IISG

Archief Henk Sneevliet

Periode  (1901) 1907-1942 (1945-1984, 2011, 2013)
Omvang   6.95 m.
Raadpleging Vrij

Biografie

Sneevliet, Hendricus J.F.M. (Henk) (1883-1942). Beambte bij Staatspoor; gemeenteraadslid voor de SDAP te Zwolle 1907-1910; voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel 1910, trad in 1912 af na conflict met het NVV over de zeeliedenstaking; korte tijd werkzaam bij het Soerabajaasch Handelsblad, daarna secretaris van het Handelsvereeniging in Semarang 1913-1917; oprichter en leider van de ISDV 1914-1918; december 1918 geëxterneerd; vertegenwoordiger van de Komintern in het Verre Oosten 1921-1923; in Nederland voorzitter van het NAS 1924-1940; trad uit de CPH 1927; voorzitter van de RSP 1929-1935; secretaris, later voorzitter van de RSAP; lid van de Tweede Kamer 1933-1937; in de Tweede Wereldoorlog leider van het MLL-front; in 1942 gefusilleerd.

Inhoud

Het archief valt in een aantal gedeelten uiteen:.

Periode 1907-1912: enige stukken betreffende zijn gemeenteraadslidmaatschap in Zwolle en zijn voorzitterschap van de NV van Spoor- en Tramwegpersoneel;

Periode 1913-1918: stukken betreffende zijn verblijf in Nederlands-Indië, voornamelijk betreffende de Handelsvereeniging Semarang, de VSTP, ISDV, Insulinde, Comité voor Persvrijheid, BvMMP; zijn proces en externering;

Periode 1919-1929: stukken betreffende Nederland: ITF-congres 1919, NAS, Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders, CPH, Revolutionair Arbeiders Comité, reizen naar Moskou en China 1920-1924, Nederlands-Indië; teksten van speeches en enige documentatie;

Periode 1929-1940: correspondentie en aantekeningen uit de tijd van zijn gevangenschap in verband met het manifest betreffende de Zeven Provinciën 1933; laissez-passer's voor zijn reis naar Barcelona 1936; pamfletten, voornamelijk betreffende verkiezingen 1935-1939;

Periode 1940-1942: stukken betreffende de illegaliteit, MLL-front, zijn proces, gevangenschap en terechtstelling;

verder chronologisch geordende artikelen 1926-1940; correspondentie met Henriette Roland Holst en met M.N. en E. Roy.

Annex: stukken afkomstig van M. Sneevliet-Draaijer (1928) 1945-1965; persoonlijke stukken 1945-1965; Comité ter verkrijging van laatste rustplaats ... vermoorde revolutionairen Tweede Wereldoorlog: notulen, correspondentie, condoléancelijsten, etc. 1945-1946 (1949);

documentatie.

N.B. Zie ook Revolutionair-Socialistische Partij.

Arrangement

In verband met gepland onderzoek was al voor het gereedkomen van de eerste, ongepubliceerde versie van de inventaris in 1985, een begin gemaakt met de ordening van het archief. Hierbij was dezelfde indeling in periodes aangehouden als bij de huidige ordening. Daarbinnen waren alle stukken chronologisch geordend. Dit systeem is niet gehandhaafd.

De indeling van Sneevliets archief is gebaseerd op de tamelijk scherp af te bakenen periodes waarin hij in Nederland of in het buitenland verbleef. Er doet zich echter een probleem voor: de periode van zijn verblijf in de RSFSR/USSR en zijn Komintern-werk in Europa en China (1920-1924) vormt een onderbreking van zijn verblijf in Nederland (1919-1940), na zijn terugkeer uit Nederlands-Indië in 1919. Omdat de stukken met betrekking tot Nederland uit 1919 en 1920 qua onderwerp aansluiten bij die van 1924 tot 1940 zijn deze bij elkaar gehouden. Sneevliet is trouwens ook in de zomer van 1922 en in het najaar van 1923 nog kort in Nederland terug geweest (8).

In de huidige gepubliceerde versie zijn enkele stukken onlogisch geplaatst als gevolg van de intussen verschenen bronnenpublicaties die hebben geleid tot nauwkeuriger datering (en in één geval zelfs identificatie) van de stukken. De aard en uniciteit van de stukken uit de periode RSFSR/USSR en China heeft geleid tot een gedetailleerdere beschrijving ervan.

Op een deel van de stukken is een oude nummering aangebracht, die in een aantal publicaties wordt geciteerd. Deze nummering is vervallen; via de achterin opgenomen concordans kan het nieuwe nummer van een stuk worden gevonden.

Bewerking

Inventaris gemaakt door Atie van der Horst in 1997

Inventaris aanvullingen (inv.nrs. 777-813) gemaakt door Marja Musson in 2001 en 2004

Tweede archiefvormer
Sneevliet-Draaijer, Mien.
Andere fysieke vorm

Veiligheidsmicrofilms (1986)

INLEIDING

Over Sneevliets leven en activiteiten is betrekkelijk veel gepubliceerd, onder meer in twee biografieën: van Fritjof Tichelman, Henk Sneevliet . Een politieke biografie (Amsterdam 1974) en van Max Perthus , Henk Sneevliet, revolutionair-socialist in Europa en Azië (Nijmegen 1976). De publicatie van Wim Bot , Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog: het Marx-Lenin-Luxemburgfront, juli 1940-april 1942 (Amsterdam 1983), vormt hierop een aanvulling.

Daarnaast zijn er verscheidene bronnenpublicaties verschenen. Met betrekking tot Nederlands-Indië zijn dit twee delen uit de serie Socialisme in Indonesië: Deel 1. De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging 1897-1917, bewerkt en ingeleid door F. Tichelman (Dordrecht 1985) en Deel 2. Het Proces Sneevliet 1917 door A. Baars en H. Sneevliet, bewerkt door Emile Schwidder en F. Tichelman (Leiden 1991).

Over Sneevliets Chinese jaren verscheen The Origins of the First United Front in China: the role of Sneevliet (alias Maring) 2 dln, bewerkt en ingeleid door A.J. Saich (Leiden 1991).

Een lange periode, van 1911 tot 1935, beslaat de bronnenpublicatie 'Waarom schrijf je nooit meer?' Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet (Amsterdam 1995), bewerkt door Nico Markus en ingeleid door F. Tichelman.

Gezien de gedetailleerde informatie die al beschikbaar is kan hier worden volstaan met een kort biografisch overzicht, toegespitst op Sneevliets functies, waarvan de neerslag in het archief te vinden is.

Levensloop

Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet werd geboren te Rotterdam op 13 mei 1883. Zijn vader Antonie was sigarenmaker, later gevangenbewaarder. Zijn moeder Hendrika Mackelenbergh was afkomstig uit een gegoede Utrechtse burgerfamilie. Na enkele jaren huwelijk stierf zij aan tuberculose. Henk groeide op bij familie in 's-Hertogenbosch en doorliep er de HBS. In 1901 kreeg hij een baan als beambte bij Staatsspoor, eerst in Zutphen, in 1903 in Zwolle. Hier was hij gemeenteraadslid voor de SDAP van 1907 tot 1910. Van de Nederlandse Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (NVSTP) werd hij in 1906 bestuurslid, in 1910 voorzitter. Na een conflict met NVV en SDAP over de zeeliedenstaking van 1911 trad hij in 1912 af.

Hij besloot naar Nederlands-Indië te gaan en werkte korte tijd voor Het Soerabajasch Handelsblad, daarna als secretaris van de Handelsvereeniging in Semarang van 1913 tot 1917. Vervolging wegens een 'persdelict' leidde tot ontslag, waarna hij als propagandist in dienst kwam van de Vereeniging van Spoor- en Tramweg Personeel (VSTP). Hij was oprichter en leider van de Indische Sociaal- Democratische Vereeniging (ISDV) van 1914 tot 1918, vanaf 1920 Partai Komunis Indonesia (PKI). In december 1918 werd Sneevliet wegens zijn politieke activiteiten geëxterneerd.

Na een verblijf van anderhalf jaar in Nederland, nam hij in juli 1920 als afgevaardigde van de PKI deel aan het Tweede Kominterncongres in Petrograd en Moskou. In verband met opdrachten voor de Komintern maakte hij enkele reizen in Europa, tot zijn vertrek als Komintern-vertegenwoordiger naar China in april 1921. Onderbroken door een bezoek aan Moskou, verbleef hij in China tot midden 1923. Hij was betrokken bij de opbouw van de Chinese Communistische Partij en het tot stand komen van de samenwerking met de Kuomintang. Begin 1924 werkte hij in Moskou als referent van de Oosterse afdeling van de Komintern.

Terug in Nederland was hij van 1 april 1924 tot 1940 voorzitter van het Nationaal Arbeids-Sekretariaat (NAS) . In 1927 trad hij uit de Communistische Partij Holland (CPH) . Hij richtte de Revolutionair Socialistische Partij (RSP) op, waarvan hij van 1929 tot 1935 voorzitter was. Na fusie van de RSP met de Onafhankelijk Socialistische Partij ( OSP ) ontstond de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP); hiervan was hij eerst secretaris, later voorzitter tot 1940. Van 1933 tot 1937 was hij lid van de Tweede Kamer. In de periode van 1933 tot 1936 was hij betrokken bij initiatieven tot vorming van Trotski's Vierde Internationale.

In de Tweede Wereldoorlog was hij leider van het Marx-Lenin-Luxemburg-front (MLL-front). Ideologisch uitgangspunt van de verzetsgroep was de vorming van een internationaal klassenfront tegen álle imperialistische kampen, zowel het fascistische als het geallieerde. Het illegale werk leidde tot zijn fusillering op 13 april 1942.

Om te ontsnappen aan de aandacht die de overheid van verschillende landen aan de dag legde voor zijn politieke activiteiten, bediende Sneevliet zich van een groot aantal pseudoniemen. In de periode dat hij voor de Komintern werkte was H. Maring zijn min of meer officiële pseudoniem, in China ook verbasterd to Ma-lin. Verder komen voor: Mander, H. Simons, Philipp en op een reispas Martin Ivanovič Bergman . Onder de naam Sentot publiceerde Sneevliet artikelen, voornamelijk in de Chinese 'The Guide Weekly' (Xiangdao zhoubao). Na zijn Komintern-periode correspondeerde hij met M.N. en Evelyn Roy onder het pseudoniem Jack Horner . Tijdens de Duitse bezetting gebruikte hij Baanbreker als alias. De pseudoniemen zijn opgenomen in de index.

Ook in Sneevliets persoonlijk leven vonden veel wisselingen plaats. Hij is vier keer gehuwd geweest. Zijn eerste vrouw, Maartje Visser , met wie hij op 11 januari 1906 trouwde verliet hem in 1907 voor J.A.N. Knuttel .

Met E.J. (Betsy) Brouwer was hij getrouwd van 22 juli 1909 tot 26 september 1924, de datum waarop hun scheiding werd uitgesproken. Zij kregen een tweeling, geboren op 9 maart 1911, door Sneevliet bijgenaamd Pim (of Rido) en Pam (of Dikkop). Beiden pleegden zelfmoord, Pim in 1932, Pam in 1937. Betsy overleed op 18 februari 1966.

Sinds 1922 had Sneevliet een relatie met Sima L'vovna Žolkovskaja. Zij beviel op 18 september 1923 van een dochter uit deze verbintenis, Sima genaamd, in Kremenčug. Ze trouwden op 21 december 1926, maar in 1928 kwam het tot een breuk. Sima trouwde kort daarna met Jef Swart . In 1934 reisde zij Swart achterna naar de Sovjet-Unie, samen met haar dochter.

Sneevliet trouwde in 1929 met W.H. (Mien) Draaijer. Uit een eerder huwelijk had zij een dochter, Bep Blaauw . Mien Draaijer werd in de Tweede Wereldoorlog samen met Sneevliet opgepakt en naar het kamp Ravensbrück gestuurd. Zij keerde hieruit terug en overleed op 20 augustus 1965 (1)

Verwerving en bestanddelen van het archief

Het archief is in gedeelten bij het instituut binnengekomen. In 1937 ontving het IISG van H. Sneevliet zijn knipselcollectie betreffende Nederlands-Indië over de jaren 1926 tot 1935 (2) en in 1938 correspondentie met personen uit de internationale communistische oppositie en correspondentie en stukken betreffende de oppositie in de CPH (3). In de oorlog werd het instituut door de Duitsers gesloten en geheel leeggehaald. Het archief van H. Sneevliet werd in 1947 weer teruggevonden. In 1953 ontving het instituut van mevrouw W.H. Sneevliet-Draaijer een groot deel van de uitgebreide correspondentie tussen H. Sneevliet en H. Roland Holst voornamelijk uit de periode 1924 tot 1930 (4). In 1965 kwam het IISG in het bezit van de correspondentie en archiefstukken uit de periode 1912 tot 1918 betreffende Nederlands-Indië, uit 1921 tot 1924 betreffende China en stukken uit latere tijd 'onder voorlopig beperkende voorwaarden ten aanzien van het gebruik door onderzoekers' (5).

In 1967 kreeg het instituut van mevrouw G. Santen-Blaauw een aanvulling op de correspondentie tussen H. Roland Holst en Sneevliet in de vorm van fotokopieën; in 1988 zijn de originelen van deze brieven geschonken door Sima Sneevliet.

Van de heer J.H. Smeets werd in 1968 documentatie ontvangen betreffende de Tweede Wereldoorlog, verzameld door H. Sneevliet(6).

In 1984 gaf de familie Santen-Blaauw het IISG gelegenheid tot het maken van fotokopieën (inv. nr. 742-749) en het maken van nieuwe afdrukken van foto's (te vinden in de collectie Beeld en geluid) uit een serie fotoalbums, die betrekking hebben op H. Sneevliet en de andere leden van de familie. Ook de ansichtkaarten van H. Sneevliet aan Betsy, Pim en Pam (inv. nr. 761-771), ontvangen van P. Brouwer in 1993, geven een beeld van Sneevliets familieleven.

Al het bovenstaande materiaal is in deze inventaris opgenomen, met uitzondering van de stukken betreffende de RSP en RSAP die er deel van uitmaakten. Deze stukken zijn samen met die van RSP-secretaris F. Bosman en van organisatorisch secretaris Th. van Driesten opgenomen in het RSP/RSAP-archief (7) . Hierbij bevinden zich ook de stukken betreffende de internationale communistische oppositie - b.v. de Kommunistische Partei Deutschland (Opposition) - en de voorbereiding van de Vierde Internationale van Trotski.

Verder zijn in de inventaris ook een aantal stukken opgenomen die niet in bovenstaande opgave zijn vermeld: stukken uit de periode 1907 tot 1912, doorslagen van artikelen van H. Sneevliet uit de periode 1926 tot 1939.

Toegevoegd zijn een aantal stukken van nabestaanden van de in de oorlog omgekomen revolutionair-socialistische verzetsstrijders - van Mien Sneevliet-Draaijer en M.E. Horeman-van der Ploeg - en van het 'Comité ter verkrijging van de laatste rustplaats van de door het fascisme vermoorde revolutionnairen gedurende de Duitse bezetting 1940-1945'.

Ook opgenomen zijn verschillende, meest kleinere aanvullingen en toevoegingen ontvangen na voltooiïng van de eerste, niet-gepubliceerde versie van de inventaris in 1985.

Omvang en volledigheid

De omvang van het archief is 6.60 meter, waarvan de knipselcollectie Indonesië ca. 3.80 m. beslaat. In hoeverre het archief volledig is, is moeilijk te schatten.

Duidelijk is wel dat lang niet al Sneevliets activiteiten in zijn papieren nalatenschap zijn terug te vinden. Van een enkel deel van het archief staat vast dat het verloren is gegaan: de correspondentie onder andere betreffende de RSAP uit de periode 1937 tot 1940 die Sneevliet voor de oorlog in bewaring had gegeven aan A.J.S. Schouten , is niet meer aanwezig. In het archief Schouten (IISG) bevinden zich nog kaarten met de namen van de correspondenten.

Ook zijn stukken uit het archief na de Tweede Wereldoorlog terecht gekomen in Moskou. Lijsten van deze stukken, die zich nu bevinden bij het Rossiskij Centr Chranenija i Izučenija Dokumentov Novejšej Istorii (RCChIDNI, Russian Centre for Preservation and Research of Modern Historical Documents), zijn aan het archief Sneevliet toegevoegd (inv. nr. 758-759).

Ordening

In verband met gepland onderzoek was al voor het gereedkomen van de eerste, ongepubliceerde versie van de inventaris in 1985, een begin gemaakt met de ordening van het archief. Hierbij was dezelfde indeling in periodes aangehouden als bij de huidige ordening. Daarbinnen waren alle stukken chronologisch geordend. Dit systeem is niet gehandhaafd.

De indeling van Sneevliets archief is gebaseerd op de tamelijk scherp af te bakenen periodes waarin hij in Nederland of in het buitenland verbleef. Er doet zich echter een probleem voor: de periode van zijn verblijf in de RSFSR/USSR en zijn Komintern-werk in Europa en China (1920-1924) vormt een onderbreking van zijn verblijf in Nederland (1919-1940), na zijn terugkeer uit Nederlands-Indië in 1919. Omdat de stukken met betrekking tot Nederland uit 1919 en 1920 qua onderwerp aansluiten bij die van 1924 tot 1940 zijn deze bij elkaar gehouden. Sneevliet is trouwens ook in de zomer van 1922 en in het najaar van 1923 nog kort in Nederland terug geweest (8).

In de huidige gepubliceerde versie zijn enkele stukken onlogisch geplaatst als gevolg van de intussen verschenen bronnenpublicaties die hebben geleid tot nauwkeuriger datering (en in één geval zelfs identificatie) van de stukken. De aard en uniciteit van de stukken uit de periode RSFSR/USSR en China heeft geleid tot een gedetailleerdere beschrijving ervan.

Op een deel van de stukken is een oude nummering aangebracht, die in een aantal publicaties wordt geciteerd. Deze nummering is vervallen; via de achterin opgenomen concordans kan het nieuwe nummer van een stuk worden gevonden.

Sneevliets interessegebieden

Hoewel de periodisering gebaseerd is op Sneevliets fysieke verblijfplaats, is het niet zo dat zijn interessegebied zich beperkte tot het land waar hij zich bevond. Vanuit het buitenland hield hij steeds contact met Nederland, ook al was dit soms moeilijk, en eenmaal betrokken bij een buitenlandse situatie - in Nederlands-Indië, USSR, China - bleef hij de ontwikkelingen volgen. In het archief kunnen dan ook in latere perioden nog stukken worden gevonden betreffende deze landen.

Vooral de stukken betreffende Nederlands-Indië zitten erg verspreid door het archief omdat hij ook na zijn externering een functionele band bleef houden met de beweging. Om dit probleem enigszins te ondervangen volgt hier een korte chronologische opsomming, met verwijzingen naar inventarisnummers, die als rode draad kan dienen.

De VSTP benoemde Sneevliet in 1919 tot haar vertegenwoordiger in 'Nederland en elders' (inv. nr. 440) en hij bleef meewerken aan Het Vrije Woord (inv. nr. 361, brief aan de ISDV in Soerabaja (Surabaya)). Aanvankelijk probeerde hij zijn externering ongedaan te maken (inv. nr. 441-442). Dit lukte niet. Als propagandist van de CPH en Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders gaf hij in 1919 spreekbeurten onder andere over Nederlands-Indië (inv. nr. 412-414). Via correspondentie (inv. nr. 361-363) en stukken die hij ontving (inv. nr. 443-454) en via de pers hield hij zich goed mogelijk op de hoogte. Op het congres van de Internationale Transportarbeiders Federatie van 29-30 april 1919 in Amsterdam vertegenwoordigde hij de Indische VSTP (inv. nr. 381-385). Als vertegenwoordiger van de PKI reisde hij in 1920 naar Moskou voor het Tweede Congres van de Komintern (inv. nr. 192-206). In opdracht van de Komintern vertrok hij in 1921 naar China; tot zijn werkterrein behoorde echter ook Japan, Korea, Nederlands-Indië, de Filippijnen en Indo-China (inv. nr. 226). Onderweg ontmoette Sneevliet PKI-vertegenwoordigers in Singapore en later vonden ontmoetingen plaats in Shanghai (9). Hij bleef vertegenwoordiger van de PKI en de Sarekat Islam in Semarang (inv. nr. 210) en correspondeerde met personen in Nederlands-Indië (inv. nr. 207, 232) ofschoon de autoriteiten het hem erg moeilijk maakten. Ook na terugkeer in Moskou hield hij zich in zijn functie van referent van de Oosterse afdeling van de Komintern bezig met Indonesië, zoals hij Nederlands-Indië toen al noemde (343-349). Terug in Nederland was hij in 1924 betrokken bij de oprichting van het Komintern-bureau voor Indonesië (inv. nr. 390-392), dat door tegenstellingen in en buiten het bureau na enkele maanden al ten onder ging. Door gebrek aan communicatie met Nederland-Indië - als gevolg van de sinds 1922 getroffen maatregel van het regime van Gouverneur-Generaal Fock met betrekking tot Sneevliets schriftelijke contact - was een verdere actieve rol in de beweging daar niet meer mogelijk (10). Hij was aangewezen op informatie uit de pers en legde over de periode 1925 tot 1939 zijn 'knipselcollectie Indonesië' aan (inv. nr. 462-628) waarschijnlijk in verband met zijn 'Presse-Konzern', zoals Rosi Wolfstein uit Berlijn dit betitelde (11).

In 1933 schreef Sneevliet naar aanleiding van de muiterij op 'De Zeven Proviniciën' een manifest, dat hem een veroordeling wegens opruiïng en een gevangenisstraf van vijf maanden opleverde (inv. nr. 393-396). Vanuit de gevangenis werd hij in de Tweede Kamer gekozen voor de RSP; bij de stukken hierover is de begroting voor Nederlandsch-Indië, met aantekeningen (inv. nr. 406-407). Het laatste nummer van De Rode October van april 1940 is geheel aan Azië gewijd (12).

Wat China betreft zijn de stukken minder verspreid. Als referent van de Komintern hield hij zich ermee bezig (inv. nr. 328-331) en terug in Nederland deed hij in 1924 nog een poging tot terugkeer in de Aziatische politiek (inv. nr. 361, 363, brieven aan Borodin, Sun Yat-sen , Klara Zetkin en van Zhang Tailei) . Er kwam niets van.

Andere bronnen

Op het IISG zijn ook andere archieven waarin informatie kan worden gevonden over Sneevliets activiteiten. Het archief van P.C. Orgers bevat uitvoerige documentatie betreffende de zeeliedenstaking van 1911 en de daaruit voortvloeiende tegenstellingen tussen de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel en de SDAP , en tussen P.J. Troelstra en Sneevliet.

Betreffende Sneevliets Indische periode zijn brieven te vinden in de archieven van F. van der Goes , F.M. Wibaut en W. van Ravesteyn ; met deze laatste correspondeerde hij ook vanuit China.

In het archief van het Ministerie van Koloniën en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Algemeen Rijksarchief) bevinden zich documenten die gegevens bevatten over Sneevliets activiteiten en door de geheime dienst onderschepte en inbeslaggenomen correspondentie uit zijn Indische en Chinese periode.

In het archief van het NAS (IISG), waarin van Sneevliet als voorzitter vanaf 1924 diverse sporen zijn te vinden, bevinden zich onder het kopje 'pers' stukken betreffende bladen waarvan H. Sneevliet de redactie had, zoals De Arbeid, Klassenstrijd en De Nieuwe Weg (13).

Naast het al genoemde archief van de RSP/RSAP bevinden zich stukken betreffende en correspondentie met Sneevliet in de archieven van personen uit de 'beweging', zoals F. Bosman , D. Schilp en Th. van Driesten . In het archief van A.J.S. Schouten en de collectie G. Vereeken is meer informatie te vinden betreffende het MLL-front. In het archief van P.P. van 't Hart (pseudoniem Max Perthus ) is het materiaal te vinden dat hij verzamelde voor zijn Sneevliet-biografie.

ENGLISH SUMMARY

This summary contains information relevant to researchers not in command of the Dutch language, who are interested in the documents relating to Henk Sneevliet 's Russian and Chinese period. Most of these papers have been published in The Origins of the First United Front in China: the role of Sneevliet (alias Maring) 2 Vol., edited and introduced by A.J. Saich (Leiden 1991). In it, all documents are published in both the original language (German, English, Dutch, Russian and Chinese) and in an English translation. The publication also includes an English translation of the relevant part of the Sneevliet inventory in 'Appendix Three: Contents of the Sneevliet Archive (1919-1924)'.

Biographical data

A biography of Sneevliet has been published in French by Fritjof Tichelman with the collaboration of Wim Bot and Tony Saich: Henk Sneevliet (Montreuil 1988). Biographical data on Sneevliet's Russian and Chinese period and his preceding career in Holland and the Dutch East Indies can be found in the introduction to A.J. Saich's: The Origins of the First United Front in China: the role of Sneevliet (alias Maring). A very concise biographical sketch will have to suffice here. Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet was born in Rotterdam on 13 May 1883. In 1901, he started working as an employee for the Staatspoor railway company. From 1907 to 1910 he was a member of the city council of Zwolle, representing the Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP, Social-Democratic Workers' Party). He became president of the Nederlandse Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (NVSTP), a national union of rail and tramway personnel, in 1911, but resigned in 1912 after a conflict with the Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV, Netherlands Federation of Trade Unions) to which the union was affiliated, over the seamen's strike.
He left for the Dutch East Indies after securing a job as a journalist with Het Soerabajasch Handelsblad. From 1913 to 1917 he was secretary of the Handelsvereeniging (Trade Association) in Semarang. His activities in the labour movement included the founding in 1914 of the Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV, Indian Social Democratic Association) and its presidency until 1918. In December 1918 he was expelled for his political activities. In 1920 he was present at the Second Congress of the Comintern in Moscow as a representative of the ISDV. From 1921 to 1923 he represented the Comintern in the China. After his return to the Netherlands he became president of the syndicalist trade union Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS, National Labour Secretariat) from 1924 to 1940. He resigned from the Communist Party of Holland in 1927. He founded the Revolutionair Socialistische Partij (RSP, Revolutionary Socialist Party ) in 1929 and was its president until 1935. After a merger the party changed its name to Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP, Revolutionary Socialist Workers' Party) of which Sneevliet became first secretary and later president until 1940. He was a Member of Parliament from 1933 to 1937. In the Second World War he headed a resistance group called Marx-Lenin-Luxemburg-front. He was tracked down and executed in 1942. Sneevliet was married four times. His first wife, Maartje Visser, whom he married on 11 January 1906, left him for J.A.N. Knuttel .
He was married to E.J. (Betsy) Brouwer from 22 July 1909 until their divorce on 26 September 1924. They had two sons, twins, born on 9 March 1911, nicknamed Pim (or Rido) and Pam (or Dikkop). Both committed suicide, Pim in 1932; Pam in 1937. Betsy died on 18 February 1966.
From 1922 Sneevliet had a relationship with Sima L'vovna Žolkovskaja. They had a daughter also called Sima, born in Kremenchug on 18 September 1923. They were married on 21 December 1926, but Sima left Sneevliet in 1928 and married Jef Swart . With her daughter she returned to the Soviet Union to join Swart in 1934. In 1929 Sneevliet married W.H. (Mien) Draaijer. In the Second World War she was caught with Sneevliet and sent to the Ravensbrück concentration camp. She survived the war and died on 20 August 1965.

