en Reglementen

C 1/1
Sociaal-Democratische Diamantbewerkers Ver. (voorloper van de Ned. Diam. bew. ver. waarvan de oprichting in 1888 plaatsvond).
Foto gebouw, oprichting (op achterzijde notitie van H. Polak over deelnemers aan oprichting).   1888.
C 1/2
Reglement der Nederl. Diamantbewerkers Vereeniging, zoals vastgesteld op 4-10-1893.   1894.  brochure. 5 exx., waarvan 1 zonder omslag.
C 2/1
Abonné's (waarschijnlijk van het orgaan van de Ned. Diamantbewerkers Vereeniging) (plm. 1892-1894).   z.j.
C 2/2
Ledenboek, verzendlijst van "De Diamantbewerker".   augustus 1894.

Notulen en verslagen, etc

C 3/1
Notulenboek huish. verg. en bestuursvergaderingen.   14-5-1891 - 7-1-1895.
C 3/2
Notulen der huishoudelijke vergadering in de Geelvinck.   2 juni 18..? (z.j.).
C 4
Notulen gecombineerde bestuurvergadering van de Diamantbew. Ver. St. Eduardus en de Diamantslijpers Ver. .   z.j.
C 5
Verslagen van twee (bestuurs?)vergaderingen.   11-8-1893.
en "vergadering van donderdag".   z.j.
C 6
Presentielijsten ledenvergaderingen en uitslagen stemmingen van.   mei, augustus, oktober en november 1893 en z.j.

Correspondentie

C 7
2 ingekomen brieven: 1 x van SD Ontw. en Prop. Club 't Centrum , (met aant. over diskussie betr. antw.).   6 maart 1893.
1 x van Jos Loopuit .   z.j.

Financiën

C 8
Kasboek.   17/8/1889 - 13/12/1894.

Diversen

C 9/1
Comité uit de Diamantbewerkers-Vereniging Minimum Loontarief.   z.j.
C 9/2
Den Jongensarbeid. Uit. Ned. Diam. bew. ver.   z.j.  Brochure (7 exx.).
C 10
Extra No. van "De Diamantbewerker" n.a.v. de staking van nov. 1894 per abuis gedateerd "okt. 1894".

D. Internationale Verstellersvereeniging. (Opgericht: 4 mei 1894 door eenige leden van "Het Centrum", vanaf 8 jan. 1895 gesplitst in: brillant-, roosjes en kap.- verst. verenigingen, die afd. van de ANDB zijn geworden.)

D 1
Notulenboek der Verstellersvereeniging met: Boek v. inkomsten en Uitgaven van de Internationale Ver. (met o.a. uitg. tijdens staking nov. 1894, afgetekend door v. Zutphen).   8/5/1894 - 17/5/1895.
D 2
Notulenboek Intern. Verstellersvereeniging vanaf 8 januari 1895 der Brillant Verstellers Vereeniging (Zie ANDB).   26/10/1894 - 18/4/1897.
D 3
Notulen van een bestuursvergadering.   9-2-189(9)?.

E. Brillant-snijders- en snijdstersvereeniging, mei 1894 - sept. 1902 (later) Afdeeling der ANDB.


Ledenlijsten. (Statuten en regl. niet aanwezig)

E 1
Ledenlijsten.   z.j.
E 2
Lijsten van nieuwe Bondsleden v.d. Brill. Sn. & Snst. Ver.   Nov. 1899 - nov. 1900.
E 3
Ledenregister.   1901.
E 4A
3 ingevulde invullingsbiljetten voor leden v.d. B.S. & S.V., mede lid van de ANDB.   maart 1897.

Verslagen. Notulen

E 4B
Jaarverslagen.   1897-1902.
E 5
Jaarverslag (pp. 1 en 12 ontbreken).   1899.
E 6
Jaarverslag (alleen p.1.).   1901.
E 7
Notulenboek bestuursvergaderingen en huishoudelijke vergaderingen.   4/3/1897 - 28/8/1902.
E 8
Notulenboek bestuursvergaderingen.   18/7/1897 - 15/5/1901.
E 9/1
Notulenboek bestuursvergaderingen.   4/7/1901 - 9/9/1902.
E 9/2
Ledenvergadering Brillantsnijders- en snijdsters.   januari 1902.

Correspondentie

E 10
Copieboek uitgegane correspondentie.   1/12/1899 - 11/9/1902.
E 11
Brillantsnijders en snijdstersvereeniging ontvangen correspondentie.   1896, 1897, 1900-1902 en z.j.

Drukwerk (div.)

E 12
Gedrukte manifesten, konvokaties, programma's enz., chronologisch.   1895-1902 en z.j.

Diversen

E 13
Commissie voor Enquête onder de Brillantsnijders- en Snijdsters te Amsterdam, verhoren van weklieden.   29/4/1896 - 6/8/1896.
E 13.A
Idem.   id.
E 14
9 enquête-lijsten betr. Toestanden in het Brillantsnijdersvak, alf. gerangschikt op naam v.d. ondervraagden.   augustus 1898.

Financiële stukken

E 15
Kasboek en contributieboek.   1894.
Met namen der leden per 1 juli 1894 - januari 1895.   24-11-1894.
E 16
Contributieboek.   maart 1896 - febr. 1897.
E 17
Kwitantieboek met resterende kwit. wekelijkse contributie.   4/10 - 27/12/1896, 3/1 - 28/3/1897.
E 18
Boek met resterende Kwitantiestrookjes 1-600 voor wekelijkse contributie.   juni 1897.
E 19
Financiële bescheiden.   1900.
E 20
Kasboek.   jan. 1901 - Jan. 1903.

Persoonlijk stuk

E 21
Diploma Henry Polak .   1898.

F. Brillantslijpersknechten Vereeniging, 1894 - sept. 1902. "Streven naar Verbetering". (Later afdeling van de ANDB)


Statuten, ledenlijsten, etc

F 1
Twee afschriften van de statuten en het huish. reglement.   z.j.
F 2
Ledenboek.   z.j.
F 3
Ledenboek (plm. 1895-1898).   z.j.
F 4
Alfabetische naamlijst van de ledenbibliotheekleners.   z.j.
F 5
Concept-reglement centraalbestuur (achterin notulen van enkele best. vergaderingen, april 1897).   1897.
F 6
Naamlijst der bestuursleden (ook van de afdelingen).   z.j.  wandbordje.
F 7
Overdracht bezittingen "Streven naar Verbetering" aan ANDB.   13-10-1902.

Agenda's, verslagen, notulen

F 8
Jaarverslag over.   1895.
(secretaris).
F 9
Jaarverslag (concept ?) over.   1896 (?), februari 1897.
(Pag. 1 ontbreekt).
F 10
Fragment Jaarverslag van de Secretaris "Streven naar Verbetering".   1897.
F 11
Jaarverslag 1900.   1-2-1901.
uitgebracht door de secretaris aan jaarvergadering.   1901.
F 12
Besluitenlijsten bestuursvergaderingen.   jan. 1898 - 29-9-1902.
F 13
Notulen van de Gecombineerde Bestuursvergaderingen van de afdeelingen der Brillantslijpersknechten Vereeniging "Streven naar Verbetering".   6/12/1894-8/11/1897.
F 14
Notulen van Gecomb. Best. Vergaderingen.   1/7 - 17/8/1897.
F 15
Notulen van de gecombineerde bestuursvergaderingen.   21-4-1896, 25 mei (z.j.)..
F 16
Notulenboek Bestuursvergaderingen (incompleet).   4/1 - 28/11/1898.
F 17
Notulenboek bestuursvergaderingen.   18/12/1899 - 4/2/1901.
F 18
Notulenboek bestuursvergaderingen.   25/2/1901 - 30/9/1902 (laatste best. verg.).
F 19
Fragmenten notulen bestuursvergadering "Streven naar Verbetering".   z.j.
F 20
Presentielijsten, Notulen, Voorstelen Jaarvergaderingen, Agenda's.
F 21
Notulen Huish. Verg.   29/4/1896-31/5/1899.
F 22
Notulen Huish. Verg.   28/6/1899-20/8/1902.
F 23
Presentieboek bestuursverg. en gecombineerde best. verg.   18/3/1897 - 15/11/1898.
F 24
Presentielijsten (gecombineerde ?) bestuursvergaderingen.   z.j.
F 25
Verslag administrateur Ziekenfonds.   11-1-1901.
(Zie voor ov. Ziekenf. onder VI).
F 26
Verslag van de konferentie met de N.H.P.C. v.d. Ned. Vereen. tot Afschaffing van Sterke drank .   8 maart, z.j.

Korrespondentie

F 27
Copieboek uitgeg. korr.   21/3/1897 - 17/9/1898.
F 28
Copieboek uitgeg. korr.   21/9/1898 - 29/9/1902.
F 29
Ingekomen correspondentie, chronologisch per maand geordend.   jan. - dec. 1897.
F 30
Ingekomen brieven.   z.j. en 1897.
F 31
Ingekomen brieven 1 x van Plts. Arb. Secr.   11-11-1898.
F 32
Schrijven van A.B. Soep en L.I. Roe aan jaarvergadering ANDB (2e) en schrijven van een aantal leden aan (Best.?) betr. leerlingen.   z.j.
F 33
Schrijven van sekr. "Streven naar Verbetering" aan J.A. v. Zutphen , sekr. ANDB.   12-4-1902.
F 34
Ingekomen brieven central bestuur.   1895 en 1896.
F 35
Ingekomen brieven central bestuur.   1898.
F 36
Ingekomen brieven central bestuur.   januari-juni 1899.
F 37
Ingekomen brieven central bestuur.   juli - dec. 1899.
F 38
Ingekomen brieven central bestuur.   1900, 1901 en 1902.
F 39
Brief van W. Ch. Mercks .   z.j.

Financiële stukken

F 40
Boek voor ontvangsten en uitgaven van den Penningsmeester (zie ook achterzijde).   16/12/1894 - juli 1896.
F 41
Kasboek.   febr. 1896 - jan. 1898.
F 42
Kasboek.   juni 1900 - sept. 1902.
F 43
Kaasschrift betr. ontvangen achterstallige kontributie over 1895, vanaf.   13 juni 1896.
F 44
Kontributieboek (notities v.d. penningmeester over kontributiebetaling door individuele leden).   2 mei - 5 dec. 1896.
F 45
Kwitanties en Rekeningen.   1897.
F 46
Kontributie- kontrole- boek.   1896.
F 47
Kontributie- kontrole- boek.   1896 en 1897.
F 47.A
Idem.   7 febr. - 31 dec. 1897.
F 48
Kwitantiestrookjes (10cts) ziekenfonds (niet ingevuld).   1900.
(Voor ov. ziekenfonds, zie onder VI).

Persoonlijke dokumenten

F 49
2 diploma's "Streven naar Verbetering".   1894 en z.j.
F 50
3 diploma's "Streven naar Verbetering" (afd. v.d. ANDB).   1897 en 1898.
F 51
5 diplomaboekjes "Streven naar Verbetering" (ANDB, serie 2 S.N.V.)
F 52
3 kwitanties van leden n.a.v. uitkering staking "bazengeld".   22-10-1897.
F 53
Legitimatiekaart voor bestuursleden "Streven naar verbetering" en afdd. (oningevuld).   z.j.
F 54
3 voorlopige bewijzen van schuldvrijheid, gestempeld.   z.j.

Diversen

F 55
Bureau-agenda voor het jaar 1897, na april sporadisch bijgehouden.   1897.
F 56
Reclame- of Klachtenboek (ook gebruikt als bureauagenda).   20/11/1896-30/12/1897.
F 57
Gedrukte manifesten en circulaires (& affiches).   1894-1901.
(per jaar gesorteerd).
F 58
Gedrukte manifesten, circulaires & affiches.   1894-1901 (z.j.).
F 59
Verenigingsbibliotheek, uitgeleende werken.   16/4/1897-2/4/1899.
(achterin bureau-mededelingen 1899).
F 60
Namen en adressenboek van leden van de bibliotheek "Streven naar Verbetering".   1898.
F 61
Bibliotheek, Uitleningenboek.   1900.
F 62
Ziekenfonds, Huish. Reglement van.   15-71898.  brochure.
en uittreksel van het huish. regl.   z.j.
F 62.A
Ledenregister Ziekenfonds.   1898.
F 63
Ziekenfonds, Diploma's M. van Veen   1898 en H.J. Steenbergen   z.j. .
F 64
Ziekenfonds, Alfabetisch register van uitkeringen.   1898.
F 65
Ziekenfonds, chronologische uitkeringenlijst.   25/3/1898 - 2/11/1899.
F 66
Ziekenfonds, Kwitantieboek met kws à 1 gulden voor 1 dag ziekte-uitkering (oningevuld).   1898.
F 67
Ziekenfonds,, Kwitantieboek met kws à 2 guldens 2 dagen ziekteuitkering (1kw. ingevuld).   1898.
F 68
Uitkeringen aan gedwongen stakers loonbeweging "Streven naar Verbetering".   10-10-1897.
F 69
Bazengeld-staking, Uitkeringsformulieren.   oktober 1897.
F 70
Intekenlijsten voor Christ van Beek .   13-9-1898.
F 71
Ziekenfonds: manifesten, circulaires.   1898-1900.
F 72
Bibliotheek, Catalogus van de.   1900.
F 73
Ontwerp-manifest "renegaten" n.a.v. overgang leden naar R.K. "Volksbond" .   z.j.
F 74
Financieel rapport over Ziekenfonds "Streven naar Verbetering".   1898/1899.
F 75
Circulaire Wereldcongres Diamantbewerkers , uitgeg. d.d. ANDB.   augustus 1897.

F. Brillantslijpersknechten Vereeniging ONDERAFDELINGEN (Buurten)


(Onder-) Afdeling Muiderpoort & Omgeving

F 76
Alphabetisch Ledenboek.   november 1894.
F 77
Ledenboek (alph.).   1895 - dec. 1897.
F 78
Controleboek (contributiebetaling ?).   1894-1897.
F 78.B
Kasboek.   dec. 1894.1.1898.
F 78.C
Kasboek (overzicht 1897).   nov. 1897 - jan. 1898.
NB. Nr. VII. 78 A bestaat niet.
F 79
Leden, adres- en contributieboek (& diplomanummers).   1896.
F 79.A
Alf. namen en adressenlijst, lijst van diploma - nummers, bestuursleden.   1896.
F 79.B
Idem.
NB. Nr. VII. 79 C bestaat niet.
F 79.D
Notulenboek.   30.1.1895. - 20.5.1897.
F 80
Konvokatie (gedrukt).   20-8-1896.
F 81
Manifesten en ander drukwerk.   1896 en 1898.

(Onder-) Afdeling Nieuwmarkt en Omstreken

F 82
Alf. ledenboek, letter A en B.   z.j.
F 83
Alf. ledenboek (verschillende jaren).   z.j.
F 84
Alf. ledenboek.   z.j.
F 85
Fragment Jaarverslag uitgebracht in de Huish. ver. van 16-1-1896 in Plancius door de secr. J.I. Polak .   15/11/1894-31/12/1895.
F 86
Notulenboek bestuursvergaderingen en huish. vergaderingen.   15/11/1894-20/5/1897.
F 87
Manifesten en ander drukwerk.   z.j.
F 88
Manifesten en ander drukwerk.   z.j.
F 89
Alf. werklozenregister.   1896.
F 90
Contributieboek.   1896 en 1897.
F 91
Alfabethisch ledenregister.   1898.

(Onder-) Afdeling Rozenstraat en Omstreken

F 92
Alfabethisch ledenboek.   1895.
F 93
Alfabethisch ledenboek.   na 1895.
F 94
Notulenboek huish. vergaderingen.   23-11-1894 / 4-3-1898.
F 95
Notulencahier bestuursvergaderingen.  9-4-1895 / 23-7-1898.
F 96
Ledencahier voor Ziekenzorg.   z.j.
F 97
Copieboek uitgegane korrespondentie.   18-3-1896/16-11-1896.
F 98
Kontributielijstenboek.   dec. 1894 - okt. 1895.
F 99
Kladkasboek.   1894-1896.
F 100
Kasboek.   11-121894/11-12-1897.
F 100.A
Kasboek.   1-1-1898 / okt. 1899.
F 101
Controle-boek (kladkasboek).   jan. - juli 1896.
F 102
Manifesten en ander drukwerk.   1894, 1895, 1898.

(Onder-) Afdeling Buurt Y Y en Omstreken

F 103
Alfabethisch Ledenboek.   1894/1895.
F 104
Ledenboek.   1896.
F 105
Ledenboek.   1897.
F 106
2 afschriften Reglement en Program van Actie.   z.j.
F 107
Presentieboekje Bestuursverg.   24-2-1896 - 21-9-1897.
F 108
Agenda van ??   1897.
F 109
Ledenlijst v. contributie controle.   1895 en 1896.
F 110
Kasboek.   november 1894 - december 1895.
F 111
Kasboek.   jan. 1896 - maart 1897.
F 112
Kasboek.   jan. 1897 - jan. 1898.
F 113
Notitieboek betr. inning kontributies of ziekengeld.   1895.
F 114
Notitieboek betr. inning kontributies of ziekengeld.   4 jan. 1896 - 20 sept. 1897.
F 115
Notitieboek betr. inning kontributie.   11 sept. 1897 - 28 febr. 1898.
F 116
Controleboek kontributiebetaling.   1896 en 1897.
F 117
Manifesten en ander drukwerk.   1897 en z.j.

G. Dokumenten voor 1894.

G 1
Afschrift Uitnodiging ter begrafenis van een diamantbewerker.   1709.
G 2
Afschriften van rekeningen en contracten tussen diamanthandelaars resp. bewerkers.   1728, 1750, 1765.
G 3
Contract van aanneming en aanbesteding van de Molenstallen der Diamant Slijperij Mij. toebehorende.   15-2-1847.
G 4
Diploma van de Brillantslijper Mozes Graanboom , uitgeg. door de Diamant Slijperij Maatschappij.   mei 1849.
G 5
Reglement der Maatschappij " Diamantbewerkers Weezenfonds " opgericht 1850.   1901.
G 6
Besluit Raad der Stad Amsterdam, Hulde aan Diamantslijperijen te Amsterdam (Wereldtentoonstelling van Nijverheid en schone Kunsten, Parijs 1855).   16 april 1857.
G 7
Reglement van het Onderling Diamantslijpers, Weduwen- en Weezenfonds .   16 april 1857.  brochure.
G 8
Manifestation de la Corporation des Tailleurs de Diamants , la veuille du ler Avril 1872, à Amsterdam.
(ets t.g.v. de 300-jarige herdenking van het Ontzet van Leiden o.i.d.).
G 9
Diamant. Slijperij Maatschappij . Diploma uitgereikt door het bestuur aan Mozes Abraham Velleman .   3 juli 1872.
G 10
Bewijs Lidmaantschap Vereen. ter bevordering van de Belangen der Roosjessnijders .   december 1872.
G 11
Loontarief voor kapslijpers.   9-2-1873.
G 12
Het waarschijnlijk enig overgebleven manifest uit de Kaapsche tijd. H.P.   4 april 1873.
G 13
Snijderstarief, Amsterdam.   1873.
G 14
Overeenkomst Harmanus de Haas - Lucas Vrede / Alida Gerarda Suyver t.b.v. Hendrik Pieter Vrede .   februari 1878.
G 15
Rekening van H. Witmondt .   20-1-1883.
G 16
Leerlingkontrakt voor brillantslijpen.   1887.
G 17
Ontslagbriefje van een snijder.   1889.
G 18
Vlugschrift van Decius, Malaise in den Diamanthandel en verarming der Israelieten te Amsterdam.   september 1893.
G 19
Résumé van de vergadering van Diamantbewerkers, onder auspiciën van Handwerkers Vriendenkring .   26 juni 1894.
G 20
"Eendracht wekt vreugde" , Opgericht 1892.   1894.  Notulenboek.

G. Weldadigheidsfonds, 1850.

G 21
Weldadigheidsfonds .
Notulenboek Nr. 5.
Huish. Vergaderingen en Vergaderingen Alg. Commissie.   13-6-1875 - 15-5-1877.
G 22
Algemene Nederl. Diamantbewerkersbond.
Weldadigheidsfonds.
Notulen Huishoudelijke Vergaderingen: Algemene Vergaderingen, Bestuursvergaderingen.   20-5-1877 - 19-6-1881.
G 23
Weldadigheidsfonds.
Notulenboek 3.
Huishoudel. Vergaderingen.   10-7-1881 - 20-6-1886.
G 24
Algemene Nederlandsche Diamantbewerkersbond.
Weldadigheidsfonds.
Notulen Algemene Vergaderingen: Huishoudel. Vergaderingen, Bestuursvergaderingen.   4-8-1895 - 30-3-1902.
G 25
Weldadigheidsfonds.
Notulenboek Nr. 6.
Notulen Huishoudel. Vergaderingen.   13-7-1902 - 25-8-1907.

H. Beth Salel (diam. bew.)

H 1
Stamboek (ledenlijst). Beth Salel .   z.j. (1908).
H 1A
Aanvulling huishoudelijk reglement.   z.j.
H 2
Jaarverslag over.   1910.
H 3
Jaarlijkse Alg. Vergadering.   1912.
H 4
Jaarverslag over.   1917.
H 5
Jubileum. Huldeblijk (Gekalligrafeerde namen leden).   1917.
H 6
Notulen Voorloopig Comité.   okt. - dec. 1895.
H 7
Notulenboek.   28 X 1895 - 23 VIII 1897.
H 8
Notulenboek.   12-8-1897 - 29-8-1898.
H 9
Notulenboek.   19-9-1898 - 1-12-1903.
H 10-
Notulenboek.   31-12-1903 - 21-4-1910.
H 11
Candidatuur Ph. Polak Hoofdbestuur.   (1911).

Correspondentie

H 12
Ontvangen brieven (alfabetisch).   1895, 1896.
H 13
Ontvangen brieven (alfabetisch).   1897.
H 14
Ontvangen brieven (alfabetisch).   1898.
H 15
Ontvangen brieven (alfabetisch).   1899/1900.
H 16
Ingekomen brieven (alfabetisch.)   1901.
H 17
Ingekomen brieven (alfabetisch).   1902.
H 18
Ingekomen brieven (alfabetisch).   ongedateerd (plm 1901/1902).
H 19
Ontvangen brieven (alfabetisch).   1903.
H 20
Ontvangen brieven (alfabetisch).   1904.
H 21
Ontvangen brieven (alfabetisch).   1910.
H 22
Ontvangen brieven A-D.   1911.
H 23
Ontvangen brieven G-Z.   1911.
H 24
Ontvangen brieven (alfabetisch).   1918.
H 25
Correspondentie van het Koninklijk Nationaal Steuncomité.   1918.
H 26
Ontvangen brieven.   1929.
H 27
Copiën verzonden brieven (alf.).   1897, 1898, 1899.
H 28
Hoofdbestuur Beth Salel.
Afdeling Propaganda.
Copieboek verzonden brieven.   16-7-1896 - 20-10-1900.
(met alfabetisch register).
H 29
Copieboek verzonden brieven.   maart 1900 - dec. 1904.
(met alf. register).
H 30
brieven.   1930.
H 30A
een ontvagen telegram.   1931.
H 31
Van NVV, Vr. Arb., Dept. van Sociale Zaken e.a. ontvangen circulaires.   1941 en 1942.
H 32
Brief J.K. Smit & Zn. betr. H. Cauveren .   1942.

Financiën, Propaganda, Diversen

H 33
Contributieboek.   1901.
H 34
Contributie-afdrachtstaten der leden.   1902, 1903.
H 35
Contributieboek.   1904.
H 36
Financieele stukken.   1918.
H 37
Financiële bescheiden.   1941-1943.
H 38
Contributie-zegelboek.   1942-1944.
H 39
Tabellarisch Kasboek.   1942-1944.
H 40
Uitbetaalde salarissen en steun etc.   1942-1944.
H 41
Grootboek, Journaal.   1942-1945.
H 42
Financiële bescheiden
Contributie-lijsten en staten.
Loonbelasting.
Giroboek.   1942-1945.
H 43
Verslag van de handelingen van het Comité tot Steun op het Israel. Paasfeest -5678.   1918.
H 44
Werkloozenkas: correspondentie, formulieren, systeemkaarten.   1918.
H 45
Werkloosheidskas: correspondentie met Dienst der Werkloosheidsverzekering, Den Haag.   1919.  (gestencild).
H 46
Reglement voor de werkloozenkas.   1932.
H 47
Werkloozenkas: Vaststelling vermogen.   1923.
H 48
Werkloozenkas: Correspondentie.   dec. 1925 - dec. 1926.
H 49
Werkloozenkas: Correspondentie.   1930.  mappen 1-2.
H 50
Circulaires; Manuscripten; Statuten; Beschrijving oprichting van Beth Salel;   1896-1898.
H 51
Manifesten.   1899-1902.
H 52
Ontvangen en uitgegeven drukwerk.   1901, 1902 en z.j. (plm. 1896-1906).
H 53
Manifesten; drukwerken e.a. stukken.   1903, 1904, 1905.
H 54
Drukwerk; manifesten.   1911.
H 55
Drukwerk uit verschillen jaren en z.j.   (voor 1914).
H 56
Tarief buitengewone afdracht werkende leden tijdens uitsluiting.   1904.
H 57
Notulen vergaderingen van de afd. Slagersgezellen v. Beth Salel.   1905, 1906.
H 58
Brief van Samuel Parsser aan M.H. van Campen .   z.j.
OPMERKING: De Vereniging Beth Salel is nimmer opgegaan in de ANDB. Gedurende Wereldoorlog II heeft Beth Salel onder dezelfde Duitse "Verwalter" gestaan als de ANDB, waardoor de archieven bij elkaar gekomen zijn.

ALGEMEENE NEDERLANDSCHE DIAMANTBEWERKERSBOND, 1894-1958 (ANDB)


I. Algemene Vergaderingen enz

1001
vervalt.

I. ANDB Statuten en Reglementen

1002
Algemeen Huishoudelijk Reglement van de ANDB.   z.j. (1895).
(brochure).
1003
Statuten ANDB.   3-9-1896.
1004
Koninklijke goedkeuringen Staatscouranten.   1896 en 1900.
1005
Ontwerp-Statuten.   1900 Nov.
Ontwerp-Huish. Regl.
1006
Ontwerp-Statuten (met aantekeningen door Henri Polak ).   november 1900.
1007
Ontwerp Statuten en ontwerp huishoudelijk Reglement ANDB.   Juni 1901.
1008
Statutenboekjes voor bondsleden.   1901 en 1905.
1009
Statuten.   19-2-1906.
1010
Statutenwijziging.   1910.
1011
Statuten.   29-12-1932.
1012
Voorgestelde statutenwijzigingen.   z.j. (voor 1940).
1013
Concept statuten.   z.j.
1014
Koninklijke goedkeuring Statuten (staatscourant).   14-12-1950.
1015
Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement ANDB.   z.j. (plm 1952-1954).
1016
Statuten.
Huishoudelijk Reglement.   Maart 1955.
1017
Statutenwijzigingen (Staatscourant).   1958.

I. ANDB - Ledenlijsten

1101
Naamlijsten van geroyeerden die opnieuw als lid zijn aangenomen. Serie 1-3; Serie 4-8.   1901.
1102-1104
Alfabetische lijsten van Namen, Adressen van Leden, per serie.   z.j. (± 1900).

I. ANDB Jaarverslagen

1201
Verslag Secretaris blz. 1-23, blz. 35; blz. 24 t/m 34 ontbreken.   1899.
1202
Jaarverslagen.   1899.  (brochure).
1203
Jaarverslagen.   jan. 1900 - aug. 1901.  (brochure).
1204
Jaarverslagen.   sept. 1901 - juni 1905.  (brochure).
1205
2 ex. jaarverslag.   1903/04.
1 ex. jaarverslag.   1904/05.  (brochure).
1206
Jaarverslagen over.   1912 en 1917.  (brochures).
1207
Jaarverslagen.   1915.  (brochures).
1208
Jaarverslagen.   1-1-1922 - 31-12-1923.  (brochure).
1209
Jaarverslagen.   1948.  (brochure).
1210
Jaarverslagen.   5-5-1945 - 31-121947; 1-1-1948 - 31-12-1953.  (brochure).

I. ANDB - Vergaderingen div

1301, 1302, 1303
1ste t/m 9e. Alg. Vergaderingen / Jaarvergaderingen.   1898 - 1905.
(1902 : 2 x).
Moties, Beschrijvingsbrieven en Referenda (incompleet).
1304
Vergadering van Diamantbewerkers. Notulen.   2 Maart 1899.
1305
Jaarvergadering enkele stukken.   1 Mei 1899.
1306
Ledenvergadering.   31 Juli 1900.
Ontwerp-resolutie van leden van alle Diamantbewerkers-Vereenigingen te Amsterdam.
1307
Verslag Bondsvergadering.   29-1-1902.
1308
Vergadering van de Diamantbewerkersorganisaties in "Velox", (Verslag door B.A. Wins ).   20-2-1902.
1309
Begroting van Inkomsten en uitgaven (bij Jaarvergadering).   1902.
1310
Bondsvergadering.   (voorjaar 1904).
Resolutie Bondsbestuur inzake Algemene Juweliers Vereeniging .
1311
Jaarvergadering, Verslag.   juli 1910.
1312
Stukken betr. Jaarvergadering.   1913.
(Notities H. Polak , voorstellen v. leden).
1313
Jaarvergadering.   1913.
Diverse voorstellen (1914).   z.j.
1314
Verslag Jaarvergadering.   30 en 31 Mei 1916.
1315
Verslag Jaarvergadering.   27 en 28 Dec. 1916.
1316
Stenogram + uitgewerkt verslag Jaarvergaderingen.   1948 - 1951.
1317
Jaarverg./Ledenverg.   1952-1953.
1318
Jaarvergaderingen en Ledenvergaderingen.   1954 t/m 1957.
Stenogrammen + uitwerkingen.
1319
Vergadering ter bespreking van het verslag mei 1945 - januari 1948.   9-10-1948.
1320
Stenogram Bondsvergadering ter bespreking Candidaten Bondsrad.   25-2-1950.
1321
Verslag van de candidaatsbespreking in "Krasnapolsky".   28-6-1951.
1322
Stenogram Ledenvergadering ter bespreking bestuurscandidaten.   21-2-1952.
1323
Stenogram Ledenvergadering Vertrouwensmannen.   8-3-1954.
1324
Jaarvergadering. Toespraak door S. Levy .   1954.

I. ANDB - Stemmingen en Referenda. Verkiezing


voor Verkiezingen Bondsbestuur en Bondsraad zie ook rubrieken II en II.
1401
Proces-Verbaal der Verkiezing van het Dag. Bestuur, 1ste Stembureau.   29-12-1897.
1402
Verkiezing Bondsraadsleden.   juni 1901.  2 Processen-Verbaal.
1403
Verkiezingen.
Protocollen v.d. uitslagen.   28 oktober en 4 november 1902.
1404
Referendum voor of tegen 12-urige werkdag met 2 uur schafttijd.   juni 1904.
werklieden fabriek Kampfraath .
1405
Uitslag stemming Leerlingovereenkomst.   1909.
1406
Bondsraad ANDB. Modellen Stembiljetten.   1946, 1948, 1950, 1951, 1953, 1954, 1956.
1407
Uitslagen Bondsraadsverkiezingen.   1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956.
1408
Uitslagen gehouden referendums.   1947, 1948, 1950, 1954, 1955, 1958.
1409
Uitslagen Bestuursverkiezingen.   1945-1948, 1950.

I. ANDB - Collectieve Verzoeken

1501
Collectieve verzoeken om uitkering aan werklozen.   juni 1908.
1502
Collectieve verzoeken tot handhaving Bondsbesluit inzake de Leerlingregeling etc.   december 1908.

I. ANDB - Overeenkomsten, contracten, C.A.O.'s

1601
Overeenkomsten met Roosjeseigenwerkmakers ("C.A.O.'s").   1900.
1602
Concept voor een reglement op de Diamantslijperijen, vastgesteld door de Vereniging van Eigenaren van Diamantslijperijen en de ANDB.   z.j. (voor 1914).
1603
Concept contract Juwelier.../ANDB.   z.j. (voor 1914).
1604
C.A.O.'s voor de Diamantindustrie.   1950-1953.
1605
C.A.O. - Amsterdam.   1950.
Corr. met Mr. M.A. Bosboom over ontwerp - C.A.O.
1606
C.A.O. voor de diamantindustrie in Nederland.   16-2-1953.
1607
C.A.O. voor de diamantindustrie in Nederland.   16-2-1953.
1608
Stukkenwisseling betreffende de C.A.O.'s te Cuyk - St. Oedenrode.   1951-1956.
1609
C.A.O. - Egmond aan Zee.   1956.
Ontwerp-CAO ANDB en St. Eduardus voor de Fa. E. Slijper .
1610
Plan tot het overgaan van de diamantbew. naar de A.N.M.B. Verslag Bondsraadsverg.   26-11-1956.
1611
Overeenkomst tusschen Fabriekseigenaren en hunne huurders (afschrift).   z.j. (plm 1895-1897).

I. ANDB - Jubilea

1701
Programma Feestconcert Een-jarig bestaan. Jubileum 1896.   4-1-1896.  map 1.
1702
Programma Feestconcert Een-jarig bestaan.   4-1-1896.
1703
Plaat 10-jarig Bestaan, Jubileum.   1904.
1704
Jubileum.   1904.
(Herdenkingsartikel Henri Polak in Het Volk ).
1705
Jubileum.   1905.
Beknopt Overzicht geschiedenis ANDB.   (Nov. 1905).
1707.-1710
Jubileum.   1907 (maart).  mappen 1-5.
1711
Jubileum.   1907.
Naamlijst van corporaties en personen die de ANDB geluk kwamen wensen bij 12 1/2 - jarig bestaan.   18-5-1907.  map 6.
1712
Artikel "Nieuws van de Dag"   20-5-1907 12 1/2 - jarig bestaan ANDB, jubileum.
1713
Gelukwensen 15-jarig bestaan ANDB   18-11-1909 . Jubileum 1909.
1714
Jubileum   1909 . Gelukwensen 15-jarig bestaan   Nov. 1909 .
1715
Gelukwensen 16-jarig bestaan   7-11-1910 .
1716
Gelukwensen 18-jarig bestaan   18-11-1919 .
1717, 1718, 1719
Jubileum 25-jarig bestaan.   18-11-1819.  mappen 1,2,3.
1720, 1721
Deputaties Receptie Artis 25-jarig bestaan   18-11-1919 . Jubileum 1919.  map 4,5.
1722
Jubileum   1919 (Jubileumnummer Weekblad 18-11-1919).
1723
Jubileum   1919 (Jubileumnummers Weekblad 18-11-1919).
1724
25-jarig bestaan ANDB. Gedicht.   1919.
1725
Jubileum   1944 oorkonde 50-jarig bestaan.
1726
57-jarig Bestaan van de ANDB.
1727-1730
60-jarig Bestaan   18-11-1954 . Jubileum   1954 .  mappen 1-4.
1731-1733
Jubileum.   1954.  mappen 5,6,7.
1734
Jubileum   1954 . Artikel door V. Pieterson t.g.v. 60 jaar ANDB.
1735
Jubileum   1945 . Rede Dr. Fr. de Jong Edz. "Van Ruw tot Geslepen".
De culturele Betekenis van de ANDB in de geschiedenis van Amsterdam.   17-11-1954.
1736
Felicitaties 60-jarig bestaan.   18-11-1954.
1737
Jubileum   1954 . Toegangskaarten en Programma feestelijkheden.
1738
Jubileum.   18-11-1956.
1739
Feestelijke Bijeenkomst. Uitnodigingen en Presentielijsten Jubileum.   18-11-1956.
1740
Bijeenkomst Concertgebouw.  z.j. (1958).
Overdracht ANDB aan ANMB .
Uitnodigingen.

