Tijdschrift

voor

Sociale

Geschiedenis


Inhoud jaargang 22 (1996) alfabetisch

Artikelen

Dik van Arkel Valse zekerheid. Over Daniel Goldhagens Hitlers gewillige beulen 456

J.J.A. de Beer Levensstandaard in Nederland. Voeding en gezondheid in de eerste helft van de negentiende eeuw 24

Gabriël van den Brink Van integrale naar differentiële geschiedenis? Overwegingen bij een (te) groots opgezet project 290

Annemieke van Drenth Vrouwelijke zorg om het wonen. Woninginspectrices bij Philips en de gemeente Eindhoven in het Interbellum 113

Maarten Duijvendak - zie Pim Kooij

Alvin Finkel Changing the story: Gender enters the history of the Welfare State 67

Gert Hekma Snoeien in een wildernis van vormen. Een historiografisch overzicht van de geschiedenis van homoseksualiteit 205

Dini M. Helmers Huyskrakeelen, verregaande mishandelingen, malicieuse desertie en schandelijke conversatie. Scheiden in Amsterdam in de tweede helft van de achttiende eeuw 1

Marc Jacobs Actornetwerk. Geschiedenis, sociale wetenschappen. De nieuwe Annales en het werk van Boltanski en Thévenot: een (re)viewartikel 260

Ad Knotter Parasitaire en dynamische elementen in het handelskapitalisme 65

Pim Kooij en Maarten Duijvendak If all the world were Woensel 313

Marco H.D. van Leeuwen Liefdadige giften in Amsterdam tijdens de achttiende eeuw 417

Marco H.D. van Leeuwen en Anton Schuurman Groepsdwang of liefdegift. Armenzorg en liefdadigheid in de vroegmoderne tijd 369

Leo Lucassen en Boudien de Vries Leiden als middelpunt van een Westeuropees textiel-migratiesysteem, 1586-1650 138

Anne McCants Nederlands republikanisme en de politiek van liefdadigheid Chris Quispel 'Amerikaanse toestanden' in Nederland? Het debat over de onderklasse-problematiek 327

Anton Schuurman Mensen maken verschil. Sociale theorie, historische sociologie en geschiedenis 168

Anton Schuurman - zie Marco van Leeuwen

Joke Spaans De gift aan de armen in Friese steden in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, toegelicht aan het voorbeeld van Sneek Adri P. van Vliet Zeevarenden op de vissersvloot, 1580-1650 241

Ingrid van der Vlis `Hebben wij niet schade genoech geleeden?' Zeventiende-eeuwse Delftenaren over armenzorgbelasting 394

Boudien de Vries - zie Leo Lucassen

Jan de Vries en Ad van der Woude De volkshuishouding van de Republiek in haar Europese context 319

P.H.H. Vries Gewone mensen, gewone Duitsers en massamoordenaars. Opmerkingen naar aanleiding van Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers gewillige beulen. 470

Ad van der Woude - zie Jan de Vries Jan Luiten van Zanden Is het handelskapitalisme een aparte theorie waard? 53

Kroniek 109, 239, 365, 503

Ad Knotter Kermis van kennis en kennissen 365

Literatuuroverzicht

Baud, M., T. Engelen (red.), Samen wonen, samen werken? Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin (Peter Scholiers) 82

Baets, A. de, De figuranten van de geschiedenis. Hoe het verleden van andere culturen wordt verbeeld en in herinnering gebracht (Patricia Van den Eeckhout) 84

Hageraats, B. (red.), `Geloof niet wat geschiedschrijvers zeggen...'. Honderd jaar Jan Romein 1893-1993 (E. Jonker) 86

Verdoorn, J.A., Arts en oorlog. Medische en sociale zorg voor militaire oorlogsslachtoffers in de geschiedenis van Europa (Henk van der Velden) 87

Boekholt, P.Th.F.M., e.a. (red.), Rondom de redactie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594-1994 (Michiel Gerding) 88

Spierenburg, Pieter, Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende eeuwse beterhuizen (Luuc Kooijmans) 90

Stevens, Th., Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië, 1764-1962 (Angelie Sens) 90

Schoon, Lidy, De gynaecologie als belichaming van vrouwen. Verloskunde en gynaecologie 1840-1920 (Nanny Wiegman) 92

Wijers, Carla, Prinsen en clowns in het Limburgse narrenrijk. Het carnaval in Simpelveld en Roermond 1945-1992 (Vincent Sleebe) 93

Helsloot, John, Vermaak tussen beschaving en kerstening. Goes 1867-1896 (Vincent Sleebe) 93

Roegholt, Richter, Amsterdam na 1900 (Lex Heerma van Voss) 96

Wagenaar, Michiel, Amsterdam 1876-1914. Economisch herstel, ruimtelijke expansie en de veranderende ordening van het stedelijk grondgebruik (Lex Heerma van Voss) 96

Kift, Dagmar (red.), Kirmes, Kneipe, Kino: Arbeiterkultur im Ruhrgebiet zwischen Kommerz und Kontrolle (1850-1914) (Ivo Kuijpers) 98

Moulaert, Jan, Rood en Zwart. De anarchistische beweging in België 1880-1914 (Daisy E. Devreese) 99

