IISG

Archief Jan van Zutphen

Periode  Ca. 1904-1955
Omvang   7.01 m.
Raadpleging Vrij

Biografie

Zutphen, Jan A. van (1863-1958). Diamantbewerker; mede-oprichter en bestuurslid van de ANDB; bestuurslid NVV; actief in de SDAP; zette zich in voor de tuberculosebestrijding; oprichter van het Koperen Stelen Fonds 1905; gaf de stoot tot de oprichting van de Vereniging tot nazorg van TBC-patiënten Zonnestraal 1926.

Inhoud

Persoonlijke stukken; aantekeningen, artikelen, toespraken e.d.; algemene correspondentie; dossiers onder andere over: het NVV (1905-1936, 1939-1953 onder andere notulen, verslagen, correspondentie), ANDB, overige vakbonden, Algemeene Diamantbewerkersbond België, the London Diamond Workers' Union, andere buitenlandse vakverenigingen, SDAP, PvdA, VARA, AJC, IvAO, Stichting Troelstra-oord, Het Volk, NAOR, Algemeene Nederlandsche Bond Vrede door Recht, Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, Wereldfederalisten Beweging, Humanistisch Verbond Hilversum, Provinciale Staten Noord-Holland, Voogdijraad Amsterdam, Commissie uit het Burgerlijk Armbestuur voor de huiszittende Armen, het Weduwenhof en de Armenhuizen, gemeentelijke Woningdienst, gemeentelijke Werkloosheids Commissie, Koperen Stelen Fonds `Nieuwe Levenskracht' en Zonnestraal (zeer veel materiaal), Staatscommissie inzake de bestrijding der tuberculose, Nederlands Comité tot Rheumatiekbestrijding, Vereniging Maatschappelijk Werk bij Zenuwlijden en Krankzinnigheid, Algemeen Steun Comité Amsterdam 1914, Nationaal Crisiscomité, Commissie voor de Watersnoodcollecte 1926, Stichting Winterhulp Nederland, het Witte Kruis (afdeling Hilversum), Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Arbeid voor Onvolwaardige Arbeidskrachten, secretariaat der Scheidsgerechten voor Spoorwegpersoneel, Ons Huis, Centrale Commissie voor de uitzending van Nederlandse kinderen naar buiten, kinderbescherming, kinderverzorging en opvoeding, commissie van opvoeding `Weezenkas', Stichting `Amsterdamse Kolonieverpleging voor Kinderen', Maatschappij Het Diamantwerkers Weezenfonds, Weldadigheidsvereniging Montefiore.

Brieven en briefkaarten aan zijn vrouw, E. van Zutphen-Lamme, en kinderen en aan de familie J. Hemelrijk-de Jonge 1904-1910, 1941-1955.

Ordening

Het archief van Jan A. van Zutphen bestaat uit drie groepen A, B en C; de eerste groep (A) omvat 66 dossiers (inv.nrs.1 t/m 66) en bevat materiaal dat betrekking heeft op een of op meer onderwerpen; in het laatste geval is elk onderwerp aangeduid met een kleine letter; de tweede groep (B) omvat 49 mappen (inv.nrs.67 t/m 115) en bevat correspondentie; Groep B is onderverdeeld in afdeling B1, B2, B3; afdeling B1 omvat de correspondentie aan Jan A. van Zutphen van bekende afzenders (inv.nrs. 67 t/m 106), brieven van afzenders waarvan alleen de voornaam of voornamen bekend zijn (inv.nrs. 107-108), en brieven van onbekende afzenders (inv.nrs. 109-110); de afdeling B2 (inv.nrs. 111 t/m 114) omvat de correspondentie (voornamelijk afschriften) verzonden door Jan A. van Zutphen; de afdeling B3 (inv.nr. 115) omvat de correspondentie van derden aan derden; op de in inv.nrs. 1 t/m 114 aanwezige brieven en afschriften van brieven is een register van binnengekomen en uitgaande brieven gemaakt; hierin zijn alleen de namen opgenomen van diegenen die in het politieke en sociale leven een min of meer vooraanstaande rol hebben gespeeld of bekend zijn geweest. In het "Register op voornamen" is een aantal voornamen opgenomen, waarmede een brief was ondertekend en waarvan wij de achternaam konden opsporen; de derde groep (C) omvat het materiaal betreffende Zonnestraal i(inv.nrs.118 t/m 148); voor 2010 was dit genummerd: Zonnestraal 1 tot en met Zonnestraal 31; boeken, brochures, manifesten, maandbladen, weekbladen, de kranten met aangeduide artikelen en zonder nadere aanduiding, alsmede de in de verzameling van Zutphen gevonden krantenknipsels en illegale (uit de jaren 1940-1945 afkomstige) pamfletten zijn niet in deze inventarislijst genoemd, daar zij ter completering in andere collecties van het Instituut zijn opgenomen.

INVENTARIS


Op onderwerp samengestelde dossiers (Groep A)