II. Gecombineerd Bestuur, Hoofd Bestuur, Bondsraad Agenda's, Convocaties

2001-2006
Agenda's Hoofd-/Gecombineerde Bestuursvergaderingen, resp. Bondsvergadering.
2002
1899 .
2003
1900 .
2004
1901 .
2005
1902 .
2006
1903 .
2001
1898 .
2007
Agenda's Bondsraad.   juli 1907, nov. / dec. 1909.
2008
Bondsraad Agenda's vergaderingen.   1910.
2009
Agenda's Bondsraadsvergaderingen.   1909, 1911.
2010
Agenda's Bondsraad.   1913-1915.
2011
Agenda's vergaderingen B.R.   1916, 1917.
2012
Agenda's Bondsraadsvergaderingen.   1916-1918, 1919-1926.  2 delen.

II. ANDB - Notulen, Verslagen

2101
Notulen en Verslagen diverse bijzondere Hoofd- en Gecombineerde Bestuursvergaderingen.   1897 - 1901 en z.j. (doch voor 1914).
2102
Verslagen Hoofdbestuursvergaderingen.   29-5-/9-10-1889.
2103
Verslagen H.B.-Vergadering met de gecommitteerden der zusterorganisaties.   7-8 / -26-9-1900.
2104
Verslagen Bondsbestuursvergadering.   1904.
2105
Notulen BR-vergaderingen.   7-11-1904, 16-11-1904.
2106
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   7-11-1904, 16-11-1904.
2107
Verslag Vergadering Bondsraad.   10-2-(1906).
2108
Notulenboek BR-vergaderingen   21-5-1906 - 1-10-1906 (met 24-9-1906 apart).
2109
Notulenboek Bondsraadsvergaderingen.   8-10-1906 - 10-6-1907.
2110
Notulen van Vergaderingen: a. Bondsraad; b. Bondsraad met zusterorganisaties.   8-7-1907 - 22-6-1908.
2111
Verslag Vergadering Bondsraad   16-12-1907 (incompleet).
2112
Verslag Bondsraadsvergadering.   23-5-1911.
2113
Verslag Bondsraadsvergadering.   7-6-1911.
2114
Verslag Vergaderingen Bondsraad.   1916-1924.
2115
Verslag Vergaderingen Bondsraad.   1925-1929.
2116
Verslag Vergaderingen Bondsraad.   1930-1940.
2117
Verslagen Vergaderingen Bondsraad.   jan. - juni 1917.
2118
Verslag buitengewone Verg. Bondsraad.   4-11-1919.
Verslag Vergadering Bondsraad.   4-12-1919.
2119
Verslag Vergadering Bondsraad.   13-12-1934.
2120
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   3-10-1935; 10-10-1935; 24-10-1935; 21-11-1935.
2121
Verslagen Vergaderingen Bondsraad.   juni - dec. 1946.  Map 1A.
2122
Notulen Bondsraadsvergaderingen.   1947.  mappen 1-2.
2123
Notulen Bondsraadsvergaderingen.   1947.  mappen 3-4.
2124
Notulen Bondsraadsvergaderingen.   8-1-1948, 2-2-1948, 9-2-1948.
2125
Bondsraad, Verslagen vergaderingen.   maart - dec. 1948.
2126
Vergaderingen (waarschijnlijk Bondsraad).   10-6-1948.
2127
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   1949.
2128
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   jan. - juni 1950.
2129
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   aug. - dec. 1950.
2130
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   1951.
2131
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   10 jan. - 21 juni 1952.
2132
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   1 juli - 13 dec. 1952.
2133
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   1953.
2134
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   1954.
2135
Verslag Bijzondere Vergaderingen Bondsraad.   22-24 dec. 1954.
2136
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   1955.
2137
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   1956.
2138
Verslagen Bondsraadsvergaderingen.   1957/1958.
2139
Fragment verslag vergadering   26-8-1958 . met aanvulling.
2140
Verslag van enkele vergaderingen in het "Weekblad".   1947, 1949 en 1950.

II. ANDB - Presentielijsten

2201
Hoofd-Comite vergaderingen, gecombineerde bestuursvergaderingen. Presentielijsten.   3 jan. 1895-9 jan. 1901.
2202
Presentielijsten Gecombineerde-Bestuursvergaderingen inz. Huishoudelijk Reglement.   z.j. (1896).
2203
Presentie-statistiek Algemene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, Hoofd- en Gecombineerde Bestuursvergaderingen.   22-11-1897 - 25-6-1901.
2204
Uittreksels uit de Presentielijsten der Hoofdbestuursvergaderingen (formulieren voor de afdelingen van de ANDB).
2205
Presentielijsten: Hoofdbestuursver. Gecombineerde Best. verg.   1-7-1901 - 15-4-1903.
2206
Presentielijst.   22-1-1903.
2207
Presentielijst.   6-1-1904.
2208
Presentielijst Bondsbestuursvergadering.   5-3-1906.
2209
Bondsraadsvergaderingen ANDB. Presentielijsten.   21-5-1906 - 8-5-1908.
2210
Presentielijsten Bondsraadsvergaderingen.   13-12-1934 - 17-6-1940.
2211
Presentielijsten Bondsraadsvergaderingen.   19-7-1946 - 11-6-1958.

II. ANDB - Documenten, Voorstellen

2401-2402
Stukken betr. Verkiezingen en Herverkiezingen Bondsraad   1910 herstemming.   1912.
2403
Stukken betr. Verkiezing Bondsraad.   23-5-1933.
2404
Bondsraad Herstemming.   7-6-1933.
2405
Bondsraad- en Bestuursverkiezingen en herstemming.   febr. - maart 1952.
2406
Uitslag van stemmingen over Statuten ANDB door gecom. Best.   z.j.

III. ANDB - Dag. Bestuur, Bondsbestuur


Stemmingen en Verkiezingen


NB: zie ook afd. I. Stemmingen en Referenda, inv. nr. 1401-1409.
2501
Verkiezing Bestuur.   1910.
2502
Uitslagen Stemmingen en Verkiezingen.   1930-1940.
2503
Verkiezing Bestuurder ( H. Blesgraeft - D. Kuyt ).   20-6-1928.

III. ANDB - Vergaderingen bestuur

2504
Herstemming Verkiezing Bestuurder ( H. Blesgraeft - D. Kuyt ).   3-7-1928.
2505
Verkiezing bezoldigde Penningmeester en onbezoldigde Commissaris.   dec. 1950.
2506
Hoofd-Comité der gezamenlijke Diamantbewerkers-Verenigingen, Brief van H. Kuyper aan het Bestuur der Brillantslijpers-Vereniging van 1868 inz. gecomb. Bestuursvergadering.   4-12-1894.
2507
Verslagen Dag. Bestuursvergaderingen.   18-8-1897 - 13-12-1897.
2508
Notulen van de Vergaderingen van het Dag. Bestuur van de ANDB.   15-1-1900 -16-10-1903.
2509
Conferentie B.B. met Antwerpse Diamantbewerkers Bond (ADB) te Roosendaal.   4-2-1904.
2510
Presentielijsten Bondsbestuursvergaderingen.   12-4-1903 - 20-9-1904.
2511
Agenda's Bondsbestuursvergaderingen.   19-12-1904, 6-2-1905.
2512
Verslagen Bondsbestuursvergaderingen.   16 en 18-1-1905.
2513
Verslag Bondsbestuursvergadering.   26-1-1905.
2514
Notulen Bestuursvergaderingen.   6-5-1945 - 14-2-1946.
2515
Notulen Bestuursvergaderingen.   28-2-1946 - 6-10-1947.
2516
Notulen Bestuursvergaderingen.   30-10-1947 - 21-2-1949.
2517
Notulen Bestuursvergaderingen.   14-3-1949 - 19-10-1950.
2518
Stenogram Bestuursvergaderingen.   14-11-1950.
2519
Verslag Bestuursvergadering.   14-11-1950.
2520
Notulen Bestuursvergaderingen.   4-1-1951 - 16-01-1952.
2521
Notulen Bestuursvergaderingen.   27-10-1952 - 29-12-1954.
2522
Notulen Bestuursvergaderingen.   19-1-1956 - 7-5-1958.
2523
Notulen van Bestuursvergaderingen.   z.j. (na 1945).  (concept).

III. ANDB - Rapporten en Memoranda (Dagboek)

2524
Dagboek van de A.N.D.B.   3-1-1898 - 31-12-1900.
2525, 2526
Rapporten en Verslagen aan het DB over situatie op fabrieken en personeelsvergaderingen. (werklosheid staking).   augustus 1900.
2527-2531
Rapporten van de Boden aan het Dagelijks Bestuur.
2527
juni 1900 .
2528
juni 1900 .
2529
september 1900 .
2530
oktober 1900 .
2531
november 1900 .
2532
Dagboek van het Dagelijks Bestuur.   1-1-1901 - 7-3-1902.
2533
Boden-Rapporten.   Jan. - Maart 1902.
2534
Verslag van het DB en de Snijdersloon - Commissaris over de periode.   15-4 / 21-8-1902.
2535
Rapporten voor het Dagboek van het Dagelijks Bestuur (door DB-leden).   december 1902.
2536 A
Rapporten voor het Dagboek van het Dagelijks Bestuur ( J.A.v. Zutphen ).   jan. - juni 1903.
2536 B
Rapporten voor het Dagboek van het Dagelijks Bestuur.   juli - dec. 1903.
2537
Rapporten voor het Dagboek van het Dagelijks Bestuur.   jan., mei en dec. 1903.
2538
Rapporten voor het Dagboek van het Dagelijks Bestuur ( Theeboom , Wins , Van Zutphen).   jan. en febr. 1904.
2539, 2540 - 2542
Rapporten voor het Dagboek van het Dagelijks Bestuur.
2539
maart 1904 .
2540
april 1904 .
2541
mei 1904 .
2542
juni 1904 .
2543
Rapporten voor het Dagboek van het Dagelijks Bestuur.  juli, aug. en nov. 1904.
2544
Rapporten voor het Dagboek van het Dagelijks Bestuur.   1905.
2545
Diverse rapporten aan het B.B.   1907.
2546
Eerste rapport van de Roosjes-Looncommissaris.   november 190.. (voor 1914).
2547
Pensioen-verzekering leden ANDB, Memorandum aan het BB over de berekening door onbekende deskundige.   z.j. (voor 1914).

III. ANDB - Contacten met individuele leden

2548
Ontbiedingboek (buiten gebruik gesteld door verbeterd systeem).   18-3-1898 - 4-12-1900.
2549
Naamlijst van geroyeerden die opnieuw als lid zijn aangenomen en anderen die een contract voor oude schuld hebben getekend.   1900.
2550
Prentbriefkaarten, door leden gericht aan het Bondsbestuur n.a.v. de eerste vacantieweek.   1910.
2551
Systeemkaarten leden (namen, nummer, vaardigheden en reden van bedanken).   z.j. (na 1945).

III. ANDB - Vergaderingen met personelen

2552
Personeelsvergaderingen, Presentielijsten.   1910, 1911 (maart en dec. ontbreken) en z.j.
2553
Presentielijsten Ed. van Dam   4-1-1912 Zeelander   4-1-1912 .
2553 A
Presentielijsten Fabrieksvergaderingen.   augustus 1931.
2554
Samenstelling personelen.   1951, 1952.
2555
Verslag Vergadering Personeel Asscher .   8-5-1951.
2556
Stenogram Vergadering Personeel Asscher .   9-5-1951.
2557
Stenogram Zagersvergadering.   24-2-1952.
2558
Stenogram Vergadering met personelen van de Maatschappij.   8-12-1952.
2559
Stenogram Brillanteerdersvergadering.   5-11-1953.
2559 A
Verslag van de brillanteerdersvergadering, Amsterdam.   5-11-1953.
2559 B
Afrekening Personeel De Pauw .   November 1900.

III. ANDB - Contacten met werkgevers

2560
Adressenlijst Juweliers of Werkgevers (?).   z.j. (voor 1914).
2561
Verslag van een Conferentie der besturen van de AJV en de ANDB.   18-10-1920.
2562
Stenogram Vergadering C.v.R.B. - Werkgevers ANDB, Den Haag.   14-8-1952.
2563
Stenogram Bespreking C.v.R.B. - A.J.V. - A.N.D.B., Den Haag.   5-9-1952.

III. ANDB - Personeel in dienst van de Bond

2564
Aanstelling en Voorwaarden van aanstellen Leden Bestuur ANDB.   1923.
2565
Voorwaarden van Aanstelling personeel.   1923.
2566
Aanstellingen Personeel.   1909.
2567
Sollicitaties Schrijven aan het Bondskantoor.   november 1910.
2568
Sollicitaties personeel.   1912.
2569
Arbeidsovereenkomst ANDB - Algemene Nederl. bond van Handels - en Kantoorbedienden .   1908 en 1912.
2570
Schema sollicitanten functie bureau.   z.j. (voor 1914).

III. ANDB - Diversen

2571
Bonboekje.   6-3 / 25-11-1898.
2572
Specimina zegels en stempels van de ANDB.   z.j. (voor 1914).
2573
Zegel - en afrekenboek van de bode N.M. Diamant .   z.j. (voor 1914).
2574
Diversen.   1900-1914.
2575
Condoleanties Overlijden J. Blomkwist , Penningmeester.   augustus 1949.
2576
Condoleanties Overlijden J. Blomkwist , Penningmeester.   augustus 1949.
N.B. Ledenadministratie 2 ladenkasten vol kaarten: zie inv. nr. 9409-9566.

IV. ANDB - Correspondentie Ing. Alfabetisch, 1894-1913


3001

3001/1
Aap, A. - Amsterdam.
3001/2
Aardappelwerkers Vereeniging "Ons Belang", Amsterdam .
3001/3
Abonnees Weekblad ANDB , Brooklyn, N.Y., USA.
3001/4
"Adamas", Samenwerkende Maatschappij Borgerhout (Antwerpen) .
zie ook: Groesser, J.-.
3001/5
Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, Ned. Ver. tot - , Amsterdam, Bussum, Drachten, Sassenheim.
3001/6
Afschaffing van den Nachtarbeid in het Broodbakkersbedrijf, Nationaal Comité voor - , Amsterdam.
3001/7
Albarda, J.W. - , Delft, 's Gravenhage.
3001/8
"Algemeene" Diamantbewerkers Vereeniging, Amsterdam .
Zie ook: Diamantbewerkers.
3001/9
Alliance Universelle des Ouvriers Diamantaires de la Région du Jura, de l'Ain et de la Suisse, St. Claude (Jura) .
Zie ook: Claude, St.- Chambre Syndicale des..., inv. nr. 3028/14.
3001/10
Alliance Universelle des Diamantaires, Paris .
zie ook: Chambre Syndicale des..., inv. nr. 3028/1. Guéry, E. le- Rosa, Andries de-.
3001/11
Almeloosch Comité tot Hulpverschaffing aan de Diamantbewerkers , Almelo.
3001/12
Altkirch, Ernst - , Dresden.
3001/13
Ambtenaren bij Departementen van Algemeen Bestuur en Hooge Colleges van Staat te 's Gravenhage, Bond van - , 's Gravenhagen.
3001/14
Ameringen, E.A. van - , Johannesburg, Zuid-Afrika.
3001/15
Ament, D.C - , Amsterdam.
3001/16
Amstel, R. - , London.
3001/17
Amstels Eendracht , Amsterdam.
3001/18
"Amsterdammer, De Nieuwe -" , Amsterdam.
3001/19
Ankersmit, Heleen - , Amsterdam.
3001/20
Ankersmit, J.F. - Amsterdam.
3001/21
Ankersmit, J.F. -, Amsterdam.
3001/22
Anneveldt, A. -, Amsterdam.

3002

3002/1
Anrooij, Josephine van - , Zürich.
3002/2
Anrooij, Mr.P.G. van - , Amsterdam (Bondsadvocaat).   1896 en 1897.
3002/3
Anrooij, Mr.P.G. van - Amsterdam.   1898.
3002/4
Anrooij, Mr.P.G. van - Amsterdam.   1899.
3002/5
Anrooij, Mr.P.G. van - Amsterdam.   1900 en 1901.
3002/6
Anrooij, Mr.P.G. van - Amsterdam.   1902 t/m 1906.
3002/7
Anrooij, Mr.P.G. van - Amsterdam.   1907 t/m 1913.
3002/8
Anseele, Ed. - , Antwerpen, Brussel, Gent.
3002/9
Anseele, Ed. - , Antwerpen, Brussel, Gent.

3003

3003/1
Anti-Militaristische Vereeniging, Amsterdam .
3003/2
Antwerpsche Diamantbewerkersbond (ANDB) , Antwerpen.   1895 en 1896.
Zie ook: Groesser, J. Wereldverbond van... Soep, A.B. Polak, B. 2536 A en B (J.A. van Zutphen).
3003/3
idem.   1897.
3003/4
idem.   1898.

3004

3004/1
Antwerpsche Diamantbewerkersbond (ADB) , Antwerpen.   jan. - juni 1899.
3004/2
idem.   juli - dec. 1899.

3005

3005/1
Antwerpsche Diamantbewerkersbond (ADB) , Antwerpen.   jan. - juni 1900.
3005/2
idem.   juli - dec. 1900.

3006

3006/1
Antwerpsche Diamantbewerkersbond (ADB) , Antwerpen.   jan. - juni 1901.
3006/2
idem.   juli - dec. 1901.
3006/3
idem.   jan. dec. 1902.

3007

3007/1
Antwerpsche Diamantbewerkersbond (ANDB) , Antwerpen.   1903.
3007/2
idem.   1904.
3007/3
idem.   1904.

3008

3008/1
Antwerpsche Diamantbewerkersbond (ADB) , Antwerpen.   1905.
3008/2
idem.   1906.

3009

3009/1
Antwerpsche Diamantbewerkersbond (ADB) , Antwerpen.   1907.
3009/2
idem.   1908.
3009/3
idem.   1909.

3010

3010/1
Antwerpsche Diamantbewerkersbond (ADB) , Antwerpen.   1910.
3010/2
idem.   1911.

3011

3011/1
Antwerpsche Diamantbewerkersbond (ADB) , Antwerpen.   1912.
3011/2
idem.   1913.
3011/3
idem.   z.j.
3011/4
idem.   z.j.
3011/5
Antwerpsche Roosjesslijpersvereeniging , Antwerpen.

3012

3012/1
Apèl - Haspels, K. Ternooij -, Watergraafsmeer.
3012/2
Arbeid, Directeur-Generaal van den -, 's Gravenhage.
3012/3
Arbeiders Esperantisten Vereeniging, Amsterdamsche - , Amsterdam.
3012/4
Arbeiders Gymnastiek Vereeniging, Amsterdam .
3012/5
Arbeiders, 25 Georganiseerde -, Utrecht.
3012/6
Arbeiderskiesvereeniging te Rotterdam .
3012/7
Arbeiders-Muziekvereenigingen, Ned. Bond van -, Rotterdam .
3012/8
Arbeidersontwikkeling, Centrale Commissie voor - (P. Voogd), Amsterdam .
3012/9
Arbeidersschaakclub, Amsterdam .
3012/10
Arbeidersverbond, Internationaal -, Pretoria (Zuid-Afrika).
3012/11
Arbeiders - Verzekerings-en Depositobank, Centrale -, 's Gravenhage .
3012/12
Arbeidersbeurs, Centrale - (Mijd. v.d. Werkende Stand) Amsterdam .
3012/13
Arbeidersbureau (Gemeentelijk -), Amsterdam .
3012/14
Arbeidsinspectie, Amsterdam, Leiden.
3012/15
Arbeidsters - Gymnastiek Vereeniging, Amsterdam .
3012/16
Arbeidswet en Arbeidscontract, Agitatiecomité inzake -, Amsterdam .
3012/17
Arbeiter Bildungs Verein, Deutscher - , Amsterdam .
3012/18
Arbeitergesangverein "Lyra", Köln .
3012/19
Argus de la Presse, Paris .
3012/20
Armbestuur, Ned. Israëlitisch - , Amsterdam .
3012/21
Armbezoekers, Vereeniging van -, bij het Burgerlijk Armbestuur "Onderlinge Steun", Amsterdam .
3012/22
Arnoldussen (?), L. - , Amsterdam.
3012/23
Artisten Vereeniging, Ned. - , Amsterdam.
3012/24
AsaB (?), Gouda .
3012/25
Asscher, A - en I.J. - , Amsterdam.
N.B. (Correspondentie met de firma A. bij Bondscorrespondentie).
3012/26
Assen, M. van- , Enschede.
3012/27
Athleten Club "Kracht door Oefening", Amsterdam .

3013

3013/1
Baas, G. - , Düsseldorf.
3013/2
Baert, J.M. - , Amsterdam.
3013/3
Baerveldt, P.C. - , Johannesburg, Zuid-Afrika.
3013/4
Bakkersbedrijf, Ned. Bond van Arbeiders in het -, Amsterdam.
N.B. (Later: Ned. Bond van Arbeiders in het Bakkers-Chocolade-en Suikerbewerkingsbedrijf ).
3013/5
Bakkersgezellenbond, Ned. - , Amsterdam.
3013/6
Bakkerij N.B.G.B. (?), Amsterdam.
3013/7
Bal-Club, "Amstels Vriendenkring" , Amsterdam.
3013/8
Ball, Geo R. - , Providence R.L., USA.
3013/9
Bank, Amsterdamsche - , Amsterdam.
3013/10
Barbiers- en Kappersbond (en -courant), Nederlandsche -, Amsterdam.
3013/11
Barendz, D. - , Amsterdam.
3013/12
Barentz, M.E. - , Amsterdam.
3013/13
Barnes, H. - , London.
3013/14
Bartels, Jan - , Antwerpen.
3013/15
Baruch, I.S. - , Amsterdam.
3013/16
Baumann, (A.- ?) , Nürnberg.
3013/17
Bax, W. - , Zaandam.
3013/18
Beek Jr., Evert van - , Amsterdam.
(zie ook VII Leerlingen commissie en onder Bondsk).
3013/19
Beekman, D. (?) N. - , Amsterdam.
(zie ook: Timmerlieden vereeniging).
3013/20
Beeldhouwersvereeniging, Amsterdamsche - "Ziesenis" , Amsterdam.
3013/21
Beer, A.J. - , Paris.
3013/22
Beerends, D. - , Amsterdam. ( Hulp aan Transvaal/Or. Vrijstaat , later Hulp aan werkloze diamantbew. ).
3013/23
Beets, A. - , Leiden.
3013/24
Beets, S. van - , Rotterdam.
3013/25
Begemann, E. Haverkamp - , Helmond.
3013/26
Begrafenis-Vereeniging, Nieuwe Israëlitische -, Amsterdam .
3013/27
Behangers- en Stoffeerdersbond, Nederlandsche - , 's Gravenhage.
3013/28
Behangers-, Stoffeerders- en Beddenmakersbond, Nederlandsche -, 's Gravenhage, Amsterdam.
3013/29
Belangen, "Ned. Vereeniging" Onze - , Amsterdam.
3013/30
Benjamins, A. Jac. - Brooklyn, NY.
(Zie ook: Diamond Polishers Protective Union of America , inv. nr. 3032/13).

3014

3014/1
Berensohn, S.B. - , Antwerpen.
3014/2
Beresteijn, Mr. E. van - , Scheveningen.
3014/3
Berg, Jan van den - , Antwerpen.
3014/4
Bergmeijer, J.A. - , Dordrecht.
3014/5
Berlage, H.P. - , Amsterdam.   1897-1899.
3014/6
Berlage, H.P. - , Amsterdam.   1900-1913.
3014/7
Berlijnse Diamantbewerkers, Berlin.
(Zie ook: Grewel, S. -).

3015

3015/1
Bescherming der arbeiders Ned. Vereeniging voor wettelijke - , 's Gravenhage, Amsterdam.
3015/2
Besson, ... , Foncine-le-haut (Jura) France.
(Zie ook: Alliance Universelle....St. Claude, inv. nr. 3001/9).
3015/3
Bestuurdersbond, Alkmaarsche - ; Amersfoortsche - Bestuurdersbond .
3015/4
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   1900 en 1901.
(Zie ook: Pothuis, S.J.- Ceton, J.C.- Hermans, L.M. -)
3015/5
idem.   1902.

3016

3016/1
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   1903.
3016/2
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   1904.

3017

3017/1
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   1905 en 1906.
3017/2
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   1907 en 1908.

3018

3018/1
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   1909.
3018/2
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   1910.
3018/3
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   1911 en 1912.

3019

3019/1
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   1913.
3019/2
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   1900-1913.  (circulaires).
3019/3
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   1900-1913.  (circulaires).
3019/4
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   1900 - 1905.  (diversen).
3019/5
Bestuurdersbond, Amsterdamsche -.   z.j.

3020

3020/1
Bestuurdersbond, Apeldoornsche -.
Bestuurdersbond, Arnhemsche -.
Bestuurdersbond, Delftsche -.
Bestuurdersbond, Deventer -.
Bestuurdersbond, Dordrechtsche -.
Bestuurdersbond, Enschedese -.
3020/2
Bestuurdersbond, Groninger -.
3020/3
Bestuurdersbond, Haagsche -.
Bestuurdersbond, Hengelosche -.
3020/4
Bestuurdersbond, Hilversumsche -.
3020/5
Bestuurdersbond, Leeuwarder -.
Bestuurdersbond, Middelburgsche -.
(zie ook "Middelburg", inv. nr. 3051/2).
3020/6
Bestuurdersbond, Rotterdamsche -.
3020/7
Bestuurdersbond, Tilburgsche -.
3020/8
Bestuurdersbond, Tilburgsche-.
3020/9
Bestuurdersbond, Utrechtsche -.
3020/10
Bestuurdersbond, Zaansche -.
Bestuurdersbond, Zutphensche -.
Bestuurdersbond, Zwolsche -.
3020/11
Besuijen, (K.P. ?) -, Leeuwarden.
3020/12
Betkulie , Transvaal, Zuid-Afrika.
3020/13
Beugen, B. van -, Amsterdam.
3020/14
Beurs voor den Diamanthandel, Vereeniging , Amsterdam.
3020/15
Beuijssen, J.F. - , Boxmeer/Amsterdam.
3020/16
Bezalel (Palestijnse huisindustrie), Amsterdam .

3021

3021/1
Bibliotheek, Koninklijke - , 's Gravenhage .
3021/2
Biebuyk, Alb. - (advocaat), Bruxelles.
3021/3
Bierbrouwersgezellenvereeniging "D.E.V.", Amsterdam .
3021/4
Binnenhuis", "'t - , Laren/Amsterdam .
3021/5
Blad, H.J. - , Kampen.
3021/6
Blanche-Koelensmid, C.H. - , Hilversum.
3021/7
Blankenberg, A.R.W. - , Antwerpen.
3021/8
Blankenheym (?), J.W.M. - , Amsterdam.
3021/9
Blatchford, Robert - , London.
3021/10
Blauwvoet ", "De - (Alg. Vlaams Weekblad) , Antwerpen.
3021/11
Bleachers, Dijers & Finishers' Association, Operative - , Bolton.
3021/12
Bleekrode, B. - , z.p.
3021/13
Blindenbond, Amsterdamsche -, Amsterdam.
3021/14
Blindenstichting, Apeldoorn .
3021/15
Blitz, Leon - , Antwerpen.
(zie ook: Antwerpsche Klooversvereen. , opgenomen bij Antw. Diam. Bew. Bond onder "Antwerpsche-").
3021/16
Blitz, S. - , Antwerpen.
3021/17
Blog, Elie - , Brussel.
3021/18
Blok, M.A. - (Bakkerij) , Amsterdam.
3021/19
Blom, J.D. - , Borgerhout (B).
3021/20
Bloumhof, M.A. - , Paris.
3021/21
Bock, Hermann - , Berlin.
3021/22
Boddé, A.L. - , Amsterdam.
3021/23
Bodenheim, Frans - , Haarlem.
3021/24
Boekbindersbond, Algemeene Nederlandsche - , Amsterdam.
3021/25
Boekbindersgezellenbond, Algemeene Nederlandsche -, Amsterdam.
3021/26
Boekhorst, J.P.A. te - , 's Gravenhage.
3021/27
Boersma, J. - , Leeuwarden.
3021/28
Boissevain, A.G. - (hoofdred. Alg. Handelsblad), Amsterdam.
3021/29
Boissevain, D.G. - , New York, USA.
3021/30
Bokkel, J.G. ten - , Leeuwarden.
3021/31
Bolkenstein, H. -, Amsterdam.
(Zie ook: Socialistische Leesclub onder "Socialistische-").
3021/32
Bollen, Joseph - , London.
3021/33
Bolt, T. , Roodeschool.
3021/34
Bond voor Staatspensionneering , Amsterdam.
(Zie ook: onder "Staatspensionneering" inv. nr. 3066/20).
3021/35
Bonn, S. - , Amsterdam.
3021/36
Booleman, Alex - , Amsterdam.
3021/37
Boonacker,...- , Hilversum.
3021/38
Bootwerkers en Aanverwanten Vakgenooten, Federatie van -, Rotterdam.
3021/39
idem, Zaandam.
3021/40
Bootwerksbond, Nieuwe Nederlandsche - , Charlois (R'dam).
3021/41
Bootwerkers, Commissie - , Rotterdam.
3021/42
Booij, J.F. de - (Transvaal-Comité), Amsterdam .

3022

3022/1
Borgesius, H. Goeman- , 's Gravenhage.
3022/2
Bosboom, E. - , London.
3022/3
Bottenheim, J.H. en J.W. - , Amsterdam.
3022/4
Bottman-Winckler, Mevr. K.C. - , Bussum.
3022/5
Boutelje, B.L. - , London.
3022/6
Bouwersbond, De - , Amsterdam.
3022/7
Bouwmeester Jr. Louis - , Amsterdam.
3022/8
Bouwmeester Jr. Louis - , Amsterdam.
3022/9
Bouwvakarbeiders in Nederland, Centrale Bond van -, Arnhem.
3022/10
Boymans (Museum) , Rotterdam.
3022/11
Brakel Jr., S. van - , Amsterdam.
3022/12
Brandenburg Jr., Johan - , Amsterdam.
3022/13
Brautigam, Joh. - , Amsterdam.
3022/14
Brauw, Marie A. Stavenisse de - , Gouda.
3022/15
Brave, Michel M. de - , Hilversum.
3022/16
Breukelaar, C.W. - , z.p.
3022/17
Bricklayers Society, Operative - , London.
3022/18
Brillant-Machine Snijders- Vereeniging, Amsterdamsche - , Amsterdam.
3022/19
Brinkhuis, J. -, Enschede.

3023

3023/1
Broecke, E.D. v.d.- , Middelburg.
3023/2
Broodbakkerij, Coöperatieve - (Handwerkers Vriendenkring), Amsterdam .
3023/3
idem , Amsterdam.
3023/4
Broodfabriek De Haan, Amsterdam .
3023/5
Broodfabriekanten en Bakkers in de Israëlitische Wijken, Commissie der Gecombineerde - , Amsterdam. (Later: Broodbakkerspatroons en Fabrikanten in de Israëlitische Wijken te Amsterdam, Vereeniging van - "Eensgezindheid" ).
3023/6
Brooshooft, Mr. P. - , 's Gravenhage.
3023/7
Brouwer,... - , Antwerpen.
30238/
Bruske (?), Karel - , London.
(zie ook in '12 en '13 B.K., te Antwerpen en Amsterdam).
3023/9
Brusse, W.L. & J. -, Rotterdam / Amsterdam.
3023/10
Bruyn, I. de -, Bruxelles.
3023/11
Bruijne, J. - , Scheveningen.

3024

3024/1
Bücher, G. -, Luzern (Zwitserland).
3024/2
Buitenhuys, N.M. - , Paris.
3024/3
Bureau voor Arbeidersrecht, Delft .
3024/4
Bureau voor Handelsinrichtingen, Amsterdam .
3024/5
Bureau voor Handelsorganisatie Amsterdam .
3024/6
Bureau voor Militaire Adviezen, Algemeen - , Amsterdam.
3024/7
Bureau der Katholieke Sociale Actie in Nederland, Centraal -, Leiden.
3024/8
Bureau voor Sociale Adviezen, Centraal - , Amsterdam.   1899-1904.
3024/9
Bureau voor Sociale Adviezen, Centraal - , Amsterdam.   1905-1913.
3024/10
Bureau Socialiste International , Brussel. ( A. Desmedt ).
3024/11
Bureau voor de Statistiek, Centraal - , 's Gravenhage.   1896-1904 . (eerder: Centrale Commissie voor de Statistiek .).   1896-1904.

3025

3025/1
Bureau voor de Statistiek, Centraal -, 's Gravenhage.   1905-1909.
3025/2
Bureau voor de Statistiek, Centraal -, 's Gravenhage.   1910-1913.
3025/3
Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam , Amsterdam.
3025/4
Bureau van Vrouwenarbeid, Nationaal - , 's Gravenhage.
(zie ook: "Vrouwen...").
3025/5
Burge, Wim E. - , Akron (O), USA.

3026

3026/1
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam , Amsterdam.
3026/2
Burger, Dr. H. - , Amsterdam.
3026/3
Burger - en Werkmansstands Kiesvereeniging, Woltersum .
3026/4
Burgersmedenvereeniging (ANMB) , Amsterdam.
3026/5
Buurtvereeniging "Indië", Amsterdam .
3026/6
Buurtvereeniging "Plantage", Amsterdam .
3026/7
Buurtvereeniging "Het Spaarndammerkwartier", Amsterdam .
3026/8
Buurtvereenigingen, Bond van Amsterdamsche - , Amsterdam.
3026/9
Bijmholt, B. - , Havelte.

3027

3027/1
Cabinet Makers & Furnishing Trades, Alliance -, West End Branch, London .   (1898).
3027/2
Calavon, C.P.H. Arnaud de - , Amsterdam.
3027/3
Calmthout, A.B.M. van - , Rotterdam.
3027/4
Campen, M.H. van - , Amsterdam.
3027/5
Cappel, S. - , Nes (op Ameland).
3027/6
Carrière, W.F. - , 's Gravenhage.
3027/7
Carters' Union, (Mersey Quay and Railway-Liverpool) .
3027/8
Centrale Arb. Verzekerings- en Depositobank , 's Gravenhage.
(Zie ook: "Arbeiders Verzek...", inv. nr. 3012/11).
3027/9
Centralorganisation Schwedische Arbeiter, Lund .
3027/10
Ceton, J.C. - (distr. III SDAP), Amsterdam.
3027/11
Ceuvels's Machinefabriek , Naarden.
3027/12
Chambre syndicale de Ouvriéres en diamants d'imitation, Pré St. Gervais Seine .
3027/13
Chambre syndicale des Ouvrières et Ouvriers Diamantaires de Genève , Genève.
3027/14
Chambre syndicale des Ouvriers diamantaires, St. Claude, (Jura) .
(Zie ook: Claude, St.-; Besson, J.-).
3027/15
idem.   z.j.