Blanken, I.J., Geschiedenis van Philips Electronics N.W. Deel III (1922-1934). De ontwikkeling van de N.V. Philips' gloeilampenfabrieken tot elektrotechnisch concern (Gertjan de Groot) 101

Beekink, Erik, Piet van Cruijningen, Demografische databank Nederlandse gemeenten 1811-1850. Een beschrijving van de door professor dr. E.W. Hofstee verzamelde gegevens met betrekking tot geboorte, huwelijk en sterfte (Ad Knotter) 102

Vrouwen Informatie Periodiek. (Francisca de Haan) 102

Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 1 tot 1300 (Michiel Gerding) 103

Daunton, M.J., Progress and poverty. An economic and social history of Britain 1700-1850 (Maarten Duijvendak) 103

Klemann, H.A.M., Industrialisatie en groei. De economie van Frankrijk en Groot-Brittannië in de grote negentiende eeuw. Een historiografische studie (R.M. Albers) 104

Depaepe, M., M. de Vroede en F. Simon, (red.), Geen trede meer om op te staan. De maatschappelijke positie van onderwijzeressen tijdens de voorbije eeuw (Dolly Verhoeven) 105

Pouwelse, W.J., Haar verstand dienstbaar aan het hart. Middelbaar onderwijs voor meisjes, debatten, acties en beleid 1860-1917 (Dolly Verhoeven) 105

Slangen, J., Zuinigheid met vlijt... Woningstichting `Gemeentebelang' (1917-1992) en geschiedenis van Krimpen aan den IJssel (P. Van den Eeckhout) 106

Brug, Luuk, Hans van den Hurk, Dik Nas en Bob Reinalda (red.), Organisatie in het ijzeren tijdperk. De ANMB gegevens van J.G. Sikkema toegelicht en aangevuld (Giel van Hooff) 106

Richter, R.B.M., (red.), Overheid en gezondheidszorg in de twintigste eeuw. Verslag van het symposium ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Stichting Historia Medicinae op 7 mei 1993 (Marcel van Dijk) 107

Hesselmans, A.N., `De ware ingenieur'. Clarence Feldmann, Delfts hoogleraar en grondlegger van de provinciale elektriciteitsvoorziening (Jeoffrey van Woensel) 107

Verhoeven, G., J.A. Mol, (eds.), Friese testamenten tot 1550 (Bas van Bavel) 225

Mol, J.A., (red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Bas van Bavel) 225

Mol, Johannes Adriaan, De Friese Huizen van de Duitse Orde: Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap (Walter Simons) 227

Verhoeven, Gerrit, Devotie en negotie. Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen (Walter Simons) 228

Monteiro, Marit, Gerard Rooijakkers en Joost Rosendaal, (red.), De dynamiek van religie en cultuur: geschiedenis van het Nederlands katholicisme (Jozef Vos) 230

Scholliers, Peter, Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd jaar eetcultuur in België (Marlou Schrover) 232

Heerma van Voss, Lex, De doodsklok voor den goeden ouden tijd. De achturendag in de jaren twintig (Julie Ng-A-Tham) 233

Verrips, Ger, Duivels, dwars en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991 (Wim Pelt) 235

Schürer, Kevin, Herman Diederiks (red.), The use of occupations in historical analysis (Ad Knotter) 237

Devolder, Kathleen, Gij die door 't volk gekozen zijt... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914 (Peter Hofland) 237

Lepetit, Bernard (ed.), Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale (Marc Jacobs) 348

Bos, N.J.P.M., R.C.J. van Maanen, Fiscale bronnen: structuur en onderzoeksmogelijkheden (Boudien de Vries) 350

Duijvendak, M.G.J., J.J. de Jong, Eliteonderzoek: rijkdom, macht en status in het verleden (Boudien de Vries) 351

Leeuwen, M.D.H. van, Sociale zorg (L.F. van Loo) 351

Kloek, Els, Nicole Teeuwen, Marijke Huisman, Women of the Golden Age. An international debate on women in seventeenth-century Holland, England and Italy (Joke Spaans) 353

Sleebe, V.C., In termen van fatsoen. Sociale controle in het Groningse kleigebied 1770-1914 (Onno Boonstra) 354

Pel, J.A., Economische bedrijvigheid in transitie. Boxtel in de negentiende en twintigste eeuw (Geurt Collenteur) 355

Felius, H. van, H.J. Metselaars, Noordhollandse Statenleden 1840-1919 (Boudien de Vries) 356

Stuurman, S., Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat (Jeffrey Tyssens) 358

Velde, H. te, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918 (Jeffrey Tyssens) 358

Quispel, Chris, Dienaar en bruut. Studies over laat-negentiende-eeuws racisme, in het bijzonder in het Zuiden van de Verenigde Staten (Marjolein 't Hart) 360

Kulczycki, John J., The foreign worker and the German labor movement. Xenophobia and solidarity in the coal fields of the Ruhr, 1871-1914 (Leo Lucassen) 362

Materné, Jan (ed.), De prijzenadministratie van de centrale overheid te Brussel tijdens de 18e eeuw. Vlaamse, Brabantse, Noordnederlandse, Engelse, Duitse en Baltische graanprijzen op de Amsterdamse beurs (1767-1792) (Pit Dehing) 363


Terug naar overzicht vorige nummers

Home