1-10
De dossiers l tot en met 10 bevatten materiaal betreffende: het NVV: o.m. ontwerpstatuten NVV , overzichten verrichtingen van het bestuur, notulen vergaderingen Dag. Best, verslagen diverse besprekingen, correspondentie; congres-map sep.-1952.
1
1905 - feb. 1922.
2
mrt. 1922 - feb. 1923.
3
mrt. 1923 - juli 1923.
4
aug. 1923 - oct. 1923.
5
nov. 1923 - feb. 1924.
6
mrt. 1924 - mrt. 1926.
7
apr. 1926 - mrt. 1927.
8
apr. 1927 - mei 1927.
9
jun. 1927 - nov. 1927.
10
dec. 1927 - 1933.
11
Bevat materiaal betr.:
a. het NVV (   juni 1939 - april 1953 ).
b. NVV-Vrouwenbond , corresp. (   jan. 1949 - nov. 1952 ).
c. NVV. Jeugdorganisatie (   juli 1953 ).
d. Diversen NVV.
12
Bevat materiaal betr.:
a. Geschenk aan NVV van de vakbonden bij 20 - jarig bestaan; correspondentie. (   nov. 1925 - dec. 1926 ).
b. Bestuurdersbonden. Correspondentie; programma's van feestvergaderingen, toegangsbewijzen.
13
Bevat materiaal betr. ANDB
a. afrekeningen, afrekenboekjes, loonlijsten, tarieftabellen, ledenlijst, correspondentie, voorstellen jaarversl.   1903, 1910 , open brief, rapport betr. de "mechanische dop", notities (   1894-1919 ).
b. correspondentie, verrekenstaat, (   1921-1953 ).
14
Bevat materiaal betr. ANDB
a. corr. met Brillantslijpersbazen Vereniging (afd. v. d. ANDB), Brillantsnijdsters- en -snijdersvereniging (afd. v. d. ANDB), Jeugdgroep van de ANDB.
b. manifesten, circulaires en programma's feestelijke bijeenk. van de ANDB.
c. Statuten en huish. regl. ANDB; contributie-boekjes ANDB van J.A. van Zutphen; legitimatiekaarten (ANDB); contributiediploma's Brillantslijpersbazen Vereniging.
d. Diversen ANDB.
15
Bevat
a. corr. met andere Nederlandse vakbonden en vakverenigingen
b. materiaal betr. NAS . (corr., agenda verg.)
c. materiaal betr. de staking van   1903.
1. enkele bescheiden betr. het Landelijk C.v.V.
2. enkele bescheiden betr. de ondertekening van het rapport van het C.v.O. i.z.L.C.v.V.
3. materiaal betr. rekening en verantwoording verkoop brochure rapport C.v.O.
4. tekst perscommuniqué van de C.v.O.i.z.L.C.v.V.
5. zeven nummers van Het Volk (20/8, 30/8, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9 en 5/9   1903 ); artikelen van van Zutphen i.z. de verraadbeschuldigers.
6. Oproep steun stakingsslachtoffers.
16
Materiaal betr.
a. de Alliance Universelle des Diamantaires . Manifesten; aanplakbiljetten; congresstukken 1910; financ. verslag   1.7.1913-31.12.1919. ; congresstukken   1920. ; "Weekblad"   1920. , notities, congresstukken   1950.
b. Alg. Diamantbewerkersbond van Belgie . Manifesten, corresp.; gelukwenstelegrammen (   1903-1952 )
17
Materiaal betr.
a. Antwerpse Diamantbewerkersbond (m.i.v. afd. Harmonie "De Dageraad" en Kinderafdeling "Onze Kinderen"). Corresp.   1896-1915.
b. Diamantbewerkers-Zonnestraal. Corresp.; gelukwenstelegrammen (   1924-1930 ).
c. Vijftigjarig bestaan van de Algemene Diamantbewerkersbond van Belgie . Uitnodigingen; programma's; krantenverslagen. (   1946 ).
d. The London Diamond Workers' Union . Corresp.; Uitnodigingen verg. (   1920 ).
e. andere buitenlandse vakverenigingen. Correspondentie.
18
Materiaal betr. de SDAP
a. Het Deventer-congres.
b. de militaire dienstweigering en de ontwapening.
c. corresp. en rondschr. van het PB en Secr. (   1900-1928 ).
d. corresp. en rondschr. van de Federatie Amsterdam (   1919-1938 ).
e. corresp. en rondschr. van de afd. Amsterdam 2 en 9, 3, 4, 6, 8.
f. correspondentie diverse landelijke afdelingen.
g. diversen.
19
Materiaal betr.
a. Intern. Soc. Congres   1904, 1910. Toegangskaarten
b. Intern. Soc. Congres, Bazel   1912. Congresstukken.
c. Bureau van Sociaal Onderzoek. Mededelingen van het Bureau d'études sociales (Brussel). Uitgave van de BWP. (   juli 1934 - april 1935 )
20
Materiaal betr. de PVDA
a. corresp. (   1947-1953 ).
b. notities, toegangsbewijzen.
c. interne circulaires van de PVDA
d. circ. PVDA, afd. Amsterdam
e. circ. PVDA, afd. Breukelen
f. circ. PVDA, afd. Hilversum
g. PVDA-Verkiezingsactie. ("Wij werken voor twee"). Circulaires, correspondentie (   1951 ).
h. PVDA-Plancongres   1951. Congresstukken.
i. Diversen (o.m. brief betr. de verhouding Nederland-Nieuw-Guinea).
21
Materiaal betr. de VARA
Radiopraatjes; corresp. (   1927-1951 )
22
Materiaal betr. de VARA.
Radiopraatjes; corresp. (   1952-1955 )
23
Materiaal betr.
a. de AJC . Corresp.; prop. geschrift en rapport betr. "Ontwikkelings-toestanden en perspectief van de AJC". (   1923-1951 ).
b. Instituut voor Arbeidersontwikkeling . Bevat o.m. rondschrijven van Jef Last , Programma voor cursisten, circulaires van het Jubileum-comité (   1926-1952 ).
c. Centrale Kommissie voor Arbeidersontwikkeling . Schema voor een cursus over "De geschiedenis der Nederlandse Arbeidersbeweging".   1911.
d. Stichting "Troelstra-Oord" . Mededelingen van het NVV; Verslag Loterijen; Balans en Verlies- en Winst-rekening; corresp. (   1927-1932 )
24
Materiaal betr. "Het Volk"
Stukken betr. de Commissie van Beheer van "Het Volk" (   1915-1919 ). Rondschrijven van H. Masereeuw aan soc. dem. (   1932 ); corresp. betr. de kwestie-Feitsma. (   1936-1937 ).
25
Materiaal betr.
a. Nederlandse Anti-Oorlog Raad . Brochure, corresp. circ. (   1918-1919 ).
b. Algemene Nederlandse Bond "Vrede door Recht" . Rondschr., corresp. (   1919 ).
c. Vereeniging voor Volkerenbond en Vrede . Circ., statuten, corresp. (   1919 ).
d. Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. Rondschrijven, statuten, corresp. (   1924-1939 ).
e. Pacific World-Union . circ. (   1919 ).
f. Wereld Federalisten Beweging . Circ. en bewijzen van lidmaatschap. (   1948-1951 ).
g. Wereld-Federatie Bond . Circ., statuten en huish. regl.
h. Wereld-Federatie-Beweging. Circ. en corresp. (   1946 ).
i. Beweging voor Federale Wereldregering . Corresp. en bewijs van lidmaatschap. (   1947 ).
j. Wereldeenheidsbeweging . Circ., affiche.
k. Stichting RC 2 . Documentatie en Propaganda Bureau voor Wereldveiligheid. Uittreksel uit de statuten.
l. Humanistisch Verbond . (Gemeenschap Hilversum) Circ.   1948-1953. ; (o.m. uitnodiging van de commissie van initiatief tot oprichting ener vereniging van humanisten.) (   jan. 1946 ).
26
Materiaal betreffende:
a. Provinciale Staten van Noord-Holland. Adressen, geloofsbrieven, agenda's en corresp. (   1914-1927 ).
b. Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort; Gesticht "Meerenberg" , Santpoort. Corresp., circ., reglementen. (   1916-1924 ).
27
Materiaal betreffende:
a. " Voogdijraad Amsterdam I ". brieven van particulieren betr. voogdij en Voogdijraad Amsterdam I; uitnodigingen voor verg. (   1905-1923 ).
b. Voogdijraad Amsterdam II . Corresp.   1909-1931. .
28
Materiaal betreffende:
"Commissie uit het Burgerlijk Armbestuur voor de huiszittende Armen, het Weduwenhof en de Armenhuizen". Uitnodigingen en agenda's voor verg; Bijzondere voorschriften van de Dienst der Gasthuizen ; Rapport betr. Woningen voor gehuwde bedeelden; Corresp.; Begrotingsstukken; "Broodboekjes" van B.A. Machtigingsbewijzen; Notities van J.A. van Zutphen (   1910-1916 ).