Noten:

1. Max Perthus, Henk Sneevliet, revolutionair-socialist in Europa en Azië (Nijmegen 1976), pp. 32, 45-46, 51, 59, 288, 300, 318, 325, 331-332, 346, 348, 385-386, 468;
Sima Sneevliet met medewerking van Arno Langeler, Mijn jaren in stalinistisch Rusland ('s-Gravenhage 1994), pp. 10-19;
Ellen Santen, '"Trots alles". Mien Sneevliet-Draaijer 1894-1965', in Mies Bouhuys, Wilma Soederhuizen, et al. Vrouw in verzet - toen en nu (Amsterdam 1985), pp. 77-85, 95-101, 113;
IISG, archief Henk Sneevliet, inv. nr. 740-746.
2. Jaarverslag IISG 1937, p. 24.
3. Jaarverslag IISG 1938, p. 23.
4. Jaarverslag IISG 1953, p. 19.
5. Jaarverslag IISG 1965, p. 6; zie ook Sal Santen, De nalatenschap van Henk Sneevliet (Amsterdam 1995).
6. Jaarverslag IISG 1968, p. 13 en 28.
7. Atie van der Horst, Inventaris van de archieven van de Revolutionair Socialistische Partij (RSP) en de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP) 1928-1940 (Amsterdam 1991).
8. Perthus, Henk Sneevliet , p. 302-303; IISG, archief Henk Sneevliet, inv. nr. 361, brief van W.A. van Kordenoordt aan H. Sneevliet, 1923.
9. Fritjof Tichelman, Henk Sneevliet. Een politieke biografie (Amsterdam 1974), p. 37.
10. Ibid., p. 56.
11. Van der Horst, Inventaris van de archieven van de Revolutionair Socialistische Partij (RSP) en de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP) , inv. nr. 85.
12. Tichelman, Henk Sneevliet 1888-1942. Een politieke biografie , p. 95.
13. IISG, NAS-archief, inv. nr. 315-343.

INVENTARIS


ALGEMEEN


Correspondentie met Henriette Roland Holst

1-14
Ingekomen brieven van H. Roland Holst . Met bijlagen   1914, 1917, 1919-1920, 1924-1930, 1933, 1935.  3 mappen.
1
1914.  1 st.
2
1917.  1 st.
3
1919.  4 st.
4
1920.  2 st.
5
1924.  2 st.
6
1925.  10 st..
N.B. Met bijlagen bij brieven van: - 11 mrt: ingekomen brief van Abd. C. Salim.
- 27 sept: ingekomen brief van H. van Walree, secretaris van de Internationale Arbeiders Hulp.
- 19 nov: ontwerp-prospectus voor Klassenstrijd .
7
1926.  33 st..
N.B. Met bijlagen bij brieven van: - 11 juli: ingekomen brief van M. Hatta, voorzitter van Perhimpoenan Indonesia.
- 30 okt: afschrift van een brief aan [R.] Manuel (ps. Van Riel).
8
1927.  60 st..
N.B. Met brief gericht aan Sima [Sneevliet], 27 febr.; met bijlagen bij brieven van:- 22 april: ingekomen brief van G. van Gelder.
- 6 mei: ingekomen brief van H.J.C. Böschen, secretaris van de Socialistische Ontwikkelingsvereeniging, Amsterdam.
- 31 mei: ingekomen brief van H. Koch.
- 22 juni: ingekomen brief van W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij.
- 17 okt: doorslag van een artikel van H. Roland Holst 'Naar aanleiding van de Russische revolutie.
9
1928.  30 st..
N.B. Met bijlagen bij brieven van: - 6 jan: fragment van een ingekomen brief van G. Mannoury.
- 16 jan: ingekomen brief van Karl Korsch.
- 21 jan: ingekomen brief van Hanna Kosterlitz.
- 3 febr: ingekomen brief van Th. Liebknecht.
- [ 22 april]: ingekomen brief van [Frans] Liebaers.
- 5 nov: brief aan de VAAU Berlijn van HRH, ter doorzending.
10
1929.  16 st..
N.B. Met bijlagen bij brieven van: - 12 jan: ingekomen brief van J. Last.
- losse bijlage: ingekomen brief van Em. Querido en op de achterkant van [Daniel] de [Lange], 4 juni.
11
1930.  3 st.
12
1933.  7 st..
N.B. Tijdens detentie ontvangen.
13
  1935.  1 st.
N.B. Afkomstig van R.N. Roland Holst.
14
Ongedateerd.  1 st.
N.B. Vermoedelijke datum 20 jan. 1928.
15-22
Kopieën van uitgaande brieven aan H. Roland Holst. Met bijlagen.   1924-1930.  1 map.
15
1924.  1 st.
N.B. Met bijlage bij brief van: - 20 nov: knipsel betr. de reactie van de Pravda op [L.D.] Trotski's nieuwste boek.
16
1925.  7 st.
N.B. Met bijlagen bij brieven van: - 23 sept: circulaire van het NAS betr. het IAH-congres.
- 27 okt: afschrift van een brief aan S.[J.] Rutgers.
17
1926.  26 st.
N.B. Met losse bijlage: - afschrift van een brief van [J.A.] Brandsteder aan H. Roland Holst, 29 okt.
18
1927.  40 st..
N.B. Met bijlage bij brief van:- 5 okt: afschrift van een brief aan A.R. de Jong.
19
1928.  11 st.
20
1929.  13 st..
N.B. Met bijlage bij brief van: - 13 dec: ingekomen brief van J. Last.
21
1930.  9 st.
22
1935.  2 st..
N.B. Met bijlage bij brief van: - 30 sept: afschrift van een brief van J. Frankel.
23-37
Ingekomen brieven van H. Roland Holst. Met een enkele fotokopie van een uitgaande brief van H. Sneevliet. Met bijlagen. 1911-1919, 1923-1926, 1928 en z.j.  2 mappen.
N.B. Deze brieven zijn apart beschreven omdat ze oorspronkelijk slechts in fotokopie aanwezig waren. In 1988 zijn de originelen ontvangen en hiervoor in de plaats gekomen.
23
1911.  1 st.
N.B. Betr. fotokopie van kaartje gericht aan E.[J.] Sneevliet-Brouwer.
24
1912.  1 st.
25
1913.  3 st.
N.B. Eén brief in fotokopie.
26
1914.  6 st..
N.B. Met bijlage bij brief van: - 25 jan: ingekomen brieven van het 'Vera Figner-comité' (Société des amis du peuple Russe et des peuples annexés), 15 nov. 1913 en 20 jan 1914.
27
1915.  3 st.
28
1916.  2 st.
29
1917.  1 st..
N.B. Bevat tevens een door R.N. Roland Holst geschreven gedeelte.
30
1918.  1 st..
31
l919.  9 st.
N.B. Met brief van R.N. Roland Holst, [9 april?].
32
1923.  1 st.
33
1924.  5 st.
34
1925.  16 st.
35
1926.  3 st.
36
1928.  1 st..
N.B. Met bijlage bij brief van: - 1 nov: ingekomen brief van H. [P.L.] Wiessing, 30 okt.
37
Ongedateerd.  1 st.
N.B. Later vastgestelde datum 28 okt.

PERIODE 1901, 1907-1912. IN NEDERLAND


Lid van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP)

38
Circulaire van de secretaris van de SDAP, [J.G.] van Kuykhof, met het verzoek zich beschikbaar te willen stellen als spreker voor de campagne ter ondersteuning van de kandidatuur van [W.P.G.] Helsdingen in het district Lochem.   Z.j. [1901].  1 stuk.

Gemeenteraadslid voor de SDAP in Zwolle

39
Agenda's voor gemeenteraadsvergaderingen. Met aantekeningen.   1907-1910.  1 map.
40
Ontwerp-begroting voor 1908 met memorie van toelichting. Met 'Verslag der commissie van rapporteurs over de ontwerp-gemeente-begroting voor 1908'. Met aantekeningen.   1908.  2 katernen.
41
'Verslag der commissie van rapporteurs voor de ontwerp-gemeentebegroting voor 1909' en 'Nota van Burgemeester en Wethouders tot beantwoording' van dit verslag. Met aantekeningen.   1908.  2 katernen.
42
Ingekomen brief van de [gemeente-] secretaris van Zwolle betreffende de kwestie van de salariëring van de heer Visscher, ambtenaar van de burgerlijke stand.   1907.  1 stuk.
43
'Statuten met gemeenteprogram der S.D.A.P.' van de Vereeniging van Sociaal-Democratische Gemeenteraadsleden.   Z.j.  1 katern.

Hoofdbestuurder van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (NVSTP)

44
Authentiek afschrift van de uitspraak van het scheidsgerecht van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, waarvan H. Sneevliet deel uitmaakt, inzake het beroep van de ontslagen wachtmeester 2e klasse E. Muller uit Rosendaal. Met bijlagen, afschriften van gevoerde correspondentie en klad- 'Nota voor het scheidsgerecht inzake het beroep E. Muller' waarin H. Sneevliet en medelid A. Harms bezwaar aantekenen tegen de tekst van het vonnis.   1908.  1 map.
45
Statuten en reglement van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (NVSTP).   [1912?].  1 katern.
46
Handelingen van de Tweede Kamer van 20-21 dec. 1912 betreffende de behandeling van de staatsbegroting voor 1913 'IIIde afdeling (spoorwegen)...'. Met aantekeningen van H. Sneevliet en afschriften van krantenartikeltjes n.a.v. de beschuldiging dat hij NVSTP-leden zou hebben aangespoord tot sabotage; met knipsel van een artikel 'De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij en het Vereenigingsrecht van het Spoorwegpersoneel' van H. Sneevliet, gepubliceerd in De Amsterdammer.   1912-1913.  1 omslag.
47
Knipsels en exemplaren van kranten met artikelen van onder andere P.J. Troelstra en F. van der Goes betreffende de door Sneevliet aangekaarte opstelling van de SDAP/NVV inzake de ondersteuning van stakingen van niet- of anders-georganiseerden of wilde stakingen i.v.m. de zeeliedenstaking van 1911; betreffende het naar aanleiding hiervan ontstane geschil in de NVSTP; en betreffende het debat Troelstra-Sneevliet op 19 jan. 1913.   1912-1913.  1 map.

PERIODE 1913-1918. IN NEDERLANDS-INDIË


Algemene correspondentie

48-52
Ingekomen brieven en telegrammen en kopieën van uitgaande brieven. Met bijlagen.   1914-1918.  5 mappen.
48
Alimin [Prawirodirdjo, M.]. 1917. 1 st.
Baars, A. 1915, 1917-1918. 20 st.
Baars-Cheriex, A.C. (To). Z.j. 3 st.
Berg, Nic. A.J. 1918. 1 st.
Bergsma, P. 1918. 1 st.
Bintarti, [R.] 1917. 1 st.
Burink, G. van. 1918. 1 st.
49
Cluwen, J.F. 1917-1918. 5 st.
Cock Buning, W. de. 1915, 1917. 4 st.
N.B. Eén brief is incompleet.
Comité voor Bewegingsvrijheid (R. Alaewi). 1917. 2 st.
N.B. Zie ook M. Kadhool.
Coster, Barend en C. (Kee)Coster-van Dijk. 1915, 1917-1918. 7 st.
N.B. Met brief van:- 15 juni 1915: afschrift van een brief aan Ch.G. Cramer namens het HB van de ISDV.
- 3 april 1918: mede afkomstig van Uhlenbeck.
- 14 dec. 1918: mede afkomstig van [G.W.] Hissink.
Cramer, [Ch.G.] 1916. 1 st.
N.B. Zie ook Coster. Darna Koesoema. 1915-1918. 8 st.
N.B. Met bijlage bij:- ongedateerde brief: ex. van Pertimbanganvan 22 mrt. [1917], waarin opgenomen de Maleise vertaling van Sneevliets artikel 'Zegepraal'.
Djajadiningrat, Hasan. 1918. 1 st.
Douwes Dekker, E.F.E. 1916, 1918. 5 st.
Eijk, F. van. 1918. 1 st.
Godijn, J. 1915. 1 st.
Hartogh, Coos en Marie. 1918. 5 st.
Hinloopen Labberton, D. van. 1915. 1 st.
Hissink, .. 1917-1918. 2 st.
Hissink, G.W. 1918. 2 st.

N.B. Zie ook Coster.Hulswit, N. 1917-1918. 2 st.
50
Joesoef, M. 1918. 1 st.
Kadool (Kadhool), M. 1917. 1 st.
N.B. Aan het Comité voor Bewegingsvrijheid.
Karsten, Thomas. 1915. 1 st.
'Knuppel, De'. 1918. 1 st.
Koch, [D.M.G.] 1914-1916. 8 st.
Koesoemo, T.O. 1917. 1 st.
Koperberg, S. 1915-1916. 5 st.
Kraan, C. 1918. 1 st.
Kromos. 1917. 1 st.
Lammerts van Bueren, C. 1917. 1 st.
Landheer, [H.L.]. 1918. 4 stukken.

N.B. Met telegram: - 4 april: ook afkomstig van [F.] Vitalis.
Ligthart, Jan. 1918. 1 st.
Lissa, [V.M.] van. 1917-1918. 2 st.
51
Marco [Kartodikromo]. 1916-1917. 2 st.
Matrozen op de torpedojager in Tandjong Priok (Tanjung Priok). 1917. 1 st.
Nathans, N. 1914-1915. 2 st.
Nienaber, Fred. C. 1918. 1 st.
Oskam, P.J. 1917. 1 st.
Perhimpoenan Kaoem Boeroeh 'Parajitna' (PKBP), hoofdbestuur. 1917. 1 st.

N.B. Zie ook Soeharijo.
Petersen, L.W. 1915,1917. 2 st.
Poel, .. van der. 1917. 1 st.
Ravesteyn, W. van. 1915-1916. 2 st.
Rutgers, S.J. 1916. 2 st.
52
Schoot, H.C.M.A. van der. 1915. 1 st.
Semaoen. 1918. 1 st.
Snel, Wim C. 1917-1918. 3 st.
Soeharijo, J.H. 1917. 1 st.

N.B. Zie ook PKBP.
Sosrosoeditjo. 1918. 1 st.
Stam, J.C. 1917-1918 en z.j. 4 st.
Suryaningrat, S. (Soewardi Soerianingrat). 1915. 1 st.
Swart, IJ(?). 1918. 1 st.
Tjipto Mangoenkoesoemo. 1915. 4 st.
Veen, S. van der. 1915. 1 st.
Veerhoff, ...1917. 1 st.
Verberne, Irma. 1916-1917. 2 st.
Verberne, J.W. 1917. 2 st.

N.B. stuk van:- 15 juni 1917: betreft afschrift van een bezwaarschrift van R.T. Mees tegen uitbreiding van de rietaanplant Kesesie (1912), met begeleidend schrijven voorzien van kanttekening van Verberne, doorgestuurd aan H. Sneevliet.
Vitalis, F. 1918. 1 st.
N.B. Zie ook Landheer. Walbeehm, B. 1916. 1 st.
Westerveld, D.J.A. 1915,1917. 3 st.
Wezel, A. van. 1917-1918 en z.j. 6 st.
N.B. Eén brief is incompleet.
Zunghen, D.W. van(?). 1915. 1 st.
N.N. en onleesbaar. 1916 en z.j. 3 st.
53
Kopieboek van uitgaande brieven.   1915-1917.  1 deel.
N.B. Gericht aan: B.B., B. C(oster), [J.] Darmstater, [J.A.] Fortuyn, Von In der Mauer, ISDV (bestuur, HB en afd. Batavia), Insulinde (HB en afd. Semarang), De Internationale (administratie van), [A.M.I Reevers, [S.] de Vries, N.N. Verhuizing en werkkring
N.B. Zie ook inv. nr. 68
54
'Getuigschrift van verandering van werkelijke woonplaats', afgegeven door het gemeentebestuur van Blaricum in verband met zijn toekomstige vestiging in Soerabaja (Surabaya).   1913.  1 stuk.
55
'Toelatingskaart voor Java en Madoera' (Madura) ten name van H.J.F.M. Sneevliet, journalist, aangekomen te Tandjong Priok (Tanjung Priok, Jakarta) op 23 maart 1913 met het stoomschip D. van Twist.   1913.  1 katern.
56
Aanstellingsbrief voor zijn functie als secretaris van de Handelsvereeniging te Semarang.   1913.  1 stuk.
57
Visitekaartje van H. Sneevliet , secretaris van de Handelsvereeniging te Semarang.   Z.j.  1 stuk, 3 ex.
58
Aantekeningen voor een concept-rapport betreffende de geschiedenis van de Semarangse Handelsvereeniging over de periode 1859-1911, van Sneevliet. Handschrift.   1914.  1 map.
59
Staten houdende overzichten van in- en uitvoer van produkten in Semarang en Medan.   1913, 1915-1917.  4 katernen.
60
Perskaart ten name van H. Sneevliet, vertegenwoordiger van de De Groene Amsterdammer, voor de koloniale tentoonstelling in Semarang.   1914.  1 stuk.
61
Ingekomen brief van E. de Kruijff betreffende een afwijzende beschikking op een sollicitatie bij de afdeling Nijverheid en Handel [van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel].   1914.  1 stuk.
N.B. Zie ook inv. nr. 50, D.M.G. Koch .
62
Ingekomen brieven van en kopie van een uitgaande brief aan R.P. van Alphen betreffende een vacature bij de SCS [Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij] (Semarang-Cirebon).   1914.  4 stukken.
63
Ingekomen brieven van en kopieën van uitgaande brieven aan het Encyclopedisch Bureau in Weltevreden (Jakarta) betreffende Sneevliets sollicitatie naar een functie bij dit bureau.   1914-1915.  1 omslag.

Politieke en vakbondsactiviteiten


Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (VSTP)
64
'Groepsvertegenwoordiging', brochure geschreven door het hoofdbestuur van de VSTP, betreffende de instelling van zo'n vorm van vertegenwoordiging bij de Staatsspoorwegen in Nederlandsch-Indië.   [1913].  1 katern.
65
Ingekomen brief van en kopie van een uitgaande brief aan M.H. Damme, 'hoofdinspecteur chef van den dienst der S.S. (staatsspoorwegen) op Java' betreffende een artikel in De Volharding nr. 10 getiteld 'Groepsvertegenwoordiging en vakorganisatie'.   1914.  2 stukken.
66
Ingekomen brieven van de afdeling Madioen (Madiun) van de VSTP en van [W.A.P.] Smith, ter verantwoording geroepen door de resident in verband met een propagandavergadering waarop H. Sneevliet sprak.   1914.  4 stukken.
67
Afschrift van het arrest van het Hooggerechtshof van Nederlandsch Indië op het appèl van het Openbaar Ministerie van Semarang inzake het verschil in straftoemeting aan een inlandse en een Europese beklaagde, veroordeeld wegens het ten onrechte laten vertrekken van een trein.   1915.  1 stuk.
68
Agenda houdende nauwkeurige aantekeningen betreffende zijn activiteiten als propagandist in dienst van de VSTP in de periode van 26 juni - 28 oktober. Met enkele knipsels betreffende zijn aanstelling.   1917.  1 deel en 2 stukken.
69
Telegrammen van de afdelingen Solo en Poerwokerto (Purwokerto) in verband met Sneevliet's vrijspraak en externering.   1918.  2 stukken.

Vereeniging Insulinde
70
Statuten van de Vereeniging Insulinde.   1913.  1 katern.
71
Aanplakbiljet ter aankondiging van een openbare vergadering van de Vereeniging Insulinde afdeling Semarang naar aanleiding van de eis van twee jaar tegen [Mas Marco] Kartodikromo, met als sprekers Tjipto Mangoenkoesoemo en H. Sneevliet.   1915.  1 stuk.
72
Tekst van een motie aangenomen door het hoofdbestuur van de Vereeniging Insulinde in zijn vergadering van 30 aug. 1917 betreffende de opzegging van de samenwerking met de ISDV.   1917.  1 stuk.
73
Ingekomen brieven van het hoofdbestuur van de Vereeniging Insulinde ([E.F.E.] Douwes Dekker) betreffende pogingen om weer tot samenwerking te komen.   1918.  3 stukken.

Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV)
74
Bewijs van lidmaatschap van de ISDV ten name van H. Sneevliet.   Z.j.  1 stuk.
75
Statuten.   [1914].  1 katern, 2 ex.
76
Ingekomen brieven aan en kopieën van uitgaande brieven aan het hoofdbestuur en dagelijks bestuur van de ISDV. Met bijlage bij brief van 30 juni 1918: notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur van 27 juni 1918 en verslag van een propagandatocht van A. Baars.   1915-1918.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 49, J. P. Cluwen, B. Coster, C. Hartogh, G.W. Hissink, N. Hulswit.
77
Ingekomen brief van en kopie van uitgaande brief aan de afdeling Batavia van de ISDV.   1915.  2 stukken.
78
Verslag van de tweede jaarvergadering van de ISDV.   1915.  1 katern.
79
'Ontwerp-leidraad' om te komen tot een beginsel- en strijdprogram, toegezonden aan de leden van programcommissie van de ISDV, opgesteld door S. Koperberg namens het voorlopig dagelijks bestuur. Met [concept?-] 'Program van beginselen'.   1916 en z.j.  1 omslag.
80
Notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur van 28 maart 1916.   1916.  1 stuk.
81
Pamflet van de ISDV afdeling Semarang voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor J.H. de Nijs en H.J.F.M. Sneevliet kandidaat worden gesteld.   [1917].  1 stuk.
82
Aantekeningen betreffende een verkiezingsrede van H. Sneevliet in verband met zijn kandidatuur voor de ISDV.   1917. Handschrift.  1 stuk.
83
Staat houdende een overzicht van het aantal abonnees op Het Vrije Woord , onderverdeeld in categorieën.   1918.  1 stuk.

Comité voor persvrijheid
84
Afschrift van het relaas van deurwaarder F.B.K.H.L. Eberlijn betreffende de betekening van een dagvaarding aan Mas Darnakoesoema (Darna Koesoema), redacteur-administrateur van het weekblad Goentoer Bergerak .   26 juli 1915.  1 stuk.
85
'Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië' betreffende de gratieverlening aan Mas Marco voor het nog resterende deel vande straf van zeven maanden, waartoe hij was veroordeeld op 3 nov. 1915, toegezonden aan de heren Sneevliet en [G.L.] Topée (Topee) door de secretaris van het gouvernement.   24 febr. 1916.  1 stuk.
86
'Boekoe Sebaran Jang Pertama oleh', brochure geschreven door Mas Marco naar aanleiding van zijn veroordeling wegens 'persdelicten'.   1916.  1 katern.
87
Circulaire en persbericht van het Comité (van Actie) voor Drukpersvrijheid betreffende de hernieuwde vervolging van Mas Marco.   [1917].  1 stuk.

Bond voor Minder Marine-Personeel (BMMP). Hoofdafdeeling Soerabaja (Surabya)
88
Circulaire en afschriften van kopieën van uitgaande brieven aan het hoofdbestuur te Den Helder en de afdelingen in Nederland waarin wordt aangedrongen op krachtiger actie van het hoofdbestuur tegen de beperking van de vrijheid van vereniging en vergadering. Met aantekeningen.   1916 en z.j.  3 stukken.
89
Vervallen.
90
Verslag van een vergadering van militairen in Nederlands-Indië betreffende de strafwetten in het leger, geschreven door [J.A.] B[randsteder?]. Incompleet.   [1917 ?].  1 stuk.
91
Circulaires aan de afdelingen [en de leden?].   1917-1918.  1 omslag.
92
Jaarverslag over 1917.   1918.  1 stuk.
93
Felicitatietelegram in verband met Sneevliets vrijspraak.   1918.  1 stuk.
94
Ingekomen brief van N. Josten en P.L. van der Meer, voorzitter, resp. penningmeester van de afdeling van de BMMP op het stoomschip Regentes betreffende de straffen opgelegd aan bemanningsleden die weigerden dienst te doen op 1 mei. Met bijlage.   1918.  2 stukken.
95
Afschrift van een artikel gepubliceerd in Het Vrije Woord van 30 juni 1918 getiteld 'De dienstweigering op de Regentes', betreffende een weergave van het relaas van de heer Angenent, propagandist van de R.K. Vereeniging van Marine-personeel aan boord van de Regentes over de dienstweigering op dit schip uit protest tegen de kwaliteit van de maaltijden. Met aantekeningen.   1918.  1 stuk.
96
Tekst van een verklaring, waarin de soldaten A.J.C. Badart en B. de Bondt meedelen dat de feiten vermeld in het artikel 'De hel van Java' van B. Coster naar waarheid zijn weergegeven.   [1918].  1 stuk.
97
Verslag van de gecombineerde ledenvergadering van 25-26 oktober in het Soerabajaas Marine Gebouw.   1918.  1 stuk.

