IISH

Zoeken naar zekerheid

Zoeken naar zekerheid
Jacques van Gerwen en Marco H.D. van Leeuwen, Zoeken naar zekerheid. Risico's, preventie, verzekeringen en andere zekerheidsregelingen in Nederland 1500-2000, Uitgave Verbond van Verzekeraars/NEHA, 4 delen in cassette, ISBN 90.5742.033.3; ca. 1.500 afbeeldingen, 1.832 pp.

Zoeken naar zekerheid is een rijk geïllustreerd en toegankelijk geschreven overzichtswerk over de risico's waaraan Nederlanders de afgelopen eeuwen waren blootgesteld en de middelen om die risico's te bestrijden. De studie graaft diept in het domein van de menselijke angsten voor risico's en het streven naar zekerheid en bespreekt de voortdurend veranderende verschijningsvormen van onder meer ziekte, ouderdom, werkloosheid, overstromingen, branden, oorlogen en ecologische schade, alsmede de vele vormen van preventie. Er is tevens veel werk gemaakt van het in kaart brengen van 'zekerheidsregelingen' in allerlei vormen: van de charitas, de armenzorg en familie- en burenhulp, naar de soms eeuwenoude onderlinge verzekeringsarrangementen van gilden, arbeidersonderlinges en vakbonden en de sociale en commerciële verzekeringen. Op veel van deze gebieden heeft Nederland in de Gouden Eeuw een unieke positie verworven, waarvan de sporen tot op heden aan te wijzen zijn in ons gemengde stelsel van publieke en private zekerheid. Deze uitgave mag door grondigheid, volledigheid en aanpak uniek worden genoemd.

De leidende vragen van deze vierdelige studie zijn: Welke materiële risico's bestonden er en hoe ervoer men ze? Welke vormen van preventie werden ontwikkeld? Welke zekerheidsregelingen kwamen tot stand en wat hielden ze in? Hoe verhielden de Nederlandse zekerheidsregelingen zich globaal tot die in enige andere Europese landen? Welke algemene verklaringen zijn er te geven voor de ontwikkeling van het Nederlandse stelsel van zekerheid?

Zoeken naar zekerheid Om de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor de lezer te vergroten is er voor gezorgd dat dit werk (met vier delen over de tijdvakken 1500-1800, 1800-1890, 1890-1945 en 1945-2000) op verschillende manieren gelezen of geraadpleegd kan worden: chronologisch van kaft tot kaft, per soort risico, naar soort zekerheidsregeling en tenslotte via het 'beeldverhaal'. Naast de honderden afbeeldingen in kleur, is in ieder deel een 'beeldverhaal' opgenomen waarin voor ieder risico in beeld en tekst de essentie is samengevat. Deze beeldverhalen zijn te herkennen aan een afwijken.de typografie. Via deze beeldverhalen komt de lezer er snel achter welke thema's interessant genoeg zijn om er verder over te lezen. Tenslotte bevat elk deel vele cursieven en biografische schetsen waarin bijzondere verschijnselen en boeiende personen nader worden toegelicht. Vaak geschiedt dat laatste in hun eigen woorden, zodat niet alleen de risico's en zekerheidsarrangementen zelf aan de orde komen, maar ook de beleving van zekerheid en onzekerheid.

I: De rijke Republiek: gilden, assuradeurs en armenzorg 1500-1800 (Marco H.D. van Leeuwen)
II: De eenheidsstaat: onderlinges, armenzorg en commerciële verzekeraars 1800-1890 (Marco H.D. van Leeuwen)
III: De ontluikende verzorgingsstaat: overheid, vakbonden, werkgevers, ziekenfondsen en verzekerings-maatschappijen (Jacques van Gerwen)
IV: De welvaartsstaat: volksverzekeringen, verzekerings- concerns, financiële dienstverleners en institutionele beleggers (Jacques van Gerwen).

top