3028

3028/1
Chambre syndicale des Ouvriers Diamantaires de Paris , Paris.
(Zie ook: Guéry, E. le- Syndicat des. (enz.) ).
3028/2
idem.   1903-1913.
3028/3
Chambre syndicale des Ouvriers Diamantaires de Thoiry (France), Thoiry.
3028/4
Chapuis, R.A. - , Nemours.
3028/5
Chemigrafenbond, Alg. Ned. - , Amsterdam.
3028/6
Chilaud (?),J. - , Felletin (Jura).
3028/7
Christelijk Arbeids Secretariaat, Kampen .
3028/8
Christelijke Bond v. Diam. Bew., Antwerpen .
3028/9
Churchill, Lord.. - , London.
3028/10
Cigar Makers Mutual Ass'n, London .
3028/11
Claremont Ltd., London .
3028/12
Cleef, Elias van - , Amsterdam, N. York.
3028/13
Clercq, D. de - , Laren.
3028/14
Clercq, Josef de - , Antwerpen.
3028/15
Coenen, Anth. - , 's Gravenhage.
3028/16
Coetermans, Louis - , Antwerpen.
3028/17
Cohen, F. - , Amsterdam / Paris.
3028/18
Cohen, Jan - , Utrecht.
3028/19
Coltof, Alex H. - , 's Gravenhage.
3028/20
Coltof, Samuel - , Amsterdam.

3029

3029/1
Comité voor den achturendag, Amsterdam .
3029/2
Comité (...) tot Afschaffing van den Accijns op Geslacht, 's Gravenhage .
3029/3
Comité (Nationaal-) voor de Afschaffing van de Afschaffing van Bakkersnachtarbeid , Amsterdam.
(Zie ook: "Afschaffing van..." inv. nr. 3001/6).
3029/4
Comité voor Algemeen Kiesrecht, Nederlandsch - , Amsterdam, Middelburg, enz.
3029/5
Comité voor den Beroepsraad, Amsterdam .
3029/6
Comité tot Bestrijding van Pandjeshuizen, 's Gravenhage .
3029/7
Comité Geldinzameling Rijssensche Arbeiders in de Jutezakken-industrie, Zaandam .
3029/8
Comité van Georganiseerde Werkgevers, Amsterdam .
3029/9
Comité tot het innen van één uur arbeidersloon, Amsterdam .
3029/10
Comité (Landelijk- ) tot Ondersteuning van de Slachtoffers der Algemeene Werkstaking (N.A.-S.) , Amsterdam.
3029/11
Comité inzake de Ongevallenwet, Landelijk - , Amsterdam.
(Zie ook: "Ongevallenwet", inv. nr. 3053/13).
3029/12
Comité voor Staatspensionnering, Landelijk-/Plaatselijk-, Amsterdam .
(Zie ook: "Staatspensionneering", inv. nr. 3066/20).
3029/13
Comité tot Steun voor Gemeente-Werklieden, Amsterdam .
3029/14
Comité tot Steun van Werkloozen welke van Uitkeering en Werk vanwege de commissie uit de Burgerij ten behoeve van werkloozen, zijn uitgeloten , Amsterdam.
3029/15
Comité tot Stichting van een Volksgebouw te Tilburg , Tilburg.
3029/16
Comité ter Verkrijging van een Wettelijk vastgesteld Sluitingsuur voor winkels en magazijnen , Amsterdam.
(Zie ook: "Winkelsluiting", inv. nr. 3078/6).
3029/17
Comité tot verkrijging eener maatschappelijke Zondagsrust voor het winkel - en magazijnpersoneel te Amsterdam .
3029/18
Comité (Nationaal- ) voor vervroegde winkelsluiting , 's Gravenhage.
3029/19
Comité van Verweer, Amsterdam .
3029/20
Comité voor Volkstuinen, Amsterdam .
3029/21
Comité tot het Vormen van een Nationale Collectie ten behoeve der werklooze Diamantbewerkers , Amsterdam.
(Zie ook: Beerends, D.-).
3029/22
Comité van Werklieden der Amsterdamsche Suikerraffinaderij , Amsterdam.
3029/23
Comité van Winkeliers ter Ondersteuning van de werkelooze Diamantbewerkers, Amsterdam , enz.
3029/24
Comité voor Zondagsrust, Delft .

3030

3030/1
Commissie [tot Herstel van de Vrede in de Amsterdamsche Diamantindustrie] , Amsterdam.
3030/2
Commissie voor het Huldeblijk ANDB , Amsterdam.
3030/3
Commissie tot het Instellen van een Onderzoek naar de Resultaten waartoe de Risico-overdracht bij de Uitvoering der Ongevallenwet - 1901 heeft geleid , 's Gravenhage.
3030/4
Commissie voor het Inzamelen van Steun voor Diam-Bew., die niet gesteund worden door den ANDB , Amsterdam.
3030/5
Commissie (tot Onderzoek van kaasbacillen) Amsterdam .
3030/6
Commissie tot Onderzoek en Ondersteuning van Huiszitende Armen, Amsterdam .
3030/7
Commissie ter Oprichting van een Gemeentelijke Waschinrichting, Amsterdam .
3030/8
Commissie ter Oprichting van een Volksbouw op de Surhuisterveensterheide, Drachten .
3030/9
Commissie Productieve Associatie, Haarlem .
3030/10
Commissie Prijsvraag Doppenmetaal , Delft.
(Zie ook: "Prijsvraag", inv. nr. 3057/29).
3030/11
Commissie tot [..] regeling van de diamantindustrie te Amsterdam (1895).
3030/12
Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht (Vincent van Gogh) , Amsterdam.
3030/13
Commissie Reorganisatie Kamers van Arbeid , Amsterdam.
3030/14
Commissie van Roosjes Eigenwerkmakers , Amsterdam.
3030/15
Commissie tot Steun aan de Arme Friesche Heidebevolking, Zwaagwesteinde, enz. .
3030/16
Commissie tot Stichting van een Federatie van personeelen-Ziekenfondsen , Amsterdam.
3030/17
Commissie voor het Verkiezingsfonds, Utrecht .
3030/18
Commissie Volksgebouw, Scheveningen .
3030/19
Commissie tot Wering van Schoolverzuim, Amsterdam .
3030/20
Compositors, London Society of - , London.
3030/21
Concertgebouw N.V., Het - , Amsterdam.
3030/22
Confectie-Bedienden, Ned. Bond van - , Amsterdam.
3030/23
Confectie-Patroons, Vereenigde -, Amsterdam.
3030/24
Consul (Amerikaanse-), Amsterdam.
3030/25
Consulaat-Generaal van de Argentijnse Republiek, Amsterdam .
3030/26
Consulate, British - , Amsterdam .
3030/27
Consulaat-Generaal, Keizerl. Duitsch - , Amsterdam .
3030/28
Consulat-Général de France, Amsterdam .
3030/29
Consulaat der Nederlanden, Constantinopel .
3030/30
Consulaat-Generaal der Nederlanden, Parijs .
Consulaat-Generaal der Nederlanden, Pretoria .
3030/31
Consulaat-Generaal van de Oranje-Vrijstaat .
3030/31A
Consulat, Schweizerisches - , Amsterdam .
3030/32
Content, D. - , Brooklyn NY, USA.
3030/33
Controleur der Gemeente-Belastingen, Amsterdam .
3030/34
Cooperatie "Tot Steun in den Strijd", Twentsche -, Enschede.
3030/35
Cooperatieve Vereen.v. Diamantbewerkers, Nederlandsche -, ( Herman Kuyper ), Amsterdam.
3030/36
Cooperatieve Vereen.v. Diamantbewerkers, Nederlandsche -, ( Herman Kuyper ), Amsterdam.
3030/37
Cooperatieve Vereen. der Samenwerkende Schilders, Amsterdam .
3030/38
Co-opérative génévoise (de toillerie de pierres...etc) ( L. Quellet ), Genève.
3030/39
Cool, S. - , Amsterdam.
3030/40
Coppenhagen H.S. - , Amsterdam.
3030/41
Corda Fratces (Fédération internationale des Etudiants), 's Gravenhage .
3030/42
Courant, De- , Amsterdam .
3030/43
Courrier de la Presse, Le- , Paris .
3030/44
Creveld, S. van - , Amsterdam.
3030/45
Creveld, S. van - , Amsterdam.

3031

3031/1
"Dageraad" ("De"-), Algemeene Arbeiders Coöperatie, Amsterdam .
3031/2
"Dageraad" ("De"-), Vereeniging tot Bevordering der Vrije Gedachte , Amsterdam.
3031/3
Daino, M. - , Birmingham (GB).
3031/4
Dalheimer, Otto - , Idar bei Oberstein (D).
(Zie ook: "Idar").
3031/5
Dalmeijer, J.A. - , Didsbury (Manchester).
3031/6
Dam Vereeniging "Amsterdam" , Amsterdam.
3031/7
Danneberg, R. - , Wien. (Deutsche Sozialdemokratie in Österreich).
3031/8
Dantzig, E.L.E van - , Amsterdam.
3031/9
Daumig, Ch. .- , Antwerpen.
3031/10
Davidson, J. , Amsterdam.
3031/11
Davidson, J. , Amsterdam.
3031/12
D.E.A. (?) Vereeniging- , Velp .
3031/13
Decros, Eugène - , Neuilly.
3031/14
Deinert, R.E. - , Idar / Antwerpen.
3031/15
Dekenga, F.K. - , Lekkum (Fr.).
3031/16
Delhez, Dr. F. - , Dordrecht.
3031/17
Det., E.J. van - , Amsterdam.
3031/18
"Detective" (-Büro), Berlin / Frankfurt .M. .
3031/19
Deventer, Mr. C.Th. van - , 's Gravenhage.
3031/20
Deventer' Comité voor de werklooze Diamantbewerkers , Deventer.
3031/21
Dewez, Léon - , Antwerpen.

3032

3032/1
Diamant, L. - , Amsterdam / London.
3032/2
Diamant, Le - (journal), Paris .
3032/3
Diamant, R. - , z.p.
3032/4
Diamantbewerkers Invalidenfonds, Amsterdam .
3032/5
Diamantbewerkers Propagandaclub "Nieuw Leven" (1905) .
3032/6
Diamantbewerkers Vereeniging, Algemeene - , Amsterdam.
3032/7
Diamantbewerkers Vereeniging, Eerste Ned. Coöperatieve - , Amsterdam.
3032/8
Diamantbewerkers Ziekenfonds, Amsterdam .
(Zie ook: "Ziekenfonds", inv. nr. 3079/14).
3032/9
Diamant-Club "Concordia" , Amsterdam.
3032/10
Diamantnijverheid, (Samenwerkend Vennootschap -) Antwerpen .
3032/11
Diamantbewerkers Weezenfonds (Maatschappij Het- ) , Amsterdam.
3032/12
Diamond Cutters Union, United -, New York.
(Voor New York: Zie ook: Zwart, N.-).
3032/13
Diamond Polishers Union, United -, Newark Brooklyn USA (A.F.L.).
Zie ook: Benjamins.
3032/14
Diamond Verstellers Union of America, United -, New York.
3032/15
Diamond Workers Union, United -, New York ( H.M. Wolf e.a.).
3032/16
Dias, M.S. Vaz - , Amsterdam.
3032/17
Dienstbodenbond, Alg. Ned. - , Amsterdam.
3032/18
Dienstbodenvereeniging, z.p.
3032/19
Dienstweigering Terwey (Comité-) , Amsterdam.
3032/20
Dikker, Louis -, 's Gravenhage.
3032/21
Directeuren van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Nederland, Vereeniging Bond van - , ( Hijlaard ), Assen.
3032/22
Ditmarsch, J.C. -, Batavia.
3032/23
Djevhérian, Gregori -, Paris.
3032/24
Dok- en Veemarbeiders Vereeniging (afd. Ned. Scheeps- en Bootwerkersbond), Amsterdam .
3032/25
Dokwerkers Antwerpen (...) , Antwerpen.
3032/26
Donia, D. - ( SDAP ), Zuidhorn.
3032/27
Donk, Mrs. W. -, Brooklyn, NY, USA.
3032/28
Donkers, L.B. - (constructeur), Antwerpen.
3032/29
Doofstommen Vereeniging "Guyot", Algemeene Nederlandsche -, Amsterdam.
3032/29
Doofstommen (Instituut voor-), Groningen .
3032/30
Dopper, Corn. - , Amsterdam.
3032/31
Dordrechtsche Courant , Dordrecht.
3032/32
Drankbestrijdings Comité, Amsterdam .
3032/33
Drees, W. -, Amsterdam.
3032/34
Dreesde, Sal I. - , Rotterdam.
3032/35
Dreher, Philipp -, Idar (Dld).
(Zie ook: "Idar").
3032/36
Dresden, Sem - , Amsterdam.
3032/37
Drucker, Mr. H.L. - , Leiden.
3032/38
Dubout, Camille - , Divonne - les - Bains (France).
3032/39
Duijs, J.E.W. -, Zaandam.
3032/40
Dijk, F. van - , Torino (Italia).
3032/41
Dijk, F. van...Pzn. , Leeuwarden.
3032/42
Dijkgraaf, A. -, Schoonhoven.

3033

3033/1
Echo", "De-, Amsterdam Redactie van het Dagblad .
3033/2
Eck, D.A. van -, Mijnsheerenland.
3033/3
Edhg. m (?), z.p.
3033/4
Education rationelle de l'Enfance, (Ligue internationalle pour l' - ) , Paris.
3033/5
Eeden, Fr. van - , Amsterdam.
3033/6
Eendracht, (Maatschappij De-) , Amsterdam. ( F.v.Eeden , H. Maters ).
3033/7
Eensgezindheid, Alg. Arbeiderscoöperatie, Stompwijk-Veur .
3033/8
Eigenaren van Diamantslijperijen, (Vereeniging van-), Amsterdam .
3033/9
Eigenaren van Diamantslijperijen te Hilversum, Verenigde -, Hilversum.
3033/10
Eigenaren van Diamantzagerijen, (vereeniging van-), Amsterdam .
3033/11
Eisendrath, Henri - , Amsterdam.
3033/12
Eisendrath, S. - , z.p.
3033/13
Eisenloeffel, Jan - , Blaricum.
3033/14
Eisenga, J. van - , Amsterdam.
3033/15
Elie (?) , Brussel.
3033/16
Emden, A.J.E.G. van - , Leiden.
3033/17
Emden, Jac. van - , Watergraafsmeer.
3033/18
Emmenes, A. van - , Amsterdam.
3033/19
Endt, G. -, Wageningen.
3033/20
Engineers Amalgamated Society of- , London ( George N. Barnes gen. sec.).
3033/21
Enzlin Azn., N. George - , Blaricum.
3033/22
Epen, J.C. van - , Baarn.
3033/23
Epenhuysen, E. van - ( SDAP ) , Zwijndrecht.
3033/24
Eringaard, Dr. J.C. - , Delft.
3033/24a
Erkel, G. van - , Amsterdam.
3033/25
eeuwen, C. - , Arnhem.
3033/26
Exploitatie Maatschappij "De Munt", Amsterdam .
3033/27
Eybersen, B. - , Oosterbeek.

3034

3034/1
Fabriekschefs (vereeniging van-) "Onze Industrie Vooruit", Amsterdam .
3034/2
Fabriekwerkersbond (Algemeene-) van Antwerpen en Omliggende gem. , Antwerpen.
3034/3
Fagforbund i Denmark, De Samvirkende -, København.
3034/4
Falkenburg, Ph. -, Amsterdam.
(Zie ook: Bureau v.d. Statistiek, A'dam).
3034/5
Fatum (Maatschappij-), 's Gravenhage .
3034/6
Federatie (Gewestelijke-) van gemengde vakvereenigingen, Meenen (België) .
3034/7
Federatie van Vakvereenigingen, Nederlandsche -, Utrecht. ( J. Oudegeest ; later NVV ).
3034/8
Fédération diamantaire régionale, Genève .
3034/9
Fédération diamantaire régionale, St. Claude .
3034/10
Federation of Labor (American-) , Washington, USA.
3034/11
Feith, Jan - , Amsterdam.
3034/12
Feldenheimer & Co., - London .
3034/13
Felleman, N. - , London.
3034/14
Ferrer-Schoolfonds (Int. Bond voor Rational. opvoeding), Amsterdam .
(Zie ook: "Educational rationelle" etc., inv. nr. 3033/4).
Ferri, Enrico zie 3047/9.
3034/15
Fink, Solomon - en I. -, London.
3034/16
Forester, De - (Administratie), Amsterdam.
3034/17
Fortuyn, J.A. - , Amsterdam.
3034/18
Frankfurter Ztg., Brussel .
3034/19
Fransen (?) S. - , Antwerpen.
3034/20
Franssen, Jan - , Maastricht.
3034/21
Frascati - Ensemble, Amsterdam.
3034/22
Frese, B.E. - , Roermond.
3034/23
Fuldauer, Mr. S.R. - , Amsterdam.
3034/24
Furth, Eduard - , Amsterdam.
3034/25
F. (C.C.D. -) , Amsterdam (anonymus).

3035

3035/1
Gans, Karel - , Amsterdam.
3035/2
Gans, Louis - , Antwerpen / New York.
3035/3
Gas Association, Imp. Cont l' -, Amsterdam.
3035/4
Gaslantaarnopstekersvereeniging V.Z.O.S , z.p.
3035/5
Gaswerkersvereeniging V.Z.O.G., Amsterdam .
3035/6
Gauthier, O. - , Nantua (France).
3035/7
Gazette de Hollande, La - , La Haye.
3035/8
Geenders, J.L. - , Schalkwijk.
3035/9
Geestra (?), ... - , Amsterdam.
3035/10
Geheel-onthouders Propagandaclub, Socialistische -, Amsterdam.
3035/11
Gelder, Joseph van - , [Amsterdam].
3035/12
Gemeente Ambtenaren in Nederland, (Nationaal Verbond van-) , Amsterdam.
3035/13
Gemeente-Archief, Amsterdam .
3035/14
Gemeente, Ned. Israël. - Eindhoven.
3035/15
Gemeente, Ned. Israël. - 's Gravenhage .
3035/16
Gemeentewerklieden, ( Bond van Nederlandsche-Gemeentewerklieden / Amsterdamsche-Gemeentewerklieden ). ( Landelijke Bond van Gemeentewerklieden ). Gemeentewerkliedenbond, Centrale - , Amsterdam (Rotterdam).
3035/17
Geneesheren (Amsterdamse Vereen. van-) tot behartigigng van het Ziekenfondswezen , Amsterdam.
3035/18
Geneeskunde (Maatschappij voor-), Medemblik.
3035/19
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands , Berlin.
3035/20
Genootschap voor kinder-herstellings- en vacantie-kolonies, Centraal - , Amsterdam.
3035/21
Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, R'dam .
3035/22
Gerhard, A.H. - , Amsterdam.
3035/23
Gerhard, J.W. - , Amsterdam.
3035/24
Gerritsz, Jan - , Haarlem.
3035/25
Gesticht voor P.I. Gehuwde Oudelieden, Amsterdam .
3035/26
Gezagvoerders en Stuurlieden der Koopvaardij, (Vereen. v. Nederl. - ) , Amsterdam.

3036

3036/1
Ghijsen, M. - , Middelburg.
3036/2
Gigch, A. van - , Amsterdam.
3036/3
Gigch, Mr. L.W. van - , Amsterdam.
3036/4
Gilde der Antwerpsche Diamantnijverheid , Antwerpen.
3036/5
Gink, G.L. van - , Amsterdam.
3036/6
Gist- en Spiritusfabriek, (Organisatie van werklieden aan de Nederlandsche-) "Nieuw Leven" , Delft.
3036/7
Glas- en Aardewerkers, (Ned. Vereen. van) -, Delft.
3036/8
Glaswerkersvereeniging (Maastrichtsche-) - "Verbroedering" , Maastricht.
3036/9
Glasblazersbond, Nederlandsche - , Delft.
3036/10
Glasslijpersvereeniging "Vergelding", Maastricht .
3036/11
Glazenwasschersgezellenbond, Ned. -, Amsterdam.
3036/12
Glazenwasschervereeniging, Rotterdamsche - , "Door Vriendschap Verpflichting" , Rotterdam.
3036/13
Godefroij, Simon - , Paris.
3036/14
Goedhart, G. - , Amsterdam.
3036/15
Goedkoop, Gebr. C. - , Amsterdam.
3036/16
Goes, F. van der -, Hilversum.
3036/17
Goldfarb, E. - , London.
3036/18
Goldschmiede-Zeitung, Deutsche - , Leipzig.
3036/19
Gompers, E. - , Paris.
3036/20
Gorter, H. - , Bussum.
3036/21
Goudeket, M.W. - , Amsterdam.
3036/22
Goudsmit, H. -, Amsterdam.
3036/23
Goud- en Zilversmeden en Aanverwante Vakken, (Alg. Ned. Bond van-) , Amsterdam.
3036/24
Graaff, J.W. de - , Zaltbommel / Laren.
3036/25
Graanwerkersvereeniging "Door Eebdracht Verbonden", A'dam .
3036/26
Granval, Dr. H.J.L.M. Gay de - , Tarija (Bolivia).
3036/27
Grasé, J.C.G. - , Amsterdam.
3036/28
Gravers- en Baggerliedenvereeniging "Helpt Elkander", A'dam .
3036/29
Grewel, P. (of S.J.) -, Pankow (Berlin).
(Zie ook: Berlijnse Diamantbew.).
3036/30
Groenewegen & Co., Santpoort .
3036/31
Groesser, Jaak - , Mortsel (Belg.).
3036/32
Groesser, Jef - , Antwerpen.
(zie ook: Antwerpse D.B.) 's Gravenhage, Roosendaal.
3036/33
Grondwerkers Vereeniging "Helpt Elkander", Amsterdam .
3036/34
Groshans, Mej.S. -, Scheveningen.
3036/35
Guéry, E. le - , Paris.
(zie ook: Syndicat des Ouvriers diamantaires de Paris; Chambre syndicale (etc.) Paris).
3036/36
Guldsmedarbeterforbund, Norsk - , Kristiania (Norge).
3036/37
Gymnastiek Onderwijzers Vereeniging, Amsterdam .
3036/38
Gymnastiek Vereeniging "Plato", Amsterdam .
3036/39
Gymnastiek Vereeniging "Spartacus", Amsterdam .

3037

3037/1
Haagsch Vak Comité , 's Gravenhage.
3037/2
Haagsche Courant 's Gravenhage.
3037/3
Haaksma, H. - , Leiden.
3037/4
Haan, Em. de - , Paris.
3037/5
Haan, J.C. - , Dülken (Dld.).
3037/6
Haan, Jacob Israël de - [Amsterdam].
3037/7
Haarlemsch Arbeiders-Secretariaat , Haarlem.
3037/8
Haarlemsche Comm. tot ondersteuning v.d. werkloozen diamantbewerkers , Haarlem.
3037/9
Haarlems Dagblad , Haarlem.
3037/10
Haasevoet, P.J.J. - , Amsterdam.
3037/11
Hahn & Co. , Köln, Idar .
(zie ook: Idar).
3037/12
Halbeck, Conrad - , Leipzig.
3037/13
Hall. J.W. van - , Amsterdam.
3037/14
Halmans, Jacques A. - , New York.
3037/15
Hamel, Prof. Mr. G.A. van - , Amsterdam.
3037/16
Hamel, M.A. - , Ouerderkerk aan de Amstel.
3037/17
Hamstra, J.H. - , Winschoten.
3037/18
Handels- en kantoorbedienden, (Alg. Ned. Bond van-) , Amsterdam.
3037/19
Handels- en kantoorbedienden in Nederlanden, (Nationale Bond van-) , Amsterdam, Leiden, Nijmegen.
3037/20
Handels- en kantoorbedienden, (Nederlandsche Bond van-/ Nationale Bond van-), "Mercurius" , Amsterdam.
3037/21
Handels- en Pakhuisbediendenvereeniging "Handel en Nijverheid", Amsterdam .
3037/22
Handels- en Transport -und Verkehrsarbeiter Deutschlands, Central Verband der - , Berlin.
3037/23
Handelsblad, Algemeen - , Amsterdam.
3037/24
Handelsreizigersvereeniging "De eendracht", Rotterdam .

3038

3038/1
"Handwerkers Vriendenkring", Amsterdam .
3038/2
Hanecke, K.F.W. -, (Bouwvak) , Amsterdam.
3038/3
Harchand Rai Bal Kishen Dass - Jewellers & Precious Stones Comm. Agents , Delhi (India).
3038/4
Harff, Christiaan -, Amsterdam.
3038/5
Harff, Christiaan -, Amsterdam.
3038/6
Harris, E. - , Eastbourne.
3038/7
Harrison, Clara - , Laren.
3038/8
Hart, Arnold - , Winschoten.
3038/9
Hartogh, Eduard de - , Amsterdam.
3038/10
Hartz, Heiman J. - , Amsterdam.
3038/11
Harren, H.L. - , Amsterdam.
(Zie ook: "Timmerlieden-").
3038/12
Haust, J.H. - (en Zoonen) , Amsterdam.
3038/13
Havenbedrijf, (Alg. Ned. Bond van Arbeiders in het -) , A'dam.
3038/14
Havenarbeiders Vereeniging, Algemeene -, Rotterdam.
3038/15
Hayem, Henri - , Paris.
3038/16
Heemskerk, H. - , Amsterdam.
3038/17
Hageraat,... - , Nijmegen.
3038/18
Heide. Ds.A.v.d. - , Engelun Britswerd.
3038/19
Heigmans, Maurits - , Amsterdam.
3038/20
Heiliger, Carl - , Frankfurt/M.
3038/21
Heldring, B.H. - , 's Gravenhage.
3038/22
Helpt Elkander (Vereeniging-), Amsterdam .
3038/23
Helsdingen. W.P.G. - , Rotterdam.
3038/24
Hemminga, A. - , Amersfoort.
3038/25
Hen, Mr. Isidore - , Amsterdam.
3038/26
Henri (?) , Paris.
3038/27
VERVALT.
3038/28
Herman (? , Amsterdam.
3038/29
Hermans, L.M. - , Amsterdam.
3038/30
Hertog, C.H. den - , Amsterdam.

3039

3039/1
Hes (Brood) , Amsterdam.
3039/2
Hester, Carl - , Amsterdam.
3039/3
Heyermans Jr. , Herman - , Amsterdam.
3039/4
Heyermans, Ida -, Rotterdam.
3039/5
Heyermans, L. - (arts) , Amsterdam.
3039/6
Heymeijer Jr. , H.H. - , Amsterdam.
3039/7
Hilvers, J. - , Tijnje (Fr.).
3039/8
Hilversum, Gemeentebestuur van - , Hilversum.
3039/9
Hilversumsche Comité (enz) voor de werklooze diamantbewerkers , Hilversum.
3039/10
Hinte, N. van - , Rotterdam.
3039/11
Hoedemaker, Jesaja A. - , Brussel.
3039/12
Hoek, Mr. J. van den - , Rotterdam.
3039/13
Hoekstra, J.R. -, (onderwijzer) , Amsterdam.
3039/14
Hoepner Jr., C.L. - , Middelburg.
3039/15
Hof, P.- (?) , Amsterdam.
3039/16
Hollandia (Vereen. v. Ned. Werkl.), Paris .
3039/17
Hollandsch-Afrikaansche Uitg. Mij. , Amsterdam/Kaapstad.
3039/18
Holst, Henriëtte Roland - , 's Graveland / Laren. ( Karl Kautsky aan.).
3039/19
Holst, R.N. Roland - , 's Graveland / Laren.

3040

3040/1
Hommes, Tj. - , Leeuwarden. ( Coöp. Bakkerij (Besuyen te Leeuwarden ).
3040/2
Hond, M. de , New York.
(Zie ook: Diamond Workers Bond of America, United - , New York). (Zie ook: Rijn, J.J. van - , New York).
3040/3
Hoogerhuis, (Landelijk Comité Invrijheidstelling- ) , A'dam.
3040/4
Hoogervorst, S. - , Amsterdam.
3040/5
Hornung, P. - , Brücken.
3040/6
Horst, S. van - , London.
3040/7
Hos, D. - , 's Gravenhage.
3040/8
Hotel-, Café- , Restaurant - en Societeit-Geemployeerden "Onze Belangen", (Amsterdamse Vakvereeniging voor- ) .
3040/9
Hotel- en Koffiehuisbedrijf, (Ned. Bond van Geëmployeerden in het -) , Amsterdam.
3040/10
idem.
3040/11
Houten, C.J. van - , Weesp.
3040/12
Houtwerkersvereeniging "S.n.V." , Amsterdam .
3040/13
Hout- en Steengranietbewerkers (vereeniging van -) "Granieto", Amsterdam .
3040/14
Houtzager, M. - , Delft.
3040/15
Hovink, H.J. - , Amsterdam.
3040/16
Hooij, W. - , Amsterdam.
3040/17
Hudig Jr., D. - , Amsterdam.
3040/18
Hugenholtz Jr., F.W.N. - Haarlem.
(Zie ook: Haarlems Arb. Secr.).
3040/19
Hugenholtz Jr., P.A. - , Amsterdam.
3040/20
Huges, H.J. - , Amsterdam.
3040/21
Huiseigenaren in Nederland (Vereen. tot Behartiging van de Belangen der - ) , Amsterdam.
3040/22
Huiseigenaren, (Vereen. van-) "Het Eigendomsrecht", Amsterdam .
3040/23
Huisindustrie, (Vereen. voor de Ned. Tentoonstelling van-) , Amsterdam.
3040/24
Huispersoneel (Alg. Ned. Bond van-) , Amsterdam.
3040/25
"Hulp in Nood voor Alle Gezindten", (Vereen. "Directe -) Amsterdam .
3040/26
"Hulp in Nood bij Ongelukken", (Vereen. Eerste -), A'dam .
3040/27
Hulshoff, Kees - , Hildesheim (Dld.).
3040/28
Huygens, Cornélie - , Leipzig.
3040/29
Hijmans, M. , Culemborg.

3041

3041/1
Idar (Oberstein), (Diamantbewerkers in -), Duitsland.
(Zie ook: Dalheimer, O.; Dreher, Ph.; Hahn & Co.; Metallarbeiter-; Reinhardt, O.)
3041/2
idem.   1903/1904.
3041/3
idem.   1907-1913.
3041/4
Intosh, James Mc. - , Copeton (Eng.).
3041/5
Invalide, De Joodsche - , Amsterdam.
3041/6
Iron Founders Society , London.
3041/7
Isselt, L.W. van Dam van -, 's Gravenhage.

3042

3042/1
Jack, Lizzie - , London.
3042/2
Jacques ...(?) ( Het Jonge Leven ), z.p.
3042/3
Jakob, Carl - , Resselstadt (Hanau).
3042/4
Jansonius, J.G. - , Drachten.
3042/5
Janssen, C.W. - , Amsterdam ( Hulp Werklooze Diam. bew. ).
3042/6
Janssens, E. - , Antwerpen.
3042/7
Janssens, Vicente - , Cadiz (Esp.).
3042/8
Jantzen, A. - Dordrecht, ( De Metaalbewerker ).
3042/9
"Jacques" (?) , Antwerpen.
3042/10
Jeugd (Vereen. voor de -) , Amsterdam .
3042/11
Jewellers' Circular , New York.
3042/12
Jeweller, The Western-Southern- Dallas, Texas, USA.

3043

3043/1
Jong, J.S. de - , Rotterdam.
3043/2
Jong, Jan S. de - , Molkwerum.
3043/3
Jong, Morris de - , New York.
3043/4
Jonge, J. Geert de - , Amsterdam.
3043/5
Jonge, W.C. de , Maastricht.
3043/6
Jongelieden Geheelonthouders Vereeniging "De Propagandist" , Amsterdam.
3043/7
Jongelieden Vereeniging, Zaandijk .
3043/8
Jos Loopuit , Scheveningen.
3043/9
Journalistenkring, Nederlandsche - , Amsterdam.
3043/10
Jungius, Marie E. - , 's Gravenhage.
3043/11
Justitie, (Departement van- ), 's Gravenhage.
3043/12
Juweliers Vereeniging, Amsterdamsche - , Amsterdam.   1896-1900.
3043/13
idem.   1901-1909.

3044

3044/1
Kamer van Arbeid voor de Brillantnijverheid, Amsterdam .   1901-1904.
3044/2
idem.   1905-1909.
3044/3
Kamer van Arbeid voor Drukkersbedrijven, Utrecht .
3044/4
Kamer van Koophandel & Fabrieken, Amsterdam .
3044/5
Kamer van Koophandel voor Johannesburg, Nederlandsche - Johannesburg (Transvaal).
3044/6
Kalker, Jac. J. - , Eindhoven.
3044/7
Kantonrechter, Amsterdam.
3044/8
Kantoor- en Handelsbedienden, (Ned. Chr. Vereen. van-) Dordrecht/ Amsterdam.
3044/9
Kantoorbediendenvereeniging, Leeuwarden- , Leeuwarden.
3044/10
Kappers- en Barbiersbediendenbond, Nederlandsche- , Amsterdam.
3044/11
Kappers- en Barbiersbediendenvereeniging, Amsterdamsche- "Streven naar Verbetering" , Amsterdam.
3044/12
Katoenwerkersbond, Liberale - , Gent (Belg.).
3044/13
Katoenbewerkers en-bewerksters, De Vereenigde-, "Vooruit" , Gent (Belg.).
3044/14
Kaufmann, Karl , Amsterdam.
3044/15
Kaufmann, Martin - , Amsterdam.
3044/16
Kautsky, Karl - , Friedenau (Dld).

3045

3045/1
Keesing, I.G. - Amsterdam.   1900-1905.
(Zie ook: Klooversvereeniging B.K.).
3045/2
idem.   1907-1913.
3045/3
Kennedy, Jan - , Amsterdam.
3045/4
Kenther, H. , Winschoten.
3045/5
Kerdijk, A. - 's Gravenhage / Zürich (Zw.)/Laren.
3045/6
idem (Nalatenschap).
3045/7
Keulemans, P. - , Middelburg.
3045/8
Keyser, H. - , Amsterdam / London.
3045/9
Kiek, L.A. - (Cie. Werkl. diam. bew.) London.
3045/10
Kiesrecht Comité, Plaatselijk- , Amsterdam .
3045/11
Kinderbescherming, Kongres voor- , Enschede.
3045/12
Kinderen, A.J. der - Laren (NH).
3045/13
Kinderkleeding, (Vereeniging -), Distr. V, Amsterdam .
3045/14
Kinderkoor "De kleine Stem", Amsterdam .
3045/15
Klaver, A. - , Zaandam.
3045/16
Kleeding aan Minvermogende Kinderen van Alle Religies, (Vereen. tot Bevordering van - ), Amsterdam .
3045/17
Kleedingindustrie en Aanverwante vakken, (Ned. Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de- ) , Amsterdam / Rotterdam.
3045/18
Kleerekoper, A.B. - , Amsterdam.
3045/19
Kleerekoper, E.G. - ( A.J.V. ), Amsterdam.
3045/20
Kleerekoper, M.M. - , London.
3045/21
Kleermakersbond, Alg. Ned. - , Amsterdam.
3045/22
Kleermakers Vereeniging "Amsterdam I" , Amsterdam.
3045/23
Kleermakersvereeniging "Eendracht maakt Macht", Rotterdam .
3045/24
Klein, H. - , Harrismith (Zuid Afrika).
3045/25
Klein, Ignaz - , Erbach (Dld.).