29
Materiaal betreffende:
"Commissie uit het Burgerlijk Armbestuur voor de huiszittende Armen, het Weduwenhof en de Armenhuizen". Uitnodigingen verg; corresp.; begrotingen; jaarverslagen; rapporten; reorganisatie-plannen. (   1917-1926 ).
30
Materiaal betreffende:
a. "Gemeentelijke Woningdienst". Nota's betr. de administratie van de Algemene Woningbouwvereniging ; corresp. (   1919-1933 ).
b. Gemeentelijke Werkloosheids Commissie". Corresp.; steunregelingen aan crisis-werklozen; notulen van Gem. Werkl. Comm.; stukken betr. "productieve werkverschaffing"; notities.
31
Materiaal betreffende:
Diamantbewerkers Koperen-Stelenfonds "Nieuwe Levenskracht" . Corresp.; kwitanties; statuten en huish. regl.; stukken betr. oprichting "Boortbureau voor de Diamantindustrie"; stukken betr. bruikleen landgoed "Zonnestraal" voor de nazorg bij de tbc. bestrijding; formulieren en contributie-boekje. (   1906-1953 ).
32
Materiaal betreffende:
"Staatscommissie in zake de bestrijding der tuberculose" (Subcommissie voor de indirecte bestrijding) Samenstelling commissies; notulen; rapporten. (   juli 1918 - mrt. 1919 ).
33
Materiaal betreffende:
"Staatscommissie in zake de bestrijding der tuberculose" (Subcommissie voor de indirecte bestrijding) Notulen van vergaderingen; rapporten. (   April 1919 - sep. 1919 ).
34
Materiaal betreffende:
"Staatscommissie in zake bestrijding der tuberculose" (Subcommissie voor de indirecte bestrijding) Notulen van vergaderingen; rapporten. (   Oct. 1919 - mrt. 1920 ).
35
Materiaal betreffende:
a. "Staatscommissie in zake de bestrijding der tuberculose". (Subcommissie voor de directe bestrijding) Notulen van verg; rapporten. (   mrt. 1920 - mei 1922 ).
b. " Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose ". Agenda's van verg; voorwaarden verlenen subsidies aan tbc-lijders; formulieren; circulaires; mededelingen werkzaamheden; amendementen concept-statuten; corresp.; bewijzen van lidmaatschap. (   1918-1952 ).
c. " Vereniging tot bestrijding der tbc te Amsterdam ". (   1909; 1917 ).
d. " Vereniging tot behartiging van de belangen van Nederlandse lijders aan been- en gewrichtstuberculose ". Statuten; corresp. (   1927 ).
36
Materiaal betreffende:
" Nederlands Comité tot Rheumatiekbestrijding ". Corresp.; Uitnodigingen voor, agenda's en verslagen van vergaderingen; statuten; mededelingen van Intern. Comm. on Rheumatism; artikelen en overdrukken van artikelen; Acta Rheumatica (in statu nascendi); Oproep tot steuncollecte; formulieren; voordrachten; lijst van boeken enz. over rheumatiek. (   1926-1953 ).
37
Materiaal betreffende:
a. " "Vereniging 'Maatschappelijk Werk bij Zenuwlijden en Krankzinnigheid '", omstreeks 1925 naam veranderd in: " Centrale Vereniging tot behartiging der maatschappelijke belangen van zenuw- en zielszieken ". Corresp.; statuten. (   1924-1928 ).
b. " Nederlandse Vereniging voor hulp aan Zieken van Geest ". Corresp.; circ.; manifesten; jaarverslagen. (   1925-1953 ).
38
Materiaal betreffende:
" Het Algemeen Steun-Comité. Amsterdam 1914 ". Uitnodigingen voor vergaderingen; brieven van particulieren om hulp; notities; krantenknipsels; circ. aan voorzitters van districtscomité's; agenda's voor vergaderingen; adressen en nota's; rapporten; concept-reglement. (   aug. 1914 - nov. 1914 )
39
Materiaal betreffende:
"Het Algemeen Steun-Comité Amsterdam 1914". Corresp.; Aanwijzingen voor districts-bureau's; formulieren; notities; circ.; financieel overzicht; lijsten betr. aanmeldingen; uitkeringen en gesteunde beroepen. (   Dec. 1914 - 1917 )
40
Materiaal betreffende:
a. " Nationaal Crisiscomité " Agenda's voor vergaderingen; notulen; circ. voor en mededelingen aan de leden (   1931-1936 ).
b. "Commissie van de Watersnood-collecte". Corresp. (   1926 ).
c. Stichting "Winterhulp Nederland" . Corresp.; circ.; propaganda-geschriften; (   oct. 1940 - feb. 1942 ).
41
Materiaal betreffende:
a. " Het Witte Kruis " (afd. Hilversum) Versl. verg.; corresp.; krantenverslagen (Zaak J. Hillesum) (   mei 1946 - oct. 1947 ).
b. " Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten " (AVO)   1927-1952. circ.; congresstukken; jaarversl. 1947, afd. 't Gooi; notulen ledenvergaderingen 1951. afd. 't Gooi. (   1927-1952 ).
c. " Nederlands Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen ". Circ.; lijst van hoofdbestuursleden; uitnodigingen voor en notulen van verg. (   1923-1933 ).
42-45
Materiaal betreffende:
" Secretariaat der Scheidsgerechten voor Spoorwegpersoneel ".
Uitspraken.
Dossier 42 bevat gevallen 23 van het scheidsgerecht. (   1923 ).
Dossier 43 bevat 30 gevallen van het scheidsgerecht. (   1923-1924 ).
Dossier 44 bevat 27 gevallen van het scheidsgerecht. (   1924-1925; 1927 ).
Dossier 45 bevat:
a. 22 gevallen van het scheidsgerecht (   1927-1928 ).
b. corresp. (   1922-1928 ).
c. Afrekeningen van de Associatie-Cassa.
46
Materiaal betreffende:
a. " Ons Huis ". Corresp.; programma's; Open brieven; overzichten voor voordrachten; Overzicht van werkzaamheden; bouwschema. (   1901-1910 ).
b. " Ons Huis, Buurt YY " Statuten; werkprogram   1906.
47
Materiaal betreffende:
"Centrale Commissie voor de uitzending van Nederlandse kinderen naar buiten". Adressen aan de Minister; oproepen tot steun; formulieren; notulen van vergaderingen; corresp.; agenda's verg; statuten en regl.; gedrukte med. v.d. CC; Verslag Handelingen v.d.CC. (   1918-1952 ).
48
Materiaal betreffende:
a. Kinderbescherming. Bescheiden betr. Congressen voor Kinderbescherming van 1904 en 1912.
b. Kinderverpleging. Gecyclostileerd art. uit "Vliegend Blad" (   nov. 1921 ).
c. "Ned. Ver. ter bescherming van consultatiebureaus voor moeilijke kinderen". Statuten; huish. regl.; uitn. jaarverg.; stand van zaken v.d. vereniging op 1 juni 1928. (   1928 ).
d. Congressen "voor opvoeding en bescherming van het kind in het huisgezin". Uitn. congres; corresp.; programma's. (   1905-1910 ).
e. "Vereniging tot bevordering van het onderwijs in kinderverzorging en opvoeding". Oproep tot steun.
49
Materiaal betreffende:
a. "Commissie van Opvoeding-"Weezenkas". Corresp.; roosters van subcomm.; statuten; huish. regl.; verslagen alg. verg. 1924. (   1907-1941 ).
b. " Stichting Amsterdamse Kolonieverpleging voor kinderen ". Corresp.; gegevens verdeling gemeente-subsidie; gegevens betr. kinderkolonie Egmont a.d. Hoef. (   1919-1926 ).
c. Maatschappij " Het Diamantwerkers Weezenfonds ". Corresp.; agenda's verg; (   1904-1952 ).
d. " Weldadigheidsvereniging "Montefiore". Tot ondersteuning van Weduwen en Weezen van alle gezindten ". Corresp.; uitn. verg. (   1926 ).
50
Materiaal betreffende:
a. Volksonderwijs; Openbaar Onderwijs. Congresstukken; moties; propaganda-materiaal; circ.; bewijzen van lidmaatschap; adreslijst; corresp. (   1899-1945 ).