Hoofdbestuur te Den Helder
98
Ingekomen circulaires van het hoofdbestuur te Den Helder.   1917-1918.  5 stukken.
99
Beschrijvingsbrief voor de achtste Algemene Vergadering van de Bond te Den Helder. Met aantekeningen.   1917.  1 katern.
100
Citaat, geschreven door H. Sneevliet, uit een brief van De Krijger, die op het Haagse Noordeinde het hoofdbestuur van de BMMP ontmoette, zojuist terug van een audintie bij Minister van Marine [J.J.] Rambonnet.   1918.  1 stuk.
101
Verslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de BMMP op 7 juni 1918 te Den Helder, betreffende de voorwaarden gesteld door de Minister van Marine aan het weer toelaten van vakbondsactiviteiten aan boord en de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië.   1918.  1 katern.

Proces tegen en externering van H. Sneevliet


Proces in eerste aanleg

In staat van beschuldiging gesteld
102
Uitnodiging voor een gesprek op het parket voor H. Sneevliet van de officier van justitie bij de Raad van Justitie te Semarang, 10 april   1917.  1 stuk.
103
Afschrift van de 'Memorie van verzet inzake H.J.F.M. Sneevliet' van de officier van justitie bij de Raad van Justitie te Semarang, 4 juli. Handschrift en een incompleet getypt exemplaar. Met correspondentie betreffende het verzoek tot verstrekking van dit afschrift.   1917.  1 omslag.
104
Authentiek afschrift van het vonnis van het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië betreffende de vernietiging van de beschikking van de Raad van Justitie te Semarang en hernieuwde dagvaarding ter openbare terechtzitting van de Raad van Justitie te Semarang i.v.m. het artikel 'Zegepraal', op 20 november.   1917.  1 omslag.
N.B. 3 ex. , waarvan één geredigeerd als drukproef.

Sneevliets verdediging
105
Ingekomen brief van het advocatenkantoor Mrs. Wagener en Bijl en kopie van een uitgaande brief aan de heer [L.J.P.J.] Jeekel, juridisch adviseur, betreffende zijn verdediging.   1917-1918.  2 stukken.
106
Afschriften van dagvaardingen van de deurwaarders A.B. Carels en J.A. Kneefel voor getuigen à décharge (D.J.A. Westerveld, A.G.P. Wiewel, C. Hartogh) opgeroepen op verzoek van H. Sneevliet voor de rechtzitting van 20 november. Met begeleidend schrijven van A.B. Carels.   1917.  4 stukken.
107
Klad-lijsten van vragen te stellen aan de getuigen [J.F.H.A.] Later, [C.] Hartogh, [A.] van Wezel, [D.J.A.] Westerveld en [A.G.P.] Wiewel.   [1917].  7 stukken.
108-111
Tekst van de 'Verdedigingsrede uitgesproken voor den Raad van Justitie te Semarang door H. Sneevliet...'.   [1917].  5 mappen.
108-109
Klad, handschrift, pag. 1-237.
N.B. pag. 238-239 ontbreken.
110-111
Doorslagen, pag. 1-350. Met inhoudsopgave.
112
Aantekeningen betreffende pogingen om een afschrift te verkrijgen van de 'haaizaaiartikelen' en afschrift van het Koninklijk Besluit tot wijziging van de zgn. 'haatzaaiartikelen' opgenomen in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië nr. 205 van jan. 1914. Handschrift.   1914 en z.j.  2 stukken.
113-114
Aantekeningen uit verschillende boeken en bronnen betreffende de diverse aspecten van het door de Nederlandse overheid gevoerde beleid t.a.v. Nederlands-Indië op politiek, financieel en militair terrein en betreffende de sociale en economische situatie in Nederlands-Indië. Handschrift. Met ingeplakte knipsels.   [1917].  2 delen.
N.B. Bevat gegevens uit de periode 1894-1917.
115
'Kort overzicht van de kwestie der koelie-contrakten', rapport van A.F. van Blommestein, oud-hoofdambtenaar voor de arbeidswetgeving in Nederlands-Indië.   1914.  1 omslag.
116
Afschrift van het 'Extract uit de algemeene beschouwingen voorkomende in de handelingen van de 2e Kamer der Staten Generaal betreffende de vaststelling van de begrooting van Nederlandsch-Indië van het dienstjaar 1916'. Incompleet. Met aantekeningen.   Z.j.  1 stuk..
117
Aantekeningen houdende gegevens betreffende het aantal inwoners en de sterftecijfers te Semarang, de hygiënische omstandigheden, epidemieën van infectieziekten en de daartegen door de overheid te nemen maatregelen (overgenomen uit een rapport?). Handschrift.   Z.j.  1 omslag.
118
Landkaarten van het westelijk deel van Java 'aangevende de uitkomsten van het landrenteonderzoek naar den economische toestand der bevolking in de gewesten alwaar de nieuwe regeling in 1916 volledig is ingevoerd...'. Batavia,   1916.  2 stukken.
119
Aantekeningen uit 'Een eereschuld' van Mr. C.Th. van Deventer (1899). Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
120
Aantekeningen uit 'Sozial Reform und sozial Revolution' van [K.] Kautsky. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.

Andere stukken
121
Aantekeningen betreffende 'Het proces Sneevliet' waarschijnlijk bestemd voor een rede na afloop van het proces [voor de ISDV in Soerabaja? (Surabaya)].   [1917]. Handschrift.  1 stuk.
122-124
Manuscript van het boek 'Het proces Sneevliet. De Sociaal-Democratie in Nederlandsch-Indië' door A. Baars en H. Sneevliet. Klad, handschrift en getypt.   1917.  3 mappen.
125
Ingekomen brief en kopie van een uitgaande brief aan drukkerij G.C.T. van Dorp betreffende het drukken van 'Het proces Sneevliet' en een brochure.   1917.  2 stukken.
126
Staten van inkomsten en uitgaven en berekeningen betreffende de verkoop van het boek 'Het proces Sneevliet'.   1918.  1 omslag.
127
'De majesteit van het recht', ingezonden stuk van H. Sneevliet aan de hoofdredacteur van De Locomotief n.a.v. diens in dit blad gedane suggestie Sneevliet te externeren.   1917.  1 stuk.
128
Concept-artikel betreffende de kans op vervolging van H. Sneevliet i.v.m. zijn artikel 'Zegepraal'. Anoniem, met correcties van H. Sneevliet.   Z.j.  1 stuk.

Proces in hoger beroep

N.B. Zie ook inv. nr. 69, 93
129
Kopieën van uitgaande brieven aan de heer [L.J.P.J.] Jeekel, juridisch adviseur.   1918.  3 stukken.
130
Correspondentie van H. Sneevliet met het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië betreffende verzoeken om afschriften en inlichtingen. Met afschrift van de memorie van appèl van de officier van justitie.   1918.  6 stukken.
131
Afschrift van het relaas en de dagvaarding van H. Sneevliet voor de rechtzitting in hoger beroep voor het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië op 27 maart   1918. 1918.  1 stuk.
132
Klad en concept-tekst van de verdedigingsrede van H. Sneevliet inzake de 'Appèlzaak "Zegepraal"'.  1 omslag.
133
'Memorie in revisie' aan het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, opgesteld door Sneevliets advocaat Mr. [L.J.P.J.] Jeekel, waarin bezwaren tegen het vonnis worden ingebracht. Met afschriften.   1918.  1 omslag.

Externering

N.B. Zie ook inv. nr. 69
134
Afschriften van de 'oproepingsbrief', 'acte van beteekening', dagvaarding en formulier van het proces-verbaal.   1918.  4 stukken.
135
Kopien van verzoekschriften van [H.W.] Dekker, voorzitter van de 'Spoorbond' en Semaoen, voorzitter van de Sarekat Islam Semarang, aan de Minister van Koloniën, de Volksraad en het kamerlid [D.J.] Wijnkoop, waarin zij aandringen op stappen tegen de dreigende externering van H. Sneevliet.   [1918].  2 stukken.
136
Klad-tekst van een verweerschrift tegen het proces-verbaal.   [1918].  1 stuk.
137
Concept van de 'Memorie van verweer tegen de voorgenomen externering' van H. Sneevliet. Met kopie van het begeleidend schrijven en bewijs van ontvangst getekend door de resident [P.K.W.] Kern.   1918.  1 omslag.
138
Afschrift van het bevelschrift waarin H. Sneevliet verder verblijf in Nederlands-Indië wordt ontzegd. Met 'acte van beteekening' en aantekeningen betreffende Sneevliets overdracht aan de politie.   5-16dec. 1918.  2 stukken.
139
Concept-tekst van een telegram aan de Gouverneur-Generaal in Buitenzorg houdende het verzoek om verlenging van de termijn van uitwijzing. Met kwitantie.   1918.  2 stukken.
140
Kwitanties voor de door Sneevliet overgedragen kassaldo's van Het Vrije Woord , het ISDV en Soeara Ra'jat en bewijzen van aangetekende verzending van poststukken en van een postwissel.   1918.  6 stukken.
141
Ingekomen brief van de Nederlandsch Indische Handelsbank, agentschap Semarang betreffende de tegoeden van H. Sneevliet bij die bank.   1918.  1 stuk.
142
Ingekomen brief van de Holland-Amerika Lijn, agentschap Semarang betreffende de aard en omvang van de bagage die Sneevliet op het stoomschip Noordam mag meenemen.   1918.  1 stuk.
143
Bewijs van ontvangst voor Sneevliets bagage bestemd voor de Noordam, afgegeven door de politieopziener P. de Munck ?.   1918.  1 stuk.
144
Exemplaar van Het Vrije Woord van 16 nov. 1918, jrg. 4 nr. 7 als proefnummer toegezonden aan Gouverneur-Generaal [J.P.] van Limburg Stirum, echter geweigerd en teruggezonden. Met wikkel.   1918.  1 omslag.

Andere onderwerpen

145
Aantekeningen uit verschillende boeken betreffende maatschappij en geschiedenis van Nederlands-Indië. Met enkele aantekeningen over andere onderwerpen.   Z.j. Handschrift.  1 deel..
N.B. Betreft waarschijnlijk gegevens verzameld voor zijn vertrek naar Nederlands-Indië in 1913.
146
Concept-artikel (?) 'Maar een Javaan', ondertekend met 'Vuurvliegje', geschreven in Sneevliets handschrift.   [1914].  1 stuk.
N.B. Dit stuk is niet identiek aan het artikel 'Maar een Javaan' van H. Sneevliet in Het Vrije Woord van 10 jan. 1916.
147
Landkaart van de regentschappen Semarang en Rembang, waarin aangegeven de lijnen van de Stoomtram-Maatschappij 'SamarangJoana' (Semarang-Juwana).   1916.  1 stuk.
148
Tekst van de 'Verordening tot heffing eener gemeentelijke inkomstenbelasting', vastgesteld door de Gemeenteraad van Semarang. Met aantekeningen.   1917.  1 stuk.
149
Exemplaren van het Staatsblad van Nederlandsch-Indië betreffende Koninklijke Besluiten inzake de reis- en verblijfskosten, reglementen en bezoldiging van de Volksraad, nr. 441-444.   1917.  4 katernen.
150
Manuscript van het artikel 'Labor condition in Japan' van S. Katayama, toegezonden aan Sneevliet vanuit de VS.   Z.j.  1 omslag.
N.B. Gepubliceerd in Het Vrije Woord van 25 mrt. en 25 april 1917 onder de titel 'Socialistische propaganda onder de Japanners'.
151
Rapport betreffende 'Eenige groepen van cijfers welke een aanduiding geven omtrent den economischen toestand van de inlandsche bevolking in de laatste jaren'.   [1918].  1 katern.
152
Tekst van een verhandeling getiteld 'Het inwendige van metalen', geschreven in Sneevliets handschrift.   Z.j.  1 omslag.

Documentatie


Nederlands-Indië

Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel
153
Pagina uit De Indiër met deel van een verslag van de algemene vergadering van de VSTP en verslag van de 'duurte-meeting' in Djocja (Yogyakarta).   11 april 1917.  1 stuk.
154
Knipsel uit De Taak van het artikel 'Vakbeweging en partijpolitiek' door S. K(operberg).   [1917].  1 stuk.
N.B. Zie ook inv. nr. 156

Insulinde
155
Pagina's uit Het Vrije Woord met de artikelen 'Insulinde van voorheen en thans' en 'Duidelijkheid gewenscht' van H. Sneevliet.   25 mrt. 1917.  1 stuk.
156
Pagina's uit De Indiër met artikelen waarin kritiek wordt geuit op de ISDV, de VSTP en H. Sneevliet.   Sept. 1917.  4 stukken.
157
Knipsel betreffende Tjipto Mangoenkoesoema, die ontslag neemt als redacteur van De Indiër .   Okt. 1917.  1 stuk.
158
Pagina uit De Indiër met een verslag van de door Insulinde belegde vergadering i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen in Semarang, waarop hun kandidaat [D.J.A.] Westerveld spreekt.   24 mei 1918.  1 stuk.
159
Pagina's uit De Indiër met artikel 'Verwarring in Insulinde' waarin J.F.H.A. Later zich keert tegen de opstelling van [E.F.E.] Douwes Dekker, en een ingezonden stuk van de laatste.   Nov. 1918.  1 omslag.

Actie voor drukpersvrijheid
160
Pagina's uit Nederlandstalige en Maleise kranten met artikelen n.a.v. de eerste vervolging van Mas Marco (Marco Kartodikromo) en betreffende het Comité van Actie tegen de artikelen 63 en 66 van het Indisch Wetboek van Strafrecht.   1915-1916.  4 stukken.
161
Pagina's uit Nederlandstalige en Maleise kranten met artikelen n.a.v. de tweede vervolging van Mas Marco en betreffende verdere acties van het Comité.   1917.  5 stukken.
162
Pagina uit het Bataviaasch Handelsblad met een artikel betreffende de uitspraak in de zaak tegen Mr. [W.K.S.] van Haastert, beschuldigd van 'persdelicten'.   1917.  1 stuk.

Bond voor Minder Marine-Personeel
163
Exemplaar van het Correspondentieblad van de BMMP te Den Helder, nr. 126. April   1918.  1 katern.
164
Exemplaar van Het Anker, weekblad gewijd aan de belangen van het mindere marine-personeel , nr. 854, waarin opgenomen de artikelen 'De Indische Beweging' en 'De Bond in 1917'.   1918.  1 katern.
165
Pagina uit De Indiër met het artikel 'De zg. soldatenraad' betreffende een werkverzuimactie van 18 soldaten uit protest tegen de arrestatie van [J.A.] Brandsteder.   1918.  1 stuk.

Proces en externering
166
Pagina uit De Indiër met het artikel 'Zegepraal' van H. Sneevliet.   1917.  1 stuk.
167
Pagina's en knipsels uit Nederlandstalige en Maleise kranten betreffende instelling van vervolging en het proces te Semarang.   1917.  4 stukken.
168
Pagina's uit Nederlandstalige en Maleise kranten met artikelen betreffende het proces voor het Hooggerechtshof van NederlandschIndië.   1917-1918.  1 omslag.
169
Overdruk uit het Koloniaal Tijdschrift nr. 6 van het artikel 'Verscheidenheden' van H. D[oeff] onder andere betreffende het proces Sneevliet .   [1918].  1 katern.
170
Pagina's en knipsel uit Nederlandstalige en Maleise kranten betreffende Sneevliets externering.   1918-1919.  1 omslag.

Andere onderwerpen
171
Exemplaar van De Tribune met de artikelen 'Een geraffineerde troonrede' van D.J. Wijnkoop en 'Indische brieven V' van Aroen (ps. van J.C. Stam).   20 sept. 1913.  1 stuk.
172
Pagina's uit Het Nieuws van den dag van Nederlandsch-Indië met de artikelenserie 'Koloniale problemen en hunne oplossingen'.   1915.  1 omslag.
173
Knipsels uit de Nieuwe Amsterdammer met de artikelen 'Algemeen drankverbod voor inlanders' en 'Terug naar mijn front' van S. Surya Ningrat (Soewardi Soerianingrat).   1917 en z.j.  2 stukken.
174
Knipsel uit de Nieuwe Amsterdammer met een spotprent betreffende 'Indië's ontwaken' van Willy Sluiter.   1917.  1 stuk.
175
Exemplaar van Oetoesan Hindia met artikel 'Meten met twee maten' door Mas Mirah.   10 aug. 1917.  1 stuk.
176
Pagina uit de Sumatra-Post met artikel 'Postbeambten - politieke agenten'.   1917.  1 stuk.
177
Pagina uit De Indiër met verslag van de vergadering van de Bond van 'Europeesch en inlandsch pandhuispersoneel'.   1917.  1 stuk.
178
Pagina uit Het Nieuws van den Dag van Nederlandsch-Indië met berichten over de oktoberrevolutie in Rusland.   1917.  1 stuk.
179
Pagina uit De Indiër met artikel 'Indië en de Stembus', toespraak van Soewardi Surya Ningrat (Soewardi Soerianingrat) op een vergadering van de Indische Vereeniging te Den Haag.   1918.  1 stuk.
180
Pagina uit De Indiër met artikel betreffende de oprichting van 'Mudato' vereniging ter wetenschappelijke bestudering van de muziek, dans- en toneelkunst van Oost- en West-Indië.   1918.  1 stuk.
181
Pagina uit De Indiër met een verslag van de rede van Tjipto [Mangoenkoesoema] gehouden in de Volksraad.   1918.  1 stuk.
182
Pagina uit De Indiër met polemiek tussen [A.] Baars en Semaoen over de 'Koedoesrelletjes'.   1918.  1 stuk.
183
Pagina uit De Indiër met artikel 'Het derde S.I. kongres'   1918.  1 stuk.

Verenigde Staten en Japan

N.B. Zie ook inv. nr. 150
184
Heimin , orgaan van (Japanse) socialisten in de Verenigde Staten onder redactie van S. Katayama, San Francisco, nr. 1-16.   [1916].  1 omslag.
N.B. Tweetalig, Engels/Japans.
185
Knipsels uit The International Socialist Review Chicago.   1916-1917.  1 omslag.
N.B. Betreft onder andere artikelen van S.J. Rutgers.

Nederland
186
Knipsel uit De Amsterdammer met tekst en melodie van 'Puk van het Damrak' van Ed Coenraads (ps. van P. Endt).   [1914].  1 stuk.
187
Manifest van het 'Komitee' van revolutionaire socialisten houdende een oproep deel te nemen aan het Demonstratief Kongres tegen de Oorlog.   1916.  1 stuk.

PERIODE (1919) 1920-1924. IN DE RSFSR/USSR EN CHINA


Russisische Federatie van Soviet Republieken (RSFSR). 1919, juni-nov. 1920


N.B. Voor reisroute zie inv. nr. 226.

Eerste congres van de Komintern. Moskou, 2-19 mrt. 1919

N.B. stukken afkomstig van S.J. Rutgers.
188
Tekst van de rede van [S.J.] Rutgers over de situatie in Nederland. Doorslag. [2 maart   1919].  1 stuk.
N.B. Rutgers is 'beratend Vertreter' van de Sociaal Democratische Partij en de Amerikaanse Liga voor Socialistische Propaganda.
189
'Bericht aus der Türkei', tekst van een rede van M. Subhi. Stencil.   Z.j.  1 stuk.
N.B. M. Subhi is 'beratend Vertreter' van de Turkse sectie van het 'Zentral Bureau der Ostvölker'.
190
'Bericht des Zentralbüros der Kommunistischen Organisationen der Völker des Ostens', tekst van een rede. Anoniem. Stencil.   [1919].  1 stuk.
191
Klad-tekst van de rede van [N.I.] Bucharin betreffende de 'Richtlinien (des Internationalen Kommunistischen Kongresses)'. Stencil, met veel verbeteringen.   [1919].  1 omslag.

Tweede congres van de Komintern. Petrograd, 19 juli, en Moskou, 23 juli - 7 aug. 1920

Rapporten, aantekeningen, resoluties
192
Klad-rapport van H. Maring (ps. van H. Sneevliet), afgevaardigde voor Nederlands-Indië, betreffende de situatie in Nederlands-Indië. Met notitie voor Scheflo (Noorwegen). Handschrift.   [1920].  1 omslag.
193
Aantekeningen betreffende een bezoek op 9 juli aan het 'Gewerkschaftshaus "Die Erwachende Arbeit" centrum van 22 huizen der vakbonden'. Handschrift.   [1920].  1 stuk.
194
Aantekeningen van een bespreking ( 'in de slaapkamer van de Czaar') van de Commissie voor nationaliteiten en koloniale vraagstukken onder leiding van [V.I.] Lenin. Handschrift. [Juli   1920].  1 stuk. 5 p.
195
Resoluties voorgesteld door Kohn (Feliks Kon) [Communistische Partij Rusland (Ukraïne)] 'Zu These 2' ( 'Kohn', 'nicht unterstützt') en 'Zu These 9' ( 'Antisemitismus').   [1920]. Handschrift.  2 stukken.
N.B. Waarschijnlijk voor de Commissievoor nationaliteiten en koloniale vraagstukken. Zie: 'Protokoll des II. Weltkongresses der kommunistische Internationale' (Moskou 1920), p. 209.
196
'Bericht der Kommission über die Nationalitäten und die Kolonialfrage' van H. Maring, secretaris. Met 'Rapport de la commission des questions nationales et coloniales', een niet-eensluidende vertaling. Doorslag. Met 'Samenvatting thesen Lenin 1920'   [1920] en z.j.  3 stukken.
197
Aantekeningen van de avondzitting van 29 juli en de zitting van 30 juli betreffende 'Bedingungen der Aufnahme in die Kommunistische Internationale'. Handschrift.   1920.  1 omslag.

Documentatie
198
Fotokopieën van een drukproef van de notulen van de Ekstrennoc Sobranic Peterburgskogo Komiteta RSDRP(b) (Buitengewone Vergadering van het Petersburgse Comité van de RSDSP(b)) van 1 (14) november   1917. Z.j.  1 stuk.
199
Exemplaar van Plamja (De Vlam), Literaturnopolitičeskij i chudnožestvennyj Žurnal, izdavaemyj Peterburgskim Sovetom Rabočich i Krasnoarmejskich Deputatov , nr. 11, uitgave van de Petrograder Sovjet, uitgereikt aan de gedelegeerden op het tweede congres van de Komintern .   Juni 1920.  1 katern.
200
'Petersburg', gedicht uitgegeven door de Kommunistische Partei Deutschland (Spartakusbund). Gedrukt, met aantekeningen.   [1920].  1 stuk.
201
Foto's uit tijdschriften van de redevoering van H. Sneevliet vanaf de balustrade van het Winterpaleis in Petrograd en van de eerste zitting van het tweede congres van de Komintern.   1920.  2 stukken.
202
Exemplaar van de Petrogradskaja Pravda , nr. 160, waarin zijn opgenomen de artikelen 'Gollandskaja Indija i III Internacional' (Nederlands-Indië en de 3e Internationale) en 'Indija i bol'ševizm' (Indië en het bolsjewisme) van H. Maring.   22 juli 1920.  1 katern.
N.B. Aan Sneevliet toegezonden in Moskou.
203
Artikel 'International Unity' betreffende de door het Congres van Genève aan de Britse sectie opgedragen taak de nationale socialistische- en arbeidersorganisaties te benaderen, die niet op dit congres (van de Tweede Internationale) aanwezig waren. Anoniem. Doorslag, met aantekeningen.   [1920].  1 stuk.
204
'Statistic reports concerning members of the provincial, district (uyezd) and town executive commitees of the Russian Socialist Federated Soviet Respublic, for the year 1919' van 'The People's Commisariat for Home Affairs', Moskou. Gedrukt.   1920.  1 katern.
205
Exemplaar van Krasnoarmeec (De Rood-Armist), nr. 21-22, themanummer gewijd aan V.I. Lenin.   1920.  1 katern.
206
Propagandistische ansichtkaart 'Tušiteli mirovogo požara!' (Blussers van de wereldbrand).   Z.j.  1 stuk.

China 1921-1923


Eerste reis, april 1921 - april 1922

N.B. Voor reisroute zie inv. nr. 226.

Algemene correspondentie
207
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven. Met bijlagen.   1920-1921.  1 map.
N.B. Bevat ook enkele brieven geschreven kort voor zijn vertrek naar China; en enkele aan het archief toegevoegde brieven van H. Sneevliet aan anderen.
Adler, Friedrich. 1921. 1 st.
N.B. Betreft fotokopie van een brief van Sneevliet aan Adler.
Bergsma, P. 1921. 2 st.
Braambeek, Familie [H.J.] van. 1921. 1 st.
N.B. Betreft ansicht van Sneevliet aan de familie van Braambeek.
Jasin, Mohamad. 1921. 1 st.
Miura, T. (redacteur van de Oriental Economist, Tokyo). 1920. 1 st.
Munster, G.J. van. 1921. 1 st.
Semaoen. 1921. 4 st.
N.B. Met bijlage: concept van een politiek en economisch program voor de Centrale Sarekat Islam t.b.v. het CSI-congres te Soerabaja (Surabaya) van 6-10 oktober [1921].
Sneevliet, Rido. 1921. 1 st.
N.B. Betreft ansicht van 'Vad[er]' (H. Sneevliet) aan zijn zoon Pim.
Soebakat (PKI afd. Bandoeng (Bandung)). 1921. 1 st.
Waard, .. de. 1921. 2 st.
Losse enveloppe. 1922. 1 st.

Contactadressen, volmachten
208
Aanbevelingsbrief voor H. - 30 mei: ook aan Grollmann.
209
Lijst van namen en adressen van contact? personen in India en Japan. Getypt, met aantekeningen.   Z.j.  1 stuk.
210
Volmacht verleend aan H.F.M. Sneevliet door Semaoen, Boedisoetjitro, Mohamad Kasan, Hadji Boesro, Kadarisman, Soeradi, H.W. Dekker, P. Bergsma en [Tan] Malaka, samen vormende de besturen van de Sarekat Islam te Semarang en de 'Partij der Kommunisten in Indi' om deze partijen te vertegenwoordigen. Getypt. Semarang,   5 sept. 1921. 1 lapje.
211
Volmacht verleend aan H.F.M. Sneevliet door het dagelijks bestuur van de Revolutionaire Vakcentrale RVC in Nederlands-Indi Boedisoetjitro, P. Bergsma, Najoan, T. Malaka, Semaoen, Soekindar, Soegeng om deze Centrale te vertegenwoordigen. Getypt. Semarang,   5 sept. 1921.  1 lapje.