3046

3046/1
Koene, D. - (Volkspark), Zaandam.
3046/2
Koffiehuis-, Societeit-, Restauranthouders en Slijters (Nederl. Bond van -)"Vergunning" , Amsterdam.
3046/3
Koffieverleestersvereeniging, Amsterdam .
3046/4
Koffy fontein Mines Ltd., The - , London.
3046/5
Koggeschip, 't - (Vereen. ter Bevordering van etc. [toerisme]) Amsterdam..
3046/6
Köhler VII, Heinrich -, Bruchköbel (Dld).
3046/7
Kok, J. - , Amsterdam.
3046/8
Koksbond, Nederlandsche - , Amsterdam.
3046/9
kol, H.H. van - , Princenhage / Voorschoten.
3046/10
Kolthek Jr., H. -, Amsterdam.
3046/11
Kommunistenbond, Amsterdam .
3046/12
Kommunisten in Nederland (Federatie van vrijheidlievende -) , Amsterdam.
3046/13
König, Vincent H. - , Rotterdam.
(Zie ook: "Gemeentewerklieden", inv. nr. 3035/16).
3046/14
Königsberger, J.W. - , Amsterdam.
3046/15
Koningin (- Moeder) Emma , H.M. de - , Soestdijk, 's Gravenhage.
3046/16
Konsulat, Det Kongelig Danske - Rotterdam .
3046/17
Konsulat, K. und K. österreichisch-ungarisches - , Amsterdam .
3046/18
Koopman, M. - , New York.
3046/19
Kooy, J. van Woensel - , Utrecht / Potsdam.
3046/20
Kooyman, Janine -, Amsterdam.
3046/21
Koperberg, S. - , Amsterdam.
3046/22
Koper- en Blikbewerkersbond, Algemeene Nederl. -, Rotterdam.
3046/23
Koperen Steelen Fond (K.S.F.) "Nieuwe Levenskracht", Diamantbewerkers Amsterdam .
(Zie ook: in rubriek VII, K.S.F., inv. nr. 5191-5211).
3046/24
"Kostschooldames", (Comité ter Opvoeding van het Stuk -) , Amsterdam.
3046/25
Kouveld, Ch.R. - (Timmerlieden), Amsterdam.
3046/26
Kouw, C.H. - , Leiden.
3046/27
Kraal, S. - , Amsterdam.
3046/28
Krachtsportbond , Amsterdam .
3046/29
Krieks, L. - , Bandoeng.
3046/30
Krol, B.J. - , Apeldoorn / Sassenheim.
3046/31
Kröller (...?) - , Scheveningen.
3046/32
Kruger, S.J.P. - (Paul ?) Hilversum.
3046/33
Kruimel (?), G. van de (?) -, Amsterdam.
3046/34
Kruyff, H.P.L.C. de - , Arnhem.
3046/35
Kruys, B. - , St. Petersburg (Rsl.).
3046/36
Kruijt, Fr. - , Bussum.
3046/37
Kubler, Y.U. - , Genève.
3046/38
Kuipers, Taco - /J. - , Amsterdam / Utrecht .
3046/39
Kunnen, J.A.N. - , Amsterdam.
3046/40
Kurhaus, Scheveningen .
3046/41
Kuykhof, J.G. van - , Amsterdam.
3046/42
Kuylman, J. - , Amsterdam.
3046/43
Kuyper, Abraham - , 's Gravenhage (Minister v. Binnenlandse Zaken).
3046/44
Kuyper Herman - , Amsterdam. Copie brief H. Polak aan H. Kuyper.   23-11-1908.
3046/45
Kuyper - Tilanus, Mevrouw.. - , Amsterdam.
3046/46
VERVALT.
3046/47
Kijlstra, Gerhardus - , Dockum.

3047

3047/1
Laan, K. ter - , Delft.
3047/2
Laboratorium, Scheikundig- , Amsterdam .
3047/3
Labouchère & Co. 's Bank, Amsterdam .
3047/4
Laet Fils, Albert de -, Antwerpen.
3047/5
Lançon, Eugène -, St. Claude (Jura).
3047/6
Landarbeiders, (Ned. Bond van-), Enkhuizen .
3047/7
VERVALT.
3047/8
Langejan Az., A. - , Enschede.
3047/9
Laurillard, E. - , Amsterdam.
3047/10
Lee, Louis van - , Paris.
3047/11
Leesclub, Socialistische - , Amsterdam .
(Zie ook: "Socialistische").
3047/12
Leesgezelschap, Socialistisch- , Rotterdam .
3047/13
Legien, C. - , Berlin.
3047/14
Lehmans, S. - , Amsterdam.
3047/15
idem.
3047/16
Lensing, W.J.H. - , Scheveningen.
3047/17
Lenzell, S. - , Amsterdam.
3047/18
Leperre, Emile - , Anvers.
3047/19
Levensverzekeringsmaatschappij "Dordrecht" , Amsterdam.
3047/20
Levita, A.S. de - , Amsterdam.
3047/21
idem.
3047/22
Lewin, Jan. - , Utrecht.
3047/23
Liedertafel "Amsterdamsch Mannenkoor" , Amsterdam.
3047/24
Liedertafel "Zang en Vriendschap", Amsterdam ; Liedertafel "Onderlinge Oefening", Amsterdam .
3047/25
Liefdadigheid voor Behoeftige Kinderen (Vereeniging-,) Amsterdam .
3047/26
Liefdadigheid naar Vermogen (Genootschap -), Amsterdam .
3047/27
Liefdadigheidsvereeniging "Weldoen zij ons Streven" voor weduwen en weezen van alle Gezindten, Amsterdam .
3047/28
"Liefde voor de Kunst", Vereeniging "Uit-" Amsterdam.
3047/29
Lier, L. van- , 's Gravenhage.
3047/30
Limburg, Mr. J. - , 's Gravenhage.
3047/31
Linden, Alb.P. van der - , Amsterdam.
3047/32
Linden, P.v.d.- , Utrecht.
3047/33
Lindner, K.- , Amsterdam.
3047/34
Linnennaaisters (N.V. Samenwerkende - ), Amsterdam .
3047/35
Lint, A.A.L. de- , Scheveningen.
3047/36
Lioni, Mr. D.E. - , Amsterdam.
3047/37
Lisser, Alex - , Amsterdam.
3047/38
Lithographic Printers (Amalgamated Society of -) , Manchester (Eng.).
3047/39
Lito-Fotografische Bond, (Nederl. -) en Alg. Ned. Chemigrafenbond , Wormerveer / Amsterdam.
3047/40
Lentz, J. Utrecht.

3048

3048/1
Lompensorteerders (Comité) (Vereeniging "Verbroedering en Standvastigheid"), Amsterdam .
3048/2
idem.
3048/3
Lompenbewerkersvereeniging "Amsterdam" , Amsterdam.
3048/4
"London Comrades", London.
3048/5
London Diamond Workers' Trade Union ( J.S. Polack , Mrs. M. van Leer , B. Pou ), London.
3048/6
longman, Miss Mary - , London.
3048/7
Loo, J.J. van- , Davos-Platz.
3048/8
Loo, T. van - , Luzern.
3048/9
Lood- en Zinkwerkers en Aanverwante Vakken, (Amsterdamsche Vereeniging van- ) , Amsterdam.
3048/10
Looncomité voor de Grafische Vakken, Amsterdamsch- , Amsterdam.
3048/11
Loopknechten voor Diamantbewerkerspersoneelen (Vereen. van-) H.S.Z.O.I. , Amsterdam.   1900-1904.
3048/12
idem.   1905-1910.
3048/13
Loopuit, Jos - , Amsterdam/ 's Gravenhage.
3048/14
Loke, C.F. (?) , Davos (Zw.).
3048/15
Lückerath, E. - , Amsterdam.
3048/16
Luitjes, M. - , Charlottenburg (Dld).
3048/17
Luteraan, Barend - , Amsterdam.
3048/18
Löwenthal, A. Frankfurt.

3049

3049/1
Maarssen, B. van- , Frankfurt /M.
3049/2
Maasbode, De- , Rotterdam.
3049/3
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, Nederlandsche- , Amsterdam.
3049/4
Maatschappij van Nijverheid, Amsterdam .
3049/5
Machine Diamond Cutters' Union of America, United -, New York.
3049/6
Machinisten en Stokers in Nederland, (Bond van -) , Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam.
3049/7
Machinisten en Stokersvereeniging "Amsterdam" , Amsterdam.
3049/8
Machinisten Vereeniging, Amsterdamsche- , "Het Stoomwerktuig" , Amsterdam.
3049/9
Magazijn- en Winkelbediendenbond, Algemeene - , A'dam.
3049/10
Magazijn- , Winkel - Loop en Pakhuispersoneel, (Alg. Ned. Bond van - ) 's Gravenhage.
3049/11
Magazijn en Winkelbediendenbond, Leeuwarden .
3049/12
Makelaars en Commissionairs in geslepen Diamant, (Vereen. van - ) , Amsterdam.
3049/13
Malet, A. - , Gemert (NB).
3049/14
Malthusiaansche Bond, (Nieuw -), Amsterdam .
3049/15
Makker, Alb. de- , Maastricht.
3049/16
Manen, W.C. van- , Zwolle.
3049/17
Mann, Tom - ( I.T.F. ), London.
3049/18
Mannoury, G. -( S.D.S.C. ), Amsterdam.
3049/19
Mandenmakers- en Rietbewerkersbond, Nederlandsche- , Amsterdam / IJmuiden.
3049/20
Mar, Louis de la- , Amsterdam.
3049/21
Marchant,... - , Scheveningen.
3049/22
Maréchalerie, (Fédération de la -) , Paris.
3049/23
Marine Matrozen, (Alg. Bond. voor Ned. -) , Den Helder.   1898-1908.
3049/24
Marine Personeel, (Bond voor Minder- ) , Den Helder.   1909-1913.
3049/25
Marinewerf (Vereen. "Onderling Belang" der Werklieden der-) Amsterdam .
3049/26
Markens' Drukkerij Vennootschap, Van - , Delft.
3049/27
Masereeuw, ... - , Rotterdam.
3049/28
Massee, E. - , Goes.
3049/29
Mathijsen, A. - , Amsterdam.
3049/30
Mathijsen-Roland Holst, N. - ; Mathijsen, C. , Helmond.
3049/31
Matla, L.H.H. - , 's Gravenhage.
3049/32
Matrozen en Stokers, (Sectie, intern. -, van het Arbeidersverbond), Antwerpen.
3049/33
Maür, G. in den - , 's Gravenhage.
3049/34
Mayer, Dr. Gustav - , Amsterdam.

3050

3050/1
Mechanicus, Ph. - , Medan (N. Indië).
3050/2
Mei-Comité , Amsterdam .
3050/3
Mehra & Bros., B.D. - , Lahore (Br. Indië).
3050/4
Melchers, G.W. - , 's Gravenhage.
3050/5
VERVALT.
3050/6
Mendels, Mr. M. - , Utrecht / Amsterdam.
3050/7
Mendes Cutting Factories , New York.
3050/8
Menko Jr., S. -, Enschede.
3050/9
Mercks, W. Ch. - , Nemours / Amsterdam.
3050/10
idem.
3050/11
Mercurius-Comité inzake het Wetsontwerp Arbeidscontract, Rotterdam .
3050/12
Merkelbach, H. - Leiden.
3050/13
Mermet, Jules - , St. Claude (Jura).
3050/14
Metaalbewerkers, (Landelijke Federatie van-) , A'dam.
3050/15
Metaalbewerkersbond in Nederland, Algemeene- , Haarlem, Utrecht.
3050/16
idem, Amsterdam.
3050/17
Metaalbewerkersgezellen-vereeniging, Rotterdamsche -, "St. Eloy", Rotterdam.
3050/18
Metaalwerkersvereeniging "Verbetering zij ons Streven", Amsterdam . Metaalbewerkersbond, Alg. Ned. - "Nieuw Leven", afd. Amsterdam II , Amsterdam.
3050/19
Metallarbeiter Bund, Internationaler -, Stuttgart.
3050/20
Metallarbeiter-Verband, Deutscher - , Frankfurt/M en Oberstein .
3050/21
Hanau .
3050/22
Meters en Wegers Vereeniging, Algemeene Beëdigde - , Rotterdam.
3050/23
Methöfer, J.V.M. -, 's Gravenhage.
3050/24
Metselaar, Sander -, New York.
3050/25
Metselaars en Opperlieden in Nederland, (Centrale Bond van-) , Amsterdam.
3050/26
Meubelmakersbond, Algemeene - , Rotterdam, Amsterdam, Haarlem.
3050/27
Meubelmakers, Behangers en Aanverwante Vakgenooten, (Alg. Ned. Bond van- ) , Rotterdam, Amsterdam.
3050/28
Meubelmakersgezellenvereeniging, Gecombineerde -, A'dam .
3050/29
Mey, Henriette van der - , Amsterdam.
3050/30
Meyer, B. - , Antwerpen.
3050/31
Meyer, Henri - , Amsterdam.
3050/32
idem, Hilversum.
3050/33
Meijssens, P. - , Tilburg.

3051

3051/1
Michaud, David & Cie (& Co.) , St. Claude, later: London (1906).
3051/2
Middelburg (Bestuurdersbond), Middelburg.
3051/3
Middelburgsch (Ondersteunings Comité v.d. werkl. diam. bew.) Middelburg.
3051/4
Middenstand, (Ned. Bond van Vereenigingen van den Handeldrijvenden en Industrieelen -) , Dordrecht.
3051/5
Miliciens, Oud-Miliciens, Reservisten (en Landweermannen), Landelijke Bond van - , Amsterdam, Schiedam.
3051/6
Miners' Federation of Great Britain , Manchester.
3051/7
Ministère de l'Industrie et du Travail, Bruxelles .
3051/8
Ministerie v. Binnenlandsche Zaken, 's Gravenhage .
3051/9
Ministerie (Departement) van Landbouw, Nijverheid en Handel, 's Gravenhage .
3051/10
Miranda, S. (Rodrigues) de - , Amsterdam.   1899-1904.
3051/11
idem.   1905-1913.
3051/12
idem.   z.j.
3051/13
Merk, Bernhard - , Haarlem.
3051/14
Monnickendam, I. - , London.
3051/15
Moppes & Co., Louis van - , London.
3051/16
Moppes S. van - , Paris.
3051/17
Moresco F. - , Antwerpen, etc.etc.
3051/18
Mortier, Michel -, Paris.
3051/19
Moscoviter, S. - , New York.
3051/20
Moss, David , London.
3051/21
Müller, A.F. - , z.p. (Bauarbeiter Verband, Deutschland).
3051/22
Müller, J.C. - , Zeist.
3051/23
Munt (NV Exploitatie Mij., De- ) , Amsterdam.
3051/24
Mijnwerkersbond, Nederlandsche - , Heerlen.

3052

3052/1
N.N. (?), Doesburg.
3052/2
Naaistersbode, De- , Amsterdam; Naaistersbond, De Alg. Ned. - , Amsterdam.
3052/3
Naaistersvereeniging "Allen Eén", Amsterdam .
3052/4
Nagarro, Mozes - , Brussel. ( Ned. Bond van Deserteurs ).
3052/5
N.A.S. (Nationaal Arbeids Secretariaat) , Amsterdam.
3052/6
Nemours (Diamantbewerkers te -), Nemours.
3052/7
Netscher, Frans -, Rotterdam.
3052/8
Neumann & Co., S. - , London.
3052/9
Niepoth, W. - , Amsterdam.
3052/10
Nieuwenhuis, F. Domela - , Amsterdam.
3052/11
Nieuws van de Dag (Red.), Het - , Amsterdam.
3052/12
Nieuwsblad voor Nederland (Red.), Het - , Amsterdam.
3052/13
Nolting, C.W. de Sauvage - , Amsterdam.
3052/14
Noorderspeeltuin (Vereen.-), Amsterdam .
3052/15
Norden, Jacob - , Amsterdam.
3052/16
Norden, S.I. -, Amsterdam.
NVV, zie nr. 3072/19.

3053

3053/1
Octrooi-Bureau, Nederlandsch -, 's Gravenhage.
3053/2
Officier van Justitie, Amsterdam.
3053/3
Ohabé Zedaka Menachem Abelim (Vereeniging- ), Amsterdam .
3053/4
Olieslagers (Vereeniging van- ), Zaandijk .
3053/5
Onafhankelijken (Vereeniging in de Diamantindustrie), Amsterdam .
3053/6
Onderofficieren en Geëmployeerden van de Kon. Landmacht (Vereeniging van actief dienende - ), "Ons Belang" , Amsterdam, Amersfoort.
3053/7
Onderofficier- en Korporaal- Stokers bij de Marine (Bond van actief dienende- ) , Den Helder.
3053/8
Onderofficieren der Kon. Marine en het Korps Mariniers, (Algemen. Bond van - ) , Den Helder.
3053/9
"Ondersteuning is Neerlands Kracht" (Vereeniging- ), A'dam .
3053/10
Ondersteunings Comité, Amsterdamsch- , Amsterdam.
3053/11
Onderwijzers (Bond van Ned.) , Amsterdam, enz. enz.
(ook: Onderwijs Comité, - Congres enz.).
3053/12
Ongeorganiseerden (Comité van -), Amsterdam .
3053/13
Ongevallenwet (Voorlopig Comité inzake eener Landelijke Agitatie ten gunste van de aanhangig zijnde -) , Amsterdam.
3053/14
Onnes, O. Kamerlingh - , Amsterdam.
3053/15
"Ons Huis", (Vereen.- ), Amsterdam .
3053/16
"Ontwikkeling", (Vereen.- ), Vlaardingen .
3053/17
Ontwikkelingsvereeniging, Oosterbeek .

3054

3054/1
Oogen, J.J. van - , Amsterdam.
3054/2
"Oosterhout Vooruit", (Vereen.-) , Oosterhout.
3054/3
Oosterspeeltuin (Vereen.), Amsterdam .
3054/4
Operette Vereeniging "Offenbach", Amsterdam .
3054/5
Opleiding voor Ambachten en Beroepen (Kon. Vereeniging voor-) , Amsterdam.
3054/6
Opleidings-Inrichting voor Socialen Arbeid , ( E. Boissevain ), Amsterdam.
3054/7
Oppenheimer, B. - , Antwerpen / London.
3054/8
Oppenheimer, E. - , Kimberley (Z. Afr.), Amsterdam, Bad Homburg.
3054/9
Opvoeding (Amsterdamsche Bond voor Lichamelijke-) , Amsterdam.
3054/10
Olieslagersvereeniging "Eendracht maakt Macht", Zaandijk .
3054/11
Opzichters- en Teekenaarsbond, Alg. Ned.- , Amsterdam, enz.
3054/12
Opzichters en Teekenaars, (Vereeniging van Bouwkundig -), Utrecht .
3054/13
Orbaan, C. , Amsterdam.
3054/14
Oskam, G. , Amsterdam.
3054/15
Ossendorp, F.L. , - Amsterdam.
3054/16
Oudegeest, J. , Utrecht.
3054/17
Oudemannen en vrouwenhuis, Israëlitisch- , 's Gravenhage, Gouda .
3054/18
Oudens, F.P. - (Stationschef), Etten-Leur.
3054/19
oudsten, A.M. den- , Krimpen aan de Ijssel.
3054/20
Out, P. -, Koog aan de Zaan.

3055

3055/1
Pach, M. -, Deventer.
3055/2
Palache, S.J. - (Rabbijn), Amsterdam.
3055/3
Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam .
3055/4
Palestina Ophthalmic Hospital Fund, London .
3055/5
Pam Azn., M. -, Amsterdam.
3055/6
Pannekoek, Ant. - , Leiden.
3055/7
Panorama-Maatschappij, Amsterdam .
3055/8
Pardo, Bern. - , Ontario, Canada.
3055/9
P.A.S. (Plaatselijk Arbeids Secretariaat), Amsterdam .
3055/10
idem.
3055/11
P.A.S., Nijmegen .
3055/12
PAS, TH.I. - , 's Gravenhage.
3055/13
Patrimonium (Verbond -), Amsterdam .
3055/14
Patrimonium (Verbond -), Loosduinen .
3055/15
Patijn, Mr. R.J.H. - , 's Gravenhage.
3055/16
Pease, Edw. R. - ( Fabian Soc. ), London.
3055/17
Pêchors, Hector -, Paris.
3055/18
Pek-Went, L. van der -, Amsterdam.
3055/19
Pakelharing, Prof. B.H. -, Delft.
3055/20
Pel, Prof. Dr. P.K. -, Amsterdam.
3055/21
Pereira, D. - , Antwerpen.
3055/22
Peuls Bzn., H. - , Amsterdam.
3055/23
Personeel - Van Praag , Parijs.
3055/24
Personeel - Voorzorger , London.
3055/25
Petry, F. Ph. -, Idar a/Nahe.
(Zie ook: "Idar").
3055/26
Pick, Paul - , Amsterdam.
3055/27
Pinkhof, Ph. -, Amsterdam.
3055/28
Pionier" (Arb. Muziekvereeniging "De- ), Gouda .
3055/29
Pionier" (Redactie "De -), Bussum .
3055/30
Plancius (Gebouwen-), Amsterdam .
3055/31
Plantenga, P. - (Vice-Consul), Davos-Platz.
3055/32
Plasterers,(National Association of Operative-) , Westminster.
3055/33
Pleasure Club "The Thirty One" , Brooklyn, NY, USA.

3056

3056/1
Polak,...- (?) , Amsterdam.
3056/2
Polak,...- (?) , Amsterdam.
3056/3
Polak, A. ( Alg. Handelsblad ), Amsterdam, Polak Lzn., A. -.
3056/4
Polak, B. -, Antwerpen.
3056/5
Polak, David -, Brooklyn, NY, USA.
3056/6
Polak, Gerhard -, Amsterdam.
3056/7
Polak, Henri - Amsterdam, Antwerpen, Brussel, London, Berlin, St. Claude etc.   1895-1904.
3056/8
idem.   1905-1913 en z.j.
3056/9
Polak, Henry -, New York.
3056/10
Polak, J. , Polak, J.L.- , Amsterdam.
3056/11
Polak, Jaap , Antwerpen.
3056/12
Polk, Ph. -, Amsterdam.
3056/13
Polak, Tilly ,- Amsterdam.
3056/14
Polak, Willy - , Amsterdam.

3057

3057/1
Politie, Amsterdam .
3057/2
Politiebond, Amsterdamsche- , Amsterdam.
3057/3
Poll, W.H.J. van de - , Amersfoort.
3057/4
Pool, Louis , Amsterdam.
3057/4A
Pooter, Marie de - , Genève.
3057/5
Poppe, Louis J. - , Doetinchem.
3057/6
Porcelein & Aardewerkersvereeniging "Loon naar Werk", Maastricht .
3057/7
Porzellan- und Glashandlung" (Zeitschrift "Die-) , Charlottenburg (Dld).
3057/8
Post' (Ned. Bond "De-) , Amsterdam.
3057/9
Postbond, Nieuwe Nederlandsche- , Rotterdam.
3057/10
Post- en Telegraafbeamten (Ned. Bond van-), "De Post" , Utrecht.
3057/11
Post- en Telegraafbeamten (Nieuwe Ned. Bond van-) , A'dam.
3057/12
Post-, Telegraaf-, en Telefoon Personeel, (Alg. Bond van Nederlandsch-) , Rotterdam.
3057/13
Postharmonie, Amsterdamsche -, Amsterdam.
3057/14
Posthuma Jzn., L. , Amsterdam.
3057/15
Posthumus, A. -, Amsterdam.
3057/16
Pot, A. - , 's Gravenhage.
3057/17
Pothuis, S.J. -, Amsterdam.
3057/18
Pothuis-Smit, Carry -, Amsterdam.
3057/19
Poutsma, H.J. - , Amsterdam.
3057/20
Praag, Bernard van - , Laren.
3057/21
Praag Jr., M. van - , Antwerpen.
3057/22
Premier (Transvaal) Diamond Mining Company Ltd. , London.
3057/23
Prikker, E. Thorn - , Amsterdam.
3057/24
Prins, L.J. - , Köln.
3057/25
Prins, De- (der geïllustreerde bladen) Amsterdam.
3057/26
Procureur des konings, Antwerpen .
3057/27
Propagandaclub (Diamantbewerkers -), Amsterdam .
3057/28
Prud'homme (?) , Paris.
3057/29
Prijsvraag Doppenmetaal, Delft.
3057/30
Putten, N. van - , Arnhem.
3057/31
Pijnacker Hordijk, J.M. - , 's Gravenhage.
3057/32
Pijnappel, P.A. , z.p.
3057/33
Querido, Em. -, Amsterdam.
3057/34
Quérido, S. , Paris.

3058

3058/1
Raad van Beroep, Centrale- , Utrecht .
3058/2
Raad van Beroep, Centrale , z.p.
3058/3
Raad der Gemeente, Amsterdam .
3058/4
Rabbinaat der Ned. Isr. Hoofdsynagoge, Amsterdam .
3058/5
Rabbinaat der Ned. Port. Isr. Gemeente 's Gravenhage .
3058/6
Reade, Henry M. -, Manchester (E).
3058/7
Reenen, J.H.C. van- , Velp (Gld.).
3058/8
Reeser, L.D.J. (?) , Soerabaja.
3058/9
Reffay, L. -, Biel / Bienne (Zw.).
3058/10
Reindorper, H.B. (?)- , Amsterdam.
3058/11
Reinhardt, Otto- , Hanau.   1895-1902.
3058/12
idem.   1903-1905.
3058/13
Reisclub (Diamantbewerkers-) , Amsterdam.
3058/14
Reitsma, Ds. F. -, Noordwolde.
3058/15
Resink, A.J. (?) , Amersfoort.
3058/16
Reyndorp, B. - , Rotterdam.
3058/17
Rheden (Gemeente -) , Rheden.
3058/18
Ricardo, A. - , Amsterdam.
3058/19
Richmond, C.F. -, Johannesburg (Z. Afr.).
3058/20
Riesen, L.A. , Biel (Zw.).
3058/21
Rink, A. - , 's Gravenhage.

3059

3059/1
Robart, D. - , London.
3059/2
Rodrigues, D. - , London.
3059/3
Roe, I. - , Antwerpen.
3059/4
Roeg, Nico - , London.
3059/5
Romeike & Curtice , London.
3059/6
Romijn, Jac. , London.   1903-1907.
3059/7
idem.   1908-1913.
3059/8
Roode, J.J. de -, Amsterdam.
3059/9
Roodenburg, L.N.R. - 's Gravenhage.
3059/10
Roosjes Eigenwerkmakers Vereeniging, Amsterdam .
(Zie ook: "Eigenwerkmakers").
3059/11
Rosa, Andries de - , Paris.
(Zie ook: Syndicat des Ouvriers diamantaires; Chambre des.. Guéry, E. le- etc.etc.).
3059/12
Rosenboom, Mr. E.H.P. -, Amsterdam.

3060

3060/1
Rotterdam Comité tot Ondersteuning van de werklooze diam. bew. , Rotterdam.
3060/2
Roukema Hz., A. -, Amsterdam.
3060/3
Royaards, Willem - , Amsterdam.
3060/4
Rozendaal, A. - , ;s Gravenhage.
3060/5
Ruilverkeer (Vereen. "Het Vrije -) , 's Gravenhage.
3060/6
Ruys, G.G.C. -, Amsterdam.
3060/7
Ruyter, M.A. de - (Herdenkingscom.), Amsterdam.
3060/8
Rijksverzekeringsbank, Amsterdam .
3060/9
Rijkswerklieden, Vereenigde -, Amsterdam .
3060/10
Rijkswerkliedenbond, Alg. Ned. - , Zaandam.
3060/11
"Rijks Werkman", (Vereen. De- _) , Delft .
3060/12
Rijn, Jacob J. van -, Brooklyn, NY, USA.   1897-1911.
3060/13
idem.   1901.
3060/14
Rijnschippersbond, Rotterdam .
3060/15
Rijtuig Maatschappij, Amsterdamsche - , Amsterdam.

3061

3061/1
Salomon, Willem M. , Winnipeg (Canada).
3061/2
Sannes, H.J. - , Amsterdam.
3061/3
Samson, I.I. -, Amsterdam.
3061/4
Saphir-Schleifwerke, Badische -, Elzach (Dld.).
3061/5
Sarlie, S.h. -, Antwerpen.
3061/6
Sayous, André E. -, Amsterdam.
3061/7
Schaaf, I.S. van der - , 's Gravenhage.
3061/8
Schaap, D. - , Parijs.
3061/9
Schaapwol, N. - , London.
3061/10
Schabeek, A. - ( Volksdagblad ), Amsterdam.
3061/11
Schalk, Mr. W.C.Th. van der -, Amsterdam.
3061/12
Schaper, J.H.A. -, Groningen.
3061/13
Schechter, C.G. -, Amsterdam.
3061/14
Scheeps- en Bootwerkersbond, Nederlandsche- , Amsterdam, Rotterdam, Zaandam.
3061/15
Scheeps- en Bootwerkersvereeniging "Recht eb Plicht", Amsterdam .
3061/16
Schenkkan-Schiff, H. - , Braunschweig.
3061/17
Schernstein, Ch. -, Paris.
3061/18
Schiavi, Alessandro -, ( Avanti ! ), Roma.
3061/19
Schilden, J.G. v.d. -, Rotterdam.
3061/20
Schilders" (Cooperatieve Vereen. "De Samenwerkende -), Amsterdam .
3061/21
Schildersgezellenbond, Nederlandsche - , 's Gravenhage.
3061/22
Schirms, A.H. -, 's Gravenhage.
3061/23
Schmidt, F.U. -, Amsterdam.
3061/24
Scholten, Mr. J.E. -, Groningen.
3061/25
Schölvink, Mr. J.G. -, Amsterdam.
3061/26
Schoolkind" ("Voor Het -), Amsterdam .
3061/27
Schoute, J.C. - , Wageningen.
3061/28
Schoutsen, H.H. -, Roermond.
3061/29
Schravendijk, C.B. van , 's Gravenhage.
3061/30
Schrijvers b.d. Ned. Spoorwegen (Vereeniging van-) , Utrecht.
3061/31
Schulting Jz., -- , Terwolde.
3061/32
Schustermann, Adolf -, Berlin.
3061/33
Schut, Hendrik -, Amsterdam.
3061/34
Schuurman, W. Elink -, 's Gravenhage.
3061/35
Schwimmer, Rosza - , Budapest.

3062

3062/1
Schijvenschuurders" (Vereeniging "De Vereenigde -), Amsterdam .   1897, 1900-1904.
3062/2
idem.   1905-1913.
3062/3
Schijvenschuurdersvereeniging "Amsterdam" , opgericht 1896, Amsterdam.
3062/4
Schijvenschuurdersbond, De- , Antwerpen .
3062/5
Schijvenschuurders Vereeniging "Helpt Elkander", Amsterdam .
3062/6
Schijvenschuurders Vereeniging, Onafhankelijke -, Amsterdam .

3063

3063/1
t/m 5 VERVALLEN.
3063/6
Seamen's Union of Australasia, Federated -, Sydney.
3063/7
Sigarenmakers- en Tabakbewerkers Bond, Nederlandsche -, Internationale- , Amsterdam.
3063/8
Sigarenmakers (N.V. der Samenwerkende -), Amsterdam .
3063/9
Simolts (?) H.- , 's Gravenhage.
3063/10
Simons, L.- , Amsterdam.
3063/11
Slagersgezellen Vereeniging "Vooruitgang", Amsterdam .
3063/12
Slee, S. van (?) , Middelburg.
3063/13
Slopersvereeniging "Sterk door Eendracht", Amsterdam .
3063/14
Smit Jr., A.L.- , Amsterdam.
3063/15
Smit, M.J.- , Parijs.
3063/16
Smith, Simon de - , London.
3063/17
"Sluit Schiedam"! (Redactie), Amsterdam.
3063/18
Snoek, Liepman- , Amsterdam.
3063/19
Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (SDAP) , Partijbestuur, Rotterdam, later Amsterdam.
3063/20
Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP), Federatie Amsterdam + afdelingen I-IX, Amsterdam.

3064

3064/1
S.D.A.P. (diversen), Amsterdam , enz.
3064/2
S.D.A.P., Bussum .
3064/3
S.D.A.P., Delft .
3064/4
S.D.A.P., Dockum. .
3064/5
S.D.A.P., 's Gravenhage .
3064/6
S.D.A.P., Groningen .
3064/7
S.D.A.P., Haarlem .
S.D.A.P., Hilversum .
3064/8
S.D.A.P., Leiden .
S.D.A.P., Maastricht .
S.D.A.P., Middelburg .
3064/9
S.D.A.P., Utrecht .
3064/10
S.D.A.P., Zwijndrecht .
3064/11
S.D.A.P., Jeugdorganisatie der - , Amsterdam.
3064/12
Sociaal-democratische jeugdorganisatie , Amsterdam.
3064/13
Sociaal-democratische Muziekvereeniging "Da Dageraad", Amsterdam .
3064/14
Sociaal-democratische Partij, Amsterdam .
3064/15
Sociaal-democratische Studieclub (S.D.S.C.), Amsterdam .
(Zie ook: Mannoury, G.-)
3064/16
Sociaal-democratische Vrouwenclubs, Bond van- , 's Gravenhage.
3064/17
Social-Democratic League ("Bund") New York Group of the Russian - American - , New York.

3065

3065/1
Socialisten-Bond in Nederland, Centrale Raad der -, afd. Amsterdam , Amsterdam.
3065/2
Socialisten-Vereeniging, Vrije- , Amsterdam .
3065/3
Socialistische Vereeniging, Vrije-, Bovenknijpe .
3065/4
Socialistische Werklieden Partij, Brussel .
3065/5
Socialistische Werklieden Partij, Gent .
3065/6
Société Co-opérative à façon des Ouvriers diamantaires de Paris , Paris.
3065/7
Société Co-opérative des Ouvriers diamantaires de St. Claude , St. Claude (Jura).
3065/8
Soep, A.B. -, Amsterdam.
3065/9
idem.
3065/10
Soester, L. - , Manor Park E. (E).

3066

3066/1
Soirée-Club, Amsterdam .
3066/2
Soier, W. -, Antwerpen.
3066/3
Sorteerders en Plakkers, Vereen. van-, Amsterdam (Afd. v.d. Ned. Sigarenmakers enz. Bond).
3066/4
Sozial-democratische Partei Deutschlands , Berlin (Parteivorstand).
3066/5
Speelman, Michael- , Mille End E. (E).
3066/6
Speelman, W.- , Antwerpen.
3066/7
Spiegel- en Lijstenmakersvereeniging "Trouw en Eensgezindheid", Amsterdam .
3066/8
Spiekman, F. - , Wildervank.
3066/9
Spiekman, H. - , Rotterdam.
3066/10
Spier, Maurice -, Paris.
3066/11
Spoorweg-Maatschappij, Hollandsche Ijzeren- , Amsterdam.
3066/12
Spoorweg-Maatschappij, Zuidhollandsche Electrische -, Rotterdam.
3066/13
Spoorweg-Personeel, (Vereeniging tot (...) van een Herstellingsoord voor -) , Utrecht.
3066/14
Spoor- en Tramwegpersoneel (Bond van ontslagen -) , Amsterdam.
3066/15
Spoor- en Tramwegpersoneel, (Ned. Vereeniging van-) , Utrecht, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam enz.
3066/16
Spoorweg Vereenigingen en Bonden, (Federatie van Ned.-) , Amsterdam, Utrecht.
3066/17
Springer, David - , New York.
3066/18
Springer, Ralph. Wim - , Amsterdam.
3066/19
Staatscommissie over de werkloosheid , Haarlem.
3066/20
Staatspensionneering, (Bond voor-) , Amsterdam.
3066/21
Staatsspoorwegen, (Maatschappij tot Exploitatie van-) Amsterdam.
3066/22
Staatswissenschaftliche Fortbildung, (Vereinigung für -) Berlin .
3066/23
Standaard, De- , Amsterdam .
3066/24
Stants, W.H. - , Utrecht.
3066/25
Stärcke, J.A. (accountant), Amsterdam.
3066/26
Staten, Gedeputeerde - , Haarlem .