b. "Congres voor Huishoudonderwijs" te Parijs. Rapport betr. het verband tussen huishoudonderwijs en kinderherstellings- en vacantieoorden in Nederland. (   geen datum ).
c. "Nazorg Buitengewoon Onderwijs". Verslag van 15/6 - 31/12 1921; corresp. (   1921-1922 ).
d. Schoolmelkvoorziening. Circ.; Geg. omtrent de schoolmelkvoorz. in Engeland. (   omg. 1943 ).
e. "Oeuvre de secours aux enfants" (O.S.E. Comité Nederland). Corresp.; notulen verg; begrotingsstukken; notities. (   1949-1952 ).
51
Materiaal betreffende:
a. Zomerzegelactie   1948. . Krantenknipsels; corresp.; propaganda materiaal.
b. " Amsterdams Comité tot plaatsing van de kinderpostzegels en kinderbriefkaarten ". Corresp. 1928
c. "Centrale Propaganda Commissie voor de Weldadigheidspostzegels". Corresp.; radio-toespraken; (   1935-1937 ).
d. "Comité voor Zomerpostzegels". Corresp.; radio-toespraak; circ. en formulieren. (   1936 ).
e. Nederlandse Vegetariersbond (afd. Utrecht) Huish. Regl.
f. " Stichting Tehuis voor Oud-Spoor- en Tramwegpersoneel. TOST ". Corresp.; statuten. (   1950-1951 ).
g. Comité der "Internationale Hygienische Tentoonstelling Amsterdam" (IHTA) Notulen verg. (   1921 ).
h. " Landelijke Vereniging voor Arbeidstherapie ". (LVAN) Corresp.; notulen verg. (   1932 ).
i. N.V. Thales . Notulen v.d. aandeelhoudersverg. (   1927 ).
j. " Stichting "Vrienden van het Muiderslot" ". Lijsten van gasten op bijeenkomsten; stichtingsstukken; corresp.; programma's; verslagen bestuursverg.; krantenknipsels; agenda's; fin. overzichten. (   1953-1955 ).
52
Materiaal betreffende:
a. " Algemene Woningbouwvereniging te Amsterdam ". Corresp.; statuten en huish. regl.; agenda's verg; formulier; circ.; aandeelboekje; kwitantiekaarten. (   1909-1950 ).
b. Centraal Bureau (Stichting) Supro . Corresp.; statuten. (   1950 ).
c. Kunsthandel "Preciosa". Corresp. (   1911-1915 ).
d. Zuivering (Na-oorlogse...) Verweerstukken van The Ramblers; Proc. Verb. v.d. POD Hilversum betr. D. Burgersdijk (   1945-1946 ).
53
Materiaal betreffende:
Postduivenhouderij. Corresp.; diploma's; foto's; vluchtprogramma's. (   1908-1953 ).
54
Materiaal betreffende:
a. Scheidsgerecht voor de gemeente-ambtenaren te Hilversum. Corresp.; R.v.O. voor het Scheidsgerecht (werklieden); Huish. regl. v.h. Scheidsgerecht (ambtenaren) en concept; afschrift besluit van B & W m.b.t. ontslag v.e. ambt. Beslissing Scheidsgerecht; Verordening betr. de rangen enz. v.d. ambt. v. politie der gemeente Hilversum. (   1927-1942 ).
b. Algemeen Plaatselijk Crisiscomité (Hilversum) Oproep a.d. Burgerij (   1932 ).
c. Nationaal Hulpcomité 1940 (Hilversum). Corresp.; versl. verg.; (   1940 ).
d. Luchtbeschermingsdienst (Hilversum) Mededelingen; kaartoefening voor de blokleiders van Wijk II. (   1940-1945 ).
e. Verkiezing tijdelijke Gemeenteraad. (Hilversum) Corresp.; Voorschriften betr. Verkiezing; lijst van opgegeven candidaten. (   1945-1946 ).
f. "Inzamelingscomité der Klokkenactie". (Comité Luidklokken Gemeentetoren) Hilversum. Uitnodiging toetreding comité; uitn. verg; circ. (   1949-1952 ).
g. " Hilversumse Stichting voor Volkskunst " (Veredeling Volksvermaak) Versl. verg; corresp.; acta van oprichting. (   1947-1948 ).
h. "Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Hilversum". Corresp.; nota. (i.z. het weren van De Tribune) (   1927-1931 ).
55
Tekst van artikelen, opstellen en toespraken voor vergaderingen van Jan A. van Zutphen. (a tot en met n). Er bevinden zich hierbij opstellen overb. v.
a. Willy Corsari (als jong meisje)
b. Edo Fimmen
c. Troelstra , de Mens
d. Jan Fortuyn
e. Kamiel Huysmans
f. Henri Polak . Verder opstellen o.m. over: Hoe kwam er arbeidersvacantie? (g3); "Hoe ik socialist werd" (g8)
h. "Werktijden bij het diamantslijpen"
i. "Kiemende krachten". Het pionierschap van de ANDB.
n. Correspondentie van Y en Amstel door Brinio . (pseudoniem van Jan A. van Zutphen. Kranten-artikelen. (   1910 ).
56
a. Gedichten en versjes van Jan A. van Zutphen
b. Gedichten en versjes van anderen.
57
Gedichten enz. van anderen.
58
a. Notities van Jan A. van Zutphen
b. Korpskaarten. (Kegelclub "'t Zal wel gaan").
59
Bevat:
a. Lidmaatschapskaarten en -bewijzen; diploma's; naamkaartjes; cliché ex-libris Jan A. van Zutphen.
b. Agenda; huishoudboekje en een rekenschrift van Andries van Zutphen .
c. Rijbewijzen van Jan A. van Zutphen.
60
Bevat:
a. Huurreglementen en -contracten
b. Dagvaardingen
c. Legitimatie-bewijzen; machtigingskaarten; perskaarten.
d. stukken betr. taxatie; voogdij; rechtsherstel enz.
e. familie-papieren
f. Dienstplichtbescheiden van Jan A. van Zutphen (en van een zekere Louis Eugene Chargois ).
61
Bevat materiaal betreffende:
a. Benoeming Officier in de Orde van Oranje-Nassau Benoemingsstukken; corresp.
b. Herdenkingspenningen van Jan A. van Zutphen.
c. Insignes en eretekenen van Andries van Zutphen (oud-O. Ind. militair, geb.   7.3.1853 ).
d. Afstamming Jan A. van Zutphen. Corresp.
62
Bevat materiaal betreffende:
a. S. Bronkhorst. Saldo- en renterekeningen v.d. Amsterdamse Bank . (   1946-1947 ).
b. Huldiging Dr. L. Heyermans . Corresp.; uitn. tot toetreding tot comité; sprekerslijst bij afscheid van Dr. L.H.
c. Viering van C. Huysmans , 75 en 80 jaar. Corresp.; krantenverslagen; menu-kaart; toegangsbewijzen.
d. Huldiging en herdenking van F.G. Mellink . (oud-hoofdonderw. van Jan A. van Zutphen.) Circ.; tekst welkomstliederen.
e. Daan van Ollefen Sr, toneelspeler. Overzicht loopbaan.
f. Huldiging en herdenking Dr. Henri Polak . Huldiging bij 60ste en 70ste verjaardag; herdenking H. Polak. (Stichting Middelb. School in de Kiboets Beth Hasjita). Corresp.; versl. verg; circ.
63
Bevat materiaal:
a. In Zake Klaas de Vries (Steun aan ...) Corresp. (   1940 ).
b. Betr. Andries van Zutphen (zoon van Andries van Zutphen, volle neef van Jan A. van Zutphen) gefusilleerd door de Duitsers in 1943. Corresp.; artikel uit de Waarheid van 1 April 1946.
c. Kwitanties; Nota's; Duits noodgeld; certificaten Nat. Monument; Voorschotboekje van de Amsterdamse Volksbank ten name van Mej. B. Emmering .
64
Bevat:
a. Klapper op de ingekomen brieven bij Jan A. van Zutphen.   1922-1923.
b. Distributie-bewijzen. (Wereldoorlog I)
c. Rapporten; Nota's, artikelen en voordrachten van anderen. (o.a. Nota van Dr. H.W. van der Vaart Smit over "de excessen in de bewarings- en interneringskampen" in 1945 en 1946; Voordracht van C. Ravenswaay , burgemeester van Zaandam, voor NSB-ers).
d. "Fonds i.z. Joh. Harttorff", 3 afrekenboekjes.
65
Bevat:
a. Programma's voor feestvoorstellingen; herdenkingsbijeenkomsten, propaganda-bijeenkomsten, muziek- en tooneeluitvoeringen, huldigingsbijeenkomsten, tekstboekjes.
b. Toegangsbewijzen voor vergaderingen, jubileumbijeenkomsten, herdenkingsbijeenkomsten.
66
Bevat:
Reclames; catalogi; prospect; boekaankondigingen.

