IISH

Bread seller Morocco, 1939
Bread seller, Morocco 1939
Call number:
BG B29/631
Negative: BG K82/540
top