Tijdschrift

voor

Sociale

Geschiedenis


 

Alfabetische inhoudsopgave jaargang 23 (1997) 

Artikelen

Kees Bevaart De piramide van Zuidland. Sociaal-religieuze stratificatie op lokaal niveau ten tijde van de Doleantie 312

Robert Descimon De officieren van de Parijse schutterij aan het einde van de zestiende eeuw 12

Patricia van den Eeckhout and Peter Scholliers Social history in Belgium: old habits and new perspectives 147

John R. Gillis A view from the outside and a vision of global social history 223

Gerard van Gurp Bosschenaars in de verstrooiing. Emigratie tussen 1579 en 1629 401

Francisca de Haan en Romke van der Heide Vrouwen-Vereenigingen, Dames-Comité's en feministen: de zorg van vrouwen voor vrouwelijke gevangenen in de negentiende eeuw 278

Romke van der Heide - zie Francisca de Haan

Ronnie Po-chia Hsia Civic militia and urban liberties in early modern Germany 52

Jürgen Kocka Social history in Germany 137

Paul Knevel Onder gewapende burgers 41

Erika Kuijpers Lezen en schrijven. Onderzoek naar het alfabetiseringsniveau in zeventiende-eeuws Amsterdam 490

Tirtsah Levie Bernfeld De financiering van de armenzorg van de Spaans-Portugees joodse gemeenschap in Amsterdam in de zeventiende en achttiende eeuw 428

Marcel van der Linden en Jan Lucassen Social history in the Netherlands 209

Jan Lucassen - zie Marcel van der Linden

Aries P.B. van Meeteren `Het ruysschen als de Libanon'. De geestelijke beroeringen in 1752 in Bleskensgraaf. Een lokale benadering 257

Keith Nield A British debate. Under the sign of the social: bringing politics back in? 182

György Nováky On trade, production and relations of production. The sugar refineries of seventeenth-century Amsterdam 459

Maarten Prak Burgers onder de wapenen, van de zestiende tot de achttiende eeuw 1

Jean-Louis Robert The social group: three approaches to social history in France 197

Peter Scholiers Major turns in European social

historiography 129

Peter Scholliers - zie Patricia van den Eeckhout

Dorothée Sturkenboom Waar heeft de Annales de cultuurgeschiedenis gelaten? 61

Hans de Waardt De geschiedenis van de eer en de historische antropologie. Een voorbeeld van een interdiciplinaire

aanpak 334

 

Buitenlandse tijdschriften

Lex Heerma van Voss 73,355

 

Kroniek 125, 248, 395,537

Pieter Spierenburg Norber Elias herdacht 396

 

Literatuuroverzicht

Barron, Caroline, Nigel Saul (eds.), England and the Low Countries in the Late Middle Ages (Lex Heerma van Voss) 85

Bekkum, Ronald van, Tussen vraag en aanbod. Op zoek naar de identiteit van de arbeidsvoorzieningorganisatie (Ad Knotter) 534

Beliën, H.M., A.Th. van Deursen en G.J. van Setten (eds.), Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret (Willem Frijhoff) 90

Bijsterveld, K., Geen kwestie van leeftijd. Verzorgingsstaat, wetenschap en discussies rond ouderen in Nederland, 1945-1982 (Elles Bulder) 529

Bijvoet, Theo, Paul Koopman, Lisa Kuitert en Garrelt Verhoeven (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur (José de Kruif) 525

Binneveld, Hans, Om de geest van Jan Soldaat. Beknopte geschiedenis van de militaire psychiatrie (Robert Gooren) 117

Bos, Nick, Notabele ingezetenen. Historische studies over de Nederlandse elites in de negentiende eeuw (Rolf van der

Woude) 239

Bosch, Mineke e.a. (eds.), Sekse en oorlog. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 15 (Ulla Jansz) 116

Bourke, Joanna, Dismembering the male. Men's bodies, Britain and the Great War (Robèrt Gooren) 385

Brouwer, Han, Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849 (José de Kruif) 525

Cottaar, Annemarie, Kooplui, kermisklanten en andere woonwagenbewoners. Groepsvorming en beleid 1870-1945 (Marlou Schrover) 532

Davids, Karel, Marjolein 't Hart, Henk Kleijer en Jan Lucassen (eds.), De Republiek tussen zee en vasteland. Buitenlandse invloeden op cultuur, economie en politiek in Nederland 1580-1800 (P.C. Spierenburg) 88

Dronkers, J. en W.C. Ultee (eds.), Verschuivende ongelijkheid in Nederland; Sociale gelaagdheid en mobiliteit (Richard F.J. Paping) 365

Duvosquel, Jean-Marie, E. Thoen, Peasants & Townsmen in Medieval Europe. Studia in Honorem Adriaan Verhulst (Jan Bieleman) 83

Eijt, José, Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster. Geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties 1820-1940 (Jozef Vos) 112

Frank, Michael, Dörfliche Gesellschaft und Kriminalität. Das Fallbeispiel Lippe 1650-1800 (Vincent Sleebe) 98

Gort, Derk, Aan het veen verkocht. Geschiedenis van een veenarbeidersfamilie 1876-1922 (Johan Frieswijk) 110

Greep, Victoria B., Een beeld van het gezin. Functie en betekenis van het vroegmoderne gezinsportret in de Nederlanden (Rudolf Dekker) 371

Groot, Gertjan de en Marlou Schrover (eds.), Women workers and technological change in Europe in the nineteenth and twentieth centuries (Miriam Glucksmann) 114

Heijden, C.G.W.P. van der, Het heeft niet willen groeien. Zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg, 1820-1930 (Jan