Correspondentie-bevattende mappen (Groep B)


Correspondentie aan Jan A. van Zutphen (B1)

67
A.
68
Ba-Ber.
69
Bes-Bosma.
70
Bosman-Bijv.
71
Ca-Coh.
72
Com-Cij.
73
Daa-Don.
74
Doo-Dijs.
75
de letter E.
76
de letter F.
77
Gaa-Green.
78
Greg-Gym.
79
Haa-Her.
80
Hes-Hir.
81
Hoe-Huy.
82
de letters I en J.
83
Kaa-Kok.
84
Kol-Kwe.
85
Laa-Lende.
86
Lenderink-Luy.
87
Maa-Mey.
88
Meijden-Muijs.
89
de letters N en O.
90
Paa-Pla.
91
Pleu-Que.
92
Raa-Roe.
93
Rog-Rijs.
94
Saa-Schott.
95
Schotte-Smidt.
96
Smit-Spier.
97
Spit-Sym.
98
Tab-Tijd.
99
Uhl-Verd.
100
Vere-Verw.
101
Via-Vol.
102
Voo-Vuy.
103
Wae-Wez.
104
Wib-Wuy.
105
Yse-H.J. van Zutphen.
106
J.A. van Zutphen jr. -Zijl.
107-110
Corresponentie met onvolledige namen of onbekende afzenders.
107
Correspondentie van: Agenes, Alie en Eg, A.M.-Celien, Andries, Annelien, Ansje, Ant/Annie, A.P.N., Ber en Mien, Daatje, Dirk, Dries, Eg, Elisabeth Maria, Evert, Frits, Gerda, Greet(je), Hans, Hendrik, Henk, Henriette, Ida, Ingrid, Jaap, Jaap en Dit, Jacquie, Janny, Jo, Joop en Sita, Jopie, Kees.
118
Correspondentie van: Leen, Lena, Maurits, Max, Meyer en Els, Narda, Neeltje, Nel en Willem, Nelly, Net, Rob, To, Wies, Willy, Wim.
109-110
Brieven van onbekende afzenders.

Correspondentie afkomstig van Jan A. van Zutphen (B2)

111
A tot en met H.
112
I tot en met P.
113
Q tot en met V.
114
W tot en met Z.

Correspondentie van derden aan derden (B3)

115
Bevat correspondentie van derden aan derden.
116
Brieven en kaarten van Jan van Zutphen aan zijn vrouw, E. van Zutphen-Lamme, en kinderen. 1904-1910. 1 omslag.
117
Brieven aan de familie J. Hemelrijk-de Jong. 1941, 1946, 1950, 1955. 1 omslag.

Inventaris van het Zonnestraal-materiaal (Groep C)