Verzamelde gegevens en aantekeningen

- Uit en betreffende tijdschriften -
212
Lijst van belangrijke artikelen van Chinese auteurs, in l919 verschenen in Construction . Met een commentaar van de anonieme samensteller. Handschrift.   1920.  1 stuk.
213
Uittreksel uit een artikel betreffende China van Wl. Wilenski V.D. Vilenskij in Die Kommunistische Internationale , 1920, nr. 16, p. 133-143. Handschrift. 22 maart 1922 ?.  1 stuk.

- Betreffende politieke partijen -
214
Aantekeningen betreffende de in China bestaande politieke partijen exclusief de Kuomintang. Handschrift, anoniem.   Z.j.  1 stuk.
215
Aantekeningen betreffende politieke groeperingen in China en hun leiders. Handschrift, anoniem.   Z.j.  1 stuk.
216
Aantekeningen betreffende politieke opponenten van de Kuomintang na de eerste revolutie 1911;
lijstje van de verschillende takken van de Kuomintang vertegenwoordigd in het 'huidige' parlement van Kanton Guangzhou;
gegevens betreffende een jeugdafdeling van de Kuomintang in Beijing. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
217
Tekst van de 'General constitution' en 'Regulations of the Chun Kuo Min Tung' Kuomintang aangenomen op 9 nov. 1920. Handschrift, anoniem.   Z.j.  1 omslag.
218
Formulier met Chinese tekst van de eed die een Kuomintanglid bij toetreding moet afleggen. Met Engelse vertaling van de tekst. Gedrukt, handschrift, anoniem.   Z.j.  2 stukken.
219
Aantekeningen betreffende de belangrijkste punten uit de toespraak van Sun Yat-sen over de 'Tripple principles' gehouden op 6 maart 1920 ? in het hoofdkwartier van de afdeling Kwangton Guangdong van de Kuomintang. Handschrift, anoniem.   Z.j.  1 stuk.
220
'Lecture on the Five Powers' Constitution..', vertaling van een lezing van Sun Yat-sen gehouden voor de 'Kwangton Guangdong Educational Association' op 20 maart [1921]. Met schema van de bestuursorganen van de staat. Handschrift, anoniem.   [1921].  1 omslag.
N.B. De in hetstuk vermelde datum '20 maart 1920' moet een vergissing zijn.
221
Aantekeningen betreffende betreffende Sneevliets reis naar het Zuiden: geschiedenis van China; Kuomintang in Kwelin Guilin in jan. 1921;
lijstjes van dingen die hij moet doen, adressen;
gegevens betreffende de situatie in Kanton Guangzhou;
lijstjes van achtergelaten kleding, van ministers; de Kuomintang in Swatow Shantou; de Kuomintang-pers en studeren in Kanton; e.a. Handschrift.   Z.j.  1 stuk, 18 p.
N.B. Waarschijnlijk te dateren tussen dec. 1921 en febr. 1922.
222
Aantekeningen betreffende de situatie in Korea en betreffende de politieke organisatie van Koreanen in het buitenland. Handschrift.   Z.j.  1 stuk, 22 p.
N.B. Na het 'Congress of the toilers of the Far East' in Irkutsk op 11nov. 1921

Rapportage aan het Executief Comité van de Komintern EKKI
223
'The Chinese Reconstruction and the Relations to Russia', stellingen. Kweling Guilin. Handschrift, getypt.   10 jan. 1922.  1 stuk.
224
'Instructions for the representative of Ikki in South China', concept. Handschrift.   [1922].  1 stuk.
225
Fotokopie en afschrift van het 'Bericht des Genossen H. Maring für die Executive'. Getypt. Moskou,   11 juli 1922.  1 omslag.
N.B. Origineel in het archief Van Ravesteyn IISG.

Financiën

N.B. Zie ook inv. nr. 311
226
Schrijfblokje houdende aantekeningen van reizen gemaakt in Europa en reisroute naar China in de periode juni 1920 - 23 dec. 1922 en van de hiervoor ontvangen geldsommen en gemaakte kosten.   1922.  1 deel.
227
Rekening betreffende verantwoording van de uitgaven in de periode 24 nov. 1920 - 2 febr. 1921 voor 'empfangene 280 Sterling fr das Bulletin Informationsdienst Berlin'.   1921.  1 stuk.
N.B. Niet verzonden?
228
Kwitanties ten name van H. Sneevliet van The Great Northern Telegraph Company Ltd of Denmark, Shanghai station, voor telegrammen naar Semarang 19 juli en Berlijn 12 aug..   1921.  2 stukken.
229
Kwitanties exchange slips van American Express Co., Shanghai, voor in Mexicaanse dollars gewisselde Engelse ponden.   1921 en z.j.  6 stukken.

Tweede reis, juli 1922 - aug. 1923

Algemene correspondentie
230-231
Ingekomen brieven en kopien van uitgaande brieven.   1922-1923.  2 mappen.
230
Broido G.I. Brojdo. 1923. 1 st;
Bucharin, [N.I.]. 1923. 3 st.
N.B. Zie ook Safaroff;
Chantaly Zhang Tailei. 1 st;
Chen T.S. Chen Duxiu: zie Heller;
Chiang Kai Seh Chiang Kai-shek. 2 st;
Communistische Partij China, Centraal Comité: zie Heller;
Darsono: zie Semaoen;
Davtian Davt'jan, J. 7 st. 1923
N.B. Aan Simons ps. van H. Sneevliet; zie ook Joffe; brieven van:- 8 juni, 13 en 20 juli: ook aan Joffe;
Franke, Felix. 1923. 1 st;
Grollmann: zie Wompe;
Heller (Geller), L. 1923. 3 st.
N.B. Met bijlage bij brief van:- 1 juli: brieven van de CPC, Centraal Comité: T.S. Chen Chen Duxiuaan Profintern en Russische Vakbond van Spoorwegarbeiders;
Japanse Communistische Partij: zie Voitinski.
231
Joffe Ioffe, A.A. 1922-1923. 6 st.
N.B. Brieven van:- 31 mei 1923: ook aan Davtian en Sinoview; - 20 juni en 18 juli 1923: ook aan Davtian;
Karachan, L. 1923. 2 st.
N.B. Aan Philipp (ps. van H. Sneevliet)
Liao Tchun Kai Liao Zhongkai. 1923. 1 st;
Munster, G.J. van. 1923. 2 st.
N.B. Brief van 30 okt. is gericht aan P. Bergsma;
Profintern: zie Heller;
Radek, [K.]. 1923. 1 st.
N.B. Ook aan Safaroff; zie ook Safaroff;
Russische Vakbond van Spoorwegarbeiders: zie Heller;
Safaroff G. Safarov. 1923. 1 st.
N.B. Ook aan Bucharin, Radek, Sinoview; zie ook Radek;
Semaoen. 1923. 1 st. N.B. Ook van Darsono;
Sinoview G.E. Zinov'ev: zie Joffe en Safaroff;
Sun Yat Sen Sun Yat-sen. 1922-1923. 2 st;
Tchang Ki Zhang Ji. Z.j. 1 st;
N.B. Aan Simons; Voitinski G.N. Vojtinskij. 1923. 2 st;
N.B. Brieven van: - 9 maart: met aantekeningen; - 27 maart: aan Simons; met bijlage: brief aan de Japanse Communistische Partij, Executief Comité;
Wilde Vil'de, S.L. 1923 en z.j. 2 st;
Wompe Vompe, P. 1923. 2 st. N.B. Brief van: - 12 april: aan Mander ps. van H. Sneevliet. - 30 mei: ook aan Grollmann.
232
Register van ontvangen en verzonden telegrammen in de periode van 30 april - 18 juli 1923. Met aantekeningen betreffende ontvangen geldsommen.   1923.  1 deel.
233-236
Ontvangen telegrammen, afschriften van telegrammen en klad-teksten van verzonden telegrammen.   1923.  4 omslagen.
233
[Davt'jan, J.].  1 st..
N.B. Betreft een afschrift in het Russisch van een gedeelte van een telegram aan Davt'jan.
234
Joffe (Ioffe), [A.A.].  6 st.
N.B. Betreft telegrammen van:- 1 mei: aan Sun Yat-sen; - 23 mei: van Sun Yat-sen.
235
Vil'de, [S.L.].  2 st.
236
[Žolkovskaja], Sima [L'vovna].  2 st.
237
Schrijfoefeningen in het Japans (Kanji).   Z.j.  2 stukken.

Benoemingen, instructies, visa en andere officiële documenten
238
In- en uitreisvisum voor de RSFSR geldig van 10 juni 1922 - 20 dec. 1923, afgegeven door A. Kirov, gevolmachtigd vertegenwoordiger van de RSFSR in Duitsland, ten name van H. Sneevliet. Met foto. Stencil, handschrift.   1922-1923.  1 stuk.
239
Bevelschrift van de 'Far Eastern section of Comintern', Voitinsky (Vojtinskij) houdende de opdracht aan het Centraal Comité van de CPC haar zetel te verplaatsen naar Kanton (Guangzhou) en nauw samen te werken met Philipp. Getypt. Moskou, juli   1922.  1 lapje.
N.B. Waarschijnlijk meegegeven aan H. Sneevliet.
240
Getuigschrift afgegeven door het Presidium van het Executief Comité van de Komintern (EKKI), Karl Radek, waarin wordt verklaard dat de heer Philipp is benoemd tot correspondent voor het Verre Oosten voor de periodieken The Communist International en International Press Correspondence . Getypt.   24 juli 1922.  1 stuk.
241
Getuigschrift afgegeven door het EKKI ten name van Martin Ivanovič Bergman (ps. van H. Sneevliet) voor een dienstreis naar ĥita. Met stempels van grensposten. Getypt. Moskou,   10 jan. 1923.  1 stuk.
242
Bevelschrift van het EKKI (onder andere O.W. Kuusinen) betreffende de benoeming van H. Maring tot lid van het Bureau Verre Oosten (van de Oosterse afdeling van het EKKI) in Vladivostok. Getypt.   11 jan. 1923.  1 stuk.
243
Uittreksel uit de notulen van de zitting van het presidium van het EKKI van 10 jan. 1923 betreffende de benoeming van Maring tot (derde) lid van het bureau van de Oosterse afdeling van de Komintern in Vladivostok en annulering van zijn vroegere mandaat, getekend door W. Kolarow (V. Kolarov) namens het secretariaat van het EKKI. Getypt.   12 jan. 1923.  1 stuk.
244
Afschrift voor A.A. J[offe] (A.A. Ioffe) van het besluit tot instelling van een Bureau Verre Oosten van de Komintern bestaande uit Sen Katayam[a], H. Maring en G. Voitinsky (G. Vojtinksij) en betreffende de taken van het bureau.   [1923]. Getypt.  1 stuk, 2 ex.
245
Aantekeningen uit verzonden en ontvangen telegrammen en van mededelingen uit de periode 7 mei - 5 juni betreffende werkinstructies voor Sneevliet en Stoyanowitch ([K.A.] Stojanovič). Handschrift.   [1923]. Getypt.  1 stuk.
246
Lintje, nummer 189, in het Chinees gesteld ten name van Ma-lin (ps. van H. Sneevliet), dat diende als pas voor toegang tot het hoofdkwartier van Sun Yat-sen in Kanton (Guangzhou). Getypt.   Z.j.  1 stuk.

Verzamelde gegevens en aantekeningen

- Uit en betreffende tijdschriften -
247
Lijst van de artikelen van Chinese auteurs verschenen in 'New Youth' jrg. 8 (nr. 1-6) en 9 (nr. 1-16). Handschrift, anoniem.   1921-1922.  1 stuk.
248
Vertaling van de 'Declaration' opgenomen in nr. 1 van de Chineestalige 'The Guide Weekly' ( Xiangdao zhoubao) . Handschrift, anoniem, met aantekeningen van Sneevliet.   [1922].  1 stuk.
249
Uittreksel uit de 'Eastern Times' van 21 juni 1923 betreffende de omvang van de bevolking in de verschillende delen van China; en uittreksel uit 'Agrarian conditions in China', een artikel van Chen T.S. (Chen Duxiu) verschenen in 'Vanguard' ( Qianfeng ). Handschrift.   [1923].  1 stuk.
250
Aantekeningen uit de The Daily Herald betreffende het aantal personen werkzaam in verschillende beroepen en hun verdiensten in Changsha, Hunan. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
251
Lijstje van namen en adressen van linkse (week- en maand-) bladen die verschijnen in Londen en New York. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.

- Betreffende politieke organisaties en vakbonden -
252
Aantekeningen betreffende mededelingen van Liem Bür Tsu (Lin Boqu?) over de militaire situatie in Kanton (Guangzhou) na de verdrijving van Sun Yat-sen. Handschrift.   Aug. [1922].  1 stuk.
253
Aantekeningen betreffende de 'People's Right(s) Organisation' en 'Among Peking professors a.s.o.'. Handschrift.   [1922].  1 stuk.
254
Aantekeningen betreffende een vergadering in Beijing op 10 okt. 1922 van 86 politieke, vakbonds- en vrouwenorganisaties, waarop het afdanken van de troepen wordt geeist. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
255
Aantekeningen van een gesprek met Dung Chong Hai (Deng Zhongxia) op 15 okt. betreffende de vakbondsorganisatie van de spoorwegarbeiders en betreffende vrouwenorganisaties in Beijing. Handschrift.   [1922].  1 stuk.
256
Aantekeningen betreffende de organisatie en het ledental van vakorganisaties in de grote steden en het aantal communisten dat hiervan lid is; namenlijstjes van personen uit de Communistische Partij China (CPC). Handschrift.   Z.j.  1 stuk..
N.B. Eind 1922 ?
257
Aantekeningen van [een bijeenkomst gewijd aan] een 'discussion on reorganisation labour work': over de houding van Wu Pei Fu (Wu Peifu) t.a.v. vakbonden; betreffende de organisatie van vakbondswerk in Shanghai; betreffende vrouwenorganisaties in Shanghai, Kanton (Guangzhou), Hankow (Hankou). Handschrift.   Z.j.  1 stuk..
N.B. Waarschijnlijk voor Wu Peifu's ingrijpen tijdens de spoorwegstaking op 7 febr. 1923 .
258
Aantekeningen betreffende de bonden aangesloten bij de 'Hupeh (Hubei) Labour Federation', zoals ledental, invloed van communisten en Kuomintang in deze organisatie, gehouden stakingen en executies die daarbij hebben plaatsgevonden, gedeeltelijk op bevel van Wu Pei Fu (Wu Peifu); betreffende het protest dat Profintern en Komintern hiertegen moeten aantekenen. Handschrift.   [1923].  2 stukken.
259
Verslag van het verloop van de staking van spoorwegarbeiders op de lijn Beijing-Hankow (Hankou) van 4-10 febr. 1923. Handschrift.   1923.  1 stuk.
260
Aantekeningen betreffende de 'general conference (of) Student Unions' van 15 maart in Shanghai en betreffende een bijeenkomst van studenten in Beijing op 23 maart. Handschrift.   [1923?].  1 stuk.
261
Aantekeningen betreffende een conferentie in het huis van Lee C.T. (Li Dazhao) over gerezen moeilijkheden tussen de 'Hupeh (Hubei)-delegatie' en Chang K.T. (Zhang Guotao) naar aanleiding van zijn optreden tijdens de staking van de spoorwegarbeiders op de lijn Beijing-Hankow (Hankou). Handschrift.   30 maart 1923.  1 stuk.
262
Aantekeningen van een gesprek met C.H. Teng (Deng Zhongxia) in Shanghai over de manier waarop men het vakbondswerk wil gaan aanpakken. Handschrift.   4 april 1923.  1 stuk.
263
Aantekeningen betreffende de mogelijkheden het vakbondswerk in verschillende plaatsen al dan niet openlijk te organiseren en betreffende de naar de mening van Tsai (Cai Hesen), Mao (Mao Zedong), Tan Ping Tsjan (Tan Pingshan) en Lee Han Djin (Li Hanjun) grootste problemen waarmee de partij kampt en mogelijke oplossingen daarvoor zoals centralisatie. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
N.B. Waarschijnlijk gemaakt rond de tijd van het derde congres van de CPC.
264
Aantekeningen betreffende de informatie van Han Te Lun (Xiang Ying) over de situatie en werkzaamheden van de afdelingen van de spoorwegvakbond langs de lijn Beijing-Hankow (Hankou) en enige spoorlijnen in de omgeving van Beijing in mei 1923;
betreffende informatie van Chang Lin Kwan (Zhang Lianguang) over de situatie in Hangkow (Hankou)in het algemeen en over de spoorwegvakbond;
betreffende gegevens uit een brief van Han Ta Lon aan Ch.T.S. (Chen Duxiu); betreffende een bespreking met Shen Tien (Chen Tian) over het 'Hupeh (Hubei)-vraagstuk' op 9 juni;
betreffende gegevens over de politieke-, industriële-, agrarische- en vakbondsorganisatie in Hunan en de zienswijze van Mau Tsze Tong (Mao Zedong), een van de leiders in Hunan, op de politieke situatie in China en de maatschappelijke verhoudingen in Hunan, juni 1923;
betreffende informatie van Wang Ho Po (Wang Hebo)over de staking en vakbondsorganisatie in Pukow (Pukou)en Shanghai;
betreffende informatie van Ten Pe (Deng Pei)over de vakbondssituatie in Tongshan (Tangshan);
betreffende informatie over Liu over de jeugdorganisatie. Handschrift. 1923. 1 stuk, 36 p.

N.B. Betreffende mogelijk interviews met afgevaardigden naar het derde congres van de CPC.
265
Aantekeningen betreffende de positie en organisatie van de vakbonden in Kanton (Guangzhou) en de invloed van politieke groeperingen hierin. Handschrift.   [1923].  1 stuk.
266
Visitekaartje van Li Toen van de 'Union of waiters in teahouses' met aantekeningen betreffende deze bond.   Z.j.  1 stuk.
267
Aantekeningen betreffende de 'Causes of the suffering of the rural population', 'methods to bring them in the nationalist movement', 'forms of organisation'. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
268
Aantekeningen van adressen van Lo Dsanglung (Luo Zhanglong), Shanghai en Kao Yu Han (Gao Yuhan), Göttingen; en visitekaartjes van Liao Zhongkai, de Vakbond van bouwarbeiders in Kanton (Guangzhou) en Len Chen Ying en Wang C. Handschrift, gedrukt.   Z.j.  5 stukken.

Communistische Partij China (CPC)

N.B. Zie ook inv. nr. 256, 263-264
269
Ontwerp-begroting voor de opzet van het werk op het gebied van politiek en arbeidersbeweging en publicatie van weekblad, brochures en pamfletten;
aantekeningen betreffende de situatie van de afdeling van de Communistische Partij in Kanton (Guangzhou)na de schorsing van de leden die Ch[en] Ch[iung] M[ing] (Chen Jiongming) steunen tegen Sun Yat-sen, over jeugd- en vakbondsorganisatie en enige andere zaken. Handschrift. [1922]. 1 stuk.

N.B. Zie ook inv. nr. 256
270
Aantekeningen [t.b.v. een verslag?] betreffende de uitvoering van de 'augustus'-instructie, aangenomen op het Hanchow-plenum (Hangzhou-plenum) van 30 aug., die individueel toetreden van CPC-leden tot de Kuomintang behelst. Handschrift.   [1922].  1 stuk.
271
Memorandum 'The immediate tactics of the Communist Party of China' van Chen Tu-Shiu (Chen Duxiu). Moskou, november   1922. Doorslag, getypt.  1 stuk.
272
'Resolution passed by the E.C. of the Komintern on the relations of the Communist Party of China to the "Kuomintang Party"'. Met afschrift.   12 januari 1923. Getypt.  2 stukken.
273
Aantekeningen betreffende de voornaamste punten uit een rapport van Kao over de '21 demands abrogation movement' en de activiteiten van de Kuomintang in Beijing aan het EKKI, door Tsai meegebracht naar Kanton (Guangzhou). Doorslag, getypt.   [1923?].  1 stuk.
274
'Directives to the II. Congres of the Communist Party of China' van W. Kolarow (V. Kolarov), secretaris van het EKKI. Getypt.   24 mei 1923.  1 stuk.
N.B. Betreft niet het tweede, maar het derde congres.
275
Aantekeningen [gemaakt op het derde congres van de CPC] van de standpunten van de gedelegeerden Chu (Qu Quibai), Teng, Mou (Mao Zedong), Ten Pei (Deng Pei), Lee (Li Dazhao), Lin (Lin Yunan) betreffende de samenwerking met de Kuomintang. Handschrift, anoniem.   [1923].  1 stuk.
276
Aantekeningen [gemaakt op het derde congres van de CPC] betreffende de standpunten van afdeling Kwantung (Guangdong), Chan Shin Tin, afdeling Beijing, Tsai (Cai Hesen), Chen (Chen Duxiu), Chang K.T. (Zang Guotao) over de aard van de nationalistische beweging en de positie die de partij hierin moet innemen. Handschrift, anoniem.   [1923].  1 stuk, 14 p.
277
'Discussion on the relation between the CPC and Kuomintang', rede van H. Sneevliet op het derde congres, waarin hij reageert op de standpunten van de verschillende sprekers en aandringt op uitvoering van de EKKI-instructies. Getypt, met correcties.   [1923].  1 stuk.
278
'Thesis on the relation between the National movement + Komintan (Kuomintang)', concept-resolutie voor het derde congres. Handschrift, anoniem.   [1923].  1 stuk.
279
'A draft of program of the Chinese Comparty' aangenomen op het derde congres van de CPC. Getypt.   Z.j.  1 stuk.
280
Kopie van een Engelse brief van vijf leden van het Centraal Comité van de CPC - Tschen Tu Siu (Chen Duxiu), Li Ta Tschau (Li Dazhao), Tsai Ho Sen (Cai Hesen), Tan Ping San (Tan Pingshan) en Mau Tsze Tong (Mao Zedong) - aan Sun Yat-sen, waarin zij hem onder meer verzoeken naar Shanghai te komenen daar een nationaal congres bijeen te roepen, met een begeleidend schrijven door H. Maring toegezonden aan Siniview (G.E. Zinov'ev), [N.I.] Bucharin, Joffe (A.A. Ioffe) en Davtian (J. Davt'jan). Kanton (Guangzhou).   25 juni 1923. Getypt.  1 stuk.
281
'Statement of the Communist Party of China on the present political situation', manifest van het Executief Comité van de CPC, geschreven door Chen Tu Siu (Chen Duxiu). Met concept. Kanton (Guangzhou), juli   1923. Gedrukt (5 ex.) en getypt.  1 stuk, 6 ex.
282
'The task of the Chinese Communist Party', artikel van K. Radek. Getypt, doorslag.   Z.j.  1 stuk.
283
Aantekeningen [van een interview of speech?] betreffende verschil in aard en opstelling tussen de Kuomintang en de CPC. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
N.B. Geschreven op de achterzijde van pag. 13-14 van een verslag van de staking in Kanton (Guangzhou) in november 1922. Handschrift, anoniem. 24 nov. 1922.
284
Motie(?) van H. Sneevliet, waarin hij oproept tot het staken van aankondigingen in een krant, die uitsluitend het verbreken van de eenheid van organisatie van de arbeidersbeweging tot gevolg kunnen hebben. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
285
'The scheme for the establishment of an news agency', doelstelling en organisatie van het bureau en begroting voor de eerste periode. Concept. Getypt.   Z.j.  1 stuk.
286
Aantekeningen betreffende de 'Monthly review', met een lijst van Chinese schrijvers voor het blad. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.

Kuomintang
287
'Declaration of [the] Quomintang' (Kuomintang) en 'Programme of [the] Quomintang (Nationalist Party)'. Getypt. 1 jan.   1923.  2 stukken.
288
Kaartje van de provincies Guangdong en Fujian met aanduidingen betreffende troepenconcentraties(?) en [wapen-]arsenalen en namenlijstjes van militaire leiders en functionarissen van de Kuomintang. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
289
Concept-tekst van een 'Plan of reorganisation of the K.M.T.' (Kuomimtang) en 'Organisation Kuo Mintang', een eerdere versie. Met namenlijstje van personen die Sneevliet in de verschillende functies zou willen zien. Handschrift.   [Eind mei 1923].  2 stukken.
290
Schema's voor de organisatie-structuur van de Kuomintang met namen van personen die Sneevliet geschikt acht voor bepaalde functies; met een begroting van de kosten van deze organisatorische opzet. Klad, handschrift.   [1923?].  4 stukken.

Rapportage aan het EKKI
291
Aantekeningen van Sneevliet betreffende zijn activiteiten in de periode van 12 aug. - 7 sept. Handschrift.   [1922].  1 stuk.
292
Aantekeningen voor het tweede bericht van Sneevliet [aan Moskou] over de periode na de partijconferentie te Hangzhou (28-30 aug. 1922). Handschrift.   [1922].  1 stuk.
N.B. Betreft waarschijnlijk de periode van ca. 8 sept. tot 13 okt.
293
Aantekeningen van Sneevliet voor zijn derde bericht over de periode 14 okt. - 1 nov. Handschrift.   [1922].  1 stuk.
294
'Zur Frage unserer Arbeit in den Kolonial- und Halbkoloniallaendern ueberhaupt und in China ins besonders', stellingen van A. Joffe (A.A. Ioffe) en H. Maring. Doorslag, getypt.   [Dec. 1922].  1 stuk.
295
Aantekeningen [voor een verslag?] onder de kopjes 'report situation', 'informations', 'activity for next future'. Handschrift.   30 jan. 1923.  1 stuk.
296
'Bericht über meine Reise nach Mukden und meine Besprechung mit dem Marschall Tschang Tso Lin' (Zhang Zuolin) van H. Maring, verzonden aan [L.] Karachan, Joffe (A.A. Ioffe) en de leden van het politburo. Getypt. Beijing,   15 febr. 1923.  1 stuk, 2 ex.
297
'Bericht über die Lage in China und unsere Arbeit für die Periode von 15. bis 31. Mai 1923' van H. Maring, verzonden aan EKKI, Profintern, Bureau in Vladivostok, Oosterse afdeling van het EKKI; en aan Sinoview (G.E. Zinov'ev), Safaroff (G. Safarov), Dvt. (J. Davt'jan), Jff. (A.A. Ioffe). Doorslag, getypt. Met een afschrift. Kanton (Guangzhou),   31 mei 1923.  1 stuk, 2 ex.
298
Doorslag van een brief van H. Maring betreffende een verslag van de derde conferentie van de CPC, verzonden aan het EKKI, de Profintern en het Bureau in Vladivostok. Getypt. Kanton (Guangzhou), 25 juni   1923.  1 stuk.
299
'Manifest of the third Annual Conference of the Comm. Party of China (June 1923)', vertaling uit het Chinees, door H. Maring toegezonden aan het EKKI en het Bureau in Vladivostok. Doorslag, getypt. Kanton (Guangzhou),   3 juli 1923.  1 stuk.
300
Doorslag van een brief aan het EKKI en aan Safaroff (G. Safarov) betreffende de financiële situatie van de CPC en een verzoek om meer geld. Met vertaling van de op de derde conferentie aangenomen resoluties over het agrarische vraagstuk en over het rapport van de gedelegeerden naar het vierde congres van de Comintern. Getypt. Kanton (Guangzhou),   3 juli 1923.  2 stukken.
301
'Bericht über die Lage und die Arbeit in China über die Periode von 23[.] Juni bis 15[.] Juli 1923 von H. Maring'. Doorslag, getypt. Kanton (Guangzhou),   15 juli 1923.  1 stuk.
302
Memorie [van Sneevliet] 'Should a new southern government be established after the fall of Chen Chun Ming (Chen Jiongming) in Canton?'. Doorslag, getypt, met aantekeningen.   Z.j.  1 stuk, 2 ex.
N.B. Geschreven eind 1922, begin 1923.