3067

3067/1
Steendrukkers Vereeniging "Ons Belang", Amsterdam .
3067/2
Steenhouwersbond, Nederlandsche- , Amsterdam.
3067/3
Steenhouwersvereeniging "Eendracht maakt Macht", Amsterdam .
3067/4
Steffen, F. - , Amsterdam.
3067/5
Steindrucker und Berufsgenossen Deutschlands, Verein der Lithographischen- , Braunschweig. ( H. Schenkkan ).
3067/6
Stenhuis, R(oel) -, Veendam, Amsterdam.
3067/7
Sterck, J.F.W. (?) -, Amsterdam.
3067/8
Steun in den Strijd", (Twentsche Co-operatie "Tot -) , Lonneker / Enschede.
3067/9
Steun-Comité voor Georganiseerde Werkloozen, Hilversum .
3067/10
Steun-Comité, Goudsch - , Gouda. (Christelijke Sigarenmakers).
3067/11
Steun-Comité 's (Commissies, plaatselijke)- na de staking van 1903, Arnhem, Tilburg, Tiel, Utrecht, enz.enz.
3067/12
Stibbe, Bernard G. -, 's Gravenhage.
3067/13
Stibbe, L. Th. - , Soerabaja.
3067/14
Stickmakers and Mounters, (The amalgamated Society of -), London .
3067/15
Stoffels, J. - (Vrijmetselaars), Amsterdam.
3067/16
Stokkers bij de Kon. Marine "Goetgeluk" (Bond van actief-dienende -) , Den Helder.
3067/17
Stokvis, Jules B. - , Wiesbaden.
3067/18
Stoop, Dr. Th. - , Dordrecht.
3067/19
Storm, M. - , Amsterdam.
3067/20
Straub, Joh. - , Amsterdam.
3067/21
Straub, Prof. M. - , Amsterdam.
3067/22
Strien, A. van - , Deventer.
3067/23
Studenten Orchest, Utrechtsch - , Utrecht.
3067/24
Studenten Tooneel Vereeniging, Amsterdam .
3067/25
Studentenvereeniging voor Sociale Lezingen, Leiden .
3067/26
Stumpff & Koning (Zionisme) , Amsterdam.
3067/27
Stuurman, Chris - , (Antwerpen ?).
3067/28
Stuwadoors-Vereeniging "De Toekomst", Coöperatieve- , Rotterdam.
3067/29
Stijsel, I. - , Antwerpen.
3067/30
Swaab, J.J. - Purmerend.
3067/31
Swalf, Jos - , Antwerpen.
3067/31a
Swalff, M.W. - , Amsterdam.
3067/32
Swart, E.H. de - Laren.
3067/32a
Swart, Sara de - , Laren.
3067/33
Swets & Zeitlinger (Boekhandel), Amsterdam.
3067/34
Swoll, F. van - , Bruckhausen ? (Dld.).

3068

3068/1
Syndicale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden, Brussel.
3068/2
Syndicat des Ouvriers diamantaires, Genève .
3068/3
Syndicat Ouvrier des Lapidaires diamantaires, Paris .   1897-1902.
(Zie ook: Alliance Universelle; Guéry, E. le- ; Chambre Syndicale etc. ; Rosa Andries de - enz.)
3068/4
idem.   1903-1905.
3068/5
idem, Hollandsche Afdeeling ( S. Kraal ).   1899.
3068/6
idem; idem.   1900-1901.
3068/7
Syndicate Ltd., The T.D.C.- , London.
3068/8
Sijsen, Gérard van - (Huzaren), Amersfoort.

3069

3069/1
Tabakbewerkersbond, Ned. R.K. -, Eindhoven.
3069/2
Tabernal, Joh. , - Utrecht.
3069/3
Tableauxgroep, Amsterdamsche - , Amsterdam.
3069/4
Tak, Max - , Amsterdam.
3069/5
Tak, P.L. - , Amsterdam.
3069/6
Technische (Vakvereeniging), Haarlem.
3069/7
Telegraaf, Dagblad De- , Amsterdam.
3069/8
Tempel, J. v.d. - Amsterdam.
3069/9
Textiel-Arbeiders "De Eendracht", Alg.-Ned. Bond van- ( H. Voogsgeerd ), Enschede.
3069/10
Textielarbeidersbond, Internationale Christelijke -, Enschede.
3069/11
Textielarbeidersbond, Ned. Christelijke - , Lonneker.
3069/12
Textielfederatie van België, Landelijke - , Gent.
3069/13
Textil-Arbeiter und- Arbeiterinnen, (Verband Deutscher -) , Glanerbrug / Rheine.
3069/14
Themans, J.G. - , Zwolle.
3069/15
Thoolen jr., I.C.W. - , Amsterdam.
3069/16
Thijsse, Jac. P. - , Bloemendaal.
3069/17
Tieman, C.G. - Amsterdam.
3069/18
Timmergezellenvereeniging "Concordia Inter Nos", A'dam .
3069/19
Timmerlieden in Nederland, (Christelijke Bond van-) , Utrecht.
3069/20
Timmerlieden-Vereeniging "Bewust Streven", Amsterdam .
3069/21
Timmerliedenbond, Alg. Nederlandsche- , Amsterdam.
3069/22
Timmerliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering", A'dam .
3069/23
Timmerlieden-Vereeniging, "Eendracht tot Vooruitgang", Rotterdamsche- . ( L.C. v.d. Lende ), Rotterdam.
3069/24
Timmerlieden-Vereeniging "Tijd- en Vakbelang", Utrecht .
3069/25
Timmerliedenvereeniging "St. Joseph", Amsterdam .
3069/26
Timmerman, De Katholieke - , 's Gravenhage.

3070

3070/1
Toevlugt voor Behoeftigen, Amsterdam .
3070/2
Tooneelclub (Diamantbewerkers) "Onderling Vermaak", Amsterdam .
3070/3
Toneelisten-Vereeniging, Ned.- , Amsterdam.
3070/4
Tooneel-Vereeniging "Door Onderlinge Vriendschap", A'dam .
3070/5
Tooneel-Vereeniging "Handwerkers Eendracht", Amsterdam .
3070/6
Tooneelvereeniging "Kunst en Genoegen", Amsterdam .
3070/7
Tooneelvereenigingen "Kunst door Ontwikkeling" en "Kunst Verheft", Amsterdam .
3070/8
Tooneelvereeniging "Nut en Genoegen", Groningen .
3070/9
Tooneelvereeniging "Ons Genoegen", Amsterdam .
3070/10
Tooneelvereeniging "Voor Ons Genoegen", Amsterdam .
3070/11
Toonkunstenaars-Vereeniging, Amsterdam .
3070/12
Toonkunstenaars-Vereeniging, Nieuwe - , Amsterdam .
3070/13
Tours, J.A. - (Dir. "Ons Huis", bemiddelaar bij conflicten) Amsterdam.
3070/14
Toynbee-Hall in de Jodenwijk (Subcommissie v.d.- ), A'dam.

3071

3071/1
Tram-Stalknechts Vereeniging, Gemeentelijke -, Amsterdam .
3071/2
Tramweg-Personeel, (Vereeniging van Rotterdamsch -) , R'dam.
3071/3
Transito-Maatschappij, Ned. - , Amsterdam / Rotterdam.
3071/4
Transport- en Havenarbeiders, (Centrale Bond van-) , Rotterdam.
3071/5
Transportbedrijf te land, Ned. Bond van Arbeiders in het Handels- en - , Amsterdam.
3071/6
Transportworkers Federation, International - (I.T.F.) , London.
3071/7
Treibs, Witwe Jac. - , Oberstein (Dld).
3071/8
Trein- en Contrölepersoneel "Ons Belang" (Vereeniging van-), Amsterdam .
3071/9
Treub, Mr. M.W.F. - , Amsterdam.
3071/10
Triebels, M. - , Amsterdam.
3071/11
Troelstra, Mr. P.J. , 's Gravenhage.
3071/12
idem.
3071/13
Trompetter, H. -, Woerden.
3071/14
Tuberculose, (Vereen. tot Bestrijding der -), A'dam .
3071/15
Tucht Unie, Dordrecht .
3071/16
Tijn, T. van- , Amsterdam.
3071/17
Typografenbond (ANTB), Alg. Ned. , Amsterdam / Arnhem.
3071/18
Typ(ografen) Vereniging "Voorwaarts", Amsterdam .
3071/19
Typografen, (Comité der Ondersteuning der werkelooze)-, Amsterdam .
3071/20
Typographical (Association), Manchester .
3071/21
VERVALT.
3071/22
Typ(ografen) Vereeniging "Voorzorg en Genoegen", A'dam .
3071/23
Uitkeering van Gelden bij Ziekte, (Alg. Rott. Vereen. tot-) , Rotterdam.
3071/24
Uitkeering bij Werkeloosheid, (Maatschappij tot-) , Leiden .
3071/25
Union General de Trabajo, Rio Tinto (Esp.) ( Minero ).
3071/26
(Utrecht: Comite Ondersteuning Werkl. diam. bew.) Utrecht.

3072

3072/1
Vakantie Kinder Fonds, Amsterdam .
3072/2
Vakantie Kinder Feest, Amsterdam .
(Zie ook: Onderwijzers, Bond van Ned.-, inv. nr. 3053/11).
3072/3
Vader, G.A. - , Weesp.
3072/4
Vaderland, Het - (dagblad), 's Gravenhage.
3072/5
Vakbeweging, Gecombineerde - , Middelburg.
3072/6
Vanderstickel, Eug. -, Antwerpen.
3072/7
VERVALT.
3072/8
Varlez, Louis- , Gent.
3072/9
Veder, Jacques - , New York.
3072/10
Veen, Michel van- , Antwerpen.
3072/11
Veer, J.K. van der - , London / Sheffield.
3072/12
Veerkamp, H. -, Amsterdam.
3072/13
Vegetariërsbond, Ned. , Amsterdam.
3072/14
Veldarbeiders Vereeniging "Broedertrouw, Enkhuizen" .
3072/15
Veldarbeiders Vereeniging "Nieuw Leven", Halfweg .
3072/16
Veldman, Mr. Dr. H.S. - , Delft / Kampen.
3072/17
Verbond Alg. Ned.- , Dordrecht .
3072/18
Verbond der Vakvereenigingen, Alg., Antwerpen .
3072/19
Verbond van Vakvereenigingen (N.V.V.), Nederlandsch- , Amsterdam..   26-2-1905 - dec. 1913.
3072/20
idem.   10-10-1905 - 31-12-1908.

3073

3073/1
Verbond van Vakvereenigingen, Nederlandsch-, Amsterdam.   1-1-1909 - 31-12-1911.
3073/2
idem.   1-1-1912 - 31-12-1913.
3073/3
Verbruikersbond, Amsterdam .

3074

3074/1
Verdorst, P.M.- , z.p.
3074/2
Vereeniging buiten de Muiderpoort, Amsterdam .
3074/3
Vereeniging, De- (Coöp. Bakkerij), Amsterdam .
3074/4
Verhoef, Jef- , Zutphen.
3074/5
Verkehrs-Verein, Mannheim .
3074/6
Vernaut, Dr. Robert -, Kortrijk.
3074/7
Verpleegsters en Verplegers "Nosokomos", (Ned. Vereeniging tot bevordering der belangen van -), Amsterdam .
3074/8
Vorst, Louis- , London .
3074/9
Ferri, Enrico - z.p.
3074/10
Verzekering (Int. Conferentie voor- ), 's Gravenhage.
3074/11
Vial, (Gebroeders) - Hanau.
3074/12
Virlouvet, R. - , Paris.
3074/13
Visscher, Joh. - , Pretoria (Z. Afr.).
3074/14
Visschersbond, De Neutrale Scheveningsche- , Scheveningen.
3074/15
Visser, Dr. H.L. -, Hoorn.
3074/16
Visser, L.H.A. -, Amsterdam.
3074/17
Visser, L. de - (Bakkersgezellenbond), 's Gravenhage.
3074/18
Visser, J. - , Rotterdam.
3074/19
Vlasbewerkers en- bewerksters, (Vakvereeniging der-) , (Belg. Werkl. Partij), Gent.
3074/20
Vliegen, W.H. - , Rotterdam, Amsterdam.
3074/21
Voeding en Verwarming (Vereen. voor-), Amsterdam .
3074/22
Voet, Isidore - , Amsterdam.
3074/23
Voetbalclub, Diamantbewerkers- , Amsterdam .
3074/24
Vogt. Aug. F.W. - , Amsterdam.
3074/25
Volk, Het - (dagblad), Amsterdam.
3074/26
Volksbond, Ned. R.K. - , Amsterdam.
3074/27
"Volksbond", Vereeniging tegen Drankmisbruik, Amsterdam .
3074/28
Volksdagblad, Het - , Amsterdam.
3074/29
Volksgebouw te Amsterdam, (Vereen. tot Exploitatie van een - ) . Amsterdam.
3074/30
Volksgebouw te Veenendaal, (Comité tot Stichting van een -) , Veenendaal.
3074/31
Volkshuis", Vereeniging "Het - , Krommenie .
3074/32
Volkshuis", Vereeniging "Het- , Wageningen .
3074/33
Volksmuziek in de Open Lucht, (Vereeniging voor -,) Amsterdam .
3074/34
Volksnijverheid, (Vereeniging -), Zwaagwesteinde .
3074/35
"Volksonderwijs"(Vereeniging -), Amsterdam .
3074/36
Volkspetitionnement voor Algemeen Kiesrecht. Volkspetitionnement voor Plaatselijke Keuze, Amsterdam.
3074/37
Volksuniversiteit, Amsterdam .
3074/38
Volksschool, De- , Amsterdam .
3074/39
"Volksspeeltuin" (Vereeniging-), Amsterdam .

3075

3075/1
Vogdijraad, Amsterdam.
3075/2
Voordrachten met Lichtbeelden, (Vereen. tot het houden van -), Amsterdam .
3075/3
Voorpost" (Wageningsche Arbeiders Coöperatie "De -) , Wageningen.
3075/4
Voorturnersklasse, Amsterdamsche -, Amsterdam.
3075/5
"Vooruit" ( Amsterdamsche Coöp. Vereen. - ) , Amsterdam.
3075/6
"Vooruit" ((Coöp. Kleermakerij -), Amsterdam .
3075/7
Vooruit" (Maatschappij "De -), (Bond van Ontslagen Spoorwegpersoneel), Amsterdam .
3075/8
"Vooruit No. 1" (Samenwerkende Maatschappij -), Gent .
3075/9
"Vooruit" (Leidsche Coöp. Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging - ) , Leiden.
3075/10
"Vooruit" (Coöp. Verbruiksvereen.- ), Zuid- Scharwoude .
3075/11
"Vooruitgang" (Coöp. Broodbakkerij en Verbruiksvereen.-), Haarlem .
3075/12
"Vooruitgang" (Stoomdrukkerij -), Amsterdam .
3075/13
"Voorwarts" (Arb. Coöp. -). Rotterdam .
3075/14
"Voorwarts" (Alg. Arb. Coöp. -), Utrecht .
3075/15
Voorwalt, C.A. - , Amsterdam.
3075/16
Voorzanger, B. - Paris.
Voorzanger, S. - , Paris.
Voorzanger, W.A. - , Seattle (USA).
3075/17
Vos, Floris - , Naarden / Haarlem.
3075/18
Vries, Carel de - , London.
3075/19
Vries, Dirk P. de - , Amsterdam / Hilversum.
3075/20
Vries, L.S. de (?) , Amsterdam.
3075/21
Vries, P. de- , Zaandam.
3075/22
Vries, Wilhelmina Ott de - , Amsterdam.
3075/23
Vrouw, (Vereeniging ter behartiging van de belangen der-) , Rotterdam, 's Gravenhage.
3075/24
Vrouw, De- , (Huisindustrie), Amsterdam.
3075/25
Vrouwen van Post- en Telegraafbeambten "De Zusterkring", (Vereeniging van-) , Amsterdam.
3075/26
Vrouwenarbeid, (National Bureau van-) , 's Gravenhage.
3075/27
Vrouwenkiesrecht, (Vereeniging voor-), Amsterdam / Huis ter Heide.
3075/28
Vrouwenraad van Nederland, Nationale- , 's Gravenhage.
3075/29
idem. (i.h.b. Congres v.d. Kinderbescherming).
3075/30
Vrouwen-Vereeniging, Vrije - , Amsterdam .
3075/31
Vrije (Organisatie van Diamantbewerkers), Amsterdam.
3075/32
Vuyk, J. -, Amsterdam.

3076

3076/1
W. (?) , Amsterdam.
3076/2
Wackerhausen, J.J. - , Ulicoten (NB).
3076/3
Wagner-Vereeniging, Amsterdam .
3076/4
Waisenhaus der Asjkenaziem, Jeruzalem .
3076/5
Walewijk, S. - , Amsterdam.
3076/6
Weavers' Association (Power-Loom -) , West Riding of Yorkshire, Haddersfield.
3076/7
Webb, Sidney and Beatrice -, London.
3076/8
Weber, J.J.G. - , Amsterdam.
3076/9
Weduwen van Onderwijzers der Ned. - Isr. Godsdienst, (Vereen. tot Ondersteuning aan -), Amsterdam .
3076/10
Weezenfonds (Mij. Het Diamantbewerkers -), Amsterdam .
(Zie ook: inv. nr. 3032/11).
3076/11
Wehr, August - , Trarbach an der Mosel.
3076/12
Weil, Julius - , London.
3076/13
"Weldadigheid", (Vereeniging -), Amsterdam .
3076/14
"Weldadigheid naar Vermogen", (Vereen.- ), Haarlem .
3076/15
Wereldkroniek , Rotterdam.
3076/16
Wereldverbond voor Diamantbewerkers , Antwerpen.   1905-1908.
(Zie ook: Alliance Universelle etc.; Groesser, Jef-; Bartels, J. -; Guéry, E. le- ; en onder rubriek VIII).
3076/17
idem.   1909-1910.

3077

3077/1
idem.   1911-1913.
3077/2
Werklieden aan de Gemeente Waterleidingen "Vooruitgang zij ons Streven", Vereeniging van -, Amsterdam.
3077/3
Werklieden Partij, Belgische - , Antwerpen, Gent, Brussel.
3077/4
Werklieden Verbond, Algem. Ned. - , Schoonhoven, Gorinchem, Amsterdam.
3077/5
Werkliedenvereeniging "Eendracht", Klazienaveen .
3077/6
Werklieden-Vereeniging "Eendracht maakt Macht", Scheveningen .
3077/7
Werkloosheid, (Internat. Conferentie tegen de -) , ( Nationale Vereeniging tegen de werkloosheid ), Gent, Paris, Amsterdam.
3077/8
Werkloosheid, (Staatscommissie over de -) , 's Gravenhage, Enschede.
(Zie ook: Staatscommissie enz.).
3077/9
Werkloosheids-Verzekering (Gemeente Fonds voor- ), Amsterdam.
3077/10
Werkeloozen, (Christelijk Comité enz...) Amsterdam; (Hilversumsch Comité enz..) Hilversum.
3077/11
Werkeloozenbond, Amsterdamsche -, Amsterdam.
3077/12
Werkloosheid-Comité, Amsterdam .
3077/13
Werkeloozen-Comité, Amsterdam .
3077/14
Werkmansbode, Haagsche -, 's Gravenhage.
3077/15
Werkmansbond (Vereen. Amsterdamsche -) , Amsterdam.
3077/16
Wernher, Mr. J.F. , London.
3077/17
Wernher, Beit & Co. , London.
3077/18
Wertheim, Hendrik- , Amsterdam.
3077/19
Wertheim, Mr. J.F. - , Amsterdam.
3077/20
Wessel, G.P. - , Rotterdam.
3077/21
VERVALT.
3077/22
Westerspeeltuin, Amsterdam.
3077/23
Westzaansch Comité Inzameling Werklooze Diamantbewerkers , Westzaan.
3077/24
Wevers- en Spinnersbond, Alg. Ned.- , Enschede.
3077/25
(Weversstaking), Maastricht.
3077/26
Wezel Dzn., Alex van- , Antwerpen / Amsterdam.

3078

3078/1
Wibaut, F.M. , Middelburg / Amsterdam.
Wibaut-Berdenis van Berlekom, M. , Middelburg / Amsterdam.
3078/2
Wiegel, J. - , z.p.
3078/3
Wieken, L. van der- , London.
3078/4
Wiessing, H.P.L. - , Parijs.
3078/5
Winkeliersvereeniging, Alg. -, Amsterdam .
3078/6
Winkelsluiting (Comité's voor vervroegde -), Amsterdam .
(Zie ook: Comité ter..., inv. nr. 3029/16).
3078/7
Winning, W.- , Charkof (Rusl.).
3078/8
Wins, A.- (?) , Wageningen.
3078/9
Wins, B.A. - , Amsterdam.
3078/10
Winter, F. de- ( N.V.S.T.P. ), Utrecht.
3078/11
Wintgens, Dr. E. - , 's Gravenhage.
3078/12
Wit, Simon de- , Wormerveer.
3078/13
Witmondt, H. - Brooklyn, NY.
3078/14
Wissel, A. van de -, Drachten.
3078/15
Witteveen, J. - , Brussel.
3078/16
Wochenzeitung für die Niederlande und Belgien, Deutsche -, Amsterdam.
3078/17
Wolff, Alex- , Berlin.
3078/18
Wolff, M.M.- , 's Gravenhage.
3078/19
Wolff, Sam de- , Amsterdam.
3078/20
Wollring, H.H. - (Timmergezellen), Amsterdam.
3078/21
Women's Trade Union League , London.
3078/22
Woningbouwvereeniging, Alg., Amsterdam .
3078/23
Woning-Congres, Xe. Internat. - , 's Gravenhage.
3078/24
Woodbridge, L. -, London.
3078/25
Woort, A. ter- , Hillegom.
3078/26
Wright, A.L.- , Duluth (Minn.) USA.
3078/27
Wijhe, Ds. M.C. van - , Engelum bij Leeuwarden.
3078/28
Wijk, Meyer van -, Paris.
3078/29
Wijnkoop, David J.- , Amsterdam.
3078/30
Wijnmalen, G.P. , Amsterdam.
3078/31
Wijs, J.J.A. - , 's Gravenhage.
3078/32
Wijtenburg, J. - , Velsen.

3079

3079/1
IJzer- en Metaalbewerkersbond, Alg., Middelburg .
3079/2
Zaaier, De- (Jeugdbond), Amsterdam .
3079/3
Zaandamsch Comité Werkl. Diam. bew. , Zaandam.
3079/4
"Zaanlandsch Einheid", (Coöperatief-) , Koog aan de Zaan.
3079/5
Zadelhoff, J.H.F. van - , Dordrecht.
3079/6
Zanglust (Gemend Koor), Amsterdam .
3079/7
Zangvereenigingen, Amsterdam.
3079/8
Zangvereenigingen, Amsterdam.
3079/9
Zangvereenigingen, "De Stem des Volks", Amsterdam .
3079/10
Zeemansbond, Alg. Ned. - , Amsterdam.
3079/11
Zeemanshuis, Amsterdam.
3079/12
Zeldenrust, Lion B. - , Amsterdam.
3079/13
Zeldenrust, Ph.- , Antwerpen.
3079/14
Ziekenfonds (Diamantbewerkers'-) , Amsterdam .
(Zie ook: inv. nr. 3032/8).
3079/15
Ziekenzorg (Alg. Ned. Vereen. voor enz.) -, Amsterdam.
3079/16
Zierikzee, (Steuncommissie) , Zierikzee.
3079/17
Zionistenbond, Ned.- , Amsterdam.
3079/18
Zomerplaag, Jos.- , Amsterdam.
3079/19
Zondervan, H.- , Groningen.
3079/20
Zuidafrikaansche Vereeniging, Nederlandsch- , Amsterdam .
3079/21
Zuivelbewerkersbond, Wartena (Fr.).
3079/22
Zuivelbond, Alg. Ned.- , 's Gravenhage.
3079/23
Zuivelfabrieksarbeiders, Bond van- , Wartena (Fr.).

3080

3080/1
Zutphen, Mej. Bets van- , Amsterdam.
3080/2
Zutphen, Jan A. van- , Amsterdam, Antwerpen, Egmond, Hilversum enz.
(Zie ook: III 2536 (Antwerpen)).
3080/3
idem, Idar.
3080/4
Vervalt.
3080/5
(Zutphen), (Steuncomité werkl. diam. bew.), Zutphen.
3080/6
Zwart, Emmanuel -, Anvers.
3080/7
Zwart, N.- , New York (tot 1901).
3080/8
idem.   1901-1903.
3080/9
idem.   z.j.
3080/10
(Afzender onleesbaar), 's Gravenhage, e.a.

IV. ANDB


IV. ANDB - Correspondentie Ing., Chronologisch, 1894-1913 (zonder register)


("Bondskorrespondentie", d.w.z. uitsluitend interne Bondszaken + contakt met bondsleden- en bestuurders.)
3101/1 en 2
Ingekomen Correspondentie.   jan. - juni 1895.
3102/1 en 2
Ingekomen Correspondentie.   juli - dec. 1895.
3103
Ingekomen Correspondentie.   jan. - febr.- 1896.
3104
Ingekomen Correspondentie.   maart - juni 1896.
3105
Ingekomen Correspondentie.   juli - aug. 1896.
3106
Ingekomen Correspondentie.   sept. - okt. 1896.
3107
Ingekomen Correspondentie.   nov. - dec. 1896.
3108/1 en 2
Ingekomen Correspondentie.   jan. - febr. 1897.
3109/1 en 2
Ingekomen Correspondentie.   maart - april 1897.
3110/1 en 2
Ingekomen Correspondentie.   mei - juni 1897.
3111/1 en 2
Ingekomen Correspondentie.   juli - aug. 1897.
3112
Ingekomen Correspondentie.   september 1897.
3113
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1897.
3114
Ingekomen Correspondentie.   november 1897.
3115
Ingekomen Correspondentie.   december 1897.
3116/1-6
Ingekomen Correspondentie.   januari 1898.
3117/1-5
Ingekomen Correspondentie. (5. Sollicitaties voor funktie bij ANDB.).   februari 1898.
3118/1-8
Ingekomen Correspondentie.   maart 1898.
3119/1-4
Ingekomen Correspondentie.   april 1898.
3120/1-3
Ingekomen Correspondentie.   mei 1898.
3121/1-4
Ingekomen Correspondentie.   juni 1898.
3122/1-4
Ingekomen Correspondentie.   juli 1898.
3123/1-2
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1898.
3124/1-2
Ingekomen Correspondentie.   september 1898.
3125/1-3
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1898.
3126/1-3
Ingekomen Correspondentie.   november 1898.
3127/1-5
Ingekomen Correspondentie.   december 1898.
3128/1-8
Ingekomen Correspondentie. (2).   januari 1899.
3129/1-9
Ingekomen Correspondentie. (3).   februari 1899.
3130/1-5
Ingekomen Correspondentie. (2).   maart 1899.
3131/1-4
Ingekomen Correspondentie.   april 1899.
3132/1-4
Ingekomen Correspondentie. (2).   mei 1899.
3133/1-5
Ingekomen Correspondentie. (2).   juni 1899.
3134/1-4
Ingekomen Correspondentie. (2).   juli 1899.
3135/1-4
Ingekomen Correspondentie. (2).   augustus 1899.
3136/1-4
Ingekomen Correspondentie. (2).   september 1899.
3137/1-7
Ingekomen Correspondentie. (2).   oktober 1899.
3138/1-5
Ingekomen Correspondentie. (2).   november 1899.
3139/1-9
Ingekomen Correspondentie.   december 1899.
3140
Ziektemeldingen, Hervatting werkzaamheden, Dokters verkl.   1900.
3141/1-7
Ingekomen Correspondentie.   januari 1900.
3142/1-5
Ingekomen Correspondentie.   februari 1900.
3143/1-6
Ingekomen Correspondentie.   maart 1900.
3144/1-5
Ingekomen Correspondentie.   april 1900.
3145/1-5
Ingekomen Correspondentie.   april 1900.
3146/1-5
Ingekomen Correspondentie.   juni 1900.
3147/1-4
Ingekomen Correspondentie.   juli 1900.
3148/1-6
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1900.
3149/1-3
Ingekomen Correspondentie.   september 1900.
3150/1-3
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1900.
3151/1-3
Ingekomen Correspondentie.   november 1900.
3152/1-3
Ingekomen Correspondentie.   december 1900.
3153/1-4
Ingekomen Correspondentie.   januari 1901.
3154/1-2
Ingekomen Correspondentie.   februari 1901.
3155/1-2
Ingekomen Correspondentie.   maart 1901.
3156/1-2
Ingekomen Correspondentie.   1 april 1901.
3157
Ingekomen Correspondentie.   mei 1901.
3158
Ingekomen Correspondentie.   juni 1901.
3159
Ingekomen Correspondentie.   juli 1901.
3160
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1901.
3162/1-2
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1901.
3161/1-2
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1901.
3163/1-2
Ingekomen Correspondentie.   november 1901.
3164/1-2
Ingekomen Correspondentie.   december 1901.
3165/1-4
Ingekomen Correspondentie.   januari 1902.
3166/1-4
Ingekomen Correspondentie.   februari 1902.
3167/1-5
Ingekomen Correspondentie.   maart 1902.
3168/1-3
Ingekomen Correspondentie.   april 1902.
3169/1-3
Ingekomen Correspondentie.   mei 1902.
3170/1-3
Ingekomen Correspondentie.   juni 1902.
3171/1-2
Ingekomen Correspondentie.   juli 1902.
3172/1-3
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1902.
3173/1-3
Ingekomen Correspondentie.   september 1902.
3174/1-3
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1902.
3175/1-3
Ingekomen Correspondentie.   november 1902.
3176/1-2
Ingekomen Correspondentie.   december 1902.
3177/1-3
Ingekomen Correspondentie.   januari 1903.
3178
Ingekomen Correspondentie.   februari 1903.
3179/1-3
Ingekomen Correspondentie.   maart 1903.
3180
Ingekomen Correspondentie.   april 1903.
3181
Ingekomen Correspondentie.   mei 1903.
3182
Ingekomen Correspondentie.   juni 1903.
3183
Ingekomen Correspondentie.   juli 1903.
3184
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1903.
3185
Ingekomen Correspondentie.   september 1903.
3186
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1903.
3187
Ingekomen Correspondentie.   november 1903.
3188
Ingekomen Correspondentie.   december 1903.
3189
Ingekomen Correspondentie.   januari 1904.
3190
Ingekomen Correspondentie.   februari 1904.
3191
Ingekomen Correspondentie.   maart 1904.
3192
Ingekomen Correspondentie.   april 1904.
3193
Ingekomen Correspondentie.   mei 1904.
3194
Ingekomen Correspondentie.   juni 1904.
3195
Ingekomen Correspondentie.   juli 1904.
3196
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1904.
3197
Ingekomen Correspondentie.   september 1904.
3198
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1904.
3199
Ingekomen Correspondentie.   november 1904.
3200/1-3
Ingekomen Correspondentie.   december 1904.
3201
Ingekomen Correspondentie.   januari 1905.
3202
Ingekomen Correspondentie.   februari 1905.
3203
Ingekomen Correspondentie.   maart 1905.
3204
Ingekomen Correspondentie.   april 1905.
3205
Ingekomen Correspondentie.   mei 1905.
3206
Ingekomen Correspondentie.   juni 1905.
3207
Ingekomen Correspondentie.   juli 1905.
3208
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1905.
3209
Ingekomen Correspondentie.   september 1905.
3210
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1905.
3211
Ingekomen Correspondentie.   november 1905.
3212
Ingekomen Correspondentie.   december 1905.
3213
Ingekomen Correspondentie.   januari 1906.
3214
Ingekomen Correspondentie.   februari - maart 1906.
3215
Ingekomen Correspondentie.   april - mei 1906.
3216
Ingekomen Correspondentie.   juni / juli 1906.
3217
Ingekomen Correspondentie.   aug. - sept. 1906.
3218
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1906.
3219
Ingekomen Correspondentie.   nov. - dec. 1906.
3220
Ingekomen Correspondentie.   januari 1907.
3221
Ingekomen Correspondentie.   februari 1907.
3222
VERVALT.
3223
Ingekomen Correspondentie.   maart 1907.
3224
Ingekomen Correspondentie.   april 1907.
3225
Sollicitaties Klerk.   april 1907.
3226
Ingekomen Correspondentie.   mei 1907.
3227
Ingekomen Correspondentie.   juni 1907.
3228
Ingekomen Correspondentie.   juli 1907.
3229
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1907.
3230/1 en 2
Ingekomen Correspondentie.   sept. - okt. 1907.
3230/3 en 4
Ingekomen Correspondentie.   nov. - dec. 1907.
3230/5
Ingekomen Correspondentie. (zonder nadere datumaanduiding).   1907.
3231
Ingekomen Correspondentie.   januari 1908.
3232
Ingekomen Correspondentie.   februari 1908.
3233
Ingekomen Correspondentie.   maart 1908.
3234/1-3
Ingekomen Correspondentie.   april 1908.
3235/1-3
Ingekomen Correspondentie. (I).   mei 1908.
3236/1-2
Ingekomen Correspondentie. (II).   mei 1908.
3237
Ingekomen Correspondentie. (I).   juni 1908.
3238
Ingekomen Correspondentie. (II).   juni 1908.
3239
Ingekomen Correspondentie.   juli 1908.
3240
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1908.
3241
Ingekomen Correspondentie.   september 1908.
3242
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1908.
3243
Ingekomen Correspondentie.   november 1908.
3244/1 en 2.
Ingekomen Correspondentie.   december 1908 en ongedateerd.
3245
Ingekomen Correspondentie.   januari 1909.
3246
Ingekomen Correspondentie.   februari 1909.
3247
Ingekomen Correspondentie.   maart 1909.
3248
Ingekomen Correspondentie.   april 1909.
3249
Ingekomen Correspondentie.   mei 1909.
3250
Ingekomen Correspondentie.   juni 1909.
3251
Ingekomen Correspondentie.   juli 1909.
3252
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1909.
3253
Ingekomen Correspondentie.   september 1909.
3254
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1909.
3255
Ingekomen Correspondentie.   november 1909.
3256/1
Ingekomen Correspondentie.   december 1909.
3256/2
Sollicitaties Examinator voor de leerlingen in de diamantindustrie (I).   december 1909.
3256/3
Sollicitaties Examinator voor de leerlingen in de diamantindustrie (II).   december 1909.
3256/4
Ingekomen Correspondentie. (zonder nadere datum-aanduiding).   1909.
3257/1
Ingekomen Correspondentie.   januari 1910.
3257/2
Nieuwjaarswensen.   1 januari 1910.
3258
Ingekomen Correspondentie.   februari 1910.
3259
Ingekomen Correspondentie.   maart 1910.
3260
Ingekomen Correspondentie.   april 1910.
3261
Ingekomen Correspondentie.   mei 1910.
3262
Ingekomen Correspondentie.   juni 1910.
3263
Ingekomen Correspondentie.   juli 1910.
3264
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1910.
3265
Ingekomen Correspondentie.   september 1910.
3266/1
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1910.
3266/2
Gelukwensen invoering 8 u. werkdag (51u. per week).   1 oktober 1910.
3267
Ingekomen Correspondentie.   november 1910.
3268/1 en 2
Ingekomen Correspondentie/1.   december 1910 . 2.   ± 1910 zonder nadere datum-aanduiding.
3269
Ingekomen Correspondentie.   januari 1911.
3270
Ingekomen Correspondentie.   februari 1911.
3271
Ingekomen Correspondentie.   maart 1911.
3272
Ingekomen Correspondentie.   april 1911.
3273
Ingekomen Correspondentie.   mei 1911.
3274
Ingekomen Correspondentie.   juni 1911.
3275
Ingekomen Correspondentie.   juli 1911.
3276
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1911.
3277
Ingekomen Correspondentie.   september 1911.
3278
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1911.
3279
Ingekomen Correspondentie.   november 1911.
3280
Ingekomen Correspondentie. (Zonder nadere datum-aanduiding).   1911.
3281/1
Ingekomen Correspondentie.   januari 1912.
3281/2
Nieuwjaarswensen.   1 januari 1912.
3282
Ingekomen Correspondentie.   februari 1912.
3283
Ingekomen Correspondentie.   maart 1912.
3284
Ingekomen Correspondentie.   april 1912.
3285
Ingekomen Correspondentie.   mei 1912.
3286
Ingekomen Correspondentie.   juni 1912.
3287
Ingekomen Correspondentie.   juli 1912.
3288
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1912.
3289
Ingekomen Correspondentie.   september 1912.
3290
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1912.
3291
Ingekomen Correspondentie.   november 1912.
3292
Ingekomen Correspondentie.   december 1912.
3293
Ingekomen Correspondentie.   januari 1913.
3294
Ingekomen Correspondentie.   februari 1913.
3295
Ingekomen Correspondentie.   maart 1913.
3296
Ingekomen Correspondentie.   april 1913.
3297
Ingekomen Correspondentie.   mei 1913.
3298
Ingekomen Correspondentie.   juni 1913.
3299
Ingekomen Correspondentie.   juli 1913.
3300
Ingekomen Correspondentie.   augustus 1913.
3301
Ingekomen Correspondentie.   september 1913.
3302
Ingekomen Correspondentie.   oktober 1913.
3303
Ingekomen Correspondentie.   november 1913.
3304
Ingekomen Correspondentie.   december 1913.
3305
Ingekomen Correspondentie Aanvullingen op de Bondscorrespondentie.   1899-1905.
3306 - 3311
Ingekomen Correspondentie.   Ongedateerd (1894-1913).