118
Correspondentie. Aan Zonnestraal (bestuur, directie, Vereniging secretariaat, bureau, stichting enz.).
119
Correspondentie. Aan Zonnestraal (Jan A. van Zutphen).
120
Correspondentie. Afzender Zonnestraal. (voorzitter).
121
Correspondentie. Tussen Zonnestraal-afdelingen en organisaties.
122
Verslagen en notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten van Zonnestraal.
123
Verslagen en notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.
124
Convocaties, agenda's en nota's bestemd voor het Dagelijks Bestuur.
125
Agenda's voor en notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.
126
Balans en Verlies en Winstrekeningen. Jaarverslagen en concept-jaarverslagen. Statuten en huishoudelijk reglement.
127
Balansen, Verl. en Winstrekeningen, Jaarverslagen, (Econ. dir.- Geneesheer-dir.), rapporten i.z. de jaarrekeningen. Andere financ. overzichten.
128
Idem als pak 10.
129
Rekeningen en begrotingen.
130
Rekeningen en Begrotingen. Spec. Kas uitgaven; financ. rapporten.
131
Kasstukken.
132
Nota's en Kasstukken.
133
Kasboeken.
134
Kasboeken.
135
Bescheiden betr. Geldzaken (Rotterdam en den Haag). Splitsing lasten.
136
Propaganda-materiaal van en voor Zonnestraal.
137
Copie maandblad Zonnestraal (o.m. de originele handschriften van diverse schrijvers). Drukproeven maandblad "Zonnestraal".
138
Correspondentie en andere stukken betr. Loterijen, collecten en Zonnestraal-busjes.
139
Idem als pak 21.
140
Materiaal betr. Collecten, Loterijen en busjes. (Gecombineerde Coll. 979; Coll. 977. Weekstaatjes).
141
Materiaal betr. Collecten, loterijen en busjes. (Gecomb. coll.   1948 ; collecte   1947 . Loterij   1933 ).
142
Materiaal betr. Collecten, loterijen en busjes.
(   1940 ; uitgaven t.b.h. van de tijdelijke coll. bureaus elders buiten Amsterdam) ten laste geboekt van het land. budget. drie san.coll. Amsterdam.   1949 .
Kasstukken Rotterdam   1938 .
Nationale Zonnestraal-Loterijen; trekkingslijsten.
Kasstukken, afrekeningen coll. Utrecht   1938 .
Zone straaldag Utrecht   1946-1947 ; wijkplannen, collectantenlijsten enz.
Utrecht (collecten) afrekeningen   1946 .
drie San.coll.   1948 . Rapporten van het Land. Bureau Zonnestraal. Ned. Ver.
Door Stok en Hilversum afgeleverde prijzen.
143
Enveloppen bevattende mat. betr.
nazorg in gezinsverband
lonen van het weekpersoneel
instructies directeuren
Excursie Haarlem
" Het Witte Kruis "
tbc-bestrijding tijdens de bezetting
tekening: chirurgische afdeling.
144
Bescheiden betr.
Dienstautomobiel Zonnestraal
Werkzaamheden tot uitwerking van de plannen betr. Arbeidstherapie op het landgoed Zonnestraal (   1924 ).
Renteloos voorschot enz.
Tijdschriftartikelen over de nazorg.
Technische adviezen van Ir. Calten
Borgtocht Staten N.H. enz.
Oproeping gegadigden betr. Geneesh. dir.
Eerste Comm. van Ond. betr. oprichting ener kolonie voor arb. therapie voor tbc. lijders (   1923-1924 ).
Protectoraat v. h. Rode Kruis.
Onderhandelingen met Gem. besturen tot verkrijging van garantie voor bezetting v. e. aantal plaatsen in de kolonie.
145
Bescheiden betr.
Rechtspositie en instructies directie en personeel
  1941 : de eerste alg. coll. voor de tbc. bestrijding in ons land.
voortzetting van de werkzaamheden der studiecomm. (   1925 ).
Eerste alg. ledenvergadering.   16-4-1926 .
Overeenkomst met het KSF.
werkzaamheden op het secretariaat.
Plaatsing der Ver. op de lijst van instellingen van weldadigheid.
Samenstelling van het DB en vergaderingen van het DB.
Bezoek van buitenl. doctoren
Formatie van de Raad van bijstand.
Offerten.
146
Diverse corr. met de "Comm. voor de Zonnestraaldag".
I.z. eigenmachtige handelingen van architect en Econ. dir. bij sanatoriumbouw.
Zonnestraal in oorlogsdagen.
De "Frontverandering" van Zonnestraal (   1935 ).
Comm. v. Ond. gedragslijn Dr. Bierhorst enz.
Offerten Drukwerk.
Verslag Reis Tönsheide.
Reorganisatie Orgaan Zonnestraal.
147
Bescheiden betr.
"De Hoop moet varen"
I.Z. opdracht van de Koningin, enz.
Zonnestraal   1939 . Taak overdragen.
De bezuinigingsplannen. (bureau Amsteldijk).
I.z. de chirurgische afd. enz.
I.Z. het Eugenie-van Moppesfonds .
Uitbreiding Zonnestraal. San.   1938 .
Fabricage en verkoop van lichtgevende zonnestraal-speldjes.
Het "Ome Janfonds".
Instructies en Ontwerpen voor rechtspositie v.h. personeel van Zonnestraal (   1927 ).
148
Bescheiden betr.
Comm. voor de Zonnestraal-acties.
Acties van het bureau Zonnestraal.
I.z. administratieve en technische leiding.
Rapporten betr. Zonnestraaldag.(   1934 ).
Zonnestraal. Comm. Directeur.
"Centraal Archief" en NVV.
Zonnestraal. Tekeningen enz.
Abonné-werving voor het orgaan: Zonnestraal.
Wat denken de patienten van en over hun ziekenverblijven?
Grieven-onderzoek (   october 1943 ).
Kwestie Beatrix-cord.

Correspondentie-register

1. Binnengekomen brieven

De volgorde der gegevens is als volgt: 1)naam; 2)aantal brieven; 3)periode van ontvangst; 4)vindplaats (mapnummer)

Adama van Scheltema-Kleefstra, A. ; 3 br., 1933-1934, invno. 67. Zie ook: Posthumus N.W.

Albarda, J.W. ; 10 br., 1899-1956, invno. 20g, 67.

Ankersmit, J.F. ; 7 br., 1907-1928, invno. 24, 67.

Anseele, Ed. ; 6 br., 1905-1909, invno. 67.

Arbeiderspers, N.V. De ; 5 br., 1929-1950, invno. 67.

Asperen van der Velde, C.P. van ; 22 br., 1904-1950, invno. 46a, 67.

Bakker, P. ; 1 br., 1952, invno. 68.

Banning, W. ; 4 br., 1939-1951, invno. 20g, 68.

Barentz, M.E. ; 63 br., 1907-1945, invno. 24, 68.

Barmes, Ph. ; 1 br., 1927, invno. 18d.

Bartels, J. ; 12 br., 1904-1950, invno. 68.

Bella, S. de la jr. ; 5 br., 1924-1929, invno. 6, 10, 12a.

Berckelaer, L. van ; 19 br., 1914-1929, invno. 16a, 16b, 17a, 68.

Bergh, G.v.d. ; 2 br., 1921, 1951, invno. 20g, 24.

Berlage, H.P. ; 3 br., 1920, invno. 68.

Boekman, E. ; 4 br., 1922-1938, invno. 69.

Brautigam, J. ; 2 br., 1916-1925, invno. 15a, 70.

Campen, M.H. van ; 87 br., 1905-1942, invno. 71.

Ceton, J.C. ; 1 br., onleesbaar, invno. 71.

Comité, Invrijheidsstelling Hogerhuis, landelijk ; 1 br., 1898, invno. 72.

Comité, voor Algemeen Kiesrecht, Nederlands ; 4 br., 1906-1907, invno. 72.

Danz, P. ; 1 br., 1952, invno. 73.

Diamant, B. ; 1 br., 1931, invno. 73.

Doeselaer, H. van ; 7 br., 1924, invno. 73.

Domela Nieuwenhuis ; 1 br., 1895, invno. 73.

Drees, W. ; 8 br., 1943-1952, invno. 63b, 74.

Drop, W. ; 6 br., 1923-1924, invno. 18c, 74.

Eck, P. van ; 1 br., 1919, invno. 15a.

Eckelers, G. ; 1 br., 1910, invno. 75.

Emdden, D. van ; 1 br., 1940, invno. 63a.

Engels, J. ; 2 br., 1938, 1951, invno. 75.

Erkel, G. van ; 1 br., 1899, invno. 15b.

Fimmen, E. ; 3 br., 1926-1938, invno. 76.

Frederiks, K.J. ; 2 br., 1941, 1942, invno. 40c.

Gerhard, A.H. ; 16 br., 1901-1941, invno. 50a, 63a, 77.

Goudriaan, J. ; 3 br., 1938-1948, invno. 77.

Green, Tobias ; 5 br., 1926-1942, invno. 77.

Groeneweg, S. ; 1 br., 1938, invno. 78.

Groesser, J. ; 70 br., 1896-1943, invno. 17a, 78.

Gulden, Z. ; 3 br., 1908-1920, invno. 78.

Hahn, A. jr. ; 1 br., 1928, invno. 79.

Hall, A.F. ; 1 br., 1950, invno. 79.

Hartogh, Ed. de. ; 3 br., 1901-1937, invno. 79.

Harttorff, J. ; 12 br., 1897-1901, invno. 79.

Hein, P. ; 2 br., 1900-1901, invno. 79.

Heldring, E. ; 2 br., 1925, invno. 25d, 79.

Hermans, L.M. ; 2 br., 1899, 1941, invno. 79.

Hester, C. ; 22 br., 1898-1947, invno. 80.

Heyermans, L. ; 10 br., 1910-1935, invno. 80.

Hugenholtz, jr. F.W.N. , 2 br., 1909, 81.

Hulshoff, C.J. ; 3 br., 1898-1901, invno. 81.

Huysmans, C. ; 12 br., 1909-1953, invno. 18a, 62c.