Artikelen
303
'Lincheng and Kuomintang' van Sentot (ps. van H. Sneevliet). Getypt, met verbeteringen.   Z.j.  1 stuk.
N.B. Gepubliceerd in 'The Guide Weekly' ( Xiangdao zhoubao ), nr. 28, 23 mei 1923, onder de titel 'Lincheng Incident and the KMT'.
304
'Foreign help for the reconstruction of China' van Sentot. Getypt.   Z.j.  1 stuk..
N.B. Gepubliceerd in 'The Guide Weekly' ( Xiangdao zhoubao) , nr. 29, 13 juni 1923.
305
'The political crisis and the demands of the workersunions at Shanghai' van Sentot. Getypt, met verbeteringen. Met aantekeningen anoniem handschrift.   Z.j.  2 stukken.
N.B. Gepubliceerd in 'The Guide Weekly' ( Xiangdao zhoubao) , nr. 31-32, 11 juli 1923, onder de titel 'The Peking Coup d'état and the Demands of the Shanghai Trade Unions'.
306
'Their ways and ours' en op de achterzijde 'The danger at the gate' van Sentot. Getypt, met verbeteringen.   15 juli 1923.  1 stuk.
N.B. Het eerste artikel is gepubliceerd in 'The Guide Weekly' ( Xiangdao zhoubao) , nr. 33, 18 juli 1923.
307
'Survey of the Nationalist Movement of China. Past and future' van H. Maring. Doorslagen, getypt, met verbeteringen.   Z.j.  1 stuk.
N.B. Gepubliceerd in 'Vanguard' ( Qianfeng ), 15 juli 1923, onder het pseudoniem Sentot.
308
'An unbelievable statement'. Doorslagen, getypt.   Juli 1923.  1 stuk.
N.B. Gepubliceerd in 'The Guide Weekly' ( Xiangdao zhoubao) , nr. 33, 18 juli 1923, onder het pseudoniem Sentot.
309
'His force and ours' van Sentot. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
N.B. Gepubliceerd in 'The Guide Weekly' ( Xiangdao zhoubao) , nr. 24, 9 mei 1923, onder de titel 'Wu Peifu and the KMT'.
310
'The character of the Nationalist Movement in China and our place in that movement'. Getypt, onvoltooid?   Z.j.  1 stuk.

Financiën
311
Correspondentie met Pjatnitzky (O. Pjatnickij), secretaris van het EKKI, betreffende problemen over de terugbetaling van een vordering op de bank Simon Carsch in Berlijn in verband met een transactie van maart 1921. Met bijlagen.   1922-1923.  1 omslag.
312
Kwitanties ten name van Simons, afgegeven door S. Wilde (S.L. Vil'de), voor een bedrag van 1.500 Mexicaanse dollars t.b.v. het tijdschrift 'Nieuw Rusland' en ten bedrage van 2.206 Mexicaanse dollars en 74 ct. ontvangen van de liquidatiecommissie van het 'Sjanghaise Leven'.   1922.  2 stukken.
313
Ontvangstbewijzen getekend door T.S. Chen (Chen Duxiu), K.T. Chang (Zhang Guotao) en Tsai (Cai Hesen) namens het Centraal Comité van de CPC voor bedragen ontvangen van S.L. Wilde (S.L. Vil'de) en H. Simons.   1922-1923.  3 stukken.
314
Declaraties van gemaakte kosten voor de reis van Beijing naar Shanghai en Kanton (Guangzhou) - voor de ontmoeting met Sun Yat-sen - en van de kosten van verzonden telegrammen van uit Kanton (Guangzhou) in de periode 15-30 mei   1923. 1923 en z.j.  2 stukken.
315
Kopieën van brieven van Davtian (J. Davt'jan) betreffende financiële aangelegenheden, met afrekeningen over de periode 31 mei - 20 juli 1923 (van H. Simons).   1923.  2 stukken.

Periodieken
316
Exemplaren van de - Chineestalige - ' The Guide Weekly ' ( Xiangdao zhoubao), nr. 1-33. Met aantekeningen.   1922-1923.  1 map.
317
Exemplaar van de China Review , vol. IV: 'China and the powers', nr. 3.   Maart 1923.  1 deel.
318
'Special banking and financial issue of The Weekly Review ', supplement bij het nummer van 30 juni   1923. Met krantenknipsel.  1 deel en 1 stuk.

USSR aug. 1923, dec. 1923 - maart 1924


Correspondentie
319
Ingekomen brieven van E. Bouwman en [J.A.] Brandsteder.   25 mrt. 1924.  2 stukken.

Reis- en verblijfsvergunningen en werkkring
320
Verlofpas afgegeven door het Executief Comité van de Komintern aan H. Maring voor een verblijf in Kremenčug van 30 aug.-14 sept. 1923. Met aantekening op de achterzijde. Getypt.   29 aug. 1923.  1 stuk.
321
Aanbevelingsbrief voor H. Sneevliet, lid van de 'Autonomous Industrial Colony "KUZBAS"', op weg naar de kolonie in Kemerovo (Siberië), afgegeven door de 'President of managing board of "KUZBAS"', S.J. Rutgers. Met pasfoto. Getypt. Moskou,   20 okt. 1923.  1 stuk.
322
Paspoort afgegeven door het secretariaat van het Executief Comité van de Komintern aan H. Maring, referent van de Oosterse Afdeling, geldig tot 2 maart [1924]. Gedrukt, handschrift.   [1924].  1 stuk.
323
Introductiebrief voor Maring, geschreven door [N.I] Bucharin, gericht aan [I.V. Stalin]. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
324
Kopie van een brief van H. Maring aan Sinoview (G.E. Zinov'ev) betreffende de motieven voor zijn verzoek om ontslag bij de Oosterse afdeling van de Komintern. Met bijlage: 'Organisation der Ostarbeit der Komintern'. Getypt. 8 maart   1924.  1 stuk.
325
Afschrift van een brief aan de Oosterse afdeling waarin H. Maring verzoekt om ontslag als referent voor China en Java per 1 april 1924, om terugzending naar Nederland en om benoeming in een leidende functie bij de Revolutionaire Vakcentrale. Handschrift.   13 maart 1924.  1 stuk.
326
Uittreksel uit protocol 127 van de zitting van het secretariaat van het EKKI van 24 maart 1924 betreffende Marings verzoek om de beslissing over zijn ontslag uit de Oosterse afdeling in te trekken en om in plaats daarvan per 1 april voor drie maanden op groot verlof te mogen gaan voor werk in Nederland, met welk verzoek wordt ingestemd. Handschrift.   [1924].  1 stuk.

Stukken geschreven of verkregen in zijn functie van referent van de Oosterse afdeling van de Komintern

Algemeen
327
Aantekeningen betreffende de situatie in Korea en de verhouding tot Japan; betreffende Brits-Indië (uit een publicatie van 1924); lijstje van dingen die Sima moet doen of eten om goed voor zichzelf te zorgen; aantekeningen onder het kopje 'Vernachlässigung'; aantekeningen betreffende Palestina en Egypte.   [1924]. Handschrift.  1 deel.

China en Korea

N.B. Zie ook inv. nr. 327
328
'Die Bedeutung der Transportarbeiterbewegung für die allgemeine Bewegung im Osten', artikel van H. Maring, bestemd voor de Profintern. Getypt, doorslagen met verbeteringen.   3 maart 1924.  1 stuk.
329
'Unsere Verbindung mit den Transportarbeitern des Ostens', artikel [van H. Maring?]. Getypt, doorslagen. Incompleet.   Z.j.  1 stuk.
330
'Sun Yat Sen (Sun Yat-sen) und seine Position in Kanton (Guangzhou)' en 'Sollte versucht werden Sun Yat Sen (Sun Yat-sen) zu einer Verständigung zu bringen mit Tschen Tschun Ming (Chen Jiongming)?', memoranda van Sneevliet. Handschrift, gedeeltelijk ook in het Engels.   Z.j.  2 stukken.
N.B. Na 17 dec.1923.
331
'Report to the Eastern section of the E.C.C.I.' van G. Voitinsky (G.N. Vojtinskij) uitgebracht aan het presidium van het Executief Comité van de Komintern. Getypt, doorslagen.   15 jan. 1924.  1 omslag.
332
Resolutie en concept-resolutie betreffende de 'Koreanische Frage' [van H. Sneevliet?]. Getypt, doorslagen, gedeeltelijk ook in het Engels.   26 februari 1924.  3 stukken, 23 p.

Duitsland
333
'Thesen der Oppositionsdelegation der K.P.D. (vorgelegt in Moskau im Dezember 1923)'. Gedrukt, en getypt, doorslagen.   1923.  1 omslag.
334
'Skizze über die Entwicklung der Opposition in der K.P.D.'. Stencil.   [Dec. 1923].  1 omslag.
335
'Zur Gewerkschaftsfrage in Deutschland', concept-tekst van een memorandum van Ruth Fischer. Getypt, doorslagen.   [Eind 1923?].  1 omslag.
336
Klad-tekst betreffende punten waarop het Verdrag van Versailles zou moeten worden herzien en standpunt t.a.v. de bezetting van het Roergebied. Incompleet. Getypt, doorslagen, met verbeteringen.   Z.j.  1 stuk.

Ierland
337
Rapport houdende afschriften van de 'Resolution of the Presidium of the E.C. on the Irish Question' en van een rapport en brieven van de Communistische Partij van Groot-Brittannië en de Communistische Partij van Ierland in de periode dec. 1922 - febr. 1924, bestemd voor de 'Commission on Ireland and the present situation in Britain', ondertekend met R.S. Getypt, doorslagen.   [1924].  1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 327

India
338
Aantekeningen betreffende inwonertal en ontwikkeling van de industrie in Britsch-Indië. Incompleet. Getypt.   Z.j.  1 stuk.
339
Samenvatting van M.N. Roy's rapport betreffende India van december 1923. Handschrift.   [1924?].  1 stuk.
340
'Program of the Provisional All-India Central Revolutionary Committee' en 'Draft of the programme of the All-India Central Revolutionary Committee (made by a commission of the Executive Committee of the Comintern)'. Getypt, doorslagen, met enkele verbeteringen.   Z.j.  2 stukken.
341
'Revolutionary movement in India and the Indian peasentry', memorandum van Zakaria (ps. van Rahmat Ali). Getypt, doorslagen.   Z.j.  1 omslag.
342
'An open letter to the Reception Committee of the IV All-India Trade Union congress' van M.N. Roy. Gedrukt.   Maart 1924.  1 stuk.

Nederlands-Indië
343
'Reise nach Java', verslag van A. Langkemper uitgebracht aan de Executieve van de Komintern, Oosterse afdeling. Stencil.   1923.  1 stuk, 2ex.
344
'Bericht des Genossen Semaoen über die Indonesische Bewegung für die Periode Januar 1922 bis Dezember 1923' uitgebracht aan Komintern en Profintern, vertaald door H. Maring. Doorslagen, getypt.   [1923?].  1 stuk.
345
' The Communist Movement in Indonesia Dutch East-Indies', klad-artikel van H. Sneevliet. Met bijlage: exemplaar van De Tribune van 20 febr. 1924, waarin een artikel van [W.] v[an] R[avesteyn] over de berichtgeving van de Nieuwe Rotterdamsche Courant betreffende Nederlands-Indië. Handschrift, gedrukt.   [1924].  2 stukken.
346
'Die ökonomische und politische Bedeutung Indonesiens. Vortrag des Genossen Maring bei der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Erforschung des Ostens. Am 23. Februar 1924'. Met aantekeningen. Getypt, doorslagen en handschrift.   1924.  1 omslag.
347
'Die Revolutionäre Bewegung Indonesiens', artikel van H. Maring. Getypt, doorslagen, met verbeteringen.   4 maart 1924.  1 stuk, 2ex..
N.B. Mogelijk bestemd voor publicatie in Bol'sevik , echter niet opgenomen.
348
'Der weisse Terror in Holländisch-Indien', artikel van H. Maring. Getypt, doorslagen.   Z.j.  1 stuk.
349
'Instruktion an den Bevollmächtigten des Ost-Ressorts (Abteilung) der Exekutive der Komintern für die Arbeit in Indonesien', [concept van Sneevliet?]. Getypt, doorslagen, met aantekeningen.   Z.j.  1 stuk.
N.B. In het Russisch is erop geschreven: 'Geheim. Projekt kameraad Maring'.

Palestina

N.B. zie ook inv. nr. 327
350
Ontwerp-resolutie van de Executieve van de Komintern betreffende de Communistische Partij van Palestina. Getypt, doorslagen.   Z.j.  2 stukken.

Vertegenwoordiger van de oppositie in de Communistische Partij Holland

N.B. Zie ook inv. nr. 386-388
351
'Material zur holländischen Frage', citaten van uitspraken van [L.L.H.] de Visser, [D.J.] Wijnkoop en [P.] Harkema over de kans op een revolutie in Duitsland, in de periode jan. 1923 - febr. 1924. Getypt.   1924.  1 stuk.
352
'Die Krise in der holländische Kommunistische Partei', rapport van H. Sneevliet aan de Executieve van de Komintern namens de oppositie in de CPH.   3 maart 1924. Getypt.  1 omslag.

Overige stukken

353
Aantekeningen betreffende de organisatie van de Komintern en een op handen zijnde reorganisatie [waartoe werd besloten op het vierde kongres van de Komintern in 1922?]. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
354
'Theses on unionism', aanbevelingen voor het vakbondsbeleid van de Komintern. Getypt, doorslagen, met verbeteringen.   Z.j.  1 stuk, 5 p.
N.B. Waarschijnlijk van voor het tweede wereldcongres van de Rode Vakbonds-Internationale in nov.-dec. 1922 .
355
Schrift met Russische taaloefeningen. Handschrift.   Z.j.  1 deel.
356
Spotprent met waarschijnlijk H. Sneevliet als hoofdpersoon en tekst van Russische strijdliederen. Handschrift, anoniem.   Z.j.  3 stukken.

Documentatie

357
Pagina's 7-9 van een verslag van het proces tegen de sociaalrevolutionairen in Moskou. Stencil. Juni   1922.  1 stuk.
358
Programma van de radiouitzendingen van de vakverenigingszender in Moskou. Stencil.   1922-1923.  4 stukken.
359
'Russische Parteidiskussion III', themanummer van de Internationale Presse Korrespondenz , nr. 13.   28 jan. 1924.  1 katern.
360
Knipsels uit de Frankfurter Zeitung , The Times , e.a. naar aanleiding van Lenin's dood.   1924.  1 omslag.

PERIODE 1919-1940. IN NEDERLAND


N.B. Sneevliet's verblijf in China en de USSR vormt een onderbreking van deze periode; betreft wel de korte perioden van terugkeer in Nederland tussen zijn reizen naar China en Rusland.

Algemene correspondentie

361-363
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven.   1919-1928.  3 mappen.
361
Abdu'laziz, A.S. 1925. 1 st;
Ambijah. Z.j. 1 st; N.B. Geschreven in het Maleis; meegegeven voor Sneevliet?
Baars, A. [1920]. 1 st; N.B. Zie ook W. van Ravesteyn;
Bendien, J. 1920. 1 st;
Bergsma, P. l919. 2 st;
Borodin, [M.M.]. 1924. 1 st;
Bouwman, E. 1925. 1 st;
Brandsteder, J.A. 1919, 1927. 2 st;
Chantaly (Zhang Tailei). 1924. 2 st;
Communistische Partij Rusland, Centrale Controle Commissie, zie: Žolkovskaja;
Coster, Barend, Kee, Wim Arnold en Jan. 1919-[1920]. 2 st;
Cramer, Ch.[G.]. 1925. 1 st;
Darsono, zie: Semaoen;
Dekker, H.W. (Harry). 1919-1920, 1924. 5 st. N.B. Zie ook Trisno;
F[ischer], Ruth. 1 st;
Indische Sociaal-Democratische Vereeniging te Soerabaja (Surabaya), bestuur van de. 1 st;
[Ioffe], Adolf Abramovitsj (Ioffe, Adol'f Abramovič). 1924; 3 st;
Kern, [P.K.W.] (adviseur van Inlandse zaken, Batavia); 1 st; N.B. Betreft een open brief;
Kordenordt, W.A. van. 1 st;
Kraan, C. 2 st;
Kraus, J. (voorzitter van de Raad van bestuur van de N[ederlandsch]-I[ndische] S[poorwegmaatschappij]. 5 st; N.B. Met visitekaartje en kwitantie voor een telegram; zie ook inv. nr. 385;
Leuven, W. van. Z.j. 1 st;
Meer, P.L. van der. 1 st;
Munster, [G.J.] van. 1 st;
Nes, C. van. 1 st;
Onafhankelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel, afd; Amsterdam. 1 st;
Partoatmodjo, S. l919 1 st;
R[avesteyn], W. v[an]. 1 st; N.B. Met bijlage: vonnis van de Raad van Justitie te Soerabaja (Surabaya) tegen Gerrit van Burink, ontvangen van A. Baars;
Rodenko, I.W. 2 st.1928
362
Roy, M.N. en Evelyn Roy-Trent. 1923-1927.  57 st..
N.B. Helen Power is het pseudoniem van Evelyn, Jack Horner dat van Sneevliet .
363
Rutgers, S.J. 1919-1920, 1924. 6 st;
Seegers, L. 1926. 1 st;
Semaoen, 1920, 1924. 2 st; N.B. Ook van Darsono;
Singh(?). 1925. 1 st;
Sneevliet-Brouwer, Betsy, en Pim en Pam. 1919-1920, 1924 ; 6 st; N.B. Met brief ontvangen van G.J. Munsteren ontwerp-rekest, opgesteld door Sneevliet, inzake verlenging van de termijn voor vrije overtocht uit Nederlands-Indiënaar Nederlandvoor Betsy;
Snouck Hurgronje, C. 1926. 1 st;
Stam, familie [J.C.]. 1919-1921. 3 st., waarvan één incompleet; [Struyvenberg], Fen. Z.j. 1 st;
Sun Yat Sen (Sun Yat-sen). 1924. 1 st;
Tillema, H.F. 1919. 1 st;
Tribune, De , administratie van (S.H. Delhaas). 1919. 1 st;
Trisno. 1924. 1 st. N.B. Ook van Achmad (ps. van H.W. Dekker); zie ook inv. nr. 361;
Vermeer . 1920. 1 st;
[ Vojtinskij ], G.[E.]. 1924. 1 st;
Wichmann , C. 1919. 2 st;
Wiessing , [C.A.]. 1920. 1 st;
N.B. Betreft afschrift in een anoniem handschrift, incompleet;
[Wolf], Erwin. 1924. 4 st;
N.B. Zie ook inv. nr. 373; Wijnkoop, [D.J.]. 1919. 1 st;
Zetkin, Klara (C. Zetkin). 1924. 1 st;
[Žolkovskaja], Simuscha (Sima)[L'vovna]. 1924. 1 st;
Arthur. 1924. 1 st;
Ilja en Marusja. 1924. 1 st;
N.N. en onleesbaar. 1920, [1923 ?], 1929. 4 st.

Persoonlijk

364
Zakagenda.   1938.  1 deel.
365
Tijdelijk getuigschrift van het districtscomité Chamovno van de Russische Communistische Partij (Bolsheviki), waarin zij verklaren dat S.L. Man'koveckaja-Želkovskaja (Žolkovskaja) lid is van deze partij vanaf 1914.   4 juli 1924.  1 stuk.
366
Akte, waarin Tamara Žolkovskaja, weduwe van Lev Victor Žolkovski toestemming geeft aan haar dochter Sima (geboren 17 april 1896 in Kremenčug) in Amsterdam in het huwelijk te treden met H.J.F.M. Sneevliet.   5 juli 1924.  1 stuk.
367
Reçus van postcheques, ontvangen van Werner Heider, Berlijn.   1927-1928.  13 stukken.
N.B. Misschien bestemd voor Sima?
368
Kwitantie voor een taxirit Enschede-Zwolle.   Z.j.  1 stuk.

Vakbeweging


Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS)
369
Ingekomen brieven van en kopie van een uitgaande brief aan het NAS. Met opgaven betreffende het ledental in 1922 en 1924.   1919, 1924.  1 omslag.
370
Resolutie van de besturen van NVV en NAS voor het Gemeenschappelijk duurtecongres op 12-13 dec. 1919 in Amsterdam. Met aantekeningen van Sneevliet.   1919.  5 stukken.
371
Verslag van de vergadering van 30 april 1920 van de Commissie tot herziening van de beginselverklaring van het NAS. Met aantekeningen.   1920.  1 katern.
372
Notulen van de bestuursvergaderingen van het NAS van 25 en 29 juni 1923 (voornamelijk) betreffende de afscheiding van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond.   1923.  1 stuk.
373
Afschrift van een brief van [E. Bouwman] aan Dirlich van de DGR (Deutscher Gewerkschaftsring) betreffende een lening van tweeduizend goudmark.   11 mrt. 1924.  1 stuk.
N.B. Zie ook inv. nr. 363, E. Wolf.
374
Kopie van een brief van [E. Bouwman] aan het MEB (Moskaus Exekutiv Büro) van de RGI (Roter Gewerkschafts-Internationale) betreffende de houding van het NAS inzake het 'Duitse vakbondsvraagstuk'.   1924.  1 stuk.
375
Rapport van E. B[ouwman] betreffende interne verhoudingen en internationale verbindingen van het NAS en de positie van de moderne (reformistische) vakbeweging sinds de Eerste Wereldoorlog. Met verbeteringen van Sneevliet. Incompleet.   1925.  1 stuk.
N.B. Bestemd voor Moskou?

Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders
377
Ingekomen brieven van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders en van de Vakgroep Spoor- en Tramwegpersoneel van deze federatie.   1919.  5 stukken.
378
Visitekaartje van H. Sneevliet, bestuurder van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders [1919?].  1 stuk, 2ex.
379
Kopie van een brief van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders aan 'Genosse Walter' houdende toestemming om de 'Barrkasse' voor f 150,- te verkopen.   1924.  1 stuk.
380
Stukken betreffende het beheer van de kas van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders ten tijde van de transportstaking in 1920 - H. Sneevliet was penningmeester - overlegd ten behoeve van een justitieel onderzoek naar aanleiding van beschuldigingen geuit in De Syndicalist . Met retro-acta en bijlagen.   1920 - 1925.  1 omslag.

Congres van de Internationale Transportarbeiders Federatie. Amsterdam, 29-30 april 1919
381
Ingekomen brieven van J. Oudegeest betreffende Sneevliets verzoek toegelaten te worden tot het congres.   1919.  3 stukken.
382
Moties van Kater, Sneevliet, [R.] Stenhuis, Merrheim en Grosspierre. Met aantekeningen.   Z.j.  5 stukken.
383
Aantekeningen van het congres gemaakt door Sneevliet en deel van een verslag van het congres in een onbekende hand.   1919.  1 omslag.
384
'Regulativ der Internationale Transportarbeiter-Föderation', statuten. Met uitgebreide aantekeningen van Sneevliet betreffende aan te brengen wijzigingen.   [1919].  1 katern.
385
'Theses pour le congrés international d'Amsterdam, offertes par la C.G.T. hollandaise N.A.S.'.   [1919].  1 stuk.
N.B. Op de achterzijde: kopie van een brief van Sneevliet aan Kraus, 1919 .

Politiek


Communistische Partij Oppositie

N.B. Zie ook inv. nr. 351-352
386
Ingekomen brief en kopie van een uitgaande brief aan de Komintern.   1924.  3 stukken.
N.B. Ook aan Sinoview G.E. Zinov'ev en Profintern.
387
Kopie van een uitgaande brief aan Paul Schlecht. Met afschrift van een brief van J. de Kadt aan H. Sneevliet en vertaling van een artikel uit De Gemeenschap van 26 april 1924: 'Die Gewerkschaftsresolution der K.P.H. ...'.   1924.  1 stuk.
388
'Statutenontwerp van de partijminderheid der C.P.H.'. Met knipsel uit De Tribune van 25 febr. 1924 van de tekst van de voorgestelde statutenwijziging, te behandelen op het congres.   1924 en z.j.  7 stukken.

Revolutionair Arbeiders Comité RAC
389
Ingekomenstukken bij en kopien van uitgaandestukken aan het Revolutionair Arbeiders Comité RAC. Met ledenlijst, aantekeningen en pamfletten.   1925.  1 omslag.

Komintern-bureau voor Indonesië
390
Ingekomen brieven van en kopieën van uitgaande brieven aan het EKKI, Oosterse afdeling van EKKI, Profintern en RVI en het Centraal Comité van de Internationale Rode Hulp.   1924.  1 omslag.
N.B. Leden van het bureau zijn Semaoen, P. Bergsma, en J.A. Brandsteder.
391
Statuten en reglement van de Sarekat Pegawei Laoet India SPLI, Vereniging van Indische Scheepsjongens aangesloten bij de Profintern, geschreven door Trisno. April   1924.  1katern.
392
Doorslag van 'Onze Taak', inleidend artikel voor het maandblad Pandoe Merah De roode gids. Met nummer 1 van deze uitgave.   1924.  1 omslag.
N.B. De redactie bestaat uit P. Bergsma, Semaoen, H. Sneevliet.