IV. ANDB - Corr. Copieën van verzonden brieven

3401
Voorlopig Hoofd-Comité der gezamelijke diamantbew. vereen. Copieboek Nr. 1 met alf. register.   17-1-1895 - 15-9-1896.
3402
Copieboek Nr. 2 met alf. register Hoofdbestuur.   18-9-1896 - 13-8-1897.
3403
Copieboek Nr. 3 met alf. register Hoofdbestuur.   16-8-1897 - 12-1-1898.
3404
Copieboek Nr. 4 met alf. register Hoofdbestuur.   12-1-1898 - 16-8-1898.
3405
Copieboek Nr. 5 met alf. register Hoofdbestuur.   16-8-1898 - 24-1-1899.
3406
Copieboek Nr. 6 met Hoofdbestuur.   24-1-1899 - 13-6-1899.
3407
Copieboek, Administrateur Ed. de Hartogh .   25-1-1899 - 31-5-1900.
3408
Copieboek Nr. 7, Hoofdbestuur.   13-6-1899 - 1-12-1899.
3409
Copieboek, Hoofdbestuur.   29-11-1900 - 24-6-1901.
3410
Copieboek.   25-6-1901 - 31-12-1901.
3411
Copieboek Nr. 9, Hoofdbestuur.   4-2-1901 - 1-2-1902.
3412
Copieboek Nr. 10, Hoofdbestuur.   4-2-1902 - 16-1-1903.
3413
Kopieën verzonden brieven, H. Polak .   okt. - dec. 1900.
3414
Kopieën verzonden brieven, H. Polak (chronologisch).   1901 en 1902.
3415
Copieboek Nr. 3 v.d. Penningmeester.   16-3-1900 - 9-3-1901.
3416
Copieboek, Penningmeester.   11-3-1901 - 2-2-1902.
3417
Copieboek Nr. 5, Penningmeester.   4-2-1902 - 8-6-1903.
3418
Copieboek Penningmeester.   28-12-1905 - 6-4-1907.
3419
1-4: Copieën brieven A.N.D.B.   januari-juni 1910.
3420
1-3: Copieën brieven A.N.D.B. met alf. register in apart boekje.   juli - dec. 1910.
3421
Copieën brieven A.N.D.B. (met alf. register jan. - dec. 1911).   januari-juni 1911.
3422
Copieën brieven van A.N.D.B.   juli - dec. 1911.
3423
Copieën Bondsbestuur (BB) uitgegaan. (met alf. register jan. -dec. 1912).   januari-juni 1912.
3424
Copieën Brieven Bondsbestuur (BB).   juli - dec. 1912.
3425/1-4
Aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam . (inzake bouw en beveiliging verenigingsgebouw). Strid om het Bondsgebouw.   1894-1914.  4 x.
(zie ook: de chronologische copieënboeken en mappen).
3426/1-12
Copieën van enkele verzonden brieven aan.
1
Antwerpsche Diamantbewerkersbond , Antwerpen. augustus 1900.  2 x.
2
Claretie, maïtre Jules -, Paris, (Le Figaro). 2 juni 1900.  1 x.
3
Asscher, A. -, Amsterdam. november 1911.  1 x.
4
Glasslijpersvereeniging "Vergelding" Maastricht z.j.  1 x.
5
Juweliersvereeniging, Amsterdamsche -. z.j.  1 x.
6
Keyser, Mr. H.A. - , (London). augustus 1900.  1 x.
7
Nieuwsblad van Nederland , A'dam. z.j. (1901).  1 x.
8
Nobel, Otto W. de- , A'dam. augustus 1900.  1 x.
9
Syndicat Ouvrier Diamantaire, Holl. afdeeling (S. Kraal), Paris augustus 1900.  1 x.
10
Tromp, J. van Hettinga - , A'dam. april 1910.  1 x.
11 & 12
Volk, Het - , Amsterdam. 1902 en z.j.  7 x.
3427/1 & 2
Copieën van verzonden brieven (diversen).   1903-1905.

IV. ANDB - Huishoudelijke (Correspondentie) dossiers


Copieën en ontvangen brieven naar correspondent of groep correspondenten, dan wel naar onderwerp, gerangschikt (alfabetisch). Binnen de dossiers chronologische volgorde. 1914-1940.
Zie ook de rubrieken VII en VII.
3501
Fa. I.J. Asscher + personelen Asscher.   1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923-1927.
3502
Correspondentie met Fa. Asscher c.s.   1928-1939.
3503
N.V. Bank voor den Diamanthandel   1919-1925.
3504
Bank voor den Diamanthandel Correspondentie met Diamanthandels en financieringsinstelling.   1921-1926 en z.j.
3505
Belastingen Diamantbewerkersbondsdrukkerij. (corr. 1921/22).   1917/1918.
3506
Firma Bendien-Loeté   1917-1920, 1923.
3507
Briefwisseling ANDB en Fa. Biallorsterki en Zeldenrust   1917-1923.
3508
Bondsbestuurders Brieven aan leden BB, BR, KSF etc.   1920.
3509
Brave, M. de - later: weduwe van-.   1917, 1919-1922, 1925.
3510
Buitenkant, B- , Amsterdam.   1927-1933.
3511
Crisis-Commissie.   jan.- dec. 1936.
3512
Correspondentie ANDB met " St. Eduardus ".   1919-1923, 1925, 1928.
3513
Elion, D.- , Amsterdam.   1915-1923.  3x.
3514
Vereeniging van Exploitanten van Diamantslijperijen   1917-1920, 1922, 1925, 1926, 1928-1930, 1936, 1938.
3515
Feitsma, B. - (Vertegenwoordiger De Telegraaf).   18-10-1926.  1x.
3516
Hester, Carl (Charles) - , New York.   5-2-1938.  1x.
3517
Holst, R.N. Roland - , Bussum / Buissche Heide.   1920 en 1921.  3x.
3518
Brieven ven en aan de Amsterdamsche Juweliersvereniging   1914-1928.
3519/ 1 & 2
Correspondentie ANDB - A.J.V.   1929-1933.
3520
Brieven van en aan de Alg. Juweliersvereniging (A.J.V.)   januari - april 1934, september 1934, nov. - dec. 1934.
3521
Brieven van en aan de Alg. Juweliersvereniging.   jan. - juli 1935, sept. nov. 1935.
3522
Algemene Juweliers-Vereniging.   januari - meert 1936, mei - juli 1936, okt. dec. 1936.
3523
Algemene Juweliers-Vereniging.   jan. - april 1937.
3524
Algemene Juweliers-Vereniging, Correspondentie.   juni - nov. 1937.
3525
Algemene Juweliers-Vereniging.   jan. - april 1938, juli - nov. 1938.
3526
Corr. Mr. Mendels en Mr. B.P. Gomperts .   1925-1927, 1930-1938.
3527
Petry, F. Ph. -, Amsterdam.   1916.
3528
Corr. met Fa. Piza en Overste , Amsterdam.   1917-1928.
3529
Fa. Robles en Van Kleef , Diamantslijperij Coster , Correspondentie.   1917-1924.
3530
Corr. met Rijksdienst Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling.   1921-1930.
3531
Briefwisseling ANDB - W. Swaap .   1917-1930.
3532
Briefwisseling met Swaap, W.-, Amsterdam.   1933-1939.
3533
Diversen.   1914-1920.
3534
Brieven en Copieën.   jan., Maart, juni - dec. 1921.
3535
Brieven en Copieën.   jan. - aug. 1922.
3536
Correspondentie huishoudelijke zaken.   1924, 1925.
3537
Correspondentie huishoudelijke zaken.   1925.
3538
Correspondentie huishoudelijke zaken.   1926, 1927, 1928, 1929, 1930.
3539
Ingekomen Brieven.   1921-1940.
3540
Uitgegane brieven.   1922-1940.

IV. ANDB - Ontvangen Correspondentie, 1945-1958

3601
Alfabetische lijst ingekomen brieven (andere alfabetische lijsten ontbreken).   24-3-1947 - 1-9-1949.
3611
Ingekomen.   mei 1945 - dec. 1945.
(Zie voor corr. 1940-1945 rubriek XI, dossier '40/'45).
3612
Ingekomen.   1946.
3613
Ingekomen. Letter N-Z.   1946.
3614
Ingekomen.   jan. - juni 1947.
3615
Ingekomen.   juli - dec. 1947.
3616
Ingekomen.   jan. - juli 1948.
3617
Ingekomen.   aug. - dec. 1948.
3618
Ingekomen.   jan. - juli 1950.
3619
Ingekomen.   aug. - dec. 1949.
3620
Ingekomen.   jan. - juli 1950.
3621
Ingekomen.   aug. - dec. 1950.
3622
Ingekomen.   jan. - juni 1951.
3623
Ingekomen.   juli - dec. 1951.
3624
Ingekomen.   jan. - juni 1952.
3625
Ingekomen.   juli - dec. 1952.
3626
Ingekomen.   1953.
3627
Ingekomen.   1954.
3628
Ingekomen.   1955.
3629
Ingekomen.   1956 en 1957.

IV. ANDB - Copieën van verzonden brieven, 1954-1958

3701
Alfabetische lijst Briefcopieën.   5-5-1945 - 31-12-1945.
3702
Alfabetische lijst Briefcopieën Bond.   1-1-1946 - 31-12-1946.
3703
Alfabetische lijst Briefcopieën.   jan. - dec. 1947.
3704
Alfabetische lijst Briefcopieën.   jan. 1948 - dec. 1949.
3705
Alfabetische lijsten per jaar Briefcopieën.   1-1-1950 - 31-12-1953.
3706
Alfabetische lijsten per jaar Briefcopieën.   1-1-1954 - 31-12-1957.
3707
Copieën.   mei - dec. 1945.
3708
Copieën Brieven ANDB.   jan. - maart 1946.
3709
Copieën Brieven ANDB.   april - juni 1946.
3710
Copieën Brieven ANDB.   juli - sept. 1946.
3711
Copieën Brieven ANDB.   okt. - dec. 1946.
3712
Copieën.   jan. - febr. 1947.
3713
Copieën.   maart 1947.
3714
Copieën.   april 1947.
3715
Copieën.   mei 1947.
3716
Copieën.   juni 1947.
3717
Copieën.   1-7- - 20-8-1947.
3718
Copieën.   20-8 - 30-9-1947.
3719
1-10 - 31-12-1947.
3720
Copieën.   1948.
3721
Copieën.   jan. t/m juni 1949.
3722
Copieën.   juli t/m dec. 1949.
3723
Copieën.   jan. t/m/ juni 1950.
3724
Copieën.   juli t/m dec. 1950.
3725
Copieën.   jan. t/m juni 1951.
3726
Copieën.   juli t/m dec. 1951.
3727
Copieën.   jan. t/m juni 1952.
3728
Copieën.   juli t/m dec. 1952.
3729
Copieën.   jan. t/m juni 1953.
3730
Copieën.   juli t/m dec. 1953.
3731
Copieën.   jan. t/m juni 1954.
3732
Copieën.   juli t/m dec. 1954.
3733
Copieën.   jan. t/m juni 1955.
3734
Copieën.   juli t/m dec. 1955.
3735
Copieën.   jan. t/m juni 1956.
3736
Copieën.   juli t/m dec. 1956.
3737
Copieën.   1957.
3738
Diverse corr. ( P.v. Muijden , I. Mug , op bestuursvergadering behandelde stukken).

ANDB - Extra Grote Formaten (+)

B 22+
Presentieboek Alg. vergaderingen Diamantsnijdersvereen.   1872-1879.
E.3+
Ledenregister. Brillantsnijders- en snijdsters vereeniging   1901.
E 16+
Contributieboek.   maart 1896 - febr. 1897.
F 2+
Ledenboek. Brillantslijpers = knechten Vereeniging "Streven naar Verbetering"   z.j.
F 3
Ledenboek.   [1898].
F 47+
Contributie-contrôle-boek.
F 61+
Bibliotheek, Uitleningen-boek.   1900.
F 64+
Ziekenfonds Alfabetisch register van uitkeringen.   1898.
F 84+
Alfabetisch ledenboek, Brillantslijpersknechten Vereeniging, afd. Nieuwmarkt en Omstreken   z.j.
F 116+
Controleboek Contributiebetaling, Brillantslijpersknechten Vereeniging, afd. Buurt en Omstreken   1896 en 1897.
H 1
Beth Salel . Stamboek (ledenlijst).   z.j. [1908].
2205
Presentielijsten ANDB. Hoofd- en gecom. bestuursvergaderingen en Bondsraadsvergaderingen.   1-7-1901 - 15-4-1903.
2203
Presentielijsten. Hoofd- en Gecomb. Bestuursvergaderingen. Presentiestatistiek.   22-11-1897 - 25-6-1901.
2210
Presentielijsten BR-vergaderingen.   13-12-1934 - 17-6-1940.
2209
Presentielijsten Bondsraadsvergaderingen.   21-5-1906 - 8-5-1908.
2510
Presentielijsten ANDB Bondsbest. vergaderingen.   22-4-1903 - 20-9-1904.
2517+
Notulen Bestuursvergaderingen.   14-3-1949 - 19-10-1950.
2532
Dagboek van het Dagelijks Bestuur.   1-1-1901 - 7-3-1902.
2548+
Ontbiedingsboek.   18-3-1898 - 4-12-1900.
3834
Incassoboek ANDB individuële bijdragen aan...(?).
3844
Klad-kasboek.   30-10-1908 - 12-2-1910.
3837
Contributieboek leden letter P t/m S.   1927.
4202
Ledenregister. Brillantslijpers Bazen Vereeniging   1896.
4210
Contributieboek. Brillantslijpers Bazen Vereeniging.   1899.
4704
Ledenlijst (afd. ANDB ?).   1898.
5222+
Register namen en adressen van leerlingen vanaf.   november 1897.
5209+
Stencilboek K.S.F.   1952.
5387/8+
Kasboeken weekblad Het Jonge Leven   1915 - 1925.

V. ANDB - Financiële Bescheiden.

3801
Inventaris van stukken betr. de financiën van de ANDB.   1894-1897.
3802
Kasboekje Hoofdcomité.   nov. / dec. 1894.
3803
Kasboek-Hoofdcomité.   7-11-1894 - 25-11-1895.
3804
Kasboek Hoofdcomité.   16-11-1894 - 3-3-1895.
3805
Comité uit de Diamantbewerkersvereeniging Ontvangsten Stakingskas Weerstandskas.   16-11-1894 - 3-2-1895.
3806
Kasboek - Weerstandskas.   nov. 1894 - april 1895.
3807
Weerstandskas, Kasboek.   febr. - april 1895.
3808
Kasboek Nr. 1.   sept. 1895 - Maart 1897.
3809
Financiële bescheiden.   1895-1908.
3810
Financiële stukken.   1895 en 1896.
3811
Financiële stukken.   1897, 1898, 1899.
3812
Vervalt.
NB. Overgebracht naar archief Adamas.
3813
Staat van ontvangsten en uitgaven.
3814
Intekenlijsten ten behoeve der kassen van de ANDB.
3815
Gezamenlijke Diamantbewerkers-Vereniging . Intekenlijsten ten behoeve der Weerstandskas.   1894.
3816
Intekenlijsten ten behoeve van de Weerstandskas der gezamenlijke Diamantbewerkers-Verenigingen.   1895.
3817
Intekenlijsten ten behoeve der Weerstandskas.   1895.
3818
Intekenlijsten ten behoeve der Kassen vän de ANDB.
3819
Kwitanties bijdragen voor de Weerstandskas.   1895.
3820/1-3
Intekenlijsten Bondskas-contributie.   1897 (enkele 1896).
3821
Lijsten voor de Bondskas-Contributie.   1897.
3822
Lijsten voor de Bondskas-Contributie.   1897/1898.
3823
Kwitanties Weekblad "De Diamantindustrie"   januari 1897.
3824
Accountantsrapport balansen Bond en Drukkerij over 1897.   mei / juni 1898.
3825
Kwitanties stortingen voor de kassen van de ANDB.
3826
Balans en Winst- en Verliesrekening. Ult.   1898.
3827
Wanbetalers.   23-1 / 8-2-1899.
3828
Begroting van Inkomsten en Uitgaven.   1899, 1901, 1902.
3829
Kasboek.   19-7-1899 / 7-4-1900.
3830
Kasboek 13.   20-12-1899 / 16-2-1901.
3831
Journaal 14.   20-12-1899 / 16-2-1901.
3832
Financiële stukken.   1900, 1901.
3833
Financiële stukken.   1902, 1903 (2e helft 1902 ontbreekt).
3834
Incassoboek individuele bijdragen aan...?   1900-1901.
3835
Klad-kasboek 10 en 10A.   1900.
3836
Grootboek (15).   1900.
3837
Controlestaten voor accoutantsonderzoek.   1900.
3838/1 en 2
Kwitanties geïnd voor contractschuld.   1900-1904.
3839
10 afdracht-lijst.   17-8 / 21-9-1900.
3840
Kwitantieboekje.   1901-1903.
3841
Kwitantiestrookjes voor Diplomaboekje ANDB.   18-3-1901 / 13-11-1901.
3842
Lijst van intekenaren op de lening van de ANDB i.v.m. de uitsluiting van.   1904.
3843
Financiële bescheiden (waarschijnlijk voor ± 1905).   z.j.
3844
Klad-kasboek.
3845 en 3846
Centraal Bureau voor Sociale Adviezen , Gedeclareerde kwitanties.   1920 en 1921.
3847
Contributiebetaling, Steun, enz. Vakgroep 2, genoteerd per week, letter P t/m S.   1927.
3848
Belastingaangelegenheden.   1927, 1929-1934, 1936, 1937.
3849
Leningen, Afbetalingen, Borgen.   1938-1942.
3850
Vakschool voor de Diamantindustrie Snijdersvakschool , Kasboeken a)   25-12-1939 - 22-11-1940 ; b)   5-9-1941 - 29-1-1943 .
3851
Vakschool Diamantindustrie, Financiële bescheiden.   1941.
3852
Senalen-Vakschool , Slijpers- en Snijdersvakschool Brillantvakschool   11-4- - 30-9-1941.
3853
Vakschool voor de Diamantindustrie Slijpersvakschool Kasboeken.   5-9-1941 - 24-4-1942, 5-9-1941 - 29-1-1943.
3854
Leerlingen-Commissie II, Kasboek.   jan. 1929 - april 1940, maart 1942 - sept. 1944.
3855
Vakschool Diamantindustrie, Financiële bescheiden.   1942.
3856
Ondervakgroep Slijpdiamantfabriekanten. Rek. Vacantiefonds.   1942-1949.
3857
Vakschool v.d. Diamantindustrie Rekeningen en kwitanties.   maart - dec. 1942.
3858
Tabellarisch Kasboek.   1-9-1943 - sept. 1946.
3859
Melding vermogen bij Centraal Bureau voor de Statistiek   1946.
3860
Documenten betreffende het beheer van gelden van het "Reserveringsfonds Lonen"   1946-1948.
3861
ANDB-Jeugdgroep, Kasboek.   maart - okt. 1946.
3862
Contributieboek.   1946.
3863
Ondervakgroep Slijpdiamantfabrikenten. Afrekeningen, Nota's, Kwitanties.   1947, 1948, Jan. 1949.
3864
Kasboek-kwitanties.   1948-1953.
3865
Accountantsrapporten uitgebracht aan de ANDB, boekjaren.   1953-1956.
3866
Accountantsrapporten. Boekjaar.   1953 en 1955.

VI. ANDB - Afdelingen v.d. ANDB (1894-1902)


VI/1. Brillant Verstellers Vereeniging (B.V.V.)

4001
Ledenlijst.   1894-1896.
4002
Jaarverslagen.   1896, 1898 en 1899.
4003
Ledenregister.   z.j.
4004
Notulen Huishoudelijke en Bestuursvergaderingen.   24-1-1895 - 13-10-1896.
4005
Notulen Bestuurs- en Huishoudelijke Vergaderingen.   12-2-1895 - 6-11-1900.
4006
Notulen Bestuursvergaderingen.   Juli (?) 1900 - 28-8-1902.
4007
Notulen huishoudelijke vergaderingen.   12-12-1900 - 20-8-1902.
4008
Ingekomen Correspondentie.   1895-1897.
4009
Ingekomen Correspondentie.   1898/1899.
4010
Ingekomen Correspondentie.   1900-1902.
4011.1
Copieboek D. Pereira .   15-5-1895 - 21-11-1895.
4011.2
Notulen Bestuursvergaderingen.   27-3-1900 - 30-7-1900.
4012
Copieboek.   16-2-1896 - 24-10-1900.
4013
Kasboek / Balans.   dec. 1894 - okt. 1902.
4014
Kasboek.   febr. 1895 - okt. 1902.
4015
Kwitantie-strookjes contributie.   30-1-1897 - dec. 1899.
4016
Kwitantieboek. In gebruik bij Penningmeester.   1898.
4017
Rekeningen en kwitanties.   1900.
4018
Zegelafrekenboekjes boden.   1896-1899.
4019
Nieuwmarkt en Omstreken, Ledenlijst.   1895.
4020
Nieuwmarkt en Omstreken, Kasboek.   jan., febr., maart en april 1895.
4021
Rozengracht en Omstreken, Kasboek.   25-1-1895 - 31-12-1896.
4022
Rozenstraat en Omstreken, Ledenlijst A-C.   1895.
4023
Rekening voor expeditie blad Rozenstraat en Omstreken.   14-4-1895.
4024
Rozenstraat en Omstreken, Kas v.d. 2e Penningmeester.   jan., Mrt., aug. 1895.
4025
Jaarverslag Buurt Y Y.   z.j.
4026
Ledenlijst, Buurt Y Y en Omstreken.   1897.
4027
Buurt Y Y en Omstreken, Kasboek.   24-1 - 19-4-1895, 1896, 1897.
4028
Circulaire Banier-Commissie.
4029
Arbitraire Commissie inzake de loonregeling der brillantverstellers.   1897.
4030 en 4031
Vragenlijsten, Enquête lonen in verband met de slijperslonen.   z.j.
4032
Lijst samenstelling personelen in afzonderlijke fabrieken.   z.j.
4033
Werkloosheids-meldingen.   1897.
4034
Werklozenlijst.   z.j.
4035
Klachtenboek Bode.   1895.
4036
Convocaties Huishoudelijke Vergaderingen.   25-5-1899, 12-10-1899 - 2-8-1899, 8-3-1900.
4037
Pamflet: "Green Gebrek aan Brood meer". Een coöperatieplan voor de Amsterdamsche Diamantbewerkers.   december 1899.
4038
Manifesten en Convocaties.   1896-1902 en z.j.
4039
Verslag van het Jaarfeest re Antwerpen door de B.V.V.-delegatie ( C. Hester c.s.).   20-9-1896.
4040
Brillantverstellers Vereniging ??   1901.
4041
Contributieschuld-lijsten.

VI/II. Roosjes Verstellers Vereeniging (R.V.V.)

4101
Ledenregister.   1899-1902.
4102
Ledenregister.   1899.
4103
Notulen Huishoudelijke vergaderingen.   21-12-1899 . Jaarverslagen.   1898-1900 .
4104
Notulen Bestuursvergaderingen.   21-4-1895 - 2-11-1897.
4105
Notulen Bestuursvergaderingen.   9-11-1897 - 30-11-1899.
4106
Notulen Bestuursvergaderingen.   7-12-1899 - 9-9-1902.
4107
Copiën uitgegaan.   21-7-1896 - 31-8-1902 . + Brief aan Alg. Verg. ANDB.   15-9-1901 . + Ingekomen.   1898 - 1902 .
4108/1
Manifesten, Convocaties, Tarieven.   1896-1902 en z.j.
4108/2
Concept loontarieven en Manifest.   z.j.
4109
Contributieboek ??   1899.
4110
Rapporten van de Commissie tot herziering der Roosjesverstellers-tarieven.   1909-1910.
4111
Convocatie Huish. Vergadering.   31-1-1899.
4112
Commissie tot vaststelling van de tarieven voor het roosjesverstellen.   nov. - dec. 1909.
4113
Liquidatie R.V.V., Inventarissen.   12-1-1903.

VI/III. Kap. Verstellers Vereeniging


(werkt nauw samen met/resp. gaat op in de B.V.V. =VI/I, zie ook aldaar).
4151
Notulenboek.   23-3-1895 - 6-2-1896.

VI/IV. Brillantslijpers Bazen Vereeniging

4201
Huishoudelijk reglement.   22-12-1898.
4202
Ledenregister.   1896.
4203
Zeven Contributie-diploma's.   1897.
4204
Eerste Jaarsverslag.   3-12-1895.
Notulen Huish. en Bestuursvergaderingen.   3-12-1895 - 12-12-1900.
4205
Presentielijst ledenvergadering.   29-6-1898.
4206
Notulen Bestuursvergaderingen.   25-5-1897 - 7-11-1899.
4207
Notulen Bestuursvergaderingen.   14-11-1899 - 6-12-1900.
4208
Manifest, Convocaties.   1894-1900 en z.j.
4209
Kasboek.   dec. 1893 - dec. 1900.
4210
Contributieboek.   1899.
4211
Rekening en verantwoording.   1899.
4212
Notulenboek. Commissie inzake contract met Brillantslijpersknechten Vereniging, "Streven naar Verbetering" en B.V.V.   31-1-1899 - 11-1-1900.
4213
Ingekomen en uitgegane korrespondentie.   1895-1902 en z.j.

VI/V. Roosjes Slijpers Vereeniging

4301
Jaarverslag.   31-12-1900 - 1-1-1901.
4302
Presentielijsten der Huishoudelijke Vergaderingen.   24-1-1899 - 29-3-1900.
4303
Presentielijsten Huish. Vergaderingen.   5-4-1900 - 23-9-1902.
4304
Notulen Algemene Vergaderingen en Bestuursvergaderingen.   10-10-1894 - 13-5-1897.
4305
Notulen Huish. en Bestuursvergaderingen.   15-4-1897 - 15-5-1900.
4306
Notulen Huishoudelijke en Bestuursvergaderingen.   17-5-1900 - 6-10-1902.
4307
Ledenregister, staat van schulden, afbetalingen.   1896.
4308
Klachtenboek, Ledenregister.   1896 (?).
4309
Ledenregister.   1901/1902 (?).
4310/1
Copiën van Correspondentie.   dec. 1897 - okt. 1902.
4310/2
Ingekomen Correspondentie.   1898-1903.
4311
Bewijzen van voorschot.   sept. 1899.
4312
Bewijzen van voorschot.   27-9-1899.
4313
Inboeking der terugbetaalde gelden, geleend aan diverse roosjesslijpers tijdens de staking voor Lamon en Gebr. van Lier   april 1900.
4314
Kwitanties terugbetaling verstrekte voorschotten.   1900.
4315
Kasboek.   jan. 1900 - dec. 1902.
4316
Kwitantieboek. Ontvangen van: Afgegeven aan: Penningmeester van de ANDB.   jan. 1900 - sept. 1902.
4317
Contributieschuldboek.   z.j.
4318
Looncontracten roosjesslijpers.   sept. 1897.
4319
Ziekenfonds. Kwitantieboek.   10-10-1898 - 6-1-1900.
4320
Ziekenfonds. Ledenregister.   1899.
4321
Ziekenfonds. Kasboek.   jan. - nov. 1900.
4322
Ziekenfonds. Drie Contributieboeken.   1900-1901.
4323
Convocaties Huish. verg., Meetings.   1895-1902 en z.j.
4324
Diploma M. Monis .   1-5-1897.
4325
Ziekenfonds. Notulen Bestuurs- en Huish. verg.   15-6-1898 - 15-11-1900.
4326
Tarief voor Roosjesslijpers.   4-7-1895 . Concept-tarief voor Roosjessl.   z.j. .
4327
Gecombineerde Vergadering van Juweliers en Roosjesslijpers Vereniging. Minimumloonstandard.   8-11-1894.

VI/VI. Diamant Klovers- en Kloofsters Vereeniging

4401/1
Twee Ledenlijsten.   1902 en z.j.
4401/2
Presentielijst ledenvergadering.   2-6-1898.
4402
Jaarverslagen.   1900, 1901.
4403
Copieboek.   maart 1901/23-6-1904.
4404
Vragenlijsten Enquête-commissie.   z.j.
4405
Namen en adressen ongeorganiseerden o: vroeger lid geweest zijnde, +: eigenwerkmakende klovers.
4406
Convocatie Oprichtingsvergadering.
4407
Convocaties Verg.   jan. en mei 1899.
4408
Cirkulaire Banier-Commissie.   1902.
4409
VERVALT.
4410
Cirkulaire inzake Contributieinning.   z.j.
4411
Financiële bescheiden.   1899 en 1900.
4412
Minimum-tarief.
4413
In- en Uitg. Correspondentie.   1898-1903.
4414
Personeelsvergadering Klovers van Weyl   1902.

VI/VII. Roosjes Snijders- en Snijdsters Vereniging

4501
Ledenlijst.   z.j.
4502
Jaarverslagen.   1896-1899.
4503
Notulen Huishoudelijke- en Bestuursvergaderingen.   27-7-1896 - 11-7-1900.
4504
Kasboek.   jan. - maart 1898., jan. - dec. 1899.
4505
Kwitantiestrookjes Contributie.   z.j.
4506
Ingekomen Correspondentie.   1896-1902 en z.j.
4507
Minimumtarieven voor Roosjessnijden.   1900, 1904, 1905.
4508
Kasboek.   jan. - maart 1898, jan. - dec. 1899.
4509 en 4510
Financiële bescheiden.   1900,1902 en z.j.
4511
Rapport inzake de Roosjessnijdsterslonen.   januari 1899.

VI/VIII. Brillant Machine Snijders Vereeniging

4601
Statuten.   14-3-1899.
4602
Notulen Alg. Vergaderingen.   13-10-1897 - 26-11-1902 (ontbinding).
Jaarverslagen. Achter: ledenlijsten.   1899-1901.
4603
Ingekomen brieven.   1897, 1898.
4604
Kas- en Contributie boek.   1897-1902.
4605
Contributieboek der A.B.M.S.V.   1897-1901.

VI/IX. Afdelingen Gezamenlijk + Diversen

4701
Diploma's: 1. Brillantsnijdsters- en snijdersvereeniging . 2. Roosjesslijpersvereeniging . 3. Roosjesverstellersvereeniging . 4. Brillantverstellersvereeniging . 5. Brillantslijpersknechtenvereeniging "Streven naar Verbetering" . 6. Roosjesnijdsters- en Snijdersvereeniging .
4702
Register der Bestuurders der Afdelingen van de ANDB.
4703
Namen en adressen leden van een afd. van de ANDB (?).   1897.
4704
Ledenlijst van afd. ANDB.   1898.
4705
Namen en adressen leden van een afd. van de ANDB.   1900.
4706
Notulen Bestuursvergadering van een afdeeling v.d. Bond ( Brouwer , Pothuis ).   14-11- z.j.

VII. ANDB - Kommissies en Bijzondere Aktiviteiten


Arbitrage Commissie

5001
Notulen Vergaderingen Commissie v. Arbitrage   29-11-/-27-12-1897.
5002
Notulen Vergaderingen.   12-7-1898.

Associatie N.V. (Diamantbewerkers -)

5011
Aanmeldingen.   nov. - dec. 1951.
5012
Aanmeldingen.   1951-1953.
5013
Aanmeldingen.   jan., febr., dec. 1952.
5014
Aanmeldingen.   1951, 1953.
5015
Aanmeldingen.   juli - sept. 1953.
5016
Aanvulling op overzicht betreffende de Ontwikkeling van de Diamantbewerkers Associatie N.V.   juli 1952 t/m maart 1954.
5017
Rapport inzake de Exploitatiemogelijkheden van de door de ANDB opgerichte Diamantbewerkers Associatie N.V.   1953.
5018
Statuten (en wijzigingen) - Koninklijke goedkeuring   1-12-1953 . - idem   14-6-1954 . - idem, wijziging   z.j. (1954) .
5019
Gewijzigde Statuten.   29-4-1954.
5020
Stenogram Officiële Opening Diamantbewerkers Associatie N.V. Amsterdam.   25-1-1954.
5021
Verslag officieele opening Bedrijf Diamantbewerkers Associatie N.V.   25-1-1954.
5022
Stenogram Installatie Ondern. Raad Diamantbewerkers Ass. N.V.   25-2-1954.
5023
Verslag installatie Ondernemingsraad Diamantbewerkers Ass. N.V.   25-2-1954.
5024-5028
Correspondentie.   1953-1957 en z.j.
5029
Diverse financiële verslagen.   1953-1954-1957.
5030
Rapporten betreffende het onderzoek van de administratie en de jaarstukken over de boekjaren.   1954-1956.
5031
Balans per   31-12-1955 , Verlies- en Winstrekening over   1955 , Verslag over het jaar   1955 .
5032
Accountantsrapport.   1956.
5033
Program Opleiding Brillantteerders met de soldeerdop.   28-4-1954.
5034
Diamantbewerkers Associatie N.V.   1954.
5035
Cirkulaires.   1954.
5036
Diamantbewerkers Associatie N.V.- Amsterdam.   1955-1956.
5037
Brief E. Kupers aan bestuur ANDB inz. stopzetting bedrijf der Diamantbewerkers Ass. N.V.   15-4-1957.
5038
Verslag aandeelhoudersvergadering.   20-5-1957.
5039
Stenogram Aandeelhoudersverg. (Vermoedelijk Diamantbewerkers Ass. N.V.).   20-5-1957.
5040
Fragment van "betoog".   z.j.