Kok) 102

Heijden, C.G.W.P. van der, Kleurloos, reukloos en smaakloos drinkwater. De watervoorziening in Tilburg vanaf het einde van de negentiende eeuw (Myriam Daru) 104

Heinrich, Jean-Paul, Particuliere reclassering en overheid in Nederland sinds 1823 (Bernard Kruithof) 527

Honacker, K. van, Lokaal verzet en oproer in de 17e en 18e eeuw. Collectieve acties tegen het centraal gezag in Brussel, Antwerpen en Leuven (R. de Peuter) 94

Jacquemin, A., La population de la Wallonie et du Brabant à la fin du XVIIIe siècle. Critique et éditions des sources (R. de Peuter) 97

Jaumain, S., Les petits commerçants belges face à la modernité (1880-1914) (Thimo de Nijs) 108

Keyzer, Diane de, `Madame est servie'. Leven in dienst van adel en burgerij (1900-1995) (Barbara Henkes) 378

Kooijmans, Luuc, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (Rudolf Dekker) 523

Kraker, Adrie de, Frans Weemaes, Malen in moeilijke tijden. De geschiedenis van de grafelijke ros-, wind- en watermolens in Noord-Vlaanderen en aangrenzend Zeeland tussen 1450 en 1610 (Petra van Dam) 86

Kurgan-van Hentenrijk, G., S. Jaumain en V. Montens (eds.), Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les réseaux (Chantal Vancoppenolle) 107

Leeuwarder Historische Reeks V (Bruno Blondé) 99

Leonards, Ch., De ontdekking van het onschuldige criminele kind. Bestraffing en opvoeding van criminele kinderen in jeugdgevangenis en opvoedingsgesticht, 1833-1886 (Jenneke Christiaens) 106

Lesger, C., L. Noordegraaf (eds.), Entrepreneurs and entrepreneurship in early modern times. Merchants and industrialists within the orbit of the Dutch staple market (Milja van Tielhof) 91

Linde, Maarten van der, Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1945-1966 (Johan Sturm) 242

Linden, Marcel van der, Social security mutualism: the comparative history of mutual benefit societies (John

Benson) 531

Lis, Catharina en Hugo Soly (eds.), Werken volgens de regels. Ambachten in Brabant en Vlaanderen, 1500-1800 (Jan

Lucassen) 374

Maeyer, Jan de en Lies van Rompaey (eds.), Upstairs downstairs. Dienstpersoneel in Vlaanderen 1750-1995 (Barbara Henkes) 378

Mandemakers, Kees en Onno Boonstra (eds.), De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw (Theo Engelen) 100

Marks, Lara, Metropolitan maternity: maternal and infant welfare services in early twentieth century London (Cor G.W.P. van der Heijden) 382

Medick, Hans, Weben und Überleben in Laichingen 1650-1900. Lokalgeschichte als allgemeine Geschichte (François

Hendrickx) 369

Meer, J.K.H. van der, Patriotten in Groningen 1780-1795 (S.R.E. Klein) 240

Mossink, Marijke, De levenbrengsters. Over vrouwen, vrede, feminisme en politiek in Nederland, 1914-1940 (Johan Frieswijk) 243

Pol, Lotte van de, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw (Olwen Hufton) 372

Rooden, Peter van, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990 (Jan Kok) 367

Rooy, Piet de, Nico Markus, Rom van der Meer en Wim Vroom De Rode Droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland. Een essay en een beeldverhaal (Bas van Dongen) 245

Sande, A. van de en J. Rosendaal (ed.), `Een stille leerschool van deugd en goede zeden'. Vrij-metselarij in Nederland in de 18e en 19e eeuw (Angelie Sens) 376

Schmitt, Sabine, De Arbeiterinnenschutz im deutschen Kaiserreich. Zur Konstruktion der schutzbedürftigen Arbeiterin (Corrie van Eijl) 383

Scholliers, Peter, Wages, manufacturers and workers in the nineteenth-century factory. The Voortman Cotton Mill in Ghent (Keetie E. Sluyterman) 377

Schuman, Peter, Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940 (Henk Vermeijden) 111

Soly, Hugo en Alfons K.L. Thijs (eds.), Minderheden in Westeuropese steden (16e-20e eeuw) (Leo Lucassen) 93

Stavenuiter, M., K. Bijsterveld en Saskia Jansens (eds.), Lange levens, stille getuigen. Oudere vrouwen in het verleden (Elles Bulder) 529

Stel, J.C. van der, Drinken, drank en dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland. Een historisch-sociologische studie (Peter Scholliers) 380

Toebak, P.M., Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652. Dekenale visitatieverslagen als bron (Willem Frijhoff) 87

Vandenbulcke, A., Les Chambres des Comptes des Pays-Bas espagnols. Histoire d'une institution et de son personnel au XVIIe siècle (R. de Peuter) 375

Verhulst, Adriaan, Landschap en landbouw in middeleeuws Vlaanderen (Jan Bieleman) 83

Verkaik, Jean-Paul, Voor de jeugd van tegenwoordig. Kinderbescherming en jeugdhulpverlening door Pro Juventute in Amsterdam 1896-1994 (Bernard Kruithof) 527

Wijsenbeek-Olthuis, Th.F., `Boedelinventarissen'; A. Knotter en A.C. Meijer (red.), `De gemeentelijke bevolkingsregisters 1850-1920' (Johan Kamermans) 82

Wikander, Ulla, Alice Kessler-Harris and Jane Lewis (eds.), Protecting women. Labor legislation in Europe, the United States, and Australia, 1880-1920 (Corrie van Eijl) 383


Terug naar overzicht vorige nummers

Home