Revolutionair Socialistische Partij RSP en Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij RSAP

Detentie 1933
393
Ingekomen telegrammen en brieven ontvangen in het huis van bewaring en de strafgevangenis te Amsterdam.   1933. 1 omslag;
Bouwman, [E.]. 1 st;
Bouwvakarbeiders in Nederland, Landelijke Federatievan J.H.
B; Stricker. 1 st;
[Menist?], Ab, Jo, Ellie. 2 st;
Mooy, Joh. 1 st; Nabrink, [G.]. 1 st;
NAS-bestuur. 1 st;
Nieuwenhuis, C. en M. 1 st;
PAS Rotterdam. 1 st;
Rodrigues, Sall en Jenny
Rodrigues-Bamel. 2 st;
RSP Rotterdam. 1 st;
[Sneevliet], Antoon. 2 st;
Stricker, J.H.B., zie bouwvakarbeiders;
Tweede Kamer, Griffie. 1 st;
Luuk en Jo Amsterdam. 1 st;
T...s Amsterdam. 1 st;
'560 kinderen'. 1 st.
394-395
Dagvaarding, verdedigingsrede en aantekeningen gemaakt tijdens zijn - preventieve - hechtenis betreffende zijn rechtspositionele situatie, met het oog op het proces en betreffende besprekingen met Rutgers v.d. Loeff en [Benno J.] Stokvis, advocaat. Handschrift en getypt. Met afschriften van artikelen en knipsels.   1918, 19261933.  2 mappen.
396
Knipsels betreffende Sneevliets arrestatie en proces in verband met het manifest n.a.v. de muiterij op 'De Zeven Provinciën', betreffende enkele andere wegens opruing vervolgde personen in Nederland en andere onderwerpen.   1933.  1 map.
N.B. Waarschijnlijk door anderen verzameld

Tweede Kamerlid
397
Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven ontvangen en opgemaakt in zijn functie van kamerlid.   1936-1937.  1 omslag.
398-400
Agenda's van vergaderingen van de Tweede Kamer, zitting 1934/35 - 1936/37. Met aantekeningen en enige circulaires aan kamerleden.   1934-1937.  3 mappen.
398
1934/1935
399
1935/1936
400
1936/1937
401
Tekst van de rede van de Minister-president ? in de Tweede Kamer betreffende het voorgenomen beleid van de zojuist aangetreden regering.   Mei 1933.  1 stuk.
402
Uitnodiging voor en verslag van de vergadering van de Tweede Kamer betreffende de geloofsbrieven en bewijs van toegang voor het lid der Staten-Generaal H.J.F.M. Sneevliet voor de verenigde vergadering op 19 sept. 1933 ter opening van de zitting 1933/1934.   1933.  3 stukken.
403
Concept-tekst van de rede van H. Sneevliet in de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsontwerp met betrekking tot de oorlog in Abessini.   1935.  1 stuk.
404
Teksten van Koninklijke Besluiten betreffende 'voorzieningen omtrent weercorpsen' en betreffende het 'weerfonds tot verbetering van de materieele uitrusting van de landmacht en van de zeemacht'. Met aantekeningen.   1935-1936.  1 omslag.
405
Tweede-Kamerstukken betreffende voorstellen tot wijziging van de grondwet op diverse punten. Met een enkele aantekening.   1935-1937.  1 omslag.
406
Begroting van Nederlands-Indië voor het dienstjaar 1937. Met aantekeningen en afschriften van zinsneden uit krantenartikelen en gedeelte van de rede van Thamrin over de begroting op 13 juli 1936.   1936-1937.  1 omslag.
407
Nota betreffende 'den toestand van 's Rijks-financiën'; naamlijst der leden van Eerste en Tweede Kamer; lijsten van de leden van de commissies voor begrotingen van Nederlands-Indië; lijst van de trekking van de afdelingen van de Tweede Kamer en enkele anderestukken betreffende de zitting 1936/1937.   1936-1937.  1 map.
408
Tekst van de wetsontwerpen 'Voorbehoud tot het nemen van maatregelen met het oog op de vijandelijkheden in Spanje' en het 'Algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten'.   1937.  1 omslag.

Lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland
409
Ingekomen brieven van en kopie van een uitgaande brief aan het Provinciaal Bestuur Noord-Holland betreffende de spreektijd bij de behandeling van de begroting.   1937.  3 stukken.
410
Reispas ten name van H. Sneevliet, afgegeven door het Comité Local de Milicies Antifeixistes, Port Bou.   1936.  1 stuk.
411
'Laissez passer' ten name van H. Sneevliet, afgegeven door de Partit Obrer d'Unificació Marxista, Barcelona.   1936.  1 stuk.

Spreekbeurten en aantekeningen

412
Aantekeningen voor een spreekbeurt voor de [Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders], Vakgroep Spoor- en Trampersoneel in Zwolle 11 mrt.; voor een lezing voor Amsterdamse studenten betreffende de verhoudingen in Nederlands-Indië 14 okt.; betreffende zaken die hij wil regelen; voor een spreekbeurt voor de Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij 15 okt..   1919. Handschrift.  1 deel.
413
Aantekeningen voor een 1 mei-rede in Hilversum. Incompleet.   1919. Handschrift.  1 stuk.
414
Aantekeningen voor een cursus of spreekbeurt? getiteld 'De Indische beweging en het werk der rev. socialisten'.   [1919?]. Handschrift.  1 stuk.
415
Schrijfblokje met aantekeningen voor een 1 mei-rede in Amsterdam.   1924. Handschrift.  1 deel.
416
Aantekeningen betreffende de USSR voor spreekbeurten?.   Z.j. Handschrift.  1 deel.
417
Aantekeningen voor een spreekbeurt? betreffende de noodzaak om te komen tot oprichting van de Revolutionair Socialistische Partij RSP.   [1929?]. Handschrift.  1 stuk.
418
Aantekeningen voor een debat met [P.J.] Schmidt.   1931. Handschrift.  1 omslag.
419
Aantekeningen voor 1 mei-redes in Amsterdam en Zaandam. Handschrift.   Z.j.  1 stuk.
420
Aantekeningen betreffende de Italiaanse staatsrechtelijke organisatie t.t.v. Mussolini.   1925. Handschrift.  1 omslag.
421
Schema voor de opzet van een publicatie? 'Duitschland in den greep van Hitler'. Met citaten uit 'De economische gevolgen van den vrede' van J.M. Keynes; uit 'Duitschland zet de klok terug' van E.A. Mowrer; uit 'Machten van dezen tijd' van Jan Romein.   [1933?].  1 map.
422
Citaten uit het 'Welter-rapport'.   [1933?].  1 katern.
423
Tekst van een deel van een gedicht [van H. Roland Holst] in het handschrift van H. Sneevliet.   Z.j.  1 stuk.
424
Lijst van titels van Duitstalige boeken. Met aantekeningen.   Z.j.  1 stuk, 2ex.

Artikelen

425-436
Doorslagen van artikelen gepubliceerd in De Arbeid, Solidariteit , De Baanbreker , Klassenstrijd , De Nieuwe Weg , De Nieuwe Fakkel , De Internationale en artikelen voor incidentele publicaties.   1926-1931, 1936-1939.  12 port.
425
1926
426
1927-1928
427
1919
428
1930
N.B. Met artikel van M.N. Roy, 'The way of the Indian revolution'.
429
1931 jan.-juni
430
1931 juli-dec.
431
1936
432
1937 jan.-juni
433
1937 juli-dec.
434
1938 jan.-juni
435
1938 juli-dec.
436
1939
437
Manuscript van het artikel 'Die jüngste Explosion kolonialen Machtsübergriffes in Indonesien' van Sneevliet, vertaald door Rosey Pool. Met begeleidend schrijven.   1930.  1 omslag.
438
Manuscript van het artikel 'Liga en eenheidsfront' van H. Sneevliet.   Z.j.  1 omslag.
439
Doorslag van het artikel 'La hiérarchie dans l'armée rouge', bestemd voor De Wapens Neder , ter vertaling toegezonden door Hem Day. Met begeleidend schrijven.   Z.j.  2 stukken.
N.B. Zie ook inv. nr. 361, 363, 406, 412, 414, 437

Nederlands-Indië


Stukken van Sneevliet
440
Ingekomen brieven van de VSTP. Met eensluidend afschrift van de volmacht verleden voor notaris E.C.F. Bloch te Semarang waarbij Sneevliet wordt gemachtigd de VSTP te vertegenwoordigen in 'Nederland en elders' en afschrift van een brief aan de Minister van Koloniën.   1919.  1 omslag.
441
Concepten van uitgaande brieven aan de Minister van Koloniën, waarin H. Sneevliet verzoekt om een onderhoud.   1919-1920.  2 stukken.
442
'Afschrift van het rekest van H.J.F.M. Sneevliet inzake zijn uitzetting uit Nederlandsch Indië'. Met afschrift van de memorie van toelichting.   11 dec. 1919.  1 katern, 6 ex.

Stukken van anderen
443
Manuscript van het artikel 'Bij het vertrek van Baars' van [B. Coster], gepubliceerd in Het Vrije Woord van 1 mrt. 1919.   [1919].  1 stuk.
444
Manuscript van het artikel 'Waarom ik heenga' van A. Baars, gepubliceerd in Het Vrije Woord van 1 mrt.   1919. [1919].  1 stuk.
445
Afschrift van de Memorie van Appèl van H.W. Dekker, controleur NIS, aan het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, waarin hij bezwaar aantekent tegen de argumentatie van de Raad van Justitie te Semarang inzake het vonnis van 15 febr. 1919, waarbij hij is veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf, wegens overtreding van art. 155 en 161 Swb. (persdelicten).   1919.  1 stuk.
446
'Verslag van het door [J.A.] Brandsteder en [J.H.] Smith gesprokene op de gecombineerde ledenvergadering [van de afdelingen van de BMMP] van 14 en 15 maart 1919' te Soerabaja (Surabaya).   1919.  1 katern, 2 ex.
447
Circulaires van het Hoofdafdelingsbestuur van de BMMP in Surabaya, nr. 10, van vertegenwoordigers van elkaar bestrijdende partijen, [J.F.?] van Nuchteren en A.W. Michels, en van de Onafhankelijke Organisatie van Minder Marine Personeel.   1919.  4 stukken.
448
Lijst van de ledentallen van de afdelingen (d.i. op schepen) van de BMMP gelegen in de havens van Rotterdam en Amsterdam, opgemaakt door W.A. van Kordenoordt.   Z.j.  2 stukken.
449
Brief van Frans, soldaat te Ngawi, aan zijn vader, betreffende zijn situatie in Nederlands-Indië, de veroordeling die hem waarschijnlijk te wachten staat vanwege zijn deelname aan 'een actie' en betreffende andere persoonlijke aangelegenheden.   1919.  1 stuk.
450
Afschrift van een verzoekschrift van Jan Willem Verberne ter kennisname toegezonden aan de Tweede Kamer betreffende de uitbuiting in Nederlands-Indië. Met 3 bijlagen.   1919.  1 omslag.
451
Verzoekschrift van Pieter Bergsma en Soepeno, waarnemend voorzitter en secretaris van de VSTP aan de Minister van Koloniën betreffende een wettelijke regeling van de arbeid en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Met bijlagen.   1919.  1 omslag.
452
Koloniaal verslag van Nederlandsch (Oost) Indië van 1920, voor de zitting (van de Tweede Kamer) 1920/1921.   1920.  1 omslag.
453
'Uittreksel uit het register der besluiten van den Gouverneur Generaal van Ned.-Indië' betreffende 'Regelen voor het toezicht op het byzonder onderwijs...'. Afschrift.   1923.  1 stuk.
454
Afschrift van een geheim ambtelijk schrijven van het PTT-kantoor in Djocja (Yogyakarta) aan het hoofd van de afdeling Algemene Postzaken in Bandoeng (Bandung) betreffende het achterhouden van een serie nummers van De Tribune . Met de kanttekening 'abusievelijk eerst aan mijn adres verzonden'.   1926.  1 stuk.

Documentatie 1919-1924
455
Pagina's uit Het Indische Volk , Algemeen Handelsblad en De Taak met artikelen betreffende Sneevliets zogenaamde suikerspeculatie, 'Baars' afscheidswoord' en kritiek op agitatoren als H. Sneevliet, A. Baars en Semaoen.   1919.  1 omslag.
456
Exemplaren van De Volharding. Orgaan der Vereeniging van Spoor- en Tramweg-Personeel in Nederlandsch-Indië , nr. 8, 11, 24.   1919.  1 omslag.
N.B. Betreft onder andere vertrek van [A.G.P.] Wiewel en [H.W.] Dekker naar Nederland.
457
Pagina's uit De Telegraaf met artikelen 'Bij den kroonprins van Djocja' (Yogyakarta) en 'De regeering en de Indische beweging. Vragen omtrent de arrestaties en externeeringen'.   1919.  1 stuk.
458
Knipsels uit Het Soerabajasch Handelsblad betreffende 'Landbouwtoestanden en vooruitzichten op Ceram' (Seram) en 'Grondbezit en gebruiken in de Molukken'.   1920.  2 stukken.
459
Knipsel betreffende de externering van P. Bergsma uit NederlandsIndië.   Z.j.  1 stuk.
N.B. Waarschijnlijk 1922 .
460
Exemplaren van De school van Nederlands-Indië. Orgaan van het Ned.-Ind. onderwijzers genootschap , nr. 30-31.   1924.  2 katernen.
461
Pagina's uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant met artikel 'De Indische troonrede', de rubriek 'Oost-Indië'; uit het Algemeen Dagblad met de rubriek 'Onze Oost' en een artikel van J.E. Stokvis, 'Indische opnamen'.   1924.  1 omslag.

Knipselcollectie Indonesië. 1925-1939

Land en Volk

- Algemeen -
462
Algemeen, historische en statistische gegevens.   1925-1928, 1931-1938.  1 port.
N.B. In 1931-1932 en 1937-1938 ook de volkstelling.
463
Java.   1929-1930, 1932, 1934, 1938.  1 map.
464
Atjeh Aceh.   1929-1938.  1 map.
N.B. In 1938 ook Sumatra.
465
Nieuw-Guinea.   1936-1938.  1 map.
N.B. Ook Molukken, 1938.
466
Overige buitenbezittingen.   1929-1938.  1 port.

- Europeanen in Indonesië -
467
Algemene positie Europeanen.   1925-1926, 1929-1938.  2 mappen.
468
Europese politieke beweging.   1928-1938.  3 mappen.
N.B. In 1928, 1934-1936 ook vakbeweging; in 1936-1938 ook pers, verenigingsleven, cumulatie.
469
Europese vakbeweging.   1929-1933.  1 map.
N.B. Zie ook inv. nr. 468
470
Europese pers.   1928-1933.  1 map.
N.B. Zie ook inv. nr. 468
471
Indische Sociaal-Democratische Partij.   1930-1933.  1 map.
472
Fascistische beweging.   1932-1933.  2 omslagen.
473
Zending.   1927-1938.  1 map.
474
Europees optreden tegen Indonesiërs.   1928-1933.  1 map.
475
Werkgeversorganisaties en ondernemingsraden.   1929-1933.  1 map.
476
Diversen.   1931-1933.  3 omslagen.

- Indo-Europeanen -
477
Algemene positie Indo-Europeanen.   1928-1938.  1 map.
478
Indo-Europeanen en Indonesiërs.   1929, 1932.  2 omslagen.
479
Kolonisatie door Indo-Europeanen.   1930-1933.  1 map.
480
Politiek en vakbeweging.   1929-1933.  1 map.
481
Diversen.   1931-1933.  3 omslagen.

- Chinezen in Indonesië -
482
Algemene positie Chinezen.   1925-1938.  1 map.
483
Chinese beweging.   1928-1933.  1 map.
484
Chinese pers.   1928-1933.  1 map.
485
Chinezen en Indonesiërs.   1930-1931.  2 omslagen.
486
Diversen.   1932-1933.  2 omslagen.

- Overige -
487
Vreemde oosterlingen.   1928-1934, 1936-1938.  1 map.
N.B. Voor 1935 zie inv. nr. 488.
488
Diversen betreffende land en volk.   1926, 1928, 1930-1938.  1 port.
N.B. Zie ook inv. nr. 462: betreft gedeeltelijk dezelfde onderwerpen.

Indonesische samenleving
489
Inlandse landbouw.   1930-1939.  1 map.
490
Grondgebruik en grondrechten.   1929-1937, 1939.  1 map.
491
Particuliere landerijen.   1929-1937, 1939.  1 map.
492
Kolonisatie.   1932-1937, 1939.  1 map.
493
Coperatie.   1933-1937, 1939.  1 map.
494
Inlandse kapitaalvorming, handel en nijverheid.   1930-1931.  3 omslagen.
495
Credietwezen.   1930-1937, 1939.  1 map.
496
Woeker en pandhuis.   1929-1937, 1939.  1 map.
N.B. Voor pandhuisdienst na 1933 zie inv. nr. 546.
497
Belastingdruk.   1927-1932.  1 map.
N.B. Zie verder belastingwezen inv. nr. 545
498
Arbeidsverhoudingen en migratie.   1925-1937.  3 mappen.
499
Arbeidsconflicten en aanslagen op ondernemingen.   1930-1939.  1 map.
500
Arbeidsinspectie en -wetgeving.   1927-1937, 1939.  1 map.
501
Poenale Sanctie.   1928-1933, 1936-1937, 1939.  1 map.
N.B. Vanaf 1936 ook koeliewerving.
502
Onderwijs.   1925-1926, 1928-1937, 1939.  2 mappen.
N.B. In 1933 ook de 'wilde scholen ordonnantie'.
503
Woningtoestanden.   1928, 1930-1931, 1933-1937, 1939.  1 map.
504
Hygiëne.   1927-1933.  1 map.
505
Volksgezondheid.   1934-1937, 1939.  2 mappen.
N.B. Vanaf 1936 ook pest, tuberculose en malaria.
506
Cultuur en filmwezen.   1939.  1 omslag.
507
Diversen.   1930-1937, 1939.  1 map.

Indonesische volksbeweging
508
Algemeen.   1925-1937, 1939.  2 mappen.
N.B. In 1931-1933 ook vrouwen- en jeugdbeweging.
509
Vakbeweging en werkstaking.   1925-1937, 1939.  1 map.
510
Inlandse pers.   1928-1937, 1939.  1 map.
511
Islamitische beweging.   1928-1937, 1939.  1 map.
512
Nationalistische beweging.   1928-1937, 1939.  1 port.
N.B. In 1933 ook 'Spanning ter Sumatra's westkust'.
513
Partai Nasional Indonesia.   1930-1931.  2 omslagen.
514
Concentratie van nationalistische organisaties.   1930-1933.  4 omslagen.
515
Perhimpoenan Indonesia .   1929-1931.  3 omslagen.
N.B. Zie ook inv.nr. 597, 623
516
Communistische beweging.   1925-1926, 1928-1937.  2 mappen.
517
Fascistische beweging.   1934-1935.  2 omslagen.
518
Politieke vervolgingen, verbanningen en veroordelingen, niet- toelating van vreemdelingen.   1925-1926, 1928-1937, 1939.  2 mappen.
N.B. In 1933 ook 'De zaak Reens en Vrijburg'; vanaf 1935 ook beperking van bewegingsvrijheid.
519
Wettelijke maatregelen tegen bewegingsvrijheid.   1930-1934.  1 map.
N.B. Zie verder inv. nr. 518
520
Digoelkamp.   1928-1937, 1939.  2 mappen.
521
Buitenlandse centra der Indonesische beweging.   1928-1929, 1931.  1 map.
522
Tweede en Derde Internationale en volksbeweging.   1931, 1934 en z.j.  4 omslagen.
523
Internationale samenwerking tegen de volksbeweging.   1933, 1936.  2 omslagen.
524
Opstand in West-Java.   1926-1927.  1 map.
525
Opstand in Sumatra.   1927.  1 map.
N.B. Zie ook inv.nr. 512
526
Razzia in december   1929. 1930-1931.  1 map.
527
Rampokken en verzetsbeweging.   1939.  1 omslag.
528
Diversen.   1931-1932, 1935, 1937, 1939.  1 map.

Koloniaal bestuur en politiek
529
Geschiedenis.   1929, 1931-1932.  1 map.
530
Hollands imperialisme.   1925-1927.  1 map.
531
Algemeen regeringsbeleid en Gouverneur-Generaal.   1925-1929, 1931-1932, 1934-1938.  1 port.
532
Binnenlands bestuur.   1928-1929, 1931-1932, 1934-1938.  1 map.
533
Inlands bestuur.   1928-1929, 1931-1932, 1934-1938.  1 map.
534
Staatsregeling en bestuursvorming.   1929, 1931-1932, 1934-1938.  1 map.
535
Volksraad .   1929, 1931-1932, 1934-1938.  2 mappen.
536
Lokale raden.   1929.  1 omslag.
537
Regentschapsraden.   1929, 1932.  1 map.
538
Decentralisatie.   1928-1929, 1931-1932, 1934-1938.  2 mappen.
539
Zelfbestuur.   1931-1932, 1934-1938.  1 map.
540
Politie.   1928-1929, 1931-1938.  2 mappen.
N.B. In 1934-1935 ook justitie; vanaf 1935 ook verduistering en corruptie; vanaf 1936 ook gevangenissen.
541
Justitie en gevangenissen.   1927-1929, 1931-1933, 1936-1938.  1 map.
N.B. Vanaf 1936 alleen justitie; zie ook inv. nr. 540.
542
Leger en vloot, defensie.   1928-1929, 1931-1932, 1934-1938.  3 mappen.
543
Burgerwacht, vrijwilligerscorpsen, semi-militaire corpsen.   1928, 1932, 1936, 1938.  1 map.
544
Financiële gegevens en begroting.   1928-1929, 1931-1938.  1 port.
545
Belastingwezen.   1933-1938.  1 map.
N.B. Zie ook inv.nr. 497
546
Pandhuisdienst.   1933-1938.  1 map.
N.B. Zie ook inv. nr. 496
547
Opium en zoutmonopolie.   1930-1938.  1 map.
548
Loonregeling, pensioenen en positie burgerlijk overheidspersoneel. Het exemplaar van Madjoe. Maandblad der Vereeniging van oud-onderofficieren van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger ,   1935, nr. 2.   1934-1938.  2 mappen.
549
Positie militair overheidspersoneel.   1937-1938.  1 map.
550
De ' Zeven Provinciën '.   1936.  1 omslag.
551
Diversen.   1932-1938.  1 map.

Bedrijfsleven
552
Algemeen en geschiedenis van de kapitalistische ontwikkeling in Indonesië.   1928-1929.  2 omslagen.
553
Winstcijfers.   1928, 1932-1939.  1 map.
554
Gouvernementsbedrijven.   1928, 1930-1937, 1939.  1 map.
N.B. In 1935 ook boswezen.
555
Concessies en erfpacht.   1928-1929.  2 omslagen.
556
Buitenlands kapitaal.   1928-1929.  2 omslagen.
557
Bankwezen.   1928-1930, 1932-1937, 1939.  1 map.
558
Handel .   1929-1939.  2 mappen.
559
Verkeer.   1927-1933, 1935-1939.  1 port.
N.B. Voor 1934 zie inv. nr. 558.
560
Luchtvaart.   1932-1939.  1 map.
561
Radio.   1933-1939.  1 map.
N.B. In 1939 ook telefoon; zie hiervoor ook inv. nr. 554.
562
Gas, electriciteit, waterleiding.   1935-1939.  1 map.
563
Irrigatie.   1936-1937, 1939.  3 omslagen.
564
Industrie.   1929-1939.  1 port.
565
Petroleum.   1927, 1929-1939.  2 mappen.
566
Mijnbouw algemeen.   1918   1928-1939.  2 mappen.
N.B. Met knipsel uit 1918 betreffende de mijnbouw op Celebes.
567
Tin.   1928-1939.  1 map.
568
Steenkool.   1928, 1935, 1937-1939.  1 map.
569
Hout en boswezen.   1936-1939.  1 map.
N.B. Zie ook inv. nr. 554
570
Cultures algemeen.   1928-1939.  2 mappen.
571
Rijst.   1933-1939.  2 mappen.
572
Suiker.   1927-1939.  1 map.
573
Rubber.   1927-1939.  2 mappen.
574
Bevolkingsrubber.   1928-1931, 1937-1939.  1 map.
575
Rubberfonds.   1939.  1 omslag.
576
Thee.   1930-1939.  1 map.
N.B. In 1938-1939 ook koffie.
577
Koffie.   1936-1937.  2 omslagen.
N.B. Zie ook inv. nr. 576
578
Tabak.   1928-1939.  1 map.
579
Copra, kapok en andere vezels.   1936-1939.  4 omslagen.
580
Visserij.   1929-1937, 1939.  1 map.
581
Handwerk en kunstnijverheid.   1933-1939.  6 omslagen.
582
Samenwerking Nederland-Indonesië.   1938.  1 omslag.
583
Diversen.   1928, 1931-1937, 1939.  1 map.

Crisis en werkloosheid
584
Rapporten over de economische toestand.   1935-1937, 1939.  4 omslagen.
585
Europese gemeenschap in Indonesië.   1932.  1 omslag.
586
Vervallen.
587
Indische gemeenschap: werkloosheid en steun.   1932, 1934-1937, 1939.  1 map.
588
Lonen en loonsverlagingen in particuliere bedrijven.   1932, 1934-1937, 1939.  1 map.
589
Voedselschaarste.   1932, 1934-1937, 1939.  1 map.
N.B. In 1939 ook prijzen levensonderhoud en honger op Java.
590
Diversen.   1932, 1934-1937.  2 mappen.