Bedaux -rapporten en -doorvoering

5051
N.V.V. -Ontwerp van een genormaliseerde methode van werkclassificatie voor handarbeiders. (grondslag voor Bedaux-classificatie).   juli 1948, mei 1949.
5052
Bedaux-rapporten (werkclassificatie).   1952-1954.
5053
Bedaux-rapporten, Werkclassificatie en efficiency-onderzoek diamantbewerking te Amsterdam.   1954-1956.

Bedrijfsvereeniging (Kamer v. Arbeid etc.)

5061
Oprichting Kamer van Arbeid voor de Brillant-Nijverheid . (Kon. Besluit).   28-5-1900.
(zie ook rubriek IV).
5061A
Officiële bescheiden betr. Kamer van Arbeid voor de Brillant-nijverheid Amsterdam.   1901, 1902.
5062
Dossier Bedrijfsraden.   1933, 1937-1939.
5063
Bedrijfsgroep Diamant- en Edelmetaalind. Vakgroep Diamantind. Rijksbureau voor Diamant   1946-1947.
5064A
Scheidsgerecht Federatie van Bedrijfsvereenigingen, stukken.   1949, 1950.
5064-5065
(Verwijzingen naar) Uitspraken Centrale Raad van Beroep Bedrijfsvereenigingen (Werkloosheidswet).   plm. 1950-1953, plm. 1953-1955.
5066
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereeniging Rechtszaken. (chronologisch).   1955-1957.
5067
Accoutantsrapport.   1955.
5068
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereeniging Cirkulaires.   1952-1956.

Boekerij

5071
Verslag werkzaamheden der Bibliotheek-Commissie.   half sept. 1903 - half sept. 1904.
5072
Catalogus van de Boekerij.   1906.
5073
Catalogus van in de bibliotheek aanwezige boeken en tijdschriften.   z.j. (voor 1914).
5074
Lijst van een aantal aangeschafte werken.   z.j. (1926?).
5074A
Idem.   z.j. (voor 1914).

Bondsgebouw

5081
Bestek en voorwaarden bouw Verenigingsgebouw en kantoorlokalen Plantage Franschelaan. Namens besteder H.P. Berlage Nz. . Adressen aan B & W en aan Gemeenteraad.   mei 1898.
5082
Aannemingscontract, bestek en de tekeningen van het Bondsgebouw Plantage Franschelaan.   31-8-1899.
5083
N.V. tot Exploitatie van een gebouw ten behoeve van de ANDB , Bewijs van aandeel fl. 1,--.   z.j. (voor 1900).
5084
Ontwerp voor uitbreiding van het Bondsgebouw (beschadigd) door H.P. Berlage.   z.j. (1912 of 1913).
5085
Restauratie gebouw ANDB.   1950.

Boort-Bureau

5091
Boort-Bureau in de Diamantindustrie Belangrijk bericht aan de Heren Werkgevers.   8-3-1922.
(zie ook: K.S.F.)
5092
Cahier Jan A. van Zutphen , Dir. v.h. Boort-Bureau.   1-1-1922 - 10-8-1926.
(zie ook K.S.F.).

Cooperatie-Commissie, Bakkerij

5101
Inschrijvingsbiljetten deelneming aan de Cooperatieve Bakkerij.   juni, juli 1900.
5102
Cooperatie-Commissie benoemd voor de 3e Alg. Verg. van de ANDB, Voorlopig rapport.   december 1900.
5103
Voorlopig rapport van de Cooperatie-Commissie, benoemd door de 3e Alg. Verg. van de ANDB.   december 1900.
5104
Verslag bespreking door genodigden van het Cooperatie-plan Van Gelder , Amsterdam.   24-11-1901.
5105
Concept-statuten   z.j. en Statuten, Diploma- en stortingsboekje van de Nederlandsche Cooperatieve Vereeniging van Diamantbewerkers te Amsterdam   1898 .

Drukkerij van de ANDB

5111
Model-arbeidscontract personeelslid bondsdrukkerij, manuscript van Henri Polak .   1897.
5112
Balans en Winst- en Verliesrekening.   1-4-1902.
5113
Jaarverslag (intern)   1-4-1904/31-3-1905 , Tussentijds Rapport.   sept. 1905 .
5114
Balans op.   1-4-1906.
5115
Kopperdag.   1906.
5115A
Sollicitaties Directeur Drukkerij.   Juni 1907.
5115B
Notulen a) Vergaderingen Raad van Beheer; b) Vergaderingen aandeelhouders.   3-10-1907 - 12-9-1918.
5116-5117
N.V. Diamantbewerkersbondsdrukkerij   1907-1917 en z.j.
5118
Kopperdag-plaat.   1909.
5119
Correspondentie.   1915.
5120
Diamantbewerkersbondsdrukkerij.   1917-1921.
5121
N.V. Diamantbewerkers Bondsdrukkerij DICO   1921, 1923-1926.
5122
Voorstel tot vaststelling van gewijzigde voorwaarden der vennootschap.   1922-1923 ?.
5123
Stukken betreffende Drukkerij DICO (Correspondentie Raad v. Commissarissen, Haka , Henri Polak ).

Enquêtes, Statistieken


(ZIE OOK onder rubriek X, "Enquêtes").
5131
Verslag Enquête-Commissie Brillantslijpers- en Verstellers   mei 1898.
5132
Getuigenverklaringen, omtrent arbeidsvoorwaarden (Onderzoekcommissie).   1899.
5133
Gegevens zagers.   1909.
5134
Statistiek van Eigenkostenwerkers bij Kantoorbazen werkzaam.   z.j. (voor 1913).
5135
Aantal werkende Diamantbewerkers en Leerlingen.   19-12-1946 - 23-5-1951.
5136
Statistiek werkende diamantbewerkers.   jan. - maart 1954.

Fanfarecorps

5141
Diamantbewerkers-Fanfarecorps Vocaal- en Instrumentaal Feest-Concert.   11/12-11-1899.
5142
Diamantbewerkers-Fanfarecorps "Excelsior" , Feestgids.   1902.
(Zie ook: rubr. IV en IX).

Henri Polak Fonds (- School in Israël)

5151
- Cirkulaire Dr. Henri Polak School in Israel   z.j. ; Kasboek Actie Henri Polak School in Israel   1951 en 1952 ; Girostrookjes (idem); Correspondentie met P.v.d.A. (idem).
5152
Bijdragen voor de Henri Polak School in Israel.   1951 ?.
5153
Stichting Dr. H. Polakschool in Israel Steunlijsten.   z.j.
5154
Accoutantsrapport Boekjaar van het Dr. Henri Polak Fonds   1956.

Jeugdgroep

5161
Namen en adressen.   z.j. (plm 1945-1948).

Keuring diamantbewerkers

5171
Kaarten met uitslagen oogenderzoek.   z.j. (voor 1913).
5172
Geschikt/ongeschikt-verklaringen n.v.v. keuring ogen.   z.j. (voor 1913).
5173
Stichting voor medische sanering van de diamantindustrie   juni 1945.
5174
Rapporten Centraal Bureau voor keuringen op medisch-hygienisch gebied . (betr. onderzoeken bij diamantbewerkers).   1948-1953.

Koor

5181
Diamantbewerkers-Mannenkoor Huishoudelijk Reglement.   mei 1896.

Diamantbewerkers Koperen Stelen Fonds "Nieuwe Levenskracht" (K.S.F.)

5191
Voorgeschiedenis. Aanvrageformulieren voor Ned. Sanatorium te Davos.   z.j. (plm. 1896).
5192
Knipsels.   1907.
5193
Diversen.   1906, 1918, 1919.
5194
Circulaire "Comité voor den Zonnestraaldag".   1907 ?
5195
Programma concert.   7-1-1909.
5196
Boortzuiveringsplan.   z.j.
5197
Etiket voor steeltjes bussen.
5198
Presentielijsten voor de bestuursvergaderingen van het Koperen Stelen Fonds "Nieuwe Levenskracht" (K.S.F.)   1912-1927.
5199
Aanvragen Patiënten met doktersaanbevelingen om hulp van het K.S.F.   1911, 1915-1917 en z.j.
5200
Condities aankoop Landgoed "De Limiten" (Huizen / Naarden).   1919.
5201
Briefwisseling met J. Goubitz , Hilversum.   1920-1924.
5202
Illustratieve dokumenten K.S.F. - diplomaboekje   1925 , afdruk-etiketten geldbusjes   z.j. .
5203
Nazorg-organisaties (Deventer) Cirkulaires.   1926/1927.
5204
Programma concert t.b.v. "Zonnestraal"   1929.
5205
Diverse belangrijke stukken van de Voorzitter van het K.S.F. (Boortbureau, relaties Antwerpen, Zeepfabriek "Het Lampje")   1927 . Diversen (voorn betr. boort.)   1918-1940 .
5206
Artikel H. Polak "De Zonnestraalfilm".   z.j.
5207
"Zonnestraal" (Herstellingsoord).   1946-1949.
5208
Correspondentie betreffende plattegrond "Zonnestraal".   1948.
5209
Koperen Stelenfonds-Stencilboek.   1952.
5210
Boortbewerking (methode-Komkommer).   1952.
5211
"Zonnestraal", Financiële moeilijkheden.   1955.

Leerlingen

5221
(Leerlingen-kwestie). Christelijke Diamantbewerkers-Vereeniging Afd. "Patrimonium" , Diamantslijpersvereeniging   1868 , Ver. "St. Eduardus" , afd. v.d.R.K. Volksbond, Ver. "Bet Salel" , afd. Diamantbew., Roosjesslijpersver. , Afd. ANDB, Brillantslijpersbazenver , afd. ANDB, Manifest aan de Leden inzake poten Loopjongens   2-9-1897 .
(Voor Manifesten, zie ook rubr. IX).
5222.+
Register Namen en adressen leden. In gebruik genomen.   nov. 1897.
5223
Brieven aan de Commissie van Geschillen inz. de leerlingen-kwestie (Leerlingen-besluit 1897).   1897-1902 en z.j.
(Zie ook onder 1894-1913, Bondscorrespondentie rubr. IV.).
5224
Leerling-diploma's.   1897, 1898.
5225
Leerlingen-Commissie: Leerling-diploma's Oogheelkundige verklaringen.   1897, 1898.
5226
Commissie inz. de leerlingen in de Diamantindustrie. Copiën verzonden brieven.   20-9-1898 - 8-12-1899.
5227
Leerlingen-Commissie: Copiën verzonden brieven.   12-12-1899 - 25-3-1902.
(voor ontvangen brieven, zie ook rubr. IV).
5228
Correspondentie inzake leerling-Commissie.   1899, 1900, 1902 en z.j.
5229
Rapport leerlingen-commissie over.   1897-1900, z.j. (1900).
5230
Rapport van de Commissie tot doorvoering en controlering van het Congresbesluit inzake leerlingen . (5de Internationaal Congres 20-22 September 1897, Antwerpen).   1900.
5231
Leerlingendiploma. (uitg. Leerlingcommissie enz.).   1904.
5232
S. Lehmans : Open brief aan H. Polak inzake de "Leerlingen-questie".   24-2-1904.
5233
Leerling-Commissie in de Diamantindustrie , Copieboek van de Penningmeester.   28-7-1904 - 25-1-1907.
5234
Leerling-Commissie in de Diamantindustrie, Kasboek.   28-7-1904 - 31-12-1928.
5235
Concept nieuwe leerlingen-overeenkomst in de diamantindustrie.   z.j. (± 1908).
5236
Proces-Verbaal Verkiezing van een Leerling-Commissaris.   17 en 18-8-1909.
5237
Referendum inzake plaatsing leerlingen Tellijsten en biljetten van onwaarde.   januari 1911.
5238
Ontwerp-manifest aan het Haagse publiek door AJV en ANDB n.a.v. leerlingenkwekerij.   juni 1911.
5239
Leerling-Commissie in de Diamantindustrie. Rekeningen en Kwitanties.   1924-1931, 1934-1940.
5240
Polis voor Ongevallenverzekering.   april 1936.
5240A
Oefenkaarten.   26-4-1937 - 8-4-1940.
5241
Polis 31870 voor Ongevallenverzekering "De Nieuwe Eerste Nederlandsche N.V.", Den Haag   21-6-1939.
5242
Copiën brieven van de Leerlingen-Commissie in de Diamantindustrie. (chronologisch + alf. registers per jaar).   1945-1949.
5243
Leerlingen-Commissie in de Diamantindustrie.   1946.
5244
Brieven aan de Leerlingen-Commissie.   1946-1948, 1951-1953.
5245
Leerlingen-Comm. in de Diamantind. Dokters verklaringen.   1951, 1952, 1956, 1958.
5246
Copiën brieven van de Leerlingen-Comm. in de Diamantind.   1950, 1951.
5247
Brieven aan en copiën brieven van de Leerlingen-Comm. in de Diamantind.   1952.
5248
Register of Brief-copiën (alfabetisch) (onvolledig).   1952.
5249
Copiën verzonden brieven.   1953-1956.
5250
Verslag BeMeTel, Amsterdam.   jan. - juni 1955.
5251
Nota-Coersen betreffende leerling-opleiding.   juni 1957.
5252
Examen toelating Diamantindustrie.   1957-1958.
5253
Dokters Verklaringen.   1956-1958.
5254
Model leerlingencontract.   z.j.

Loontarieven, overeenkomsten,- controle

5261
Hoofd-Comité der gezamelijke Diamantbewerkersverenigingen. Minimum Loontarief.   nov. 1894.
5262
Diverse tarieven.   (1894-1913).
5263
Presentielijst der Vergadering van de Tarief-Commissie.   18-5-1895.
5264
Eindrapport Commissie voor Nieuwe verstel-tarieven brillant en achtkant (Manifest).   maart 1896.
5265
Notulen vergaderingen arbitraire Commissie inzake regeling der verstellonen.   4-11 - 22-11-1897.
5266
Amendement op het Concept-tarief brillantverstellen ( Is. Voet ).   1905.
5267
Rapport van de Commissie uit het Bestuur van de ANDB, belast met het ontwerpen en samenstellen van nieuwe tarieven voor het brillant- en achtkantverstellen.   14-8-1905.
5268
Copieboek Nr. R. Looncommissaris.   3-1-1905 - 8-3-1906.
5269
Vastgeldregeling personeel Vegting.   1906/1907.
5270
Antwoorden op schrijven ANDB inzake Bazengeld.   1909.
5271
Rapport van de Commissie tot herziening der tarieven voor het Brillanten Achtkantverstellen   29-7-1910.
5272
Afrekenbriefjes-systeem. Een aantal copiën van afrekenbriefjes.   z.j. (aug. 190..).
5273
Blanco Loonovereenkomsten-formulieren voor de leden ANDB in gebruik voor.   1914.
5274
Overzicht geldende garantielonen/vastgeld, alfabetisch, per juwelier.   z.j. (voor 1914).
5275
Correspondentie met o.m. Rijksbemiddelaar Romme over Lonen.   1945.
5276
Loonopgaven.   1951.
5277
Straffenboek. Geconstateerde tarief-overtredingen en opgelegde straffen, alfabetisch op naam van de overtreder; letters M-Z.   1890.  [Fol.].

Ouderdomsuitkeringen, Pensionen

5281
Rapport K. Lindner aan Bestuur ANDB inzake het pensionenvraagstuk.   26-12-1911.
5282
Ouderdomsuitkeringen Formulier.   18-1-1928.
5283
20 berekeningen voor pensioenverzekeringen ANDB-leden.   1932.
5284
Boven-65-jarigen.   1948, 1951, 1952.
5285
Rapport betr. een pensionregeling in te voeren voor de diamantbewerkers in Nederland (Dr. W.G.J. ten Pas ).   30-8-1952.

Vakschool

5301
Rapport Vakschool voor de Diamantnijverheid   jan. - juni 1910.
5302
Verslag vergadering Besturen A.J.V. Beurs voor de Diamanthandel en ANDB (betr. Oefenschool v.d. Diamantindustrie).   15-11-1935.
5303
Vakschool voor de Diamantindustrie, 3 Kasboeken.   15-11-1935.
5304
Inkoop-ruw-Verkoop geslepen.   24-8-1939 - 10-4-1942.
5305
Vakschool ?   1938-1939, 1942.
5306
Overzichten van produktie en kosten van verschillende vakscholen.   1941 en 1942.
5307
Snijdersvakschool Werkboekje.   1940-1941.
5308
Slijpersvakschool , Loonboekje.   7-1-1941 - 29-8-1941, 1-9-1941 - 24-4-1942.
5309
Snijdersvakschool, Slijpersvakschool: Loonboekjes.   23-5-1941 - 29-8-1941, 1-9-1941 - 22-1-1943.
Produktiekosten.   2-7-1941 - 24-10-1941.
5310
Snijdersvakschool: a) Productieboek   1-9-1941 - 10-4-1942 ; b)Loonboekje   9-6-1939 - 4-4-1941 .
5311
Werkboekje Vakschool.   1941.
5312
Werkboekje.   20-8-1941 - 27-5-1942.
Ziekenfondsheffing.   1941-1942.
5313
Loonstaten.   1941 en 1942.
5314
Voorraadregister van ruwe, halfbewerkte en geslepen diamant.   1-9-1942 - 17-1-1943.
Specificatie van kolom 2 ("Ontvangen") van het voorraadregister.   1-9-1942 - 28-10-1942.
5315
Diversen.   1942.
5316
Arbeidsregister voor de Vakschool in de Diamantindustrie.   z.j.
5317
Lessen Materialenleer 1-14 (Gestencild) (en 1-12).   z.j. (na 1945).
5318
Materialenleer Diamant.   z.j.
Vakschool v.d. Diamantbew. 13 lessen.   na 1945.
5319
Amsterdamsch Opleidingsinstituut voor Diamantbewerkers   1946-1947.
5320
Stichting ter bevordering van de vakopleiding in de diamantindustrie.   1951-1952.
5321
Stichting ter bevordering van de vakopleiding in de Diamantindustrie in Nederland   1951-1954.
5322
Leerlingen-opleiding.   1951 t/m 1954.
5323
Inleiding v.d. Bunt over de leerlingen-opleiding.   z.j.

Verzekeringen.

5331
Concept-Contract Levensverz. A.N.D.B. Eerste Levensverz. Mij. zonder geneeskundig onderzoek (Met tabellen en formulieren).   1904.
5332
Rapport over verzekering bij werkloosheid samengesteld op verzoek van het bestuur van de ANDB door S. de Wolff .   1907.
5333
Stukken betr. de pensioenverzekering Kantoorpersoneel.   1909.
5334
Pensioenverz. Personeel, Centrale Arbeiders Verz. en Depositobank   1909.
5335
Bepalingen ten behoeve van voorzieningen bij Ouderdom en Invaliditeit en Overlijden van het personeel in dienst van de A.N.D.B.   26-5-1931.

Waarborg & Trust Mij

5341
Grondslagen voor de overeenkomst A.J.V.-A.N.D.B.-Rijk (?) betreffende oprichting Trust Mij (stencil).   1934.
5342
Overeenkomst: 1. Staat der Nederlanden ; 2. Gemeente Amsterdam ; 3. Firma Asscher ; 4. ANDB; 5. Waarborg- en Trust Mij. N.V.   19-3-1934.
5343
Nota inzake de Diamantindustrie aan het Ministerie. (Betr. plan - Douwes , plan - Kappeyne ; door Meyer de Vries (?) ).   (1934)
5344-5347
Plan Douwes en de combinatie.   1931-1934.
5348
Agenda's, Verslagen vergaderingen Commissie van Toezicht.   1934, 1935, 1936, 1939.
5349
Comité tot herstel van de Amsterdamse Diamantindustrie "Plan-Kappeyne".   1935.
5350
Correspondentie (+ verslagen Commissie van Toezicht).   1936.
5351
Memorie betr. het z.g. "Ricentie-Stelsel".   sept. 1938.
5352
Steunregeling werklieden Trustmij.   1938-1939.
5353
Waarborg- en TrustMij N.V.   1937-1939.
5354
Accoutantsrapport.   1946.
5355
Accoutants-rapporten.   1935, 1944, 1947-1949.

Wachtgeldfonds (later met Vakantiefonds)

5361
Vakantiefonds, Corr., afrekening.   1948.
5362
Accoutantsrapport uitgebracht aan Bestuur v.d. Stichting Wachtgeldfonds Diamantindustrie , Boekjaar   1949/1950 , Balans per   31-12-1948 .
5363
Accountantsrapport.   23-6-1949.
5364
Vakantiefonds, correspondentie financiële stukken.   1947, 1949/1950.
5365
Stichtingsacte en Statuten Wachtgeldfonds in de Diamantind.   20-2-1949.
5366
Stichtingsacte en Statuten Wachtgeldfonds voor de Diamantindustrie.   1949.
5367
Vacantiefonds/Wachtgeldfonds.   1949-1951.
5368
Wachtgeldregeling i.v.m. grote ruwuitvoer.   1950.
5369
Nota Wachtgeldfonds in de Diamantind.   z.j. (na 1945.)

Weekblad, "Het Jonge Leven", Medelingen blad

5381
Weekblad der gezamelijke Diamantbewerkersverenigingen , uitgegeven door het voorlopig Hoofdcomité Nr. 1.   30-11-1894.
5382
Weekblad van de Gezamelijke diamantbewerkersverenigingen, Journal.   26-11-1894 - juli 1895.
5383
Kasboek.   nov. 1894 - maart 1896.
5384
Opwekking zich te abonneren op weekblad.   (plm. 1895).
5385
Klappers van Weekblad v.d. ANDB   1907-1910, 1911-1920, 1921-1928-1934.
5386
Kopij.   (1894-1913).
5387
Kasboek weekblad ANDB en "Het Jonge Leven"   2-8-1915 - 26-3-1920.
5388
Kasboek weekblad ANDB en "Het Jonge Leven".   29-3-1920 - 24-12-1925.
5389
Laatste Nummer "Het Jonge Leven".   sept. / okt. 1930.
5390
Stukken bestemd voor weekblad.   z.j.
5391
Copij weekblad.   z.j. (na 1918).
5392
Nummers "Weekblad", later "Mededeelingenblad" ANDB . (incompleet).   31-5-1940 - 1941.
(Zie ook rubr. XI).
5393
Mededeelingenblad ANDB ( Weekblad ANDB vanaf januari 1946) een aantal nummers uit.   1945 en 1946.
5394
Nummers Weekblad.   1949, 1953.
5395
Diverse Nummers.   dec. 1946 - aug. 1954.
5396
Opzeggingen abonnement weekblad.   1956-1957.
5397
Copij Weekblad ANDB.   3-1-1958.
5398
Copij Weekblad ANDB.   17-1-1958.
5399
Copij Weekblad ANDB.   30-1-1958.
5400
Copij Weekblad ANDB.   13-2-1958.
5401
Copij Weekblad ANDB.   27-2-1958.
5402
Copij Weekblad ANDB.   13-3-1958.
5403
Copij Weekblad ANDB.   27-3-1958.
5404
Copij Weekblad ANDB.   10-4-1958.
5405
Copij Weekblad ANDB.   24-4-1958.
5406
Copij Weekblad ANDB.   22-5-1958.
5407
Copij Weekblad ANDB.   5-6-1958.
5408
Copij Weekblad ANDB (Drukproeven laatste nummer).   19-6-1958.

Werklozen

5451
Commissie tot ondersteuning der werkloze Diamantbewerkers , Kasboek Bakkerij.   jan. 1898.
5452, 5453
Lijsten Werklozen.   5-1 - 28-7-1899.
5454
Werklozen-Lijsten.   aug. 1899.
5455
Werklozen-Lijsten.   sept. 1899.
5456
Werklozen-Lijsten.   okt. 1899.
5457
Werklozen-Lijsten.   november 1899.
5458-5459
Werklozen-Lijsten.   december 1899.
5460
Commissie tot ondersteuning van werkloze diamantbewerkers, Notulen Vergaderingen.   7-12-1899/22-10-1900.
5461
Gedicht opgedragen aan alle werkloze diamantbewerkers.   december 1899.
5462
Commissie tot ondersteuning van werkloze diamantbewerkers, Copiën.   23-12-1899/9-7-1900.
5462A
Concept-brief S.R. de Miranda aan Deense Vakbond.   z.j. (1900).
5463
Register op het archief der Commissie tot ondersteuning der werkloze diamantbewerkers.   dec. 1899 / okt. 1900.
5464
Circulaire aan Duitse zuster- en verwante organisaties over werkloosheid in A'damse Diamantind.   januari 1900.
5465
Commissie tot ondersteuning van werkloze diamantbewerkers, Concepten en berekeningen voor brief aan B. & W. van Amsterdam.   januari 1900.
5466
Commissie tot ondersteuning van werkloze diamantbewerkers, cirkulaires.   maart 1900.
5467
Beknopt overzicht van de bedragen aan Uitkeringen verstrekt en van de stand der werklozenkas op heden.   24-4-1900.
5468
Commissie voor werkloze Schijvenschuurders , Manifest.   3-5-1900.
5469
6 Kaarten rechtgevend op voedingsmiddelen en andere huishoudelijke benodigdheden ter waarde van 25 cents.   5-551900.
5470
Presentielijst vergadering van de Commissie tot ondersteuning...etc.   16-5-1900.
5471
Copieën van de Commissie tot ondersteuning van...etc.   9-7-1900/30-10-1900.
5472
Namen der plaatsen waar Commissies gewormd waren.   1900.
5473
Ontvangen bedragen voor de werkloze diamantbewerkers.   z.j. (1900).
5474
Kaart rechtgevende op een uitkering.   z.j. (1900?).
5475
Wenken voor winkeliers.   25-4-1901.
5476
Comité tot ondersteuning van werkloze diamantbewerkers (Amsterdam) , Convocatie openbare vergadering.   z.j.
5477
Uitkeringen bij werkloosheid.   sept. 1914 / okt. 1915.
5478
Werklozenuitkeringen, afd. Amsterdam.   1916.
5479
Commissie inzake de Tewerkstelling van werkloze diamantbewerkers   1930,1931.
5480
Arbeidsstatistieken (werkende-werklozen) diamantbewerkers en leerlingen.   19-12-1946 - 23-5-1951.
(zie 5135).
5481
Overzicht Werkloosheid.   1951, 1952.

Zieken-uitkeringen

5501
Ziekenlijsten.   1898 en 1899.
5502
Ziekenlijsten.   1900 en 1901.
5503
Ziekenlijsten. week 1-21.   1902-1903.
5504
Ziekenlijsten week 22-52   1903 , week 1-12   1904 , (+ week 13).
5505
Onderling Fonds Diamantverstellers tot uitkering bij ziekte en slachtofferschap , statuten en reglementen.   1899.
5506
Uitkeringsstaat van het Vrijwillig Ziekenfonds.   sept. 1911 - jan. 1918.
5507
Zieken-uitkeringen, staat over.   1919 en 1920, oktober 1921.
5508
Systeemkaarten betr. het aantal dagen genoten ziekte-uitkering door individuele diamantbewerkers. De kaarten bestrijken de periode.   1910-1946.
5509
Systeem-kaarten ziekte-uitkering aan leden.   1924-1943.
5510
Ziekteverzekeringen (Centraal Beheer Bedrijfsvereniging Raad van Arbeid NVV).   1946-1948.

Diverese akties en commissies

5551
Wijzigingen in de voorwaarden tot aanstelling voor de leden van het Bestuur van den ANDB.   (1923).
5552
Verslagen vergaderingen van de Commissie inzake de beschuldigingen contra Ph. Cohen .   1902.
5553
Commissie van 24 leden benoemd ingevolge artikel 15 van het Conceptbemiddelingscontract.   nov. 1895.
5554
Commissie voor de Diamantindustrie (Comm. Plate ).   (1953).
Vergelijking aantal werklozen 1936-1938 met 1949-1952.
Rapport.   1953.  (stencil, 50 blz. + bijlagen).
Rapport.   21-1-1954.  (idem).
Verslag bespreking in de Wiardi Beckman Stichting.   13-9-1954.
5555
Rapport van de Commissie voor de Diamantindustrie.   jan. 1953.
5556
Commissie voor de Diamantindustrie Wijzigingen in Rapport vanwege Ministerie van Economische Zaken.
5557
68 Intekenlijsten ten behoeve van Weduwe en vier wezen van Pieter Gerrits .   juli 1897.
5558
Commissie voor Hoger Beroep inzake uitkeringsgeschillen.   1917-1936.
5559
Actie inlegging vroege trein Hilversum - Bussum - Amsterdam.   1910.
5560
VERVALT.
5561
Invoering Afvoerkappen boven de Verstelpitten.   z.j. (voor 1913?).
5562
Kapbewerkers. Manifest (ontwerp) tegen wilde staking door J.A. van Zutphen .   1906.
5563
Congres voor Kinderbescherming te 's Gravenhage. Rapport ANDB-afgevaardigden.   6-9 april 1904.
5564
Landdag ANDB-Vierhouten.   1952.
5565
Lening ter voortzetting staking.   1902.
Circulaires, inschrijvingbiljetten enz.   10-2-1902 - 7-1-1903.
(zie ook rubr. IV).
5566
Liquidatie. Plan tot overgaan van de Diamantbewerkers naar de ANMB.   nov 1957.
5567
Maatschappelijk Werk. Rapporten, Programma v.d. Commissie.   okt. 1909.
5568
Maatschappelijk werk, ANDB, Rapport Vrijtijdsbesteding.   7-9-1951.
5569
Octrooirecht Rapport (incompleet).   z.j. (voor 1913).
5570
Paritaire commissie.   z.j.
Behandeling Badaux-tarieven.   1953.
5571
Posten (bij overtreders leerlingen-e.a. besluiten) Instructies.   z.j. (voor 1913).
5572
Roosjeseigenwerkmakers, Contract.   z.j (voor 1913).
5573
Roosjesslijpers- en Verstellers Gecombineerde commissie. Rapport.   16-9-1904.
5574
Commissie van Onderzoek naar klachten betreffende het schijvenschuren. Rapport.   z.j. (1917 of 1918).  (brochure).
5575
Senaten tarief-basis en basis-tarief (rapporten en corr.).   18-2-1955 - 4-3-1955.
5576
(Soldeer-verbetering). Rapporten over proeven met nieuwe alliages.   14-18- IX-1909.
5577
Amsterdamsche Diamanttentoonstelling (diverse stukken).   1949.
5578
Verlet-vergoeding bij breuk en schade door eigenaren diamantslijperijen. Juridisch rapport.   z.j. (okt. 1903?).
5579
Verslag vergadering met Vakgroep I (Zagers) in Handwerkers Vriendenkring   (17-11-1913).
5580
Adviescommissie Zelfstandigen in de Diamantindustrie.   z.j. (1956, 1957), jan. - aug. 1957, april - mei 1957, maart 1957, okt. - nov. 1956, jan. - sept. 1956.
5581
Steunbeweging-Delcanto.   okt. 1909.
5582
Verzoek om steun voor een roosjesversteller.   1903.
5583
Ontheffingen t.b.v. diamantfirma's van B.B.A. - arbeidstijdenminima door Arbeidsinspectie.   1956-1957.

VIII. Dossiers verwante Organisaties in binnen- en buitenland


N.V.V

6001
Afschrift ontwerp-motie "Federatie van Vakvereenigingen" op SDAP-congres door H. Polak .   4-2-1900.
6001A
Notulen bijeenkomst ter voorbereiding N.V.V.   8-10-1905.
6002
Lijst adressen bestaande vakbonden en arbeidssecretariaten (gestencild).   z.j. (plm. 1905-1908).  2 ex.
6003
Ingekomen brieven van het N.V.V.   1947-1949.
6004
Reglement en Rechtpositie Bezoldigde N.V.V.-bestuurders.   1950.
6005
Stukken N.V.V.-t.b.c.-fonds.
6006
Vereniging "Zonnestraal" , Jaarverslag.   1953.
6007
Benoeming I. Mug tot lid Verbondsbestuur.   27-12-1954.
6008
Cirkulaires.   1949-1950-1951.
6009
Verrichtingen van het Verbondsbestuur over de periode (kwartaalrapporten, een groot aantal ontbreken).   1-7-1952 - 31-12-1956.
6010
Cirkulaires.   1-1 - 30-6-1962.
6011
Cirkulaires.   1-7- - 31-12-1952.
6012
Cirkulaires.   1-1 - 30-6-1953.
6013
Cirkulaires.   1-7 - 31-12-1953.
6014
Cirkulaires.   1-1 - 30-6-1954.
6015
Cirkulaires.   1-7 - 31-12-1954.
6016
Cirkulaires.   1955.
6017
Cirkulaires.   1955.
6018
Cirkulaires.   1956.
6019
Cirkulaires.   1956.
6020
Cirkulaires.   1957.
6021
Cirkulaires.   1957.
6022
Enkele Jonge Strijd -cirkulaires.   jan. - juni 1958.

Amsterdamse Bestuurders Bond (A.B.B.)


(Zie ook 3015-3019).
6031
Verslag vergadering Bestuurdersbond Amsterdam.   7-10-1897.
6032
Concept-Statuten van den Amsterdamschen Bestuurdersbond.   14-11-1899.
6033
Comité tot Ontwikkeling en Ontspanning van Werklozen ( P. Voogd .)   1918, 1920.
6034
A.B.B. (Door ANDB-delegatie te maken opmerkingen n.a.v. jaarverslag).   z.j. voor 1914.
6035
Cirkulaires van de Amsterdamse Bestuurders Bond.   1952-1957.

Schijvenschuurders


(Zie ook Correspondentie)
6041
Vereniging "De Vereenigde Schijvenschuurders" . Manifest, Convocaties.   1894, 1895, 1898-1900 en z.j.
6042
Cooperatieve Draaierij "De Vereenigde Schijvenschuurders" , Fin. verslag.   okt. - dec. 1902.
6043
Alg. Schijvenschuurders Bond Convocatie Alg. Vergadering.   z.j.

Wereldverbond van Diamantbewerkers: Periode voor stichting, 1894-1904

6101
Internationaal congres voor diamantbewerkers te Antwerpen Verslag.   2 en 3-6-1894.
6102
Verslag Internationaal Congres v. Diamantbewerkers, Antwerpen.   3 en 4-6-1894.
6103
Verzoek aan Gemeenteraad Amsterdam subsidie voor intern. congres 24-26 aug. 1895.   9-7-1895.
6104
Verslag Internationaal Congres van Diamantbewerkers.   24-26-8-1895.
6105
Cirkulaire met oproep aan buitenlandse diamantbewerkers t.g.v. Internationaal Diamantbewerkers-congres te Antwerpen, (frans).   30-7-1897.
6106
Beschrijvingsbrief 5de intern. Congres van Diamantbewerkers, Antwerpen.   20-22 - 9-1897.
6107
5de Internationaal Congres van Diamantbewerkers, Beschrijvingsbrief, Antwerpen.   20-22 - 9-1897.
6108
Verslag van te toestand van de diamantindustrie en van de ANDB, uitgebracht aan het 5de Internationaal Congres.   1897.
6109
Diamantbewerkers-Congres, Antwerpen Verslag.   20-23-9-1897.
6110
Belangrijkste gebeurtenissen in ANDB sinds Internationaal Congres te Antwerpen 1897. (Ontwerp-verslag, te overleggen aan 6e Internationaal Congres).   1897-1904.