Jong, A.M. de ; 1 br., 1925, invno. 82.

Jonge, K. de ; 2 br., 1948-1952, invno. 15a, 82.

Josephus Jitta, N.M. ; 1 br., 1937, invno. 82.

Keesing, F.G. ; 8 br., 1902-1926, invno. 83.

Ketelaar, Th. M. ; 13 br., 1910-1932, invno. 83.

Kief, F. ; 1 br., 1952, invno. 83.

Kieft, J. van de ; 2 br., 1929-1932, invno. 83.

Kol, H. van ; 3 br., 1914-1916, invno. 84.

Kool, B. (Bram van Marken. Pseud.) ; 8 br., 1919-1929, invno. 84.

Korte, H. Jr. ; 6 br., 1949-1952, invno. 11a, 20g.

Kupers, E. ; 20 br., 1922-1952, invno. 1, 2, 6, 10, 11a, 20g, 84.

Kuykhof, J.G. van ; 9 br., 1900-1919, invno. 18c, 18f, 26a, 84.

Kuyper, R. ; 6 br., 1899-1933, invno. 84.

Kuyt, D. ; 4 br., 1928-1946, invno. 31, 84.

Laan, K. ter ; 3 br., 1901-1957, invno. 85.

Landman, J. ; 8 br., 1949-1953, invno. 11a.

Landskroon, F. ; 2 br., 1928, 1929, invno. 85.

Lebon, J. ; 3 br., 1929-1950, invno. 21.

Lelie, W. ; 6 br., 1899-1901, invno. 85.

Lende, C. van der ; 9 br., 1930-1953, invno. 10, 11a, 85.

Lennep, Jhr. D.E. van ; 2 br., 1924, 1928, invno. 86.

Levita, A.S. de ; 12 br., 1918-1934, invno. 86.

Linnewiel, M. (Prof. Cocadorus, Pseud.) ; 1 br., 1933, invno. 86.

Loopuit, Jos ; 5 br., 1898-1914, invno. 86.

Luteraan, B. ; 5 br., 1929-1950, invno. 86.

Man, H. de ; 1 br., 1912, invno. 87.

Mandere, H. Ch. G. J. van der ; 4 br., 1918-1924, invno. 25a, 25b, 25c, 25d.

Mendels, M. ; 6 br., 1907-1939, invno. 87.

Meyer, H. ; 2 br., 1918, 1927, invno. 15a, 24.

Michels, A.W. ; 34 br., 1923-1953, invno. 88.

Miranda, S.R. de ; 4 br., 1899-1933, invno. 88.

Moltmaker, P. ; 5 br., 1920-1938, invno. 15a, 45b, 88.

Moltzer, M.J.A. ; 2 br., 1952, 1953, invno. 88.

Mug, I. ; 4 br., 1951, invno. 13b, 31.

Noordhoff, F.S. ; 5 br., 1931-1950, invno. 10, 11a, 89.

Oosterhuis, E. ; 2 br., 1951, 1954, invno. 20g, 51j.

Ossendorp, F.L. ; 1 br., 1931, invno. 89.

Oudegeest, J. ; 10 br., 1913-1948, invno. 89.

Pam, M. ; 1 br., 1898, invno. 14a.

Pam, M. Azn ; 4 br., 1922-1938, invno. 90.

Pannekoek, A. ; 2 br., 1901, 1903, invno. 90.

Pleyzier, A. ; 3 br., 1935-1951, invno. 21, 91.

Polak, E. ; 2 br., 1923, 1947, invno. 91.

Polak, H. ; 44 br., 1898-1943, invno. 12a, 13a, 13b, 48a, 91.

Posthumus N.W. (zie Adama van Scheltema-Kleefstra, A.); 1 br., 1938, invno. 91.

Pothuis, S.J. ; 12 br., 1907-1924, invno. 12b, 13a, 30b, 38, 91.

Praag, B. van ; 8 br., 1905-1938, invno. 13a, 13b, 91.

Raemaekers, L. ; 4 br., 1920-1937, invno. 92.

Reinalda, M.A. ; 3 br., 1947-1951, invno. 20g, 92.

Rengelink, J.W. ; 1 br., 1950, invno. 21.

Roell ; 2 br., 1918, invno. 92.

Roland Holst, Henriette ; 5 br., 1900-1948, invno. 20g, 93.

Roland Holst, R.N. ; 21 br., 1904-1931, invno. 12a, 93.

Romeo, L. ; 11 br., 1906-1950, invno. 93.

Roode, J.J. de ; 2 br., 1901, 1936, invno. 93.

Roode-Heyermans, M. de ; 4 br., 1901-1929, invno. 93.

Rosa, A. de ; 10 br., 1919-1938, invno. 93.

Rüter, A.J.C. ; 2 br., 1935, invno. 93.

Rijnders, G. ; 1 br., 1903, invno. 15cl.

Sajet, B.H. ; 4 br., 1949-1950, invno. 94.

Samkalden, I. ; 1 br., 1951, invno. 20g.

Schaper, J.H. (zie Stenhuis); 7 br., 1901-1927, invno. 94.

Schuhmacher, P. ; 1 br., 1929, invno. 23a.

Seyss-Inquart, A. ; 1 br., 1940, invno. 40c.

Sleen, J. van der ; 1 br., 1922, invno. 95.

Sluys, dr. M. ; 1 br., 1951, invno. 20g.

Snouck-Hurgronje, A.M. Jhr. ; 3 br., 1941, invno. 40c.

Soep, A. B. ; 9 br., 1900-1923, invno. 96.

Spiekman, Fr. ; 7 br., 1901-1904, invno. 96.

Staal, K. van ; 2 br., 1938, invno. 97.

Stenhuis, R. ; 9 br., 1906-1931, invno. 3, 6, 12b, 97.

Sternheim, A. ; 2 br., 1922-1938, invno. 97.

Stuiveling, G. ; 1 br., 1951, invno. 20g.

Suchtelen, N. van ; 1 br., 1903, invno. 97.

Suurhoff, J. G. ; 4 br., 1946-1947, invno. 11a, 97.

Tak, P.L. ; 3 br., 1904-1905, invno. 98.

Tempel, J. v.d. ; 5 br., 1927-1951, invno. 20g, 98.

Theeboom, J. ; 6 br., 1907-1942, invno. 98.

Thomassen, C. ; 1 br., 1926, invno. 98.

Toornstra, K. ; 2 br., 1926, 1948, invno. 98.

Troelstra, J. , 8 br., 1933-1952, invno. 20g, 98.

Troelstra, P.J. ; 8 br., 1901-1924, invno. 98.

Veen Hzn., Y.G. van der ; 1 br., 1938, invno. 99.

Vermeer, E. A. ; 2 br., 1949, 1950, invno. 20a, 100.

Vlam, J.B. ; 1 br., 1951, invno. 20g.

Vliegen, W.H. ; 15 br., 1901-1947, invno. 15cl, 101.

Voet, I. ; 12 br., 1923-1938, invno. 13b, 101.

Voogd, P. ; 1 br., 1910, invno. 102.

Vorrink, K. ; 11 br., 1929-1953, invno. 23a, 102.

Vos, H. ; 3 br., 1946, invno. 102.

Voskuil, K. ; 1 br., 1947, invno. 102.

Vries, K. de ; 19 br., 1904-1941, invno. 63a, 102.