Nederland en Indonesië
591
Opstelling van de Nederlandse regering t.a.v. Indonesië.   1931-1932, 1934-1938.  2 mappen.
592
Opstelling van de SDAP inzake Indonesië.   1928-1929, 1932-1938.  1 map.
N.B. Vanaf 1934 'opstelling van de arbeidersbeweging'.
593
Opstelling van de CPH inzake Indonesië.   1928.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 592
594
Opstelling van Indonesische organisaties inzake de Liga tegen Koloniale Onderdrukking en Imperialisme afd. Ned. en internationaal.   1927-1929, 1931.  3 omslagen.
595
Opstelling van NAS en RSP ten aanzien van Indonesië.   1928, 1930, 1933.  4 omslagen.
N.B. Zie ook inv. nr. 592
596
Opstelling van de burgerlijke partijen inzake Indonesië.   1928-1930, 1933, 1936-1938.  1 map.
597
Verenigingen en instellingen in Nederland in relatie met Indonesië.   1927-1928, 1934-1938.  5 omslagen.
N.B. Betreft ook Perhimpoenan Indonesia.
598
Diversen.   1933-1938.  1 map.

Buitenland en Indonesi, cq. wereldimperialisme
599
Buitenlands imperialisme algemeen.   1926-1927, [1932 ?].  3 omslagen.
N.B. In [1932?] 'belegging buitenlands kapitaal'.
600
Europa en Indonesië.   1928-1938.  1 map.
N.B. In [ 1932?]-1933 ook 'Frans-Hollandse samenwerking Verre Oosten'.
601
Afrika en Indonesië.   1933-1938.  1 map.
602
Amerika en Indonesië.   1928-1931, 1933-1938.  1 map.
603
Australie en Indonesië.   1931, 1933-1938.  1 map.
604
China en Indonesië.   1929-1930, 1932, 1934-1938.  1 map.
605
Japan en Indonesië.   1928-1938.  1 port.
N.B. In 1937-1938 ook 'Siam'.
606
Brits-Indië en Indonesië.   1929-1930, 1933-1938.  1 map.
N.B. Vanaf 1934 'Engelse koloniën en Indonesi'.
607
Straits, Singapore en Indonesië.   1929-1933.  5 omslagen.
N.B. Zie verder inv. nr. 606
608
Franse koloniën en Indonesië.   1934-1938.  4 omslagen.
609
Filippijnen en Indonesië.   1929-1930, 1933-1936, 1938.  1 map.
610
Overig Azië en Indonesië.   1928-1930, 1934-1935, 1937-1938.  1 map.
611
Oorlogsgevaar in Oost-Azië.   1937-1938.  2 omslagen.
612
Volkenbond en Indonesië.   1929, 1931, 1934, 1937-1938.  5 omslagen.
613
Herverdeling koloniën.   1937-1938.  2 omslagen.
614
Diversen.   1932-1938.  1 map.

Niet-Nederlandse koloniale gebieden in Azië
615
Algemeen.   1929-1930, 1934-1937.  1 map.
N.B. Inhoud overlapt met inv. nr. 616-621.
616
Brits-Indië.   1930-1933.  3 mappen.
617
Indo-China.   1930-1933.  3 omslagen.
618
China.   1930-1932.  2 omslagen.
619
Filippijnen.   1931-1933.  3 omslagen.
620
Internationale verhoudingen in andere koloniale landen.   1938.  1 omslag.
621
Diversen.   1930-1933.  3 omslagen.

Andere onderwerpen
622
'Hoe de Indonesiërs de Hollanders zien', artikel uit De Tribune .   1925.  1 stuk.
623
'De nieuwste explosie van koloniaal machtmisbruik in Indonesi', artikel van H. Sneevliet en 'Manifest' van Perhimpoenan Indonesia tegen de arrestatie van en huiszoekingen bij leden van de Partai Nasional Indonesia, uit De Nieuwe Weg .   1930.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 513, 515
624
Koloniale tentoonstelling in Parijs.   1931.  1 omslag.
625-626
West-Indië.   1929, 1931-1937, 1939.  5 mappen.
625
1929, 1931-1934
626
1935-1937, 1939
627
Lezingen, reisindrukken en literatuur over Oost- en West-Indië.   1929, 1931-1938.  3 mappen.
628
Artikelenserie 'Indonesia' van 'Gadjah Poetih' uit De Nieuwe Fakkel .   1938.  1 omslag.

Documentatie betreffende Europa en andere werelddelen

N.B. Voor Suriname en de Antillen zie inv. nr. 625-627.

Nederland

N.B. Zie ook inv. nr. 396
629
Pamflet 'Een verklaring van Gorter' betreffende de weigering van de redactie van De Tribune artikelen tegen de Entente op te nemen.   1918.  1 stuk.
630
Pagina uit De Tribune met artikel 'Een welkomst- en protestvergadering' door de CPH georganiseerd t.g.v. Sneevliets terugkeer uit Nederlands-Indië. Met tekst van het lied 'De storm en de eik' van A.M. de Jong, opgedragen aan en gezongen voor H. Sneevliet.   1919.  2 stukken.
631
Pagina uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant met artikel over een spreekbeurt van H. Sneevliet voor de afdeling Zwolle van de CPH over het onderwerp 'De koloniale politiek der Nederlandsche regeering'.   1919.  1 stuk.
632
Exemplaar van De Tribune met het artikel 'Het feest, het woord, de daad, de vlag' van Maring betreffende de feestelijkheden n.a.v. het 25-jarig bestaan van de SDAP.   1919.  1 stuk.
633
'Het moderne kijkspel of een tentoonstelling van kopstukken van het Nederlandsche Scheurmakers Verbond in 1923', brochure in dichtvorm van W. Beek, uitgegeven door 'een aantal kameraden die het ernstig meenen met het oude beproefde N.A.S.'.   1923.  1 stuk.
634
Exemplaren van De Tribune van 23-24 juni met het artikel 'Inzake partijkwesties'   1924.  1 omslag.
635
'Fata Morgana, orgaan van het buitengewone congres van de C.P.H., mei 1925 te Amsterdam onder redactie van Nitschewo'. Jrg. 16, nr. 13.   1925.  1 stuk, 2 ex.
636
'Eenige feiten van klasse-verraad der moderne arbeidersbeweging' verzameld door C.A. de Klerk, voorzitter van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders in Nederland. Brochure.   [1928 ?].  1 katern.
637
Knipsel betreffende de burgerweermacht 'Pro rege' en de militaire vooroefeningen.   1928.  2 stukken.
638
Knipsels uit het Algemeen Handelsblad van de rubriek 'Politiek weekoverzicht'.   1929.  1 omslag.
639
Knipsel uit het Algemeen Handelsblad betreffende verschillende onderwerpen.   1929.  1 omslag.
640
Exemplaar van De Arbeid met een artikel betreffende de begrafenis van H. Maters.   1931.  1 stuk.
641
Knipsels betreffende de vredesbeweging en antimilitarisme.   1932.  1 omslag.
642
Knipsels betreffende de vrijwillige militaire organisatie, fascisme (oprichting NSB , Nationale Unie) en relatie van het Rode Kruis met het militarisme.   1932.  1 omslag.
643
Knipsel uit Het Volk betreffende het aannemen van het 'wetsontwerp tot tijdelijke korting op de salarissen' door de Eerste Kamer.   1932.  1 stuk.
644-645
Knipsels betreffende de verkiezingen voor de Tweede Kamer.   1933.  2 omslagen.
646
Knipsels betreffende de regeringsverklaring van Colijn en debatten in de Tweede Kamer.   1934.  1 omslag.
647-648
Pamfletten en krantjes van de CPN, afdelingen van de CPN en nevenorganisaties.   1935-1939 en z.j.  2 mappen.
647
1935-1936.
648
1937-1939 en z.j.
649-650
Pamfletten en krantjes van de SDAP, afdelingen van de SDAP en nevenorganisaties. 1933, 1935-1939.  2 mappen.
649
1933, 1935-1936.
650
1937-1939
651-652
Pamfletten en krantjes van de 'burgerlijke' partijen.   1933, 1935-1939.  2 mappen.
651
1933, 1935-1936
652
1937-1939
653
Pamfletten en krantjes van de NSB.   1935-1938.  1 map.
654
Pamfletten en krantjes van andere groeperingen.   1937-1938.  1 map.
655
Knipsels uit het Wiering's Weekblad met een artikel betreffende het hamsteren.   1939.  2 stukken.

Duitsland
656
1 Mei-nummer van Die Rote Fahne. Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund).   1919.  1 stuk.
657
Exemplaar van Spartakus , uitgave van de KPD (Spartakusbund), nr. 1, waarin is opgenomen het artikel 'Parlament und Revolution. (Rundschreiben des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale)' van Sinowjew (G.E. Zinov'ev ). 1 sept.   1919.  1 stuk.
658
Knipsels betreffende de Onafhankelijke Socialistische Partij Duitsland (USPD).   1920.  2 stukken.
659
Knipsels betreffende het nationaal-socialisme.   1932.  1 omslag.
660
Pagina uit De Radencommunist met deel van een artikel n.a.v. het proces tegen [M. van der] Lubbe, waarin de houding van de burgerlijke pers en van de Stalinisten wordt gehekeld.   Z.j.  1 stuk.

USSR na 1924

N.B. Zie ook inv. nr. 664
661
Bulletin Communiste. Organe du communisme international, supplement bij nr. 23 bis, met het artikel 'Le suicide de A. Joffe' (A.A. Ioffe). Parijs,   1927.  1 stuk.
662
Exemplaar van Die Aktion , Heft 10/12, waarin onder andere zijn opgenomen de artikelen 'Rufe aus der Verbannung' van Trotski; 'Notschrei für Trotski' van Karl Radek; en 'Der Weg der Henriette Roland Holst' van Karl Korsch, Berlin   1928. Met circulaire betreffende een 'oproep' waarschijnlijk n.a.v. Trotski's verbanning,   Z.j.  1 katern en 1 stuk.
663
Knipsels betreffende de moord op Kirow ([S.M.] Kirov) en de daarop volgende gebeurtenissen.   1934-1935.  1 map.

Overige
664
Knipsels uit Duitstalige kranten en tijdschriften betreffende Azië, Afrika, Australië, Midden-Oosten, Oost-Europa, Samoa, USSR en VS.   1927-1929 en z.j.  1 omslag.

PERIODE 1940-1942. IN NEDERLAND


Illegaliteit


Persoonlijk
665
Ingekomen brief van E. Bouwman betreffende de aanvaarding van Sneevliets ontslag als voorzitter van het NAS en redacteur van De Arbeid.   8 juni 1940.  1 stuk.
666
Buskaartje voor het traject Roosendaal-Bergen op Zoom. Met aantekening van W.H. Sneevliet-Draaijer: 'onze laatste rit in vrijheid....'.   5 maart 1942.  1 stuk.
667
Aantekeningen van Sneevliet betreffende uitspraken over de NSB in Onze Taak , 1941;
lijstje van [door Sneevliet meegenomen?] boeken, brochures en schrijfbenodigdheden;
anonieme aantekeningen van na de oorlog betreffende een vergadering [van leden van de Revolutionair Communistische Partij?] over hun politieke opstelling in het algemeen en t.o.v. CPN en Eenheidsvakcentrale (EVC);
betreffende de opvatting van [J.] Burnham en de 'Johnson-Forest-tendens' t.a.v. de vraag of de Sovjet-Unie nog als arbeidersstaat kan worden beschouwd;
betreffende de EVC, die aansluiting bij de massa mist en het recht van de plaatselijke leiding [van de RCP?] te beslissen of de leden zich dienen aan te sluiten bij NVV of EVC.   1941 en z.j. Handschrift. 1 (uiteengenomen) deel.

Marx-Lenin-Luxemburg-front (MLL-front) en Contre le Courant

N.B. Zie ook inv. nr. 739
668
'Spartacus ontwaakt! Het derde front marcheert', brochure door Baanbreker (ps. van H. Sneevliet). 28 febr.   1941.  1 katern.
669
Ingekomen brief van 'Het Vijfmanschap rondom "D.V." (De Vonk)' aan de Centrale Leiding van het MLL-front betreffende hun bezwaren tegen de door hen gevolgde lijn. 25 sept.   1941.  1 stuk.
N.B. Het vijfmanschap bestaat uit Jef Last, Tom Rot, Dirk Schilp, Wim Storm en Eddy Wijnkoop.
670
Manuscript van een artikel van [Koolhoven?] betreffende de positie van de socialistische beweging en de bezwaren tegen programma en strategie van 'De Vonk'. Met correcties van Sneevliet.   [1941].  1 stuk.
671
Manuscript van 'De crisis der sociaaldemokratie', vertaling van de Junius-brochure (Zürich 1916) door Baanbreker. Incompleet.   Z.j.  1 katern.
N.B. Junius is een pseudoniem van Rosa Luxemburg.
672
Concept-tekst en exemplaren van Contre le courant , België, nr. 11 (1.9.1941), nr. 3 (8.12.1941), nr. 21 (19.1.1942), en Tegen den stroom , een uitgave in samenwerking met het MLL-front (18.12.1941).   1941-1942.  1 omslag.
N.B. Uitgave van G. Vereeken.

Documentatie
673
Circulaire houdende het 'Antwoord van de verbondsvoorzitter van het R.K. Werklieden Verbond aan Dr. W. Hellwig, op 25 juli 1941' en 'uittreksel van het herderlijk schrijven, dat op zondag 2 aug. 1941 in alle katholieke kerken in Nederland is voorgelezen' betreffende de gelijkschakeling van het RKWV.   1941.  1 stuk.
674
'Rede van den Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over de schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt', brochure.   [1941].  1 katern.
675
Verzetsmanifest 'Laten onze artsen zich gelijkschakelen?'.   [1941].  1 stuk.

Opsporing, gevangenschap, proces


N.B. Betreft later verzamelde stukken.
676
Authentieke afschriften van een briefwisseling van de Sicherheitsdienst en Sicherheitspolizei betreffende een onderzoek naar de verblijfplaats van H. Sneevliet, Edo Fimmen en een aantal buitenlanders die worden verdacht van een 'angeblich geplantes Attentat auf den Führer und Mitglieder der Reichsregierung'.   1940-1941.  1 katern.
677
Afschriften van de processen-verbaal van de verhoren van H. Sneevliet, K. Barten, A. Menist, W.F. Dolleman, G.J. Koeslag, J. Edel, C.H. Gerritsen, R. Witteveen.   [1942].  1 omslag.
678
Afschrift van het proces-verbaal van de rede van Sneevliet op de tweede zittingsdag van het proces [8 april 1942 te Amsterdam].   [1942].  1 stuk, 2 ex.
679
Afschrift van het proces-verbaal van het 'slotverslag' (de conclusie van de aanklager).   [1942].  1 stuk.
680
Afschrift van de acte van beschuldiging en vonnis. 9 april   1942.  1 stuk.
681
Fotokopieën van afscheidsbrieven van H. Sneevliet aan W.H. Sneevliet-Draaijer, Bep en Sal Santen en hun dochter en de familie Smeets-Sneevliet.   11-12 april 1942.  1 omslag.
682
Exemplaar van De Telegraaf met bericht betreffende de terechtstelling van Sneevliet en zeven medeveroordeelden. 13 april   1942.  1 omslag.
683
Afschrift van een gedeelte van een brief van [A.] Seyss-Inquart, waarin hij een typering van Sneevliet geeft en de doodstraf voorstelt. 15 april   1942.  1 stuk.

Knipselcollectie Tweede Wereldoorlog


Internationaal
684-686
Knipsels betreffende 'Neuropa' (Neu-Europa) en het socialisme; betreffende Nederland in het nieuwe Europa; betreffende het verloop van de oorlogshandelingen; betreffende niet direkt bij de oorlog betrokken landen en terreur in bezette gebieden.   26 juni 1940 - 15 dec. 1941.  5 delen.
687-691
Knipsels betreffende Duitsland, Italië, het Vaticaan, Spanje, de Balkan en het Nabije Oosten.   6 juni 1940 - 20 nov. 1941.  5 delen.
N.B. Voor Iran zie inv. nr. 684 C.
692-699
Knipsels betreffende Frankrijk, Engeland, de VS, Japan en het Verre Oosten, waaronder Oost-Indië.   1 aug. 1940 - 15 dec. 1941.  8 delen.
700-707
Knipsels betreffende Indonesië en overige koloniën, de Sovjet-Unie, de Duits-Russische oorlog en het antibolsjewisme.   29 juni 1940 - 11 dec. 1941.  8 delen.
N.B. Voor Oost-Indië zie ook inv. nr. 692.

Nederland tijdens de bezetting
708-710
Knipsels betreffende de capitulatie, bestuursmaatregelen van de Duitsers en financiën.   Mrt. 1940 - nov. 1941.  3 delen.
N.B. Zie ook inv. nr. 684-686
711-712
Knipsels betreffende arbeidsverhoudingen, vakbewegingen, overige sociale zaken en socialistische arbeidersbeweging.   Juni 1940 - nov. 1941.  2 delen.
713-715
Knipsels betreffende onderwijs, voorlichting en cultuur en betreffende de jodenvervolgingen.   Juni 1940 - dec. 1941.  2 delen en 1 omslag.
716
Knipsels betreffende de februari-gebeurtenissen. Met enkele pamfletten van de Duitsers, van het Lenin-Liebknecht-Luxemburg-front en Het Derde Front.   Febr.-mrt. 1941.  1 deel.
717-718
Knipsels betreffende de (oude) politieke partijen en de Nederlandsche Unie, betreffende economische aangelegenheden en diverse onderwerpen.   Juli 1940 - dec. 1941.  2 delen.
719-721
Knipsels betreffende de NSB. Met enkele pamfletten.   Juli 1940 - nov. 1941.  2 delen en 1 omslag.
722-723
Knipsels betreffende 'overige fascisten' en het 'renegatendom' (d.i. de Troelstrabeweging en Paul Kiès, Nederlandsche Socialistische Werkgemeenschap, VARA , e.a.). Met pamfletten.   Juni 1940 - okt. 1941.  1 deel en 1 omslag.

TOEVOEGINGEN. 1945-1984


N.B. Zie ook inv. nr. 667

Comité ter verzorging van de laatste rustplaats van door het fascisme vermoorde revolutionnairen gedurende de Duitse bezetting 1940-1945

724
Notulen van de vergadering van het werkcomité van 22 okt. 1945;
lijsten van namen van personen aan wie kaarten zijn verzonden voor Westerveld [1945?] en voor de plechtigheid op 9 nov. 1946;
administratie van ontvangen steunlijsten en -gelden; lijst van inkomsten en uitgaven;
lijst van sprekers in de aula van Westerveld.   1945-1946.  1 deel.
725-726
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken. Met financiële bescheiden.   1945-1947, 1949.  2 mappen.
725
1945
726
1946-1947, 1949
727
Rouwenveloppen met de namen van de tien gefusilleerden.   Z.j.  1 omslag.
N.B. Zonder inhoud, slechts een lege kaart is bijgevoegd.
728
Condoleantielijsten.   [1945].  1 omslag.
729
Ingekomen brieven betreffende aanvragen van kaarten voor de plechtige onthulling van het grafmonument op 9 nov.   1946.  1 map.

Stukken afkomstig van W.H. Sneevliet-Draaijer

730
Ingekomen brieven en afdrukken van ingekomen brieven.   1945, 1948-1951, 1956. 1 map;
Alma, Lie.   1956. 1 st;
Cosquino de Bussy-van der Lelie, A.M. le.   1945. 1 st;
Langkemper , A.   1950. 1 st;
Roland Holst, H.   1948, 1950-1951. 8 st.
N.B. 1 origineel en 7 fotokopieën; Rosmer, A. 1949. 1 st.
731
Ingekomen stukken van het 'Comité ter verzorging van de laatste rustplaats van door het fascisme vermoorde revolutionnairen gedurende de Duitse bezetting 1940-1945'.   1945, 1948.  3 stukken.
732
Afschrift van een brief van J.H. de Pont aan C. Smeets-Sneevliet vlak voor de executie.   1942.  1 stuk.
733
Afschrift van een ingezonden stuk aan de redactie van De Vlam betreffende de gebeurtenissen in de gevangenis van Amersfoort in de nacht voorafgaande aan de fusillering van Sneevliet en zijn medeveroordeelden afkomstig van nr. 15 P.D.A. (P. Pluyter). Met begeleidend schrijven en ingekomen brieven.   1945-1946.  1 omslag.
734
Knipsels uit De Telegraaf , De Vlam , De Waarheid , Het Vrije Volk e.a. betreffende het proces, begrafenis en monument voor de gefusilleerden en betreffende de oorlogsmisdadiger W. Lages.   1942, 1945, 1954.  1 omslag.
735
Knipsels van artikelen betreffende H. Sneevliet uit La Battalla , de Nieuwe Rotterdamsche Courant , De Radiogids , Het Parool , De Tribune .   1947, 1949, 1952, 1954, 1956 en z.j.  1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 750
736
Pagina's uit Vrij Nederland met artikel 'Veertig jaar Sowjet-Unie'.   1957.  1 omslag.
737
Reclamebiljet voor 'l'Affaire Toulaev', roman van Victor Serge.   Z.j.  1 stuk.

Stukken afkomstig van M.E. Horeman-van der Ploeg

738
Fotokopieën van akten, correspondentie en knipsels van en betreffende Johan Horeman en C.H. Gerritsen en betreffende de berechting van de verraders van de Sneevliet-groep.   1945-1949.  1 omslag.

Stukken afkomstig van de familie Santen-Blaauw


N.B. Betreft fotokopieën van originelen in privé-bezit; nieuwe afdrukken van een deel van de foto's uit de fotoalbums zijn opgenomen in de collectie Beeld en geluid van het IISG.

Correspondentie
739
Fotokopieën van brieven van H. Sneevliet aan een lid van MLL-front.   1942.  2 stukken.
740
Fotokopieën van condeolancebrieven bij het overlijden van Mien Sneevliet-Draaijer. Met bedankbrieven van S. Santen en G. Santen-Blaauw.   1965.  1 omslag.
741
Fotokopie van een brief van Ellie Menist betreffende de toezending van foto's en een anoniem 'welkom thuis'-briefje.   1975 en z.j.  3 stukken.

Fotoalbums
742
Fotokopieën van een fotoalbum betreffende Sneevliet met zijn ouders en foto's van plaatsen uit zijn jeugd, onder andere Den Bosch.   1936 en z.j.  1 omslag.
N.B. ' Sneevliet -album 5'.
743
Fotokopieën van een fotoalbum betreffende H. Sneevliet, Betsy, Pim en Pam (vanaf hun geboorte tot volwassenheid).   Z.j.  1 omslag.
N.B. ' Sneevliet -album 1'.
744
Fotokopieën van een fotoalbum betreffende de begrafenis van Pim, overleden op 4 maart 1932. Z.j.  1 omslag.
N.B. ' Sneevliet -album 4'.
745
Fotokopieën van een fotoalbum betreffende de begrafenis van Pam, waarschijnlijk overleden op 26 januari 1937.   Z.j.  1 omslag.
N.B. 'Sneevliet-album 3'.
746
Fotokopieën van een fotoalbum betreffende Sneevliets dochter Sima en haar ouders, Sima Žolkovskaja en H. Sneevliet.   1924-1934.  1 omslag.
N.B. 'Sneevliet-album 2'.
747
Fotokopieën van een fotoalbum betreffende kampen van de Leninistische Jeugd Garde en vakanties en uitstapjes van Henk en Mien Sneevliet, Sal Santen en Bep Blaauw en hun dochter Ellen.   1930-1953.  1 omslag.
N.B. 'Sneevliet-album 6'.
748
Fotokopieën van fotoalbums betreffende het leven van Bep Blaauw.   1936-1960.  1 map.
N.B. 'Sneevliet-album 7'.
749
Fotokopieën van een plakboek met foto's en teksten betreffende het leven van Mien Draaijer, tot haar overlijden op 20 aug.   1965.  1 port.
N.B. 'Sneevliet-album 8'.

Documentatie

750
Knipsels van (herdenkings)artikelen betreffende H. Sneevliet uit de Haagse Post, Nieuwe Rotterdamsche Courant , Radikaal , Links , Spartacus. Orgaan ter bevordering van de zelfstandige Arbeidersstrijd , Vrij Nederland , Het Parool en De Waarheid .   1962, 1967, 1975, 1984.  1 map.
N.B. Zie ook inv. nr. 735

LATER ONTVANGEN TOEVOEGINGEN (na 1985). 1902-1993


Stukken afkomstig van W.A. Bouma

751
Ingekomen brieven van H. Sneevliet, gericht aan de familie Bouma, geschreven van uit het huis van bewaring te Amsterdam.   1933.  1 omslag.
752
Correspondentie van W.A. Bouma met E. Werkman in verband met diens artikel over H. Sneevliet in Het Parool van 3 nov. 1971, naar aanleiding van de publicatie van Sneevliet rebel van Sal Santen. Met knipsel van het artikel.   1971.  3 stukken.

Stukken afkomstig van A.J. Saich


N.B. Betreft fotokopieën van originelen in de Centrale Partij Archieven in Beijing.
753
Fotokopie van een brief van Chen Duxiu aan Vojtinskij, waarin hij stelt dat samenwerking met de KMT een mogelijkheid zou kunnen zijn. 30 juni   1922.  1 stuk.
N.B. In het Chinees.
754
Fotokopie van een brief van Zhang Guotao aan Vojtinskij (en Mussin) betreffende de tegenstellinqen tussen zijn visie en die van Sneevliet, zoals die naar voren kwamen op het Derde Congres van de CPC en betreffende de huidige situatie in de CPC. 16 november   1923.  1 stuk, 16 pagina's.
N.B. In het Engels .

Stukken afkomstig van Sal Santen

755
Exemplaren van twee Brieven aan een Jeugdvriend , van twee Socialistische Brieven en van een der Brieven aan Sociaal-Democraten ; van een Open brief aan dr. Seijss Inquart, van een in het Duits geschreven pamflet, van teksten van verhandelingen over het kapitalisme, over de rol van de Sovjet-Unie en andere onderwerpen; exemplaren van de nrs. 23, 24 en 25 van het Bulletin van het M.L.L.-front , van nr. 5 van Het Kompas en van twee in 1941 en in 1942 verschenen afleveringen van De Nieuwe Gids ; een exemplaar van de Junius-brochure (zie ook inv. nr. 671) en aantekeningen betreffende Napoleons verblijf op St. Helena.   1941-1942.  1 map.