Wereldverbond, 1905-1914

6151
Beschrijvingsbrief Internationaal Congres te Parijs.   22-5-1905 en volg. dagen.
6152
Samentrekking Besluiten Internationale Congressen.   1899 - 1905.
6153
Documenten voor Internationaal Diamantbewerkers Congres te Parijs   1905 ; 1. Verslag Felletin (fr.)   1897-1905 ; 2. Rapport apprentissage à Anvers   1905 .
6154
Ontwerp-leerlingenbesluit (door H. Polak ) congres te Parijs.   (1905).
6155
Internationaal Congres te Parijs Statuten, Besluiten (Nederlands, Frans en Duits).   1905.
6156-6165
VERVALLEN.
6166
Statuten Wereldverbond, zoals vastgesteld in 1905. (stencil). 1. Nederlands; 2. Frans.   z.j.
6167
Fragment rapport inzake Peabody / Protsky .   z.j. (plm. 1906).
6168
Beschrijvingsbrief 2de Congres St. Claude.   24-6-1907 en volg. dagen.
6169
Beschrijvingsbrief 2de Congres te St. Claude.   24-6-1907 en volgende dagen.
6170
Rapport nopens den industrieelen toestand ing. art. 8 der statuten van het Wereldverbond.   jan. 1907.
6171
Algemeen Verslag nopens de werking van het Bestuur, 2de Intern. Congres St. Claude.   1907.
6172
Staat van Ontvangsten en Uitgaven.   dec. 1903 - 13-6-1907.
6173
Verslag 2de Congres, St. Claude, verslag geheime zitting 26-6-1907.   24-6-1907 en volgende dagen.
6174
Verslag (frans) van het 2de congres St. Claude.   24-6-1907 en volg. dagen.
6175
Rapporten toestand Diamantindustrie.   februari 1907, april 1907, juli, aug., sept. 1907, eerste helft dec. 1907.
6176
Verslagen Bestuursvergaderingen.   2-8-1907 , Antwerpen   4-10-1907 , Rotterdam   14-11-1907 , Parijs   5-12-1907 , Rotterdam.
6177
Verslag Vergadering Bestuur, R'dam.   5-12-1907.
6178
Driemaandelijkse Rapporten toestand Diamantindustrie.   17-4-1908, 1-10-1908, okt. - dec. 1908.
6179
Bestuursvergadering te Antwerpen.   14-10-1908.
6180
Rapporten toestand Diamantindustrie.   jan. maart 1909, april - juni 1909, juli - sept. 1909.
6181
Driemaandelijks Rapport v.h. Bestuur.   okt. - dec. 1909.
6182
Rapport Extraordinaire du Comité de l'Alliance Universelle aux Camara des français, Suisses, et allemands sur l'appretissage à Amsterdam et Anvers.   1909.
6183
Bureauzitting Parijs Agenda en ingekomen voorstellen.   10-3-1910.
6184
Rapporten toestand Diamantind.   april - juni, eind 1910.
6185,6186
Financiële verslagen (gedrukt).   14-6-1907 - 30-6-1908, 1-7-1909 - 30-6-1910.
6187
Zesmaandelijks rapport van het Bestuur van het Wereldverbond.   jan. - juni 1911.
6188
Financieel verslag.   1-7-1910 - 30-6-1911.
6189
Verslag Intern. Bureauzitting, Parijs.   6-10-1911.
6190
Verslagen Bureau-zittingen.   13-6-1912, 29-8-1912.
6191
Verslag Vergadering Internationaal Bureau, Antwerpen.   29-8-1912.
6192
Verslag Bestuursvergadering, Antwerpen.   28-2-1913.
6193
Verslag Bureelzitting.   28-2-1913.
6194
Verslagen Bestuursvergaderingen, Antwerpen   29-4-1914 , Genève   6-6-1914 .
6195
Verslag van een Internationaal Congres (fragment, ms.) door de Miranda en L. Romeo (Antwerpen).   z.j. (voor 1914).

Wereldverbond, 1919-1940

6201
Verslag Bestuursvergadering, Antwerpen.   27-11-1919.
6202
Driemaandelijkse Rapporten.   okt. - dec. 1921, okt. - dec. 1923, juli - sept., - okt. - dec. 1924.
6203
Financieel Verslag.   1-1-1920 - 31-12-1924.
6204
Driemaandelijks Rapport.   1-1 - 31-3-1925.
6205
Rapport nopens de toestand in de Diamantnijverheid in het bijzonder aangaande de lonen en tarieven in Duitsland, Zwitserland, België en Nederland.   16-3-1925.
6206
Verslagen in NRC en Handelsblad 6de Wereldverbond-Congres te Parijs.   1925.
6207
Verslagen 2de, 3de en 4de kwartaal.   1927.
6208
Copiën brieven aan Van Berckelaer , Antwerpen (Secretaris Wereldverbond).   1919-1931.
6209
Correspondentie Wereldverbond.   1919.
6210
Correspondentie.   1920.
6211
Correspondentie.   1921.
6212
Correspondentie.   1922.
6213
Correspondentie.   1923.
6214
Correspondentie.   1922-1925.
6215
Correspondentie.   1925.
6216
Klacht over protokol Bestuursvergadering.   20-7-1925.
6217
VERVALT.
6218
Correspondentie.   1927.
6219-6223
Correspondentie, Internationale Commissie voor Diamanthandel en Nijverheid, afd. Nederland , ( Henri Polak ).   1931-1938.  (ongeveer 75x).
+ statuten e.a. dokumenten 1931- (6219); 1932-1935- (6220); 1936- (6221); 1937- (6222); 1938- (6223).
6224
Verslag Duitsland-Conferentie (waarschijnlijk tussen 1918 en 1933).   z.j.

Wereldverbond, 1945-1958

6251
Wederoprichting, Antwerpen.   5-7 -11-1945.
6252
Congres Intern. Commissie (Intern. Diamantcongres) Antwerpen.   juli 1946.
6253
Kongres, Antwerpen.   2-7 -9-1946.
6254
Verslag Congres, Antwerpen.   2 - 6-9-1946.
6255
Verslagen over 1946-1950, t.b.v. Congres te Amsterdam.   1950.
6256
Beschrijvingsbrief, Congres te A'dam (stencil).   5-10- juni 1950.
6257
Programma congres te Amsterdam.   1950.
6258
Tekst Openingsrede Congres door P. van Muyden .   1950.
6259
Stukken betreffende 2de Congres.   5-9 juni 1950.
6260
Verslag Congres te Amsterdam.   5-9 juni 1950.
6261
Stenografisch verslag Congres, A'dam.   5-9 juni 1950.
6262
Stenogram Congres Wereldverbond van Diamantbewerkers.   5-9 juni 1950.
6263
Bondig verslag Congres Amsterdam.   5-9 juni 1950.
6264
Besluiten Congres Amsterdam.   5-10- juni 1950.
6265
Resoluties 2de Congres van het Wereldversbond van Diamantbewerkers, Amsterdam.   5 tot 9 juni 1950.
6266
Resoluties Congres Wereldverbond van Diamantbewerkers, Amsterdam.   5-9 juni 1950.
6267
A.D.B.-moties voor congres.   z.j. (na 1946).
6268
Verslagen Bestuursvergaderingen.   1964-1949, 1952.
6269
Verslag Bestuursvergadering, Antwerpen.   6-8 maart 1947.
6270
Verslag vergadering Uitvoerend Bestuur.   15-16 dec. 1947.
6271
Verslag Bureelzitting, Amsterdam.   29-30 sept. 1948.
6272
Verslag Bureelzitting, Amsterdam.   29-30 sept. 1948.
6273
Verslag vergadering Uitvoerend Bestuur te Antwerpen   7-9 febr. 1949 , Onderhandelingen met juweliers te Londen   12-2-1949 .
6274
Aantekeningen bespreking (Antwerpen).   30-6-1949.
6275
Verslagen Vergaderingen Uitvoerend Bestuur te Amsterdam   7-9 febr. 1949 , te Parijs   31-3-1951 .
6276
Verslag Bureauzitting.   7-3-1950.
6277
Stenogram Vergadering Fabrikantenver. Ver. van Beurzen, Wereldverbond.   13-7-1950.
6278
Verslag Vergadering Uitvoerend Bestuur, Parijs.   9-12-1952.
6279
Verslag bestuursvergadering.   21-6-1955.
6280
Verslag vergadering Uitvoerend Bestuur, Londen.   8-11-1955.
6281
Verslag Bestuursvergadering, Parijs.   28 en 29 apr. 1958.
6282
Belangrijke dokumenten internationale verbindingen.   1945-1958.
6283
Wereldverbond van Vakverenigingen   1945 en 1946.
6284
Correspondentie.   1945-1948.
6285
Internationale Commissie voor Diamanthandel en Nijverheid   1946-1948.
Zie 5560.
6286
Correspondentie.   1949, 1950,1951.
6287
Wereldverbond.   1946-1954.
6288
Wereldverbond van Diamantbewerkers.   1950-1955.
6289
Diverse correspondentie met Wereldverbond van Diamantbewerkers.   1952-1954, 1956-1957.
6290
Wereldverbond, diversen.   1956-1958.
6291
Balans en Winst- en Verliesrekening per.   31-3-1955.
Financieel Verslag voor de periode.   1-4-1953 - 31-3-1954.
6292
Diversen.   1946-1957.
6292A
Statuten Wereldverbond van Diamantbewerkers (1905), Nederlandse editie.   z.j. (na 1945).
6293
In- en Uitvoer van diamant cijfers en tabellen wereldmarkt.   1947-1948.
6294
Benelux-Comité, stukken.   1949-1950.
6295
Aanbieding door onbekende om diamantsmokkel te bestrijden, Amsterdam.   21-6-1950.
6296
Bulletin.   1951/1954 (31-12-1951).

België

6301
Antwerpse Diamantbewerkersbond (A.D.B.) , Manifesten, pamfletten, cirkulaires en convocaties.   1896, 1897, 1898, 1899.
6302
Antwerpen, Manifesten.   1900-1907.
6303
Manifesten, Antwerpen.   1911 en 1912 en z.j. (voor 1913).
6304
Antwerpen, Manifesten.   uit diverse jaren en z.j. (voor 1913).
6305
A.D.B.-Ledendokumenten voor 1914. 1. Lidmaatschap Weerstandskas   1898 ; 2. Statuten   1903 .
6306
De Leerlingkwestie onder verschillende oogpunten behandeld door Jef. Groesser .   25-2-1899.  (brochure).
6307
Hollandsche Eigenwerkmakers in Antwerpen, Manifest.   27-5-1899.
6308
Kwitantieboeken, Weerstandskas Staking Rozenslijpers.   1899.
6309
Manifest aan de schijvenschuurders.   21-8-1900.
6310
"De Diamantbewerkers" , 10-10-1903, over verkiezingscampagne t.b.v. J. Groessers's gemeenteraadslidmaatschap.
6311
Vereniging van Antwerpse Diamantfabrikanten . Tarieven geldend als minimum der lonen in de diamantnijverheid.   maart 1905.
6312
Antwerpse Minimumtarieven.   1905, 1906, 1910 en z.j.
6313
Conferenties besturen ADB - ANDB, Rotterdam. z.p.   december 1905, maart 1908.
6314
Frans bericht over Antwerpse ind.   22-1-1907.
6315
Rapporten omtrent bemoeiingen ANDB inzake de lonen der Antwerpse Roosjesbewerkers.   1909.
6316
Statuten en jaarverslag ADAMS   1909-1910.
6317
Ledenboekje diamantclub van Antwerpen.   1910.
6318
Uitslag van het onderzoek inzake J. Groesser , Antwerpen.   maart 1911.  brochure.
6319
A.B. Soep , Hoe men een Organisatie kapot maakt (Antwerpen).   z.j. (1911).  brochure.
6320
De Waarheid over de zaak J. Groesser (Antwerpen).   1911.  brochure.
6321
Antwerpse Diamantbewerkers Bond. Rapport (220 pagina's + aanhangsel) opgemaakt door Jan Bartels , t.b.v. de Bondsraad van de ADB (1912) over de jaren 1906-1911, i.v.m. de zaak J. Groesser, ABDB, optreden B.W.P. systematische opposities, etc.   (1906-1911) 1912.
6322
Ontslagkwestie A. de Prince , Antwerpen.   1912.
6323
De financiële toestand in den A.D.B. Door A. de Prince (Antwerpen).   1912.  brochure.
6324
Verslag conferentie N.V.V. - A.D.B.   14-6-1912.
6325
Ontwerp-schrijven A.D.B. aan Landelijke Raad B.W.P. door Henri Polak .   z.j. (1912 of 1913).
6326
Nota uitgave Partijblad te Antwerpen.   z.j. (voor 1914).
6327
Rapporten over de diamantindustrie in België buiten Antwerpen (platteland) ("Buitenindustrie") + manifest.   z.j. (voor 1914).
6328
Verslag over de zagerijen in Antwerpen.   z.j. (voor 1914).
6329
Minimum-tarief Antwerpse klovers.   z.j. (voor 1914).
6330
Correspondentie.   1914.
6331
Correspondentie.   1916.
6332
Correspondentie.   1924, 1925, 1926.
6333
Correspondentie ANDB- Algemene Diamantbewerkersbond van België (ADB)   1927.
6334
Correspondentie ANDB - ADB.   1928.
6335
Briefwisseling ANDB - ADB.   1929.
6336
Briefwisseling ANDB - ADB.   1929.
6337
Correspondentie.   1930.
6338
Correspondentie.   1931.
6339
Briefwisseling ANDB - ADB.   1936, 1937.
6340
Correspondentie ADB.   1931, 1932.
6341
Correspondentie ADB.   1933, 1934.
6342
Correspondentie ADB.   1935, 1936.
6343
Correspondentie ADB.   1937, 1938, 1939.
6344
Correspondentie.   z.j. (1914-1940).
6345
Stichting der Handelsafdeling van Diamantclub "Fortunia" (Statuten).   1914.
6346
Verslag Valuta-Conferentie, Amsterdam.   20-7-1925.
6347
Verslag Conferentie ADB-ANDB.   24-12-1925.
6348
De Belgische Diamantnijverheid , Nr. 1-12.   (sept. 1927 - sept. 1928).
6349
ADB-brochure tegen "Oefenschool der S.B.D. (Syndicat belge des diamantaires) ".   dec. 1934.
6350
Demonstratie Antwerpen, 40-urige werkweek.   10-4-1937.
6351
Verslag bijeenkomst met patroons tot regeling van de 40-urige werkweek voor zagers.   z.j. (plm. 1937?).
6352
Statuten A.D.B.   1937.  2 exx.
6353
Engels bericht over Antwerpse diamanthandel.   z.j. (voor 1940).
6354
Formulieren tot verkrijging Licenciekaat van het Nationaal Comité voor de Diamantnijverheid   z.j. (1930-1940).
6355
"De Diamantbewerker" , weekblad van de A.D.B.   1927 . 40-urenweek   1938 .
6356
Diverse manifesten.   1914-1940.
6357
Manifest tegen Joden en Hollanders.   z.j. (voor 1940).
6358
Officieel toelatingsformulier om van patroon te veranderen.   z.j. (voor 1940).
6359
Verontschuldigingsmotie ondertekend door Danckaerts , transcriptie door H. Polak .   z.j. (voor 1940).
6360
8 zegels "Juwelenstoet".   z.j. (voor 1940?).
6361
Formulieren, kwitanties, bewijzen van een ADB-lid.   1940-1945.
6362
Brieven van Algemene Diamantbewerkersbond van België aan ANDB.   1945-1948, 1954 en 1956.
6363
A.D.B. etc.   1946-1949.
6364
Rapport bezoek van Emmerik in opdracht van A.D.B. aan A.N.D.B. van.   6-16 aug. 1945.
6365
Notulen Gecombineerde Bestuursvergaderingen A.D.B./A.N.D.B.   1947-1948.
6366
Verslag van de gecombineerde Bestuursverg. Algemene Diamantbewerkersbond van België A.N.D.B., Amsterdam.   27-2-1947.
6367
Verslag studieconferentie Bestuur en Bondsraad A.D.B. en A.N.D.B. over de bestaanszekerheid en 35-urige werkweek. T.O. Beckbergen.   8 en 9 nov. 1947.  3 exx.
6368
Verslag gecombineerde Bestuursvergadering A.D.B. en A.N.D.B., Amsterdam.   11-4-1949.
6369
Verslag van de gecombineerde bestuursvergadering van A.D.B. en A.N.D.B.   11-4-1949.
6370
Stenogram Vergadering Schoeters - v. Doeselaar , Smit - v.d. Bunt , Fierens - Emmerich .   30-10-1950.
6371
Stenogram Vergadering Nederland / Belgié, werkgevers / werknemers.   20-12-1950.
6372
Verslag van de besprekingen tussen vertegenwoordigers van de Belgische en Nederlandsche werkgevers- en werknemers Organisaties, Amsterdam.   20-12-1950.
6373
Verslagen aan Bondsraad betreffende overleg met A.D.B. (notities).   z.j. (1945-1952).
6374
Rapport de l'Assemblée de la souscommission "Diamant" du Conseil tripartite de Co-opération économique, Anvers.   17-7-1947.
6375
Belgiê: 1. knipsels; 2. Zitting van het Int. Comité voor de Diamanthandel en Nijverheid te Antwerpen.   1949.
6376
I. Mug : Aantekeningen voor inleidingen te Antwerpen 4-5 oktober; o.m. over de ontwikkeling van de Nederlandsche diamantindustrie na 1945.   1952.
6377
Beschrijvingsbrief Jaarvergadering A.D.B.   1952.
6378
Vlaams Economisch Verbond, Memorie over de Sanering van het Diamantbedrijf.   juni 1954.
6379
Historische argumenten in diskussie over Belgische buitenindustrie (nota) (1925-1954).   1954.
6380
Diverse dokumenten en archivalia België.   na 1945.

Duitsland

6401
Slijperstarief, aantal firma's vermoedelijk te Hanau.   14-12-1896.
6402
Georganiseerde Diamantbewerkers te Hanau. Slotafrekening staking 12-12-1896 - dec. 1897.   6-4-1898.
6403
S. Grewel , Berlin. Uit Nederland ontvangen brieven (ANDB).   1901.
6404
Kopie-schrijven uit Hanau aan Gebr. Boas   7-5-1906.
6405
Wereldverbond van Diamantbewerkers . Conferentie van Duitsche Diamantbewerkers, Idar.   22-12-1912.
6406
Verdrag Firma Hahn en Co. (Idar) en ANDB (Onvolledig).   z.j.
6407
Verslag reis H. Polak en J. van Zutphen naar Duitsland.   13 mei ??
6408
Staking te Hanau, Manifesten.   z.j. (voor 1914).
6409
Correspondentie Duitsland.   1915.
6410
SoPaDe , Praag. ( Erich Ollenhauer ) met afschrift brief uit Komotau.   1936.
6411
Contacten met bezettings-autoriteiten in Duitsland.   1946-1949.
6412
Verslagen onderzoek Duitsland.   1947.
6413, 6414, 6415
Duitsland.   1948-1950.
6416
Verslag over de Diamantindustrie in Duitsland (Wereldverbond, Antwerpen) (Weekblad Amsterdam).   febr. 1949.
6417
Duitse pogingen tot herstel Duitse diamantindustrie (Brieven, tarieven enz.).   1948,. 1949, 1950.
6418
Conferentie van Diamanthandelaars werkgevers en werknemers en uit de Diamantnijverheid over de Duitse diamantindustrie, Antwerpen.   8-9 febr. 1949.
6419
Memorandum besprekingen Delegatie Bestuur Wereldverbond van Diamantbewerkers met vertegenwoordigers van Duitse Diamantnijverheid.   9-14 jan. 1950.
6420
Duitsland.   1950, 1951, 1952.

Engeland

6451-6456
The London Diamond Workers' Union   1915-1920.
6451
1915 .
6452
1916 .
6453
1917 .
6454
1918 .
6455
1919 .
6456
1920 .
6457-6458
The British Diamond Workers' Union   1921.
6459
Brieven aan en van The British Diamond Workers' Union.   1922-1925.
6460
Tentoonstelling.   (1923).
6461
Engeland.   1943-1947.
6462
Engeland.   1947-1949.
6463
Jacobs, Wm. - Basingstoke Hnts, England 2 x van.   18-6-1956.

Frankrijk

6501
Syndicat Ouvriers Diamantaire de Saint Claude , Convocatie Congres te Saint Claude.   11-12 okt. 1896.
6502
Manifesten Frankrijk e.a. drukwerken.   1899 en z.j. (voor 1913).
6503
Fédération de la Bijouterie, Orfèvrerie et Professions s'y rattachant , Paris. Manifeste.   sept. 1901.
6504
Chambre Syndicale des Ouvriers Diamantaires de Paris . Le question des apprentis (dossier).   1902.
6505
Zesde Internationaal Congres van Diamantbewerkers . Besluiten, Parijs.   22-5-1905 en volgende dagen.
6506
Societé Anonyme "Le JUra Diamantaire" , 40 Aandelen Nr. 129-168 ADB.   1-1-1913.
6507
Chambre Syndicale des Ouvriers Diamantaires de Paris.   1914-1921.
6508
Chambre Syndicale des Ouvriers Diamantaires de Paris.   1922-1931.
6509
E. le Guéry , Paris.   1919.  1x.
6510
Correspondentie met Arthur Danrez Belley (fr.) St. Claude, Lyon.   1918/1919.
6511
Union Nationale des Syndicats Ouvriers Diamantaires Français   1920-1922, 1922-1924, 1927-1936.
6512
Correspondentie met Union Nationale des Syndicats Ouvriers Diamantaires Français.   1925, 1936, 1937, 1939.
6513
Saint-Claude (Jura, Fr.).   1921-1940.
6514
Union Franco-Suisse des Ouvriers Diamantaires   1921, 1922.
6515
Originele brieven en copiëen, Tarieven, manifesten.   1919.
6516
Patroonsmanifest tegen Wereldverbond, St. Claude.   z.j. (voor 1940).
6517
Frankrijk.   1946-1949.
6518
Frankrijk.   1947-1949.
6519
Avenant Annexe aan C.A.O. Parijs.   1956.
6520
C.A.O. voor de Diamantbewerkers van de Jura (Holl. en Fr. text.).   13-9-1957.

Israel

6551
Israel.   1939, 1940, 1944-1947.
6552
Verslag Vergadering Bestuur met de vertegenwoordigers der Palestijnsche bonden, Antwerpen.   3-9-1946.
6553
Israel.   1945, 1947, 1948.
6554
Afschriften brieven aan Diamantbewerkersbond in Israel.   juni 1950.

Latijns-Amerika

6601
Suriname.   dec. 1922 - sept. 1924.
6602
Latijns-Amerika.   1945-1946-1948.

Verenigde Staten van Amerika

6611
U.S.A., Oproeping stichting vakvereniging.   26-9-1894.
6612
The United Diamond Workers Nr. 1 of Brooklyn, Statuten en huishoudelijk reglement.   1-5-1895.
6613
American Diamond Verstellers of the U.S. Oproep Verg.   29-5-1895.
6614
United Diamond Workers' Union , New York. Staking Slijpers en snijders Firma Wallach en Schiele.   okt. 1895.
6615
U.S.A., Brief van J. van Rijn aan H. Polak .   17-12-1896.
6616
U.S.A. Brief van United Diamond Workers' Union aan A.N.D.B.   22-2-1897.
6617
Report of the different organizations after the year 1897 in New York en Brooklyn (Andries Meyer).
6618
Diamond Workers' Union, New York. Oproep Verg.   12-1-1899.
6619
U.S.A. United Diamond Workers Bond of Amerika. Brieven aan ANDB.   1899.
6620
U.S.A. United Diamond Workers Bond of America. Brieven aan de ANDB.   1900.
6621
U.S.A. Brief van de Diamond Polishers Protective Union of America aan ANDB.
6621A
U.S.A. Telegrammen Brieven van de Diamond Polishers Protective Union aan H. Polak .   1903.
6622
Diamond Workers Protective Union of America   1903-1917.
6623
U.S.A. Brief van United Diamond Verstellers Union of America aan Wereldverbond van Diamantbewerkers.   15-12-1904.
6624
U.S.A. Brieven van United Machine Diamond Cutter's Union of America aan ANDB.
6625
U.S.A. Brieven van de Diamond Polishers Protective Union of America aan ANDB Circ. Convoc.   1904-1905.
6626
U.S.A. Brieven van Diamond Workers Protective Union aan H. Polak .   1905.
6627
Vier brieven van President Andries Meyer aan Henri Polak .   20-8-1909, 22-8-1913, 25-8-1914, 23-8-1916.
6628
U.S.A. Brieven en telegrammen van de Diamond Workers Protective Union of America aan H. Polak.   1907-1915, 1917-1919.
6629
U.S.A.   1915-1919.
6630
U.S.A.   1920-1921.
6631
U.S.A.   1922 t/m 1927.
6632
U.S.A.   1930-1932.
6633
U.S.A.   1945-1948.
6634
U.S.A.   1948-1949.
6635
Propagandamateriaal ( USIS ).   1957.
6636
Staking Firma Krijn en Wauters , United Diamond Workers Bond of America.   z.j.
6637
U.S.A.   z.j.

Zuid-Afrika

6651
Oprichting Diamantmijn-maatschappij (Cirkulaires).   1906-1909.
6652
Correspondentie ( Ned. Kamer v. Koophandel te Johannesburg ).   1907.
(Zie ook onder IV. Ka..).
6653
Correspondentie.   1908.
6654
Copieën vertrouwelijke rapporten inz. plannen tot een Zuid-Afrikaanse diamantindustrie.   mei - sept. 1908.
6655
Copieën van vertrouwelijke correspondentie inzake oprichting Z. Afr. diamantindustrie met Londense-Amsterdamse hulp.   z.j. (plm. 1908?).
6656
Correspondentie.   1912.
6657
Correspondentie.   1913.
6658
Correspondentie.   1917.
6659
Stukken betr. de vraag van de vestiging ener diamantverwerksindustrie in Zuid Afrika.   z.j. (verm. 1918-1930).
6660
Correspondentie.   1919.
6661
Correspondentie.   1920.
6662
Correspondentie.   1921.
6663
Correspondentie.   1922.
6664
Zuid-Afrika, Correspondentie.   1923.
6665
Duits Z.W. Afrika, Correspondentie.   1923.
6666
Correspondentie.   1927.
6667
Correspondentie.   1928.
6668
First Report of the Select Committee on Public Accounts on Diamond Cutting Agreement . (Capetown).   mei 1928.  Brochure.
6669
Brief van M. Fruitman , Johannesburg.   12-9-1928.
6670
Algemene Zuid-Afrikaansche Diamantbewerkers Bond . Statuten en huish. Reglement.   (1928).
6671
Correspondentie.   1928-1931.
6672
Correspondentie.   1929.
6673
Correspondentie.   1930.
6674
Correspondentie.   1931.
6675
Correspondentie (o.a. J.v.d. Berg , Z. Afrika aan Wereldverbond).   1932.
6676
Knipsels uit "The Diamond Fields Advertiser" , Kimberley.   1932.
6677
Correspondentie.   1933.
6678
Correspondentie.   1934.
6679
Correspondentie.   1937.
6680
Correspondentie.   1938.
6681
Correspondentie.   1945-1949.
6682
Diamantbewerkersbond in Zuid-Afrika.   1950, 1951.
6683
Correspondentie.   1955.
6684
Arbeidskontrakt (afschrift).   1928.

Diversen

6701
Ontwikkelingsclub, Weesperpoort en Omstreken . Namen en adressen leden.   1894.
6702
Vereniging van Eigenaren van Diamantslijperijen , Reglement.   maart 1897.
6703
Onderling Fonds van Diamantverstellers Bekendmaking.   12-2-1900.
6704
Ontwerp-manifest H. Polak aan diamantarbeiders te Biel/Bienne (Zwitserland) e.a. dokumenten.   z.j. (voor 1914).
6705
Club uit de Moderne Arbeidersbeweging (C.U.M.A.), Amsterdam , Statuten.   november 1918.
6706
Stukken Ned. Vereeniging tot bevordering van den Arbeid door onvolwaardige Arbeidskrachten (A.V.O.)   1927.
6707
Onafhankelijke Vereniging in de Diamantindustrie . Concept huishoudelijk reglement Convocatie vergadering 11 apr.   z.j.
6708
VERVALT.
6709
Amsterdamsche Roosjes Consignatie- en Voorschot Bank , Amsterdam. Ontwerp-statuten.   z.j. (na 1894).
(met aantekeningen door o.m. H. Polak).
6710
Ingekomen brief van Sowjetarbeider in de luxe-industrie van de Oeral, gericht aan Amsterdamse diamantbewerkers.   28-2-1930.
N.B. Geschenk van de Wed. Plekker, Amsterdam.

IX. - Drukwerk betr. Diamantvak te Amsterdam


Manifesten

7001
Hoofd-Comité van de ANDB, Manifesten.   z.j. (1894-1896).
7002
Ongedateerde gedrukte manifesten en liederen.   (1894-1896).
7003
Bekendmakingen, Manifesten, Tarieven, Steunlijsten.   z.j. (voor 1905).
7004
Door of vanwege de ANDB uitgegeven Manifesten.   1894.
7005
idem.   1895.
7006
idem.   1895.
7007
idem.   1897.
7008
idem.   1898.
7009
idem.   1899.
7010
idem.   1900.
7011
idem.   1901.
7012
idem.   1902.
7013
idem.   1903.
7014
idem.   1904.
7015
idem.   1905.
7016
idem.   1906.
7017
idem.   1907.
7018
idem.   1908.
7019
idem.   1909.
7020
idem.   1910.
7021
idem.   1911.
7022
idem.   1912.
7023
idem.   1913.
7024
idem.   1914.
7025
idem.   z.j.
7026
Door of vanwege de ANDB uitgegeven Manifesten.   1914.
7027
idem.   1915.
7028
idem.   1916, 1917.
7029
idem.   1918-
7030
idem.   1919.
7031
idem.   1920.
7032
idem.   1921.
7033
idem.   1922.
7034
idem.   1923.
7035
idem.   1924.
7036
idem.   1925.
7037
idem.   1926.
7038
idem.   1927.
7039
idem.   1928.
7040
idem.   1929.
7041
idem.   1930.
7042
idem.   1931.
7043
idem.   1932.
7044
idem.   1933.
7045
idem.   1934.
7046
idem.   1935.
7047
idem.   1936.
7048
Door of vanwege de ANDB uitgegeven Manifesten.   1937.
7049
idem.   1938.
7050
idem.   1939.
7051
idem.   1940.
7052
idem.   z.j.
7053
Cirkulaires, Convocaties, Manifesten, (niet door ANDB uitgegeven of het diamantvak te Amsterdam betreffende), (per jaar geordend).   1895.
7054
idem.   1896.
7055
idem.   1897.
7056
idem.   1898.
7057
idem.   1899.
7058
idem.   1900.
7059
idem.   1901.
7060
idem.   1902.
7061
idem.   1903.
7062
idem.   1904.
7063
idem.   1905.
7064
idem.   z.j. (1900-1913).
7065
idem.   z.j. (1900-1913).

ANDB - Uitgaven

7101
Facsimiles van stempels uit de eerste tijd van het bestaan van de Bond.   z.j.
7102
Manifesten, Convocatie, Programma, Buitengewone Feestavond.   14-7-1895.
7103
Open brief aan de Heren J. Vigeveno & Zoon en Gebr. Vigeveno van Henri Polak Manifest.   12-10-1895.
7103A
"Gedenkdagen van onzen Strijd", deel van een kalender uitg. ANDB.   z.j. (dec. 1898).
7104
Ontwerp-manifest t.g.v. het uitbreken van de Boeren-oorlog.   29-12-1899.
7105
ANDB "Wat willen wij en hoe willen wij het". Een tweede ernstig woord aan de Amsterdamsche burgerij.   28-8-1900.
7106
Litho van R.N. Roland Holst , aangeboden aan aktieve leden tijdens uitsluiting-1904 t.g.v. 5-jarige herdenking van dit feit in 1909.
7107
Arbeidstijdverkorting.   1-10-1894 : 12 uur, 1-10-1911 : 8 uur.
7108
Programma van de feesten bij de invoering van de 8-uren dag.   1911.
7109
Gedichten en rijmelarijen (o.m. van Henri Polak , S.R. Miranda , enz., voornamelijk n.a.v. uitsluiting Mozes Visser ).   (voor 1914).
7110
Diversen.   z.j. (1894-1914).
7111
Diversen.   1918.
7112
Diversen.   1919.
7113
Programma feestelijke bijeenkomst invoering 40-urige werkweek.   1937.
7114
Feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de invoering van de 40-urige werkweek in de diamantnijverheid.   11-4-1937.
7115
Diversen cirkulaires aan leden e.a.   1950-1957.

Niet-ANDB-uitgaven:

7201
Amsterdamsche Juweliersvereniging, Manifesten, convocaties, Statuten (1896)   1895-1898, 1900, 1903.
7202
Eigenwerkmakers-Verenigingen Manifesten.   1895, 1900.
7203
Vereniging van Eigenaren van Diamantslijperijen , Manifesten.   1895, 1900, 1902.
7204
Manifest v.d. Diamantbew. "St. Eduardus".   1896.
7205
Verenigde Dilettanten, Manifest.   maart 2
7206
"De Verenigde Schijvenschuurders" Convocatie Verg.   17-4-1899.
7207
Diamantbewerkersvereniging "St. Eduardus",Vakafd. v.d. Ned. R.K. Volksbond , Manifest   24-11-1896 , Manifest   z.j. .
Leerlingenstelsel voor diamantslijpers als beginsel tot vermindering der werkkracht.   z.j.
7208
Vereniging van Eigenaren van Diamantslijperijen, Reglement.   maart 1897.
Concept reglementen voor het verhuren van molens.   z.j.
7209
Nederlandsch Werklieden-Verbond "Patrimonium", afd. Amsterdam , Manifest aan ingezetenen van A'dam.   2-4-1897.
7210
Vrije Org. v. Diamantbew. , Manifesten.   20-6-1899.
7210A
Oproeping aan alle werkloze diamantbewerkers tot een vergadering op.   3-1 (1900).
7211
Schijvenschuurders-Vereniging "Amsterdam" , Manifest aan de Heren Diamantbewerkers.   januari 1901.
7212
"Patrimonium", Amsterdam , Vakafd. Diamantbewerkers, Bericht aan de Leden.   7-12-1901.
7213
Schijvenschuurders, Manifesten en een convocatie.   1901 en z.j.
7214
Feestnummer van "De Schijvenschuurder" t.g.v. het 15-jarig bestaand van "De Vereenigde Schijvenschuurders", A'dam.   november (1909).
7215
Kaarten enz. inzake Kiesrechtbetoging.