Vries-Bruins, A.E.J. de ; 4 br., 1929-1951, invno. 20g, 102.

Waerden, Th. van der ; 3 br., 1910-1926, invno. 103.

Walle, F.v.d. ; 9 br., 1921-1938, invno. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 23d, 103.

Werkhoven, C. ; 3 br., 1925-1926, invno. 18c.

Wibaut, F.M. ; 11 br., 1907-1930, invno. 24, 104.

Wiedijk, P. ; 1 br., onbekend, invno. 104.

Wins, B.A. ; 25 br., 1896-1940, invno. 104.

Wolff, S. de ; 3 br., 1923-1951, invno. 20g, 104.

Woudenberg, C. ; 7 br., 1908-1959, invno. 18e, 62f, 104.

Woudenberg, H.J. ; 1 br., 1940, invno. 11a.

Zadelhoff, J. van ; 14 br., 1925-1946, invno. 105.

Zeeuw, A.B. de ; 1 br., 1906, invno. 105.

Zwalf, M. ; 1 br., onb., invno. 106.

Zwertbroek, G.J. ; 2 br., 1929, 1930, invno. 21.

2. Uitgaande brieven

Volgorde idem als bij 1.

Berckelaer, L. van ; 6 br., 1926-1927, invno. 111.

Campen, M. H. van , 1 br., 1925, invno. 111.

Christiansen, Wehrm. Bef. i.d. Niederlanden, 1 br., 1941, invno. 111.

Cornelissen, Chr. ; 1 br., 1896, invno. 111.

Doeselaer, H. van ; 3 br., 1924-1935, invno. 111.

Drees, W. ; 4 br., 1945-1949, invno. 111.

Drop, W. , 3 br., 1924-1925, invno. 111.

Embden, D. van ; 1 br., 1940, invno. 63a.

Fimmen, E. ; 1 br., 1926, invno. 111.

Frederiks, K.J. ; 2 br., 1942, invno. 40c.

Geudeker, jr. G.H. ; 2 br., 1926, invno. 111.

Goudriaan , (Prof.); 1 br., 1926, invno. 111.

Goudsmit, S. ; 1 br., 1927, invno. 111.

Groesser, J. ; 2 br., 1925, 1935, invno. 111.

Hartog, S. ; 2 br., 1924, invno. 111.

Heldring, E. ; 3 br., 1925-1927, invno. 25d.

Hermans, L.M. ; 1 br., 1926, invno. 111.

Heyermans, L. ; 3 br., 1924-1935, invno. 111.

Huysmans, C. ; 3 br., 1909-1925, invno. 18a, 111.

Keesing, I.G. ; 1 br., 1925, invno. 112.

Ketelaar, Th. M. ; 5 br., 1926-1935, invno. 112.

Koek-Mulder, Mevr. De ; 1 br., 1930, invno. 112.

Kool, A. ; 3 br., 1924-1926, invno. 112.

Kuilenburg, H. van ; 1 br., 1950, invno. 112.

Kupers, E. ; 1 br., 1925, invno. 112.

Landskroon ; 1 br., 1924, invno. 112.

Lende C. v.d. ; 1 br., 1927, invno. 112.

Levita, A.S. de ; 2 br., 1926, 1933, invno. 112.

Luteraan, B. ; 1 br., 1948, invno. 112.

Mandere, H.Ch.G.J. van der ; 2 br., 1919, 1927, invno. 25b.

Michels, A.W. ; 6 br., 1924-1936, invno. 112.

Moltmaker, P. ; 2 br., 1924, 1926, invno. 112.

Oranje-Nassau, Wilhelmina v. ; 2 br., 1938, 1939, invno. 112.

Oudegeest, J. ; 2 br., 1924, 1925, invno. 112.

Pam, M. ; 3 br., 1925-1926, invno. 112.

Pleysier, A. ; 2 br., 1946, 1951, invno. 112.

Polak, E. ; 1 br., 1924, invno. 112.

Polak, H. ; 5 br., 1911-1942, invno. 13a, 112.

Pothuis, S.J. ; 2 br., 1924-1925, invno. 112.

Praag, B. van ; 4 br., 1924-1927, invno. 112.

Rodrigues de Miranda, S.R. ; 1 br., 1925, invno. 113.

Roland Holst, Henriette ; 1 br., 1951, invno. 113.

Roland Holst, R.N. ; 4 br., 1925-1926, invno. 12a.

Rosa, A. de ; 3 br., 1925-1926, invno. 113.

Rüter, A.J.C. ; 1 br., 1935, invno. 113.

Samkalden, I. ; 1 br., 1951, invno. 20g.

Santoroos, Is. ; 1 br., 1936, invno. 113.

Schaper, J.H. ; 2 br., 1927, invno. 113.

Sleen, J. v.d. ; 1 br., 1925, invno. 113.

Snouck Hurgronje A.M. Jhr. ; 3 br., 1941, 40c.

Spiekman, Fr. ; 1 br., 1901, invno. 113.

Staal, K.R. van ; 1 br., 1924, invno. 113.

Stenhuis, R. ; 3 br., 1923-1925, invno. 113.

Stokvis, J.E. ; 1 br., 1949, invno. 113.

Tempel, J. v.d. ; 1 br., 1927, invno. 113.

Thomassen, C. ; 1 br., 1926, invno. 113.

Troelstra, P.J. ; 1 br., 1924, invno. 113.

Veld, J. in 't ; 1 br., 1949, invno. 113.

Vlam, J.B. ; 1 br., 1951, invno. 20g.

Vliegen, W.H. ; 3 br., 1924, invno. 113.

Voet, I. ; 6 br., 1926-1927, invno. 113.

Voskuil, K. ; 1 br., 1948, invno. 113.

Vries, K. de ; 4 br., 1924-1940, invno. 63a, 113.

Vries, M. de ; 1 br., 1939, invno. 113.

Walle, F. v.d. ; 3 br., 1926-1927, invno. 114.

Wins, B. ; 3 br., 1924-1925, invno. 114.

Wolff, S. de ; 4 br., 1947-1951, invno. 20g, 114.

Woudenberg, C. ; 1 br., 1926, invno. 114.

Zadelhoff, J. van ; 1 br., 1945, invno. 114.

Zwertbroek, G.J. ; 1 br., 1924, invno. 114.

3. Register op voornamen

Aafje-Vrouw van A.W. Michels .

Ans-Zuster Olthoff .

Bram (van Marken)-Kool .

Chris-Stuurman .

Dina-Batenburg-de Keizer .

Emmy-Lamme .

Fietje-Fietje en Hersch de Vries .

Franke-Fr. C.W. de Kok .

Hilda-Mechanicus (?).

Isidore-I.G. Keesing .

Jaap en Dit-Hemelrijk .

Jopie-Manché .

Leida-Wallig-Bannink .

Leo-E.C. ter Maat .

Louis-Schotting .

Louky-Duiker .

Lucy-van Kuykhof-Koedijk .

Lucy-(A. Smit Dijkman) .

Marc en Sophia-M.J. Haringman .

Maria-M.S. Mak van Waay-Maes .

Mark-Haringman .

Mich en An-Barentz .

Mien en Cor-C. Schopenhauer .

Papiet-Overste P. van de Meyden .

Piet-Piet v.d. Heuvel .

Toetie-Meijer .

Toetie-van Rooy .

Tonia-Stieltjes .