Stuk afkomstig van C.J.H. (Stan) Poppe sr.

756
Briefkaart van H. Sneevliet, in het Maleis, aan mevr. Sinoem. Met een vertaling in het Nederlands.   1921.  2 stukken.

Stukken afkomstig van P. Brouwer

757
Twee klembanden voor de postzegelverzamelingen van Pim en Pam. [Jaren '20].  1 portefeuille.

Stukken afkomstig van het Rossijskii Centr Chranenija i Izucenija Dokumentov Novejsei Istorii te Moskou

758-759
Lijsten van na de Tweede Wereldoorlog in het Centrale Partij Archief in Moskou terecht gekomen stukken uit het H. Sneevliet-archief. Met een kopie van een beschrijving van deze stukken in het IISG kwartaalverslag over het 4e kwartaal van   1938. Z.j.  2 mappen.
N.B. Betreft lijsten in de Russische taal.

Stukken afkomstig van Th. van Veen

760
Fotokopie van een brief van Theo van Veen, echtgenoot van Sneevliets dochter Sima, aan Li Yuzhen, Sneevliet-onderzoekster in China.   [1991].  1 stuk.

Stukken afkomstig van E.J. (Betsy) Brouwer (via P. Brouwer)

761
Ansichtkaarten van verschillende personen aan E. Brouwer en Pim en Pam in Nederland.   1902-1906, 1908, 1914 en z.j.  20 stukken.
762
Ansichtkaarten van H. Sneevliet aan E. Brouwer en Pim en Pam in Nederland.   1903, 1908, 1910-1913 en z.j.  43 stukken.
763
Ansichtkaart van H. Sneevliet aan K. Brouwer in Nederland. Fragment.   [1904 ?].  1 stuk.
764
Ansichtkaarten van E. Brouwer aan H. Sneevliet in Nederland.   1908.  2 stukken.
765
Ansichtkaarten van verschillende personen aan H. Sneevliet in Nederlands-Indië.   1913, 1915.  6 stukken.
766
Ansichtkaarten van verschillende personen aan E. Sneevliet-Brouwer en Pim en Pam in Nederlands-Indië.   1914-1916, 1918-1922 en z.j.  85 stukken.
767
Ansichtkaarten van H. Sneevliet aan E. Sneevliet-Brouwer en Pim en Pam in Nederlands-Indië.   1916, 1919-1922 en z.j.  114 stukken.
768
Ansichtkaarten van H. Sneevliet in Nederland aan [H.W. ] Dekker en [M.] Kasan.   1919.  2 stukken.
769
Ansichtkaarten aan H. Sneevliet in China van Pim, Pam en anderen.   1923.  2 stukken.
770
Ansichtkaarten van verschillende personen aan E. Brouwer en Pam en Pim in Nederland.   1923-1927, 1930-1936 en z.j.  54 stukken.
771
Ansichtkaarten van H. Sneevliet aan E. Brouwer en Pim in Nederland.   1924-1925, 1927, 1930.  7 stukken.
772
Ansichtkaarten aan E. Brouwer.   1964 en z.j.  19 stukken.
773
Stamboom van de familie Brouwer-Baerslag.   [1993].  1 stuk.

Aanvulling 2001


In 2001 is het archief van Sal Santen geïnventariseerd. In dit archief werden stukken aangetroffen die behoren tot het archief van Henk Sneevliet, de schoonvader van Sal Santen. Besloten is om van deze aanvulling een aparte inventaris te maken. Hetzelfde is gebeurd met stukken die behoren tot het archief van de RSAP, die ook in het archief van Sal Santen zijn gevonden.
De omvang van de aanvulling is 0.10 m.

Correspondentie

774-776
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven.   (1936-) 1937-1938.  3 mappen.
774
(1936-), Januari 1937-juni 1937.
775
Juli-december 1937.
776
Februari-april 1938.

Nationaal Arbeids-Secretariaat

777
Stukken betreffende het Werkloosheidscongres, gehouden op 24 maart 1929 in Utrecht.   1929.  1 map.
778
Verslag van de dagelijks bestuursvergadering van de Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS) , gehouden op 12 april 1939.   1939.  1 stuk.

Marx-Lenin-Luxemburg-Front en Contre le Courant

779
Stukken betreffende het Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLL- Front) .   1940-1941.  1 map.
780
Contre le Courant, Bulletin du Groupe Communiste Internationaliste (pour la Construction de la 4e Internationale) .   1938-1940.  1 map.

Manuscripten

781
Typoscript ‘Die Lehren der österreichischen Ereignisse'.   c. 1934.  1 map.
N.B. Op het stuk is de naam A. Mak doorgestreept en vervangen door: Parabellum.

Overige stukken

782
Notulen van de CPN verkiezingsvergadering, gehouden op 19 maart 1937.   1937.  1 stuk.
783
Kopie van een brief met bijlage aan Van Kempen betreffende het voorlopig verslag van de Indische begroting over 1936.   1935.  2 stukken.

Documentatie

784
‘Correspondence Internationaliste', stencils uitgegeven door de Délégation Internationale des Communistes Internationalistes pour la Construction de la Quatrième Internationale .   1939-1940.  1 map.

LATER ONTVANGEN TOEVOEGINGEN 2002

785
Trouwboekje van Henk Sneevliet en W.H. (Mien) Draaijer.   26 augustus 1931.  1 katern.
786
Verklaring van G. Santen-Blaauw betreffende het vaderschap van Henk Sneevliet over Sima Zholkowsky.   23 december 1988.  1 stuk.

AANVULLING 2004


In 2004 schonk Ellen Santen, de dochter van Sal Santen een aanvulling op het archief van Henk Sneevliet en Mien Sneevliet-Draaijer. Een geluidsband, een cassettebandje met een verkiezingstoespraak van Henk Sneevliet, een 16 mm film met daarop de bijdrage van Mien Sneevliet aan de serie "De Bezetting" (1960) van Lou de Jong over het Marx-Lenin-Luxemburg Front en een foto met daarop o.a. Henk Sneevliet en V.I. Lenin zijn overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.
De aanvulling bedroeg na ordening 0.10 m.

Henk Sneevliet

787
Extract van het vonnis inzake het proces in verband met het manifest n.a.v. de muiterij op ‘De Zeven Provinciën'.   1933.  1 map.
N.B. Zie ook inv.nrs. 394-395.
788
Treinkaartje Portbou - Barcelona.   11 oktober 1936.  1 stuk.
789
Koninklijk Besluit betreffende de toekenning van het pensioen aan Henk Sneevliet als gewezen lid van de Tweede Kamer.   1937.  1 stuk.
790
Typoscript van het artikel ‘De Duitse inval in Rusland'.   [1941].  1 map.
791
Fotocopie van een afscheidsbrief van Henk Sneevliet aan zijn advocaat De Pons .   11-12 april 1942.  1 stuk.
792
Brief van P.D.A. aan de redactie van ‘De Vlam' .   6 november 1945.  1 stuk.
N.B. De schrijver zat in hetzelfde bunkercomplex gevangen als Henk Sneevliet en de andere opgepakte M.L.L.-leden en beschrijft hun laatste uren vlak voor de executie.
793
Kopieën van dichtregels die Mien Sneevliet-Draaijer schreef naar aanleiding van de executie van haar man.   [1942].  1 omslag.
NB. Kleurenkopieën toegevoegd in 2009. De zwart-wit kopie is van slechts twee beschreven blaadjes d.d. 13 april, de kleurenkopieën zijn van zes blaadjes d.d. 13 en 14 april. De originele blaadjes zijn in 2009 door Ellen Santen tijdens haar bezoek aan China geschonken aan een Chinese instelling.
794
Ansichtkaart van Henriette Roland Holst.   Z.j.  1 stuk.
795
Ondertekende overschrijvingskaart van het Girokantoor der Gemeente Amsterdam.   Z.j.  1 stuk.
796
Verklaring van Georges Vereeken over de gebeurtenissen rond het verraad van het Marx-Lenin-Luxemburg Front en de rol van Jan Ket .   1945.  1 stuk.
N.B. De verklaring werd afgelegd op 22 februari 1945, met aanvullingen op 16 maart, 13 juli en 31 juli 1945.
797
Verklaring van Bep Santen-Blaauw over het vernietigen van brieven van Sneevliet inzake Indonesië en Sima Zholkowsky .   [1971?]  1 stuk.
798
Een gedrukt artikel over Henk Sneevliet uit een Chinees tijdschrift. Fotokopie.   Z.j.  1 map.
799
Stukken betreffende het benoemen van straten naar Henk Sneevliet en Ab Menist .   1974-1977.  1 map.

Stukken afkomstig van E.J. (Betsy) Brouwer

800
Ansichtkaart van Henriette Roland Holst .   1911.  1 stuk.
N.B. Op de ansichtkaart zijn H. RolandHolst en haar man te zien bij hun huis op de Buissche Heide in Noord-Brabant.

Stukken afkomstig van Mien Sneevliet-Draaijer


Persoonlijk
801
Legitimatiebewijzen.   1945 en z.j.  4 stukken.
802
Medisch certificaat en aanmeldingskaart voor gerepatrieerden.   1945.  2 stukken.
803
Stukken betreffende de toekenning van het weduwepensioen.   1945-1946, 1955 en 1963.  1 map.
N.B. Mien Sneevliet-Draaijer ontving dit pensioen als weduwe van Henk Sneevliet, gewezen lid van de Tweede Kamer.
804
Stukken betreffende financiële compensatie van geleden verliezen in de oorlog.   1945-1965.  1 map.
805
Bewijs van goed gedrag.   1953.  1 stuk.
806
Stukken betreffende de opname in het A.H. Gerhardhuis te Amsterdam.   1959.  3 stukken.
807
Uittreksel uit het bevolkingsregister en uittreksel uit het register van overlijden van de gemeente Amsterdam.   1965.  2 stukken.

Correspondentie
808
Ingekomen brief van Jo Menist-Raapis .   1946.  1 stuk.
809
Ingekomen brieven van Sal Santen.   1952-1953.  1 map.
N.B. Voornamelijk brieven die Santen verstuurde vanuit Montevideo (Uruguay).
810
Ingekomen brieven van George Vereeken .   1964.  1 map.
811
Overige correspondentie.   c. 1945-1965.  1 map.

Overige stukken
812
Nota van de firma A. Puls voor de heer Draaijer.   30 mei 1940.  1 stuk.
813
Overige stukken.   1957-1962 en z.j.  1 map.

Aanvulling 2009


Stukken afkomstig van Elisabeth (Bep) Fisher-Spanjer

814
Ingekomen brief bij H. Sneevliet van de Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij.   1919.  1 stuk.
815
Kwitantie voor H.P.L. Wiessing betreffende betaling voor journalistiek werk, uitgeschreven door Sneevliet.   1928.  1 stuk.
816
Afschrift van een brief van H. Wiessing aan Henriëtte Roland Holst over de actie voor Trotsky .   1928.  1 stuk.
817
Afschriften (in typoscript) gemaakt door Bep Spanjer van de artikelen 'De dienstweigering op de Regentes' en 'Honger en machtsvertoon' van H. Sneevliet uit Het Vrije Woord (Amsterdam) 30 juni en 16 sept. 1918.   [jaren dertig].  1 omslag.
818
Manifest aan de opvarenden van de Nederlandsche Marine en de werklieden van de Marinewerven van H Sneevliet. Met correctie.   [1933].  1 omslag, groot formaat A2.
819
Aantekeningen van artikelen in buitenlandse tijdschriften gemaakt door Bep Spanjer voor Sneevliet.   1933-1934.  1 omslag.
820
Knipsel uit De Tribune 'Ze verbieden de kink' betreffende H. Sneevliet.   c. 1934.  1 omslag.
821
Inventaris van het archief van H. Sneevliet gemaakt door Bep Spanjer.   c. 1936-1937.  1 omslag.

Tweede aanvulling 2009


Afkomstig uit de Collectie Joop Morriën

822
Contributieboekje van H. Sneevliet, oud-lid, van de Nederlandsche Federatie van Transportarbeiders.   1939.  1 deeltje.

Aanvulling 2011

823
Kleurenkopie van artikel 'Chinees eerbetoon aan Henk Sneevliet' door John Spijkerman in De Stad Amersfoort van 23 februari 2011.   2011.  1 stuk.

Aanvulling 2013

824
Rouwkaart, tekst van toespraken bij de crematie en andere stukken betreffende het overlijden van Sima Sneevliet (1923-2013).  2013. 1 map.
AFGESCHEIDEN PERIODIEKEN

Overgebracht naar de periodiekencollectie van het IISG: Het Indische Volk 3 nov. 1917(1701/1) 26 okt. 1918 (1756/1) 23 nov. 1918 (1756/2)
De Locomotief 28 febr. 1917 (1678/1) 23 nov. 1917 (1726/6) 30 nov. 1917 (1732/2) 1 dec. 1917 (1733/1,3)
Soldaten en Matrozenkrant , 16 maart 1918 - 16 juli 1919.
Soldatenkrant , 16 okt. 1919 - 16 maart 1920.
De Volharding. Orgaan van de Vereeniging van Spoor- en Tramweg-Personeel in Nederlandsch-Indië 5 mei 1917 (1683/1) 20 aug. 1917 (1695/2) 5 okt. 1917 (1695/1)

CONCORDANS

oud nr. nieuw nr.
1501 zie: 1613/75-78
1502zie: 1613/58-60
1503/148
1504/1-662
1505 zie: 1613/56-57
1506/1-848
1507/1-248
1508/1-1048
1509/1-976
1510/1-1148
1511/1-1548
1512/1-348
1513/1-248
1514/1-477
1515/1-248
1516/148
1517/193
1518/1-376
1519/1-276
1520/1-3, 5-2563
1520/450
1521/148
1522/1105
1523/150
1524/1-649
1525/1-549
1526/1-249
1527/149
1528/1-849
1529/1-649
1530 zie: 1613/15
1531/149
1532/1-7, 1249
1532/8-1173
1533/1-2125
1534/1-449
1535zie: 1613/19-20
1536/1-349
1537/1-2139
1538/1-2103
1539/1130
1539/2-3112
1540/1141
1541/1-356
1542/1-11, 1576
1542/12-14, 16-1849
1543/149
1544/1-249
1545/1-249
1546/1142
1546a/1-8130
1547/149
1548 zie: 1613/17-18, 21-22
1549 zie: 1613/1-10, 23-55, 61-80
1550/1-2076
1551/1105
1551/2-3129
1552/1129
1553/150
1554/1-394
1555/150
1556/150
1557/1-10150
1558/1-250
1559/1-1750
1560/1-349
1561/1-1149
1562/150
1563/1-850
11564/150
1565/1-250
1566/1-750
1567/150
1568/1-250
1569/1-452
1570/1-351
1571/151
1572 zie: 1613/16
1573/1-552
1574/152
1575/1-1851
1576/149
1577/151
1578/161
1579/151
1580/1-251
1581/1-1851
1582/151
1583-
1584/1-451
1585 zie: 1613/11-13
1586/1-451
1587/1-252
1588/152
1589/1-366
1590/1-352
1591/152
1592/152
1593/1-365
1594/1-552
1595/152
1596/152
1597/1-252
1598/152
1599/1-1252
1600/1-252
1601/1-366
1601/4-569
1602/1-252
1603/1zie: 1613/14
1604/1-252
1605/1-352
1606/1-252
1607/1-2052
1608 -
1609/1-252
1610/152
1611/152
1612/152
1613/1-8053
1614-1650 -
1651/154
1652/1-257
1653/1-2171
1654/164
1655/1-275
1656/1186
1657/1-378
1658/171
1658/270
1659/1-2160
1660/184
1661/167
1662/1-14172
1663/1-7116
1664/1-3160
1665/1-779
1666/157
1667/1-1258
1668/1-4558
1669/1-459
1670/185
1671/1-979
1672/1-280
1673/1187
1674/1-33184
1675/186
1676/1-45185
1677/1-2148
1678/1 in: periodieken coll.
1678/2-5161
1679/1-2173
1680/1166
1681/1155
1681/272
1682/1-2128
1683/1 in: periodieken coll.
1684/1-2102
1684/3167
1685/1-387
1686/1-2167
1686/3161
1686/4-568
1687/181
1687/2-382
1688/1175
1689/1174
1690/1-15103
1691/1-16149
1692/1167
1693/168
1694/1-19104
1695/1-2 in: periodieken coll.
1696/1162
1697/1, 3-7156
1697/2-
1698/1176
1699/1177 700/1178
1701/1 in: periodieken coll.
1702/1-5106
1703/1-7107
1704/1112
1705/1113
1706/1-3108
1707/1-37108
1708/1-6109
1709/1-5124
1710/1-6110
1711/1-33110
1712/1-44110
1713/1-35110
1714/1-79110
1715/1-69111
1716/1-40111
1717/1-20111
1718/1-14122
1719/1-25122
1720/1123
1721/1124
1722/1124
1723/1-4168
1724/1168
1725/1122
1726/1-5168
1726/6 in: periodieken coll.
1727/1-4168
1728/1168
1729/1-2, 4168
1729/3 -
1730/1168
1731/1-2168
1732/1168
1732/2 in: periodieken coll.
1733/1, 3 in: periodieken coll.
1733/2168
1733/4-5127
1734/1 -
1735/1168
1736/1-2 -
1737/1168
1738/1168
1739/1-9124
1740/1-5121
1741/1168
1742/1168
1743/1-2131
1744/1-13132
1745/1-26132
1746/1-2133
1747/1-10133
1748/1152
1749/1137
1750/183
1751/1158
1752/1-295
1753/1-7126
1754/1-4169
1755/1-2170
1756/1183
1756/2 in: periodieken coll.
1757/1179
1757/2180
1758/1144
1759/1-5159
1760/15134
1761/1-2135
1762/1136
1763/1-2170
1764/1181
1765/1-6140
1766/1-10137
1767/1165
1768/1-2170
1769/1138
1770/1182
1771/1-2-
1771/3-5170
1772/1143
1773/1-2138
1774/1170
1775/1153
1775/2157
1776/196
1777/1146
1778/1-7152
1779/1147
1780/1-19115
1781/1-9117
1782/1-2118
1783/1-3119
1784/1151
1785/188
1786/188
1787/1-498
1788/199
1789/189
1790/188
1791/1-390
1792/192
1792/2101
1792/397
1792/4446
1793/1-291
1794/1163
1795/1-498
1796-
1797/1100
1798/1164
1799/1-
1800/1-491
1801/1-2447
1802/1-2448
1803/1145
1804/1-2120
1805/1114
1806-2500-
2501/1361
2502/1363
2503/1363
2504/1361
2505/1361
2506/1361
2507/1-4207
2508/1361
2509/1319
2510/1-5361
2511/1-8361
2512/1-2319
2513/1361
2514/1-6361
2515/1-7361
2516/1361
2517/1-2361
2518/1361
2519/1-2361
2520/1-2361
2520/3363
2521/1-4363
2522/1-4377
2523/1361
2524/1-9361
2525/1207
2526/1442
2527/1-5361
2528/1-3386
2529/1-11386
2530/1361
2531/1-6361
2532/1369
2532/2, 4-5447
2532/3446
2533/1361
2534/1361
2535/1441
2536/1441
2536a/1363
2537/1-5207
2538/1-2231
2539/1361
2540/1361
2541/1363
2542/1-2, 4-5, 7-11369
2542/3, 6377
2543/1-2361
2544/1-3381
2545/1361
2546/1-5361
2547/1-2361
2548/1-6363
2549/1363
2550/1-5387
2551/1363
2552/1363
2553/1-3207
2554/1232
2555/1363
2556/1363
2557/1-2363
2558/1-6363
2559/1363
2560/1363
2561/1-3207
2562/1-3363
2563/1-2363
2564/1-2363
2565/1363
2566/1363
2567/1-5207
2568/1-6207
2568a/1-6363
2569/1-2363
2570/1-3363
2571/1379
2572/1373
2573/1-2374
2574/1-9390
2575/1-4390
2576/1-9390
2577/1-2362
2578/1-6445
2579/1-2449
2580/1-2 archief NAS: 334
2581/1-2391
2582/1-2231
2583/1-6363
2584/1454
2585/1391
2586/1-4391
2587/1-8391
2588/1391
2589-2600-
2601/1629
2602/1-6440
2603/1-2455
2604/1-2455
2605/1-2630
2606/1-8443
2607/1-7444
2608/1455
2609/1631
2610/1-4382
2611/1-3383
2612/1382
2613/1-3384
2614/1385
2615/1, 3-15383
2616/1-6413
2617/1-2656
2618/1-3456
2619/1-8450
2620/1-2632
2621/1-2657
2622/1457
2623/1-5442
2624/1-5370
2625/1-39412
2626/1423
2627/1-5414
2628/1-27192
2629/1-5189
2630/1-2190
2631/1-5196
2632/1-16191
2633/1-5194
2634/1-2195
2635/1193
2636/1-3188
2637/1-21197
2638/1-5203
2639/1206
2640/1199
2641/1204
2642/1200
2643/1205
2644/1-29380
2645/1380
2646/1-2658
2647/1-5371
2648/1380
2649/1380
2650/1-14452
2651/1-12343
2652/1453
2653/1-2633
2654/1-10344
2655/1338
2655/2-4339
2655/5-9340
2655/10-11342
2655/12-31341
2656/1-30333
2656/31-42335
2656/43-46333
2656/47-56334
2657/1-8461
2658/1-2350
2659/1-5354
2660/1-7348
2661/1-5349
2662/1-11346
2663/1-16359
2664/1-14337
2665/1-7388
2666/1351
2667/1-
2668/1-2345
2669/1-2346
2670/1-18346
2671/1-23332
2672/1391
2673/1207
2673/2363
2674/1-5360
2675/1-7415
2676/1-7347
2677/1-4329
2678/1-2336
2679/1-7328
2680/1-2347
2680/3348
2681/1-10352
2682/1-10207
2683/1461
2684/1-2392
2685/1-2392
2686/1-2460
2687/1-2196
2688/1-2634
2689/1-2369
2690/1-5358
2691/1622
2692/1-2635
2693/1-2635
2694/1-23420
2695/1-4198
2696/1-13367
2697/1-2661
2698/1-2662
2699/1-33664
2700/1-26664
2701/1662
2702/1-19archief RSP
2703/1368
2704-3000-
3001/1202
3002/1-2201
3003/1209
3004/1210
3004/2-3208
3005/1211
3006/1322
3007/1459
3008/1238
3009/1239
3010/1240
3011/1241
3012/1242
3013/1320
3014/1321
3015/1246
3016/1365
3017/1366
3018/1213
3019/1-3249
3020/1-2212
3021/1-4247
3022/1-4248
3023/1-2250
3024/1207
3025/1207
3026/1231
3027/1-4231
3028/1-6231
3029/1-2312
3030/1231
3031/1313
3032/1323
3033/1-2244
3034/1231
3035/1243
3036/1231
3037/1231
3038/1231
3039/1-2296
3040/1-2296
3041/1-3230
3042/1[-2]231
3043/1234
3044/1-3230
3045/1-3231
3046/1-2231
3047/1231
3048/1234
3049/1-4230
3050/1-3230
3051/1231
3052/1-2230
3053/1236
3054/1245
3055/1230
3056/1231
3057/1-2231
3058/1231
3059/1-2230
3060/1-4297
3061/1235
3062/1236
3063/1-3230
3064/1-2230
3065/1-3231
3066/1-5231
3067/1230
3068/1298
3069/1-2280
3070/1234
3071/1-2230
3072/1230
3073/1230
3074/1231
3075/1315
3076/1300
3077/1-2299
3078/1300
3079/1-3230
3080/1230
3081/1-4301
3082/1-4231
3083/1-3230
3084/1315
3085/1-3231
3086/1235
3087/1230
3088/1230
3089/1230
3090/1-2230
3091/1-2324
3092/1325
3093/1-2319
3094/1-2319
3095/1361
3096/1-2363
3097/1363
3098/1363
3099/1-6363
3100/1361
3101/1361
3102/1-2363
3103/1-2361
3104/1232
3105/1234
3106/1234
3107/1234
3108/1-2234
3109/1233
3110/1-2237
3111/1223
3112/1-2223
3113/1-2224
3114/1270
3115/1-2302
3116/1-2294
3117/1-6287
3118/1287
3119/1-3282
3120/1-8271
3121/1272
3122/1272
3123/1-3274
3124/1-8279
3125/1-3281
3126/1-3281
3127/1-21331
3128/1326
3129/1226
3130/1227
3131/1311
3132/1363
3133/1-2228
3133/3-7229
3134/1311
3135/1311
3136/1-2313
3137/1-2314
3138/1-2311
3139/1-2311
3140/1311
3141/1-4311
3142/1291
3143/1-3292
3144/1-2254
3145/1-2293
3146/1295
3147/1-10259
3148/1-2261
3149/1273
3150/1-2285
3151/1252
3152/1-2269
3153/1286
3154/1263
3155/1-4310
3156/1288
3157/1-3289
3158/1-2289
3159/1290
3160/1290
3161/1-2290
3162/1290
3163/1-4283
3164/1-8275
3165/1-14276
3166/1-4277
3167/1278
3168/1284
3169/1, 3-4268
3169/2251
3170/1-2356
3171/1-4255
3171/5266
3172/1-2256
3173/1-2258
3174/1-3258
3175/1-2260
3176/1262
3177/1-2305
3178/1-3267
3179/1-36264
3180/1-4257
3181/1-8265
3182/1353
3183/1-22222
3184/1-10327
3185/1218
3185/2-5219
3185/6-7220
3186/1-8217
3187/1-4217
3188/1-13220
3189/1-6214
3190/1253
3191/1-3215
3192/1-18221
3193/1-2216
3194/1-3330
3195/1-6330
3196/1-2308
3197/1-5309
3198/1-3305
3199/1-2304
3200/1-2303
3201/1-8307
3202/1-5306
3203/1355
3204/1-
3205/1-2268
3205/3218
3206/1-2318
3206/3317
3207/1-20316
3208/1316
3209/1316
3210/1316
3211/1316
3212/1316
3213/1316
3214/1316
3215/1316
3216/1316
3217/1316
3218/1316
3219/1-3316
3220/1-6316
3221/1-2281
3222/1739
3223 collectie Beeld en geluid

Full table of contents